Anda di halaman 1dari 29

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN HEMODIALISA

OLEH:
1. Luh Yulia Adiningsih 2. Ni Komang Sulis !a"a i 3. Ni Luh $%d% S%& ia'ini (. Ni )u u *idia San i+a ,%"i (10.321.0966) (10.321.09#2) (10.321.09#() (10.321.09#9)

STIKES WIRA MEDIKA PPNI BALI PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN TAHUN AJARAN 2011/2012
i

Kata Pengantar

-Om S"as ias u. )u/i s!u+u' &%nulis &an/a +an +%hadi'a 0da Sang H!ang *idhi *asa1 2uhan Yang 3aha Esa1 +a'%na a as 4ahma 5N!a &%nulis da&a m%n!%l%sai+an ugas sis %m &%'+%mihan . 2ugas ini +ami susun s%6agai ugas a+ad%mi+ &ada s%m%s %' lima. Ada !n t!"!an e(+er$an n$#a$ He(.d$a#$%a* Mater$ ,ang 'a($ g!na'an d$ da#a( t!ga% $n$ 'a($ da at'an dar$ +e+era a %!(+er %e ert$ +!'! /+r.-%$ng dan d$ $nternet* Ka($ (en,adar$ +a&-a t!ga% $n$ (a%$& "a!& dar$ %e( !rna*Ma'a dar$ $n$* Ka($ "!ga +er&ara e(+a)a 'a%$&* 1OM SANTHI SANTHI SHANTI OM1 (enda at'an agar t!ga% $n$ +er(an0aat +ag$ engeta&!an ta(+a&an e(+a)a agar A%!&an $t!/ en,a( a$an 'r$t$' dan %aran ,ang (e(+ang!n %angat d$&ara 'an* Se+aga$ +a&an '.re'%$ !nt!' en,e( !rnaan en!#$%an t!ga% en!#$%an t!ga% ada#a&!nt!' (en)a a$ t$ng'at e#a"aran ,ang +er%ang'!tan %e#a$n $t!

'e#!#!%an ada %e(e%ter t$ga* Pen!#$%an t!ga% $n$ (er! a'an %!at! %tandar ada (ata en!#$%an t!ga% $n$ ada#a& !nt!' (engeta&!$ A%!&an 'e era-atan tentang

(engena$

'e era-atan tentang He(.d$a#$%a*A'&$r 'ata 'a($ (eng!)a 'an ter$(a

4a6u1 12 S%& %m6%' 2012

)%nulis

ii

Da0tar I%$

Kata Pengantar.....................................................................................................ii BAB II................................................................................................................... 3 PEMBAHASAN.....................................................................................................3 A.Kons%& ,asa' )%n!a+i .................................................................................3 1.Definisi........................................................................................................3 2.Etiologi .......................................................................................................4 3.Patofisiologi................................................................................................5 4.Persiapan Peralatan...................................................................................7 5.Prose !r "in a#an......................................................................................7 $.Ko%pli#asi..................................................................................................& 7.KONSE) ,ASA4 AS8HAN KE)E4A*A2AN.............................................11

iii

i'

BAB I PENDAHULUAN

A* Latar Be#a'ang

H%modialisis (hd) adalah 9a'a &%ngo6a an : &'os%du' inda+an un u+ m%misah+an da'ah da'i ;a 5;a sisa : 'a9un !ang dila+sana+an d%ngan m%ngali'+an da'ah m%lalui m%m6'an s%mi&%'mia6%l dimana ;a sisa a au 'a9un ini dialih+an da'i da'ah +% 9ai'an dialisa !ang +%mudian di6uang1 s%dang+an da'ah +%m6ali +% dalam u6uh s%suai d%ngan a' i da'i h%mo !ang 6%'a' i da'ah dan dialisis !ang 6%'a' i m%mindah+an. H%modialisis adalah &'os%du' &%n!%lama an /i"a !ahng mahal dan a+hi' <a+hi' ini dila+u+an &ada l%6ih da'i 100.000 o'ang di am%'i+a. H%modialisis m%mung+in+an s%6agian &%nd%'i a hidu& m%nd%+a i +%adaan !ang no'mal m%s+i&un m%nd%'i a gagal gin/al !ang an&a %'a&i h%modialisis da& m%n!%6a6+an +%ma ian. S%6agian &asi%n lainn!a m%mili+i &'ognosis !ang ida+ 6%gi u o& imis i+. S%6agai 9on oh &asi%n d%ngan +%gagalan sis %m o'gan !ang mul i&%l han!a m%m&%'&an/ang &'os%s +%ma iann!a /i+a di la+u+an h%modialisis.

7. R!(!%an Ma%a#a& Ada&un 'umusan masalah &ada ma+alah ini adalah: 1. A&a i u h%modialisa= 2. 7agaimana &'insi&5&'insi& h%modialisa= 3. 7agaimana &%na ala+sanaan &asi%n h%modialisa= 1

(. A&a sa/a +om&li+asi h%modialisa= >. 7agaimana asuhan +%&%'a"a an &ada &asi%n h%modialisa=

2* T!"!an Ma%a#a& 1. 8n u+ m%ng% ahui a&a i u h%modialisa 2. 8n u+ m%ng% ahui &'insi&5&'insi& h%modialisa 3. 8n u+ m%ng% ahui &%na ala+sdanaan &asi%n h%modialisa (. 8n u+ m%ng% ahui +om&ili+asi h%modialisa >. 8n u+ m%ng% ahui asuhan +%&%'a"a an &ada &asi%n

h%modialisa.

BAB II PEMBAHASAN

A* K.n%e Da%ar Pen,a'$t

1* De0$n$%$ 3

H%modialisa adalah m%ngg%'a++an 9ai'an da'i &a' i+%l5&%' i+%l l%"a m%m6'an s%mi &%'mia6%l !ang m%m&un!ai &%ngo6a an !ang 6isa m%m6an u m%ng%m6ali+an+%s%im6angan 9ai'an dan %l%+ 'oli no'mal1 m%ng%ndali+an asam dan 6asa1 danm%m6uang ;a 5;a !ang o+sis

da'i u6uh. ( Long1 ?.7. : 3@1).H%modialis% adlah &%'g%'a+an la'u an dan ai' da'i da'ah &asi%n m%l%"a i m%m6'ans%mi &%'mia6l% ( ala dial!sis) +% dalam dialisa . ( 2ish%'1 ?. ?1 d++ .199#) H%modialisa adalah diAusi &%' i+%l la'u da'i sa u +%m&a' %m%n 9ai'an +% +om&a %m%nlain m%l%"a ai m%m6'an s%mi&%'m%a6%l ( Huda+1 3. ?. 1996 : 39).,ialisa adalah sua u &'os%s &%m6uangan ;a %'la'u dan 9ai'an da'i da'ah m%l%"a im%m6'an s%mi&%'mia6%l1 6%'dasa'+an &'insi& diAusi osmosis dan aul 'aAil 'asi( %ng'am1 7. 199@ : 16().H%modialisa adlah lin asan da'ah m%lalui s%lBang da'i lua' u6uh +% gin/al 6ua andimana &%m6uangan +%l%6ihan ;a %'/adi ( Eng'am. 7. 199@ : 16(). ,ialisis adalah &'os%s diAusi &a' i+%l la'u da'i sa u +om&a' %m%n +% +om&a' %m%n lain m%l%"a i m%m6'an s%mi&%'m%a6%l. H%modialisa adalah lin asan da'ah m%lalui s%lang dilua' u6uh +% gin/al 6ua an1 dimana dila+u+an &%m6uangan +%l%6ihan ;a %'la'u dan 9ai'an. C'%+u%nsi h%modialisa 6%'Da'iasi da'i 2 < 3 E:minggu. ,a'ah !ang m%ngandung &'odu+ sisa s%&%' i u'%a dan +'%a inin m%ngali' +%dalam gin/al 6ua an (dialis%')1 %m&a a+an 6%' %mu d%ngan dialisa !ang ida+ m%ngandung u'%a dan +'%a inin. Ali'an 6%'ulang da'ah m%lalui dialis%' &ada '%n ang +%9%&a an 200 < (00 ml:/am1 l%6ih da'i 2 < ( /am1 diha'a&+an da&a m%ngu'angi +ada' &'odu+ sisa ini m%n/adi +%adaan !ang l%6ih no'mal. %'la'u 9an 9ai'an

2* Et$.#.g$ H%modialisa dila+u+an +%'%na &asi%n m%nd%'i a gagal gin/al a+u dan +'oni+ a+i6a da'i : a;o %mia1 sim oma is 6%'u&a %ns%lAalo&a i1 &%'i+a'di is1 u'%mia1 hi&%'+al%mia 6%'a 1 +%l%6ihan 9ai'an !ang h%&a o'%nal ida+ '%s&onsiD% d%ngan diu'% i91 asidosis !ang ida+ 6isadia asi1 6a u gin/al1 dan sind'om

3* Pat.0$%$.#.g$ 2%'/adi gagal gin/al1 gin/al ida+ 6isa m%la+sana+an Aungsin!a Aa+ o'5Aa+ o' !ang ha'us di&%' im6ang+an s%6%lum m%laui h%modialisis &ada &asi%n gagal gin/al +'oni+ %'di'i da'i +%adaan &%n!a+i &%n!%' a dan +%6iasaan &asi%n.*a+ u un u+ %'a&i di %n u+an ol%h +ada' +imia s%'um dan g%/ala5 g%/ala. H%modialisis 6iasan!a dimulai +% i+a 6%'sihan +'%a in m%nu'un di6a"ah 10 ml:mn 1!ang 6iasan!a s%6anding d%ngan +ada' +'%a inin s%'um @510 mg%:dL namun d%mi+iamn!ang l%6ih &%n ing da'i nilai la6o'a o'ium a6solu adalah %'da&a n!a g%/ala5g%/ala u'%mia. PATHWA4 5ter#a( $r6 T!"!an He(.d$a#$%$% a. 3%m6uang &'odu+ sisa m% a6olism% &'o %in s%&%' i u'%a1 +'%a inin dan asam u'a . 6. 3%m6uang +%l%6ihan ai' d%ngan m%ng% ahui %+anan 6anding an a'a da'ah dan 6agian 9ai'an1 6iasan!a %'di'i a as %+anan &osi iA dan n%ga iA (&%nghisa&) dalam +om&a' %m%n dialisa . 9. 3%m&%' ahan+an a au m%ng%m6ali+an sis %m 6uAA%' u6uh. d. 3%m&%' ahan+an a au m%ng%m6ali+an +ada' %l%+ 'oli u6uh. Ind$'a%$ a. $agal gin/al a+u 6. $agal gin/al +'oni+1 6ila la/u Ail 'asi g'om%lu'us +u'ang da'i > ml:m%ni 9. Kalium s%'um l%6ih da'i 6 mEF:l d. 8'%um l%6ih da'i 200 mg:dl %. )H da'ah +u'ang da'i #11 A. Anu'ia 6%'+%&an/angan1 l%6ih da'i > ha'i g. 0n o+si+asi o6a dan ;a +imia h. Sind'om H%&a o'%nal Bent!' / Ga(+aran Pera#atan 4ang D$g!na'an a) ,ialis%' a au $in/al 7ua an 2%'di'i da'i m%m6'an s%mi &%'m%a6%l !ang m%misah+an +om&a' %m%n da'ah dan dialisa . 6) ,ialisa a au ?ai'an ,ialisis

Yai u 9ai'an !ang %'di'i da'i ai' dan %l%+ 'oli u ama da'i s%'um no'mal. ,ialisa ini di6ua dalam sis %m 6%'sih d%ngan ai' +'an dan 6ahan +imia sa'ing. 7u+an m%'u&a+an sis %m !ang s %'il1 +a'%na 6a+ %'i %'lalu 6%sa' un u+ m%l%"a i m%m6'an dan &o %nsial %'/adin!a inA%+si &ada &asi%n minimal. Ka'%na 6a+ %'i da'i &'odu+ sam&ingan da&a m%n!%6a6+an '%a+si &i'og%ni+1 +hususn!a &ada m%m6'an &%'m%a6%l !ang 6%sa'1 ma+a ai' un u+ dialisa ha'us aman +'onis. 9) Sis %m )%m6%'ian ,ialisa Yai u ala !ang m%ngu+u' &%m6agian &'o&o'si o oma is dan ala m%ngu+u' s%' a &%man au m%n/amin d%ngan %&a +on 'ol 'asio +ons%n 'a 5ai'. d) A+s%so'i )%'ala an )%'ang+a K%'as1 %'di'i da'i : o o )om&a da'ah1 &om&a inAus un u+ m%nd% %+si h%&a'in Ala &%moni o' suhu u6uh a&a6ila %'/adi +% ida+amanan s%9a'a 6a+ %'iologis. Kons%n 'a dialisa 6iasan!a dis%dia+an ol%h &a6'i+ +om%'sildan umumn!a diguna+an ol%h uni

+ons%n 'asi dialisa 1 &%'u6ahan %+anan uda'a dan +%6o9o'an da'ah. o )%'ang+a ,is&osi6%l !ang diguna+an s%lain gin/al 6ua an : 5 S%lang dialisis !ang diguna+an un u+ m%ngali'+an da'ah an a'adialis%' dan &asi%n. 5 2'ansA%' %+anan un u+ m%lindungi ala moni o' da'i &%ma/anan %'hada& da'ah. 5 Kan ong 9ai'an ga'am un u+ m%m6%'sih+an sis %m s%6%lum diguna+an. o Kom&on%n 3anusia:)%la+sana 2%naga &%la+sana h%modialisa ha'us m%m&un!ai +%ahlian dalam m%ngguna+an %+nologi inggi1 %'9a&ai m%lalui &%la ihan %o'i s dan &'a+ i+al dalam ling+ungan +lini+. As&%+ !ang l%6ih &%n ing adalah &%mahaman dan &%ng% ahuan !ang a+an diguna+an &%'a"a dalam m%m6%'i+an asuhan &ada &asi%n s%lama dialisis 6%'langsung. $

Per%$a an Pra D$a#$%$% 2ing+a dan +om&l%+si as masalah5masalah !ang im6ul s%lama h%modialisa a+an 6%'agam dian a'a &asi%n5&asi%n dan %'gan ung &ada 6%6%'a&a Da'ia6%l. 8n u+ i u s%6%lum &'os%s h%modialisa1 &%'lu di+a/i %'l%6ih dahulu %n ang : ,iagnosa &%n!a+i 2aha& &%n!a+i 8sia 3asalah m%dis lain Nilai la6o'a o'ium K%s%im6angan 9ai'an dan %l%+ 'oli K%adaan %mosi

7* Per%$a an Pera#atan Ga'um a' %'i S%lang No'mal salin% ,ialis%' 7ili+ d'i& D%na ,% %+ o' )o' &%m6%'ian o6a )%man au %+anan a' %'i )om&a da'ah Sis %m &%ngali' dialis%' )%man au %+anan D%na Ga'um D%na )%nginAus h%&a'in 8* Pr.%ed!r T$nda'an A+s%s +% sis %m si'+ulasi di9a&ai m%lalui salah sa u da'i 6%6%'a&a &ilihan: Dis ula a au andu' a' %'ioD%nosa (AH)1 a au +a % %' h%modialisis dua lum%n. Gi+a a+s%s Das+ul%' %lah di % a&+an1 da'ah

mulai m%ngali'1 di6an u ol%h &om&a da'ah. 7agian da'i si'+ui dis&osi6%l s%6%lum dialis%' di&%'un u++an s%6agai ali'an -a' %'ial.1 +%duan!a un u+ m%m6%da+an da'ah !ang masu+ +%dalamn!a s%6agai da'ah !ang 6%lum m%n9a&ai dialis%' dan dalam a9uan un u+ m%l% a++an /a'um: /a'um -a' %'ial. dil% a++an &aling d%+a d%ngan anas omosis AH &ada Ais ula a au andu' un u+ m%ma+simal+an ali'an da'ah. Kan ong 9ai'an no'mal salin% !ang di+l%& s%lalu disam6ung+an +% si'+ui % a& s%6%lum &om&a da'ah. )ada +%/adian hi&o %nsi1 da'ah !ang m%ngali' da'i &asi%n da&a di+l%m s%m%n a'a 9ai'an no'mal salin% !ang di+l%m di6u+a dan m%mung+in+an d%ngan 9%&a m%nginAus un u+ m%m&%'6ai+i %+anan da'ah. 2'anAusi da'ah dan &lasma %+s&and%' /uga da&a disam6ung+an +% si'+ui &ada +%adaan ini dan di6ia'+an un u+ m%n% %s1 di6an u d%ngan &om&a da'ah. 0nAus h%&a'in da&a dil% a++an 6ai+ s%6%lum a au s%sudah &om&a da'ah1 %'gan ung &%'ala an !ang diguna+an. ,ialis%' adalah +om&on%n &%n ing s%lan/u n!a da'i si'+ui . ,a'ah m%ngali' +%dalam +om&a' %m%n da'ah da'i dialis%'1 %m&a %'/adin!a &%' u+a'an 9ai'an dan ;a sisa. ,a'ah !ang m%ninggal+an dialis%' m%l%"a i +ond%+ o' uda'a dan Aoam !ang m%ng+l%m dan m%ngh%n i+an &om&a da'ah 6ila %'d% %+si adan!a uda'a. )ada +ondisi s%&%' i ini1 s% ia& o6a 5o6a !ang a+an di6%'i+an &ada dialisis di6%'i+an sam&ai m%lalui dialisis &o' o6a'5o6a an. +%9uali )%n ing un u+ diinga 1 ha'us 6agaimana&un1 6ah"a +%6an!a+an o6a 5o6a di unda &%m6%'iann!a s%l%sai m%mang di&%'in ah+an di6%'i+an. ,a'ah !ang %lah m%l%"a i dialisis +%m6ali +% &asi%n m%lalui -D%nosa. a au s%lang )osdialis%'. S% %lah "a+ u inda+an !ang di/ad"al+an1 dialisis dia+hi'i d%ngan m%ng+l%m da'ah da'i &asi%n1 m%m6u+a slang 9ai'an no'mal salin%1 dan m%m6ilas si'+ui un u+ m%ng%m6ali+an da'ah &asi%n. S%lang dan dialis%' di6uang1 m%s+i&un &'og'am dialisis +'oni+ s%'ing m%m6%li &%'ala an un u+ %li i m%m6%'sih+an dan m%ngguna+an ulang dialis%'. 2inda+an +%"as&adaan umum ha'us dii+u i d%ngan s%&an/ang inda+an dialisis +a'%na &%ma/anan %'hada& da'ah.

3as+%' &%lindung "a/ah dan sa'ung angan "a/i6 diguna+an ol%h %naga &%la+sana h%modialisa. Inter reta%$ Ha%$# Hasil h%modialisa da&a dinilai d%ngan m%ng+a/i /umlah 9ai'an !ang di6uang dan +o'%+si gangguan %l%+ 'oli dan asam 6asa.

9* K.( #$'a%$ a) K% ida+s%im6angan ?ai'an Hi&%'Dol%mia 2%muan 6%'i+u ini m%ngis!a'a +an adan!a +%l%6ihan 9ai'an s%&%' i %+anan da'ah nai+1 &%ning+a an nadi1 dan A'%+u%nsi &%'naAasan1 &%ning+a an %+anan D%na s%n 'al1 dis&n%a1 6a u+1 %d%ma1 &%nam6ahan 77 6%'l%6ih s%/a+ dial!sis %'a+hi' Hi&oDol%mia )% un/u+ %'hada& hi&oDol%mia m%li&u i &%nu'unan 2,1 &%ning+a an A'%+u%nsi nadi1 &%'naAasan1 u'go' +uli 6u'u+1 mulu +%'ing1 %+anan D%na s%n 'al m%nu'un1 dan &%nu'unan halua'an u'in%. 4i"a!a +%hilangan 6an!a+ 9ai'an m%lalui lam6ung !ang m%nim6ul+an +%hilangan 77 !ang nan in!a m%nga'ah +% diagnosa +%&%'a"a an +%+u'angan 9ai'an. 8l 'a Ail 'asi $%/ala ul 'aAil a'asi 6%'l%6ihan adalah mi'i& s!o+ d%ngan g%/ala hi&o %nsi1 mual mun ah1 6%'+%'inga 1 &using dan &ingsan. 4ang+aian ul 'aAil 'asi (,iaAil 'asi) 8l 'aAil 'asi 9%&a un u+ u/uan m%nghilang+an a au m%n9%gah hi&%' %nsi1 gagal /an ung +ong%s iA1 %d%ma &a'u dan +om&li+asi lain !ang 6%'hu6ungan d%ngan +%l%6ihan 9ai'an s%'ing+ali di6a asi ol%h ol%'ansi &asi%n un u+ m%mani&ulasi Dolum% in 'aDas+ula'. Hi&o %nsi Hi&o %nsi s%lama & dial!sis da&a dis%6a6+an ol%h

hi&oDol%mia1 ul 'aAil 'asi 6%'l%6ihan1 +%hilangan da'ah +% dalam dialis%'1 in+om&a i6ili as m%m6'an &%ndialisa1 dan %'a&i o6a an ihi&%' %nsi Hi&%' %nsi )%n!%6a6 hi&%' %nsi !ang &aling s%'ing adalah +%l%6ihan 9ai'an1 sind'om dis%Fuili6'ium1 '%s&on '%nin %'hada& ul 'aAil 'asi1 dan ansi %s. Sind'om% dis%Fuili6'ium dialisis ,imaniA%s asi+an ol%hh s%+%lom&o+ g%/ala !ang diduga disAungsis%'%6'al d%ngan '%n ang da'i mual mun ah1 sa+i +%&ala1 hi&%' %nsi sam&ai agi asi1 +%du an1 +%+a9auan m%n al1 dan +%/ang.

6) K% ida+s%im6angan El%+ 'oli El%+ 'oli m%'u&a+an &%'ha ian u ama dalam dialisis1 !ang no'maln!a di+o'%+si s%lama &'os%du' adalah na 'ium1 +alium1 6i+a'6ona 1 +alisum1 AosAo'1 dan magn%sium. 9) 0nA%+si )asi%n u'%mi+ m%ngalami &%nu'unan '%sis %n %'hada& inA%+si1 !ang di&%'+i'a+an +a'%na &%nu'unan '%s&on imunologi+. 0nA%+si &a'u m%'u&a+an &%n!%6a6 u ama +%ma ian &ada &as%in u'%mi+. d) )%'da'ahan dan H%&a'inisasi )%'da'ahan s%lama dial!sis mung+in +a'%na +onsidi m%di+ !ang m%ndasa'i s%&%' i ul+us a au gas 'i is a au mung+in a+i6a an i+oagulasi 6%'l%6ihan. H%&a'in adalah o6a &ilihan +a'%na &%m6%'iann!a s%d%'hana1 m%ning+a +an masa &%m6%+uan d%ngan 9%&a 1 dimoni o' d%ngan mudah dan mung+in 6%'la"anan d%ngan &'o amin. Per(a%a#a&an 4ang Ser$ng D$&ada $ 3asalah &%'ala an o Kons%n 'asi dialisa )%'u6ahan m%ndada+ a au 9%&a dalam +ons%n 'asi dialisa da&a m%nga+i6a a+an +%'usa+an s%l da'ah dan +%'usa+an s%'%6'al. $%/ala 'ingan s%&%' i mual mun ah1 1)

dan sa+i +%&ala. )ada +asus 6%'a da&a m%nga+i6a +an +oma1 +%+a9auan m%n al dan +%ma ian. o Ali'an dialisa Ali'an !ang ida+ m%n9u+u&i ida+ a+an m%m6aha!a+n &asi%n % a&i a+an m%ngganggu %Aisi%nsi dial!sis. o o 2%m&%'a u' Suhu ha'us di&%' ahan+an &ada 361# < 3@13 Ali'an da'ah Ca+ o' !ang m%m&%nga'uhi adalah %+anan da'ah1 Ais ula dan Aungsi +a % %'1 s%' a si'+ui %+ 'a+o&o'%al. o o K%6o9o'an da'ah Em6oli uda'a

B* KONSEP DASAR ASUHAN KEPERAWATAN

11

1* Peng'a"$an K%luhan u ama &ada &asi%n h%modialisa adalah sind'om u'%mia1 mual1 mun ah1 &%'da'ahan $01 &using1 naAas +usmaul1 +oma1 &%'i+a'di is1 9a'dia9 a'i mia1%d%m1 gagal /an ung1 %d%ma &a'u1 hi&%' %nsi. 4i"a!a K%s%ha an a. 4i"a!a K%s%ha an S%+a'ang 4i"a!a +%s%ha an s%+a'ang dida&a +an mulai da'i &asi%n m%ngalami +%luhan sam&ai m%n9a'i &%la!anan +%s%ha an sam&ai 1m%nda&a +an %'a&i dan ha'us m%n/alani %'a&i H, (&asi%n H, &%' ama). Kondisi a au +%luhan !ang di 'asa+an ol%h &asi%n s% %lah H, sam&ai H, +%m6ali(6agi &asi%n m%n/alani H, 'u in). 6. 4i"a!a +%s%ha an lalu 4i"a!a &asi%n 9. +%s%ha an dahulu di da&a +an da'i &%ngalaman m%ngalami +ondisi !ang 6%'hu6ungan d%ngan

gangguan s!s %m u'ina'ia(missal ,31hi&%' %nsi17)H dll) 4i"a!a +%s%ha an +%lua'ga ,i da&a +an da'i 'i"a!a &%n!a+i +%lua'ga !ang 6%'hu6ungan d%ngan &%n!a+i &asi%n s%+a'ang (,31hi&%'%nsi 1&%n!a+i sis %m &%'+%mihan) )%m%'i+saan La6o'a o'ium 1. a. )ada &asi%n gagal gin/al &%m%'i+saan la6o'a u'ium )%m%'i+saan da'ah 1) 5 5 5 5 2) 5 5 3) () )%m%'i+saan h%ma ologi H6 m%nu'un adan!a an%mia. E'i 'osi L%u+osi 2'om6osi )%m%'i+saan 4C2 ( '%nal Aungsi %s ) 8'%um ( 205(0 mg:dl) K'%a inin ( 01>511> mg:dl) )%m%'i+saan LC2 (liD%' Aungsi %s ) )%m%'i+saan %l%+ 'oli 12 m%li&u i :

5 5 5 >) 6) 6. 1) 5

Klo'ida Kalium Kalsium ??2 (?l%a'an9% ?'%a inin 2%s ) $C4 8'in 'u in )'o %in &%nu'unan &ada +ada' s%'um da&a m%nun/u+an +%hilangan &'o %in m%lalui u'in%1 &%'&indahan 9ai'an1 &%nu'unan &%masu+an1 dan &%nu'unan sin %sis1+a'%na +%+u'angan asam amino %s%nsial&%m%'i+saan 8'in : u'%um1 +'%a inin1 %l%+ 'oli 1 osmola'i as1 dan 6%'a /%nis.

)%m%'i+saan u'in :

2) 5 5 3)

8'in +husus 7%nda +% on Analisa +'is al : 6a u ??2

Pe(er$'%aan La+.rat.r$!( 7%'guna 8n u+ m%n%n u+an ada ida+n!a +%ga"a an1 m%n%n u+an d%'a/a $$K1 m%n%n u+an gangguan sis %m1 dan m%m6an u m%n% a&+an % iologi. 7lood u'%um ni 'og%n (78N):+'%a inin m%ning+a 1 +alium m%ning+a 1 magn%sium m%ning+a 1 +alsium m%nu'un1 K%lainan hasil &%m%'i+saan La6. lain: ?'%a inin% da'ah nai+1 H6 u'un1 8'in: &'o %in s%lalu &osi iA. a. La6o'a o'ium. Holum% u'in%1 7iasan!a +u'ang da'i (00 ml: 2( /am (Aas% oligu'ia) %'/adi dalam (2( /am < (@) /am s% %lah gin/al 'usa+ 5 *a'na 8'in%1 Ko o'1 s%dim%n +%9o+la an m%nun/u+an adan!a da'ah. 5 7%'a /%nis u'in% Ku'ang da'i l1020 m%nun/u+an &%n!a+i gin/al 9on ohn!a glom%'ulon%A'i is1 &i%lon%A'i is d%ngan

13

+%hilangan +%mam&uan m%m%+a +an m%n% a& &ada l1 0l0 m%nun/u++an +%'usa+an gin/al 6%'a . 5 )%ning+a an +'%a inin s%'um m%nun/u+an +%'usa+an gin/al. )%m%'i+saan 4adiologi 4%nal A'% 'iog'aAi dan H%nog'aAi1 ?2 S9an1 340 3aniA%s asi +lini+ a) Kuli : +uli +%+uningan1 &u9a 1 +%'ing dan 6%'sisi+1 &'u'i us a au ga al5ga al 6) Ku+u B +u+u i&is dan 'a&uh 9) 4am6u : +%'ing dan 'a&uh d) O'al B hali osis : Aa+ o' u'%mi91 &%'da'ahan gusi %) Lam6ung B mual1 mun ah1 ano'%+sia1 gas 'i is ul9%'a ion. A) )ulmona'! B u'%mi9 -lung. a au &n%umonia g) Asam 6asa B asidosis m% a6oli9 h) N%u'ologi9 B l% ih1 sa+i +%&ala1 gangguan idu'1 gangguan o o : &%gal i) H%ma ologi B &%'da'ahan

2* D$agn.%a Ke era-atan a. )ola naAas ida+ %A%+ iA 6:d %d%ma &a'u1 asidosis '%s&i'a o'i+ 6. 4%si+o 9%d%'a 6:d a+s%s Das+ul%' I +om&li+asi s%+und%' %'hada& &%nusu+an I &%m%liha'aan a+s%s Das+ul%' 9. K%+u'angan Dolum% 9ai'an 6:d &%nu'unan halua'an u'in% di% 9ai'an 6%'l%6ih1 '% %nsi 9ai'an I na 'ium d. K% ida+s%im6angan nu 'isi1 +u'ang da'i +%6u uhan u6uh 6:d ano'%+sia1 mual I mun ah1 &%m6a asan di% 1 &%'u6ahan m%m6'an% mu+osa o'al %. 0n ol%'ansi a+ iDi as 6:d K%l% ihan1 an%mia1 '% %nsi &'odu+ sam&ah1 &'os%du' dial!sis A. g. 4%si+o inA%+si 6:d &'os%du' inAasiA 6%'ulang Ku'ang &%ng% ahuan 6:d &'os%s &%n!a+i 14

3* Ren)ana Ke era-atan

N.

D$agn.%a Ke era-atan T!"!an : )r$ter$a &a%$#

Ren)ana 'e era-atan Inter;en%$ Ra%$.na#

)ola

naAas

ida+ )ola naAas %A%+ iA s% %lah dila+u+an inda+an H, (5> /am1 d%ngan 9'i %'ia: 44 J 1652@ E:m %d%ma &a'u hilang ida+ sianosis

1. Ka/i &%n!%6a6 naAas ida+ %A%+ iA 2. Ka/i '%s&i'asi I nadi 3. 7%'i+an &osisi s%mi Ao"l%' (. A/a'+an 9a'a naAas !ang %A%+ iA >. 7%'i+an O2 6. La+u+an S8 &ada saa H, #. Kola6o'asi &%m6%'ian 'anAusi da'ah @. Kola6o'asi &%m6%'ian an i6io i9 9. Kola6o'asi Ao o o'a+ 10. EDaluasi +ondisi +li%n &ada H, 6%'i+u n!a 11. EDaluasi +ondisi +li%n &ada H, 6%'i+u n!a

1. 8n u+ m%n%n u+an inda+an !ang ha'us s%g%'a dila+u+an 2. 3%n%n u+an inda+an 3. 3%la&ang+an dada +li%n s%hingga naAas l%6ih longga' (. H%ma %n%'gi s%hingga naAas ida+ s%ma+in 6%'a >. H6 '%ndah1 %d%ma1 &a'u &n%umoni is1 asidosis1 &%'i+a'di is m%n!%6a6+an su&lai O2 +% /a'ingan K 6. S8 adalah &%na'i+an s%9a'a 9%&a &ada H,1 m%m&%'9%&a &%ngu'angan %d%ma &a'u #. 8n u+ LH61

%A%+ iA 6.d: Ed%ma &a'u Asidosis '%s&i'a o'i+

15

s%hingga su&lai O2 +% /a'ingan 9u+u& @. 8n u+ m%nga asi inA%+si &a'u I &%'i+a'd 9. Collo" u& &%n!%6a6 naAas ida+ %A%+ iA 10.3%ngu+u' +%6%'hasilan inda+an 11. 8n u+ Aollo" u& 2 K%+u'angan Dolum% 9ai'an 6.d: &%nu'unan halua'an u'in% di% 9ai'an 6%'l%6ih '% %nsi 9ai'an I na 'ium K%s%im6angan Dolum% 9ai'an %'9a&ai s% %lah dila+u+an H, (5> /am d%ngan +'i %'ia: 77 &os H, s%suai d'! "%igh 8d%ma hilang 4% %nsi 1652@ E:m +ada' na 'ium da'ah 13251(> mEF:l 1. Ka/i s a us 9ai'an 2im6ang 66 &'% dan &os hd K%s%im6angan masu+an dan halua'an 2u'go' +uli dan %d%ma ,is %nsi D%na l%h%' 3oni o' Di al sign 2. 7a asi masu+an 9ai'an )ada saa &'iming I "ash ou hd 3. La+u+an hd d%ngan uA I m& s%suai dg +%nai+an 66 1$ +ondisi +li%n 1. )%ng+a/ian m%'u&a+an dasa' un u+ m%m&%'ol%h da a1 &%man auan # %Daluasi da'i in %'D%nsi 2. )%m6a asan 9ai'an a+an m%n% u+an d'! "%igh 1 halua'an u'in% I '%s&on %'hada& %'a&i. 3. 8C I 23) !ang s%suai a+an M +%l%6ihan Dolum% 9ai'an s%suai dg a'g% 77 %d%al:d'! "%igh (. Sum6%' +%l%6ihan 9ai'an da&a di+% ahui >. )%mahaman L+%'/asama +li%n I

in %'dialisis (. 0d%n iAi+asi sum6%' masu+an 9ai'an masa in %'dialisis >. G%las+an &ada +%lua'ga I +li%n 'asional &%m6a asan 9ai'an 6. 3o iDasi +li%n un u+ L +%6%'sihan mulu 3 K% ida+s%im6angan nu 'isi1 +u'ang da'i +%6u uhan u6uh 6.d: ano'%+sia1 mual I mun ah &%m6a asan di% &%'u6ahan m%m6'an% mu+osa o'al K%s%im6angan nu 'isi %'9a&ai s% %lah dila+u+an H, !ang sd%+ua (10512 /am:mg) s%lama 3 6ulan1 di% &'o %in %'&%nuhi1 d%ngan +'i %'ia: ida+ %'/adi &%nam6ahan a au M 77 !ang 9%&a u'go' +uli no'mal an&a ud%ma +ada' al6umin &lasma 31>5>10 g':dl +onsumsi di% nilai &'o %in inggi 17

+%lua'ga dalam &%m6a asan 9ai'an 6. K%6%'sihan mulu m%ngu'angi +%+%'ingan mulu 1 s%hingga M+%inginan +li%n un u+ minum

1. Ka/i s a us nu 'isi: 1. S%6agai dasa' )%'u6ahan 77 )%ngu+u'an an 'o&om% 'i Nilai la6. (%l%+ 'oli 1 78N1 +'%a inin1 +ada' al6umin1 &'o %in 2. Ka/i &ola di% 3. Ka/i Aa+ o' !ang 6%'&%'an dalam m%'u6ah masu+an nu 'isi (. Kola6o'asi m%n%n u+an inda+an H, (5> /am 253 minggu >. Kola6o'asi &%m6%'ian inAus al6unin 1 /am %'a+hi' H, 6. 2ing+a +an un u+ m%man au &%'u6ahan I in %'D%nsi !ang s%suai 2. )ola di% dahulu I s%+a'ang 6%'guna un u+ m%n%n u+an m%nu 3. 3%m6%'i+an inAo'masi1 Aa+ o' mana !ang 6isa dimodiAi+asi. (. 2inda+an H, !ang ad%+ua 1 M +%/adian mual5 mun ah I ano'%+sia1 s%hingga L naAsu ma+an >. )%m6%'ian al6umin l%"a inAus

masu+an &'o %in d%ngan nilai 6iologi inggi: %lu'1 daging1 &'odu+ susu #. An/u'+an 9amilan '%ndah &'o %in na6a i1 '%ndah na 'ium1 inggi +alo'i dian a'a "a+ u ma+an @. G%las+an 'asional &%m6a asan di% 1 hu6ungan d%ngan &%n!a+i gin/al dan Lu'%a dan +'%a inin 9. An/u'+an im6ang 77 ia& ha'i 10. Ka/i adan!a masu+an &'o %in !ang ida+ ad%+ua Ed%ma )%n!%m6uh an !ang lama Al6umin s%'um u'un

iD a+an L al6umin s%'um 6. )'o %in l%ng+a& a+an L +%s%im6angan ni 'og%n #. Kalo'i a+an L %n%'gi1 m%m6%'i+an +%s%m&a an &'o %in un u+ &%' um6uhan @. L &%mahaman +li%n s%hingga mudah m%n%'ima masu+an 9. 8n u+ m%n%n u+an s a us 9ai'an I nu 'isi 10. )%nu'unan &'o %in da&a M al6umin1 &%m6%n u+an ud%ma I &%'lam6a an &%n!%m6uhan

0n ol%'ansi a+ iDi as 6.d.: K%l% ihan An%mia

S% %lah dila+u+an inda+an +%&%'a"a an I H,1 +li%n mam&u 6%'&a' isi&asi dalam 1(

1. Ka/i Aa+ o' !ang m%nim6ul+an +%l% ihan: An%mia

1. 3%n!%dia+an inAo'masi %n ang indi+asi ing+a +%l% ihan 2. 3%ning+a +an

4% %nsi &'odu+ sam&ah

a+ iDi as !ang da&a di ol%'ansi1 d%ngan +'i %'ia: 6%'&a' isi&asi dalam a+ iDi as &%'a"a an mandi'i !ang di&ilih 6%'&a' isi&asi dalam L a+ iDi as dan la ihan is i'aha I a+ iDi as s%im6ang:6%' gan ian

K% ida+s%im6an gan 9ai'an I %l%+ 'oli

a+ iAi as 'ingan:s%dang I m%m&%'6ai+i ha'ga di'i 3. 3%ndo'ong la ihan I a+ iAi as !ang da&a di ol%'ansi I is i'aha !ang ad%+ua (. 0s i'aha !ang ad%+ua dian/u'+an s% %lah dialisis1 +a'%na adan!a &%'u6ahan +%s%im6angan 9ai'an I %l%+ 'oli !ang 9%&a &ada &'os%s dialisis sanga m%l%lah+an

)'os%du' dialisis

4% %nsi &'odu+ sam&ah d%&'%si +%mandi'ian dalam a+ iAi as &%'a"a an di'i !ang da&a di ol%'ansi1 6an u /i+a +%l% ihan %'/adi

2. 2ing+a +an

3. An/u'+an a+ iDi as al %'na iA sam6il is i'aha (. An/u'+an un u+ is i'aha s% %lah dialisis

>

Ha'ga di'i '%ndah 6.d: K% %'gan ungan )%'u6ahan &%'an )%'u6ahan 9i 'a u6uh dan Aungsi s%+sual

3%m&%'6ai+i +ons%& 1. Ka/i '%s&on I di'i1 d%ngan 9'i %'ia: )ola +o&ing +li%n dan +%lua'ga %A%+ iA Kli%n I +%lua'ga 6isa m%ngung+a&+an &%'asaan I '%a+sin!a %'hada& &%'u6ahan hidu& !ang di&%'lu+an '%a+si +li%n I +%lua'gan!a %'hada& &%n!a+i I &%nanganann!a. 2. Ka/i hu6ungan +li%n dan +%lua'ga %'d%+a 3. Ka/i &ola +o&ing +li%n I +%lua'gan!a (. ?i& a+an dis+usi !ang %'6u+a %n ang 1&

1. 3%n!%dia+an da a +li%n I +%lua'ga dalam m%nghada&i &%'u6ahan hidu& 2. )%ngua an I du+ungan %'hada& +li%n diid%n iAi+asi 3. )ola +o&ing !ang %A%+ iA dimasa lalu 6isa 6%'u6ah /i+a m%nghada&i &%n!a+i I &%nanganan !ang di % a&+an

&%'u6ahan !ang %'/adi a+i6a &%n!a+i I &%nangann!a )%'u6ahan &%'an )%'u6ahan ga!a hidu& )%'u6ahan dalam &%+%'/aan )%'u6ahan s%+sual K% %'gan ungan dg 9%n %' dial!sis >. $ali 9a'a al %'na iA un u+ %+s&'%si+an s%+sual lain s%lain hu6ungan s%+s 6. ,is+usi+an &%'an m%m6%'i dan m%n%'ima 9in a1 +%hanga an dan +%m%s'aan

s%+a'ang (. Kli%n da&a m%ngid%n iAi+asi masalah dan lang+ah5lang+ah !ang ha'us dihada&i >. 7%n u+ al %'na iA a+ iAi as s%+sual da&a di %'ima. 6. S%+suali as m%m&un!ai a' i !ang 6%'6%da 6agi ia& indiDidu1 %'gan ung da'i ma u'i asn!a

4%si+o 9%d%'a 6.d a+s%s Das+ul%' I +om&li+asi s%+und%' %'hada& &%nusu+an dan &%m%liha'aan a+s%s Das+ul%'

)asi%n ida+ m%ngalami 9%d%'a dg +'i %'ia: +uli &ada s%+i a' AH shun u uh: ida+ 'usa+ )asi%n ida+ m%ngalami +om&li+asi H,

1. Ka/i +%&a %nan AH shun s%6%lum H, 2. 3oni o' +%&a %nan s% ia& 2 /am 3. Ka/i "a'na +uli 1 +%u uhan +uli 1 s%nsasi s%+i a' shun 2)

1. AH !g sudah ida+ 6ai+ 6ila di&a+sa+an 6isa %'/adi 'u& u'% Das+ul%' 6%'u6ah da&a %'/adi 'u& u'% Das+ul%':%m6oli 3. K%'usa+an /a'ingan da&a

+a % %' s%di+i n!a 2. )osisi +a % %' !g

(. 3oni o' 2, s% %lah H, >. La+u+an h%&a'inisasi &ada shun :+a % %' &as9a H, 6. ?%gah %'/adin!a inA%+si &d a'%a shun :&%nusu+an +a % %'

didahului anda +%l%mahan &ada +uli 1 l%9% 6%ng+a+1 Ms%nsasi (. )osisi 6a'ing lama s% %lah H, da&a m%n!%6a6+an o' hos a i+ hi&o %nsi >. Shun da&a m%ngalami sum6a an I da&a dihilang+an dg h%&a'in 6. 0nA%+si d& m%m&%'mudah +%'usa+an /a'ingan

4%si+o inA%+si 6.d &'os%du' inAasiA 6%'ulang

)asi%n ida+ m%ngalami inA%+si dg 9'i %'ia: 2a+ ada +%m%'ahan s%+i a' shun A'%a shun ida+ n!%'i:6%ng+a+

1. )%' ahan+an a'%a s %'il s%lama &%nusu+an +a % %' 2. )%' ahan+an %+ni+ s %'il s%lama +on a+ dg a+s%s Das+ul%': &%nusu+an1 &%l%&asan +a % %' 3. 3oni o' a'%a a+s%s H, %'hada& +%m%'ahan1 6%ng+a+1 n!%'i 21

1. 3i+'oo'ganism% da&a di9%gah masu+ +%dalam u6uh saa ins%'si +a % %' 2. Kuman ida+ masu+ +%dalam a'%a ins%'si 3. 0nAlamasi:inA%+si di andai dg +%m%'ahan1 n!%'i1 6%ng+a+ (. $i;i !ang 6ai+ Lda!a ahan u6uh >. )asi%n H, m%ngalami sa+i +honis1 Mimuni as

(. 7%'i &%'n/%lasan &d &asi%n &%n ingn!a Ls a us gi;i

>. Kola6o'asi &%m6%'ian an i6io i+

7* I( #e(enta%$ S%suai d%ngan 0n %'D%nsi !ang %lah di6ua .

8* E;a#!a%$ a. )ola naAas &asi%n +%m6ali no'mal 5 5 5 44 J 1652@ E:m %d%ma &a'u hilang ida+ sianosis

6. K%s%im6angan Dolum% 9ai'an %'9a&ai s% %lah dila+u+an H, (5> /am d%ngan +'i %'ia: 5 5 5 5 77 &os H, s%suai d'! "%igh 8d%ma hilang 4% %nsi 1652@ E:m Kada' na 'ium da'ah 13251(> mEF:l

9. K%s%im6angan nu 'isi %'9a&ai s% %lah dila+u+an H, !ang sd%+ua (10512 /am:mg) s%lama 3 6ulan1 di% &'o %in %'&%nuhi1 d%ngan +'i %'ia: 5 5 5 5 ida+ %'/adi &%nam6ahan a au M 77 !ang 9%&a u'go' +uli no'mal an&a ud%ma +ada' al6umin &lasma 31>5>10 g':dl +onsumsi di% nilai &'o %in inggi

22

d. S% %lah dila+u+an inda+an +%&%'a"a an I H,1 +li%n mam&u 6%'&a' isi&asi dalam a+ iDi as !ang da&a di ol%'ansi1 d%ngan +'i %'ia: 5 5 6%'&a' isi&asi dalam a+ iDi as &%'a"a an mandi'i !ang di&ilih 6%'&a' isi&asi dalam L a+ iDi as dan la ihan is i'aha I a+ iDi as s%im6ang:6%'gan ian %. 3%m&%'6ai+i +ons%& di'i1 d%ngan 9'i %'ia: 5 5 A. )ola +o&ing +li%n dan +%lua'ga %A%+ iA Kli%n I +%lua'ga 6isa m%ngung+a&+an &%'asaan I '%a+sin!a %'hada& &%'u6ahan hidu& !ang di&%'lu+an )asi%n ida+ m%ngalami 9%d%'a dg +'i %'ia: 5 5 5 5 +uli &ada s%+i a' AH shun u uh: ida+ 'usa+ )asi%n ida+ m%ngalami +om&li+asi H, 2a+ ada +%m%'ahan s%+i a' shun A'%a shun ida+ n!%'i:6%ng+a+ BAB III PENUTUP

g. )asi%n ida+ m%ngalami inA%+si dg 9'i %'ia:

A* Ke%$( !#an

,a'i &%ma&a'an di a as ma+a da&a m%misah+an da'ah da'i ;a 5;a

di am6il +%sim&ulan 6ah"a inda+an un u+

H%modialisis (H,) adalah 9a'a &%ngo6a an : &'os%du'

sisa : 'a9un !ang dila+sana+an d%ngan

m%ngali'+an da'ah m%lalui m%m6'an s%mi&%'mia6%l dimana ;a sisa a au 'a9un ini dialih+an da'i da'ah +% 9ai'an dialisa !ang +%mudian di6uang1 s%dang+an da'ah +%m6ali +% dalam u6uh s%suai d%ngan a' i da'i h%mo !ang 6%'a' i da'ah dan dialisis !ang 6%'a' i m%mindah+an.

B* Saran

,alam &%ngam6ilan +%&u usan un u+ m%ngada+an a au m%la+u+an h%modialisis ha'us 6%na'56%na' m%m&%' im6ang+an hal5hal !ang mung+in %'/adi 23

6ai+ %A%+ da'i %'a&i mau&un da'i s%gi Ainansial. Ol%h +a'%na i u1 ha i5 ha ilah dalam m%ngm6il +%&u usan m%nginga %'a&i h%modialisis 6%'langsung lama s%hingga m%m6u uha+n 6an!a+ ma %'i dan +%sia&an Aisi+ !ang 6ai+.

DA<TAR PUSTAKA 7asu+i 71 )u'nomo.2000. Da%ar=Da%ar Ur.#.g$* 3alang: Ca+ul as K%do+ %'an 7'a"i/a!a 7'un%' I Sudda' h.2001*Ke era-atan Med$)a# Beda&*;.# 2*ed$%$ >*E$?: Ga+a' a

24

,o%ng%s E. 1 3a'il!nn .2000.Ren)ana A%!&an 'e era-atan ? Ped.(an Unt!' Peren)anaan dan Pend.'!(enta%$an Pera-atan Pa%$en.Ga+a' a :E$? )'i9%1 S!lDia1d++. (200>). Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit* Ed$%$ 9. E$?. Ga+a' a Susann%1 ? Sm%l;%'.2002. Ke era-atan Med$'a# Beda& 5Br!nner :S!ddart6/ Ed$%$ @III/ @.#!(e 2 Ga+a' a. E$?

25