Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TEMA TAHUN TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN & KEBERSIHAN 4 MAWAR

Cara menjaga kebersihan persekitaran sekolah 10:40 am 11.40 am 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Memberikan respon terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah yang betul. 1. Murid menonton tayangan (klip video pendek) tentang alam sekitar. 2. Guru dan murid bersoal jawab tentang tayangan klip video tersebut. 3. Beberapa orang murid dipilih untuk mengulas semula klip video yang telah ditonton. 4. Murid diagihkan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan murid akan diberikan kad arahan yang berbeza untuk dilakonkan. 5. Kumpulan lain akan meneka situasi yang dilakonkan. 6. Murid diminta untuk merumuskan pelajaran pada hari ini dan menyatakan nilai murni. 7. Murid diedarkan lembaran kerja.

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu : Nilai : EMK : KB : BCB :

Sains, Moral Bekerjasama, Kebersihan, Patuh TMK, Kreatif dan Inovatif Menjana Idea, menaakul lakonan

TKP : Verbal linguistik BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN REFLEKSI

Klip video pendek, lembaran kerja, kad arahan.

Murid dapat memberikan respon secara lisan dan gerak laku berdasarkan ayat perintah dengan betul. 19 orang daripada 25 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Contoh Kad arahan

situasi sekumpulan murid yang sedang membersihkan kelas.

Kamu diminta melakonkan

situasi sekumpulan sukarelawan sedang membersihkan kawasan pantai.

Kamu diminta melakonkan

Contoh lembaran kerja

Nyatakan cara-cara atau langkah-langkah yang boleh kita lakukan bagi menjaga kebersihan kawasan rumah.

1. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________ 2. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________ 3. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________ 4. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________ 5. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________ 6.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TEMA TAHUN TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KESIHATAN 4 KLINIK 1 MALAYSIA 9.30 10.30 pagi 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat.

Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF ii. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat dengan betul, kemas dan tepat. Murid membaca senyap petikan Klinik 1 Malaysia. Guru meminta murid menulis perkataan berimbuhan yang disebut. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan.

8. 9.

10. Guru menyebut 3 ayat dan murid menulis ayat tersebut. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan dan tanda baca. 11. Murid menulis semula petikan yang terdapat kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat yang diberi oleh guru. AKTIVITI 12. Murid menyemak dan mengedit serta memurnikan hasil penulisan itu berdasarkan jawapan yang dipamerkan. Pemulihan 1.Murid mengedit perkataan yang terdapat kesalahan imbuhan yang diberikan oleh guru. Pengayaan 1.Murid mengedit dan memurnikan semula beberapa petikan yang diberi secara berpasangan.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu : Pendidikan Kesihatan Nilai : Menghargai EMK : Keusahawanan KB : , Mengecam

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI

LCD,, lembaran kerja Murid mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat dengan betul, kemas dan tepat. 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TEMA TAHUN TAJUK MASA KESELAMATAN 4 TEKAD Payung 9.30 10.30 pagi 4.4.1 STANDARD Mendeklamasisajakdengansebutandanintonasi yang PEMBELAJAR betuldanjelassecaradidikhibursertamemahamimaksudsajakterseb AN ut. Padaakhirpengajaran, muriddapat: i. Mendeklamasisajakdengansebutandanintonasi yang OBJEKTIF betuldanjelas. ii. Membinadanmenulisjawapanpemahamanberdasarkansajak yang diberi. 1. Muriddiperdengarkanrakamandeklamasisajak. 2. Beberapa orang muridmendeklamasikansajak yang diedar. AKTIVITI 3. Guru membimbingmuridmendeklamasikansajakdengansebutandani ntonasi yang betuldanjelas.

4. Muriddan guru bersoaljawabkandungantersuratdantersiratdalamsajak. 5. Muridmenjawabsoalanpemahamanberdasarkantekssajak. 6. Guru membimbingmuridmenulisjawapanpemahamanmenggunakan ayat yang gramatisberdasarkanpetikan. Pemulihan Muridmengisitempatkosongmenggunakanperkataan yang diberi Pengayaan Muridmenjawabsoalanpemahamanberdasarkantekssajak. Ilmu : Sivik, Sains Nilai : bekerjasama, menjagakeselamatandiri, berhati-hati KB : Menjana Idea Radio, bahanedaran (sajak), lembarankerja

PENGISIAN KURIKULUM BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARA N DAN PEMBELAJAR AN / PENTAKSIRA N REFLEKSI

Muriddapatmendeklamasikansajakdengansebutandanintonasi yang betuldanjelassertamenulisjawapanberdasarkansoalanpemahaman denganbetul. 30 orang daripada 36 orang muridtelahmencapaiobjektifPdP. Murid yang belummenguasaaiakandiberibimbingan. Murid yang telahmenguasaiakandiberilatihanpengayaan.