Anda di halaman 1dari 33

Bab 1: Tamadun Awal Dunia

Ciri-Ciri Tamadun Awal dan Sumbangannya

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

Pemerintahan Teokrasi Beraja/Firaun Raja Pendeta Mandat/Feudal

Tamadun

Sumeria

Sumbangan KodUndang-Undang Hammurabi,Epik ilgames!, "lmuPengeta!uan,,ilmu Perubatan,Pen#iptaanRoda dan $lat Pengangkutan, Taman Tergantung Bab%lon, Kepimpinan Ber&iba&a, Patung Raja udea, 'iggurat Piramid, Tulisan Hierogli(, "lmu Pengeta!uan , "lmu Perubatan, Mumiakan ma%at, "lmu Matematik, )istem Pengairan,Kalendar BandarTeran#ang,)i(atKeterbukaan Batu bata "lmu eometri Pemerinta!an Monarki , )istem pengairan, Teknologi Pembajakan dan *angkul, Batas Tanaman Konsep+in dan +ang Kalendar dan Falsa(a! Perang )un T,u-

Mesir Indus

Hwang Ho

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

SistemTulisan *unie(orm Hierogli( Pikto(ra( "deogram

Tamadun Awal Dunia


Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho $egara!ota Ur, Kis!,Bab%lon Memp!is,T!inis,T!ebes Harrapa,Mo!enjo-0aro $n%ang To%ohTer%enal Raja /aramsin, Raja Hammurabi dan Raja /abu#!anne,,ar Raja Menes,"m!otep,Hats!epsut Raja Pendeta0inasti )!ang dan 0inasti *!ao

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

Agama !e"er#ayaan Raja sebagai &akil tu!an Tu!an Mata!ari/ $monRe Proto-)i.a,Tu!an "bu /enek Mo%ang, )!ang Ti, Tu!an Bumi,

Bab &' As"e%-As"e% Pening%atanTamadun( & )


)istem Pemerinta!an Toko! Perluasan Kuasa Tamadun +unani 2 $le:anderT!e reat Tamadun Rom 2 $ugustus *aesar Tamadun "ndia 2 $soka Tamadun *!ina 2 )!i! Huang Ti

1Toko! Falsa(a!
Tamadun +unani 2 Herodetus,)o#rates,$ristotle, dan Plato Tamadun Rom 2 'eno 3 a!li (alsa(a! +unani 4 Tamadun "ndia 2 Bersumber Kitab 5eda Tamadun *!ina 2 Kung-Fu T,e, 6ao T,e dan mo T,u

Tamadun+unani Memperkenalkan sistem 0emokrasi melalui /egara Kota $t!ens manakala )parta Mengamalkan sistem Tentera Tamadun Rom Memperkenalkan )istem Republik Tamadun "ndia Memperkenalkan )istem pemerinta!an beraja berkuasa mutlak Tamadun *!ina memperkenalkan )istem pemerinta!an Pentadbiran berpusat

$)PEK PE/"/ K$T$/ T$M$0U/

o 0e&anUndang-Undang Per!impunan ber(ungsi menggubal undang-undang bagi Tamadun +unani o Tamadun Rom mempun%ai Undangundang Hukum Kanun 78 dan Undang-undang 9ustinian o Tamadun "ndia terdapat kitab Undang-UndangTertua iaitu 0!rama )astera dan juga Undang-undang di Tiang $soka o Undang-Undang *!ina berasaskan (alsa(a! 6egalisme

Ban%ak )ekola! Falsa(a! dibuka dan Pendidikan mengalami perkembangan %ang pesat dalam Tamadun +unani Tamadun Rom menitikberatkan aplikasi ilmu dan semangat setia /egaraTamadun "ndia berteraskan agama Hindu-Budd!a Tamadun *!ina amat mementingkan dapat lulus Peperiksaan $&am

Hippo#rates danTeknologi $r#!imandesb )ains dan toko! Bapa Perubatan dan $!li matematik +unani Boet!ius iala! a!li Matematik Tamadun Rom Tamadun "ndia tela! memperkenalkan )istem angka Bra!min dan angka K!arosti Tamadun *!ina memperkenalkan teknologi membuat kertas dan konsep +in dan +an asas dalam perubatan tradisional

Bab *: Tamadun Awal Asia Tenggara ( * )


!era+aan Agraria Kerajaan %ang berasas kegiatan Pertanian Kegiatan utama menanam padi )a&a! dan Padi BukitTanaman sampingan seperti 9agung, Keledek dan )a%uran Terdapat kegiatan men#ari )arang Burung untuk tujuan perdagangan Kegiatan Menangkap ikan di )a&a! )istem pengairan merupakan (aktor penting perkembangan Raja "ndra5arman "3 $ngkor 4 terlibat dalam usa!a membina sistem pengairan dan bara% Kerajaan berasaskan kegiatan perdagangan dan terletak di pesisir Pantai Kegiatan perdagangan me&ujudkan )ebua! Pelabu!an Pembekal dan ak!irn%a menjadi !era+aan Maritim pelabu!an entreport Kegiatan perlombongan Emas dan Perak Ba!asa Mela%u sebagai ba!asa 6ingua Fran#a Mas%arakat Maritim suka meneroka dan berdagang dengan mas%arakat luarMa!ir membuat pera!u dan kapal la%er Ma!ir tentukan ara! perjalanan berdasarkan bintang dilangit *ara Kedatangan $gama Hindu dan Budd!a Ks%aria/tentera 5ais%a/Pedagang Bra!min/Pendeta Pengambilan aspekkebuda%aan

Pentadbiran elaran Raja Kuasa mutlak raja Pengaruh Konsep 0e&a Raja Agama Buddha $dat istiadat ;rder Kosmos Seni Bina *andi,Kuil, <at atau )tupa *andi $ngkor <at *andi Borobudur *andi 0ieng *andi Prambanan Patung $.alokites.ara $r#a Budd!a di Tapak 7=$ 6emba! Bujang !esusasteraan Ba!asa )anskrit sebagai Ba!asa "ntelektual Batu Bersurat di Kutei,)ungai Mas dan Palembang Hika%at )eri Rama Hika%at Penda&a 6ima Hika%at )ang )amba 0ipengaru!i ole! Epik Rama%ana dan Ma!ab!rata Hasil )astera 9a&a Kuno seperti /egarakertagama, )utasoma dan $rjuna&i&a!a Pen%erapan ba!asa )anskrit dalam Ba!asa Mela%u

Tamadun Awal Asia Tenggara

Kerajaan $graria $ngkor )ailendra !era+aan Agraria Funan Taruma Kerajaan Maritim )ri.ija%a Keda! Tua Funan

Bab ,: Islam dan Penyebarannya di Ma%%ah ( , ) Masyara%at Arab -ahiliah


Sosial 'aman 9a!ilia! adala! ,aman kegelapan,mundur,ja!il,tidak berak!lak dan tiada /abi dan Kitab )u#i$malan tidak bermoral seperti ber,ina <anita dianggap renda! dan menjatu!kan marua! Membunu! anak perempuan Tiada peraturan perka!&inan /%onomi Penindasan dan eksploitasi $malan riba Rompakan dan rampasan, Merompak ke&ajipan utama Agama !e"er#ayaan $gama <at!ani $nimisme )ama&i Keper#a%aan Karut

!e"eribadian nabi Muhammad s'a'w


Berketurunan >urais% 6a!ir 78 Rabiula&al Ta!un aja! Empat )i(at Terpuji )iddi?, $mana!, Tabli? dan Fatana! Pemimpin %ang bijaksana Berja%a men%elesaikan perbala!an Kabila! >urais% dalam peristi&a Hajarul $s&ad

Penyebaran Agama Islam


Pering%at Tersembunyi K!adija! binti K!u&ailid orang paling a&al memeluk agama "slam diikuti ole! $li bin $bi Talib, 'aid bin Harit!a! dan $bu Bakar al)iddi? Kemudian Ut!man bin$((an, 'ubair $&am dan al-$r?amPusat kegiatan dak&a! "slam iala! diruma! al$r?am Berlangsung selama 1ta!un Pering%atTerbu%a Kepada kaum kerabat *erama! di ruma! $li bin $bu Talib Penentangan Bapa )audara $bu 6a!ab )ambutan daripada 0ak&a! dibaik Bukit )a(a kalangan a!li keluarga dan sa!abatn%a Berjalan selama 7@ Ta!un Ramai golongan !amba menerima "slam kerana la%anan sama rata Arab .ea%si Masyara%at $da pi!ak %ang menentang kerana beberapa (aktor seperti politik, ekonomi, sosial dan agama Pelbagai #ara tela! digunakan untuk menentang "slamseperti mengejek, to!ama!an, ta&arkan kedudukan dan memulaukan Bani Has%im-

Islam Dan Per%embangannya di Ma%%ah

Politi% Hidup berkelompok 3 Kabila! 4 )emangat $ssabia! %ang kuat Politik ter!ad kepada Kabila! Tiadasebua! kerajaan $rab %ang mempun%ai pemerinta!an teratur

!erasulan <a!%u Pertama di ua Hirak Muhammad s'a'w "aitu a%at al-$la? %ang menggalakkan umat "slam menuntut "lmu Pengeta!uan <a!%u Kedua di Bukit /ur iaitu a%at alMuddasir Mengis%ti!arkan /abi Mu!ammad sebagai Pesuru! $lla! s-&-t

Per+ an+ia n A1a bah I Berlaku antara /abi dan Mu!ammad s-a-& dengan pendudukII Madina! iaitu $us dan K!a,raj $?aba! ", Penduduk Madina! berjanji beriman kepada $lla! dan Rasul, akan membantu perjuangan /abi danTidak akan melakukan amalan 9a!alia! $?aba! "", $us dan K!a,raj memeluk agama "slam dan mengulangi taat setia dan menjemput /abi dan pengikutn%a ber!ijra! ke Madina! Mereka juga men%ediakan tempat tinggal dan jaminan keselamatan Hi+r nabi Hijra! iala! perpinda!an ah Kota Makka! ke Mu!ammad s-a-& dari Madina! Faktor Hijra! iala! <a!%u dari $lla! s-&-t, meneruskan pen%ebaran "slam, satu strategi baru dan jemputan penduduk Madina! Kepentingan Hijra! iala! titi permulaan perkembangan islam, Pen%atuan umat "slam, Piagam Madina!, Masjid Pertama,Kalender Hijra!, Tolenrasi kaum, pengorbanan para sa!abat-

Bab 0 : !era+aan Islam di Madinah ( 0 )

Piag am Mad inah

Berpandukan &a!%u $lla! Mela!irkan sebua! /egara islam Peraturan dan tanggungja&ab berasaskan persetujuan orang "slam, +a!udi dan $rabMengandungi AB Fasal 81 Fasal berkaitan !ubungan dan tanggungja&ab orang "slam 8A Fasal men%entu! Kaum+a!udi dan bukan "slam "a merupakan sebua! model kerajaan "slam %ang unggul Peny Men%ebarkan "slam selama 81 ta!un ebar dan 71 ta!un di iaitu 7@ ta!un di Makka! an Madina! Isla Meng!antar surat ke Rom, Mesir, Parsi, m Tana! $rab Habs%a! dan seluru! Memperta!ankan marua! dan !ak menerusi peperangan iaitu Badar, U!ud, K!andak dan menakluki Makka! "slam lebi! mengutamakan perdamaian

Per+ an+ia n Hud aibiy ah 0i antara /abi Mu!ammad s-a-& dengan penduduk Makka! pada = Hijra! "si Perjanjian en#atan )enjata selama 7@ ta!un, bebas memi!ak kepada mana-mana kabila!, ;rang Makka! %ang memi!ak tanpa penjagan%a !arus di pulangkan, Umra! bole! dilakukan pada ta!un berikutn%a Kepentingann%a tela! membole!kan agama islam berkembang dengan pesat Pem tanpa Berlaku pada C Hijra! bu%a pertumpa!an dara! an "a berlaku kerana Perjanjian en#atan !ota )enjata selama 7@ ta!un tela! di#abuli Ma% ole! orang >urais% Makka!%ah Emapt orang Panglima iaitu K!alid bin $l-<alid, $bu Ubaida! al-9arra!, )aad bin Ubada! dan 'ubai al-$&am

Bab 2 : Pembentu%an !era+aan Islam dan Sumbangannya ( 2 )


K!ali(a! $bu Bakar al-)iddi? K!ali(a! pertama K!ula(a $l-Ras%idin Memerinta! selama 8 ta!un Mengatasi perpe#a! umat "slam Tindakan %ang tegas ter!adap orang "slam murtad dan gerakan $l-Ridda! Berja%a meng!adapi an#aman Rom dan Parsi Mengumpulkan tulisan a%at-a%at al-?uran Memba!agikan &ila%a! kepada 7@ ba!agian K!ali(a! Kedua K!ula(a al-Ras%idin Beliau dilantik atas #adangan nama Umar al-K!atab K!ali(a! K!ali(a! $bu Bakar Beliau tela! digelar $mirul Mukminin kerana pada ,amann%a merupakan ,aman keemasan kerajaan kerajaan "slam Menubu!kan Majlis )%ura Menubu!kan beberpa jabatan baru Mementingkan pendidikan al-?uran Memperkenalkan Kalender "slam Membentuk tentera tetap dan sukarela Membina terusan dan taliair Ma%sud !hali3ah K!ali(a! iala! pengganti %ang akan melaksanakan tanggungja&ab pemerinta!an dan pentadbiran kerajaan "slam selepas /abi Mu!ammad s-a-& K!ali(a! Ut!man bin $((an K!ali(a! Ketiga K!ula(a al-Ras%idin 0igelar 'un /urain 0ipili! berdasarkan pengundian Majlis )%ura Membina kemuda!an in(rastruktur Kuku!kan Baitul maal Perkuatkan tentera lau t"slam Meng!asilkan satu /ask!a! $l->uran Mas!a(Ut!mani Memperluaskan lagi &ila%a! "slam ke $(g!anistan, )amarkand

!era+aan !hula3a al-.asiyidin


)%arat-)%arat menjadi K!ali(a! 6elaki merdeka "slam "lmu lengkap )i!at $dil tingka! laku baik, Fikiran %ang #erdas Berani dan &arak Patu!i perinta! $lla!

K!ali(a! Keempat K!ula(a al-Ras%idin K!ali(a! $li bin $bu Talib Mempun%ai si(at berani dan Kepa!la&anan %ang tinggi Pakar di dalam selok belok !okum Berusa!a untuk mengekalkan kestabilan dan ke!armonian /egara Membina markas tentera

Bab 2' 1!era+aan-!era+aan Islam ( 4 )


!era+aan Bani6maiyah di Damsyi% !era+aan Bani 6maiyah 0iasaskan ole! Mua&i%a! bin $bu )u(ian Memperkenalkan ja&atan K!ali(a! Terdapat sistem <a,ara!, Urussetia dan Hijaba! Beberapa jabatan baru tela! ditubu!kan 9abatan Ketenteraan atau0i&anul 9undi tela! ditubu!kan Kota Basra! menjadi pusat pengajaran dan pen%ebaran ilmu pengeta!uan Ban%ak buku rujukan tela! diterjema!kan ke dalam Ba!asa $rab Perkembangan bidang kimia dan astronomi !era+aan Bani 6maiyah di Cordo7a 0iasaskan ole! $bdul Ra!man al-0ak!il di *ordo.a$bdul Ra!man "" mengasaskan pusat pengajian tinggi $l-Hakkam "" tela! menubu!kan sebua! perpustakaan Terdapat 7B bua! pusat pengajian dan B@ bua! perpustakaan di $ndalusia Menubu!kan baitumalMembina sistem pengairan Pen%elidikan beni! tanaman bermutu

!era+aan 5 !era+aan Islam

!era+aan Bani Abbasiyah 0iasaskan ole! Re.olusi $bbasi%a! diba&a! pimpinan $bu Muslim alK!urasani dan )alama! al-K!allalMengambil nama bapa saudara /abi Mu!ammad s-a-& iaitu $bbasPentadbirann%a ber#orak monarki dan &arisan 'aman gemilang di ba&a! Harun al-Ras%id dan $l-MakmunPenulisan dan penterjema!an asing kar%a asing ke ba!asa $rab Pusat "lmu Baitu!ikma! ditubu!kan Mela!irkan ramai toko!-toko! ulamaPenubu!an pusat pengajian tinggi

0iasaskan ole! Ut!man bin Ertug!rul Mena&an Kota *onstantinople ibu kota Rom- !era+aan Tur%i 6thmaniyah Membina empa%ar umat "slam %ang terbesar di dunia "stanbul pusat pentadbiran dunia islam )ultan )uleiman memperkenalkan Kanun )uleiman9a&atan kadi, mu(ti dan 9a&atan )!eik!us-"slamPusat perdagangan antarabangsa Mengislamkan penduduk Balkan alakkan ke#emerlangan indi.idu )istem madrasa! Mela!irkan ramai intelektual "slam Masjid )ultan $!med di "stanbul 8a%tor "enyebaran Islam oleh Tur%i )emangat !a,i )enjata Tentera 9anissari $rmada 6aut Keadaan Eropa! tidak stabil Permintaan Raja Eropa! Kelema!an B%,antine Ke!an#uran institusi gereja 0asar 0iplomasi "slam Peranan pendak&a! dan a!li )u(i

Bab 4: Islam Di Asia Tenggara ( 9 )


Teori dari Arab 0ikemukakan ole! 9o!n *ra&(ord dan disokong ole! )%ed Mu!ammad /a?uib al-$ttas"a berkembang menerusi (aktor perdagangan Bukti #atatan *ina Perkampungan "slam di )umatera Tulisan 9a&i di $sia Tenggara Pengislaman Raja-Raja $sia Tenggara Kitab tempatan %ang menggunakan ba!asa $rab Teori dari China Teori dari India

0ikemukakan ole! Emanuel 0ikemukakan ole! )nou#k adin!o Eredia dan disokong ole! Hurgronje )->- Fatimi Terdapat !ubungan perdagangan *anton sebagai pusat perdagangan antara "ndia dan $sia Tenggara orang "slam Batu Marmar pada batu nisan Perpinda!an pedagang "slam dari Malik "bra!imdi erisik 9a&a *anton ke $sia Tenggara Ban%ak unsur buda%a "ndia dalam Penemuan Batu Bersurat di mas%arakat di $sia Tenggara TerengganuTerjumpan%a Batu /isan %ang mempun%ai tulisan al->uran Persamaan Unsur )eni bina di *!ina dan masjid di Kelantan, $spek Pemerinta!an dan pentadbiran seperti )ultan, mu(ti, Melaka dan Pulau9a&a Faktor Perdagangan memainkan peranan pentingelaran, Undang-undangFaktor Perka!&inan iaitu Perka!&inan )iasa! dan perka!&inan $spek Pendidikan seperti Ke&ajipan menuntut "lmu,Pondok, Kesan Kedatangan $gama "slam biasa Faktor kedatangan $gama "slam di $sia Tenggara istana, pesantren, madrasa! dan surau Faktor pengislaman raja dan golongan bangsa&an $spek Ba!asa dan Kesusasteraan seperti tulisan ja&i, istila!Kela!iran kerajaan "slam seperti Perlak, Melaka, $#!e!, 0emak istila! $rab, tataba!asa $rab, )%air, urindam,na,am dan #erita Peranan pusat kebuda%aan %ang bertindak sebagai pusat !ika%atpen%ebaran islam $spek *ara Hidup seperti ad-0in,konsep persaudaraan dan Peranan %ang dimainkan ole! mubalig! atau pendak&a! islam persamaan tara(, /ilai-nilai ak!lak islamKeistime&aan ajaran islam itu sendiri $spek Kesenian seperti Tulisan K!at, Batu bersurat di Terengganu, seniukiran ka%u )eni kaligra(i, seni masjid $spekEkonomi seperti 'akat, Baitulmal-

Bab 9 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum !edatangan Barat ( : )


Pendidikan berasaskan keagamaan di )osioBuda%a "stana,pondok, masjid,ruma! dan madrasa!- "a berkaitan dengan pengajaran al->uran-"stana menjadi pusat intelektual- )ultan Melaka menjadikan istana sebagai pusat pengajian agama terutaman%a pengajaran tasa&u(Pengenalan tulisan 9a&i berdasarkan !uru( $rab Terdapat #erita-#erita %ang berkaitan dengan Hika%at /abi-/abiBidang Kesenian seperti kesenian %ang terdapat di dalam masjid seperti Mi!rab, mimbar, telaga atau pan#ur air dan bumbung k!as Ukiran "slam adala! berasaskan moti( tumbu!-tumbu!an, bungaan dan geometri Batu Bersurat di Terengganu memperli!at seni tulisan K!at !uru( ak>uranTarian 0abus di Perak, /a,am atau /aban, seni dikir dan !a,al a%a !idup mengikut "slam, amalan protokolmengikut kerajaan Bani Umai%a!$malan !ormat-meng!ormati

!esan-!esan !edatangan Agama Islam di Malaysia

Politik Pentadbiran menggunakan gelaran )ultan dan digelar K!ali(atul Mukminin Perundangan menggunakan $dat Perpati! ,adat Temenggung,UndangUndang Melaka danUndang-Undang 6aut Melaka$dat Temenggung disesuaikan dengan ajaran "slam $nak lelaki diutamakan dalam pemba!agian !arta pusaka %ang bertetapan dengan (araid "slam-

Ekonomi $kti.iti perdagangan dikuasai ole! pedagang-pedagang "slam- Melaka mun#ul sebagai pusat perdagangan %ang penting pada abad ke 7D Penggubalan Undang-Undang 6aut Melaka untuk meli#inkan kegiatan perdagangan di Melaka Penggunaan mata&ang tima!Kerajaan Melaka memperkenalkan mata&ang bulat %ang diukir dengan nama )ultan Mu,a((ar s!a! Mata&ang Pasai,Hormu, dan *amba% juga bole! digunakan<ang Katun diperkenalkan ole! negeri 9o!or Kerajaan Mela%u Melaka juga memperkenalkan sistem #ukai $malan Riba di!aramkan ole! kerajaan Melaka berdasarkan Hukum Kanun Melaka Pemerinta! Melaka me&ajibkan golongan ka%a memba%ar 'akat <ang 'akat disimpan dibaitulMal

Bab :: Per%embangan di /ro"ah ( 1; )


<aman =ela" 'aman mas%arakat eropa! kurang maju berpun#a daripada keruntu!an empa%ar Rom Pusat pemerinta!an amat lema! Kegiatan ekonomi adala! ter!ad Kelembapan perkembangan ilmu pengeta!uan Kongkongan pi!ak gereja <aman .enaissa#e 'aman kela!iran semula merujuk kepada pemuli!an buda%a mas%arakat Eropa! Peng!argaan semula ter!adap ilmu pengeta!uan"a juga menonjolkan keupa%aan manusia ber(ikir <ujudn%a aliran %ang menitiberatkan aspek sekular dan kemanusiaan 3Humanisme4 44 <aman .e3ormation erakan pemba!aruan agama Kristian di Eropa! "a men%ebabkan mun#uln%a ma,!ab Protestant ereja Katolik dikritik kerana ban%ak pen%ele&engan %ang berlaku Penjualan surat "ndulgenges se#ara berleluasa adala! satu pen%ele&enganPeruba!an se#ara besar-besaran dalam bidang pertanian dan perindustrian .e7olusi Pertanian dan Perindustrian Peruba!an dalam sistem pemilikan tana! 3 $kta Pemagaran Tana! $&am 4 Pengenalan kaeda! baru dalam bidang pertanian seperti $lat 9et!rol Tull dan sistem tanaman giliran Berlaku perkembangan %ang pesat dalam bidang perindustrian $lat-alat rekaan baru seperti Fl%ing )!uttle, )pinning 9enn%, <ater Frame Berlakun%a perali!an industri desa kepada sektor perkilangan

'aman Renaissan#e membuka minda mas%arakat Eropa! untuk menjelaja!<aman Pen+ela+ahan Pertugis menjadi kuasa perintis kepada 'aman penjelaja!an 0esakan ekonomi dan semangat kebangsaan tela! menggalakkan lagi penjalaja!an orang Eropa! Raja-raja mereka seperti Putera Henr% dan Ratu "sabella tela! memberikan galakan ter!adap akti.iti penjalaja!an Penjelaja!an orang Eropa! tela! memba&a kepada peruba!an besar di $sia

Perubahan Masyara%at /ro"ah Kegiatan sesebua! /egara untuk meluaskan &ila%a!n%a dengan menguasai dan menjelaja! /egara<aman Im"erialisme negara lainFaktor utaman%a iala! Re.olusi perindustrian %ang memerlukan ba!an menta! dan pasaran barangan "a juga disebabkan ole! (aktor agama dan tugas men%ebarkan tamadun

Bab 1; : Dasar British Dan !esannya terhada" /%onomi $egara ( 11 )


Pertanian !omersial
Tanaman %ang dijalankan se#ara besar-besaran dan untuk tujuan eksport- Tanaman peringkat a&al iala! Ubi Ka%u, Tebu, 6ada Hitam, ambir, Tembakau dan Kopi 0i 9o!or Ma!araja $bu Bakar memperkenalkan tanaman lada !itam dan gambir menerusi sistem Kang#u Pemodal Eropa! dan ;rang *ina menguasai pertanian komersial di Tana! Mela%u Tanaman komersial peringkat kedua iala! Tanaman eta!H-/-Ridle% memainkan peranan %ang penting dalam menggalakan tanaman geta! )%arikat-)%arikat Eropa! seperti Harrisons and *ross(ield, ut!rie, )ime 0arb% menguasai tanaman geta!

Tenaga Buruh Asing


Pembangunan dan kepesatan ekonomi tela! men%ebabkan kedatangan buru!-buru! asing untuk bekerja di Tana! Mela%u Buru!-Buru! daripada *!ina di ba&a masuk keTana! Mela%u melalui #ara )istem Tiket Kredit,)istem Pengambilan Kakitangan, )istem Pengambilan Ruma! Kongsi dan )e#ara Berkumpulan Buru! "ndia pula diba&a masuk menerusi )istem Buru! Bebas, )istem Kontrak, dan )istem Kangani Buru! *ina diba&a masuk untuk bekerja di )ektor Perlombongan dan buru! *!ina untuk sektor perladangan

Industri Perlombongan

/%onomi Dagangan

!ewangan dan Insuran

Tana! Mela%u ka%a dengan berbagai jenis galian seperti Emas, Biji! Tima!, $rang Batu, Biji! Besi dan antimon% Kegiatan perlombongan Biji! Tima! merupakan ba!an dagangan %ang penting di Tana! Mela%u akibat daripada Re.olusi Perundustrian di Eropa! Pada Pertenga!an abad ke-7E, !ampir semua pengeluaran biji! tima! diusa!akan ole! pengusa!a *!ina Pada a&al abad ke-8@ pemodal Eropa! mula menguasai perlombongan biji! tima! dengan memperkenalkan teknologi kapal korek Beberapa enakmen dan undang-undang tela! digubal untuk me&ujudkan monopoli kerlombongan biji! tima! di Tana! Mela%u

Mata&ang tela! &ujud di Tana! Mela%u sejak ,aman Kesultanan Mela%u Melaka iaitu semasa )ultan Mu,a((ar )!a! Mata &ang )epan%ol diperkenal dan digunakan disemua negeri-negeri Mela%u dan negeri )elat Mata &ang negeri )elat tela! ditubu!kan pada ta!un 7E@= Bank dan institusi ke&angan tela! ditubu!kan di Tana! Mela%u "a bertujuan memperkenalkan beberapa peruba!an bagi meli#inkan dan memper#epatkan urusan ke&angan- Bank %ang pertama di Tana! Mela%u iala! Mer#antile Bank Prek!idmatan insurans seperti insurans maritim dan kelautan, insurans !arta, insurans perniagaan dan kemalangan, serta insurans n%a&a penting kerana ia dapat melindungi barang-barang dagangan pedagang semasa perjalanan daripada risiko ba!a%a-

A % t a T a 1;'1: Dasar British terhada" Pertanian ( 1& ) n > a a Dasar British UU h n Terhada" S d "a memberi kuasa kepada residen untuk Pertanian i ? mengis%ti!arkan mana-mana tana! %ang dikenal pasti sebagai !ak orang m Mela%u r 0iperkenalkan untuk " "a bertujuan untuk mengelakkan tana! milik dmenjaga !ak milik tana! simpanan peribumi dan komuniti orang Mela%u berpinda!akepada orang asing e "a bertujuan untuk men%ekat orang *ina 0i ba&a! akta ini, tana!n tidak bole! dijual, r daripada men#erobo! tana! mas%arakat dipajak gadai atau dipinda! a milik kepada orang d peribumi untuk dijadikan ka&asan bukan Mela%un i pertanian "a sebenarn%a untuk melindungi kepentingan M S ;rder 7E11 land )ettlement ekonomi britis! di Tana! Mela%u el a memberi dikuatkuasakan untuk Kesann%a orang Mela%u tidak dibenarkan a perlindungan kepada rtana! milik A komersial menanam sebarang tanaman y mas%arakat peribumi a % )emua ka&asan %angdiis%ti!arkan adala! u Pemilikan !ak milikw tana! !an%a bole! t untu kegiatan ka&asan %ang tidak subur dibuat melalui pe&arisan turun temurun pertanian a a bagi meng!alang pemajakan, peme#a!an % T dan penjualan kepada orang asing a 6and ;rder7EAC Tana! diba!agikan Proklamasi """ Perlindungan Hak Peribumi tela! n kepada tiga iaitu Tana! #ampuran, Tana! di&artakan ole! Britis! a )impanan dan Tana! Pendalaman Bertujuan untuk melindungi !ak dan kepentingan h Kaum pendatang !an%a mempun%ai !ak kaum peribumi d ke atas tana! *ampuran sa!aja )egala urus niaga tana! dengan orang Eropa! i mestila! dimaklumkan kepada ketua Peribumi, S sebelum surat kuasa diberikan a Penduduk peribumi mempun%ai !ak untuk memo!on dan mendapatb gantirugi ter!adap Tana! %ang dijual kepada a orang asing Pega&ai daera! tela! diberi h tanggungja&ab utnuk
menjaga !ak miliktana! peribumi

D a s a r B Britis! sememangn%a ma!u ri mengekalkan orang Mela%u ti ekonomi penjaja! sebagai golongan petani dalam s Enakmen Tana! Padi 7E7B Britis! tela! memperkenalkan h tana! sa&a! padi untuk untuk meng!alang penggunaan tanaman geta! te "a untuk mengurangkan jumla! r pen%ertaan pekebun ke#il geta! dikalangan orang Mela%u h dalam perusa!aan geta! Britis! juga tela! memperkenalkan ba%aran premium a bagi permo!onan tana! barud untuk tanaman geta! Kemerototan !arga geta! men%ebabkan Britis! mula a mengamalkan dasar memberikan perlindungan kepada " pemodal dan pengusa!a ladang dari Eropa! " Britis! juga tela! memperkenalkan Ran#angan )ekatan e pengeluaran geta! ole! )te.enson untuk meng!adkan % /egara-negara pengeluar geta! Ran#angan Peraturan eta! e $ntarabangsa juga tela! diperkenalkan ole! Britis!- b 0alam Ran#angan tersebuat u pekebun-pekebun ke#il geta! tela! diberi kuota %ang lebi!n renda! Rak%at Tana! Mela%u tetap % ma!u terlibat dalam usa!a penanaman geta! &alaupun meng!adapi ban%ak masala! e kerana usa!a ini akan mendatangkan keuntungan %ang #i lebi! baik daripada mengusa!akan penanaman padil Pemerinta!an Britis! tidak meng!iraukan nasib rak%at
tempatan olongan pekebun ke#il geta! %ang terdiri daripada orang Mela%u terus dipinggirkan

1;'& !esan dasar /%onomi ( 1* )

!esan-!esan Dasar /%onomi British


Perbandaran
Bandar-bandar baru tela! mun#ul akibat daripada perlombongan biji! tima! seperti Kuala6umpur, Taiping dan )eremban Bandar Miri dan )ara&ak mun#ul !asil daripada petroleum Kegiatan perdagangan tela! men%ebabkan mun#uln%a Bandar-bandar seperti Ku#!ing Kegiatan ekonomi perdagangan men%ebabkan mun#uln%a Bandar seperti Klang, Melaka dan Pulau Pinang

Masyara%at Berbilang !aum


"migran *ina dan "ndia datag keTana! Mela%u semasa ,aman penjaja! kerana keka%aan sumber alam, kemakmuran ekonomi dan politik stabil Perkembangan tela! me&ujudkan perbe,aan dan pemba!agian sosial %ang berbe,a- ;rang Mela%u bekerja sebagai petani dan tinggal diluar Bandar, orang *ina bekerja sebagai pelombong tinggal di ka&asan Bandar, manakala orang "ndia bekerja di Estet dan tinggal di Estet Mereka menggunakan ba!asa dan buda%a %ang berbe,a

Pendidi%an @erna%ular
Kedatangan Britis! tela! menguba! sistem pendidikan tradisiolanl diTana! Mela%u Mas%arakat %ang berbilang kaum men%ebabkan mun#uln%a sistem pendidikan 5ernakular %ang berasaskan ba!asa ibunda Pendidikan ini tidak mampu untuk memupuk semangat perpaduan di Tana! Mela%u Hasrat Britis! menubu!kanpendidikan .erenakular Mela%u !an%a untuk menjadikan orang Mela%u sebagai seorang petani

Se%tor Per%ilangan
)ebelum a&al abad ke-8@ perusa!aan perkilangan tidak begitu berkembang kerana pi!ak britis! !an%a menggalakkan pengeluaran ba!an menta! dan !ampir semua barang siap diimport dari luar Pada a&al abad ke-8@ perusa!aan perkilangan %ang berasaskan geta! dan biji! tima! tela! mula berkembang )emua s%arikat perkilangan di tana! Mela%u adala! dimiliki ole! orang asing Eropa! atau *ina ;rang Mela%u terus ketinggalan dalam sekor perkilangan

Sistem Pengang%utan

Per%hidmatan !esihatan
Hospital kerajaan %angtera&al tela! dibina di Taiping dan Kuala 6umpur 0i Perak !ospital tela! dibina di Tanjung Malim, Batu aja!, openg, Kerian dan Kuala kangsar Terdapat juga !ospital %ang didirikan atas !asil derma orang perseorangan iaitu Hospital Tun )!in di Kuala 6umpur %ang dibina untuk perk!idmatan perubatan kepada pekerja lombong "nstitut pen%elidikan Perubatan jugatela! ditubu!kan 6embaga )anitar% Board tela! ditubu!kan untuk menjaga kesi!atan dan kebersi!an a&am di Kuala 6umpur

)istem per!ubungan jalanra%a dan jalan keretapi tela! diperkenalkan ole! Britis! 9alanra%a tela! dibina untuk meng!ubungkan ka&asan lombong biji! tima! dengan pengkalanpengkalan di )ungai Pembinaan jalanra%a dari Kuala 6umpur ke Kuantan tela! dapat meng!ubungkan Pantai Timur dengan /egeri pantai Barat 9alankeretapi tela! dibina untuk meng!ubungkan ka&asan perlombongan biji! tima! dengan pelabu!an-pelabu!an utama 7E@A semua ka&asan lombong di Perak, )elangor dan /egeri )embilan mempun%ai perk!idmatan keretapi

Bab 11 !emun#ulan Dan Per%embangan $asionalisme di Asia Tenggara ( 1, )


Pengenalan Sistem Biro%rasi Barat di Asia Tenggara Penubu!an Kerajaan Pusat Pen%atuan &ila%a! Tana! 9aja!an Perlantikan abenor 9eneral sebagai ketua pentadbir di Tana! jaja!an Pentadbiran Melalui Biro atau 9abatan Pega&ai Barat sebagai ketua Biro Pengenalan Undang-Undang Barat 0asar Kuasa Barat %ang tidak 8a%tor !emun#ulan memberi peluang kepada $asionalisme penduduk tempatan Pengaru! agama sebagai ejen pen%atuan- Kar%a sastera bertindak sebagai pembangkit semangat /asionalisme Kemun#ulan olongan "ntelektual %ang menjadi pemimpin kepada gerakan nasiopnalisme o Pengaru! Media Massa untuk men%ebarkan idea nasionalisme Perkembangan sistem pengangkutan memuda!kan pen%ebaran idea nasionalisme Pengaru! luar memberi il!am kepada gerakan nasionalisme di $sia Tenggara

$asionalisme Di Asia Tenggara


Taha" Pertama Berkaitan dengan "su Kebuda%aan "su agama Taha" dan !akperibumi Taha"$asionalisme 0ipimpin ole! golongan pertenga!an Menekankan kesedaranpolitik Menuntut !ak-!ak mereka dikembalikan dan tara( !idupdibaiki Taha" !edua Ber#orak radikal dan berorganinasi 0ipimpin ole! golongan %ang berpendidikan Barat Mempun%ai pengeta!uan %ang luas tentangpen geta!uan Barat Men%edari tindakan Barat melakukan peruba!an ter!adap /egara Mempun%ai matlamat %ang jelas iaitu menuntut kemerdekaan

8ili"ina erakan 0ak%a! gerakan tera&al PimpinanPer%embangan 9oses Ri,al %ang menubu!kan $asionalisme 6iga Filipina Penubu!an Katipunan ole! $ndres Boni(a#io bermulan%a ta!ap kedua gerakan nasionalismeMatlamat men#apai kemerdekaan menerusi Re.olusi Indonesia Ta!ap a&al memberikan "su Kebuda%aan )ekola! anak-anak perempuan ditubu!kan ole! Raden $djeng Kartini /o.el Habis elap Terbitla! Terang dan Penulisan )eorang Puteri 9a&a Mu!ammadi%a! bermatlamat men%ebarkan "slam Ta!ap Kedua penubu!an Parti /asional "ndonesia ole! )oekarno Thailand Ta!ap Pertama perjuangan rak%at untuk mendapatkan kuasa memerinta! dan meng!apuskan kuasa mutlak raja %ang memba&a kepada peristi&a Re.olusi T!ai 7E18 Ta!ap Kedua tidak puas !ati rak%at ter!adap #engkaman ekonomi ole! kapitalis Barat dan orang *ina-

Bab 1& : Per+uangan Pemim"inTem"atan Menentang British ( 10 )


/aning dijadikan seba!agian /egeri-negeri )elat Peristi&a Penentangan Peng!ulu 0ol )aid terpaksa memba%ar #ukai 7/7@ !asiln%a sebagai u(ti 0ol )aid enggan kerana /aning bukan &ila%a! Melaka Britis! meng!antar tentera untuk menakluki /aning Penentangan Di Sarawa% 6inggir, Rentap, )%ari( Masa!or dan 0atu Patinggi $bdul apur 6inggir pemimpin kaum "ban %ang menentang pen#erobo!an Brooke di ka&asan mereka Rentap menentang Brooke kerana tindakan Brooke meng!apuskan orang "ban di )ungai )krang )%ari( Masa!or dan 0atu Patinggi $bdul apur menentang Brooke kerana ke!ilangan kuasa memungut #ukai dan pengaru! ter!adap penduduk tempatan Penentangan Di Sabah )BUB ditentang ole! pemimpin Tambunan iaitu Mo!amed )alle! bin 0atu Balu 3 Mat )alle! 4 Mat )alle! ke!ilangan !ak memungut #ukai dan pengaru! ke atas mas%arakat setempat-

Penentangan Dol Said di $aning

Per+uangan Pemim"in Tem"atan Menentang British


)ebab-)ebab Penentangan 0asar Penaklukan Britis! menimbulkan kemara!an penduduk Tempatan Eksploitasi ter!adap ekonomi tempatan )istem pentadbiran Barat %ang bertentangan dengan penduduk tempatan *ampurtangan dalam adat resam tempatan Pembesar tempatan ke!ilangan kuasa dan pengaru! Kesulitan penduduk tempatan

Penentangan di Pera% Pemba!aruan Bir#! tela! menimbulkan penentangan orang tempatan di ba&a! 0ato Ma!araja 6ela Peristi&a Penentangan )ultan $bdulla! dan pembesar lain juga bersatu padu menentang Britis! Bir#! tela! dibunu! ole! orang )uru!an 0ato Ma!ajara 6ela Britis! melan#arkan serangan di Pasir )alak dan menangkap mereka %ang terlibat di dalam pembunu!an Bir#! Penentangan di Pahang Perlantikan 9-P- Rodger sebagai Residen Pa!ang tela! mendapat tentangan daripada 0ato Ba!aman %ang mendapat bantuan daripada Tok aja!, Mat Kilau dan "mam Rasul Penentangan Di !elantan -Penentangan di lakukan ole! Haji Mat Hasan Bin Munas %ang dikenali dengan nama Tuk 9anggut-"a disokong ole! Engku Besar 9eram,Tuan $!mad, Peng!ulu $dam Penentangan di Terengganu 0igerakkan ole! seorang toko! ulama iaitu Haji $bdul Ra!man 6imbong Beliau menentang kerana tidakpuas !ati dengan sistem #ukai dan Undang-Undang Tana!

=era 1&' 1 =era%an $asionalisme Sehingga Perang Dunia !edua ( 12 ) %an Islah

erakan pemuli!an %ang berusa!a membetulkan pandangan mas%arakat Mela%u ter!adap "slam Bertujuan memajukan umat "slam berdasarkan al-?uran dan Hadis Toko!-toko! pentingiala! )!eik!Ta!ir 9alaluddin, )%ed )%eik! al-Hadi, dan 0r- Bur!anuddin al-Helm%"su penting %angdiperjuangkan iala! Memajukan ekonomi orang Mela%u, sematkan sikap kritik penjaja! dan mengkritik raja $k!bar dan majala! utama iala! $l"mam, /era#!a, Edaran 'aman dan Pengasu!0i Kenali dengan nama Kaum Muda

or Pem 0asar *ampur tangan Britsi! ang% se#ara langsung in Pengenalan sistem pendidikan $asi "nggeris mela!irkan ramai onali golongan intelek tempatan sme 0asar Britis! %ang membiarkan sesiapa sa!aja datang ke Tana! Mela%u Pendudukan 9epun menamba!kan lagi kesengsaraan ;rang Mela%u Kemun#ulan mesin #etak memuda!kan pen%ebaran adea nasionalisme <ujudn%a gerakan Pan-"slamisme di seluru! dunia Kesedaran Politik di "ndonesia

=era%an $asionalisme sehingga Perang Dunia8a%t !edua

=era %an $asi onali sme sema sa Aam Memberikan tekanan an kepada gerakan /asionalisme -e"u Pemerinta!an ketenteraan dan n men%ekat kebebasan bersuara 9epun !an%a memberi sokongan kepada pertubu!an %ang bergerak di ba&a! penga&asann%a $!mad Boestaman menubu!kan Barisan Pemuda di Perak sebagai tentera sukarela jepun Pasukan For#e 71= dan <atania! Pa!ang ditubu!kan untuk menentang 9epun"bra!im Haji +aakob tela! meminta 9epun memberikan kemerdekaan kepada Tana! Mela%u bersama-sama dengan "ndonesia

1&'& : Per+uangan $asionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu ( 14 )


Kesatuan Mela%u )ingapura 0itubu!kan ole! Mo!ammad Eunos $bdulla! Bertujuan untuk membela dan menjaga kepentingan sosioekonomi orang Mela%u )ingapura "a didokong ole! mereka %ang mempun%ai pendidikan "nggeris "a bersi(at seder!ana dengan memberi kerjasama dengan Britis! Keja%aann%a mendapatkan ka&asan penempatan k!as orang Mela%u Beberapa persatuan negeri tela! ditubu!kan Persatuan Mela%u /egeri Perak Persatuan Mela%u /egeri/egeri )elangor Persatuan-Persatuan Persatuan Mela%u /egeri )embilan Persatuan Mela%u /egeri Pa!ang Tujuann%a adala! untuk menggabungkan tenaga intelektual Mela%u Kesatuan Mela%u Muda KMM ditubu!kan sebagai kemun#ak semangat /asionalisme orang Mela%u "a sebua! pertubu!an separa politik "a dipimpin ole! "bra!im Haji +aakob, seorang&arta&an ak!bar Majlis di Kuala 6umpur "a menggalakkan perpaduan dikalangan pemuda Mela%u diseluru! semenanjung dan meningkatkan ta!ap pendidikan orang Mela%u KMM juga tela! berkerjasama dengan 9epun 0i )ara&ak terdapat Persatuan Mela%u Miri 0iikuti ole! Persatuan Mela%u )ara&ak %ang bertujuan Persatuan /egeri )aba!untuk dan)ara&ak mengeratkan perpaduan orang Mela%u, pendidikan dan ajaran "slam 0i )aba! kegiatan Persatuan tidak menonjol Han%a terdapat #a&angan Persatuan )a!abat Pena di 9esselton, 6abuan dan Ta&au

Per+uangan $asionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu


P$)P$M Persatuan )a!abat Pena Mala%a atau P$)P$M ditubu!kan bertujuan untuk membaiki kedudukan ekonomi dan sosio ekonomi orang Mela%u "a berlandaskan sastera tetapi #uba men%atupadukan orang Mela%u, )aba! dan )ara&ak "a dipimpin ole! #endekia&an Pulau Pinang iaitu termasukla! )-M- 'ainal $bidin Bin $!mad "a menggalakkan perpaduan dikalangan orang Mela%u di seluru! )emenanjung Tana! Mela%u Mendapat sambutan %ang !angat "a sebagai asas kesedaran perpaduan orang Mela%u

>at ar Bel Bab 1* : !esedaran Tentang Pembinaan $egara dan Bangsa ( 19 ) a%a ng Pe Pe Pembinaanmbe $egara Dan mbi Bangsa naa ntu n %an Bermula pada ,aman $egKesultanan Mela%u !er Melaka ara a+aa Penjaja!an Barat tela! dan meruba! konsep n kerajaan tradisional Tana! Mela%u Ban Isla Penubu!an Persekutuan gsa Tana! Mela%u m Kemasukan )aba! dan )ara&ak tela! Ma Berasaskan persaudaraan dan me&ujudkan /egara Mala%sia %ang din bukann%a bangsa berdaulat ah /abi Mu!ammad s-a-& men%usun perlembagaan terlebi! da!ulu Pe sebelum mengasaskan kerajaan mbi Kerajaan "slam Madina! adala! naa berdasarkan diplomasi, n mus%a&ara!, dan permua(akatan "a berpun#adaripada kemun#ulan idea Ban Ciri tentang !ak rak%at,gsa kerajaan dan 5 perlembagaan di Ciri Berlaku Re.olusi "nggeris, Perang /ro $eg Kemerdekaan $merika dan Re.olusi "ah <ila%a! Pengaru! ara Peran#is Kerajaan Dan "a mengikut sempadan rumpun bangsa 6ambang-6ambang Ban "a mengan#am empa%ar $ustria, Rusia Rak%at gsa dan Turki Kedaulatan !es <ujud B bua! /egara baru Keunggulan Undang-Undang ulta nan Mel ayu Mel

Pe mbi naa n $eg ara Ban gsa Itali Pen%atuan &ila%a!-&ila%a! ole! *aunt *amillo Benso di *a.our Meng!alau keluar bangsa $ustria dari "tali Menggunakan amalan Realpolitik %ang me&ajarkan apa saja #ara untuk men#apai matlamat politikn%a Pengunduran tentera Peran#is dari Rom tela! memberi peluang kepada *aunt *amillo Bensodi *a.our untuk membentuk /egara bangsa "tali %ang merdeka Pe mbi naa n ;tto Eduard5on Bismar#k Ban mengamalkan realpolitik dan politik dara! dan besi untuk gsa men%atukan 9erman di Bismar#k tela! menggunakan taktik tipu -er !ela!, palsu dokumen, mapro.okasi, penipuan, dan ugutann untukmen#etuskan peperangan unakan isu memben#i kuasa asing bagi membangkitkan semangat rak%atn%a )istem 0iktator juga tela! digunakan Bismar#k juga tela! melan#arakan tiga siri peperangan iaitu dengan 0enmark, $ustria dan Peran#is

1*'* : Barisan $egeri-negeri Melayu ( 1: )


)istem pemerinta!an di Perak,9o!or dan Pa!ang adala! Pe&aris kepada Kesultanan Mela%u Melaka Kerajaan 9o!or, Perak dan Pa!ang iala! diasaskan ole! kerabat 0iraja Melaka Kesultanan,adat istiadat Mela%u, agama "slam dan Ba!asa Mela%u )istem pembesar Empat 6ipatan diteruskan ole! 9o!or, Perak dan Pa!ang Undang-Undang 9o!or Perak dan Pa!ang adala! &arisan kesultanan Mela%u Malaka

Barisan !esultanan Melayu Mela%a


6ndang-6ndang Tubuh !era+aan -ohor Perlembagaan Bertulis 0iperkenalkan ole! )ultan $bu Bakar Mengikut perlembagaan Barat Terdapat ja&atan Menteri Besar, /aib Menteri Besar dan 9emaa! Menteri seramai 78 orang Perlembagaan ber#orak 0emokrasi pertama di negerinegeri Mela%u Sistem -emaah di !elantan )istem 9emaa! Menteri sejak )ultan Mu!ammad " )ultanMu!ammad "" memperkenalkan C badan 9emaa! Menteri 9emaa! Penasi!at Raja 9emaa! Menteri "stana Keadilan danKe!akiman 9emaa! Menteri 0alam /egeri 9emaa! Menteri 6uar 9emaa! Menteri Perbenda!araan 9emaa! Menteri Peperangan 9emaa! Menteri Pentadbiran dan mengimara!kan /egaeri 6ndang-6ndang Tubuh !era+aan Terengganu 0iperkenalkan ole! )ultan 'ainal $bidin """ 0ikenali dengan nama "tti?anilmuluk bi-taFdil il-suluk Untuk meng!alang Britis! meluaskan kuasa di Terengganu "a Berasas undang-undang negeri 9o!or Pemerinta!an Raja Berperlembagaan Terdapat ja&atan menteri Besar, /aib menteri Besar dan $!li Majlis Mes%uarat Kerajaan Prinsi" Demo%rasi di $egeri Sembilan /egeri Mela%u pertama mirip Persekutuan Mengamalkan adat Perpati! iaitu kedaulatan terletak ditangan rak%at Perlantikan adala! berdasarkan peringkat %ang paling ba&a! $nak Bua! melantik Buapak diikuti ole! 6embaga, Undang dan %ang dipertuan Besar )istem pemili!an pemimpin adala! berdasarkan unsur demokrasi

Bab 1, : Pembinaan $egara Dan Bangsa Malaysia ( &; )


Tinda%an ?rang Melayu menentang Malayan 6nion Banta!an menerusi ak!bar 0emontrasi se#ara aman Puli!kan persatuan-persatuan Mela%u Men%eru orang Mela%u berkongresMenubu!kan UM/; Banta!an ter!adap a!li Parlimen Banta!an Raja-raja Mela%u .ea%si Penerimaan terhada" ;rang 0agang dan 6nion golongan radikal Malayan men%okong Mala%an Union kerana beberapa sebab 0asar pen%atuan negeri-negeri Mela%u 0asar !ak sama rata Kerak%atan terbuka 9anji Britis! untuk memberikan kemerdekaan )okongan ter!adap Mala%an Union datang daripadaG Parti Kebangsaan Mela%u Mala%a 3PKMM4 $ngkatan Pemuda "nsa( 3 $P" 4 $ngkatan <anita )edar 3 $<$) 4 Barisan Tani Mala%a 3 B$T$) 4

Sebab-Sebab Pengenalan Malayan 6nion

Persediaan untuk pemerinta!an sendiri Meli#inkan pentadbiran Menjimatkan kos Membentuk sebua! bangsa Mala%an Union Menga&al kuasa politik orang Mela%u

Malayan 6nion
.ea%si Penentangan terhada" Malayan 6nion

;rang Mela%u menentang Mala%an Union kerana beberapa (aktor *ara Harold Ma# Mi#!ael Mengugut Rajaraja Pen%atuan semua negeri di ba&a! Kerajaan )ultan tidak diberi masa %ang se#ukupn%a Pusat Belum tiba masan%a untuk menerima 0iketuai ole! seorang abenor peruba!an Terdapat Majlis Eksekuti( dan Majlis Ter!akisn%a kuasa Raja-Raja Mela%u Undangan Mala%an Union Pemberian kerak%atan %ang longgar Prinsip kerak%atan berdasarkan Prinsip 9us Mengan#am )tatus ?uo orang Mela%u )oli $kan !ilangn%a &arisan tamadun Mela%u Raja !an%a a!li Majlis Raja-Raja dan !an%a membin#angkan soal agama "slam dan adat istiadat Mela%u sa!aja Ciri-Ciri Malayan 6nion

1,'& : Pembinaan $egara dan Bangsa ( &1 )

Faktor-Faktor Pembentukan Persekutuan Tana! Mela%u Ketegasan orang Mela%u Perpaduan orang Mela%u UM/; tidak tunut kemerdekaan )okongan daripada pega&ai Tinggi Britis! esaan Piagam $tlantik )ikap seder!ana politik orang Mela%u )okongan bekas pega&ai 2pega&ai Tinggi Britis! Bimbang terpengaru! dengan gerakan radikal *iri-*iri Persekutuan Tana! Mela%u abungan sebelas bua! negeri Kedudukan "stime&a orang Mela%u dijaga oela! Pesuru!ja%a Tinggi Britis! Konsep Raja Berperlembagaan tela! di&ujudkan 0iketuai ole! Pesuru!ja%a Tinggi Britis! <ujud )enarai kerajaan /egeri dan Kerajaan Pusat

Perse%utuan Tanah Melayu


6angka!-6angka! Pembentukan Persekutuan Tana! Mela%u Penubu!an 9a&atankuasa Kerja seramai 78 a!li $!li terdiri daripada pega&ai kanan Britis!, Pemimpin UM/; dan &akil Raja-Raja Mela%u ;rang Mela%u membuat D tuntutan iaitu Menolak Mala%an Union Ma!ukan konsep Persekutuan Tolak kerak%atan terbuka 0asar perlindungan ter!adap orang Mela%u Raja-raja Mela%u sebagai ketua negerinegeri Mela%u

Toko! Penggerak Persekutuan Tana! Mela%u )ultan Badlis!a! Keda! )ultan $bdul $,i, 3 Perak 4 )ultan "bra!im 0ato ;nn Bin 9aa(ar 0ato /ik $!med Kamil Kerjasama antara UM/; dan Raja-raja Mela%u membole!kan beberapa prinsip penting %ang berkaitan dengan orang Mela%u dimasukkan ke dalam Perjanjian Persekutuan Tana! Mela%u iaitu Politik Pentadbiran $gama "slam Ba!asa Mela%u "nstitusi Raja Mela%u

Bab 10 : Pembinaan $egara dan Bangsa yang Merde%a 3 88 4


Sistem Ahli )istem %ang melati! penduduk tempatan dan kaumlain untuk menerajui pentadbiran Tana! Mela%u Ciri-Ciri Sistem Ahli Kabinet ba%angan $nggota dikenali sebagai a!li 0ilantik ole! Pesuru!ja%a Tinggi Britis! E orang a!li 0iba&a! kuasa Pesuru!ja%a Tinggi Britis! Proses Pela%sanaan $!li menjaga satu port(olio %ang mengandungi beberapa jabatan Uruskan pentadbiran Men#adangkan undang-undang Berbin#ang dengan pega&ai Britis! !e"entingan Sistem Ahli Tapak asas melantik penduduk tempatan Memulakan proses perpaduan kaum $sas kemerdekaan /egara

Pembinaan /egara 0an Bangsa +ang Pa%atan Murni Merdeka Usa!a semua kaum di Tana! Mela%u
bagi meng!asilkan kerjasama dan tolok ansur politik melalui rundingan >ang%ah-lang%ah Pa%atan Murni Penubu!an 9a&atankuasa Hubungan antara kaum Membuka kea!lian UM/; kepada kaum bukan Mela%u Penubu!an Parti Kemerdekaan Mala%a Penubu!an Persidangan Kebangsaan Menganjurkan Kon.ens%en Kebangsaan Persetu+uan Di Dalam Pa%atan Murni Penubu!an 6embaga Pembangunan "ndustri 0esa 3 R"0$ 4 Kerak%atan negeri 7ED7diberikankepada imigran %ang la!ir di Persekutuan Tana! Mela%u atau ibubapa tela! menjadi rak%at negeri Tana! Mela%u Pili!anra%aakan diadakan mengikut Perbandaran, /egeri dan Majlis Perundangan Persekutuan

Suruhan+aya .eid )uru!anja%a %ang merangka Perlembagaan baru di Tana! Mela%u "su penting didalam )uru!anja%a Reid Pembentukan sebua! kerajaan Persekutuan %angkuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu Kedudukan Raja-raja Mela%u dan !ak istime&a orang Mela%u Me&ujudkan bangsa PersekutuanTana! Mela%u Isi Penting Per+an+ian Perse%utuan Tanah Melayu Kerajaan Persekutuan )enarai Persekutuan dan negeri Raja Berperlembagaan Prinsip kerak%atan Hak istime&a orang Mela%u $gama "slam Ba!asa Mela%u Tana! )impanan Mela%u +ang 0ipertuan $gong 0emokrasi Berparlimen Menteri Besar !e"entingan Per+an+ian Perse%utuan T'Melayu Penerimaan pakatan Murni Hak Mutlak ke atas Tana! Mela%u Ke!armonian tanpa pertumpa!an dara!

Bab 12 : Pengu%uhan $egara Dan Bangsa Malaysia ( &* )


8a%tor-8a%tor 8a%tor Politi% $n#aman Komunis di $sia Tenggara terutaman%a di )ingapuraMemper#epatkan kemerdekaan )ingapura, )aba! dan )ara&ak 0ekolonisasi Britis! ter!adap /egeri-negeri ke#il %ang belum membangun 8a%tor /%onomi Me&ujudkan kerjasama serantau Pasaran %ang lebi! luas Menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian Menguku!kan ekonomi Mala%sia 8a%tor Sosial Mengimbangkan jumla! penduduk antara kaum bumiputera dan bukan bumuputera Menga&al jumla! dan kadar Pertumbu!an kaum

Pembentu%an Malaysia
>ang%ah->ang%ah Pembentu%an Malaysia Tunku $b-Ra!man mengadakan la&atan Rundingan dengan Pega&ai-pega&ai Kanan Persekutuan Tana! Mela%u dengan pega&aipega&ai Britis! dari )ara&ak, )aba! dan )ingapura Penubu!an 9a&atankuasa Perundingan Perpaduan Mala%sia untuk menerangkan konsep Mala%sia Penubu!an )uru!anja%a *obbold untuk mendapatkan pandangan penduduk )aba! dan )ara&ak Penubu!an 9a&atankuasa $ntara Kerajaan 3 9$K 4 %ang tela! memperin#ikan lagi #adangan %angterdapat di dalam )uru!anja%a *obbold Perjanjian Mala%sia tela! ditandatangani di 6andon pada E 9ulai 7E=1$kta Mala%sia tela! diluluskan ole! Parlimen Britis! Pada 7= )eptember 7E=1 negara Mala%sia tela! ditubu!kan se#ara rasmi

.ea%si Dalam $egeri Rak%at Persekutuan Tana! Mela%u men%okong Penubu!an Mala%sia Pas dan Barisan )osialis meminta dirundingkan .ea%si Pembentu%an Msia dikalangan penduduk Persekutuan Tana! Mela%u UM/; bersetuju tanpa pen%ertaan )ingapura .ea%si Singa"ura 6ee Kuan +e& dan P$P men%okong kerana bimbang pengaru! komunisPembangkang )ingapura 3 Barisan )osialis menentang.ea%si di Sabah dan Sarawa% Peringkat a&al menentang $k!irn%a bersetuju setela! diberi penerangan kebaikan men%ertai Mala%sia .ea%si Brunei )ultan ;mar $li )ai(uddin men%okong agasan Mala%sia 0itentang ole! Parti Rak%at di ba&a! $-M-$,a!ari .ea%si Indonesia Menentang Pembentukan Mala%sia dan menjalankan 0asar Kon(rantasi ter!adap Mala%sia )logan an%ang Mala%sia digunakan .ea%si 8ili"ina Filipina menentang gagasan Mala%sia dan Presiden Ma#apagal menunut !ak ke atas )aba!

Undang-Undang Tertinggi Mala%sia Perlembagaan 0okumen Rasmi

Bab 14: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran $egara Malaysia ( &, ) Ciri
Demo %rasi Ber"a rlime n Bidang !uasa Cang Di"ertuan Agong .a+a BerPerlembagaan Ketua /egara Tiga unsur Parlimen Ketua angkatan bersenjata Kuasa mengampun Tanggu!kan sesuatu !ukuman %ang dibi#arakan ole! ma!kama! tentera Menjaga !al istime&a orang Mela%u Menita!kan Majlis Raja-Raja Mela%u Mengadakan mes%uarat Ketua agama "slam bagi negeri-negeri %ang tidak mempun%ai raja Kuasa budi bi#ara untuk melantik Perdana Menteri Melu#utkan ja&atan 9emaa! Menteri dan timbalan menteri Mengis%ti!arkan undang-undang darurat Melantik Pengerusi dan 1 a!li )uru!anja%a Pili!anra%a Melantik peguam /egara Mentaulia!kan duta-duta negara

Ciri-

!eluhuran Perlembagaan Kelu!uran Perlembagaan bermaksud ketinggian perlembagaan mengatasi +0P$, Parlimen, 9emaa! menteri dan Ma!kama! Ber#angga! dianggap batal !e"entingan Perlembagaan Menjamin kestabilan /egara Menjamin ke#ekapan pentadbiran Menjamin taat setia rak%at Panduan pemerinta!an Menjamin !ak asasi 9aminan Hak istime&a orang Mela%u Rujukan utama undang-undang )enarai kuasa kerajaan Pusat dan negeri Pindaan Perlembagaan Bertujuan melindungi kepentingan rak%at Meli#inkan urusan pentadbiransupa%a rele.an dan sesuai Menjadikan undang-undang %ang munasaba! 0ipatu!i ole! rak%at A #ara pindaan perlembagaan

Badan Perundangan ( >egislati3 4 !uasa Pemerintahan Bertanggunja&ab menggubal undang-undang Terdapat 0e&an /egara %ang merupakan 0e&an tertinggi %ang mengandungi =E orang a!li tanpa perlu memenangi Pili!anra%a-$!lin%a digelar )enatorTerdapat 0e&an Rak%at %ang a!lin%a dipili! ole! rak%at dalam pili!anra%a"a mempun%ai tugas menggubal dan meluluskan undang pada peringkat 0e&an Rak%at Badan Pela%sana Badan Pelaksana iala! 9emaa! Menteri atau Kabinet %ang melaksanakan dasar-dasar Kerajaan Ketua 9emaa! Menteri iala! Perdana Menteri Tugas utama iala! menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua pekara Badan !eha%iman Badan %ang mempun%ai kuasa mendengar serta menentukan pekara si.il danjena%a! Menentukan kesa!i!an Undang-undang%ang dibuat ole! Badan Perundangan dan Badan Pelaksana Berkuasa menta(sir Perlembagaan Persekutuan dan /egeri Mengis%ti!arkan undang Kerajaan Pusat

Bab 19 : Pembangunan Dan Per"aduan 6ntu% !ese+ahteraan ( &0 )


.an#angan Malaya Pertama
Membangunkan ka&asan luar Bandar Mengurangkan kadar kemiskinan Mempelbagaikan akti.iti ekonomi Kemuda!an in(rastruktur Penubu!an Rida dan Felda Tanaman eta! dan Kelapa sa&it Kurang menggalakkan kerana an#aman komunis dan kejatu!an !arga geta! dan biji! tima!

.an#angan Malaysia !etiga


6anjutan Ran#angan Mala%sia Kedua Teruskan matlamat 0EB Pembangunan Pertanian danperindustrian Pembukaan tana! se#ara besar-besaran ole! KE9;R$, KETE/ $H, 0$R$, dan KE)E0$R eta! dan Kelapa )a&it

.an#angan Pembangunan >ima Tahun

.an#angan Malaysia !edua .an#angan Malaysia !eem"at


Men%elesaikan masala! ekonomi dan sosial antara kaum, ka&asan dan &ila%a! Membasmi kemiskinan dan !apuskan identiti kaum mengikut (ungsi ekonomi Mendokong aspirasi 0EB

.an#angan Malaya !edua

Membangunkan ka&asan luar Bandar Merapatkan jurang pendapatan antara penduduk Penubu!an 6P/ Bandar dengan luar Bandar 6K"M Mengurangkan kadar kemiskinan U0$ Meningkatkan tara( !idup penduduk luar Bandar R")0$ Pergiatkan peranan Felda 6PP Penubu!an Fama PETR;/$) Program Bukuintergerasi Mera! diperkenalkan Me&ujudkan nasional dengan memastikan semua Bersi(at sepadu dan merangkumi semua bidang ekonomi Penubu!an 6embaga Pemuli!an dan Pen%atuan Tana! /egara, .an#angan Malaysia Pertama Pernas, Mardi dan Mida Mara ganti RidaBerlaku peristi&a 71 Mei 7E=E

Perbadanan Kemajuan ekonomi lima ta!un %ang terak!ir- "a memberikan penekanan kepada Ran#angan program pembangunan mem(okuskan keseja!teraan rak%at /egeri

Per!atian kepada Perkembangan industri Berat Penubu!an Perbadanan "ndustri Berat Mala%sia 3 H"*;M 4 Pembukaan ka&asan Perusa!aan baru Perkenalkan ,on perdagangan bebas Kajian 0asar Perindustrian Mala%sia Pelan "nduk Perindustrian 0asar Pens&astaan, 0asar Pers%arikatan, Permodalan /asional Ber!ad, )kim $mana! )a!am nasional dan 0asar Pertanian /egara

sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan menga&al !ak milik s%arikat dan perlesenan dalam sektor s&astaPenggunaan tana! %ang maksima dan #ekap alakan industri .an#angan desa Malaysia !elima Bank Pertanian, )kim Pinjaman K!as Pertanian dan $mana! "k!tiar Mala%sia sebagai kemuda!an kredit )ektor Pela#ongan

19' : Dasar-Dasar Pembangunan /%onomi ( &2 )


0asar Pens&astaan 0asar Pertanian /egara
Bermatlamat untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke ta!ap maksimun Memaksimumkan pendapatan pekebun ke#il )trategi %ang dijalankan iala! galakkan pembukaan tana! baru Program Pembangunan "n-situ )okongan Kredit, subsidi dan pen%elidikan Penglibatan s&asta

0asar Peningkatan 0a%a Pengeluaran /egara "a adala! untuk memastikan penggunaan sumber /egara se#ara optimum Men#apai kadar pertumbu!an ekonomi %ang berterusan Meningkatkan !asil pendapatan /egara Menentukkan penggunaan sumber /egara berada dita!ap maksimum

"a Melibatkan peminda!an perk!idmatan, perusa!aan, kepentingan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor s&asta Matlamatn%a mengurangkan beban ke&angan kerajaan, tingkatkan produkti.iti dan memper#epatkan pembangunan ekonomi melalui pelaburan modal s&asta "a bole! dijalankan se#ara sepenu! atau seba!agian

0asar Pers%arikatan Mala%sia


0iPerkenalkan ole! Tun 0r- Ma!at!ir Merangsang penglibatan se#tor s&asta se#ara akti( dalam pembangunan /egara Mala%sia dianggap sebagai sebua! s%arikat %ang dimiliki bersama ole! Kerajaan dan )&asta Kakitangan kerajaan dan s&asta perupakan pemilik sa!am )%arikat /egara Mala%sia

Dasar-Dasar Pembangunan /%onomi Meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui sektor 0asar Hala Tuju *ara Baru pelaburan )trategi utama iala! men#apai pertumbu!an ekonomi %ang berterusan Meningkatkan !asil pendapatan /egara Menentukan penggunaan sumber /egara berada ta!ap maksimum 0ikemukakan ole! Tun 0r- Ma!at!ir Penduduk )asaran B@ 0asar juta penduduk Kesan positi( ter!adap bekalan tenaga pekerja, produkti.iti, dan pasaran Kekuatan politik dan keselamatan /egara Keselarasan antara kadart pertumbu!an dengan kadar pembangunan sosioekonomi-

19'& : Pembangunan Dan Per"aduan Bangsa ( &4 )


>a"oran Barnes Membubarkan semua sekola! .ernakular Mela%u, *ina dan "ndia Menubu!kan sekola! kebangsaan dengan menggunakan ba!asa Mela%u sebagai ba!asa pengantar pada peringkat sekola! renda! Peringkat sekola! menenga! dan tinggi ba!asa "nggeris digunakan sebagai ba!asa pengantar

Dasar Pendidi%an $egara


>a"oran Penyata .aAa% 1:02 Men#adangkan penubu!an sekola! Umum 3 renda! 4 dan )ekola! 9enis Umum )ekola! Menenga! "nggeris menggunakan Ba!asa "nggeris Ba!asa Mela%u dan "nggeris <ajib diajar disemua sekola! )istem persekola!an %ang sama Pen%eragaman kurikulum %ang ber#orak kebangsaan Pen%ata Ra,ak dijadikan sebagai ;rdinan Pelajaran 7EDB

!a+ian Aminuddin Ba%i )istem persekola!ananeka jurusan "a untuk menampung pelajar-pelajar %ang gagal memasuki sekola! Menenga! akademikMen%ediakan pelajaran peringkat Renda! se!ingga men#apai 7D ta!un dengan memberikan kursus kema!iran Kursus kema!iran Pili!an iala! Perdagangan, )ains Ruma! Tangga, )eni Perusa!aan dan sains Pertanian Mata pelajaran %ang &ajib adala! seperti diajar disekola! menenga! biasa

>a"oran 8enn-Bu 6aporan %ang me&akili mas%arakat #ina Bersetuju dengan dengan sistem pendidikan Kebangsaan Men#adangkan sekola! .erna#ular *ina dikekalkan

Men#adangkan 8 sistem persekola!an %ang menggunakan dua ba!asa pengantar ?rdinan Pela+aran 1:0& "nggeris dan Mela%u Ba!asa *ina dan Tamil akan disediakan jika terdapat permintaan Ba!asa Mela%u di &ajibkan kepada sekola! "nggersi dan Ba!asa "nggeris di&ajibkan di sekola! Mela%u

)ekola! Kebangsaan dan )ekola! 9enis Kebangsaan >a"oran .ahman Talib Pelajaran per#uma kepada semua pelajar sekola! renda! Ba!asa Mela%u ba!asa Kebangsaan Ba!asa Mela%u sebagai ba!asa pengantar Pelajaran agama "slam, ba!asa *!ina dan Tamil akan diajar jika terdapat7D orang pelajar Peperiksaan $&am dalam ba!asa Kebangsaan "a menjadi $kta Pelajaran7E=7

Untuk mengkaji semua pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan -awatan%uasa !abinet 1:4, Penguasaan 1M Kenaikan darja! se#ara automati# )ekola! 5okasional )ukatan Pelajaran )&asta Peperiksaan matapelajaran <ajib dalam Ba!asa Mala%sia Ko-Kurikulum asas displin dan perpaduan KB)R danKB)M menekankan perkembangan pelajar dari segi jasmani, emosi, ro!ani, dan intelekPendidikan mampu mela!irkan mas%arakat %ang bersatu padu, berdisplin dan terlati!

Bab 1:' Malaysia Dalam %er+asama antarabangsa ( &9 )


Perang Dunia Pertama 8a%tor-8a%tor
Faktor politik iala! kemun#ulan nasionalisme dan sistem pakatan /egara-negara Eropa! Faktor Ekonomi iala! persaingan kuasa besar untuk merebut peluang ekonomi Faktor serta merta iala! Pembunu!an $r#!duke Fran, Ferdinand iaitu pe&aris ta!ta $ustriaHungr% dan isterin%a ole! pengganas )erbiaTerdapat 8 pakatan ketenteraan iaitu Perikatan Kuasa Tenga! %ang terdiri daripada 9erman, $ustria Hungr%, "tali, Turki dan Bulgaria Pakatan Bertiga terdiri daripada Britain, Peran#is, Rusia, "tali dan 9epun

!on3li% Antarabangsa
Berlaku selepas tamatn%a Perang 0unia kedua antara $merika )%arikat dengan )o.iet Union "a disebabkan ole! ideologi dan (a!aman politik %ang berbe,a Perang Dingin "a di&akili ole! Blok Kapitalis %ang diketuai ole! $merika )%arikat dan Blok Komunis %ang diketuai ole! )o.iet Union Tiada kon(lik senjata antara kedua-dua blok tersebut Mereka ingin membuktikan kekuatan mereka dengan men%ebarkan pengaru! dan memajukan kepentingan masing-masing Mereka menggunakan propaganda serta bantuan ekonomi dan ketenteraan Mereka tela! #uba mempengaru!i /egara-negara 0unia Ketiga dengan mena&arkan bantuan perta!anan dan ekonomi Perang 0ingin tamat setela! sistem komunis )o.iet Union runtu! pada ta!un 7ECE-

8a%tor-8a%tor Perang Dunia !edua


Kegagalanperjanjian 5ersailles Tidakpuas !ati dengan perjanjian 5ersailles Kemun#ulan $dol( Hitler di 9erman Kemun#ulan 5ladimir Putin di Rusia Kemun#ulan Benito Mussolini di "tali Kemun#ulan Kuasa 9epun diTimur Kemelesetan ekonomi 9erman menguku!kan ketenteraan Terdapat Pakatan Kuasa Bersekutu iaitu Britain, Peran#is, $merika )%arikat dan )o.ietUnion Pakatan Kuasa Paksi iaitu 9erman, "tali dan 9epun

!esan-!esan
Menamatkan pemerinta!an Beraja Perjanjian5ersailles /egara baru 6iga Bangsa Berlaku in(lansi $merika dan 9epun mula menguasai pasaran dunia Penderitaan dan mengorbankan ban%ak n%a&a dan !arta benda

!esan-!esan
Meme#a!kan /egara-negara Eropa! Peme#a!an 9erman kepada 9erman Timur dan Barat Keruntu!an Kuasa "mperialisme Ban%ak /egara tana! jaja!an men#apai kemerdekaan Masala! ekonomi dinegara-negara %ang baru merdeka Ban%ak /%a&a terkorban Penubu!an Bangsa-Bangsa Bersatu

!esan Perang Dingin


<ujudn%a Pakatan ketenteraan seperti /ato, <arsa& dan )eato /ato iala! pakatan Pro 0emokrasi <arsa& iala! Pakatan /egara-negara Komunis )eato iala! pertubu!an %ang disusun ole! $merika )%arikat di $sia Tenggara-

!o m Dalam Pertubuhan Antarabangsa ( &: ) 1:'1 Malaysia an we Malaysia Dalam l Pert Pertubuhan ubu Antarabangsa han PBB tela! ditubu!kanBan selepas kegagalan 6iga Pertubu!an bekas tana! jaja!an Britis! Bangsa gsaMatlamatn%a untuk membina semangat setiaka&an Mala%sia memainkan Ban penting dalam PBB Memberi bantuan kepada Mala%sia memeli!ara semasa membantu men%elesaikan kon(lik keamanan dan kedaulatan negara dalam men%ekat gsa antarabangsa seperti Pesukan pendamai di pengaru! Komunis Bers *ongo, Pasukan keselamatan ke /amibia, Mala%sia juga menandatangani Perjanjian atu
Perta!anan dengan Britain, $ustralia dan /e& 'ealand 0eklarasi langka&i tela! diis%ti!arkan di dalam mes%uarat *H; M di Mala%sia " %ang bersetuju untuk menga&al dan mengatasi masala! pen#emaran Mala%sia menentang 0asar $parteid di $(rika )elatan

$ A M

$e ga 0ikenali juga dengan nama /egara-/egara 0unia raKetiga Mempun%ai persamaan$e dari segi latar belakang gaKuasa Barat ekonomi dan dijaja! ole! ra /egara maju dalam Masi! bergantung kepada Sel pemasaran ba!an menta! at dan modal untuk Tidak mempun%ai kepakaran memproses ba!an menta! an

pemer!ati di "ran-"ra? dan Pengaman di Bosnia Mala%sia menentang 0asar $parteid, men%arankan benua $ntartika menjadi &arisan dunia dan !ak milik semua /egara Mala%sia juga men%okong usa!a-usa!a memerangi pen%ala!gunaan dada! Mala%sia juga mendesak PBB men%elesaikan masala! Palestin Mala%sia dipili sebagai $!li majlis Keselamatan PBB Mala%sia dapat man(aat daripada penubu!an Bank 0unia %ang digunakan untk menja%akan ran#angan 6embaga Kemajuan Tana! Persekutuan 3 FE60$4 Mala%sia berkerjasama dalam agensi seperti F$;, <H; dan U/E)*;

"a adala! sebua! pertubu!an /egara-negara Berke#uali- $!lin%a terdiri daripada /egara-negara membangun di $sia, $(rika dan $merika )elatan Matlamat /$M mengekalkan keamanan dunia tanpa men%okong blok Barat atau blok Komunis Mala%sia tela! memba&a isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu benua $ntartika Mala%sia juga men#adangkan untuk meng!apuskan dasar apart!eid Mala%sia perna! dipili! sebagai naib presiden /$M Mala%sia juga dilantik sebagai a!li kumpulan 7= dan menjadi tuan ruma! /$M ?I

C
;"* iala! pertubu!an Persidangan "slam ;"* tela! membantu /egara-negara "slam seperti meng!antar pasukan perubatan ke 6ubnan, Bosnia dan $(gnistanBantuan ke&angan kepada /egara-negara "slam %ang kurang maju seperti )udan, /igeria dan *!ad Menubu!kan Bank Pembangunan "slam Peranan Mala%sia dalam ;"* iala! )etiusa!a $gong ;"* pertama, Perantaraan "ran-"ra?, )okongan kepada Palestin, Tuan ruma! persidangan ;"* dan Bantuan kepada pelajar untuk belajar di U"$M Mala%sia juga s%orkan penggunaan 0inar Emas

"a tela! memba&a kepada s%arat perdagangan %ang tidak adil Kumpulan 7D atau -7D tela! ditubu!kan

1:' & Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau ( *; )


ASA
"a bertujuanuntuk melindungi negaranegara anggota daripada an#aman Komunis Menjalinkan kerjasama ekonomi dan sosial $!li $)$ iala! Mala%sia, T!ailand dan Filipina Matlamatn%a iala! menjalinkan kerjasama ekonomi, sains dan sosial Memberikan kemuda!an lati!an dan pen%elidikan dalam bidang )ains dan teknologi Mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik serantau Matlamat $)$ tidak dapat dijalankan kerana kerjasama %ang longgar $)$ juga dianggap sebagai pertubu!an anti pemerinta!an Presiden )oekarno di "ndonesia "ni kerana Mala%sia mempun%ai perjanjian ketenteraan dengan Britian dan T!ailand dan Filipina mempun%ai perjanjian ketenteraan dengan $merika )%arikat Hubungan Mala%sia Filipina renggang kerana pertelingka!an Penubu!an Mala%sia 7E=1

Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau


abungan 1 bua! /egara iaitu Mala%sia, Filipina dan "ndonesia "a bertujuan untuk meningkatkan !ubungan MAPHI>I$D? persa!abatan dan men%elesaikan pertelingka!an antara Mala%sia-Filipina dan Mala%sia"ndonesia "ndonesia tidak setuju dengan pembentukan Mala%sia kerana Mala%sia dianggap sebagai neokolonialisme atau penjaja!an bentuk baru Filipina juga menentang kerana menganggap )aba! !ak mereka Rundingan pertelingka!an tersebut tela! memba&a kepada terbentukn%a M$PH"6"/0; Bersetuju untuk meminta bantuan PBB bagi meninjau pendapat rak%at )ara&ak dan )aba! Majoriti rak%at )aba! dan )ara&ak bersetuju dengan pembentukan Mala%sia "ndonesia dan Filipina masi! tidak bersetuju dan terus menentang pembentukkan Mala%sia "ni men%ebabkana M$PH"6"/0; gagal men#apai matlamatn%a

Pada ogos 7E=B atas usa!a Mala%sia, 0eklarasi Bangkok tela! ditandatangani %ang memba&a kepada penubu!an Persatua /egara-/egara $sia Tenggara atau $)E$/ AS/A$ Matlamatn%a iala! mengekalkan kestabilanpolitik Membantu dalam bidang ekonomi,sosial dan kebuda%aan Meningkatkan tara( !idup melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian Memberi kerjasama dan membantu dalam bentuk lati!an danpen%elidikan Mengadakan !ubungan %ang erat dengan persatuan atau pertubu!an serantau antarabangsa $bggota $)E$/ iala! Mala%sia, "ndonesia, T!ailand, Filipina, )ingapura, 5ietnam, M%anmar, Brunei, 6aos,dan Kampu#!ea Papua /e& uinea dilantik sebagai pemer!ati Mala%sia memainkan peranan %ang besar di dalam $)E$/ iaitu mengis%ti!arkan ';PF$/ iaitu 'on $man, Bebas dan Berke#uali- 0i dalam 0eklarasi Kuala 6umpur "s%ti!arkan 'on Bebas )enjata /uklear Projek kerjasama Baja Urea di Bintulu )ara&ak dan $#!e! "ndonesia 'on perdagangan Bebas 3 $FT$4 Kerjasama Pendidikan dengan tertubu!n%a )E$ME;dan pembinaan pusat serantau )ains dan Matematik 3 RE*)$M 4 di Pulau Pinang, Mala%sia )ukan juga tidak ketinggalan melalui )ukan )E$ Ta!un Mela&at $)E$/diis%ti!arkan pada ta!un 7EE8

dddddddddddddddddddd