Anda di halaman 1dari 1

5 tema 2 kl.

ali esminiai bruoai alys turi joms bding bruo, skiriani jas nuo kit dalyvaujani byloje asmen 1. Procesas civilinje byloje vyksta ali vardu. alys yra vienas i iekinio tapatumo nustatyt kriterij, nes pareikti tapat iekin pakartotinai negalima. !eis"j kolegija nurod" , kad nutraukiant #ivilin$ byl% &'( 2)* str * punkto pagrindu, svarbu nustatyti iekini tapatum%. +ekini tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus , gino alis, iekinio dalyk% ir pagrind%. 2. alys daniausiai yra materialiojo teisinio santykio, i kurio kilo ginas, subjektai. +ki teismo sprendimo pri"mimo alys laikomos tik"tinais materialini teisini santyki subjektais, nes kl galima atsakyti tik tuomet, kai yra nustatytos visos bylos aplinkyb"s, materialiojo teisinio pobdio -aktai bei kai pritaikytos konkreios materialiosios teis"s normos. + ir ++ stadijoje materialiojo pobdio klausimai nesprendiami, teismas tik iaikina, ar asmuo turi pro#esin$ teis$ kreiptis teism% ir ar j% tinkamai gyvendina. .g d"l ios prieasties ist nenumato galimyb"s atsisakyti priimti iekin d"l praleist iekinio senaties termin, nes iekinio senatis gali bti taikoma tik prieingos alies reikalavimu &'k 1.12/ str. !aigi, priimdamas iekin teismas aikinasi tik pro#esinio teisinio pobdio -aktus. 0aterialiojo teisinio pobdio aplinkyb"s, susijusios su iekovo teise reikalavimo patenkinim%, turi bti anali1uojamos bylos nagrin"jimo i esm"s metu. 2ei byla prokuroro, valstyb"s ar savivaldyb"s institu#ij ar kit asmen yra ikelta vieajam interesui apginti, tokiose bylose iekovu laikomas asmuo, kuris pareik" iekin , taiau jis iekovas yra tik pro#esine teisine prasme. 2ei pareiktas iekinys vieajam interesui apginti kartu susij$s su tam tikr asmen teis"mis, ie asmenys traukiami treiaisiais asmenimis, arba j pai praymu bendraiekiais. 'astaruoju atveju, ie asmenys bus pro#eso alys ir materiali%ja ir pro#esine prasme. *. alys gyvendina dispozityvumo princip civiliniame procese t.y pro#esas pradedamas ir gali bti baigiamas tik ali ini#iatyva. 'agal bendr% taisykl$ teism% gali kreiptis tik pats suinteresuotas asmuo, kurio teis"s ar interesai paeisti. 3yloje visada svarbu isiaikinti tikr%j% iekovo ir atsakovo vali%. kai yra atstovaujama neveiksnaus asmens teis"s, jeigu jis pats negali disponuoti savo materialin"mis ir pro#esin"mis teis"mis, isakyti savo po1i#ij%, o jam atstovauja statyminiai atstovai, ypatingas vaidmuo tenka teismui. !eismas turi kontroliuoti, kad statyminiai atstovai savo veiksmais nepaeist iekovo teisi ar teis"t interes. 4 alys turi materialj teisin ir procesin teisin suinteresuotum bylos baigtimi! 2 tikslas5 ne tik pasiekti, kad teismas priimt atitinkam% sprendim% byloje, bet ir kad teismo sprendimas tur"t tiesiogin$ reikm$ j teis"ms ir pareigoms. !ik alims galioja teismo sprendimo galia. 6siteis"j$s teismo sprendimas alims gyja res iudi#ata gali% t.y alys netenka teis"s kitoje byloje ginyti siteis"jusiu teismo sprendimu nustatyt -akt bei teisni santyki ir reikti t pai reikalavim tuo paiu pagrindu.