Anda di halaman 1dari 21

04/02/10

AHLI KUMPULAN
1.Saharudin Mat 2.Mohd Razlan Mohd Bakri 3.Ghazima t Razali 4.!u"maniza t Mat !unu" 5.$amzarina t Mohamad %.Ru ahizah t & d Rahman 7.'a"niza t Mohd &lia" #.Roha(a)ati t 'u"ain 9.*or &zliza t & dullah 10.&dilah t Mat !unu"

(G 75249) (G 75001) (G 74974) (G 757#1) (G 7%111) (G 75030) (G 749#0) (G 75024) (G 75973) (G 75052)
2

04/02/10

Konsep dan pengertian poligami


B+rkah)in l+ ih dari,ada "+oran'ad mak"imum 4 oranM+"ti m+n-ikut ,+raturan (an- dit+ta,kan ol+h "(arak

04/02/10

DALIL

.irman &llah dalam "urah al/*i"a0 a(at 3 (an+rmak"ud1

2 Maka kah)inlah mana/mana ,+r+m,uan (ankamu "uka3dua3ti-a atau +m,at oran-.4ika kamu takut tidak +rlaku adil maka kah)inlah "+oran- "a5a.6

04/02/10

HIKMAH POLIGAMI

7+luan- m+nda,at anak a-i l+laki (an- i"t+rin(a mandul M+n-+lak +rlakun(a zina 7+luan- untuk )anita m+nikmati k+hidu,an +rumahtan--a k+rana +rtam ahn(a ilan-an )anita +r andin- l+laki. M+n-+lak )anita t+r5+rumu" k+ kan8ah mak"iat M+rin-ankan + an ma"(arakat M+m+lihara k+"u8ian na"a /k+turunan
5

04/02/10

KEADAAN YANG MEMBOLEHKAN POLIGAMI

9+laki (an- m+m,un(ai k+in-inan "+k" (antin--i t+ta,i i"t+ri tidak 4ika +rlaku ,+,+ran-an m+n(+ a kan ramai l+laki mati (ramai )anita m+n5adi alu) :"t+ri tidak ol+h m+lahirkan anak di"+ a kan mandul atau "akit.

04/02/10

SYARA POLIGAMI

B+rk+mam,uan1 / na;kah zahir dan

atin

&dil1 /Giliran /<a"ih "a(an/<+diaman /Giliran mu"a;ir (4alan/5alan)


7

04/02/10

POLIGAMI DALAM UNDANG!UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA


04/02/10

S+k"(+n 23(1) akta undan-/undan- k+luar-a :"lam 19#4. =a,atkan k+ +naran +rtuli" dari mahkamah "(ariah. M+n(atakan ala"an (an- muna"a ah M+n(atakan k+dudukan k+)an-an dan tan--un-an t+rma"uk (an- akal ditan--un"+kiran(a +r,oli-ami. M+(+rtakan "urat k+izinan i"t+ri.
#

SEKSYEN "#$%& AUKI '()%


M+n+ta,kan 4 "(arat1 i/ k+ +naran +r,oli-ami di +ri "+kiran(a k+adaan i"t+rin(a mandul3uzur 5a"mani dan tidak la(ak untuk ,+r"+tu uhan3"+n-a5a in-kar untuk +r"+tu uh atau -ila. ii/ 7+mohon m+m,un(ai k+mam,uan m+n-ikut k+h+ndak "(arak dari "+-i k+)an-an. iii/ 7+mohon +ru,a(a m+m +ri la(anan "ama rata k+,ada "+mua i"t+ri. i>/ 7+rkah)inan (an- di8adan-kan tidak akan m+n(+ a kan darar "(ar0i+ k+,ada i"t+ri.

04/02/10

SEBAB PENE APAN SYARA DALAM UNDANG! UNDANG KELUARGA ISLAM

?ntuk m+n-a)al kaum l+laki dari,ada m+n(alah-unakan k+haru"an +r,oli-ami "+"uka hati m+r+ka. M+n-+lakkan +rlaku ,+n-ania(aan k+,ada kaum )anita.
10

04/02/10

KESAN DARI PENE APAN SYARA SYARA OLEH UNDANG!UNDANG KELUARGA ISLAM


04/02/10

Ramai ,a"an-an kah)in di "+latan @hai "+8ara "+n(a,/"+n(a,. M+milih 5alan ,inta"/mudah untuk m+n8a,ai ha"rat m+r+ka( hidu, +r-+luman- d+n-an do"a Ramai i"t+ri ,+rtama t+rti,u. Ban(ak ,+rnikahan tidak dida;tar
11

AKIBA PERKAH*INAN IDAK DIDA+ AR


Statu" i"t+ri muda dan anak/anak akan t+r-antun-. 4ika "uami m+nin--al m+r+ka tadak da,at m+nuntut hak ,u"aka di"+ a kan tidak ada ukti ,+rnikahan. Suami tidak ol+h m+n5alankan tan--un-5a)a d+n-an "+m,urna k+,ada i"t+ri muda k+rana t+r,ak"a "+m un(i/"+m un(i.
12

04/02/10

HUKUM POLIGAMI

&"al hukum haru". Aalau,un d+mikian hukum ,oli-ami ol+h m+n5adi "unat3makruh atau haram.

04/02/10

13

s,nat

&,a ila "+"+oran- l+laki m+m+rlukan i"t+ri lain k+rana i"t+rin(a "akit3mandul "+dan-kan dia in-inkan anak3 +rk+mam,uan dan mam,u +rlaku adil t+rhada, i"t+ri/i"t+rin(a.

04/02/10

14

Ma-r,.

S+kiran(a ,oli-ami itu ukan k+,+rluan t+ta,i han(a untuk +r"+ronok "+mata/mata dan dia "+ndiri m+ra-ui "amada dia ol+h +rlaku adil atau tidak.

=alil Sa da na i 2@in--alkan ,+rkara (an- m+ra-ukan kamu k+,ada ,+rkara (an- tidak m+ra-ukan kamu6
04/02/10 15

Haram

4ika "+"+oran- (an- in-in +r,oli-ami itu "+ndiri m+ra"a (akin dia tidak mam,u +rlaku adil t+rhada, i"t+ri/i"t+rin(a.

=alil1 Sa da na i 2@idak ada k+mudharatan dan tidak ol+h m+lakukan k+mudharatan6


04/02/10 1%

KEBAIKAN BERPOLIGAMI

=a,at m+m antu ,a"an-an (an- tidak da,at m+lahirkan zuriat M+lindun-i kaum )anita (an tidak m+m,un(ai "uami. 7oli-ami di ol+hkan k+rana 5umlah kaum )anita m+l+ ihi kaum l+laki. 7oli-ami da,at m+n-+lakkan kaum l+laki dari,ada t+r5+rumu" k+ l+m ah mak"iat. M+n-+kalkan k+rukunan rumahtan--a aki at ,+rmu"uhan antara "uami dan i"t+ri t+rutama t+ntanma"alah "+k".
17

04/02/10

KESAN POLIGAMI

'u un-an k+k+luar-aan akan m+n5adi r+n--an<+"+5aht+raan k+luar-a akan t+r5+5a" aki at dari ,+n-aruh +mo"i i"t+ri ,+rtama (an- m+ra"akan dirin(a tidak di,+rlukan la-i. 'u un-an "o"ial antara ahli k+luar-a akan m+run8in- dan akhirn(a t+r,utu" <+dudukan k+)an-an tidak "ta il a-i m+r+ka (an+r,+nda,atan r+ndah. &kan +rlaku ,+r8+raian.
1#

04/02/10

KEBURUKAN POLIGAMI

M+nim ulkan ,+rmu"uhan dalam k+luar-a khu"u"n(a "uami dan i"t+ri ,+rtama. M+nim ulkan ma"alah k+,ada anak/anak dari "+-i kuran- ka"ih "a(an-3,+r +lan5aan3,+m +la5aran dan "+ a-ain(a. B+rlaku ,+n-ania(aan k+,ada )anita. Ma"(arakat tidak aman.
19

04/02/10

KESIMPULAN

7oli-ami ukti k+"+m,urnaan hukum :"lam k+rana m+n-+lakkan manu"ia dari,ada m+lakukan zina. <+8a8atan +r,oli-ami ukanlah dari "+-i ,rin"i, t+ta,i dari "+-i ,+rlak"anaan ol+h "+"+t+n-ah l+laki (anm+n(im,an- dari landa"an "(ariat. S(arat (an- k+tat dit+ta,kan ol+h undan-/undank+luar-a i"lam ukanlah +rtu5uan m+n-haramkan ,oli-ami t+ta,i untuk m+n5a-a k+t+nt+raman rumahtan--a dan m+n-+lak ,+ninda"an t+rhada, )anita.

04/02/10

20

04/02/10

21