Anda di halaman 1dari 3

BERHATI HATI DIUSIA 40TAHUN Ramai tidak sedar dalam al-Quran ada menyentuh tentang usia ini Tentu

ada yang sangat !enting" !erlu di!erhatikan dan diam#il serius akan !erkara ini Allah s$t #er%irman" K *' *L *: 9M ;I *J 24 95 *H 95 * &? ;F 9G ;6 95 *D E < * A * BC *= >? *@ * 7 *8 9: ;0 *< 95 *. */ *0 *6 * 1 23 (4 25 *. */ *0 * +, ** &' () * *8 7 9L ;/ ;\ 9L 2N 9+ 7 *[ ; &M E;6 * K *8 9N *;O 2 Z 9V 2 &M E; &' ;Y (< E, 2 &X ; &N ;W 9/ ;T 9 5 *6 * 1 2 BU * I 9V * BS >N ;BT * R *L *F 95 *H 95 *6 * Q ( 3 *N ;+6 * &/ *F *6 * P (/ *F * O * L 9: *M 95 * &' ;N (+ ]A!a#ila dia telah de$asa dan usianya sam!ai em!at !uluh tahun" ia #erd^a" _`a Tuhanku" tunaukkanlah aku aalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau #erikan ke!adaku dan ke!ada i#u #a!aku dan su!aya aku da!at #er#uat amal yang s^leh yang engkau redhaib #erilah ke#aikan ke!adaku dengan cmem#eri ke#aikand ke!ada anak eueuku Sesungguhnya aku #ertau#at ke!ada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk ^rang-^rang muslim f cal-Ahga%h ijd Usia 40 tahun dise#ut dengan aelas dalam ayat ini kada usia inilah manusia menea!ai !uneak kehidu!annya #aik dari segi %ilikal" intelektual" em^si" mahu!un s!iritualnya Benar-#enar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia de$asa yang se#enar D^a yang terda!at dalam ayat terse#ut dianaurkan untuk di#aea ^leh mereka yang #erusia 40 tahun dan ke atas Di dalamnya terkandung !enghuraian yang aelas #aha$a merekab telah menerima nikmat yang sem!urna" keeenderungan untuk #eramal yang !^siti%" telah mem!unyai keluarga yang harm^ni" keeenderungan untuk #ertau#at dan kem#ali ke!ada Allah kada ayat yang lain" %irman Allahb I 2Y 9o ;? ( N+ m 2n 2q * Br *6 * I *n (o *V *7 9[ * p ;8 9X ;I 2n (o *' *Y * B[ * m 9n 2I 9L E: *M 2m 9N *6 *5 * A!akah sami tidak memanaangkan umurmu dalam tem!^h yang euku! untuk #er%ikir #agi ^rang-^rang yang mahu #er%ikir" dan ca!akah tidakd datang ke!adamu !em#eri !eringatant caluathirh vwd xenurut I#nu A##as" Hasan al-Bashri" al-sal#i" yaha# #in xuna##ih" dan xasrug" yang dimaksud dengan _umur !anaang dalam tem!^h yang euku! untuk #er%ikirf dalam ayat terse#ut tidak lain adalah ketika #erusia 40 tahun xenurut I#n sathir" ayat ini mem#erikan !etunauk #aha$a manusia a!a#ila menaelang usia 40 tahun hendaklah mem!er#aharui tau#at dan kem#ali ke!ada Allah dengan #ersungguhz A!a#ila itu #erlaku menaelang usia 40 tahun" maka Allah mem#erikan aanaiNya dalam ayat sele!as ituh cmaksudnyad sematangan Usia 40 tahun adalah usia matang untuk kita #ersungguh-sungguh dalam hidu! xengum!ulkan !engalaman" menaaamkan hikmah dan ke#iaaksanaan" mem#uang keaahilan ketika usia muda" le#ih #erhati-hati" melihat sesuatu dengan hikmah dan !enuh !enelitian xaka tidak hairan t^k^h-t^k^h !emim!in muneul seeara matang !ada usia ini Bahkan Na#i s a $" se!erti yang

dise#ut ^leh I#n {A##ash _Di#angkitkan Rasulullah s a $ !ada usia 40 tahunf cri$ayat alBukharid Na#i xuhammad sa$ diutus menaadi na#i te!at !ada usia 40 tahun Begitu auga dengan na#iz yang lain" keeuali Na#i Isa as dan Na#i `ahya as Banyak negara meneta!kan untuk menduduki aa#atanz elit se!erti ketua negara" disyaratkan #akal eal^n harus telah #erusia 40 tahun xasyarakat sendiri mengakui !restasi sese^rang manta! tatkala ^rang itu telah #erusia 40 tahun S^ekarn^ menaadi !residen !ada usia 44 tahun S^ehart^ menaadi !residen !ada umur 4| tahun } u sennedy 44 tahun Bill ~lint^n 4| tahun kaul seating 4w tahun Sementara T^ny Blair 44 tahun xenga!a umur 40 tahun #egitu !enting xenurut I#nu Qayyim Al-}auliyah usia manusia diklasi%ikasikan menaadi 4 cem!atd !eri^d" iaitu i sanak-kanak c seaak lahir hingga akil #aligh d z xuda atau sya#a# c seaak akil #aligh hingga 40 tahun d v De$asa c 40 tahun hingga |0 tahun d 4 Tua atau syaikhukhah c |0 tahun hingga mati d Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia #enar-#enar meninggalkan masa mudanya dan #eralih ke!ada masa de$asa !enuh senyataan yang !aling menarik !ada usia 40 tahun ini adalah meningkatnya minat sese^rang terhada! agama sedangkan semasa mudanya aauh sekali dengan agama Se^lah-^lah maeam satu %itrah di usia ini ramai yang mula menutu! aurat dan mendekati kuliah-kuliah agama Salah satu keistime$aan usia 40 tahun tereermin dari sa#da Rasulullah sa$ " +, *;6 * p 20 * B\ *) ; &N *B: *V * 2 + * ( * = >? *@ * 7 *8 9: ;0 *< 95 *. */ *0 * +, *;m 2/ ;\ 9L 2N 9+ 3 2Z 9: *N ;V p ; B? *\ *) * &N *B: *V * 2 +O * Z ( *= >? *@ * 7 *8 9M ; BL * *. */ *0 * +, *;6 * q ; BL *\ ( N+ R 2 95 *p 2Z () *5 *= >? *@ * 7 *8 9: ;Z 9@ * . */ *0 * +, *;6 * p ;8 9N *;= *0 * BM * 9; + &N *B: *V * 2 +p 2C *G *< * = >? *@ * 7 *8 9' E@ ; . */ *0 * *8 I 9@ ;5 *q ; BL *\ ( N+ &X ; * ' *n *6 * p ;' ;8 90 *R ; 95 * &X ; &N *B: *V * 2 +2 p: * (4 *6 * I * ( *V * B[ *6 * p ;Z ;M 9, * 7 9[ ; *3 ( *V * B[ * 2 +I * * * = >? *@ * 7 *8 9: ;\ 9V ;. */ *0 * +, *;6 * p ;V ; B *8 E@ * BS *[ *6 * 3L)5 B[+ 1+6< p ;U ; < 95 * &X ; ; + ]Se^rang ham#a muslim #ila usianya menea!ai 40 tahun" Allah akan meringankan hisa#nya c!erhitungan amalnyad }ika usianya menea!ai |0 tahun" Allah akan mem#erikan anugerah #eru!a kemam!uan kem#ali c#ertau#atd ke!adaNya Bila usianya menea!ai w0 tahun" !ara !enduduk langit cmalaikatd akan meneintainya }ika usianya menea!ai 0 tahun" Allah akan meneta!kan amal ke#aikannya dan mengha!us amal ke#urukannya Dan #ila usianya menea!ai 0 !uluh tahun" Allah akan mengam!uni d^sa-d^sanya yang telah lalu dan d^sa-d^sanya yang dahulu" Allah auga akan mem#erikan !ert^l^ngan ke!ada angg^ta keluarganya" serta Allah akan meneatatnya se#agai ta$anan Allah di #umi cri$ayat Ahmadd Hadis ini menye#ut usia 40 tahun !aling a$al memiliki k^mitmen terhada! !engham#aan ke!ada Allah s$t sekaligus k^nsisten terhada! Islam" maka Allah s$t akan meringankan hisa#nya rang yang usianya menea!ai 40 tahun menda!atkan keistime$aan #eru!a hisa#nya diringankan Teta!i umur 40 tahun meru!akan saat harus #erhatiz auga I#arat $aktu" ^rang yang #erumur 40 tahun mungkin sudah masuk senaa A#dullah #in A##as ra dalam suatu ri$ayat #erkata" _Barangsia!a menea!ai usia 40 tahun dan amal ke#aaikannya tidak manta! dan tidak d!t mengalahkan amal ke#urukannya" maka hendaklah ia #ersia!-sia! ke neraka f Imam asy-Sya%ii tatkala menea!ai usia 40 tahun" #eliau #eraalan sam#il memakai t^ngkat }ika ditanya" aa$a# #eliau" _Agar aku ingat #ah$a aku adalah musa%ir Demi Allah" aku melihat diriku sekarang ini se!erti seek^r #urung yang di!enaara di dalam sangkar alu #urung itu le!as di udara" keeuali tela!ak kakinya saaa yang masih tertam#at dalam sangkar s^mitmenku sekarang se!erti itu

auga Aku tidak memiliki sisaz syah$at untuk meneta! tinggal di dunia Aku tidak #erkenan saha#at-saha#atku mem#eriku sedikit !un sedekah dari dunia Aku auga tidak #erkenan mereka mengingatkanku sedikit !un tentang hiruk !ikuk dunia" keeuali hal yang menurut syara lalim #agiku Di antara aku dan dia ada Allah f antas" a!a yang harus kita lakukan menginaak usia 40 tahunt i xeneguhkan tuauan hidu! z xeningkatkan daya s!iritual v xenaadikan u#an se#agai !eringatan 4 xem!er#anyak #ersyukur j xenaaga makan dan tidur | xenaaga istigamah dalam i#adah }ika ada yang mengatakan #aha$ah i%e #egan at %^rty" saya eenderung #er!enda!at kehidu!an yang dimaksudkan ialah kehidu!an terarah ke!ada mendekatkan diri ke!ada !enei!taNya dengan se#enar-#enarnya Teta!i satu !erkara yang kita harus sentiasa sedar #aha$a kematian memanggil kita #ila-#ila masa tan!a tanda" tan!a alamat dan tan!a mengira usia }ika kita #erangga!an harus menunggu usia 40 tahun untuk #aru memulakan kehidu!an yang dimaksudkan di atas" maka rugi dan sia-sia lah hidu! kita aika umur kita tidak !anaang xaksud sa#da Na#i xuhammad S A y "] rang yang #iaak adalah ^rang yang selalu mengingati mati] Ramai manusia terti!u dengan keindahan dunia dan isinya yang #ersi%at sementara Seaak Na#i Adam as sehingga kini" kesemuanya telah kem#ali ke!ada Allah s$t tidak kira kaya atau miskin" #er!angkat atau tidak xengingati mati #ukan #ermakna kita akan gagal di dunia teta!i dengan mengingati mati kita akan menaadi insan yang #eraaya di dunia dan di akhirat aanganlah menunggu sehingga es^k untuk mem#uat !ersediaan menghada!i kematian" kerana mati #^leh datang !ada #ila-#ila masa hamanmus kll like sharehtt!sh$$$ %aee#^^k e^mus$ahng^ $$$ us$ah ^rg my