Anda di halaman 1dari 1

PERANAN SEORANG PENGAWAS

Mengawal disiplin pelajar. Mementingkan imej diri dan menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar dan pengawas junior. Menjaga imej dan nama baik sekola . Membantu guru! pembantu kepada para guru dari segi penyampaian ara an atau maklumat kepada rakan"rakan pelajar. Memastikan ke#eriaan sekola dijaga. Mematu i peraturan sekola sambil menguatkuasakannya. Memimpin rakan"rakan pelajar. Men#ega kes jenaya di sekola . Meng ormati guru. $idak memberat sebela dalam tugas arian. Serius dan bersikap positi% semasa menjalankan setiap tugas! sentiasa menjalankan tugas dengan penu dedikasi. Mendisiplinkan diri sebelum mendisiplinkan pelajar lain. Memastikan diri sendiri men#apai prestasi yang #emerlang dalam bidang akademik! kokurikulum! sa sia dan disiplin. Sentiasa peka ter adap apa yang berlaku dan memberikan #adangan dan pendapat kepada &embaga Pengawas untuk memperbaiki keadaan. Mengenalpasti pelajar"pelajar yang bermasala disiplin dan #uba sedaya upaya untuk menguba sikap mereka. Mempengaru i para pelajar untuk berdisiplin dan memberikan teguran kepada mereka yang bersala . Menyimpan rekod atau maklumat pelajar yang bersala sebagai panduan masa adapan. Patu kepada ketepatan masa. Para pengawas arus sampai ke tempat tugas lebi awal daripada masa yang ditetapkan. Memastikan para pelajar beratur semasa membeli makanan di kantin.