Anda di halaman 1dari 3

PERTANDINGAN PALUAN KOMPANG DAN FORMASI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2012 1.

MATLAMAT Mendidik pelajar berdisiplin serta menikmati muzik dalam membuat persembahan dan membentuk insan yang mempunyai emosi seimbang, kreatif dan inovatif. 2. OBJEKTIF 2.1 Memperkembangkan dan memupuk bakat serta minat murid melalui permainan alat muzik tradisional. 2.2 Mengeratkan persahabatan, berkongsi pengetahuan dan idea serta pengalaman sesama mereka. 2.3 Mencetuskan idea bernas, bersih serta kreatif. 2.4 Membina keyakinan dan ketrampilan diri murid. 2. Mengamalkan semangat toleransi , berdisiplin dan bekerjasama. 2.! Melahirkan masyarakat yang mencintai budaya kebangsaan. 2." Memperluaskan intergrasi nasional. 3. PERTANDINGAN 3.1 #ertandingan ini dinamakan #$%&'()*(+'( #',-'( ./M#'(+ )'( 0/%M'1* 1$./,'231$./,'2 %$()'2 #$%*(+.'& .$4'(+1''(. #ertandingan ini bertujuan untuk mempersembahkan pelbagai bentuk paluan kompang dan membuat formasi yang kreatif semasa bermain. 3.2 #ertandingan ini adalah untuk menampilkan bakat dan kreativiti dalam seni budaya tradisional. 3.3 #ertandingan ini dijalankan di peringkat daerah5gabungan, negeri dan kebangsaan. 4. PENYERTAAN 4.1 #ertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan. 4.2 #ertandingan ini adalah berbentuk kumpulan yang dianggotai minimum 6 dan maksimum seramai 1! orang. 4.3 'nggota pasukan boleh terdiri daripada lelaki 5 perempuan sahaja atau campuran dan mes !"#$ terdiri daripada pelbagai kaum. (minimum 2 kaum). %. PERSEMBAHAN .1 1emua persembahan hendaklah menggunakan kompang yang disediakan sendiri oleh pasukan masing3masing. .2 1aiz kompang adalah dari 6 hingga 1 inci. 7boleh dipelbagaikan dalam pasukan8 .3 Masa persembahan yang diperuntukkan adalah tidak melebihi & m!'! . .4 &empoh masa persembahan adalah dikira dari paluan pertama mana3mana kompang dari pasukan tersebut se9aktu berada di dalam gelanggang pertandingan yang berukuran 1! meter : 1! meter. . *rama adalah bebas. .! 1etiap kumpulan mestilah mempunyai sekurang3kurangnya 3 bentuk paluan iaitu M$,',-, M$(*(+.'2 dan M$(;*,'(+. ." 1ebarang peralatan tambahan adalah dilarang. .6 .ompang yang mempunyai loceng 7gegenta8 adalah tidak dibenarkan. .< (yanyian atau )ikir tidak dibenarkan. .1= 1ebarang bentuk aksi yang membahayakan seperti aksi akrobatik adalah tidak dibenarkan.

(.

PAKAIAN !.1. #akaian ahli mestilah bersesuaian dan bersopan.

).

SKIMA PERMARKAHAN ".1 Markah dibahagikan seperti berikut > ).1.1 a. b. c. d. e. P#"*#' K+m,#'> 1 markah > 1 markah > 1 markah > 1= markah > markah

+ubahan #ola irama 7.reativiti8 4entuk paluan .ualiti ton &empo )inamik ? $kspresi F+.m#s!

).1.2 a. b. c. d.

.reativiti .eseragaman .esesuaian +erakan dengan #aluan .etrampilan

> 1 markah > 1= markah > 1= markah > markah

".2 @ika terdapat persamaan jumlah markah antara kumpulan peserta, maka pemenang akan dirujuk kepada jumlah markah tertinggi mengikut susunan pemarkahan yang telah disenaraikan di ".1. di atas dan keputusan hakim adalah muktamad. ".3 1etiap persembahan yang melebihi had tempoh yang ditetapkan, 2 markah akan ditolak bagi setiap minit selepas itu. ".4 #ersembahan yang melebihi 1= minit akan ditolak 2= markah &. HADIAH PEMENANG. 6.1 6.2 6.3 /. @ohan (aib @ohan .etiga > 2adiah *ringan dan 1ijil. > 2adiah *ringan dan 1ijil. > 2adiah *ringan dan 1ijil.

TEMPAT DAN TARIKH PERTANDNGAN .

10.

HAL-HAL LAIN. 4agi perkara3perkara yang tidak dinyata di dalam syarat3syarat pertandingan, pihak @a9atankuasa #enganjur #ertandingan berhak untuk membuat keputusan dan setiap keputusan adalah muktamad. 4ahagian .okurikulum dan .esenian .ementerian #elajaran Malaysia