Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEPAGAYA PETI SURAT 61054, 91119 LAHAD DATU BAHAGIAN 1 PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN

N BAGI GURU NAMA : RUSLAN BIN ROLON NO.KP : 8 041 1 50!1 NO."AIL : JP #SB$%08 !1 JA&ATAN : GURU PENOLONG
BIL PROGRAM / AKTIVITI KUALITI GURU MATA PELAJARAN ! Keha"iran Ke Sek#$ah !' Ran/angan Penga)aran Tahunan 0RPT1 !. Ran/angan Penga)aran Harian 0RPH1 !8 Me$ak-anakan Penga)aran ,an Pe*5e$a)aran 0P6P1 AP %%& / SPI AP %%& / SPI AP %%& / SPI SPI PETUNJUK PRESTASI KUANTITI MASA %' hari Ka$i -etahun Se2an)ang tahun Se2an)ang tahun ( )a* ,i-ia2kan 2a"a hu)ung tahun "ihantar -etia2 hari Ju*aat Mengikut )a"ua$ 9aktu TARIKH PERLAKSANAAN KOS Jan + ,iN#3 4 ,i- 0-e5e$u* P6P 5er*u$a1 Jan + ,iJan + N#3 PENCAPAIAN SEBENAR Pertengahan Akhir Tahun Tahun PENUH PENUH TERCAPAI TELAH ,ILAKSANAKAN TELAH ,ILAKSANAKAN CATATAN

. HARI CRK KHB0KT1 GEM7 KAA7 INT7 IKR PJPK ' I,EAL7 ' ISLAH7 ' INO7 ' ILT7' IKH

'

TUGAS KHAS 1 ( GURU PEMBANTU) '! *engi-i *arkah k#+ SPI kuriku$u* 2e$a)ar '!' Enr#$*en Pe$a)ar SPI '!. Rek#" "i-i2$in 2e$a)ar SPI '!8 Me*a-tikan ke$a- "a$a* kea"aan 5er-ih SPI

.: Muri" .: Muri" .: Muri" .: Muri" 5u$an -eka$i Mengikut ke2er$uan Se2an)ang 2er-ek#$ahan

Se2t 4 #kt Jan +N#3 Jan + N#3 Jan+N#3

+ :

SE,ANG ,ILAKSANAKAN

SE,ANG ,ILAKSANAKAN

TELAH ,ILAKSANAKAN

TUGAS KHAS 2 ( Ketua Warden) .! Meran/ang akti3iti "an AP *en)aga ke5a)ikan 2e$a)ar .!' *enga"akan *e-<uarat "i AP antara 9ar"en .!. Me*antau 9ar"en AP *en)a$ankan tuga- -e5agi 9ar"en

; 2e$a)ar . #rang 9ar"en ' #rang 9ar"en

Se2an)ang tahun & ka$i -etahun Se2an)ang tahun

Jan 4 ,e/

TELAH ,ILAKSANAKAN . KALI . KALI

TELAH ,ILAKSANAKAN

TUGAS KHAS 3 (GURU BERTUGAS MINGGUAN) 8! Men<e"iakan Surat SPI Se*ua 2e$a)ar Me*#h#n Ra9atan7 -i"ang 2etang Keha"iran7 "an ,iSi2$in Pe$a)ar

' ka$i -etahun

Jan + ,i-

TELAH ,ILAKSANAKAN

TUGAS KHAS 4 (PENILAIAN BERASASKAN SEK LAH)

:! *e*5uat Peni$aian Bera-a-kan Sek#$ah 0PBS1

SPI

Ge*7 Kaa7 Int7 Ikr! ' I-$7 ' In#7 ' I$t7 ' I"$7 ' Ikh

-e2an)ang tahun

Jan + ,i-

SE,ANG ,ILAKSANAKAN

&

TUGAS KHAS ! (GURU PENASIHAT SUKAN PERMAINAN "AN KELAB "AN PERSATUAN) REKACIPTA AP Ah$i Ke$a5 ' ka$i Me*5antu *en)a<akan 2r#gra* <ang te$ah "iran/ang BOLA BALING AP Ah$i Ke$a5 ' ka$i Me*5antu ketua guru 2ena-ihat *en)a$ankan akti3iti LATIHAN "AN PEPERIKSAAN MURI" Latihan SPI Pe2erik-aan SPI TUGAS#TUGAS LAIN Men)a$ankan -e*ua tuga-an <ang "iarahkan #$eh 2enta"5ir "ari *a-a ke -e*a-a!

Jan+ Okt TELAH ,ILAKSANAKAN Jan+ Okt . ORANG ME=AKILI ,AERAH

>

Mengikut ke2er$uan ka$i

';+ : *init -e2t

Se2t

TELAH ,I LAKSANAKAN

SPI

Se2an)ang Tahun

Jan 4 ,i-

TELAH ,ILAKSANAKAN

T'()'*'(+'( P,+'-'. Y'(+ D.(./'.

T'()'*'(+'( P,+'-'. P,(./'. P,0*'1'

........................................................ N'1' PYD: T'0.23 NOTA: :

................................................................ N'1' PPP: T'0.23 :

4 K,*.)'23').0'( +505 2, 6,27/'3 2,0'(' 5056'( 0'61. #1,(+3').0. 1,685'0'*, 9,(+2,/, 6,1.('0 '*'5 652'(%27251$ ).2.0' HADIR. &'/'5 9'+'.1'(':5(, :,19,/';'0'( 150.) 1'6.3 9,0/'25 6'1' ')' ).+'(*. +505 /'.(. 44 K,3').0'( 1.(.151 190 3'0. )'( 1'26.151 196 3'0. '*'5 9'8'0 HUTANG.