Anda di halaman 1dari 3

Fokus Karangan Bahan Rangsangan SPM 2010 Kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara.

. Dengan berdasarkan soalan per ubaan Bahagian ! "Karangan Bahan Rangsangan# negeri Perak$ isu %ang diketengahkan ialah kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara.

&uraikan pendapat anda tentang kebaikan'kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara pada setiap tahun. Pan(angn%a huraian hendaklah antara 200 hingga 2)0 patah perkataan.

Rangka Karangan Pendahuluan * &ari ulang tahun kemerdekaan %ang kita sambut setiap tahun mempun%ai ban%ak kepentingann%a +si'isi "Sudah disediakan dalam bahan rangsangan# * Memupuk semangat patriotik * Memupuk perpaduan kaum * Menghargai dan mengenang (asa pe(uang kemerdekaan Penutup * &ari ulang tahun kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rak%at

Karangan ,ontoh

&ari ulang tahun kemerdekaan negara %ang kita sambut setiap tahun mempun%ai kebaikan dan kepentingann%a %ang tersendiri. &ari tersebut merupakan hari kebesaran negara %ang perlu disambut dan diha%ati oleh semua rak%at %ang inta akan negara ini. Pelbagai a ara di(alankan untuk men%ambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan ma(lis perarakan atau perbarisan$ memasang bendera pada bangunan$ kenderaan dan sebagain%a. -leh itu$ sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi muda %ang men(adi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan mengha%ati kebaikann%a.

Kebaikan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah dapat memupuk semangat patriotik atau inta akan negara. Dengan men%ambut hari ulang tahun kemerdekaan$ seseorang itu akan merasai pengalaman itu sendiri dan berasa megah dengan hari kemerdekaan negaran%a sendiri. Perkara ini demikian kerana$ tak kenal maka tak inta$ iaitu seseorang itu akan lebih mengha%ati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna melalui penglibatan dan pen%ertaann%a dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan atau men%aksikan ma(lis sambutan tersebut se ara langsung.

Selain itu$ dengan men%ambut hari ulang tahun kemerdekaan$ kita dapat memupuk perpaduan kaum. &al ini demikian kerana$ pelbagai kaum %ang terdapat di negara kita akan beker(asama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. Kita dapat melihat semua kaum$ seperti kaum Mela%u$ ,ina$ +ndia$ +ban$ Kada.an$ dan Ba(au turut serta dalam sambutan terebut. Perkara ini tentun%a akan men(adi bukti baha/a perpaduan kaum dapat dipupuk dan disuburkan melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara.

Melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan (uga$ kita dapat menghargai dan mengenang (asa pe(uang kemerdekaan negara. Kita akan memahami dan 2

mengha%ati pengorbanan serta per(uangan pe(uang'pe(uang kemerdekaan negara kita suatu masa dahulu. Mereka sanggup berkorban harta$ n%a/a dan tenaga iaitu seperti lilin %ang membakar diri untuk menerangi orang lain$ semata'mata untuk memerdekakan negara kita. Dengan ara itu$ sebagai rak%at negara ini$ kita akan sedar dan bera.am untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila' bila.

+ntihan%a$ ulang tahun hari kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rak%at negara ini dengan penuh pengha%atan. -leh itu$ kera(aan hendaklah men(alankan kempen melalui media massa untuk men%edarkan mas%arakat tentang kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. &al ini bersesuaian dengan konsep 1Mala%sia %ang diuar'uarkan oleh pu uk pimpinan negara kita pada masa ini %ang mementingkan aspek perpaduan kaum. Sekiran%a usaha ini tidak di(alankan$ sudah pasti rak%at negara kita kurang men%edari kepentingan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara.