Anda di halaman 1dari 32

Topik

Pengenalan kepada Ujian, Pengukuran dan Penilaian

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan definisi dan tujuan ujian, pengukuran dan penilaian; 2. Menghuraikan sejarah Pendidikan Jasmani di Malaysia; 3. Menyatakan sejarah ujian, pengukuran dan penilaian; . Menjelaskan tiga !idang utama ujian, pengukuran dan penilaian; dan

". Mengenal pasti tiga prinsip ujian dan pengukuran dalam penilaian.

PENGENALAN
#elamat datang ke topik pertama !agi modul Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani. #e!elum kita pelajari topik ini dengan le!ih lanjut, mari kita lihat situasi !erikut: $ikgu #apian sedang menjalankan ujian #tandard %e&ergasan 'i(ikal %e!angsaan )#*+,%- di sekolah !eliau !agi menguji tahap ke&ergasan murid .ahun /. 0agi menjalankan penilaian ini, !eliau menggunakan !e!erapa ujian untuk mengukur tahap kelenturan, daya tahan otot, daya tahan kardio1askular dan komposisi tu!uh !adan murid2murid !eliau. Untuk mem!olehkan $ikgu #apian

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

menjalankan ujian terse!ut, !eliau perlulah mempunyai pengetahuan khusus dalam !idang ujian, pengukuran dan penilaian dalam Pendidikan Jasmani. Mengapakah !eliau memerlukan pengetahuan tentang ujian, pengukuran dan penilaian ini9 #e!elum kita mem!in&angkan dengan le!ih lanjut !erhu!ung situasi ini, terle!ih dahulu kita perlulah jelas akan maksud ujian, pengenalan dan penilaian dalam Pendidikan Jasmani. Ujian, pengukuran dan penilaian dalam Pendidikan Jasmani digu!al untuk memenuhi keperluan pertum!uhan dan perkem!angan indi1idu !agi mem!entuk masyarakat yang &ergas, sejahtera dan produktif. 8ajah 1.1 mem!eri gam!aran Pendidikan Jasmani di sekolah kepada kita. Pengajaran dalam Pendidikan Jasmani perlu dinilai untuk menentukan tahap kejayaannya. 4ni !ukan sahaja dapat mem!eri maklum !alas terhadap tahap pen&apaian pem!elajaran murid tetapi ia juga dapat menentukan ke!erkesanan pengajaran guru Pendidikan Jasmani.

8ajah 1.1: Pendidikan Jasmani di sekolah

7alam topik ini, per!in&angan kita akan merangkumi tentang konsep asas kepada ujian, pengukuran dan penilaian dengan melihat pel!agai definisi yang dikemukakan. #elanjutnya, kita akan mem!eri tumpuan kepada latar !elakang ujian, pengukuran dan penilaian dalam Pendidikan Jasmani di Malaysia. %ita juga akan melihat sejarah dalam ujian, pengukuran dan penilaian dan menjelaskan !agaimana ia mempengaruhi perkem!angan Pendidikan Jasmani di negara kita.

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

1.1 DEFINISI UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN


,pakah yang !oleh anda simpulkan tentang maksud ujian9 %ita !oleh mendefinisikan ujian se!agai satu instrumen atau alat yang digunakan untuk mendapat maklumat murid se!elum, semasa dan selepas pengajaran. 4a !oleh mengam!il !e!erapa !entuk seperti soalan !er&etak atau lisan, !ateri prestasi tahap fi(ikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdot. Ujian di peringkat sekolah dapat kita lihat dalam 8ajah 1.2. Menurut 0hasah )2::;-, ujian adalah satu tugasan atau siri tugasan yang digunakan untuk mendapatkan satu pemerhatian )maklumat- yang sistematik di mana tugasan itu diandaikan me<akili &iri atau atri!ut pendidikan yang hendak ditentukan.

8ajah 1.2: Ujian di peringkat sekolah

Pengukuran pula !oleh kita definisikan se!agai menentukan !ilangan pemarkahan keputusan ujian atau lain2lain kaedah penilaian !erdasarkan peraturan tertentu. 4ni adalah satu proses mengutip maklumat !erangka tahap &iri2&iri tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Pengukuran juga !oleh ditakrif se!agai mem!ina, mentad!ir dan mem!eri nilai kepada ujian. 0agaimana pula dengan pengukuran9

Rgpiwmw !p= fk1&huktm&p= ugd&i&k= u&1<= m&gf&j= >&pi= dgt1<or<= mgr&f&= "gog #$g%!p&mg"w'w(!p=>&pi=dgtukh&1=&pim&=&1&<=m<&p1k1&1kh:=

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

#elalunya apa!ila guru telah melaksanakan satu2satu pengukuran, keputusan pengukuran terse!ut perlu ditafsirkan dengan !entuk keputusan yang !ermakna. #e!agai &ontoh, jika guru mengukur tahap ke&ergasan pelajar, keputusan yang diperoleh pelajar perlu ditafsirkan kepada !entuk yang !ermakna misalnya mem!erikan anugerah emas !agi pen&apaian dalam satu2satu komponen pengukuran. 0agi memastikan pengukuran dijalankan dengan !erkesan, penilaian perlu dilaksanakan seiring dengan pengukuran. #atterly )1?@?-, memperihalkan penilaian dalam pendidikan se!agai satu terma yang merangkumi keseluruhan proses dan hasil yang !erupaya mem!erikan gam!aran akan kemampuan pelajar terhadap pem!elajaran yang dilaluinya !erlandaskan pen&apaian o!jektif pengajaran dan persekitaran yang mem!antu pem!elajaran. Menurut 8o<ntree )1?;;- pula, penilaian dalam pendidikan pada asasnya adalah merupakan satu proses apa!ila seseorang itu terli!at se&ara langsung dan tidak langsung dalam memperoleh dan mentafsir maklumat yang !ersifat ilmu dan juga merupakan satu kaedah !agi memahami kemampuan dan sikap orang lain. ,khir sekali +ay )1?@"-, !erpendapat !aha<a penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data !agi menentukan sama ada sesuatu o!jektif yang telah ditetapkan itu telah ter&apai. 4ni seterusnya mem!olehkan guru mem!uat pertim!angan atau keputusan yang tepat !erhu!ung pengajaran dan pem!elajaran. Justeru, penilaian !er!e(a dengan pengukuran yang meli!atkan hanya pem!erian ukuran dalam !entuk nom!or tertentu yang le!ih !ersifat kuantitatif. Popham )1?;"-, juga menyatakan penilaian yang sistematik perlu mempunyai satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. 3leh yang demikian, penilaian !oleh didefinisikan seperti !erikut: Penilaian ialah suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang diperolehi serta !erupaya mem!erikan maklum !alas terhadap pen&apaian o!jektif pengajaran dan pem!elajaran murid serta dapat mem!antu guru meletakkan asas ke!erkesanan pengajaran. %aedah ini meliputi ujian dan pengukuran. 7alam pendidikan, ia adalah proses di mana pendidik menggunakan tim!al !alas pelajar se!agai rangsangan yang terjadi se&ara semula jadi untuk mem!uat kesimpulan tentang pengetahuan, kemahiran atau emosi pelajar. 7alam erti kata lain, penilaian adalah proses mengesan

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

perkem!angan, ke!olehan, kemajuan dan pen&apaian pelajar. Penilaian merupakan se!ahagian daripada proses pengajaran dan pem!elajaran yang dijalankan se&ara !erterusan. Penilaian mata pelajaran Pendidikan Jasmani diran&ang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah. 4nstrumen penilaian di!ina dan ditad!ir oleh guru. Penilaian !oleh di!uat se&ara pemerhatian, penulisan dan lisan. Aasil penilaian akan digunakan untuk tindakan susulan !agi meningkatkan pem!elajaran pelajar dan memper!aiki pengajaran guru. Pelaporan di!uat di peringkat sekolah !agi mem!eri maklum !alas kepada pelajar, i!u !apa dan guru lain.

1.1.1 T(%(+$ P,$i-+i+$ .+$ P,$g(k("+$ .+-+m P,$.i.ik+$ J+/m+$i


7alam Pendidikan Jasmani, penilaian yang dijalankan akan dapat mem!antu guru menilai kemampuan pelajar serta dapat mem!erikan penanda aras !agi sesuatu pengajaran dan pem!elajaran yang telah dijalankan. ,ntara tujuan utama penilaian dalam Pendidikan Jasmani ini adalah seperti: )aMemfokus kepada setiap orang murid #etiap pelajar adalah unik. Aasil penilaian dapat mem!eri maklumat tentang kele!ihan dan kelemahan seseorang pelajar. 7engan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsip Pendidikan Jasmani yang !ertujuan untuk meningkatkan lagi prestasi pelajar. )!Menentukan status semasa pelajar Menurut %irkendall, +ru!er merangkumi: )i)iiPem!erian gred; Menge&ualikan pelajar daripada sesuatu akti1iti; dan Johnson )1?@;-, penentuan status

)iii- Mem!eri maklum !alas untuk meningkatkan prestasi; )i1- Menetapkan seseorang indi1idu dalam kumpulan tertentu; dan )1Menentukan akti1iti tertentu.

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

)&-

Memilih <akil sekolah Aasil penilaian juga !oleh digunakan untuk mem!eri maklumat !agi tujuan memilih pelajar me<akili sekolah dalam sukan dan permainan. Penilaian menggunakan kriteria2kriteria tertentu mem!olehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan le!ih adil dan saksama. Memoti1asi murid Penilaian mem!eri maklum !alas prestasi kepada seseorang pelajar. 4a dapat mem!eri kesan positif kepada pelajar !erkenaan. #e!aliknya, jika keputusan penilaian disalahgunakan, maka kesan negatif akan tim!ul dan ini akan menye!a!kan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. Menilai pengajaran dan program Pendidikan Jasmani Penilaian !oleh digunakan untuk menentukan pen&apaian o!jektif program Pendidikan Jasmani. Penilaian ini mem!eri maklum !alas sama ada program tertentu !erkesan. 4ni mem!eri peluang kepada guru dan pihak pentad!ir untuk mengu!ah strategi pengajaran !agi memastikan o!jektif yang diharap ter&apai. Mem!ekal maklumat untuk kajian lain Penilaian mem!olehkan maklumat yang dihasilkan dapat digunakan untuk kajian di masa hadapan.

)d-

)e-

)f-

SEMAK KENDIRI 1.1


,pakah keperluan pengukuran dalam proses penilaian9

1.1.2 P,mi-i1+$ P,$i-+i+$ .+$ P,$g(k("+$ 2+$g B+ik


#e!agai seorang guru Pendidikan Jasmani anda akan sentiasa terli!at dalam penilaian pen&apaian setiap murid dan menilai mereka dengan menggunakan pel!agai jenis ujian. Pemilihan ujian yang tidak !ersesuaian dengan o!jektif penilaian adalah merupakan satu sikap yang tidak !ertanggungja<a!. #e!elum guru memilih satu2satu jenis ujian, guru perlu mengetahui dan memikirkan dua aspek penting dalam penilaian dalam Pendidikan Jasmani iaitu: )a,pakah jenis penilaian yang akan digunakan !er!entuk penilaian !erasaskan kriteria )&riterion referen&e measurement- atau penilaian !erasaskan norma )norm2 referen&e-.

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

)!-

Mengetahui apakah kriteria utama yang !oleh mempengaruhi nilai ke!olehper&ayaan dan kesahan terhadap sesuatu ujian.

1.2
)a)!-

JENIS UJIAN DAN PENILAIAN

.erdapat dua jenis ujian yang akan di!in&angkan dalam topik ini iaitu: Ujian !erasaskan kriteria; dan Ujian !erasaskan norma.

1.2.1

U%i+$ B,"+/+/k+$ K"i ,"i+

Ujian jenis ini akan digunakan apa!ila guru ingin menilai tahap prestasi kemajuan pelajarnya. %eputusan yang diperoleh daripada ujian ini tidak akan di!andingkan dengan prestasi kemajuan pelajar lain. Penilaian jenis ini selalunya digunakan !agi menilai tahap ke&ergasan !erkaitan kesihatan. 7alam !idang pendidikan, ujian ini meli!atkan pengukuran terhadap seseorang pelajar yang diasaskan daripada jangkaan prestasi yang ada kepada pelajar yang dinilai. $ontoh 1 0agi memastikan seseorang pelajar itu !erjaya dalam ujian larian 2. km, memenuhi syarat yang ditetapkan seperti tamat dalam pelajar perlu lingkungan 13::: minit misalnya. Manakala !agi ujian !ertulis Pendidikan Jasmani, pelajar sekurang2kurang dapat menja<a! dengan !etul sekurang2 kurangnya @: peratus daripada soalan ujian. $ontoh 2 0agi menilai keupayaan pelajar dalam kemahiran !ola sepak, pelajar !oleh menja<a! sekurang2kurangnya lima soalan dengan !etul dalam pengetahuan.

ujian

Ujian !erasaskan kriteria ini juga ada tahap !atasannya di mana apa!ila tahap lulus atau gagal yang digunakan tidak !erupaya menilai sejauh mana !aiknya kemahiran ataupun se!uruk mana pen&apaian kemahiran seseorang pelajar itu.

1.2.2

U%i+$ B,"+/+/k+$ No"m+

Ujian ini digunakan apa!ila guru ingin mentafsir kemajuan prestasi dalam satu2 satu ujian dan ia !erupaya mem!andingkan keputusan dalam kalangan pelajar

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

terhadap satu kelas ataupun kumpulan. Per!andingan ini dilakukan !erdasarkan norma yang !erupaya mem!andingkan keputusan antara satu sama lain. %aedah sering digunakan oleh guru untuk menentukan gred yang diperoleh oleh pelajar dalam satu2satu ujian. 5orma dalam Pendidikan Jasmani sering dikaitkan dalam pengukuran !erat, tinggi, umur dan aras gred. Miller )2::/-, menyatakan guru yang ingin menggunakan ujian jenis ini perlu mengam!il kira !e!erapa faktor seperti !erikut: )a)!)&#ai( sampel yang digunakan untuk menentukan sesuatu norma itu perlu men&akupi jumlah yang !esar. Populasi yang digunakan untuk mem!entuk norma; se!agai &ontohnya jika ujian kemahiran sukan !ola sepak memiliki norma untuk satu tahap darjah, maka ujian ini hanya !oleh digunakan untuk tahap darjah yang sama sahaja. 5orma rujukan yang dihasilkan perlulah sentiasa dikemas kini.

1.2.3

P,"5+$.i$g+$ J,$i/ U%i+$

%edua2dua jenis ujian ini sama penting. #ekiranya seorang guru ingin mem!uat per!andingan pen&apaian pelajar2pelajarnya, ujian rujukan norma adalah le!ih sesuai. #e!aliknya !agi guru yang menekankan pada tahap penguasaan kemahiran setiap murid tanpa masa yang diam!il, ujian rujukan kriteria sesuai digunakan. Jadual 1.1 menunjukkan per!andingan antara ujian rujukan norma dengan ujian rujukan kriteria.
Jadual 1.1: Per!andingan antara Ujian 8ujukan 5orma dengan Ujian 8ujukan %riteria Ujian 8ujukan 5orma Penggunaan Mem!andingkan pen&apaian dan keupayaan indi1idu. 0erdasarkan per!e(aan pen&apaian indi1idu. Mempunyai disiplin mata pelajaran yang luas. Jadual penentuan yang umum digunakan. Ujian 8ujukan %riteria Mem!andingkan dengan kriteria ditetapkan. pen&apaian yang telah

%ayu pengukuran 7isiplin Pelan Ujian

0erdasarkan pen&apaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. .ertumpu kepada tugasan pem!elajaran yang terhad. %riteria terperin&i ditentukan.

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

4tem Ujian

#oalan disusun pada peringkat kesukaran yang !er!e(a. 7iukur dari segi kedudukan dalam kumpulan.

#emua soalan mempunyai peringkat yang sama. Jadual yang telah ter!ina digunakan untuk merujuk taraf pen&apaian pelajar.

Pen&apaian

1.2.)

J,$i/7%,$i/ P,$i-+i+$

Penilaian dalam Pendidikan Jasmani yang !iasa digunakan di peringkat sekolah !oleh di!ahagikan kepada 7U, !entuk iaitu: )aPenilaian 'ormatif 0entuk penilaian ini digunakan !agi mengenal pasti perkem!angan pem!elajaran yang telah dilalui oleh murid semasa mereka mengikuti se!arang kelas pelajaran. 4a juga dapat mem!antu guru mem!im!ing pelajar yang agak ketinggalan supaya dapat dipertingkatkan kemajuannya se&ara tersusun. Melalui penilaian jenis ini, guru akan dapat mengetahui keputusan yang !erupaya menjelaskan sama ada o!jektif sesuatu pem!elajaran itu telah ter&apai atau se!aliknya. Melalui maklumat yang diperoleh, guru !erupaya mempengaruhi &orak pengajaran dan pem!elajaran seterusnya. 8ujukan !erasaskan kriteria sering digunakan dalam penilaian jenis ini. $ontoh 1.1: %etika guru sudah mengajar kemahiran sukan seperti tendangan asas dalam permainan !ola sepak. #e!elum guru !eralih kepada kemahiran asas seterusnya, guru akan !ertindak menguji semula latihan asas yang telah di!erikan. Jika guru telah !erpuas hati !aha<a kemahiran terse!ut telah dikuasai oleh pelajar maka guru !oleh !eralih kepada kemahiran selanjutnya !erdasarkan maklumat ujian yang telah dilaksanakan oleh guru itu se!elumnya. Jika keputusan yang diterima se!aliknya, guru !oleh mengulang kaji dan menam!ah latih tu!i kemahiran itu ataupun !ertindak mengu!ah suai &ara latihan yang sedang diamalkan. $ontoh 1.2: Jika guru telah mengajar sesuatu topik yang !erkaitan seperti keselamatan ketika !erakti1iti dan guru telah memperjelaskan semua isi kandungan pelajaran, guru !oleh !ertindak menguji se&ara lisan !agi melihat maklum !alas akan aras kefahaman pelajar. 0ila guru telah !erpuas

18

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

hati dengan aras kefahaman pelajar, guru !oleh melangkah ke topik pengajaran yang seterusnya. )!Penilaian #umatif Penilaian jenis ini sering digunakan pada peringkat akhir sesuatu topik pengajaran. 7alam sistem persekolahan di negara ini ia diamalkan apa!ila sesuatu topik itu telah dilaksanakan dengan jayanya dan sering dilaksanakan apa!ila sudah ti!a akhir penggal persekolahan atau sudah !erada pada peringkat akhir persekolahan. .ujuan utama penilaian ini dilaksanakan adalah !agi mengetahui tahap penguasaan dan pen&apaian murid !agi satu kelas atau kumpulan. Penilaian yang digunakan juga adalah !er!entuk permarkahan yang mengutamakan aras gred atau di!erikan pangkat kepada pen&apaian yang dikuasai oleh pelajar. Ujian rujukan kriteria dan rujukan norma sering digunakan dalam ujian jenis ini. $ontoh 1.3 7i akhir sesuatu pengajaran seperti kemahiran hoki, setelah murid telah diajar semua kemahiran !erkaitan, guru !oleh melaksanakan penilaian menerusi satu permainan hoki. 7engan &ara itu guru dapat menilai akan kemampuan penguasaan kemahiran oleh pelajar terse!ut. +uru !ertindak memantau semua pengajaran yang telah disampaikan kepada pelajar dan memastikan sama ada ia dikuasai dengan !aik oleh pelajar atau se!aliknya. +uru !oleh menilai pelajar !erasakan gred yang !oleh digunakan seperti B $ e m e r l a n g C , B0aikC,B#ederhanaC, B6emahC dan B#angat 6emahC. $ontoh 1. +uru !oleh menggunakan penilaian !er!entuk !ertulis !agi menguji kefahaman pelajar pada akhir semester. Pel!agai soalan !er!entuk o!jektif !oleh digunakan dan ia perlu meliputi semua topik pengajaran. #etelah pelajar menduduki ujian ini guru !oleh memeriksa ja<apan murid dan seterusnya menetapkan kemahiran pelajar !erasaskan markah yang !erjaya diperoleh.

SEMAK KENDIRI 1.2


0erikan &iri2&iri ujian !erasaskan kriteria.

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

11

1.3

LATAR BELAKANG UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

7alam su!topik ini, kita akan melihat sejarah dan latar !elakang Pendidikan Jasmani dan juga !idang ujian, pengukuran dan penilaian. %ita juga akan melihat !idang2!idang yang !erkaitan dan juga keperluannya.

1.3.1

S,%+"+1 P,$.i.ik+$ J+/m+$i .i M+-+2/i+

.ahukah anda sejarah Pendidikan Jasmani di negara kita !ermula dua a!ad yang lalu9 Pendidikan Jasmani di Malaysia !oleh diklasifikasikan kepada empat masa. 4a di!ahagikan kepada Daman Pra20ritish )se!elum 1;@/-, Daman Pemerintahan 0ritish )1;@121? 1-, Daman #e!elum %emerdekaan dan Daman #elepas %emerdekaan. #e!elum ini, tiada pendidikan rasmi yang diterapkan dalam sistem Pendidikan Malaysia. Jadual 1.2 menerangkan tentang sejarah dalam Pendidikan Jasmani di Malaysia dengan ringkas.
Jadual 1.2: #ejarah Perkem!angan Pendidikan Jasmani di Malaysia Daman Daman Pra20ritish )#e!elum 1;@/%eterangan Pada (aman ini, tiada pendidikan rasmi yang diterapkan. Pendidikan agama adalah mata pelajaran tidak rasmi yang menjadi !egitu popular pada ketika ini. #tatus untuk Pendidikan Jasmani adalah tidak jelas. Pendidikan rasmi dimulakan dan !anyak dipengaruhi oleh %erajaan 0ritish ketika itu. 0anyak sekolah pada ketika itu di!uka oleh syarikat2syarikat 0ritish dan $ina. 7i #ekolah Melayu )pertengahan a!ad ke21?-, latihan fi(ikal diajar se!agai mata pelajaran yang !erasingan )untuk .ahun 12 -. #elepas itu, mata pelajaran Pendidikan Jasmani terus diajar dalam E%elas %has MelayuF selepas .ahun . Pada tahun 1@"/, Pendidkan Jasmani telah diajar di dua !uah sekolah di #ingapura. 0agaimanapun, tiada kurikulum rasmi <ujud untuk Pendidikan Jasmani. 7i #ekolah Jenis $ina di Melaka, Pendidikan Jasmani telah diajar se!agai mata pelajaran pada tahun 1@"1. %etika tahun 1?23 hingga 1?2", mata pelajaran Pendidikan

Daman Pemerintahan 0ritish )1;@121? 1-

12

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

Jasmani telah diajar di #ekolah Menengah 8endah di Pulau Pinang, %uala 6umpur, 4poh dan Muar )Johor-. Pada tahun 1?3:, Pendidikan Jasmani diajar di #ekolah Menengah ,tas di #ekolah $hung 6ing di Pulau Pinang, dan !e!erapa sekolah di %uala 6umpur dan 4poh. 7i Melaka dan Pulau Pinang )1@/1-, #ekolah 4nggeris telah di!ina dengan !antuan daripada Mu!aligh %ristian )$atholi&- dan Pendidikan Jasmani telah diajar di sekolah terse!ut.

Daman #e!elum %emerdekaan

#ejak tahun 1?3:, pel!agai usaha telah di!uat !agi mata pelajaran Pendidkan Jasmani. Mata pelajaran terse!ut di!uat !erdasarkan mata pelajaran latihan fi(ikal untuk sekolah di *ngland. Pada tahun 1? /, mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah di<ujudkan di %olej 6atihan Perguruan #ultan 4dris, di .anjong Malim, Perak. #ejak tahun 1?"2, ramai guru tempatan telah dihantar ke *ngland untuk latihan. Mereka mempelajari Pendidikan Jasmani se!agai mata pelajaran utama di %ir!y, *ngland. #e&ara tidak langsung, guru2guru terse!ut telah mempelajari Pendidikan %esihatan di %ir!y dan 0rinsford.

Daman #elepas %emerdekaan

Pada tahun 1?":, mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah dilaksanakan dengan !e!erapa peru!ahan dilaksanakan. Pada tahun 1?//, mata pelajaran untuk murid2murid lelaki dan perempuan telah di<ujudkan se!agai merujuk kepada peru!ahan yang dilakukan pada ketika itu. Pendidikan Jasmani telah di!eri keutamaan pada tahun 1?/: apa!ila %olej 6atihan Pakar Perguruan memulakannya untuk tam!ahan latihan setahun !agi mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk lelaki dan perempuan )1?/1-. Pada tahun 1?;1, mata pelajaran Pendidikan Jasmani sekali lagi telah mengalami peru!ahan apa!ila ia di<ujudkan dalam dua !ahasa, iaitu dalam !ahasa 4nggeris dan !ahasa Melayu.

1.3.2

S,%+"+1 U%i+$, P,$g(k("+$ .+$ P,$i-+i+$

Untuk makluman anda, penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa di sekolah. Penilaian telah dijalankan untuk semua

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

13

mata pelajaran ke&uali Pendidikan Jasmani se&ara rasmi dari dulu hingga 1?@;. Pada tahun 1?@?, dalam %urikulum 0ersepadu #ekolah Menengah )%0#M-, penilaian formal telah diperkenalkan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani !agi pelajar .ingkatan #atu. 0uat pertama kalinya, markah atau gred Pendidikan Jasmani dimasukkan dalam !uku laporan pelajar. #alah satu aspek yang ditekankan ialah ke&ergasan fi(ikal di mana pen&apaian pelajar diukur melalui Ujian 7aya .enaga ,sas. Mari kita pelajari tentang latar !elakang Ujian 7aya .enaga ,sas terse!ut. )a6atar 0elakang Ujian 7aya .enaga ,sas )U7.,Ujian 7aya .enaga ,sas telah dijalankan !uat pertama kali di sekolah pada a<al tahun ;:an. Ujian 7aya .enaga ,sas pada masa itu mengandungi enam akti1iti )8ajah 1.3- iaitu: )i)iiUjian %elem!utan; 0aling !ola sof!ol;

)iii- 6ompat sarjan; )i1- Mendagu; )16ari ulang2alik; dan )1i- /:: ela lariGjalan.

8ajah 1.3: *nam akti1iti dalam Ujian 7aya .enaga ,sas

Pada a<al tahun @:an, Unit Pendidikan Jasmani dan #ukan, 0ahagian #ekolah, telah ditugaskan mengkaji semula Ujian 7aya .enaga ,sas kerana didapati

1)

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

!aha<a ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak !ermasalah. Ja<atankuasa yang dilantik telah menjalankan !e!erapa per&u!aan dengan kerjasama !e!erapa sekolah kajian. 4a telah memutuskan !aha<a ujian !aharu hanya akan menguji aspek2aspek ke&ergasan yang !erdasarkan kesihatan sahaja. Ja<atankuasa ini juga memilih akti1iti yang dianggapkan le!ih !ermakna, mudah diurus dan tidak memerlukan !anyak alat. Aasil keputusan ja<atankuasa ini ialah Ujian 7aya .enaga ,sas yang mengandungi empat akti1iti sahaja iaitu: )i)ii0angkit tu!i; .ekan tu!i;

)iii- Jangkauan melunjur; dan )i1- 6arian 1"::m. Untuk memastikan !aha<a ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah, 0ahagian #ekolah %ementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar #urat Pekeliling 4ktisas 0il 2G1?@@, iaitu pindaan kepada #urat Pekeliling 4ktisas 0il 3G;? kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah2sekolah. %andungan penting #urat Pekeliling 4ktisas 0il 2G@@ adalah seperti !erikut:

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

1*

BPeruntukan perkara ", #urat Pekeliling 4ktisas 0il 3G;? dengan ini dipinda menjadi se!agaimana !erikut: ". Ujian 7aya .enaga ,sas ".1 Ujian2ujian yang terkandung dalam risalah !aru Ujian 7aya .enaga ,sas keluaran Unit Pendidikan Jasmani dan #ukan, 0ahagian #ekolah, %ementerian Pendidikan hendaklah dijalankan dua kali setahun di semua sekolah menengah sahaja. Ujian ini hendaklah dilakukan dalam jangka masa satu <aktu Pendidikan Jasmani !agi satu kumpulan. %eputusan2keputusan ujian hendaklah direkodkan dan digunakan oleh guru2 guru Pendidikan Jasmani untuk: Mengkaji kesan ke&ergasan asas; pengajaran2pem!elajaran dalam pem!inaan

".2 ".3

Me<ujudkan kesedaran tentang kepentingan ke&ergasan atau daya tenaga asas dari segi kesihatan keseluruhannya; Menilai dan menentukan kelenturan, kekuatan dan daya tahan seseorang pelajar supaya ran&angan pengajaran !oleh diu!ahsuaikan.

Untuk menentukan !aha<a ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut perkem!angan ter!aru dalam !idang penilaian ke&ergasan dan untuk mengemas kini markah2markah yang terdapat dalam !uku panduan U7.,, satu seminar penilaian ke&ergasan telah diadakan pada " hingga ; 3kto!er 1??2 di Port 7i&kson. #emua penyelia Pendidikan Jasmani negeri dan <akil !ahagian2 !ahagian di %ementerian Pendidikan yang terli!at dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan %esihatan telah dijemput menghadiri seminar. .erdapat !e!erapa &adangan pengu!ahsuaian telah di!uat dan persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu ja<atankuasa ke&il !agi mengkaji &adangan seminar dengan le!ih mendalam semasa seminar terse!ut. Ja<atankuasa ke&il yang dilantik telah !ermesyuarat di 4poh pada " dan / 5o1em!er 1??2. Ja<atankuasa ini telah mengemukakan !e!erapa &adangan untuk pertim!angan pihak yang !ertanggungja<a! di %ementerian Pendidikan Malaysia. Mulai tahun 2::@, pelajar di<aji!kan menjalani ujian #tandard %e&ergasan 'i(ikal %e!angsaan )#*+,%- dua kali setahun iaitu pada !ulan Ma& dan 3gos !erdasarkan #urat Pekeliling 4khtisas 0il. G2::@, %ementerian Pelajaran Malaysia

10

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

)2::@- !agi menggantikan Ujian 7aya .enaga ,sas )U7.,-. #*+,% mula diilhamkan oleh %ementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2::". Ujian ini diran&ang untuk dilaksanakan sepenuhnya di sekolah mulai sesi persekolahan tahun 2::@. Pelaporan hasil ujian ini akan mendapat pengiktirafan sijil se&ara peperiksaan !erpusat. 8ekod penilaian ke&ergasan mem!eri maklumat tentang tahap ke&ergasan murid. Ujian yang dijalankan se&ara sistematik perlu diadakan dua kali setahun dan diharap dapat memoti1asikan murid mengamal gaya hidup sihat. Murid akan le!ih !ertanggungja<a! dan !erkeupayaan men&apai kesejahteraan diri serta mem!eri sum!angan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat 'alsafah Pendidikan %e!angsaan ke arah merealisasikan Ha<asan 2:2:. #emua murid perlu menjalani ujian ke&ergasan fi(ikal yang di&adangkan dalam !uku panduan. Prosedur dan teknik ujian hendaklah mengikut peringkat umur, keupayaan murid dan mengam!il kira peralatan serta tempat ujian dijalankan. Umur murid dikira pada 1 Januari untuk rujukan norma. Ujian ini !oleh dijalankan semasa atau di luar <aktu pengajaran Pendidikan Jasmani. Ujian ini juga mesti dilengkapkan pada hari yang sama. +uru melatih murid terle!ih dahulu dan murid digalakkan mem!uat ujian se&ara indi1idu, !ersama rakan atau keluarga mereka. Ujian ini mesti dilengkapkan mengikut urutan se&ara !erterusan. Urutan item !ateri ujian adalah seperti !erikut: )i- 5aik .urun 0angku ) 3 minit -; )ii- .ekan .u!i ) 1 minit -; )iii- 8ingkuk .u!i #epara )1 minit -; dan )i1- Jangkauan Melunjur.

1.)

BIDANG UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

#e!agaimana yang telah dinyatakan tadi, terdapat tiga !idang utama dalam ujian, pengukuran dan penilaian. Penilaian dalam Pendidikan Jasmani digam!arkan dalam 8ajah 1. di !erikut.

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

13

8ajah 1. : Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penerangan lanjut untuk ujian psikomotor, kognitif dan afektif dijelaskan seperti !erikut:

1.).1

Dom+i$ P/ikomo o"

Ujian psikomotor mem!olehkan guru menilai ke!olehan dan ke&ekapan fi(ikal pelajar yang meli!atkan kemahiran otot2otot ke&il )!ermain piano- dan otot2otot !esar )lompat jauh-. Jansma )1?@@-, menerangkan dalam penyelidikan !eliau, terdapat empat !ahagian asas dalam ujian psikomotor. #eperti yang digam!arkan dalam 8ajah 1." !erikut.

14

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

8ajah 1.": 0ahagian asas ujian psikomotor #um!er: Jansma )1?@@-

Penerangan lanjut empat !ahagian asas dalam ujian psikomotor adalah seperti !erikut: )i'i(ikal 0agi ujian fi(ikal ini, anda akan melakukan penilaian !erhu!ung kait dengan anatomi seseorang indi1idu. #e!agai &ontoh, anda akan menilai !erat jisim !adan, peratus kandungan lemak dan kekuatan otot !adan murid anda. Motor 0agi ujian !ahagian motor pula, anda akan mem!uat penilaian !erkait rapat dengan kualiti &ara pergerakan dan perlakuan indi1idu. #e!agai &ontoh, anda akan menilai pergerakan motor yang di!uat oleh otot2 otot ke&il di jari semasa !ermain piano.

)ii-

)iii- %e&ergasan 0agi ujian ke&ergasan pula, anda akan mem!uat penilaian merujuk kepada komponen asas kesihatan se&ara menyeluruh yang meliputi keupayaan kardio1askular, kekuatan dan ketahanan otot serta kekuatan mental. #e!agai &ontoh, ketika anda !erlari dalam pertandingan marathon, anda akan menggunakan keseluruhan komponen ke&ergasan anda. )i1- Permainan 0agi !ahagian permainan pula, anda akan memperlihatkan kemun&ak kemajuan dalam psikomotor anda. Untuk anda menjadi seorang

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

16

pemain yang !aik, anda memerlukan tahap kekuatan fi(ikal, kemahiran motor dan ke&ergasan yang !aik. #e!agai &ontoh, semasa anda !elajar !ermain golf, kemajuan permainan anda akan menjadi !ertam!ah !aik dengan latihan yang kerap. 6atihan yang kerap ini akan memper!aiki pergerakan psikomotor otot2otot anda. Psikomotor adalah kemahiran !erkaitan pergerakan anggota fi(ikal seseorang. +uru2 guru Pendidikan Jasmani sentiasa mem!eri tumpuan kepada penga<alan pergerakan anggota tu!uh dalam pengajaran dan latihan. Pada peringkat prasekolah sehingga sekolah rendah, kanak2kanak diasuh untuk menguasai pergerakan asas yang !iasa dilakukan dalam kehidupan harian dan juga pergerakan !aru melalui senaman. 7i samping itu, mereka dilatih untuk menguasai kemahiran khusus yang jarang dilakukan dalam kehidupan harian misalnya, kemahiran mengele&ek dalam permainan !ola sepak. 7omain psikomotor mampu mengenal pasti perkem!angan kemahiran yang !erkaitan tugasan perlakuan dan pergerakan fi(ikal. Halau !agaimanapun ia juga merangkumi akti1iti harian dan kemahiran !ersosial. 7alam proses pengajaran dan pem!elajaran dalam Pendidikan Jasmani, domain psikomotor adalah sangat signifikan. 7omain psikomotor 7a1e )1?;:- adalah paling !ersesuaian dan dapat mem!antu hal seharian seperti !ekerja serta perkem!angan yang !erkaitan dengan kehidupan seharian terutamanya dalam mengajar pelajar. 8ajah 1./ adalah aras taksonomi 7a1e )1?;:-, di mana terdapat lima aras iaitu meniru, manipulasi, ketepatan perlakuan, menghu!ung kait dan tindakan semula jadi.

8ajah 1./: .aksonomi 7a1e )1?;:-

28

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

)i-

,ras meniru kemahiran )imitation,ras ini adalah yang paling rendah dalam pem!elajaran dan penguasaan sesuatu kemahiran yang kompleks atau nyata selepas murid !ersedia melakukan sesuatu perlakuan. ,ras ini termasuk mengulang perlakuan yang ditunjukkan oleh guru dan termasuklah kaedah &u!a jaya sehinggalah kemahiran terse!ut dapat dikuasai. ,ras ini ter!ahagi kepada dua iaitu )imeniru perlakuan kemahiran yang ditunjukkan; dan )ii- memerhati dan mengulang perlakuan yang ditunjukkan. ,ras memanipulasi kemahiran )manipulation,ras kedua dalam taksonomi 7a1e adalah peringkat di mana murid mampu menghasilkan perlakuan daripada arahan atau tugasan melalui ingatan mereka. Pelajar perlu menghasilkan perlakuan !erpandukan arahan tugasan se&ara tulisan atau lisan. Pelajar dikehendaki !erlatih kemahiran yang ditunjukkan dengan mengasingkan kemahiran kepada Fpart2part2<holeF atau dilakukan se&ara keseluruhan. Penguasaan peringkat ini mampu ditunjukkan oleh pelajar apa!ila kemahiran terse!ut menjadi ke!iasaan dan perlakuan !oleh dilakukan dengan !erkeyakinan dan &ekap. Penguasaan kemahiran pada aras ini le!ih kompleks daripada aras meniru tetapi pelajar masih !elum menunjukkan tahap keyakinan terhadap diri sendiri.

)ii-

)iii- ,ras ketepatan perlakuan kemahiran )pre&ision,ras ketepatan perlakuan kemahiran memerlukan pelajar melakukan kemahiran dengan tepat dan !etul mengikut arahan dan tunjuk &ara guru. Pelajar dikehendaki mempamer dan melakukan ketepatan perlakuan dengan &ekap dan !erkualiti tanpa !antuan atau arahan serta mampu menunjuk &ara perlakuan kemahiran kepada rakan se!aya. %emahiran yang diajar dapat dikuasai dan di&apai dengan &ekap dan pergerakan yang lan&ar, tepat dan menggunakan tenaga yang minima. .indak !alas yang ditunjukkan dapat dipersem!ahkan dengan jelas, kompleks dan tanpa ragu2ragu. )i1- ,ras menghu!ung kait kemahiran )arti&ulationPeringkat ini adalah meli!atkan ketepatan perlakuan kemahiran aras tinggi. %emahiran dapat dikem!angkan dengan !aik di mana pelajar mampu mengu!ah suai pola pergerakan yang dikuasai dan disesuaikan mengikut keperluan dan situasi. Pelajar dikehendaki mengadaptasi dan menyepadukan kemahiran yang dikehendaki !erdasarkan o!jektif perlakuan atau kemahiran. Pelajar juga mampu mengait dan melakukan ga!ungan akti1iti atau kemahiran !agi mem!ina kaedah atau &ara yang sesuai dengan keadaan atau situasi !aharu.

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

21

)1-

,ras tindakan semula jadi kemahiran )naturalisationPeringkat tertinggi dalam .aksonomi 7a1e di mana tindak !alas pelajar !erlaku se&ara automatik. Pelajar telah menjadi pakar dan menguasai keseluruhan kemahiran atau pergerakan dan mampu men&ipta pergerakan !aru yang !erkaitan dan juga dapat memanipulasikan pergerakan dengan situasi se!enar. Pelajar mampu menguasai kemahiran se&ara semula jadi tanpa disedari dan dapat menyesuaikan kemahiran mengikut aras strategik. Pelajar mampu mengenal pasti matlamat dan tujuan kemahiran yang dipelajari, aplikasi pendekatan serta strategi yang digunakan sangat !ertepatan dan sesuai dengan keperluan kemahiran, akti1iti ataupun situasi.

1.).2

Dom+i$ Kog$i i9

7omain kognitif merujuk kepada pemikiran dan daya intelek di mana penilaian kognitif adalah untuk mengukur aras pengetahuan dan kepintaran pelajar )%amarudin I #iti Aajar, 2:: -. elalunya apa!ila Pem!angunan kognitif meli!atkan pengumpulan pengetahuan dan keupayaan !erfikir serta menginterpretasi. 7engan kata lain, pem!angunan kognitif meli!atkan rangsangan pemikiran yang terdiri daripada elemen penyelidikan, kreati1iti, perkaitan, ke!olehan, pengamatan dan pengukuhan. ,!u 0akar dan 0hasah )2::@-, menyatakan perkem!angan pemikiran dan fikiran adalah suatu proses yang !erlaku sepanjang masa dan !erlaku di mana2mana sahaja. 7alam perkem!angan kognitif terdapat satu sistem pengkelasan atau taksonomi mengikut Ja<atankuasa Pemeriksa 1? @21?"3 )0loom, *ngelhart, 'urst, Aill I %rath<ohl, 1?"/yang masih rele1an dan diguna pakai sehingga kini. #istem yang digunakan ini adalah satu sistem yang !erperingkat !ermula dari aras rendah kepada yang le!ih tinggi. .indakan2tindakan dapat diam!il supaya perlakuan yang tim!ul itu menunjukkan pen&apaian o!jektif2o!jektif seperti yang disarankan. Menurut %amarudin dan #iti Aajar )2:: -, istilah taksonomi adalah menyediakan pengkelasan pel!agai matlamat dalam sistem pendidikan. Pengkelasan ini !erpusatkan pelajar dan !erorientasikan tingkah laku. 0erdasarkan 8ajah 1.;, terdapat enam aras pengkelasan domain kognitif !erdasarkan taksonomi 0loom.

22

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

8ajah 1.;: .aksonomi 0loom #um!er: *ngelhart, 'urst, Aill dan %rath<ohl )1?"/-

)a-

,ras Pengetahuan Meliputi semua tingkah laku yang menekankan pengenalan dan ingatan idea, pendapat, prinsip, !ahan, prosedur dan peristi<a yang !erlaku. .ingkah laku ini ditunjukkan dalam !entuk asalnya. Pengetahuan disusun dari mudah iaitu yang tertentu dan konkrit kepada yang luas dan a!strak. .erdapat tiga peringkat pada aras ini iaitu: )i)iiPengetahuan tentang perkara khusus; Pengetahuan tentang &ara mengendalikan perkara khusus; dan

)iii- Pengetahuan tentang perkara keseluruhan dan a!strak daripada satu2 satu !idang )0hasah, 2::@-. Proses mengumpulkan pengetahuan meli!atkan fakta2fakta dikaitkan antara satu sama lain sehingga jalinannya menim!ulkan satu !entuk ja<apan yang dikehendaki. Peringkat proses ini ter!ahagi kepada lima iaitu: )iPengetahuan tentang memproses dan mempersem!ahkan pendapat; )iiPengetahuan tentang aliran dan pemeringkatan masa;

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

23

)iii- Pengetahuan tentang penjenisan dan pengumpulan maklumat; )i1- Pengetahuan kriteria keputusan; dan )1yang mem!olehkan faktor, pendapat dan

Pengetahuan tentang &ara2&ara meneliti, teknik dan digunakan dalam sesuatu !idang ataupun !agi masalah.

prosedur yang menyelesaikan

)!-

,ras %efahaman ,ras kefahaman !oleh ditakrifkan se!agai o!jektif, perlakuan, ja<apan dan tindakan yang menunjukkan pengertian !ermakna.

0agi mendapat pengertian ini, pelajar menukar !entuk penerimaannya sama ada dalam !entuk lisan, tulisan atau sim!ol. .erdapat tiga peringkat kefahaman iaitu: )i- .erjemahan; )ii4nterprestasi; dan )iii- *kstrapolasi ),!u 0akar I 0hasah, 2::@-. 4nterprestasi meli!atkan !er!agai2!agai !entuk komunikasi dan setelah !entuk2 !entuk ini difahami, unsur2unsur dalam komunikasi itu terpaksa disusun semula supaya dapat mem!eri penerangan yang !ermakna. Peringkat ekstrapolasi pula adalah mem!uat suatu anggaran atau aliran yang tim!ul daripada komunikasi yang ditunjukkan. 7engan adanya penganggaran, maka inferensi !oleh di!uat tentang kesan dan implikasi yang !erkait dengan komunikasi. )&,ras ,plikasi Menurut ,!u 0akar dan 0hasah )2::@-: ,ras aplikasi !ermaksud penguasaan &iri2&iri yang terdiri daripada konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur dan &ara am dalam situasi tertentu dan situasi umum.

2)

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

0agi menguasai aras aplikasi, pelajar mesti !enar2!enar memahami &iri2&iri asas yang terdapat !agi aspek !erkenaan. 7engan kefahaman yang tinggi, maka dapatlah &iri2&iri ini digunakan dalam situasi yang !erlainan. Pelajar dikehendaki menentukan !ukan sahaja &ara menyelesaikan masalah tetapi juga situasi apa!ila strategi penyelesaian itu digunakan. )d,ras ,nalisis ,ras analisis !erfungsi dengan mem!ahagi dan menentukan !ahagian2 !ahagian ke&il atau komponen !agi sesuatu perkara yang dikemukakan dan memperlihatkan perkaitan antara komponen. 3leh itu, aras analisis adalah !agi menentukan organisasi dan struktur satu2satu komunikasi ia !oleh dianggap se!agai asas !agi memahami komunikasi dengan le!ih mendalam !agi memulakan sesuatu penilaian. ,nalisis menumpukan kepada isi kandungan dan !entuk. ,pa!ila makna kandungan dianalisis, proses dan hasilnya adalah le!ih mendalam daripada yang !erlaku di peringkat kefahaman. Peringkat aras analisis ini ter!ahagi kepada tiga iaitu: )i,nalisis elemen atau unsur; )ii- ,nalisis perhu!ungan; dan )iii,nalisis prinsip organisasi ),!u 0akar I 0hasah, 2::@-. ,nalisis elemen atau unsur dinilai apa!ila terdapat !anyak komunikasi yang jelas dan terpendam. ,nalisis perhu!ungan ditentukan setelah unsur2 unsur yang !er!agai2!agai !entuk dalam sesuatu komunikasi ditekankan. Perhu!ungan ini terdapat pada !e!erapa peringkat iaitu peringkat rendah di mana ia menentukan perkaitan antara !ukti dengan !ukti, antara !ukti dengan hipotesis dan antara hipotesis dengan kesimpulan. Peringkat tertinggi pula ialah perkaitan antara !ahagian komunikasi yang menjadi utusan utama dan !ahagian komunikasi yang menyokong utusan terse!ut.

)e-

,ras #intesis ,ras sintesis !ermakna mengga!ungkan unsur dan !ahagian2!ahagian supaya komunikasi itu !erstruktur.

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

2*

+a!ungan yang dilakukan di peringkat ini adalah menyeluruh daripada !e!erapa pun&a sehinggalah menjadi jelas. Pada aras ini, pelajar !oleh menunjukkan !akat kreatif dan hasilannya juga menunjukkan !entuk yang !erlainan daripada !ahan asal. Peringkat ini ter!ahagi kepada tiga iaitu: )iPenghasilan komunikasi yang unik; )ii- $adangan !agi penghasilan satu set gerakan; dan )iii- #edutan satu set perhu!ungan yang a!strak ),!u 0akar I 0hasah, 2::@-. Pada peringkat penghasilan komunikasi yang penyampaian dalam !er!agai2!agai !entuk sangat diutamakan dan !ertujuan seperti men&erita, menghurai, menghi!ur dan menarik minat. Peringkat &adangan !agi penghasilan satu set pergerakan seharusnya memuaskan kriteria yang ditentukan terle!ih dahulu. Peringkat ini memerlukan satu set perhu!ungan a!strak yang !oleh didapati daripada penganalisisan yang di!uat kepada perkara yang dikemukakan. )f,ras Penilaian Merupakan aras yang tertinggi dalam taksonomi kognitif tetapi !ukan di peringkat pengha!isan dalam proses pemikiran. 4a meliputi penghakiman atau penentuan nilai terhadap sesuatu dengan !erasaskan tujuan tertentu. Penghakiman ini adalah !erlandaskan kepada kriteria dan peringkat yang memuaskan. Penilaian dianggap juga se!agai proses yang mengaitkan !idang kognitif, psikomotor dan afektif. Penilaian yang di!uat seharusnya tidak dapat dipisahkan daripada !erpusatkan kepada pendirian sendiri. Penilaian ter!ahagi kepada dua jenis iaitu: )i- Penilaian dalaman; dan )iiPenilaian luaran ),!u 0akar I 0hasah, 2::@-. Penilaian !erkaitan pengetahuan tentang kriteria yang digunakan !agi menilai perkara2 perkara yang !erlainan. unik,

,hli psikologi kognitif seperti Jean Piaget, J. #. 0runer, dan 7a1id ,usu!el !erpendapat pentingnya pem!oleh u!ah struktur kognitif dan proses kognitif dalam menggalakkan pem!elajaran !ermakna di !ilik darjah. 8ink )2::2- juga menjelaskan proses pem!elajaran yang !erkesan adalah situasi di mana murid dapat meningkatkan kefahaman melalui proses kognitif,

20

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

mem!ina ke&ekapan sesuatu kemahiran melalui pergerakan psikomotor dan menerapkan nilai afektif melalui akti1iti sosialisasi.

1.).3

Dom+i$ A9,k i9

7omain afektif meli!atkan aspek kerohanian dan mem!eri penekanan kepada pertum!uhan dan perkem!angan sikap, perasaan, emosi dan nilai yang <ujud. 7alam proses pem!elajaran yang !erasaskan domain afektif ini, murid menerima input yang !erupa nilai2nilai tertentu, perkem!angan dari segi perasaan, emosi, keper&ayaan, sikap serta lain2lain elemen kerohanian yang menjadi se!ahagian daripada pertum!uhan diri )%amarudin I #iti Aajar, 2:: -. Perasaan, sikap dan nilai ini adalah perkara yang dipelajari dan !erkem!ang dari semasa ke semasa. Jikalau keadaan suasana persekitaran itu sihat, maka perasaan, sikap dan nilai yang disemai itu akan !er!entuk positif ),!u 0akar, 1?@"-. 0erdasarkan 8ajah 1.@, taksonomi %rath<ohl, 0loom I Masia )1?/ mengklasifikasikan aras domain afektif kepada lima aras taksonomi.

8ajah 1.@: .aksonomi %rath<ohl, 0loom dan Masia )1?/ -

)a-

,ras penerimaan ,ras ini ada hu!ungannya dengan kemahuan murid mem!erikan perhatian. 4a men&akupi tindakan2tindakan murid yang men&erminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap rangsangan dan peristi<a atau persekitaran yang

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

23

!erhu!ung dengan !idang afektif. .ahap penerimaan !ermula dengan satu kesedaran dan keperihatinan seseorang khususnya pelajar terhadap sesuatu rangsangan )%amarudin I #iti Aajar, 2:: -. Menurut ,!u 0akar dan 0hasah )2::@-, tahap penerimaan !ermaksud indi1idu adalah mempunyai sifat2sifat kesediaan untuk menerima sesuatu yang ditim!ulkan. 7engan adanya sifat ini, maka indi1idu tidak akan menolak tetapi se!aliknya meluangkan masa !agi pendedahan !erlaku. .erdapat tiga jenis tahap penerimaan iaitu kesedaran, kesediaan menerima dan pengam!ilan !ahagian se&ara terka<al. )!,ras mem!erikan maklum !alas Pada aras ini, murid akan mem!erikan maklum !alas dengan !ertindak !alas apa!ila indi1idu mempunyai motif dan minat sendiri !agi mengaitkan dirinya dengan sesuatu rangsangan ataupun menim!ulkan kesan ke atas sesuatu perkara. Pada aras ini, pelajar !ersedia dan rela untuk mem!uat reaksi yang mudah terhadap sesuatu o!jek atau situasi. +erak !alas !ermaksud meli!atkan diri se&ara aktif terhadap sesuatu dan mendapat kepuasan daripadanya.

,ras gerak !alas ini !ermula dari proses menurut permintaan guru untuk mem!eri gerak !alas terhadap rangsangan, meskipun pelajar !oleh memilih untuk tidak memenuhi permintaan !erkenaan sekiranya pelajar di!eri peluang. Proses ini diteruskan dengan pengli!atan se&ara rela hati dalam akti1iti yang dirangsangkan dan proses akan !erakhir dengan tahap kepuasan selepas meli!atkan diri dengan mem!eri gerak !alas terhadap rangsangan. .erdapat tiga jenis tindak !alas pada peringkat ini iaitu tindak !alas mengikut arahan, !ertindak !alas dengan arahan dan kepuasan dalam !ertindak !alas. )&,ras menghargai Pada peringkat ini, tiap2tiap perkara seperti !enda, kejadian dan interaksi mempunyai nilai. 0agi seseorang indi1idu, nilai yang ada pada sesuatu perkara itu dipelajari dan diamalikan sehingga nilai itu menjadi nilai persendirian. 5ilai ini adalah sta!il, oleh itu tingkah laku yang tim!ul dapat dijangkakan kerana nilai akan menjadi !ahan landasan !agi tiap2tiap perlakuan. ,pa!ila nilai telah tertanam, maka tingkah laku yang tim!ul itu

24

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

!ukannya dise!a!kan oleh dorongan luaran tetapi dalaman iaitu kemahuan diri sendiri. Perlakuan yang diterjemahkan juga adalah !erdasarkan atas konsep dan prinsip yang telah dimurnikan sehingga menjadi keper&ayaan. Perlakuan &enderung menjadi konsisten <alaupun dalam keadaan yang !er!e(a sehinggalah ia !oleh dipraktikkan oleh seseorang. .erdapat tiga jenis &ara untuk menghargai nilai pada peringkat ini iaitu penerimaan nilai, pemilihan sesuatu nilai dan komitmen terhadap nilai. )d,ras mengorganisasi Peringkat ini adalah penting !agi menyusunkan nilai2nilai yang !anyak kepada satu sistem yang praktikal dengan men&ari perkaitannya serta di!erikan keutamaan. .erdapat dua jenis organisasi nilai iaitu: )i)ii%onsepsualisasi nilai di mana indi1idu akan dapat melihat perkaitan antara nilai yang telah ada padanya atau yang akan dipegangnya; dan Pengelolaan suatu sistem nilai. Pada peringkat ini, !e!erapa nilai dan &iri yang dipilih akan disusun menjadi satu sistem nilai yang !ermakna. #istem ini juga mempunyai &iri2&iri yang saling menyokong antara satu sama lain.

)e-

,ras mem!ina per<atakan Pada peringkat ini, indi1idu akan mem!entuk per<atakan atau karakter mengikut sesuatu nilai !ermakna yang mana indi1idu terse!ut telah pun mengamalkan &ara2&ara hidup mengikut suatu sistem nilai tertentu. #ukar sekali indi1idu itu !oleh !ertukar tingkah lakunya kepada satu !entuk yang !erasaskan sistem nilai yang !erlainan. .erdapat dua jenis per<atakan yang dapat dilihat. Pertama ialah miripan kepada nilai tertentu. Aal ini meli!atkan penentuan set umum di mana indi1idu menggarap, memproses dan !ertindak !alas terhadap sesuatu keadaan mengikut sistem nilai yang dianuti. %edua ialah per<atakan yang mem!a<a maksud !aha<a indi1idu itu mempunyai suatu sistem tersendiri. 0rett dan James )2::/- menyarankan tujuh strategi yang !oleh diguna pakai oleh guru dalam menilai proses pem!elajaran pelajar !agi domain afektif dalam Pendidikan Jasmani iaitu: )i)iiMenentukan nilai yang dikehendaki; Menggalakkan pelajar menunjukkan nilai yang dikehendaki;

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

26

)iii- Menilai pelajar !erdasarkan aras domain afektif; )i1Mem!ina ru!rik penilaian !agi setiap aras; )1Merekodkan pen&apaian pelajar;

)1i- Menggalakkan penilaian kendiri pelajar; dan )1ii- Menyediakan penilaian afektif yang !erasingan dengan domain kognitif dan psikomotor. %e!anyakan guru hanya fokus kepada domain kognitif dan psikomotor dalam proses pem!elajaran. +uru menghadapi kesukaran dalam mengukur pen&apaian pelajar dalam domain afektif <alaupun mereka mengetahui peranan dan kepentingan domain ini. 0erdasarkan kepada huraian sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani )Pusat Perkem!angan %urikulum, 2::1-, penilaian domain afektifadalah merangkumi aspek perasaan, nilai dan emosi indi1idu. .erdapat lapan nilai yang perlu diterapkan mengikut sukatan pelajaran iaitu semangat kesukanan, permainan !ersih, toleransi, semangat !erpasukan, disiplin, !erdaya saing, kepimpinan dan penyertaan.

SEMAK KENDIRI 1.3


1. ,pakah !idang2!idang dalam ujian, pengukuran dan penilaian9 2. Auraikan 64M, aras taksonomi !erdasarkan domain psikomotor 7a1e )1?;2-. 3. Auraikan *MP,. jenis ujian psikomotor dalam Pendidikan Jasmani.

1.*

PRINSIP7PRINSIP UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENILAIAN

.erdapat tiga prinsip ujian dan pergerakan dalam penilaian, iaitu: )i,lat untuk mengukur ke!erkesanan program; )iiMemenuhi o!jektif dan keperluan; dan )iii- Menentukan kaedah penilaian.

38

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

1.*.1

S,5+g+i A-+ ($ (k M,$g(k(" K,5,"k,/+$+$ P"og"+m

,pa!ila prinsip2prinsip ujian dan pengukuran digunakan dalam penilaian, ia !oleh mengenal pasti ke!erkesanan sesuatu program, sama ada ia !erjaya atau tidak. #ese!uah program yang didapati !erkesan akan terus digunakan untuk masa hadapan se!agai !ahan rujukan. Jika didapati ia tidak !erkesan, pengu!ahsuaian terpaksa dilakukan untuk memper!aiki kelemahan2kelemahan yang terdapat dalam sesuatu program. 4a mestilah !erdasarkan pel!agai jenis prosedur )soalanpilihan o!jektif, soalan su!jektif, esei, projek, teknik pemerhatian dan teknik laporan kendiri-.

1.*.2

M,m,$(1i :5%,k i9 .+$ K,p,"-(+$

Penilaian !oleh digunakan untuk menentukan pen&apaian o!jektif dan keperluan program Pendidikan Jasmani. Penilaian ini mem!eri maklum !alas sama ada program tertentu !erkesan atau tidak. 4ni mem!eri peluang kepada pihak tertentu untuk mengu!ah strategi pengajaran !agi memastikan o!jektif yang dirangkakan ter&apai. %eperluan sesetengah pihak juga harus dipertim!angkan !agi menjayakan sesuatu program. 4a juga dapat mengelak daripada !erlakunya !ias atau !erat se!elah.

1.*.3

M,$,$ (k+$ K+,.+1 P,$i-+i+$


menggunakan pel!agai kaedah dan &ara. #egala dengan prestasi yang akan diukur )prosedur yang menyakinkan-. 4a juga mestilah !erdasarkan keluasan pem!elajaran dan pem!angunan

Penilaian dapat dilakukan dengan prosedur penilaian mestilah sesuai !etul, o!jektif, ketepatan dan persekitaran dan seseorang pelajar.

Penilaian !oleh didefinisikan se!agai suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang diperolehi serta !erupaya mem!erikan maklum !alas terhadap pen&apaian o!jektif pengajaran dan pem!elajaran murid serta dapat mem!antu guru meletakkan asas ke!erkesanan pengajaran.

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

31

,ntara tujuan utama penilaian dalam Pendidikan Jasmani ini adalah memfokus kepada setiap orang murid, menentukan status semasa murid dan memilih <akil sekolah. .erhadap dua jenis ujian dan penilaian iaitu !erasaskan kriteria dan ujian !erasaskan norma. Pendidikan Jasmani di Malaysia !oleh diklasifikasikan kepada empat masa iaitu (aman Pra20ritish )se!elum 1;@/-, (aman pemerintahan 0ritish )1;@12 1? 1-, (aman se!elum kemerdekaan dan (aman selepas kemerdekaan. .erdapat tiga !idang utama dalam ujian, pengukuran dan penilaian iaitu domain psikomotor, domain kognitif dan domain afektif. .iga prinsip ujian dan pengukuran dalam penilaian ialah alat untuk mengukur ke!erkesanan program, memenuhi o!jektif dan keperluan dan menentukan kaedah penilaian.

,fektif %ognitif Penilaian Pengukuran

Pengukuran Psikomotor Ujian !erasaskan kriteria Ujian !erasaskan norma

,!u 0akar 5ordin. )1?@"-. Penilaian afektif. %ajang: Masa *nterprise. ,!u 0akar 5ordin, I 0hasah ,!u 0akar )2::@-. Penaksiran dalam pendidikan I sains sosial. .anjong Malim: Pener!it UP#4. 0hasah ,!u 0akar. )2::;-. Pengujian, pengukuran dan penilaian pendidikan. %uala 6umpur: Prospe&ta Printers #dn. 0hd.

32

.3P4% 1 P*5+*5,6,5 %*P,7, UJ4,5, P*5+U%U8,5 7,5 P*546,4,5

0loom, 0. #., *ngelhart, M. 7., 'urst, *. J., Aill, H. A., I %rath<ohl, 7. 8. )1?"/-. .aJonomy of edu&ational o!je&ti1es the &lassifi&ation of edu&ational goals hand!ook 4: $ogniti1e domain. 5e< Kork: 7a1id M&%ay $ompany, 4n&. 0rett, J. A., I James, $. A. )2::/-. .ea&hing2learning in the affe&ti1e domain. #trategies: , Journal for Physi&al and #ports *du&ators, 2:)1-, 11213. '&Jg.= .:= J:= L3;?2M:= Psy&homotor le1els de1eloping and o!je&ti1es..us&on , ,D: *du&ational 4nno1ators Press.

<riting !eha1ioural

+ay, 6. 8. )1?@"-. *du&ational e1aluation I measurement: $ompeten&ies for analysis and appli&ation. U#,: $. *. Merrill Pu!lishing $o. Jansma, P. )*d.-. )1?@@-. .he psy&homotor domain training and the seriously disa!ilities )3rd ed.-. U#,: Uni1ersity Press of ,meri&a. %amarudin Ausin, I #iti Aajar ,!dul ,(i(. )2:: -. Pedagogi asas pendidikan. %uala 6umpur: %aya(ano *nterprise. %irkendall 7. 8., +ru!er J. J., I Johnson 8. *. )1?@;- Measurement and e1aluation for physi&al edu&ators )2nd ed.-. $hampaign, 46: Auman %ineti&s Pu!lisher. %rath<ohl, 7. 8., 0loom, 0. #., I Masia, 0. 0. )1?/ -. .aJonomy of edu&ational o!je&ti1es the &lassifi&ation of edu&ational goals, hand!ook 44: ,ffe&ti1e domain. 5K: 7a1id M&%ay $om, 4n&. Miller, 7. %. )2::/-. Measurement !y the physi&al edu&ator: Hhy and ho<. Uni1ersity of 5orth $arolina, Hilmington: M& +ra< Aill 4nternational *dition. Popham, H. J. )1?;"-. *du&ational e1aluation. *ngle<ood $liffs, 5J: Prenti&e2Aall 8ink, J. *. )2::2-. .ea&hing physi&al edu&ation for learning ) th ed.-. 0oston: M&+ra< Aill. 8o<ntree, 7. )1?;;-. ,ssessing students: Ao< shall <e kno< them. 6ondon: Aarper I 8o< 6td. #atterly, 7. )1?@?-. ,ssessment in s&hools )2nd ed.-. 5e< Kork: 0asil 0la&k<ell.