Anda di halaman 1dari 5

TEKNIK BELAJAR BERKESAN

Pengenalan
Bagi mereka yang telah berjaya dengan cemerlang,beberpa pendekatan belajar telah diamalkan Para pengkaji teknik belajar telah j!ga mengha"ilkan beberapa pendekatan pembelajaran yang berke"an Terp!lang kepada kita "ebagai pelajar !nt!k mengik!ti teknik mana yang paling "e"!ai dan paling m!dah di#ahami $nt!k membant! pelajar di "ini terdapat beberapa teknik belajar akan di!tarakan

Teknik Belajar %R&ST$'


1. Rec(py 2. Re+(rk all m(del % , 4. Recheck 5. Rea"(nnablene" 1. "&"!mari.e 3. !&!"e 4. '&/i"!ali.e

)"alin "em!la* )b!at "em!la c(nt(h-cepat-%,* )"emak "em!la* )ja+apan berpat!tan-"ebaliknya* )ringka"kan n(ta penting* )g!nakan* )bayangkan "elal!*

3. Recite (!t l(!d Repeatedly )la#a. k!at ber!lang kali*

2. t&te"t y(!r "el# )!ji diri anda*

Teknik Belajar Secara Pembayangan

Kita memp!nyai apa yang dinamakan (tak kanan dan (tak kiri 0tak kiri melibatkan pemikiran berc(rak 1akademik1 "eperti perkataan, n(mb(r, keb(lehan "ainti#ik, matematik, baha"a, anali"i"i dan pengg!naan tangan kanan 0tak kanan p!la melibatkan akti/iti ber"angk!tan irama, imagina"i, +arna, khayalan, ilham, c(rak, dimen"i dan pengg!naan tangan kiri Per"(alan yang timb!l adakah kita mengg!nakan ked!a&d!a bahagian (tak dengan bijak"ana $mpamanya adakah kita "elal! mengg!nakan (tak kanan kita !nt!k menghayalkan

pelajaran ata! ata! adakah ia "elal! dig!nakan !nt!k menghayalkan dan mengimagina"i ma"alah peribadi, angan& angan k("(ng, dendam, ha"ad&dengki,amalan ilm! hitam dan pera"aan yang tidak berh!b!ngkait dengan pelajaran Jika (tak bahagian kanan ini bel!m lagi dig!nakan "epen!hnya !nt!k mengkhayalkan pelajaran, maka ma"anya telah tiba kita mengkiki" "em!a khayalan dan imagina"i k("(ng dan "egerakan g!nakan "etiap "aaat yang ada !nt!k khayalan dig!nakan !nt!k membayangkan pelajaran Teknik pembayangan perl! pen!mp!an Pen!mp!an yang "eri!" amat perl! Sebaik&baik "!a"ana ialah yang "!nyi "epi "eperti "ema"a berehat, "ema"a berbaring "ebel!m tid!r malam, "ema"a d!d!k ber"e(rangan menenangkan #ikiran, "ema"a men!mpang ba" ata! tek"i, "ema"a di "te"en ba" dan lain&lain Sebagai c(nt(h kita ambil "!a"an berbaring "ebel!m tid!r Bilik "!dah gelap2 Keadaan "!nyi "epi 3alam "!a"ana ini, tenangkan #ikiran 4!la bayangkan "(alan&"(alan, raja, "i#ir, gra# dan apa j!ga yang telah dipelajari Bayang ia "at! demi "at! $nt!k meng!atkan t!mp!an t!li", l!ki" apa yang diingat di ata" tilam dengan mengg!nakan tel!nj!k anda Amalakan ini "etiap malam "(al diri anda, "at! ke "at! "(alan, mata pelajaran ke mata pelajaran "ehinggalah tertid!r $langi bila terbang!n di tengah malam Amalkan ia dari "ehari ke "ehari, "emingg! ke "emingg!, "eb!lan ke "eb!lan berm!la ddari tingkatan 5 hingga ke tingkatan 6 Bila r!angan khayalan ini dip("iti#kan dengan #ikiran "ehat, anda akan ra"akan ha"il !"aha ini Bagi anda yang bel!m mengamalkannnya, c!ba m!la dari "ekarang
Rah"ia&rah"ia di "ebalik peng!r!"an ma"a pelajar cemerlang

1.

4a"a "ebel!m tid!r & ma"a berbaring "ebel!m tid!r Aamalkan teknik belajar "ecara bayangan 4en!li" ata! menyele"aikan ma"alah dengan cara men!li" dengan mengg!nakan jari tel!nj!k di ata" tilam 4a"a terbang!n di tengah malam7 Belajar "eperti N( 58 4a"a bang!n tid!r S!b!h-pagi Bayangkan pelajaran "emalam 4a"a ke tanda" +akt! pagi 7ingatkan perkara yang terl!pa8 4a"a ke tanda" +akt! malam 7"ama "eperti N( 98 4a"a bercermin 7Lekatkan N(ta penting 3ekat cermin8 4a"a "arapan pagi 7Baca "elembar d!a "!ratkhabar8 4a"a berjalan ke "ek(lah 7Tanya diri&"i#ir dan #(rm!la8 4a"a men!ngg! ba" 7$langkaji kad n(ta ata! bayangkan8 di dalam ba" ata! kereta 7!langkaji harian-cepat8 berjalan ke "ek(lah 7 Tanya diri pa"al "i#ir , #(rm!la dan lain&lain lagi8 "ampai a+al pagi ke "ek(lah 7 !langkaji harian-cepat8 men!ngg! cikg! yang terle+at7!langkaji cepat8 rehat 7ke perp!"takaan baca ringka" b!k!&b!k!8 "ebel!m p!lang 7L+atkan p!lang b!at kerja r!mah8 berjalan p!lang 7 tanya diri pa"al "i#ir8 berada dalam ba" 7 baca kad n(ta8 rehat "elepa" makan 7baca n(/el-majalah8

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 4a"a 11. 4a"a 12. 4a"a 13. 4a"a 14. 4a"a 15. 4a"a 16. 4a"a 17. 4a"a 18. 4a"a 19. 4a"a 20. 4a"a

rehat "elepa" maka n malam 7Baca rencana akhbar dan lain&lain8 men(nt(n t/ 7mel!ki" rajah&rajah, peta, t!li" #(rm!la dan lain&lain8

4ASA TERPENTI:N 3ALA4 PE4BELAJARAN ;E4ERLAN: 4ASA BELAJAR <AKT$ S$B$=

Lain&lain ma"a yang perl! di!r!"


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4a"a ditelip(n&pendekan perb!alan Sema"a membant! ayah dan ib! 7belajar cara bayangan8 4a"a men!ngg! d(kt(r 7!langkaji kad N(ta8 4a"a berjalan diper"ekitaran "ek(lah 7tanya-ja+ab diri anda8 4a"a me"y!arat 7!langkaji kad n(ta "ebel!m me"y!arat8 4a"a mendengar radi(7k!rangkan ma"a8 4a"a men!ngg! ka+an 7!langkaji kad n(ta8 4a"a pela+at ke r!mah 7jika ramai, belajar di perp!"takaan8

Jika anda mengamalkan ma"a&ma"a belajar ini dengan bet!l dan di"iplin,pa"ti anda akan berjaya dengan cemerlang
Teknik Belajar P'>R
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pre/ie+ 7tinja!an a+al8 ?!e"ti(n 7"(al diri8 Read @ $nderline 7Baca,gari" dan tanda8 Recite @ +rite 7la#a. dan t!li" n(ta8 Re/ie+ 7tinja!an akhir8 S!mari.e 7ringka"kan8 Te"t y(!r "el# 7!ji diri anda8 $"e 7g!nakan8 'i"!ali.e 7bayangkan8

A ;ara ;emerlangkan 0tak


1. 2. 3. 4.

P("iti/e mental attit!de @ p("iti/e phy"ical acti(n Air&clean air #(r the brain 4ental ;hallenge" #(r the brain B((d #(r the brain

5. 6. 7.

E,erci"e #(r the brain Sleep #(r the brain 4editati(n @ p(+er brain -

Amalan peningkatan daya ingatan


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Baham Jarakkan-pecahkan ma"a belajar La#a.kan i"i penting dengan cara yang k!at Percaya pada diri "endiri $lang berkali&kali :!na kata k!nci, kata i"yarat kata rah"ia @ !ngkapan l!c! $langkaji "ema"a berbaring "ebel!m tid!r @ "ema"a bang!n tid!r Bayangkan "elal! 7CD peringkat ma"a cemerlang8