Anda di halaman 1dari 4

| PENGURUSAN LDP

SURAT JEMPUTAN KURSUS


Tarikh: 21 Mac 2011 Semua guru Geografi SMK Putrajaya Presint 18(1) (u ! : Tuan"Puan# KURSUS DAN BENGKEL KERJA KURSUS GEOGRAFI TINGKATAN 1,2 DAN 3 (PMR) 2011 Perkara $i atas a$a%ah $irujuk 2 Sukacita $imak%umkan &aha'a kursus terse&ut akan $ia$akan se!erti ketentuan &erikut( Tarikh *ari Masa Tem!at : 2) Mac 2011 : Se%asa : 2 +, !etang hingga , 00 !etang : -i%ik Kerja Guru SMK Putrajaya Presint 18(1) )

Keha$iran $an kerjasama tuan"!uan $iuca!kan terima kasih Sekian

Saya yang menurut !erintah#

*ak .i!ta Ter!e%ihara / Sektor 0aminan Kua%iti PP1P Putrajaya 01 3 Pin 00

1 0an 200) 2 Ke%

| PENGURUSAN LDP

KERTAS KERJA PROGRAM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN


1 2 45M5 S6K785* P64=5*98954 : SMK P9T:505;5 P:6S<4T 18(1)#05854 P18#P:+6S<4T 18 P9T:505;5 : K9:S9S =54 -64GK68 5P8<K5S< *65=2.794T =585M P64G505:54 =54 P6M-68505:54 Kursus ini amat $i!er%ukan &agi menam&ah&aikan $a%am !roses !engajaran $an !em&e%ajaran semua guru $an meningkatkan !enca!aian %u%us !e%ajar $a%am !e!eriksaan seko%ah $an a'am :Mem&eri !en$e$ahan tentang !er%aksanaan hea$2count ke!entingan# tujuan $an ha%a tuju !e%ajar &agaimana untuk menca!ai ke!utusan yang cemer%ang $engan menggunakan !otensi se$ia a$a !e%ajar ketaha! o!timum : a) Me%ihat keu!ayaan se$ia a$a setia! muri$( &) Meni%ai !otensi setia! muri$ yang $a!at $igara!( c) Merancang !rogram yang &ersesuaian $engan ke&o%ehan $an keu!ayaan muri$ &erasaskan $iagnosis yang te!at( $) 9ntuk tujuan !ost2mortem $an tin$akan !enam&ah&aikan yang !roaktif : Semua guru SMK Putrajaya Presint 18(1) : .eramah $an &engke% : 5P8<K5S< *65=2.794T =585M P64G505:54 =54 P6M-68505:54 : -i%ik Kerja Guru# SMK Putrajaya Presint 18(1)

> M5T85M5T

+ 7-06KT<?

, S5S5:54 @ ST:5T6G< P685KS54554 a) T509K

&) T6MP5T

@) 54GG5:54 P6:-68540554 "S9M-6: K6154G54 : Photostat &ahan A :M 2 00 B >8 guru C :M D@ 00 (:inggit Tujuh Pu%uh enam sahaja) D) P64<85<54 " P649T9P : =ihara!kan se%e!as mengha$iri kursus ini# guru2guru $a!at menggunakan hea$2count $a%am mem&antu !e%ajar meningkatkan !otensi $iri untuk cemer%ang $a%am sahsiah $an aka$emik Seterusnya mem&uat !erancangan yang %e&ih sistematik &agi kecemer%angan !anitia masing2masing

=ise$iakan o%eh : EEEEEEEEE (:7F<T5 -<4T< S5;9T<) Penye%aras *ea$2count SMKPP 18(1)

=isahkan : EEEEEEEEEEEE (*505* F5*:5* -<4T< -5*5:54) Pengetua

*ak .i!ta Ter!e%ihara / Sektor 0aminan Kua%iti PP1P Putrajaya 01 3 Pin 00

1 0an 200) 2 Ke%

| PENGURUSAN LDP

SENARAI KEHADIRAN KURSUS


Mesyuarat : KURSUS DAN BENGKEL KERJA KURSUS GEOGRAFI TINGKATAN 1,2 DAN 3 Tarikh Masa Tem!at Pengerusi -<8 : 2) M5. 2011 : 2 +, P6T54G : -<8<K K6:05 G9:9#SMK P9T:505;5 P:6S<4T 18(1 : K6T95 P54<T<5 G67G:5?< 45M5 G9:9 T54=5 T54G54

(0ika ti$ak cuku! ruangan si%a gunakan he%aian tam&ahan) T<=5K *5=<: -<8 45M5 G9:9 .5T5T54

=ise$iakan o%eh : EEEEEEEEEE ( 47: 5K*M58 -<4T< <SM5<8 )

*ak .i!ta Ter!e%ihara / Sektor 0aminan Kua%iti PP1P Putrajaya 01 3 Pin 00

1 0an 200) 2 Ke%

| PENGURUSAN LDP

REKOD EDARAN
4ama =okumen Tarikh 6$aran =i&uat: Bil Na a G!"! Ta#$a %a#&a# 'a%a%a# :

=isahkan o%eh : EEEEEEEEE Pengetua"Guru -esar

*ak .i!ta Ter!e%ihara / Sektor 0aminan Kua%iti PP1P Putrajaya 01 3 Pin 00

1 0an 200) 2 Ke%