Anda di halaman 1dari 6

Ceramah Motivasi Ibu Bapa dan Guru 2013

KERTAS KERJA CERAMAH MOTIVASI IBU BAPA DAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN YAMTUAN ANTAH 1.0 Pendahuluan Ibu bapa mempunyai peranan yang besar dalam pendidikan terhadap anak-anak di bawah jagaan mereka selain guru yang merupakan tugas utama mereka mendidik dan memimpin pelajar ke arah perubahan dalam kehidupan dengan lebih baik. Antara rumah dan sekolah maka rumah merupakan tempat yang paling lama pelajar berada dan di situ terdapat peranan ibubapa yang mesti dijalankan selepas guru menjalankan amanah dan tugasnya di sekolah. Sehubungan dengan itu ibubapa perlu dijelaskan peranan mereka agar paduan antara ibubapa dan guru dapat menjadikan pelajar insan yang berjaya.

2.0

Objektif 2.1 Memberi kesedaran dan pengetahuan kepada ibubapa betapa pentingnya pelajaran terhadap anak-anak di bawah jagaan mereka. 2.2 Mengeratkan lagi hubungan antara ibubapa dan guru di sekolah 2.3 Memberi peluang dan ruang kepada ibubapa untuk menyedari dan mengimbau kelemahan dan kekuatan yang ada pada anak mereka khususnya dalam pelajaran. 2.4 Mengeratkan hubungan yang baik antara pihak I!" dengan pihak sekolah.

3.0

Tema

Guru dan Hubungan Komun ! #ubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan

Dakwah Tanggungjawab Bersama

Ceramah Motivasi Ibu Bapa dan Guru 2013

4.0

Anjuran

$umpulan elajar rogram ensiswa%ahan "uru Institut endidikan "uru $ampus &aja Melewar 'nit endidikan (asmani semester 4 $ohot 1 tahun 2)11 dengan kerjasama ersatuan Ibu !apa dan "uru Sekolah $ebangsaan *amtuan Antah.

5.0

Penceramah Jemputan

+adangan en,eramah ialahen,eramah 1 - .n.&idd%wan !in Salim / 'nit sikologi dan $auseling 0 $uala ilah 1 en,eramah 2- .n. Mohd #a2i%i !in Mohd Ali / 'nit 3perasi 0akwah ( 4 4egeri Sembilan1 6.0 Tarikh rogram ini akan diadakan pada )5 April 2)13 /$hamis1

.0

Tempat

rogram ini akan diadakan di 0ewan Sekolah $ebangsaan *amtuan Antah !.0 "a#aran rogram ini mensasarkan semua ibu bapa murid-murid tahap 2 dan guru-guru Sk *amtuan Antah.

$.0

Peri#ian Pr%&ram

10.0

"truktur Or&ani#a#i

/Sila lihat lampiran A1

Dakwah Tanggungjawab Bersama

Ceramah Motivasi Ibu Bapa dan Guru 2013

11.0

Aturcara Pr%&ram

/Sila lihat lampiran !1

12.0

An&&aran 'elanja(an

/Sila lihat lampiran +1 13.0 Penutup

ihak kami amat mengharapkan semoga program ini dapat diluluskan serta dilaksanakan dengan jayanya dan men,apai objekti2 yang digariskan dalam melahirkan pelajar yang ,emerlang dari semua sudut sama ada akademik6 akhlak dan sahsiah6 hubungan dengan manusia dan dengan Maha en,ipta. Semoga apa jua sumbangan dan bantuan yang diberikan mendapat keberkatan dari Ilahi. Segala peran,angan6 pengurusan dan pentadbiran yang teliti menjadikan pelaksanaan yang dibuat berjalan dengan lan,ar beserta hidayah dan pertolongan Allah S78.

0isediakan oleh

........................................... Mohd &e%ani bin 4awi Setiausaha rogram +eramah Moti9asi Ibu bapa dan "uru Sk *amtuan Antah .

0isemak oleh

.......................................... &uslah !inti *uso2 "uru !esar Sek. $eb. *amtuan Antah

Dakwah Tanggungjawab Bersama

Ceramah Motivasi Ibu Bapa dan Guru 2013

0iluluskan oleh

::::::::::::: 4orulla%mi !in Abd. ;ati2 *0 I!" Sek. $eb. *amtuan Antah

Dakwah Tanggungjawab Bersama

Ceramah Motivasi Ibu Bapa dan Guru 2013

)ampiran A

A#;I (A7A8A4$'ASA I40'$

PENGERUSI NAIB PENGERUSI PENYELARAS PROGRAM SETIAUSAHA BENDAHARI

.4. 43&';;A<MI !I4 A!0. ;A8I=


( YDP PIBG SK YAMTUAN ANTAH )

4. &'S;A# !I48I *'S3= / "'&' !.SA& S$ *AM8'A4 A48A# 1 .4.M3#0 &.<A4I !I4 4A7I .4.M3#0 &.<A4I !I4 4A7I .4. M3#AMA0 4A(I! !I4 M3#SI4

A#;I (A7A8A4$'ASA .;A$SA4A


PENGERUSI MAJLIS PENYELARAS TEKNIKAL DAN PERALATAN PENYELARAS JAMUAN PENYELARAS CENDERAMATA PENYELARAS PUBLISITI .4.M3#0 &.<A4I !I4 4A7I .4. M3#0 43&S'#AIMI !I4 M3#0 S'4A4 .4. M3#0 <A$I !I4 (A4#A&I +I$ SI8I =A8IMA# !I48I SI0.$ .4. M3#0 <A$I !I4 (A4#A&I

)ampiran ' A!ur"ara Program #$ MAC #%$& 'KHAMIS( 2.)) petang 2.15 petang 2.2) petang - Ibu bapa dan guru mengambil tempat di dewan - ',apan pengerusi majlis - !a,aan doa
Dakwah Tanggungjawab Bersama

Ceramah Motivasi Ibu Bapa dan Guru 2013

2.25 petang 2.4) petang 3.45 petang 5.)) petang )A*P+,A- . Sumb)r K)*angan Sumbangan I!"

- ',apan "uru !esar - +eramah Moti9asi 1 - +eramah Moti9asi 2 - jamuan ringan dan bersurai

JUMLAH KESELURUHAN ANGGARAN BELANJA,AN Jamuan >) peserta ? &M 2.)) P)n")rama2 orang ? &M 5).))

RM &$%+%%

RM RM

#$%+%% $%%+%%

JUMLAH KESELURUHAN

RM

&$%+%%

Dakwah Tanggungjawab Bersama