Anda di halaman 1dari 19

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358

SURAT AKUAN
Saya seperti nama dibawah mengesahkan dan mengakui bahawa segala karya dan hasil kerja kursus ini adalah hasil kerja dan titik peluh saya sendiri.Kerja ini tidak disalin atau diambil dari pihak lain yang berkenaan.Namun segala nota dan ringkasan yang terdapat adalah diambil dari sumber yang telah dinyatakan pada bahagian sumber rujukan. ___________ ( T.Tangan )

Nama : RAJESWARI A/P MOORTHI No.I/C : 820919-02-63 8 K!m"!#a$ K!#%a& : PP' (E) 2012 SCE- 1P Am*%#a$ : 11 Ja$ 2012

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358

PEN'HAR'AAN
Bersyukur saya terhadap ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya, dapat saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Saya bersyukur kerana tugasan ini dapat disiapkan mengikut tempoh waktu yang ditetapkan dan berjalan seperti yang diran ang. Tidak lupa saya juga mengu apkan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing yang banyak membantu sehingga terhasilnya tugasan ini. !n.Tan !ng "uat yang juga banyak memberikan panduan dan tunjuk ajar. Tanpa bimbing beliau mungkin tugasan ini tidak dapat disiapkan. Setinggi terima kasih yang tidak terhingga kepada puan. Saya juga mendapat kerjasama dan bimbingan daripada rakan # rakan sekelas. $alaupun tugasan ini berbentuk indi%idu tetapi bimbingan rakan # rakan amat saya hargai.&erbin angan kami juga banyak menambah sedikit sebanyak maklumat yang berguna. Sekali lagi saya ungkapkan jutaan terima kasih kepada sesiapa jua yang memberikan kerjasama dan bantuan samada se ara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan tugasan ini. Sekian,terima kasih. 'ang benar, ((((((((((. ( )*K +,-!S$,+* ,.& /00+T"* )

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 I$+%,%+! "-#a.a/ m-/!"a0a$ !$%0 +a$ *-/*-1a m-ma$+a$2 #a3a/ *-#a0a$2 m-/-0a4a$2 *-/#a%$a$. S-3%a" %$+%,%+! m-m*-5a/ +a$ 3-/*-$3!0 &a5%# %$3-/a05% +a#am "-/5-0%3a/a$ ma5%$2 6 ma5%$2 .

H!/a%0a$ #a$20a& 6 #a$20a& 4a$2 *o#-& +%am*%# o#-& "%&a0 5-0o#a& +a#am !5a&a !$3!0 m-$-2a$% %m"a0 0-#a5 5o5%a# 0-#!a/2a "-#a.a/ 3-/&a+a" "-m*-#a.a/a$ m-/-0a.

Kelas sosial adalah serangkaian konsep dalam ilmu1ilmu sosial dan teori politik berpusat pada model strati2ikasi sosial di mana seseorang dikelompokkan ke dalam seperangkat kategori sosial hirarkis.Kelas adalah obyek penting dari analisis untuk sosiolog, ilmuwan politik, antropolog dan sejarawan sosial. Namun, tidak ada konsensus mengenai de2inisi terbaik dari 3kelas3 panjang, dan istilah memiliki makna kontekstual yang berbeda. 4alam bahasa umum, 3kelas sosial3, merupakan istilah yang biasanya identik dengan 3kelas sosial1ekonomi,3 dide2inisikan sebagai5 3orang yang memiliki status sosial, ekonomi, atau pendidikan yang sama,3 misalnya, 3kelas pekerja36 3bermun ulan pro2esional kelas 3. *satilah 3Kelas3 se ara etimologis berasal dari bahasa 7atin yaitu lassis, yang digunakan oleh petugas sensus untuk mengkategorikan warga berdasarkan kekayaan, untuk menentukan kewajiban dinas militer. &ada abad 891an, penggunaan 3kelas3 mulai menggantikan istilah klasi2ikasi seperti perkebunan, pangkat, dan jabatan sebagai sarana utama untuk mengorganisasi masyarakat dalam di%isi hirarkis. "al ini sesuai dengan penggunaan kelas sosial itu sendiri

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 dalam arti dianggap berasal dari karakteristik keturunan, dan peningkatan pentingnya kekayaan dan pendapatan sebagai indikator posisi dalam hirarki sosial. Kelas sosial merupakan ara pengelompokan seseorang berdasarkan posisi ekonomi yang sama dan kesempatan hidup yang sama. Kesempatan hidup yang sama ini ditentukan oleh prestasi lainnya, tetapi juga oleh kepemilikan. *nilah yang membedakan kelas dari indi%idu itu sendiri terutama oleh garis keturunan dan status sosial yang ditentukan. Kelas sosial terbagi menjadi kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. &ada prinsipnya, jika setiap atribut manusia di iptakan dalam suatu masyarakat dapat dibagi menjadi kelas1kelas sosial yang berbeda maka kelas sosial tersebut dapat dibagi berdasarkan pekerjaan, pendidikan, pendapatan, pengaruh politik, asal negara, jenis kelamin atau orientasi seksual. 4i /alaysia , iri # iri kelas sosial dalam masyarakat semakin berkembang. 4i /alaysia, iri1 iri kelas sosial dalam masyarakat semakin berkembang. /asyarakat menilai kedudukan dan status indi%idu melalui pen apaian pendidikan, kemahiran, pendapatan, harta yang dipunyai, keturunan, kedudukan politik, kuasa atau autoriti yang dimiliki, asal usul ras dan etnik, sumbangan terhadap negara seperti mempunyai rekod1rekod peringkat /alaysia atau dunia, pen apaian di dalam sukan, anugerah atau darjat kebesaran yang dimiliki dan lain yang berkaitan. &ersepsi atau pandangan indi%idu terhadap kelas sosial begitu ketara kini. *ndi%idu yang mempunyai kuasa dan duit yang banyak lebih dipandang tinggi di dalam masyarakat berbanding indi%idu yang bekerja di ladang getah bersawah atau makan gaji. Senario ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pen apaian di antara indi%idu di dalam masyarakat yang telah mewujudkan pengkelasan sosial. Konsep kelas 4

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 sosial ini tidak lepas lari daripada kejadian :so ial ine;uality< atau ketidaksamaan sosial yang merujuk kepada ketaksamaan peluang1peluang atau ganjaran untuk manusia dalam kedudukan sosial yang berbe=a akibat sistem strasi2ikasi. +.-. Stal up (8>?9) telah mende2inisikan kelas sosial sebagai :a le%el in so iety made up o2 people onsider themsel%es e;ual due to similarities in 2amily ba kgroun2, le%el o2 edu ation, o upation, ra e, and attitudes toward so ial issues<

,kibat daripada pengelasan sosial ini, ia memberi kesan terhadap pendidikan pelajar. 7atar belakang keluarga mempunyai hubungan yang rapat dengan tahap pen apaian akademik pelajar di dalam pendidikan. Kajian ,nderson (8>>@) mengenai kesan penglibatan ibu bapa ke atas pen apaian akademik pelajar mendapati jika ibu bapa terlibat se ara langsung dan akti2 dalam pendidikan anak1anak mereka, anak1anak mereka akan men apai keputusan yang lebih emerlang di dalam peperiksaan jika dibandingkan dengan pelajar yang mempunyai ibu bapa yang tidak tidak terlibat se ara langsung dengan pendidikan mereka. /engikut kajian Kuen (8>>8) pula menyatakan terdapat perkaitan yang signi2ikan antara penglibatan ibu bapa dengan pen apaian akademik pelajar. 4alam kajiannya, beliau menyatakan bahawa A8.AB daripada pelajar yang dikaji, suka sekiranya ibu bapa lebih banyak bertanyakan pelajaran mereka di sekolah, manakala 99.CB pelajar lebih suka jika ibu bapa mereka memberi perhatian terhadap pelajaran. Sai2uddin "j /asduki (8>AA) pula, dalam kajiannya mendapati bahawa terdapat hubungan yang signi2ikan antara pen apaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. 4apatan beliau menunjukkan arah kedua1dua hubungan adalah positi2. *ni bermakna semakin tinggi pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan mereka, maka

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 semakin tinggi tahap pen apaian akademikanak1anak mereka. +usli /d Dain (8>>9) dalam kajiannya juga melaporkan terdapat hubungan positi2 antara pen apaian akademik dengan pendapatan keluarga. *ni kerana mereka yang berpendapatan tinggi dapat memenuhi segala perbelanjaan persekolahan anak1anak mereka. 4apatan ini adalah selaras dengan kajian Siti Nor 'aakob (8>>E) yang mendapati bahawa hubungan signi2ikan yang tinggi antara tara2pendidikan ibu bapa dengan pen apaian akademik anak1anak mereka. *bu bapa yang mempunyai pendidikan menengah dan yang berpelajaran mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap anak1anak mereka. Kajian1kajian ini menunjukan perkaitan antara sumber ekonomi ibu bapa telah memberi sumbangan yang besar dalam pen apaian akademik pelajar. Selain itu, &engkategorian kelas sosial ini se ara tidak langsung memberi impak kepada pen apaian akademik pelajar samada di peringkat sekolah rendah, menengah, institut kemahiran mahupun di institut pengajian tinggi. 4engan kata lain, latar belakang sosio1ekonomi mempunyai kolerasi terhadap perangai dan pen apaian akademik pelajar. &elajar daripada kelas atasan dan pertengahan tidak menghadapi banyak abaran dan dugaan semasa pembelajaran mereka. *ni adalah disebabkan keluarga mereka berkemampuan untuk memenuhi segala permintaan dan kehendak yang berkaitan dengan pendidikan anak1anak mereka. Sebagai ontoh untuk kelas tambahan, ibu bapa pelajar berkemampuan untuk menggajikan guru untuk mengajar anak mereka di rumah atau menghantar anak mereka ke kelas tambahan, mampu membelikan komputer riba atau komputer, mempunyai pemandu untuk menghantar, menunggu dan menjemput pelajar dari sekolah, pelajar1pelajar ini dapat makan makanan seimbang dan makanan tambahan untuk ke erdasan otak dan lain1lain kemudahan yang mungkin tidak ter apai oleh pelajar dari kategori bawahan.

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 Sekolah memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek."asrat ini memang murni dan semua ibubapa mengimpikan keadaan ini. $alau bagaimanapun, perbe=aan sosio1budaya antara ibu bapa pelajar di sekolah telah melambatkan keadaan ini."al ini menyebabkan suasana pembelajaran pelajar di antara satu dengan yang lain agak berbe=a. -usteru ,sekolah boleh memainkan peranan yang utama bagi mengatasi impak kelas sosial keluarga yang mempengaruhi pembelajaran pelajar. ,ntara langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah ialah dengan mengadakan kemudahan ins2rastruktur yang kondusi2 untuk semua pelajar di sekolah tanpa mengira tara2 sosial keluarga. *ni keranan Suasana yang kondusi2 amat penting di dalam proses pembelajaran. ,kan tetapi suasana sebegini tidak dapat dike api oleh pelajar daripada keluarga golongan bawahan. Kebanyakan daripada mereka tinggal di rumah yang sempit dan ada juga pelajar yang tinggal di rumah yang tidak mempunyai kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik. "anya lampu minyak tanah digunakan semasa mereka menelaah pelajaran pada waktu malam dan kemudahan perigi dan sungai untuk mandi dan membasuh pakaian. ,pabila musim kemarau pula, pelajar#pelajar ini berasa tidak selesa akibat terlalu panas yang menyebabkan mereka sentiasa mengantuk. Keadaan sebegini mengganggu proses pembelajaran dan penumpuan para pelajar. -ikalau sekolah menyediakan ins2rastruktur yang kondusi2 akan membantu murid dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran. Sebagai ontoh pihak sekolah bolehlah memberi kemudahan semua pelajar menggunakan &usat Sumber Sekolah semaksimum mungkin

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 bagi tujuan mengulangkaji, men ari maklumat dan menambah pengetahuan melalui pemba aan buku dan sebagainya. &enggunaan komputer di makmal komputer sekolah perlu diberi keutamaan kepada pelajar yang miskin dan tidak ada kemudahan komputer dan intenet di rumah. Selain itu pihak sekolah juga boleh menjemput &erpustakaan Bergerak datang ke sekolah sebagai tambahan kepada kemudahan men ari maklumat. Selain dari kemudahan pembelajaran yang kondusi2 pihak sekolah juga boleh menganjurkan kelas1kelas tambahan per uma kepada pelajar yang tidak mampu. *ni kerana golongan berpendapatan rendah tidak dapat menghantar anak ke kelas tuisyen swasta kerana tidak mampu untuk membayar . selain itu, ibu bapa yang tidak berpendidikan menyebabkan sikap endah terhadap pendidikan anak # anak mereka maka tidak hantar ke tuisyen /isalnya ibu bapa yang berkemampuan menyediakan guru

tuisyen untuk mengajar anak mereka di rumah atau menghantar anak mereka ke kelas tuisyen . Selain itu, kelas tambahan seperti mu=ik dan seni. Fntuk mengelakan kewujudan ketaksamaan peluang pendidikan dikalangan murid, pihak sekolah member galakan kepada guru1guru untuk mengadakan kelas tambahan melalui saranan daripada guru besar dapat memberi moti%asi kepada guru untuk berbuat demikian. *ni akan membantu murid daripada golongan pendapatan rendah mendapat pendidikan tambahan untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. *ni juga membantu murid mendapat keputusan yang emerlang dalam peperiksaan bertara2 dengan golong murid berpendapatan tinggi. &ihak sekolah juga boleh menganjurkan program Belajar Sambil /elawat ke tempat1tempat yang dapat memberikan satu pengalaman baru kepada pelajar yang kurang mampu sebagai salah satu ara untuk meransang minda dan memberikan suatu

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 pendedahan kepada luasnya alam ini.*ni kerana mereka tidak mampu atau tidak memdapat peluang untuk melawat tempat selain tempat tinggal mereka. "al ini kerana, pendapatan mereka adalah sangat rendah dan tidak dapat menggunakan wang untuk pelan ongan. /anakala, ibu bapa yang berpandapatan tinggi akan membawa anak mereka ke tempat pelan ongan . ini akan membantu murid merangsang tentang sesuatu tempat . murid seperti ini berpengetahuan tinggi dan mempunyai keyakinan diri semasa berkomunikasi dengan orang lain. -ikalau sekolah menganjurkan lawatan sambil belajar akan membantu murid yang berkemampuan rendah memperolehi moti%asi dan keyakinan diri dapat dibentuk se ara semula jadi. Tempat1tempat yang dipilih hendaklah sesuai seperti &utrajaya dan Kuala 7umpur. Selain dari itu, pihak sekolah boleh juga menganjurkan kem1kem moti%asi dan kesedaran kepada pelajar supaya mereka berusaha dengan gigih untuk berjaya di dalam pengajian mereka dengan hasrat untuk mengubah nasib keluarga mereka yang susah.Tumpuan mestilah diberikan kepada pembentukan jati diri dan semangat juang yang tinggi agar mereka sentiasa berusaha ke arah ke emerlangan. 4isamping kem moti%asi untuk pelajar,pihak sekolah boleh juga mengadakan kem1kem moti%asi dan kesedaran keibubapaan kepada ibubapa dan para waris yang tara2 sosialnya rendah supaya mereka ada kesedaran untuk memberi peluang kepada anak1anak mereka belajar dan berjaya dalam hidup. Tanpa bantuan dan sokongan daripada ibu bapa dan keluarga amat sukar untuk sekolah melahirkan pelajar yang berjaya. 4isamping itu,pemilihan pelajar untuk mengikuti kursus dan latihan kokurikulum perlulah di beri pertimbangan yang wajar agar pelajar yang tara2 sosialnya rendah

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 berpeluang untuk mengikuti akti%iti ini. &emilihan pelajar mestilah adil dan tidak memilih kroni. &elajar yang layak mesti diberi peluang.Begitu juga halnya dengan pemberian bantuan1bantuan yang lain.&enyaluran kemudahan seperti +an angan /akanan Tambahan ( +/T ), bayaran Kumpulan $ang ,manah &elajar /iskin (K$,&/ ), Skim Bantuan Buku Teks (S&BT) dan berbagai1bagai lagi mestilah telus dan pelajar yang layak perlulah diutamakan. *ni kerana murid yang bertara2 so ial rendah tidak mampu memperolehi makanan yang sihat kerana makanan tersebut berharga tinggi dan tidak mampu dibelikan oleh ibu bapanya. 0leh itu pihak sekolah mengenal pasti murid yang layak sahaja menerima +/T di sekolah. /elalui +/T mereka akan mendapat makanan khasiat dan seimbang untuk ke erdasan otak dan 2i=ikal. *ni akan membantu murid untuk meningkatkan tahap pen apaian dalam akademik. /anakala bantuan K$,&/ akan membantu mereka untuk membeli peralatan dan barang keperluan sekolah. &eralatan yang lengkap akan membantu pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lan ar. /ereka dapat menyiapakn kerja yang diberi oleh guru seperti murid golongan atasan. Kalau bantuan seperti ini tidak diberikan kepada mereka maka pembelajaran mereka tergendala dan tidak boleh menyiapkan kerja mereka sebab keperluan tidak men ukupi dan tidak mampu dibelekan oleh ibu bapa meraka. "al ini menerangkan bahawa pihak sekolah harus mengenalpasti murid yang tidak kemampuan atau miskin untuk menerima bantuan yang sewajarnya. *ni akan membantu mereka untuk meneruskan pelajaran dan pengetahuan mereka. /elalui ini , impak kelas so ial dapat dikurangkan kerana golongan bawahan yang berpendidikan tinggi dapat meningkatkan tara2 so ial mereka dan keluarga mereka.

10

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 Sekolah perlu diambil kira ara penyusuanan kerusi dan meja murid. Guru

Besar memastikan guru menyusun kerusi meja dalam bentuk kumpulan dan dalam kumpulan terdiri daripada murid golongan bawahan dan atasan. 4engan adanya kumpulan ke il seperti ini murid dapat berinteraksi semasa mereka. /aka, ini akan mewujudkan persahabatan dan dapat menjalankan kolaborasi serta kerja kumpulan se ara baik. 4engan adanya hubungan yang rapat dalam kalangan murid, perpaduan dan kese2ahaman dapat dieratkan dan kepelbagaian budaya tidak lagi menjadi masalah untuk guru mengawal kelas dan memastikan semua murid mendapat hak pelajaran yang sama. Selain itu, keadaan ini juga membantu murid untuk meningkatkan prestasi dalam akademik mereka. *aitu apabila kerja kumpulan diberi meraka yang dari golongan atasan mempunyai pengetahuan yang tinggi dapat kongsi maklumat antara satu sama lain. *ni akan membantu murid yang golongan bawahan mengetahui sesuatu perkara yang baru. /aka ini akan meningkatkan pengetahuan dalam pelajaran mereka. Keadaan ini membantu mereka memperolehi pen apaian akademik yang tinggi dan membantu sekolah untuk meningkatkan perataus pen apaian sekolah. 7angkah seterusnya ialah sekolah mengalakan guru mengajar tanpa membe=akan kelas so ial murid. /urid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka dari kelas atasan atau bawahan dan hendaklah tidak ada pinggiran ditunjukan. "al ini kerana, guru sangat suka mengajar murid yang akti2 dan berkomunikasi. /urid yang dari golongan atasan mempunyai si2at yang ergas dan akti2 kerana mereka berpengetahuan tinggi dan bergaul mesra. /anakala murid yang dari golongan bawahan tidak akti2 dan takut kerana tidak berpindidikan tinggi dan tidak tahu menggunakan bahasa yang sesuai. /ereka akan menggunakan dialek tempatan sahaja. 0leh itu, mereka malu 11

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 dan tidak berkomunikasi dengan guru. *ni akan menjejaskan pembelajaran mereka. ,pabila mereka berdiam sahaja semasa guru bertanya soalan maka guru beranggapan murid ini tidak boleh berkomunikasi tetapi mereka malu untuk ber akap kerana tidak tahun menggunakan bahasa yang betul. Fntuk mengatasi masalah ini guru harus membantu murid daripada ketakutan dan kemaluan seperti bergaul dengan menggunaka dialek biasa tidak senyum semasa murid member jawapan , memberi kepujian semasa menjawab soalan dan sebagainya. Seturusnya guru juga memberi layanan yang sama seperti murid golongan atasan. )ontohnya,semasa mereka bertanya soalan guru harus menjelaskan menggunakan dialek bahasa yang sesuai agar mereka juga memahami matapelajaran yang diajarnya. Guru mmemberi hukuman berbentuk deraan tidak seharusnya dilaksanakan kerana akan menyebabkan hubungan antara guru dan murid menjadi renggang dan hilang minat untuk meneruskan pembelajaran. Guru bertanggungjawab membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid berasaskan latar belakang dari harus bijak dalam mengendalikan kelas ro2es murid dimana akan wujud pergaulan bebas, tidak berkelompok, berinteraksi tanpa sekatan budaya dan masyarakat. 4engan ara ini suasana pembelajaran lebih menyeronokkan. /elalui ini , guru dapat membantu mengurangkan impak kelas so ial antara murid. *ni akan membantu murid dari golongan bawahan meningkatkan moti%asi diri dan menghilangkan ketakutan semasa berkomunikasi. Sekolah juga harus menyediakan dari segi kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (T/K ) juga , jurang digital berlaku kerana kelas so ial mereka yang berada dapat menyediakan pelbagai jenis peralatan seperti omputer, perisian omputer anggih, ipod dan iphone supaya anak mereka dapat mengakses maklumat dan bahan bantuan 12

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 pembelajaran daripada alam maya yang epat dan pantas. Tambahan pula pelbagai maklumat dalam bentuk )4 #+om buku elektronik boleh diperolehi terus melalui internet dengan pembayaran atas talian. Sebaliknya, golongan kurang berada tidak dapat menikmati perolehan maklumat kerana terbata akibat daripada kurang kemampuan membekalkan peralatan dan akses internet kepada anak mereka. "al ini tersebut berkait rapat dengan peluang pendidikan , di mana akses melalui internet dapat menyediakan skop tanpa sempadan untuk pelajar daripada kelas so ial tinggi bagi merebut peluang pendidikan serta menguasai pembelajaran berbanding dengan mereka deripada golongan kelas so ial yang seba kekurangan. -ikalau sekolah menyediakan kemudahan seperti ini dapat membantu merid kelas so ial bahawan meningkatkan peluang pendididkan dan berjaya dalam kehidupanya. Selain itu mereka juga meningkatkan tara2 hidup melalui pendidikan yang diterma dan T/K. Selain daripada menyediakan kemudahan dari segi teknologi maklumat sekolah juga harus mengetatkan peraturan sekolah supaya murid dari golongan bawahan tidak dibulikan. Buli bermaksud perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan masing1masing. *ni se ara tidak langsung, menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau menghormati mereka yang kuat. ,da maksud lain yang menyatakan bahawa buli bermaksud tingkah laku agresi2 sama ada dalam bentuk 2i=ikal atau psikologikal yang dilakukan se ara berulang kali ke atas mangsa dan ia bertujuan mendatangkan perasaan tidak selesa, aman, tenteram dan harmoni. Se ara keseluruhannya, perbuatan membuli merupakan perbuatan yang tidak baik serta boleh membuatkan orang lain boleh menjadi mangsa serta boleh mendatangkan ketidakselesaan kepada orang lain. )ontohnya, orang golangan atasan membuli orang 13

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 bawahan untuk menunjukan kekuatan mereka dan memaksa mereka untuk menghormatinya.hal ini berlaku kerana golongan atasan dipengaruhi dengan kekayaan dan tidak mempunyai si2at hormat # menghormati orang lain. *ni menyebabkan pelajar golongan bawahan berasa takut dan tidak hadir ke sekolah. Keadaan ini akan menjejaskan pelajaran mereka dan mereka akan ketinggalan dalam pendidikan. /aka keturunan mereka akan turut berada dalam kelas so ial rendah sahaja. Fntuk mengelakan perkaran ini berlaku pihak sekolah harus mengetatkan peraturan di sekolah. /elalui ini perkara buli tidak wujud dikalangan murid dan membantu murid golongan rendah memdapatkan pendidikan yang sempurna. Guru perlu menghormati dan bersikap adil kepada semua murid. &elbagai sosio1budaya. 7angkah1langkah pen egahan perlu dilakukan oleh guru untuk menyekat akti%iti1akti%iti yang tidak diingini seperti pergaduhan antara kaum, pembentukan kumpulan berdasarkan etnik dan meniupkan api perkauman dikalangan murid. Selain itu , sekolah juga menggunakan pendekatan koperati2 berasaskan konsep di mana murid1murid belajar se ara kumpulan dan berbin ang se ara koperati2. Kaedah ini membantu mengeratkan jurang antara golongan atasan dan bawahan. )ontohnya, 4alam kaedah ini, murid1murid dapat berinteraksi dan saling membantu dalam akti%iti pembelajaran. 7angkah1langkah dalam pembelajaran koperati2 ialah seperti guru sampaikan pelajaran baru, murid1murid membentuk kumpulan untuk membin angkan se ara koperati2, ujian dijalankan untuk mengesan kemajuan dan pen apaian murid dalam setiap kumpulan. &eneguhan sosial diberikan kepada kumpulan yang berprestasi emerlang. /urid membentuk kumpulan untuk membin angkan se ara koperati2. )iri1 iri pembelajaran koperati2 adalah seperti, murid1murid melibatkan diri se ara akti2, murid 14

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 dilatih dengan akauntabiliti diri dan bertanggungjawab sesama ahli kumpulan, kemahiran dan interaksi sosial dapat dipupuk dan murid1murid sedar tentang kebaikan pembelajaran ini. &rosedur pengajaran dan pembelajaran dalam kaedah koperati2 ialah seperti guru mengajar satu unit kaedah pembelajaran, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan akti%iti1akti%iti untuk men apai objekti2 pembelajaran, guru membimbing dengan kaedah1kaedah dan teknik1teknik yang sesuai, murid mengikuti bimbingan guru, murid1murid berusaha bersama1sama dalam kumpulan men apai objekti2 pembelajaran yang ditetapkan. Tambah lagi, guru juga menjadi model hidup dimana tingkah laku guru menjadi ontoh teladan kepada murid.Nilai #nilai mur ni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah se ara tidak langsung diterapkan dalam jiwa murid.Sebagai pembimbing dan kaunseler guru dapat memberi nasihat dan bantuan kepada muri yang mhan untuk membantu menghadapi masalah dalam proses pembelajaran atau masalah peribadi. Seseorang guru sebagai pemeriksa dan penilai seperti memeriksa buku kerja murid, kertas ujian , peperiksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, menilai perestasi murid serta mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam pembelajaran mereka. Berdasarkan pun a kelemahan yang telah dikenalpasti guru dapat meran ang akti%iti pemulihan untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Seterusnya adalah sekolah menjadi egen berubahan kepada murid . *aitu guru menjadi egen perubahan bagi pihak sekolah. *ni kerana, pada =aman moden ini,guru adalah dipertanggungjawap untuk memberi pendidikan moden menghasilkan perubahan ke atas kendiri muridnya.Sekolah merupakan yang utama sebagai satu aspek alam sekeliling

15

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 yang mendatangkan kesan di dalam pembentukan sahsiah muridnya,sesuai dengan perkembangan dan keperluan masyarakat . Sekolah yang berwibawa dan responsi2 mesti bersi2at dinamik.Fnsur ini akan menggerakan dan membolehkan sekolah sentiasa dalam keadaan yang segar,hidup,berkembang dan terus maju,selaras dengan keperluan =aman dan negara mengikut peredaran masa. 4i /alaysia,sekolah telah mengalami beberapa peringkat e%olusi kerana re2omasi atas sistem pendidikan yang dilan arkan selepas /erdeka, &elaksanaan Sistem &endidikan ,neka -urusan pada tahun 8>?C &elaksanaan &rogram Sains &anduan dan /atematik /oden sebagai sukatan pelajaran baru untuk sekolah menengah pada tahun 8>A8 &elaksanaan &rogram KBS/ di sekolah menengah pada tahun 8>9> +e2omasi1re2omasi pendidikan seperti ini telah membekalkan darah dan semangat untuk menggerakan sekolah mengubah dan berkembang mengikut strategi yang disarankan.&erubahan dan pendidikan di /alaysia bermakna menukar dari kebiasaan dan rutin ke satu bidang yang baru daripada stail pengurusan dan kepimpinan yang autokratik kepada demokratik 4aripada perkhidmatan rutin kepada perkhidmatan penyayang 4aripada strategi berpusatan guru akti%iti pengajaran dan pembelajaran kepada strategi berpusatan murid . Keadaan ini akan membantu menyelesaikan masalah impak kelas so ial. ,pabila wujud sikap penyayang antara maka impak kelas so ial akan hilang dalam sekelip mata. Semua murid dianggap sama oleh murid golongan atasan. Sekolah haruslah melatih guru sebagai rol modal kepada murid. Guru sebagai agen sosialisasi. Sehubungan ini guru harus berperanan sebagai penyebar ilmu 16

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358 kemasyarakatan serta membentuk sahsiah yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Tambahan lagi guru juga membentuk masyarakat penyayang serta menjadi rol model kepada murid dan masyarakat. ,pabila guru mengajar pengajaran se ara sama rata kepada semua murid dang menyentuh semua kelas murid dengan sama maka murid kelas atasan mengambil guru sebagai rol modal dan menjadi kawan kepada golongan bawahan. *ni kerana murid menganggap guru sebagai rol model mereka apabila guru melayan murid kelas bawahan sama dengan murid kelas atasan maka mereka beranggapan bahawa murid golongan bawahan juga sama seperti mereka. /elalui ini impak kelas so ial dapat dikurangkan . Sebagai kesimpulannya , sebenarnya banyak perkara boleh dilakukan oleh pihak sekolah dalam merapatkan impak sosial keluarga dalam usaha untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang seimbang. ,papun terpulanglah kepada budi bi ara seseorang guru besar atau pengetua dan juga guru1guru di sekolah untuk meran ang dan melaksanakan akti%iti yang sepatutnya dilaksanakan. &ihak &ersatuan *bu bapa dan Guru harus juga melihat dan memantau keadaan ini.-alinan yang baik antara kedua1dua pihak ini merupakan satu kombinasi yang ideal bagi men emerlang,mengemilang dan menterbilangkan pelajar selaras dengan kehendak Halsa2ah &endidikan Negara.

17

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358

RE(7EKSI IN8I9I8U
+e2leksi indi%idu tentang pengalaman pembelajaran anda dalam menjayakan tugasan ini . Khususnya berkaitan hasil pembelajaran kursus ini. Saya bersyukur kepada tuhan kerana dapat melengkapkan tugasan ini dengan baik.$alaupun saya mengharungi pelbagai abaran terutamanya kekangan masa dan

bahan untuk tugasan serta idea penyampaian tugasan dan sebagainya.*ni kerana,saya selaku seorang guru di sekolah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap sekolah dan murid tetapi saya telah mengagihkan tugas saya dengan baik dan sempurna supaya tidak menggangu tugasan &&G saya. Saya menerima tugasan ini pada interaksi kedua kelas &&G iaitu pada 8?.I.IE8C.$alaupun tugasan ini merupakan tugasan indi%idu,tetapi tugasan ini memerlukan kajian dan perbandingan antara beberapa pendekatan tetapi bagi tugasan saya hanya memilih dua pendekatan sahaja dan perlu membuat perbandingan antara beberapa aspek utama.saya mendapatkan bantuan rakan1 rakan sekelas saya untuk berbin ang dan mendapatkan bahan1bahan untuk tugasan. ,khirnya,saya mengu apkan terima kasih kepada keluarga saya yang bertolak ansur demi kepentingan saya serta rakan1rakan seperjuangan saya yang membantu saya untuk menyiapkan tugasan saya.4isamping itu,saya juga mengu apkan terima kasih kepada pensyarah saya yang memberi tunjuk ajar serta panduan untuk menyiapkan tugasan saya.Semoga tugasan ini dapat man2aatkan saya.

18

RAJESWARI A/P MOORTHI 820919-02-6358

SUMBER RUJUKAN

)!0! :

8. Noriati ,.+ashid (IE88)5 Budaya dan &embelajaran 5 &enerbitan 0J2ord Hajar Sdn.Bhd. I. /ok Soon Sang (IEE>)5 &sikologi &endiidkan dan &edagogi 5 /urid 4an ,lam Belajar 5 &enerbitan /ultimedia Sdn. Bhd C. Shahabuddin "ashim, 4r. +ohi=ani 'aakub, /ohd Dohir ,hmad (IEEC) &!4,G0G*5 Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan6 &TS &ubli ation K 4istribution Sdn.bhd @. !e ,h /eng ( IEE8 ) &edagogi *lmu &endidikan,Semester C,Kursus 4iploma &erguruan /alaysia.

I$3-/$-3 :
1. http://www.scribd.com/doc/4787134/pengelasan-sosial2. http://www.slideshare.net/cikgupaklong/kajian-sosial-keluarga 3. http://kheru2 !.i8.com/"#$31 !/4%&etaksamaan%'eluang%'endidikan.htm

4. http://www.searchinpd(.com/pd(/kelas-sosial-pelajar.html

19