Anda di halaman 1dari 3

Teks Ucapan : Alu-aluan Pengetua Pada Majlis Perasmian Penutup Kejohanan Ihtifal Riyadhi kali ke- !

"MA Parit "ulong tahun #$ !

%Perasmi& 'ang (er(ahagia )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 'ang (er(ahagia )))))))))))))))))%'*P PI+,&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

'ang +erusaha)))))))))))))))))))))))))%,PK Kokurikulum))))&

'ang *ihormati- '*P Persatuan I(u +apa dan ,uru "MA Parit "ulong)

'ang +erusaha- Penolong-penolong Kanan- ,uru-guru Kanan Mata Pelajaran- Ahli .a/atankuasa PI+,- guru-guru- tuan-tuan- puan-puan dan semua pelajar yang dikasihi sekalian) "alam perpaduan dan "alam "atu Malaysia

"aya mengam(il kesempatan ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesudian ))%perasmi&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) untuk hadir dan seterusnya merasmikan Penutup Kejohanan Ihtifal Riyadhi "MA Parit sulong kali Ke- !- #$ !)

"idang hadirin yang (er(ahagia)

Akti0iti sukan telah pun dijadikan se(agai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini yang akan menjadi akti0iti yang /aji( dijalankan sepanjang tahun) .adi- kejohanan Padang dan +alapan sekolah merupakan suatu /ahana untuk mencapai /a/asan negara dalam pem(udayaan sukan dalam kalangan murid sekolah) +udaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan (agi melahirkan modal insan yang seim(ang dan holistik dari segi jasmani- emosi- rohani dan intelek ke arah pem(inaan negara (angsa Malaysia)

"audara dan saudari sekalian-

Pihak sekolah sentiasa mendukung hasrat KPM dengan sentiasa responsif terhadap keperluan pelajar ke arah pemupukan dan mem(ina (akat (agi murid yang (erkecenderungan memilih kerjaya mereka dalam apa jua (idang sukan) *asar Murid "ukan yang diperkenalkan me/aji(kan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu akti0iti sukan di sekolah) *asar ini menyokong pelaksanaan 1alsafah Pendidikan Ke(angsaan yang (erhasrat untuk melahirkan insan yang seim(ang) .usteru dengan dasar ini- setiap murid akan meli(atkan diri secara aktif dengan menyertai akti0iti sukan sekolah sepanjang tahun)

*asar ini se(enarnya selaras dengan *asar "ukan 2egara yang (ermatlamat untuk mem(udayakan sukan dalam kalangan masyarakat) *asar sukan 2egara dimulakan di peringkat sekolah melalui dua strategi iaitu "ukan Untuk "emua dan "ukan Untuk Kecemerlangan) Akti0iti sukan di (a/ah "ukan Untuk "emua adalah sangat penting dalam mem(ina kesihatan- sahsiah dan kesejahteraan kepada semua murid) +agi strategi "ukan untuk Kecemerlangan pula- prestasi murid yang (er(akat dan (erpotensi akan terus di(angunkan di (a/ah Program Kecemerlangan +akat Muda- "ukan Prestasi Tinggi "ekolah serta sukan lain yang mampu dita/arkan oleh pihak sekolah) 3leh yang demikianpenyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat penting se(agai satu landasan mendukung aspirasi Malaysia yang sihat- cergas- dinamik dan (ersatu padu)

4adirin yang dihormati-

"elain memupuk semangat (ekerjasama dalam satu pasukan dalam kalangan murid- akti0iti sukan juga dapat mem(erikan keseim(angan antara keperluan akademik dengan keperluan fi5ikal) Akti0iti seperti ini mem(erikan akses kepada semua murid mendapatkan faedah daripada pengli(atan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif) Murid-murid 5aman ini cenderung mementingkan kecemerlangan dalam (idang akademik sahaja dan (eranggapan akti0iti sukan hanyalah mem(uang masa mereka) .adi- mereka perlu disedarkan tentang kepentingan akti0iti sukan yang turut dinilai (agi melayakkan mereka memasuki pusat pengajian tinggi kelak)

4adirin sekalian-

Aspek-aspek yang saya se(utkan ini amat penting sekali dalam usaha kerajaan kita untuk mem(ina negara (angsa- mem(angunkan modal insan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan selaras dengan 1alsafah Pendidikan Ke(angsaan dan Pelan Induk Pem(angunan Pendidikan)

"e(agai mengakhiri ucapan alu-aluan ini- sekali saya ingin mengam(il kesempatan pada pagi yang meriah ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada '+ 6hong 6hin 7iang- *atin 4asnah +inti Md "em- '*P PI+, serta para tetamu yang telah sudi menerima undangan kami pada Majlis Perasmian Penutup Kejohanan Ihtifal Riyadhi "MA Parit sulong kali Ke- !- #$ !

"ekian- terima kasih)