Anda di halaman 1dari 11

PENGURUSAN PANITIA SAINS

VISI Sekolah unggul penjana generasi terbilang MISI Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti MATLAMAT Meningkatkan pencapaian mata pelajaran sains . OBJEKTIF
Memastikan pencapaian mata pelajaran sains sentiasa meningkat dan cemerlang. Mewujudkan budaya menuntut ilmu dalam kalangan warga sekolah. Memupuk semangat persaingan sihat khusus dalam pencapaian akademik. Memupuk sahsiah dan nilai-nilai murni dalam jiwa. Memastikan penguasaan murid di dalam kemahiran proses sains

PELAN STRATEGIK
SEKOLAH '!%() %#A!" BIDANG/ FUNGSI
*anitia Sains

: :

SEKOLAH KE A!"SAA! #AMA!SA$A #AMA% & *E!"'$'SA! *A!%(%A SA%!S MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF
Meningkat penguasaan murid dalam mata pelajaran Sains dengan mencapai prestasi terbaik dalam semua peperiksaan dan ujian menjelang &,-.
CBA 2013

JADUAL 1

ISU-ISU STRATEGIK

KPI
/ pencapaian pelajar bagi subjek sains meningkat

SASARAN TOV
0,/

2014 2015 201


1./ 2./ -,,/

STRATEGI (INITIATIVES)
S(-.3 Klinik Sains S(& 4 engkel Sains S(5. Meningkatkan semangat kerja sepasukan di kalangan guru3guru.

*enguasaan murid Melahirkan %nsan kurang mantap dalam erkualiti +ang #apat mata pelajaran Sains Memenuhi Keperluan "lobal

!ama penilai : 66666666666666666666666666

(andatangan penilai: 666666666666666666

(arikh : 666666666666666

PELAN TINDAKAN 1
S($A(E"% O 7EK(%8 B!"
-. Klinik Sains Meningkatkan pencapaian murid di dalam peperiksaan bagi mata pelajaran sains
CBA 2013

JADUAL 2

P#$%#&' / P#$()*

T&+%%,+%(&-&.

T)'/$0 / 1&#!

K$2 / S,'.)#
3

O,3/,3

KPI

P)"&+ K$+3!%)+2!

Kelas tambahan untuk murid " 9"*K -9 *anatia Seminggu sekali lemah Sains9 "uru Sains

Soalan3soalan -,, / murid dapat *emantauan :ang terkini dan mengikuti program mengikut ;ormat :ang dijalankan. peperiksaan :ang sebenar.

!ama penilai : 66666666666666666666666666

(andatangan penilai: 666666666666666666

(arikh : 66666666666666

PELAN TINDAKAN 2
S($A(E"% O 7EK(%8 B!"
-. engkel Sains Meningkatkan pencapaian murid di dalam peperiksaan bagi mata pelajaran sains
CBA 2013

JADUAL 2

P#$%#&' / P#$()*
engkel (ahap & Sains untuk

T&+%%,+%(&-&.

T)'/$0 / 1&#!

K$2 / S,'.)#
3

O,3/,3

KPI

P)"&+ K$+3!%)+2!

murid " 9"*K -9 *anatia & kali setahun Sains9 "uru Sains

Soalan3soalan -,, / murid dapat *emantauan :ang terkini dan mengikuti progaram mengikut ;ormat :ang dijalankan. peperiksaan :ang sebenar.

!ama penilai : 66666666666666666666666666

(andatangan penilai: 666666666666666666

(arikh : 66666666666666

PELAN TINDAKAN 3
& S($A(E"% 5 O 7EK(%8 B!"
-. Meningkatkan semangat kerja sepasukan di kalangan guru3guru. Meningkatkan kerjasama antara guru sains di dalam melaksanakan semua tugas :ang diberi
CBA 2013

JADUAL 2

P#$%#&' / P#$()*
7alinan Kasih

T&+%%,+%(&-&.
" 9"*K -9 *anatia Sains "uru Sains

T)'/$0 / 1&#!

K$2 / S,'.)#

O,3/,3
Semangat bekerjasama antara sesama rakan untuk melaksanakan setiap aktiviti sekolah bertambah.

KPI

P)"&+ K$+3!%)+2!
dan di

Sepanjang tahun tiada

Semua "uru dapat *emantauan menberikan bimbingan sokongan dan sekolah. komitmen :ang padu untuk menja:akan sesuatu aktiviti di sekolah

J&4,&" 1 !ama *rogram


Matlamat

: PELAN OPERASI :
: Klinik Sains Klinik Sains ini dilaksanakan untuk memastikan pelajar-pelajar Tahun 6 yang lemah diberikan bimbingan agar murid-murid ini dapat memantapkan lagi cara menjawab bahagian B

Objekti; (empoh Sasaran Kos L&+%*&0 3 3 3 &

: : : : PROSES KERJA

Meningkatkan pencapaian murid dalam Sains - jam selepas <aktu persekolahan Setiap hari $abu Murid lemah 3 TANGGUNGJA5AB "*K "uru Sains KPI #apat dilaksanakan setiap minggu SASARAN - kali STATUS/PELAN KONTIGENSI

Kumpul "uru Sasaran entang matlamat dan objekti;. Agihan tugas

*elaksanaan *rogram

7a<atankuasa *elaksana " 9 "*K -9 "*K HEM9 "*K KO3ko " 9 "*K -9 "*K HEM9 "*K KO3ko " 9 "*K -9 "*K HEM9 "*K KO3ko

#apat melaksanakan program mengikut masa :ang diberi.

Setiap minggu

5 = .

*emantauan *enilaian *enghargaan

!ama penilai : 66666666666666666666666666

(andatangan penilai: 666666666666666666

(arikh : 66666666666666

J&4,&" 2 !ama *rogram


Matlamat oleh setiap

: PELAN OPERASI :
: Bengkel Sains ilaksanakan bagi memastikan pelajar sentiasa bersedia menjawab soalan yang sebenar di dalam peperiksaan. isamping itu penguasaan dalam kemahiran proses sains dapat dipertingkatkan pelajar

Objekti; (empoh Sasaran Kos L&+%*&0 3 3 3 &

: : : : PROSES KERJA

Meningkatkan pencapaian murid dalam Sains #ua kali setahun Semua murid tahap & 3 TANGGUNGJA5AB "*K "uru Sains KPI #apat dilaksanakan sepanjang persekolahan SASARAN - kali STATUS/PELAN KONTIGENSI

Kumpul "uru Sasaran entang matlamat dan objekti;. Agihan tugas

*elaksanaan *rogram

7a<atankuasa *elaksana " 9 "*K -9 "*K HEM9 "*K KO3ko " 9 "*K -9 "*K HEM9 "*K KO3ko " 9 "*K -9 "*K HEM9 "*K KO3ko

#apat melaksanakan program mengikut masa :ang diberi.

& kali

5 = .

*emantauan *enilaian *enghargaan

!ama penilai : 66666666666666666666666666

(andatangan penilai: 666666666666666666

(arikh : 66666666666666

J&4,&" 3 !ama *rogram


Matlamat

: PELAN OPERASI :
: !"#$%"% K"S$& ilaksanakan bagi memastikan guru sentiasa berkerjasama dan berganding bahu di dalam meningkatkan pencapian murid di dalam mata pelajaran sains di sekolah. Meningkatkan kerjasama antara guru sains di dalam melaksanakan semua tugas :ang diberi

Objekti; (empoh Sasaran Kos L&+%*&0 3 3 3 &

: : : : PROSES KERJA

Sepanjang tahun "uru Sains 3 TANGGUNGJA5AB "*K "uru Sains KPI #apat dilaksanakan sepanjang persekolahan SASARAN - kali STATUS/PELAN KONTIGENSI

Kumpul "uru Sasaran entang matlamat dan objekti;. Agihan tugas

*elaksanaan *rogram

7a<atankuasa *elaksana " 9 "*K -9 "*K HEM9 "*K KO3ko " 9 "*K -9 "*K HEM9 "*K KO3ko " 9 "*K -9 "*K HEM9 "*K KO3ko

#apat melaksanakan program mengikut masa :ang diberi.

- kali

5 = .

*emantauan *enilaian *enghargaan

!ama penilai : 66666666666666666666666666

(andatangan penilai: 666666666666666666

(arikh : 666666666666666

Analisis persekitaran dalaman dan luaran (analisis kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang) S W O T Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman S'MB() M"%'S$" K(M' "&"% "S"S *()S(K$T")"% K+% 'S$, $S' S(M"S" "uru berkela:akan. Meskipun disediakan Mendapat sokongan dari Murid kurang minat. "uru :ang berbakat bakat dan minat :ang mendalam sesuatu bidang "uru :ang berpengalaman dalam bidang masing3masing keperluan asas tetapi kemudahan :ang terkini amat perlu untuk men:ahut cabaran globalisasi. pihak sekolah Kerjasama ibu bapa.