Anda di halaman 1dari 6

Masa Paskah 20141

Bahan Dasar
Masa Paskah 2014

MENCINTAI HIDUP
Bahan dasar ini berisi penjelasan mengenai tema. Bisa dipakai untuk bahan sarasehan.

1.

MENGHARAPKAN HIDUP YANG LEBIH BAIK Apakah Anda pernah berharap hidup anda berbeda dari biasanya Apakah Anda in!in benar"benar dapa# $enik$a#i hidup Apakah Anda $erasa ra!u"ra!u un#uk $en%a&ani kehidupan den!an $udah di 'a$an yan! serba su&i# ini Da&a$ ran!ka $asa Paska #ahun ()1* ini+ dipi&ih #e$a ,Men-in#ai Hidup.. Me&a&ui #e$a ini / da&a$ ran!ka $erayakan Paskah / ki#a akan dia%ak un#uk $e$andan! hidup i#u bukan dari perspek#i0 pandan! $anusia pada u$u$nya de1asa ini+ yan! $e$andan! hidup se-ara hed2nis#ik+ $a#eria&is#is+ indi3idua&is#is+ ser#a serakah dan #ak pedu&i pada kehidupan bersa$a se&uruh u$a# $anusia. Me&a&ui #e$a i#u ki#a akan $e$andan! hidup dari perspek#i0 pandan! A&&ah yan! $en-in#ai hidup. Me$andan! hidup dari perspek#i0 A&&ah yan! $en-in#ai hidup+ akan $enu$buhkan harapan da&a$ kehidupan ki#a+ bah1a

2Masa Paskah 2014

kehidupan dunia yan! &ebih baik i#u ada&ah sebuah ke$un!kinan yan! dapa# #er1u%ud da&a$ hidup ini. (. HIDUP DALAM AN4AMAN KEMA5IAN Da&a$ bahasa ki#a+ ka#a ,hidup. baik seba!ai ka#a ker%a $aupun ka#a benda dan ka#a si0a#+ ki#a pakai un#uk $enya#akan $akh&uk a#au benda yan! $asih ada+ ber!erak+ $asih dapa# dipakai. Da&a$ A&ki#ab+ ka#a ,hidup. di&iha# dari sudu# i$an a#au per-aya+ bah1a ka#a ,hidup. / khususnya $anusia / berasa& dari A&&ah 6Ke%. 1 dan (7. Hidup berasa& dari A&&ah 6Ma'. 89:1); 1 5i$. 8:18 d&&.7. Hidup bukan den!an sendirinya ada. Hidup ada karena diberikan A&&ah kepada ki#a. Hidup %u!a #idak 2#2$a#is+ seper#i dian!!ap 2&eh kebanyakan 2ran!+ bah1a sudah den!an sendirinya bes2k pa!i ki#a akan ban!un &a!i. Padaha& siapa yan! bisa $en%a$in bah1a bes2k pa!i ki#a akan ban!un &a!i Hidup ada bukan den!an sendirinya ada dan #idak ber%a&an se-ara 2#2$a#is. Hidup ada karena diberikan 2&eh A&&ah se#iap hari. Ka&au ki#a $e&iha# hidup den!an ka-a $a#a seper#i ini+ ki#a akan bersyukur kepada A&&ah+ bah1a ki#a hidup dan $erasakan be#apa berhar!anya hidup ini. Da&a$ se%arah per%a&anan hidup $anusia+ hidup yan! berasa& dari A&&ah i#u berada da&a$ bayan!"bayan! $au#. Hidup pe$berian A&&ah i#u senan#iasa #eran-a$ 2&eh ke$a#ian. <eper#i yan! disadari 2&eh penu&is Ki#ab Ayub+ $anusia bukan hanya $akh&uk hidup #i#ik+ #e#api $akh&uk hidup yan! akan $a#i 6Ayub *:1=7. Hidup ba!ai ru$pu# yan! #erp2#2n! a#au e$bun pa!i yan! seben#ar ada &a&u &enyap 6Ayub 9:1= bnd. 1 Pe#. 1:(*7. Ke$a#ian senan#iasa beker%a di #en!ah"#en!ah kehidupan+ karena i#u kehidupan ada&ah per%uan!an $e&a1an kuasa

Masa Paskah 20143

ke$a#ian. R2b 3an Kesse& $en!a#akan: ,Ke$a#ian ada di $ana sa%a $anaka&a $anusia #idak dapa# $en!e$ban!kan keberadaannya se-ara penuh karena penderi#aan+ karena ke$iskinan+ karena ke#idakberdayaan. De$ikian&ah penya" ki#+ -a-a# 0isik dan psikis+ ke#idak$a$puan un#uk beker%a+ dan banyak $a-a$ ha& &ain yan! $e$ba#asi keberadaan ki#a seper#i kekuran!an dan kesedihan+ $erupakan 1a%ah" 1a%ah ke$a#ian+ da&a$ kerapuhan+ dan kerin!kihan hidup ki#a..1 8. ALLAH MEN4IN5AI HIDUP DAN BERPIHAK PADA KEHIDUPAN A&&ah yan! diberi#akan da&a$ A&ki#ab+ #idak $e$biarkan $anusia da&a$ kerapuhannya. A&&ah $e$per#ahankan hidup dan $en!hendaki kehidupan. A&&ah $e$buka ke$un!kinan ba!i $anusia un#uk $e$i&iki hidup. <a&ah sa#u kesaksian A&ki#ab #en#an! ke$un!kinan ba!i $anusia $e$i&iki hidup #erdapa# da&a$ Yehe'kie& 88:11: ,Ka#akan&ah kepada $ereka: De$i Aku yan! hidup+ de$ikian&ah 0ir$an 5uhan ALLAH+ Aku #idak berkenan kepada ke$a#ian 2ran! 0asik+ $e&ainkan Aku berkenan kepada per#2ba#an 2ran! 0asik i#u dari ke&akuannya supaya ia hidup>>... A&&ah su$ber hidup+ pe$beri kekua#an ba!i se$ua yan! hidup 6Yer. 1=:18; Ma'. 89:1) d&&.7+ yan! $e$beri napas kehidupan kepada $anusia+ yan! $e&epaskan dari dunia 2ran! $a#i+ yan! $e$i$pin 2ran! pada &2r2n! kehidupannya 6Ke%. (:=; Ma'. 19:11; A$s. ?:97. A&&ah $e$beri $anna di padan! !urun supaya Israe& be&a%ar bah1a kehidupan 0isikpun disediakan 2&eh A&&ah 6U&. @:8 bdk. Ma#. *:*; Luk. 1(:1?+ ()7.

Rob van Kessel Enam Tempayan Air: Pokok-pokok Pembangunan Jemaat Penerbit Kanisius !etakan ke"1 hlm. 3#.

4Masa Paskah 2014

Pen!harapan #en#an! A&&ah yan! $en-in#ai hidup ini di#e!askan dan dipenuhi 2&eh kehadiran dan karya 5uhan Yesus. A&ki#ab $enyaksikan: ,>>> Aku da#an!+ supaya $ereka $e$punyai hidup+ dan $e$punyainya da&a$ se!a&a ke&i$pahan. 6Y2h. 1):1)7. Kris#us ada&ah ,pe$i$pin kepada hidup. 6Kis. 8:1?7. Dia"&ah keban!ki#an dan hidup 6Y2h. 11:(?7+ R2#i Kehidupan 6Y2h. 9:8?7. Me&a&ui keban!ki#an Yesus dari ke$a#ian pada hari Paska+ Kris#us $enya#akan diri"Nya ada&ah 5uhan dan Haki$ a#as yan! hidup dan yan! $a#i 6Ma#. (?:81 dyb; Mrk. 1*:9(; Y2h. ?:(= dyb.; Kis. 1):*(+ 1=:81; R$. 1):A dyb.+ 1*:A; ( 5i$ *:17. Da&a$ keban!ki#an Kris#us pada hari Paska+ hidup yan! keka& di1u%udkan di a#as pan!!un! se%arah. Kris#us yan! $a#i ,hidup un#uk se&a$a"&a$anya. 6Kis. (:81 dyb.; 1 K2r. 1?:8 dyb.7+ dan 2&eh kuasa hidup yan! #ak #erbinasakan+ Ia $e$beri hidup kepada dunia 6Ibr. =:19; Y2h. 9:887. Hidup 2&eh keban!ki#an Kris#us ini ada&ah hidup yan! dikaruniakan dan di#2pan! 2&eh Bir$an A&&ah yan! $en-ip#a. Manusia #idak punya kuasa apa"apa a#asnya. Manusia b2&eh $e1arisi+ $eneri$a a#au $asuk ke da&a$nya 6Mrk. A:8 dyb.+ 1):1=+ 8); 5i#. 8:=; 1 Pe#. 8:=7. A&&ah $en!aruniakan hidup ini kepada se$ua 2ran!. *. MEN4IN5AI HIDUP Hidup ini anu!erah+ b2&eh ki#a 1arisi+ ki#a #eri$a+ dan ki#a $asuki. <udahkah ki#a pedu&i kepada hidup anu!erah"Nya i#u Da&a$ bukunya yan! ber%udu& ,Pedu&ikah Ki#a Pada Hidup .(+ R2$2 Mud%i <u#risn2 $en!a%ak ki#a se$ua un#uk berhen#i se%enak dari hiruk"pikuknya kesibukan ki#a
2

Mudji $utrisno $.%. Pedulikah Kita Pada Hidup?: Rangkaian Renung Kecil tentang Abu-abunya Realitas Penerbit Kanisius !etakan ke"1 &ahun 2012.

Masa Paskah 2014#

yan! ki#a k&ai$ seba!ai 1u%ud kepedu&ian ki#a pada hidup+ un#uk $erasapi dan $erenun!i ke$ba&i+ benarkah da&a$ hidup ini ki#a sudah pedu&i pada kehidupan. Me&a&ui #u&isannya i#u+ R2$2 Mud%i <u#risn2 $en!a%ak ki#a un#uk $e$i&ih yan! baik dan $e&akukan seke-i& apapun yan! baik di #en!ah"#en!ah rea&i#as hidup $asa kini yan! ,abu" abu.. I#u&ah #anda kepedu&ian ki#a kepada hidup. 5uhan Yesus berka#a: ,Ini&ah hidup yan! keka& i#u+ yai#u bah1a $ereka $en!ena& En!kau+ sa#u"sa#unya A&&ah yan! benar+ dan $en!ena& Yesus Kris#us yan! #e&ah En!kau u#us.. 6Y2h. 1=:87. Men!ena& ar#inya $e$punyai hubun!an yan! khusus dan akrab. Hidup keka& ada&ah hidup da&a$ perseku#uan yan! benar den!an 5uhan. Dan k2nsek1ensinya+ i#u pun harus berar#i hidup da&a$ perseku#uan yan! benar den!an 2ran! &ain. Hidup yan! keka& bukan per#a$a"#a$a $enekankan pan%an!nya 1ak#u+ $e&ainkan $u#u dan isinya. Hidup yan! keka& berar#i hidup yan! ber$u#u+ hidup yan! $en-er$inkan perseku#uan yan! benar den!an 5uhan+ dan seka&i!us $en-er$inkan perseku#uan yan! benar den!an 2ran! &ain. Hidup yan! ber$u#u i#u #idak #er&aksana nan#i ka&au ki#a sudah $a#i. Mu&ai dari sekaran! ini+ se&a!i ki#a berada di dunia ini+ hidup ber$u#u 1a%ib ki#a %a&ani+ seper#i ka#a Yesus: ,<ekaran! ini ka$u $en!ena& Dia.. 6Y2h. 1*:=7. Karena hidup yan! seper#i i#u #erdapa# da&a$ Kris#us+ Kris#us&ah yan! $e$beri hidup. C&eh peris#i1a Paska+ pe$berian"Nya i#u $en%adi ber&aku. Den!an de$ikian+ hidup ki#a sekaran! ini $e$punyai #u%uan yan! san!a# berhar!a: hidup un#uk 5uhan dan hidup un#uk 2ran! &ain+ seba!ai$ana %u!a 5uhan Yesus hidup un#uk 5uhan dan un#uk ki#a.

'Masa Paskah 2014

Men-in#ai hidup berar#i $ensyukuri hidup anu!erah"Nya yan! ki#a 1u%udkan $e&a&ui hidup un#uk 5uhan dan hidup un#uk 2ran! &ain: un#uk sa&in! hidup. A&ber# N2&an $en!a#akan da&a$ bukunya ,Harapan di 5en!ah Kesesakan.+ yan! A&&ah in!inkan a#as hidup ki#a di dunia ini ada&ah #erus ber%uan! $e1u%udkan hidup yan! $enda#an!kan kebaikan ba!i se$ua 2ran!+ apapun yan! $enda#an!kan kebaikan ba!i se$ua 2ran!+ bukan yan! #erbaik ba!i beberapa pihak sa%a den!an $en!2rbankan pihak &ain.8 Men-in#ai hidup berar#i $en%a&ani hidup den!an rendah ha#i di hadapan A&&ah+ se#ia $en#aa#i kehendak A&&ah dan $enyenan!kan ha#i A&&ah+ seka&i!us $enda#an!kan kebaikan ba!i se$ua 2ran!. Men-in#ai hidup berar#i berani $en%a&ani dan $en!hadapi hidup bersa$a A&&ah+ baik da&a$ suasana $en!!e$birakan $aupun yan! $enyusahkan. Den!an sin!ka#+ $en-in#ai hidup ar#inya berani hidup bersa$a A&&ah $e$per%uan!kan #erpenuhinya kebu#uhan hakiki se$ua 2ran!+ bukan hanya kebu#uhan hakiki ki#a $asin!"$asin! sa%a #e#api %u!a kebu#uhan hakiki 2ran! &ain di seki#ar ki#a; bukan hanya kebu#uhan &ahiriah seper#i ek2n2$i dan s2sia&+ #e#api %u!a kebu#uhan ba#iniah se$ua 2ran! seper#i kebu#uhan re&i!i2us+ rasa a$an+ dan pen!akuan ser#a peneri$aan 2ran! &ain yan! berbeda den!an hidup ki#a. DEN

(lbert )olan Harapan di tengah Kesesakan asa Kini: e!u"udkan #n"il Pembebasan BPK *unung Mulia %akarta !etakan ke"1 &ahun 2011 hlm. 12+"21'.