Anda di halaman 1dari 9

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH.

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3 TAHUN 2012 MINGGU Minggu 1 8 TAJUK 1. PENGENALAN 2. ASAS SENI REKA 3. PRINSIP REKAAN HASIL PEMBELAJARAN 1. Memahami sukatan dan Rancangan serta tajuk-tajuk Pelajaran tahunan untuk tujuan persediaan awal. 2. Memahami dan menghasilkan pelbagai jenis unsur seni dan prinsip rekaan melalui pelbagai media dan teknik. 3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi unsur seni dan prinsip rekaan dalam akti iti penghasilam seni isual Ara 1 1.!erk"munikasi melalui penghasilan kar#a. 2.Menjalankan akti iti secara sp"ntan $ terancang. Ara 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding be%a jenis k"munikasi isual. STRATEGI/ KEMAHIRAN BELAJAR KBKK! &lasifikasi !anding be%a Menjana idea TKP" &inestatik 'nterpers"nal (aturalis MASTERI! Penga#aan Pemulihan. AKTIVITI PEMBELAJARAN Memastikan semua pelajar membuat persediaan #ang baik sebelum memulakan pembelajaran. Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen asas seni reka dan prinsip rekaan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik.#ang berbe%a. NILAI ABM Pensil) pensil warna) kra#"n) pen)berus) warna p"ster *"nt"h gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik NILAI &erjasama) &e#akinan diri) !erani

Minggu + 28-1,3 Minggu 1.-+,3 Minggu 11 12-1/,3 Minggu 12-1.

USB# 1 P$r%&'(a')a' S*a+a' C,-& P$r-$')a.a' P$'))a+


SENI HALUS L,/& a' 1. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan . KBKK! &lasifikasi Membuat kajian garisan) jalinan ABM *"nt"h lukisan

- Pengenalan - 0enis - 1eknik - Pr"ses

2. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan 3. Memahami peranan lukisan dalam seni isual. Ara 1 Mengaplikasi 2sas 3eni Reka dalam akti iti 3eni 4alus Membuat kar#a seni secara kritis dan kreatif Mengintepretasi maklumat #ang akan digunakan dalam penghasilan kerja !erk"munikasi melalui penghasilan kar#a Menjalankan akti iti secara sp"ntan $ terancang. Ara 2 !erk"munikasi melalui akti iti #ang dihasilkan Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. Membanding be%a jenis k"munikasi isual. Ara 3 Mengaplikasikan asas seni reka Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. Mend"kumentasikan pr"ses pembelajaran

!anding be%a Menjana idea TKP" (aturalis 5erbal linguistik 'nterpers"nal 6"gik matematik KBKK Membanding Membe%a MASTERI! Pemulihan Penga#aan.

#ang terdapat di tumbuhtumbuhan.dan alam semulajadi. 7an buatan manusia dengan dakwat,arang Pelajar menghasilkan lukisan persepktif tiga titik len#ap dengan menggunakan ruang dalam kelas sebagai rujukan. Pelajar membuat lukisan secara 8p"intistik9 bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah kar#a seni. Menajamkan da#a persepsi dan imaginasi pelajar Melukis dan mewarna dengan baik.

menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media. Pensil,pen,arang, dakwat 6ukisan Perspektif 1) 2 dan 3 titik len#ap. NILAI &etekunan , kesungguhan , kasih sa#ang

Minggu 1/-18

SENI HALUS Ca-a' - Pengenalan

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. 2. Menghasilkan catan-catan

KBKK Pemikiran kreatif

Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat,bahan

ABM *"nt"h catan tempatan pelbagi

- 0enis - 1eknik - Pr"ses : ;l"ra < *at P"ster *atan cat air

mengikut teknik #ang tertentu. 3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan Ara 1 Mengaplikasi 2sas 3eni Reka dalam akti iti 3eni 4alus Membuat kar#a seni secara kritis dan kreatif Mengintepretasi maklumat #ang akan digunakan dalam penghasilan kerja Ara 2 !erk"munikasi melalui akti iti #ang dihasilkan Menjalankan akti iti secara terancang

TKP" kinestetik 5isual ruang 'nterpers"nal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

dalam menghasilkan catan. Pelajar menghasilkan p"ster mudah dengan menggunakan cat p"ster,warna bunch". Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah) basah atas kering dan kering atas basah. Pelajar menghasilkan catan #ang tertentu dengan penekanan unsur t"na) caha#a dan teknik.

teknik dan aliran. *atan pelbagai media sebagai perbandingan.

NILAI &etekunan. &etelitian. &ebersihan

Minggu 1+ =-11,. Minggu 21>-18,. Minggu 21 21-2.,. Minggu 22 dan Minggu 23 28-8,/ Minggu 2>-2.

U+a')/a0& P$+a0ara' P$1$r&/ aa' P$r-$')a.a' Ta.,' 2012 P$r%&'(a')a' S*a+a' P$1$r&/ aa' C,-& P$r-$')a.a' Ta.,' 2012
KOMUNIKASI VISUAL 1. Mengetahui dan memahami reka KBKK REKA BENTUK bentuk grafik spt. 1ip"grafi) l"g") Pemikiran kreatif GRA#IK. p"ster) papan tanda dan sebagain#a. ABM Pelajar *"nt"h huruf bl"k menghasilkan pelbagai reka pelbagai nisbah.

Pengenalan 0enis 1eknik Pr"ses 1. 1ip"grafi 2. 6"g" 3. Pembungkusan 4. 3imb"l

2. Menghasilkan l"g") tip"grafi) l"g") TKP" p"ster) papan tanda dan kinestetik sebagain#a. l"gik matematik 3.Memahami pelbagai k"mpenan 'nterpers"nal rekabentuk grafik dan ciri-cirin#a #ang baik KMD! Membuat ramalan Ara 1 Pr"ses in" asi Mengaplikasi 2sas 3eni Reka secara kritis dan kreatif dalam KONSTRUKTIVISME pencarian idea serta Pengetahuan sedia ada penghasilan kerja 3eni 5isual. Ara 2 Menginterpretasi maklumat dan memperkembangakan da#a imaginasi melalui eksperimentasi ga#aan. Menghasilkan kar#a dengan menggunakan alat) bahan dan teknik #ang sesuai. Menggunakan pelbagai jenis muka taip #ang sesuai. Meng"lah hasil kar#a dengan memberi perhatian kepada ? - kadar banding - rekaletak - muka taip - imbangan. Ara 3 !erk"munikasi melalui akti iti dan hasil kar#a. Menggunakan kemahiran k"mputer untuk meningkatkatkan da#a kreati iti

bentuk tip"grafi sistem 3 @ . dengan pelbagai nisbah. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk l"g" huruf #ang bertemakan nama, nama singkatan. Pelajar menghasilkan sebuah p"ster mudah bertemakan Masa 7epan dengan menitikberatkan tip"grafi dan imej.

6"g"-l"g" huruf spt 153) R1M) PAP3') ;1 dsb. *"nt"h p"ster #ang berkaitan. NILAI &etepatan, kebersihan &reatif

dan pr"ses rekabentuk. Men#ediakan p"rtf"li" persembahan serta mend"kumentasikan pengetahuan secara jujur dan teratur. Minggu 2/-3Minggu 31 31-3,8 Minggu 32 =-+,8 Minggu 33 13-1=,8 Minggu 3> 2--2>,8 Minggu 3.-3/ SENI HALUS L,/& a'

U+a')/a0& 1$+a0ara'/ P$1$r&/ aa' P$r(,%aa' PMR P$1$r&/ aa' P$r(,%aa' PMR /USB# 2 P$r%&'(a')a' S*a+a' U0&a' C,-& Har& Ra2a P,a a
ARCA Pengenalan - 0enis - 1eknik - Pr"ses 2rca M"bil 2rca 3tabail 2rca !erfungsi 2rca Astatika 1. Memahami k"nsep) jenis dan teknik penghasilan arca 2. Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika. 3. Mengetahui teknik dan pr"ses untuk menghasil-kan arca stabail atau m"bail Ara 1 1.!erk"munikasi melalui penghasilan kar#a. 2.Menjalankan akti iti secara sp"ntan $ terancang. Ara 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding be%a jenis KBKK Pemikiran kreatif !anding be%a TKP kinestetik l"gik matematik 'nterpers"nal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada Pelajar mengkaji dan menilai c"nt"h arca berfungsi dan estetika di sekeliling sek"lah dan sekitarn#a. Pelajar menghasilkan ar(a +,a/a' dengan menggunakan bahan Plaster "f Paris. ABM *"nt"h arca luakan NILAI &etelitian &eselamatan &reatif

k"munikasi isual. Ara 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mend"kumentasikan pr"ses pembelajaran Minggu 3= 1=-21,+ Minggu 38 Peperiksaan PRA PMR 2012 KBKK Pemikiran kreatif TKP" kinestetik 5isual ruang 'nterpers"nal KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

SENI HALUS 1. 1. Mengetahui Ca-a' dan memahami jenis dan teknik catan. 6andskap 2. Menghasilkan catanMedia? *at min#ak. catan mengikut teknik 3T$*r& 4 A5a+&6 #ang tertentu. 3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan Ara 1 Mengaplikasi 2sas 3eni Reka dalam akti iti 3eni 4alus Membuat kar#a seni secara kritis dan kreatif Mengintepretasi maklumat #ang akan digunakan dalam penghasilan kerja Ara 2 !erk"munikasi melalui akti iti #ang dihasilkan Menjalankan akti iti secara terancang Ara 3 Men#atakan keindahan) keharm"nian alam dan

Pelajar menghasilkan catan #ang tertentu dengan penekanan unsur t"na) caha#a dan teknik.

ABM *"nt"h catan tempatan pelbagi teknik dan aliran. *atan pelbagai media sebagai perbandingan. NILAI &etekunan. &etelitian. &ebersihan

mas#arakat serta berusaha memeliharan#a melalui pern#ataan kar#a #ang dihasilkan. Men#edari kegiatan seni isual #ang mencerminkan nilai mas#arakat. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran. Minggu 3+ KRA# TRADISIONAL !atik :'kat celup< !atik lukis 1. Mengetahui dan memahami &raf 1radisi"nal tempatan. 2. Mengetahui dan menghargai t"k"h dan pandai tukang tempatan. Ara 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan 3eni 5isual dalam kehidupan) buda#a tempatan dan buda#a lain. Ara 2 1.Men#enarai perkara berkaitan perkembangan kraf tenunan tradisi"nal dari aspek? a. pengenalan b. t"k"h c. sumbangan 2.Menginteprestasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. Ara 3 1.Membuat pern#ataan tentang seni dalam kehidupan dan buda#a. 2.Menghasilkan p"rtf"li" #ang mengemukakan bukti hasil 3eni 5isual sebagai warisan buda#a. KBKK pemikiran kritis BCB! Mencatat Membaca Menulis lap"ran KONSTRUKTIVISME pengalaman sedia ada Pelajar menghasilkan %,/, /ra1 dengan mengumpul gambar dan m"tif kraf tradisi"nal spt. m"tif #ang terdapat pada tenunan ABM *"nt"h !uku skrap tentang m"tif fl"ra dan fauna serta k"leksi gambar mengenai kraf tenunan *"ntah kraf tenunan NILAI Penghargaan &reatif &esungguhan

3.Membincang cara memelihara) mengekal dan memajukan hasil 3eni 5isual. >.Men#atakan penghargaan serta peranan 3eni 5isual dalam kehidupan seharian Minggu >1-=,1Minggu >1 8-12,1Minggu >2 1.-1+,1Minggu >3->> 22-+,11 ULANG KAJI STRATEGIK PMR PEPERIKSAAN PMR 2012 PEPERIKSAAN PMR 2012 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PMR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN2012/PROGRAM PASCA PMR PERBINCANGAN KERTAS SOALAN AKHIR TAHUN / PROGRAM PASCA PMR

7'3A7'2&2( B6A4 ? CCCCCCCCCC. PN.NA#ISAH BT.HAJI 7AH7A :DERE M212PA6202R2(<

7'3AM2& B6A4 ? CCCCCCCCCCCC PN.RO8ITAH BT.HASSAN :&A1E2 P2('1'2 M212 PA6202R2(<

7'324&2( B6A4?

7'324&2( B6A4?

CCCCCCCCCCCCC.

CCCCCCCCCCCCC