Anda di halaman 1dari 9

STRUKTUR PEMBELAJARAN KOPERATIF

1. Fan-N-Pick Setiap ahli ada peranan, dan setiap peranan dimainkan secara bergilirgilir Pelajar 1 : susun kad seperti kipas Pelajar 2 : pilih kad dan bacakan soalan Pelajar 3 : jawab soalan Pelajar 4 : beri respon dan pujian kepada jawapan yang diberi 2. Inside-Outside i!c"e

ari pasangan !entuk dua bulatan , satu di dalam "!ulatan 1# dan satu di luar "!ulatan 2#$ !erdiri menghadapi pasangan %uru beri soalan &tugasan kepada murid dalam !ulatan 1$ Pelajar dalam !ulatan 2 menjawab dan rakanyna hanya mendengar !eri pujian atau kukuhkan jawapan kawan apabila ia telah habis bercakap$ 'emudian tukar peranan dengan soalan baru (khir sekali tukar pasangan dengan rakan di sebelah kanan dalam bulatan

#. Matc$ Mine )mpat orang murid duduk dalam satu pasukan Setiap dua orang cari pasangan dalam pasukan tersebut Setiap pasangan diberi kad untuk memisahkan mereka $ Pelajar 1 mengarahkan Pelajar 2 melukis atau meneka gambar yang ada pada Pelajar 1 "Pelajar 2 tidak dapat melihat apa yang dipegang oleh Pelajar 1 # (pa yang dilukis atau ditekanya bergantung kepada ke*ahamannya dari arahan atau mesej yang disampaikan oleh Pelajar 1 Pelajar 1 melihat hasil yang dibuat oleh Pelajar 2 dan mereka saling kukuh mengukuh 'emudian kedua-duanya tukar peranan

%. Sa&e 'i((e!ent 2 orang pelajar dalam kumpulan mencari persamaan dan perbe+aan dalam dua gambar yang ada pada setiap orang dari mereka 'emudian mereka bandingkan jawapan

(khir sekali tukar pasangan dalam kumpulan ). Ra""* R+,in Pelajar dalam bentuk berpasangan bergilir-gilir memberi respon tentang satu-satu perkara secara lisan

-. R+und R+,in .. (kti,iti seperti -ally -obin tetapi dilakukan dalam pasukan berempat

Ra""* Ta,"e Secara berpasangan pelajar bergilir-gilir memberi respon atau menyelesaikan masalah dengan menulis di atas kertas yang sama dan menggunakan pen&pensil yang sama

/. R+und Ta,"e .ilakukan seperti -ally /able tetapi dalam pasukan berempat

0. Si&u"tane+us R+und Ta,"e .alam pasukan pelajar menulis respon kepada masalah dalam kertas masing-masing$ 'emudian mereka mengedar catatan mereka mengikut pusingan jam supaya setiap ahli pasukan dapat menambah&membetulkan apa yang ditulis$

11. S2in-N-T$ink 'adbod yang ada anak panah dan boleh dipusing digunakan untuk menentukan giliran siapa yang menyoal, menjawab, membetulkan dan memuji $i2s

11. Ta"kin3

Setiap ahli dalam pasukan meletakkan cip di tengah-tengah apabila ingin bercakap dan memberi pendapat 0ereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap orang diberi peluang

12$ Ji3sa4 P!+,"e& S+"5in3 .alam pasukan berempat, pelajar mencari klu atau pelengkap kepada masalah dengan bergerak kepada kumpulan lain$

1#. Mi6-N-Matc$ Pelajar bergaul dan bergerak mencari bahan&perkara yang boleh dipadankan dengan bahan yang ada pada dirinya

1%. T!ade-A-P!+,"e& Pasukan membina masalah&soalan dan menghantar kepada pasukan lain untuk dicari penyelesaian

1). Tea& Stand-N-S$a!e (hli pasukan berdiri %uru&rakan lain memberi soalan Pasukan hanya boleh duduk jika bersetuju dan berkongsi jawapan&pendapat dengan pasukan lain

1-. Find t$e Fi,78uess t$e Fi, Seorang ahli dalam pasukan memberi tiga penerangan tentang sesuatu yang sebenarnya hanya dua yang betul atau benar$ Satu lagi adalah salah (hli lain diminta mencari yang mana yang salah

1.. Line U2s .alam pasukan berempat pelajar membuat barisan Pasukan diminta memberi jawapan kepada masalah yang diberi Pasukan membuat garisan lurus kalau setuju dan garisan terpisah-pisah kalau tidak setuju

1/. F+!&ati+ns Pasukan membentuk symbol, perkataan atau cara lain untuk menunjukkan kesepakatan

10. 9ind+4 Pane %uru melukis satu gambar tentang sesuatu konsep& perkara pada carta&papan hitam (hli dalam pasukan bergilir-gilir menyambung melukis untuk menerangkan lagi konsep&perkara tersebut

21. S$+4d+4n Setiap ahli pasukan menulis satu jawapan &penyelesaian kepada masalah Pada masa yang ditetapkan semua menunjukkan jawapan secara serentak Setiap ahli membetulkan dan mengukuhkan jawapan rakan

21. L*!ica" Less+ns Pasukan tulis lirik &nyanyi lagu mengikut rentak tradisional yang disukai kanak-kanak

22. Ti&ed Pai! S$a!e Secara pasangan, Pelajar 1 berkongsi pengalaman satu penyelesaian dalam masa yang ditetapkan dengan Pelajar 2 'emudian tukar peranan "ass

2#. Sti!- t$e

Pasukan duduk dalam bulatan 0embincangkan jawapan untuk menyelesai masalah (pabila sudah dapat satu penyelesaian, berdiri bahu ke bahu untuk menunjukkan persetujuan !ila loceng dibunyi, ahli yang nombornya dipanggil bergerak ke pasukan baru untuk soalan yang berikutnya

2%. Tea& 9+!d-9e, Pelajar tulis topik di tengah-tengah kertas mahjong Setiap ahli pasukan menulis idea dalam peta minda mengikut warna pen yang berbe+a untuk menunjukkan sumbangan idea setiap dari mereka

2). Mendek"a&asi sa:ak7 &en*an*i "a3u Seorang pelajar mendeklamasikan baris pertama sajak atau menyanyi lagu 'emudian diikuti oleh rakan pasangannya (khirnyna bersama-sama mendeklamasi &menyanyi bersama-sama dalam harmoni

2-. Pa!a2$!ase Pass2+!t Pelajar hanya boleh memberi sumbangan idea setelah ia boleh mengulang jawapan kawan sebelumnya

2.. Mi6-F!ee;e 8!+u2 Pelajar membentuk pasukan mengikut arahan guru !agi yang tidak sempat membentuk pasukan dalam masa yang ditetapkan, diletakkan dalam 12ost and 3ound4

2/. T$ink-Pai!-S$a!e %uru kemukakan masalah kepada ahli pasukan Setiap ahli diberi masa untuk ber*ikir, kemudian membincangkannya dengan ahli pasukan yang lain secara berpasangan Semua ahli Pasukan diminta pula berkongsi jawapan kepada penyelesaian masalah

20. R+a& t$e R++& .engan isyarat guru , murid secara indi,idu bergerak untuk melihat hasil perbincangan atau hasil kerja rakan-rakan (pabila guru beri isyarat kedua, semua balik ke tempat asal dan kongsi dalam pasukan apa yang dipelajari dari rakan&pasukan lain

#1. 8a""e!* T+u! Seperti di atas tetapi mereka bergerak secara pasukan 5asil pasukan lain ditampal atau di lukis atas meja untuk pasukan lain melihat&membacanya Pasukan asal hendaklah meletakkan kertas dan pensil di atas meja supaya pasukan yang datang melawat boleh beri komen atau pengukuhan hasil kerja mereka (hli kumpulan juga diarahkan oleh guru untuk berpecah sementara waktu untuk melihat stesen lain pula Setelah kembali semula ke pasukan asal, ceritakan&laporkan pembelajaran&pengalaman yang diperolehi #1. T$!ee St!a*< One Sta*

/iga ahli pasukan pergi melihat hasil atau berbincang dengan pasukan lain Seorang tinggal untuk menyambut kedatangan rakan lain dan untuk menjelaskan kedudukan &hasil kerja pasukannya !ila selesai 0urid 2 pula tinggal dan jalankan tugas di atas 'emudian 0urid 3 pula tinggal dan begitulah seterusnya$

#2. R+tatin3 Re5ie4 Pasukan bincang topic !uat carta&pengurusan gra*ik 'emudian ke kumpulan lain untuk sampaikan pendapat mereka atau beri pendapat tentang hasil perbincangan kumpulan itu !uat carta&pengurusan gra*ik yang baru untuk kumpulan itu !egitulah seterusnya

##. T$e =a!n =a!n Setiap kali seorang ingin memberi pendapat ia diberi benang untuk dililit di tangan (khirnya kumpulan dapat tahu siapa yang lebih memberi pendapat&idea

#%. Kinest$etic S*&,+"s 0urid membentuk symbol tangan atau badan untuk menerangkan isi kandungan pelajaran

#). Tea& State&ents Pelajar ber*ikir dan berbincang dalam pasangan untuk membentuk pernyataan indi,idu 'emudian semua bekerjasama untuk membentuk pernyataan pasukan yang dipersetujui semua

#-.. 9$+ a& I > Setiap orang pelajar diberi identitinya pada belakang bajunya "disemat di belakang baju# Setiap dari mereka diberi tiga soalan sahaja untuk bertanya kepada kawan lain tentang identity masing-masing$ -akannya hanya boleh menjawab 1ya atau tidak4

(pabila identity diperolehi hasil dari klu jawapan yang diberi rakan, indi,idu tersebut boleh menjadi pakar rujuk kepada rakan lain yang belum 6mengenalpasti4 identitinya

#.. Sa3es S$a!e Pelajar buat sumbangsaran dan setiap dari mereka yang boleh menceritakan lebih lanjut akan idea tersebut, mencatat 6initial4 mereka -akan lain bergilir-gilir untuk menemuramah rakan yang bijak "yg menulis initial tadi# untuk ke*ahaman lebih lanjut tentang ideanya

#/. T!a5e"in3 Fi"e Setiap pasukan dibekalkan sebuah *ail yang di dalamnya ada soalan, kes atau masalah untuk dibincangkan Selepas 17-18 minit soalan dan catatan jawapan dimasukkan semula ke dalam *ail dan diedarkan kepada pasukan lain Setiap pasukan yang mendapat *ail baru dari pasukan lain dikehendaki membaca soalan dan jawapan yang ada dalam *ail berkenaan sebelum dibincang, ditambah, dihurai dan disunting$ Setelah setiap pasukan respon kepada 2 atau 3 /ra,eling 3ile, soalansoalan dan jawapan-jawapan tersebut dibincangkan dalam kelas secara keseluruhan$

#0. Tea& Inte!5ie4 Setiap ahli pasukan berkenalan antara satu sama lain dengan bertanyakan maklumat diri berhubung dengan nama, tempat asal, hobi "sambil berdiri#

%1. Tea& P!+:ect Setiap ahli pasukan bekerjasama memberi sumbangan menamakan pasukan, membentuk pasukan sorak " team cheers#, logo pasukan dan warna pasukan

%1. ?a"ue Lines Setiap ahli pasukan menyenaraikan nilai-nilai dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam aspek kehidupan seharian seperti keselamatan *amili, keamanan dunia, keseronokan hidup Selepas itu setiap ahli menyenaraikan pula nilai-nilai murni berdasarkan keutamaannya seperti penyayang, jujur, bebas, bertanggungjawab, setia dan lain-lain

Setiap ahli berikutnya membuat perbandingan untuk menilai hasil kerja mereka

%2. Find-S+&e+ne-9$+ Pelajar dikehendaki mencari seseorang yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti rancangan tele,isyen yang digemari, makanan kegemaran, ataupun pelajar diberi lambaran kerja yang mengandungi beberapa soalan untuk dicari jawapannya daripada rakan sekelasnya yang tahu

%%. R+tatin3 Re5ie4 Setiap pasukan membincangkan sesuatu topik , kemudian mencatatkannya di kertas sebak dan memaparkan di tempat pasukan masing-masing Setiap pasukan akan bergerak dari satu pasukan ke satu pasukan untuk membuat penilaian hasil kerja setiap pasukan Setiap ahli pasukan boleh membuat komen,tambahan idea atau persoalan pada kertas berkenaan dengan menggunakan warna pen yang berbe+a

%). T$!ee-Ste2 Inte!5ie4 )mpat orang pelajar dalam satu pasukan 2angkah 1 : Secara berpasangan seorang pelajar menjadi penemuduga dan seorang lagi yang ditemuduga 2angkah 2 : Pasangan bertukar peranan di atas 2angkah 3 : Setiap pelajar secara bergilir berkongsi pengalaman yang dilalui semasa temuduga dengan ahli pasukan yang lain

%-. T4+-B+6 Inducti+n .iwujudkan 2 kategori iaitu contoh dan bukan contoh 3asilitator beri ransangan (hli pasukan berbincang secara -ound /able untuk wujudkan hipotesis Setelah hipotesis dibuat secara berulang-ulang dan konsep berkenaan telah dipersetujui oleh semua ahli, satu keputusan dibuat untuk menerima konsep tersebut

Ru:ukan @

1$ 9ohnson, . : 9ohnson, - "1;<8# Learning together and alone: Cooperation, competition and individualization , )nglewoods li**s, =9 : Prentice 5all 2$ 'agan, Spencer "1;;4# Cooperative learning, -esource *or /eachers, >nc$, San lemente, ($, 1 "<77# ?)) @-@P 3$ Sla,in, -obert "1;A7# Cooperative Learning. Theory, research and practice, )nglewoods li**s, =9: Prentice 5all