Anda di halaman 1dari 5

Format Baharu Perancangan Strategik Jabatan Pendidikan dan Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor Mulai 2014

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 1

PE !N S"#!"E$%& "!'(N 2014)1*


N&#! Sub)N&#! PPPM SE&"+# (N%",B%D!N$ Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* TS !Pilih dari empat teras strategik BK !Pilih dari sembilan bidang keutamaan SMK B"K#T $%A&''A&' PA&#T#A BA%ASA %S()%S( S"#!"E$%& /berda0arkan 2 bidang keutamaan1 S!S!#!N "+2014 201. 201* J!D(! 1 JPS/SJK-PS/01

"E#!S S"#!"E$%& /Berda0arkan 4 tera0 0trategik1

S"#!"E$% /Berda0arkan 11 anjakan1

PE !N "%ND!&!N /Berda0arkan 2. /1011 ini0iati3 4 5elan tindakan di JPN,PPD1

&P%

*taip mana (ang )erkenaan

Nota6 17 #uangan objekti3/out5ut1 dibuang kerana boleh diterjemahkan dalam &P% dan Sa0aran7 27 Seboleh mungkin 5erlu diringka0kan dan men8amai 3ormat PS oleh &PM7

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 2

PE !N "!&"%&! "!'(N 2014


N&#! Sub)N&#! PPPM SE&"+#,PPD (N%",B%D!N$ S"#!"E$% Bil 1 , 0 Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Prasekolah* +#&"S* Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* TS,! 'uru dan Pemimpin Sekolah BK-! Kualiti Pengetua/'uru Besar Sektor Jaminan Kualiti "nit Jaminan Kualiti Memastikan kepimpinan )erprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah Program,Projek +bjekti3 "anggungja9ab "em5oh, hari &o0,Sumber KP# T./ Sa0aran J!D(! 2 JPS/SJK-PS/0,

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 3

!P+#!N P#ES"!S% PE !&S!N!!N "!'(N!N SE"EN$!',!&'%#: "!'(N 2014 SE&"+#,PPD B%D!N$,(N% " M!" !M!" +BJE&"%F &P%
%ndikator !khir / ag1 6 Bilangan Sekolah #endah dan Menengah %ndikator !9al / ead1 6

J!D(! ; JPS/SJK-PS/00

P#ES"!S% Penca5aian Sa0aran Sebenar

( !S!N

D%SED%!&!N + E' 6 D%S!'&!N + E' 6

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 4

!P+#!N PEN$(&(#!N P#ES"!S% D!N M!& (M B! !S !&'%# "!'(N 2014 MEMB!N$(N P+"ENS% %ND%-%D( ME ! (% PEND%D%&!N BE#&(! %"% S2KT.3/"&#T/PP4 M%S% B#4A&' MAT+AMAT Memantapkan kepimpinan pengurusan )idang kurikulum Pengetua dan 'uru Besar K26 P235.3MA&$2 #&4#$AT.3S 7KP#8 +A' +2A4 SASA3A& P32STAS# T./ ,011 ,01- ,019 P32STAS# S2B2&A3 ,011 ,01- ,019 -%S% SE&+ !' (N$$( PENJ!N! $ENE#!S% "E#B% !N$ J!D(! 4
JPS/SJK-PS/01

.BJ2KT#5

#&#S#AT#5 / T#&4AKA&

( !S!N 6 !P+#!N D%SED%!&!N + E' 6

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 5

Anda mungkin juga menyukai