Anda di halaman 1dari 175

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS KESELURUHAN Tajuk Masa KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 5 hari ( 30 jam bersemuka + 30 jam tugasan ) Menghasilkan Modal Insan Yang Cerdas Kreatif Dan Inovatif Matlamat Bagi Memenuhi Cabaran Abad Ke 21 Agar Negara Mampu Bersaing Di Persada Dunia

A. Objektif Pada akhir kursus ini, peserta dapat: 1. Menerangkan maksud dan konsep KBAT, Falsafah dan teori asas KBAT. 2. Meningkatkan kemahiran KBAT melalui pemahaman prinsip-prinsip berkaitan dengan KBAT. 3. Meningkatkan penggunaan peta pemikiran (I-Think) sebagai alat penyelesaian masalah. 4. Membentuk dan menstruktur item pentaksiran mirip Lembaga Peperiksaan, item bukan rutin, TIMSS dan PISA berdasarkan huraian sukatan pelajaran Matematik Tingkatan 1 dan 2. 5. Mempraktikkan teknik penyoalan untuk menggalakkan pemikiran dan pendekatan menggalakkan pemikiran (SPS) untuk memupuk pemikiran kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan pengajaran. 6. Mengintegrasikan KBAT dalam kurikulum melalui amalan pedagogi.

1|

KBAT MATEMATIK 2013

B. Kandungan Pengajaran 1. Falsafah, prinsip, isu-isu KBAT 2. Teknik Penyoalan ( Soalan Bukan Rutin dan Item Lembaga Peperiksaan) 3. Pembinaan Item TIMSS dan PISA 4. Peta Pemikiran ( i-Think) 5. Teknik penyoalan untuk menggalakkan pemikiran (MdH) 6. Pendekatan menggalakkan Pemikiran (SPS)

C. Kaedah
1. Kuliah 2. Perbengkelan 3. Kritikan video/ senario PdP 4. Aktiviti hands-on, minds-on 5. Sumbangsaran 6. Analisis kesilapan 7. Perbincangan

D. Bahan Pengajaran 1. Modul Latihan KBAT Matematik 2. Slaid pengajaran 3. Video Pengajaran 4. Bahan edaran 5. Contoh soalan TIMSS dan PISA 6. Tool kit: 8 nota kosong peta pemikiran

2|

KBAT MATEMATIK 2013

E. Alatan 1. Komputer riba berserta external speaker 2. Projektor LCD 3. Papan tulis 4. Marker 5. Kertas sebak (mahjong) 6. Pencetak 7. Kertas A4 8. Pita pelekat (masking tape) 9. Post-it pad 10. Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 dan 2

F. Penilaian
1. Soalan pra dan pasca ujian 2. Pemerhatian berterusan 3. Interaksi secara lisan 4. Pembentangan hasil kerja kumpulan 5. Tugasan 6. Instrumen Penilaian Keberkesanan Kursus

G. Rumusan / Refleksi Berdasarkan penilaian semua slot.

3|

KBAT MATEMATIK 2013

Rujukan Becker, J. P., & Shimada, S. (1997). The open-ended approach: A new proposal for teaching mathematics. Reston, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics. Leong, C. K., Teoh, B. T. & Warabhorn, P. (2012). Introduction of the Bansho Plan to Primary School Mathematics Teachers: A Case Study. In A. L. White & U. H. Cheah (Eds.), Transforming School Mathematics Education in the 21st Century (pp. 33-44). Penang, Malaysia: SEAMEO RECSAM. Stevenson, H., & Stigler, J. (1992). The learning gap. New York: Summit. Stigler, J., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: Best ideas from the world's teachers for improving education in the classroom. New York: Free Press. Stigler, J. W., Gonzales, P., Kawanaka, T., Knoll, S., & Serrano, A. (1999). The TIMSS Videotape Classroom Study: methods and findings from and exploratory research project on eighth-grade mathematics instuction in Germany, Japan,

and the United States. Educational Statistics Quarterly, 1(2), 109-112. Yoshida, M. (1999). Lesson Study: A case Study of a Japanese Approach to Improving Instruction Through School-Based Teacher Development. Unpublished doctoral dissertation, The University of Chicago. Hyerle, D., & Yeager, C. (2007). Thinking maps: A language for learning. US: Thinking Maps Incorporated.

4|

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 1 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH FALSAFAH, PRINSIP DAN ISU DALAM KBAT 1 jam

Topik Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. memahami falsafah KBAT. 2. Mengenal pasti isu-isu dalam amalan PdP, 3. memberi cadangan tindakan untuk menangani isu-isu dikenalpasti. B. Kandungan Pengajaran 1. Senario amalan PdP di bilik darjah. 2. TIMSS & PISA: Pencapaian Malaysia dalam TIMSS dan PISA. 3. Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT): Banding beza soalan SPM, PMR, TIMSS & PISA. 4. Keperluan pembelajaran abad ke 21. c. Kaedah dan Strategi
1. Pembentangan 2. Tayangan slaid 3. Perbincangan / sumbangsaran

D. Bahan Pengajaran 1. Slaid Power Point.

5|

KBAT MATEMATIK 2013

E. Alatan 1. Komputer riba 2. Projektor LCD. F. Penilaian


1. Pemerhatian berterusan 2. Interaksi secara lisan

G. Rumusan / Refleksi

NOTA Transformasi kurikulum pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 memberi penekanan kepada konsep kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang berupaya melahirkan generasi mempunyai pemikiran kritikal dan kreatif.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(PPPM) 2013-2025 Sebanyak 11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah: 1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. 2. Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. 3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. 4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. 5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.

6|

KBAT MATEMATIK 2013

6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. 7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. 8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. 11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam. ASPIRASI TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DAN MURID DI MALAYSIA Kumpulan murid terbaik yang bagaimanakah ingin dihasilkan untuk berdepan dengan cabaran ekonomi abad ke-21? Jenis pendidikan yang bagaimanakah perlu disediakan untuk mereka hadapi dunia globalisasi yang pantas berubah? Kedua-dua aspirasi ini merangkumi dua aspek: pertama, sistem pendidikan secara keseluruhan, dan kedua, murid secara individu. Visi dan aspirasi ini akan menjadi landasan transformasi sistem pendidikan Malaysia

Aspirasi sistem Pelan pembangunan pendidikan ini berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan teras pendidikan Akses: Setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kualiti: Sistem pendidikan di Malaysia menetapkan aspirasi untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran bagi menentukan kejayaaan sistem pendidikan Malaysia secara

keseluruhan, iaitu :

7|

KBAT MATEMATIK 2013

TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Ekuiti: Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan berkualiti kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, jantina atau latar belakang sosioekonomi. Perpaduan: Sekolah berperanan untuk mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan murid melalui interaksi bersama murid lain dan belajar untuk memahami, menerima serta menghayati perbezaan, suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi dapat dibentuk. Kecekapan: Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

PRESTASI AKADEMIK MURID BERBANDING STANDARD ANTARABANGSA Sejarah sistem pendidikan Malaysia, seperti negara lain di dunia, memberi penekanan terhadap pembangunan kandungan pengetahuan yang kukuh menerusi mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa. Walau bagaimanapun, dari segi pengiktirafan di peringkat global, kemahiran murid adalah tidak mencukupi sekadar menguasai 3M (membaca, menulis dan mengira) sahaja apabila mereka meninggalkan persekolahan. Tumpuan bukan hanya kepada kepentingan pemerolehan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembangunan kemahiran berfikir aras tinggi.

Kemahiran Berfikir: Setiap murid belajar cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan untuk membolehkan murid menghubungkan pelbagai disiplin ilmu. Lebih penting lagi, dalam ekonomi berasaskan pengetahuan, mereka mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penyelesaian masalah, penaakulan dan pemikiran kreatif dan inovatif. Dalam sistem pendidikan, bidang ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kreatif di luar konteks akademik 8|

KBAT MATEMATIK 2013

Secara umumnya, mengikut taksonomi Bloom, KBAT merujuk kepada empat aras teratas kemahiran berfikir iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta, manakala aras paling bawah yang merujuk kepada kemahiran berfikir aras rendah (KBAR) iaitu memahami dan menghafal.

Pelaksanaan KBAT di bawah PPPM kali ini difokuskan kepada subjek Sains dan Matematik serta dilakukan secara menyeluruh membabitkan proses pengajaran dan pembelajaran, soalan peperiksaan, penyediaan alat bantuan mengajar, malah diterapkan dalam aktiviti kokurikulum seperti kuiz dan pertandingan.

Rombakan peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016. Menjelang tahun 2016, peratusan soalan berbentuk pemikiran aras tinggi akan ditambah sehingga merangkumi 80% daripada keseluruhan soalan UPSR, 80% dalam pentaksiran pusat untuk Tingkatan 3, 75% daripada keseluruhan soalan bagi mata pelajaran teras SPM dan 50% bagi soalan mata pelajaran elektif SPM. Perubahan dalam reka bentuk peperiksaan bermaksud guru tidak lagi perlu meramal bentuk soalan dan topik yang akan diuji, dan pada masa yang sama tidak perlu melaksanakan latih tubi terhadap topik tertentu. Sebaliknya, murid dilatih untuk berfikir secara kritis dan mengaplikasi ilmu yang dipelajari dalam pelbagai konteks keperluan. Penilaian berasaskan sekolah juga memberikan tumpuan untuk menguji kemahiran berfikir aras tinggi.

TIMSS DAN PISA SEBAGAI KAYU UKUR Sepanjang dua dekad yang lalu, pentaksiran antarabangsa murid seperti Programme for International Students Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), telah muncul sebagai kaedah

perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan daripada pelbagai 9|

KBAT MATEMATIK 2013

sistem pendidikan. Pentaksiran ini mengambil kira pelbagai kemahiran kognitif seperti aplikasi dan penaakulan. Ketika Malaysia mengambil bahagian dalam TIMSS buat pertama kalinya pada tahun 1999, skor purata murid mengatasi purata antarabangsa dalam Matematik dan Sains. Penyertaan dalam pusingan yang terkini pada tahun 2007 menunjukkan prestasi murid Malaysia telah menurun bawah E-7 purata antarabangsa bagi mata pelajaran Matematik dan Sains, disusuli penurunan dari segi kedudukan negara. Lebih kritikal lagi, 18% dan 20% murid Malaysia gagal mencapai tahap kemahiran minimum dalam Matematik dan Sains pada tahun 2007, iaitu peningkatan dua hingga empat kali ganda daripada 7% dan 5% masing-masing pada tahun 2003. Keputusan PISA 2009+ (penyertaan kali pertama Malaysia) juga tidak

memberangsangkan kerana kedudukan Malaysia terletak dalam kelompok sepertiga terbawah dalam kalangan 74 negara peserta. Pencapaian ini juga meletakkan Malaysia bawah pencapaian purata antarabangsa dan OECD. Hampir 60% murid berumur 15 tahun yang menyertai PISA gagal mencapai tahap kemahiran minimum dalam Matematik, manakala 44% dalam Bacaan dan 43% dalam Sains tidak mencapai tahap kemahiran minimum.

Berfikir ialah kebolehan manusia untuk membentuk konsep, memberi sebab, atau membuat penentuan. (Beyer, B.K., 1991) (kebolehan) Berfikir ialah satu koleksi kemahiran atau operasi mental yang digunakan oleh seseorang individu. (Nickerson, Perkins dan Smith, 1985) (kemahiran) Berfikir merupakan pembentukan idea, pembentukan semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu. (Fraenkel, J.R., 1980) (proses) Berfikir melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. (Mayer, R.E., 1977) (operasi)

10 |

KBAT MATEMATIK 2013

Learning and thought


Learning without thought is labour lost; thought without learning is perilous(Confucius)
Jadi, ia kelihatan seperti pembelajaran adalah tidak berkesan tanpa berfikir! Adakah kita menganggap semua pembelajaran berlaku dengan menggunakan pemikiran.

'Guru meminta kami untuk berfikir, tetapi bagaimanakah cara untuk berfikir? Mereka tidak memberitahu kita bagaimanakah cara untuk berfikir '(dari pelajar) Pelajar akan keliru sama ada mereka perlu berfikir apabila mereka belajar, adakah ini bermakna bahawa jika mereka tidak dapat menjawab soalan yang bermakna mereka tidak belajar dan tidak berfikir?

Pemikiran Aras Rendah (KBAR)


Senk, Beckman, & Thompson (1997)

LOT

is involved when students are solving

tasks where the solution requires applying a wellknown algorithm, often with NO

justification, explanation, or proof

required, and where only a single correct answer is possible

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)


Stein and Lane (1996) describe

HOT

complex, non-algorithmic thinking to solve a task in which there is NOT a predictable, well-rehearsed approach or pathway explicitly suggested by the task, task instruction, or a worked out example .

as the

use

of

11 |

KBAT MATEMATIK 2013

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)


Thompson (2008) generally characterized

HOT
where an

involves solving tasks algorithm has not been taught

or using known algorithms while working in unfamiliar contexts or situations.

Enam Kemahiran Kritis Abad Ke 21


Kreativiti & Inovasi Berkomunikasi

Literasi Maklumat Penyelesaian Masalah

Kemahiran Kritis

Bekerja Secara Berpasukan

Warganegara yang Bertanggungjawab

MENGAPA KBAT PENTING?


Menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia.

12 |

KBAT MATEMATIK 2013

Penggunaan kata kerja seperti

inferens, mewajarkan, menaakul


dalam HP/SP bermaksud ia memerlukan HOTs. Secara amnya HOTs adalah dari aplikasi ke atas. Walau bagaimanapun LOTs dalam HP/SP seperti menerangkan juga boleh di capai melalui aktiviti HOTs

membuat

Contoh-contoh hasil pembelajaran yang dijangka


Meramalkan/Menjangkakan perubahan suatu unsur daripada jadual unsur. Membuat hipotesis terhadap keputusan yang mungkin diperolehi sebelum ujikaji dijalankan. Mengklasifikasikan bahan merujuk kepada keperluan kuantiti. Membuktikan keperluan berbagai jenis dalam situasi yang berbeza. Membuat hubungan di antara daya, jisim dan pecutan.

Contoh meta-perwakilan kata kerja digunakan dalam hasil pembelajaran domain kognitif Mengetahui/Mengingati Memahami Menggunakan Menganalisis Mensinstesis Menilai

13 |

KBAT MATEMATIK 2013

Murid belajar konsep sains berdasarkan penemuan yang mereka sendiri peroleh.
Inkuiri berlaku apabila terdapat kaitan antara konsep sains dengan soalan yang murid kemukakan dan mereka mencari jawapan

melalui

penyiasatan.

If we want students to develop the capacity to think, reason, and problem solve then we need to start with

high-level, cognitively
complex tasks.
Stein & Lane 1996

Kemahiran Abad ke 21 Soalan dlm TIMSS & PISA

Berfikir

KBAT

14 |

KBAT MATEMATIK 2013

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCES (TIMSS)


Anjuran
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Objektif

TIMSS
Tempoh

Menghasilkan maklumat tentang input, proses dan output tentang pendidikan bagi menambah baik dasar dan p&p matematik dan sains

4 tahun sekali bermula pada 1995 Malaysia sertai sejak 1999

Sasaran

Murid T ahun 4 dan Ting. 2 (Gred 8) Di Malaysia hanya murid Ting. 2

Kerangka Pentaksiran Matematik TIMSS


Domain Kandungan
Nombor (30%)

Domain Kognitif
Pengetahuan (35%)

Algebra (30%)

Aplikasi (40%)

Geometri (20%) Data and Chance (20%)

Penaakulan (25%)

Domain Kandungan Matematik TIMSS


Nombor bulat Pecahan dan perpuluhan Integer Nisbah, Kadar dan Peratus

Nombor

Algebra

Pola Ungkapan algebra Persamaan, formula dan fungsi Bentuk geometri Pengukuran geometri Lokasi dan pergerakan Organisasi dan persembahan data Interpretasi data Chance

Geometri

Data dan Perubahan

15 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA)


Anjuran
Organisation for Economic Cooperation and Development mengukur pencapaian murid berumur 15+ dalam literasi matematik, literasi sains dan literasi bacaan untuk melihat sejauh mana remaja telah memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi ahli masyarakat yang berjaya 3 tahun sekali bermula pada 2000 Malaysia sertai sejak 2009

Objektif

PISA
Tempoh

Sasaran

Murid berumur 15+ tanpa mengira tahap tingkatan

Faktor Yang Menyumbang Kepada Prestasi Malaysia

Sikap murid Format soalan

Keutamaan Guru
Guru memberi keutamaan untuk menghabiskan sukatan pelajaran bagi menyediakan murid menghadapi peperiksaan awam. Ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran dibuat secara cepat dengan menggunakan jalan pintas tanpa perlu memahami konsep. Latih tubi banyak digunakan untuk melatih murid menjawab soalan peperiksaan

Ramai murid menjawab ujian PISA ini secara tidak bersungguh-sungguh kerana mereka menganggap ini hanyalah satu kajian biasa dan tidak penting bagi mereka. Terdapat banyak soalan yang tidak cuba dijawab oleh murid Format soalan PISA adalah dalam bentuk teks yang panjang dan memerlukan murid membuat interpretasi, refleksi dan penilaian berdasarkan kehidupan sebenar. Sebaliknya, format soalan peperiksaan awam di Malaysia adalah ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual

16 |

KBAT MATEMATIK 2013

Perbezaan TIMSS dan PISA


PISA TIMSS

Kandungan Penilaian

Tiga bidang: Bacaan, matematik dan


sains

Dua bidang: Matematik dan sains


Penekanan kepada isi kandungan
kurikulum

Penekanan kepada keberkesanan


aplikasi kurikulum

Maklumat sikap murid dan pendekatan


kepada pembelajaran, suasana pembelajaran dan organisasi persekolahan

Maklumat tentang kuantiti, kualiti dan


kandungan pengajaran (cth: kesediaan guru, sumber sedia ada dan penggunaan teknologi)

Bermula pada tahun 2000


Kaedah

Bermula pada tahun 1995 Setiap empat tahun sekali Sentiasa berfokus kepada isi
kandungan kurikulum

Setiap tiga tahun sekali Fokus bertukar antara bacaan,


matematik dan sains dalam setiap pusingan kajian (Fokus dalam PISA 2009 ialah kepada bacaan)

Perbezaan TIMSS dan PISA


PISA TIMSS

Objektif

Menguji penggunaan pengetahuan dan kemahiran praktikal berdasarkan kepada pendapat bahawa perolehan literasi adalah proses pembelajaran sepanjang hayat Mengukur real-life skills yang berkaitan dengan bacaan, matematik dan sains dengan fokus kepada kehidupan seharian dan dalam bidang di mana sains digunakan seperti kesihatan, bumi dan persekitaran, dan teknologi Menyediakan perbandingan dalam sistem dan antara negara yang mengambil bahagian Dibangunkan oleh OECD Sasaran: Murid berumur 15+ tahun Negara peserta: 34 negara OECD dan 41 negara bukan OECD pada tahun 2009

Mengukur keupayaan murid dari segi apa yang hendak diajar, apa yang sebenarnya diajar dan apa yang sebenarnya dipelajari Menambah baik pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian murid Menyediakan data tentang trend dalam pencapaian metamatik dan sains

Pihak Berkepentingan

Dibangunkan oleh IEA Sasaran: Murid Tahun 4 dan Tahun 8 Negara peserta: 49 negara dan wilayah pada tahun 2007

17 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 2 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1. ITEM BUKAN RUTIN Topik 2. ITEM LEMBAGA PEPERIKSAAN 2 jam

Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Pendedahan kepada pembinaan item berdasarkan kepada kehendak Lembaga Peperiksaan 2. Mengenal pasti spesifikasi item berdasarkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). 4. Menggunakan item KBAT di dalam pentaksiran di dalam pengajaran dan pembelajaran, mengenalpasti ciri-ciri soalan KBAT yang baik. 3. Meningkatkan nilai profesional kompetensi guru matematik. 4. Membina item yang menepati spesifikasi pihak Lembaga Peperiksaan 5. Membuat refleksi kendiri terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran sedia ada. 6. Mengenalpasti perbezaan antara soalan rutin dan bukan rutin. 7. Mengenalpasti konteks yang sesuai dalam soalan bukan rutin. B. Kandungan Pengajaran 1. 2. 3. 4. 5. 18 | Refleksi kendiri Kefahaman konseptual dalam matematik. Kemahiran proses matematik. Kefahaman konseptual melalui kemahiran proses matematik. Konteks dalam soalan bukan rutin.

KBAT MATEMATIK 2013

6. Soalan rutin dan bukan rutin. C. Kaedah dan Strategi


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Persembahan powerpoint. Perbincangan. Sumbangsaran. Bacaan pra kursus: Rekabentuk kurikulum Matematik. Perbincangan bahan pra kursus. Kerja berpasangan: Banding beza soalan rutin dan bukan rutin.

D. Bahan Pengajaran 1. Bahan persembahan powerpoint. 2. Edaran:a) bacaan pra kursus. b) contoh-contoh soalan rutin dan bukan rutin. E. Alatan 1. Komputer riba berserta external speaker. 2. Projektor LCD. 3. Papan tulis. 4. Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 dan 2. 5. Buku teks tingkatan 1 dan 2. F. Penilaian
1. Pemerhatian berterusan. 2. Interaksi secara lisan. 3. Pembentangan hasil kerja kumpulan.

G. Rumusan / Refleksi Berdasar hasil pembentangan kumpulan.

19 |

KBAT MATEMATIK 2013

NOTA Kenapa kita perlu buat refleksi dan laksanakan pentaksiran kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam Peperiksaan Pusat. 1. Pentaksiran kebangsaan sekolah-sekolah Malaysia masakini memacu semua aspek kehidupan disekolah terutamanya pengajaran dan pembelajaran,

kepimpinan sekolah dan penumpuan kepada peningkatan sekolah. 2. Kedudukan Malaysia dalam TMISS dan PISA dengan Singapura yang sentiasa berada di atas. 3. Soalan KBAT hari ini sering berulang-ulang, biasa,membimbing pelajar kearah jawapan, aras rendah dan jarang menguji aras tinggi. 5 bidang meningkatkan kualiti KBAT dalam pentaksiran ialah : 1. Reka Bentuk Pentaksiran 2. Pelaksanaan Pentaksiran 3. Keputusan dan Analisis 4. Komunikasi 5. Penyampaian KBAT dalam bilik darjah. semakin jatuh, berbanding

Perancangan Pentaksiran KBAT Meningkatkan kerangka Pentaksiran bagi menambah item yang menguji Kemahiran Aras Tinggi serta menggunakan rujukan standard dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Definisi Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. 20 |

KBAT MATEMATIK 2013

Konsep 1. KBAT dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiran aras rendah (KBAR) pemikiran aras tinggi (KBAT). 2. Konsep KBAT telah memasukkan ciri-ciri berfikir secara kreatif, kritis, logik dan metakognitif. 3. Memerlukan seseorang menyelesaikan masalah yang tidak kerap berlaku (not familiar) dan pelbagai bentuk soalan atau dilema yang tidak pasti keputusannya. 4. Menggunakan KBAT, murid mampu memberi penjelasan, membuat keputusan, menyelesai masalah, menginovasi, mencipta dan menunjukkan hasil akhir mengikut konteks yang diperlukan Lima ciri utama soalan KBAT ialah : ke

1. Rangsangan 2. Pemikiran berlapis 3. Konten bukan rutin 4. Situasi sebenar 5. Tidak berulang

Ciri Item KBAT

(a)

Stimulus: Menggunakan stimulus secara ekstensif (contoh: petikan, gambar rajah, graf) untuk menjana kemahiran inferens dan penaakulan kritis

(b)

Pelbagai tahap / aras pemikiran: Mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar

(c)

Konteks yang baharu: Konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada murid.

21 |

KBAT MATEMATIK 2013

Bertujuan merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah

d)

Situasi sebenar dalam kehidupan harian: Mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin

(e)

Item tidak berulang: Item pelbagai / berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mengujudkan situasi yang baharu

PERSPEKTIF BAHARU DALAM PENGGUBALAN ITEM PENTAKSIRAN 1. Berfikir Secara Kreatif 2. Berfikir Luar Kotak 3. Kreativiti

KONSEP PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal dan informal, dalaman dan luaran bagi mendapatkan evidens yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan.

LANGKAH PENGGUBALAN ITEM KBAT 1 Tentukan konstruk, konteks dan aras kesukaran. 2 Tentukan jenis item. 3 Rancang penggunaan stimulus yang berkaitan dengan konteks untuk mengukur konstruk. 4 Tentukan jenis evidens (fakta, konsep, generalisasi, keupayaan menilai dan rasional). 5 Tulis item. 6 Tulis Peraturan Pemarkahan/rubrik penskoran 22 |

KBAT MATEMATIK 2013

7 Menilai item menggunakan prinsip 9 point

KONSTRUK Konstruk ialah perkara yang ditaksir. Ia merupakan dimensi manusia yang berbentuk konkrit (contoh: tinggi, berat) dan abstrak (contoh: pengetahuan, kemahiran dan sikap)

KONTEKS Konteks adalah tajuk atau situasi yang dijadikan tempat pentaksiran sesuatu konstruk.

ARAS KESUKARAN Ditentukan daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai berdasarkan tiga aspek: Peringkat pengetahuan atau kemahiran Asas Lanjutan (Basic Advanced) Kebiasaan (Familiarity) Kerencaman (Complexity)

25

23 |

KBAT MATEMATIK 2013

KEMAHIRAN KOGNITIF DALAM KBAT KBAT berfokus kepada pemikiran aras tinggi dengan memberi tumpuan kepada: Mengaplikasi Kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu seperti menjalankan eksperimen dan membuat binaan. Menganalisis Mencerakinkan atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain. Menilai Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui memeriksa dan mengkritik. Mencipta Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu; menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu. FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN 1. Struktur dan Esei 2. Objektif MCQ 3. Amali.

24 |

KBAT MATEMATIK 2013

Contoh Soalan KBAT

47

41

Masalah Bukan Rutin dalam Pembelajaran Matematik Insan yang mempunyai fikrah matematik adalah insan yang menguasai bidang pembelajaran matematik, mempunyai sikap minat belajar dan nilai- nilai seperti yakin, tabah, sanggup belajar dari kesilapan, sanggup belajar berterusan dan berusaha ke arah ketepatan, perlu mempunyai kemahiran insaniah, kemahiran berfikir dan mahir

25 |

KBAT MATEMATIK 2013

menggunakan teknologi, boleh menyelesaikan masalah, berkomunikasi, menaakul, membuat kaitan dan membuat perwakilan. Soalan bukan rutin melibatkan penyelesaian masalah yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi yang merujuk empat kemahiran teratas dalam Taksonomi Bloom iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Soalan ini lebih

mencabar, memerlukan analisis dan penaakulan matematik, boleh diselesaikan dalam lebih daripada satu cara dan mempunyai lebih dari satu cara penyelesaian. Dalam penyelesaian masalah, seseorang itu perlu melibatkan diri dalam tugasan yang kaedah penyelesaiannya tidak diketahui terlebih dahulu, tiada formula tertentu dan

menghasilkan berbagai kaedah berbeza. Ia juga menggalakkan perbincangan dalam kumpulan bagi menyelesaikan masalah.
Peningkatan kualiti soalan KBAT dalam penilaian akan menjadi kritikal dan bukan hanya bergantung dengan peratusan sahaja Berbanding dengan sistem kelas yang terbaik (cth: TIMSS, PISA, Singapura), soalan KBAT dalam penilaian di Malaysia perlu penambahbaikan dalam beberapa bidang
Soalan KBAT hari ini ...sering berulang-ulang dan arahan sama setiap tahun Dibuat secara terhad dan menggunakan rangsangan asas ...mengikut struktur yang ditetapkan dan biasa, membimbing pelajar ke arah jawapan. ...kebanyakannya terhad kepada kata arah berimpak rendah (cth: jelaskan), jarang menguji kemahiran yang lebih kompleks seperti aras penilaian dan mencipta/membina

26 |

KBAT MATEMATIK 2013

Malaysia perlu memberi tumpuan dalam 5 bidang untuk meningkatkan kualiti KBAT dalam pentaksiran
5) Penyampaian KBAT dalam bilik darjah kurikulum pedagogi Sumber 4) Komunikasi 3) Keputusan dan Analisis 2) Pelaksanaan Pentaksiran Mengajar Kebolehan Mencipta Penguasaan dan Penilaian dan Bahan Bantu dan teknik

1) Reka Bentuk Pentaksiran

Sistem pentaksiran yang ditambahbaik akan membentuk pelaksanaan KBAT yang berkesan di dalam bilik darjah

telah suatu lebih

PERANCANGAN PENTAKSIRAN KBAT

Meningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan item yang menguji Kemahiran Berfikir Aras Tinggi serta menggunakan rujukan standard dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 20132025
9

27 |

KBAT MATEMATIK 2013

DEFINISI KBAT
Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,

kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan


dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,

membuat keputusan, berinovasi dan berupaya


mencipta sesuatu.
Bahagian Pembangunan Kurikulum (2013)

11

KONSEP KBAT
KBA T dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiran aras rendah (KBAR) ke pemikiran aras tinggi (KBA T).

Konsep KBA T telah memasukkan ciri-ciri berfikir secara kreatif, kritis, logik dan metakognitif.
Memerlukan seseorang menyelesaikan masalah yang tidak kerap berlaku (not familiar) dan pelbagai bentuk soalan atau dilema yang tidak pasti keputusannya. Menggunakan KBA T , murid mampu memberi penjelasan, membuat keputusan, menyelesai masalah, menginovasi, mencipta dan menunjukkan hasil akhir mengikut konteks yang diperlukan.
12

Lima ciri utama soalan KBAT yang baik boleh dikenal pasti Pertubuhan Pempiawaian Antarabangsa
Malah soalan KBAT terbaik boleh menghafal jika dinyatakan berkalikali setiap tahun

dalam

Rangsangan

Meluas menggunakan rangsangan (contohnya, petikan teks, gambar) untuk mendorong kemahiran kesimpulan dan pemikiran kritikal

Tidak Berulang

Soalan KBAT
Pelajar menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar

Pemikiran Berlapis

Situasi Sebenar

Kandungan Bukan Rutin

Gabungan domain kognitif yang berbeza untuk kesan yang lebih besar

Pelajar kuasa untuk benarbenar berfikir, bukan sematamata ingat bahan yang dilindungi di dalam kelas

28 |

KBAT MATEMATIK 2013

CIRI ITEM KBAT


(a) Stimulus: Menggunakan stimulus secara ekstensif (contoh: petikan, gambar rajah, graf) untuk menjana kemahiran inferens dan penaakulan kritis Pelbagai tahap / aras pemikiran: Mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar Konteks yang baharu: Konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada murid. Bertujuan merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah
14

(b)

(c)

CIRI ITEM KBAT


(d) Situasi sebenar dalam kehidupan harian: Mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin

(e)

Item tidak berulang: Item pelbagai / berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mengujudkan situasi yang baharu

15

BERFIKIR DI LUAR KOTAK


Ciri-ciri yang perlu ada dalam berfikir di luar kotak: o Kesediaan untuk menggunakan pespektif baharu dalam rutin o Bersikap terbuka untuk membuat perubahan dan melaksanakan sesuatu kerja dengan cara yang lain

o
o o

Fokus kepada faedah yang akan didapati daripada idea yang baharu dan bertindak berpandukan idea tersebut
Berusaha untuk menjadikan idea menghasilkan faedah

T erbuka kepada pendangan orang lain.


Menyokong dan menghormati idea orang lain I Thinking digantikan dengan We Thinking
20

29 |

KBAT MATEMATIK 2013

BERFIKIR DI DALAM KOTAK

o o o

Menerima apa yang ada Tidak menghargai idea Mematikan idea

21

KREATIVITI
make the strange familiar and the familiar strange

Agar idea tidak dipendam sebagai idea;


o membiasakan yang luar biasa, dan

yang biasa dijadikan luar biasa

22

KONSEP PENTAKSIRAN
Pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal dan informal, dalaman dan luaran bagi mendapatkan evidens yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. proses ialah satu susunan langkah / tindakan / operasi yang bertertib dan terarah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki maklumat ialah evidens yang menggambarkan prestasi murid dalam sesuatu perkara yang ditaksir

penghakiman merupakan proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan murid


produk dalam konteks pendidikan merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai / adab yang diperoleh murid setelah melalui proses pendidikan
23

30 |

KBAT MATEMATIK 2013

LANGKAH PENGGUBALAN ITEM KBAT


1 Tentukan konstruk, konteks dan aras kesukaran

2 Tentukan jenis item


3 Rancang penggunaan stimulus yang berkaitan dengan konteks untuk mengukur konstruk 4 Tentukan jenis evidens (fakta, konsep, generalisasi, keupayaan menilai dan rasional) 5 Tulis item 6 Tulis Peraturan Pemarkahan/rubrik penskoran

7 Menilai item menggunakan prinsip 9 point


24

KONSTRUK
Konstruk ialah perkara yang ditaksir. Ia merupakan dimensi manusia yang berbentuk konkrit (contoh: tinggi, berat) dan abstrak (contoh: pengetahuan, kemahiran dan sikap) yang dibangun atau diperkembang melalui hasil pembelajaran sesuatu mata pelajaran.

Konstruk yang diukur dalam instrumen pentaksiran bagi suatu mata pelajaran dikenal pasti berdasarkan dokumen kurikulum mata pelajaran tersebut.
25

26

31 |

KBAT MATEMATIK 2013

KEMAHIRAN KOGNITIF DALAM KBAT


KBAT berfokus kepada pemikiran aras tinggi dengan memberi tumpuan kepada: Mengaplikasi Kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu seperti menjalankan eksperimen dan membuat binaan. Menganalisis Mencerakinkan atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain. Menilai Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui memeriksa dan mengkritik. Mencipta Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu; menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu.

27

ANALISIS
Kebolehan memecahkan maklumat atau konsep kepada bahagianbahagian kecil serta menerakan hubungan antara bahagian, struktur dan menyusun elemenelemen berkenaan kepada bentuk yang bermakna

28

SINTESIS
Kebolehan menyatukan maklumat dan konsep kepada satu kesatuan/rumusan yang bermakna

32

32 |

KBAT MATEMATIK 2013

KONTEKS
Konteks adalah tajuk atau situasi yang dijadikan tempat pentaksiran sesuatu konstruk.
Ia merupakan bahagian-bahagian tertentu mata pelajaran dan dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran. Konteks lazimnya dinyatakan mengikut kawasan tertentu dalam sesuatu bidang. Untuk memastikan liputan yang menyeluruh, konteks biasanya dibahagikan kepada beberapa subkonteks.
36

ARAS KESUKARAN
Ditentukan daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai berdasarkan tiga aspek: Peringkat pengetahuan atau kemahiran Asas Lanjutan (Basic Advanced) Kebiasaan (Familiarity) Kerencaman (Complexity)

37

Prinsip Tiga Serangkai

3 I + ABS
38

33 |

KBAT MATEMATIK 2013

Prinsip Tiga Serangkai

3 I
Idea Item Instrumen
39

Prinsip Tiga Serangkai

ABS
Ada Betul Standard
40

FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN


STRUKTUR
DAN ESEI
AMALI

OBJEKTIF MCQ

41

34 |

KBAT MATEMATIK 2013

Masalah Bukan Rutin

REKA BENTUK KURIKULUM MATEMATIK


BIDANG PEMBELAJARAN
Menyelesaikan masalah Berkomunikasi Menaakul Membuat kaitan Membuat perwakilan

Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Perkaitan dan Algebra Statistik dan Kebarangkalian Matematik Diskret

PROSES

FIKRAH MATEMATIK

SIKAP DAN NILAI

Berminat untuk belajar matematik. Menghargai keindahan dan kepentingan matematik. Yakin dan tabah. Sanggup belajar daripada kesilapan. Berusaha ke arah ketepatan. Sanggup belajar berterusan.

Kemahiran Insaniah Kemahiran Berfikir Kemahiran menggunakan teknologi

KEMAHIRAN

Melalui penyelesaian masalah, murid boleh merasai kuasa dan kebergunaan matematik. Penyelesaian masalah adalah pusat kepada penyiasatan dan pengaplikasian, dan perlu terjalin dalam keseluruhan kurikulum matematik dengan menyediakan konteks pembelajaran serta menggunakan idea-idea matematik.
Through problem solving, students can experience the power and utility of mathematics. Problem solving is central to inquiry and application and should be interwoven throughout the mathematics curriculum to provide a context for learning and applying mathematical ideas.

NCTM 2000, p. 256

35 |

KBAT MATEMATIK 2013

Apakah keadaan dalam Penyelesaian Masalah?


Mengikut Michael E. Martinez, Tiada formula untuk penyelesaian masalah. Cara orang menyelesaikan masalah adalah berbeza.

Kesilapan tidak boleh dielak.


Penyelesai masalah perlu sedar proses keseluruhan dalam menyelesaikan masalah.

Keluwesan adalah penting (essential).


Ralat dan ketidakpastian sepatutnya dijangka. Ketidakpastian harus dialami sekurang-kurangnya buat sementara waktu sahaja.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBA T)

Kemahiran berfikir aras tinggi biasanya merujuk kepada empat tahap kemahiran teratas dalam T aksonomi Bloom (Anderson & Krathwohl,
2001)

iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.

JENIS SOALAN DALAM MATEMATIK


RUTIN BUKAN RUTIN

Masalah boleh diselesaikan dengan kaedah yang biasa murid gunakan dengan mereplikasikan kaedah yang dipelajari sebelumnya secara langkah demi langkah. Penyelesaian masalah rutin menekankan penggunaan satu set prosedur yang diketahui atau yang ditetapkan (algoritma) untuk menyelesaikan masalah.

Masalah yang memerlukan analisis dan penaakulan matematik; Banyak masalah bukan rutin boleh diselesaikan dengan lebih daripada satu cara, dan mungkin mempunyai lebih daripada satu penyelesaian.

KESEIMBANGAN

36 |

KBAT MATEMATIK 2013

PERBANDINGAN CIRI MASALAH RUTIN VS. BUKAN RUTIN


MASALAH RUTIN Tidak memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir pada aras tinggi. Operasi yang perlu digunakan adalah jelas. MASALAH BUKAN RUTIN Memerlukan kemahiran berfikir pada aras tinggi. Meningkatkan kemahiran menaakul. Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta jelas.

Mungkin terdapat lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi.


Mungkin terdapat lebih daripada satu jawapan. Lebih mencabar. Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif. Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih operasi matematik. Memerlukan masa yang sesuai untuk diselesaikan. Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan bagi mendapatkan penyelesaian.

Mari buat soalan bukan rutin


Menggunakan kerangka PISA 2015 Kandungan
P r o s e s

Konteks

Kuantiti Data dan ketidakpastian

Peribadi Pekerjaan

Perubahan dan Perkaitan


Ruang dan Bentuk

Saintifik
Kemasyarakatan

Konteks
Peribadi
Berfokus kepada aktiviti peribadi, kekeluargaan, atau rakan sebaya. Ilustrasi bagi konteks peribadi seperti persediaan makanan, membeli belah, permainan, kesihatan peribadi, pengangkutan peribadi, sukan, percutian, jadual peribadi, dan perbelanjaan peribadi.

Pekerjaan
Berfokus kepada dunia pekerjaan. Ilustrasi bagi konteks pekerjaan seperti pengukuran, mengira kos barangan suatu projek, penggajian, kawalan mutu, inventori, rekabentuk seni bina, dan kerja-kerja yang berkaitan untuk membuat keputusan. Sektor pekerjaan termasuk aras pekerjaan peringkat rendah sehinggalah pekerjaan peringkat profesional.

Saintifik
Berkaitan dengan aplikasi matematik kepada dunia sebenar dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Ilustrasi bagi konteks saintifik seperti cuaca dan iklim, ekologi, perubatan, sains angkasa, genetik, pengukuran, dan dunia matematik sendiri.

Kemasyarakatan
Berfokus kepada komuniti, sama ada bersifat tempatan, kebangsaan atau antarabangsa. Ilustrasi bagi konteks kemasyarakatan seperti sistem pilihan raya, pengangkutan awam, urus tadbir awam, dasar awam, demografik, pengiklanan, perangkaan kebangsaan dan ekonomi. Fokus masalah adalah dalam perspektif sesebuah komuniti.

37 |

KBAT MATEMATIK 2013

PISA

Proses Matematik

KSSM

Memformulasikan situasi secara matematik Menggunakan konsepkonsep matematik, fakta, prosedur, dan penaakulan Mentafsir, menggunakan dan menilai hasil matematik

Menyelesaikan masalah

Berkomunikasi
Menaakul Membuat perkaitan

Membuat perwakilan

CADANGAN FORMAT BAHAN LATIHAN


SOALAN RUTIN
KANDUNGAN
KONTEKS

SENARAI SEMAK CIRI SOALAN BUKAN RUTIN SOALAN BUKAN RUTIN


Memerlukan kemahiran berfikir pada aras tinggi. Meningkatkan kemahiran menaakul. Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta jelas. Terdapat lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi.

Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif


Terdapat lebih daripada satu jawapan. Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih operasi matematik.

SOALAN REFLEKSI
1. 2.
3. 4.

5. 6.

Apakah perbezaan di antara KBAT dengan KBAR? Apakah perbezaan di antara masalah rutin dengan masalah bukan rutin? Kenapa perlu berubah kepada masalah bukan rutin? Kenapa perlu melibatkan konteks dalam memberikan soalan bukan rutin, (tidak sekadar kandungan)? Bagaimana untuk menukar soalan rutin kepada soalan bukan rutin? Adakah pengajaran dan pembelajaran akan berubah apabila soalan sebegini diberikan kepada murid?

38 |

KBAT MATEMATIK 2013

AKTIVITI SLOT 2 - ITEM LEMBAGA PEPERIKSAAN (masuk slps slot 2)

Konteks: Kebarangkalian Konstruk: Analisis Aras Kesukaran: Sederhana Pengetahuan/Kemahiran:


Asas Lanjutan

Situasi Biasa/Lazim:

Biasa

Baharu/Novel

Ringkas:

Ringkas

Rencam

Pengetahuan sedia ada: Murid memahami konsep ruang sampel, peristiwa dan kebarangkalian.

Dalam satu pertandingan bola sepak Piala Kejohanan Antara Teknik (KAT) peringkat kebangsaan di Melaka, terdapat 6 pasukan mengambil bahagian dan setiap pasukan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu Kumpulan 1 dan Kumpulan 2. Pasukan yang menang akan mendapat tiga mata, seri satu mata dan kalah 0 mata. Keputusan peringkat kumpulan ditunjukkan dalam jadual di bawah. Dua pasukan terbaik daripada setiap kumpulan akan layak ke separuh akhir. Pemenang dalam peringkat separuh akhir akan memasuki peringkat akhir bagi menentukan juara.

A A B C 01 00

B 10 12

C 00 21

Kumpulan 1

D 39 |

KBAT MATEMATIK 2013

D E F 11 31

11 02

13 20

Kumpulan 2

Soalan 1: Seorang pegawai kejohanan telah menyediakan satu jadual untuk rumusan keputusan data perlawanan tersebut. Anda dikehendaki membantu pegawai kejohanan tersebut melengkapkan jadual yang disediakan di ruangan jawapan. ( 2 markah)

Kumpulan Pasukan Mata

Jumlah jaringan

Jumlah bolos

Beza jaringan

A B C

D E F

Soalan 2:

Berdasarkan keputusan peringkat kumpulan di atas, pasukan mana pada jangkaan anda yang akan layak ke perlawanan akhir. Jawapan: ( 1 markah)

Soalan 3: 40 |

KBAT MATEMATIK 2013

Sekiranya pasukan A layak ke peringkat akhir dan anda seorang penyokong dari pasukan tersebut, berapakah peluang pasukan anda memenangi kejuaraan piala tersebut? ( 1 markah) Jawapan:

41 |

KBAT MATEMATIK 2013

AKTIVITI SLOT 2 - PENYOALAN BERFIKRAH (TEKNIK PENYOALAN UNTUK MENGGALAKKAN PEMIKIRAN )

Pokok koko dan pokok kelapa


X = Pokok kepala
X X X X X X

O = pokok koko
X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O X X O O O X X O O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O X X O O O O X X O O O O X X O O O O X X X X X X X X X

O X X X

X
X X X

O X
X

O X

X X X X

n=1

n=2

n=3

n=4

1. Bandingkan bilangan pokok koko dan pokok kelapa 2. Tuliskan formula untuk mengira bilangan pokok koko dan pokok kelapa untuk baris yang ke n 3. Bila bilangan pokok koko sama jumlah dengan bilangan pokok kelapa? 4. Bagi kebun yang besar, manakah yang meningkat dengan lebih cepat: pokok koko atau pokok kelapa?

42 |

KBAT MATEMATIK 2013

Mulakan dengan soalan yang mudah

Rajah menunjukkan 5 keping papan lapis, semuanya sama panjang dan lebar. Jika setiap papan lapis ialah 3 m panjang, apakah jumlah luas rajah ini? Bagaimana kita boleh membina soalan untuk membimbing pelajar berfikir?

43 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 3 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1. ITEM TIMSS Topik 2. ITEM PISA 2 jam 30 minit

Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Membuat refleksi kendiri terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran Matematik sedia ada, 2. Mengenalpasti item berdasarkan domain kandungan dan domain kognitif 3. Menggunakan elemen kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam PdP Matematik 4. Merancang dan melaksana pembinaan item CRQ dan MCQ 5. Meningkatkan nilai profesional kompetensi guru matematik dalam TIMSS dan PISA B. Kandungan Pengajaran 1. Pengenalan TIMSS dan PISA 2. Rangka Kerja Penilaian TIMSS dan PISA 3. Contoh Soalan Mengikut Kerangka TIMSS dan PISA 4. Item TIMSS dan PISA 5. Proses Pembinaan Item TIMSS dan PISA

44 |

KBAT MATEMATIK 2013

c. Kaedah dan Strategi


1. Perbincangan 2. Sumbangsaran

D. Bahan Pengajaran 1. Modul TIMSS 2. Modul PISA E. Alatan 1. Komputer riba 2. Projektor LCD. F. Penilaian
1. Pemerhatian berterusan 2. Interaksi secara lisan

G. Rumusan / Refleksi Berdasar hasil sumbangsaran.

NOTA

PISA ( Programme for International Students Assessment ) adalah kajian dunia oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) di kalangan negara ahli dan bukan ahli mengenai pencapaian dan literasi pelajar yang berumur 15 tahun dalam bidang Matematik, Sains dan Pembacaan. Mula dilaksanakan pada tahun 2000 dan setiap 3 tahun berikutnya. Setiap tempoh penilaian akan memberi fokus kepada salah satu daripada tiga bidang daripada Pembacaan, Matematik dan Sains. Namun, dua bidang yang lain turut dinilai. Pada tahun 2000 penilaian utama adalah dalam bidang Pembacaan diikuti Matematik (2003) dan Sains (2006). Bidang yang sama akan dinilai kembali selepas 9 tahun.

45 |

KBAT MATEMATIK 2013

Keputusan penilaian PISA yang biasanya diperoleh selepas analisa selama satu setengah tahun. Data yang diperolehi digunakan untuk menilai kesan kualiti pendidikan terhadap kemajuan negara dan memahami faktor faktor yang menyebabkan

perbezaan pencapaian di kalangan negara. Kandungan yang terdapat di dalam PISA bertujuan untuk menilai kebolehan pelajar menggunakan apa yang telah dipelajari dan pengetahuan mereka dalam situasi yang sebenar dan bercorak permasalahan. Perkara yang dinilai lebih kepada menggunakan pengetahuan dalam penyelesaian masalah berbanding pendekatan berasaskan sekolah yang biasa. Dalam aspek literasi Matematik, PISA menilai keupayaan individu untuk mengenalpasti dan memahami peranan matematik dalam dunia sebenar. Ia juga bertujuan menilai keupayaan pelajar untuk menganalisis, menaakul dan menyampaikan idea secara efektif sewaktu mereka mengemukakan soalan, merumuskan,

menyelesaikan dan menterjemah penyelesaian kepada masalah matematik dalam pelbagai situasi. Literasi Matematik dalam PISA menilai pelajar dalam bentuk soalan yang mejangkau keluar ruang lingkup situasi bilik darjah ke persekitaran dunia sebenar seperti peribadi, pendidikan, pekerjaan, masyarakat dan saintifik dan isu-isu politik. Dengan cara ini, dapat dilihat sama ada pelajar boleh membuat hubungkait dan menyelesaikan situasi sebenar atau permasalahan yang diberikan dengan

menggunakan pengetahuan Matematik yang sedia ada. Bagi memenuhi kehendak OECD, seramai sekuarang-kurangnya 5000 orang pelajar dalam lingkuan umur 15 tahun akan dipilih secara rawak dari pelbagai sekolah bagi setiap negara. Ia bertujuan mendapatkan sampel data yang seimbang dan adil bagi setiap negara. Penilaian PISA merupakan ujian bertulis yang dilaksanakan selama 2 jam. Ia akan merangkumi soalan pelbagai pilihan (MCQ), soalan respon berstruktur ataupun gabungan kedua-duanya. Terdapat 390 minit item ujian dan setiap pelajar akan diuji set item yang berlainan. Setelah ujian tersebut, pelajar akan menjawab satu soal selidik mengenai latar belakang mereka. Ini bertujuan memberikan maklumat yang lebih tepat semasa analisis data dibuat.

46 |

KBAT MATEMATIK 2013

TIMSS merupakan satu pentaksiran keatas matematik dan sains yang dikendalikan oleh International Association for evaluation of Educational Achievement (IEA). Peserta TIMSS terdiri daripada pelajar Tingkatan 2. Domain kandungan yang diuji dalam

TIMSS termasuk penomboran, algebra, geometri, data dan keberangkalian. Dari segi domain kognitif, pengetahuan, aplikasi dan penakulan diuji. Item TIMSS terbahagi

kepada bentuk aneka pilihan dan soalan membina respon. Beberapa tahun kebelakangan ini, prestasi murid Malaysia dalam TIMSS semakin merosot khususnya berkaitan item yang menguji aplikasi dan penakulan yang merupakan kemahiran berfikir aras tinggi. Justeru itu, Kementerian Pendidikan Malaysia merancang supaya sekolah melatih kemahiran berfikir pelajar supaya berkemampuan menjawab soalan ala TIMSS. Langkah awal ialah penyediaan item TIMSS bersama rubrik yang dapat digunapakai oleh pelajar dan guru sekolah Tingkatan 1 dan dua. Modul ini memperincikan kaedah membina soalan TIMSS. Di samping itu contoh soalan TIMSS turut dibekalkan.

Model PISA
TARIKH : TEMPAT:

Pertubuhan

PISA

Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melancarkan program OECD PISA pada tahun 1997 Mengumpul maklumat menerusi pentaksiran yang dijalankan tiga tahun sekali Mempersembahkan data tentang domain pengetahuan khusus dan kemahiran membaca, pelajar dalam sains dan matematik bagi sekolah dan negara Setiap kitaran pentaksiran menitik berat domain utama yang meliputi dua per tiga masa yang diperuntukkan Sementara selebihnya adalah tertumpu pada domain membuat rumusan Literasi pembacaan merupakan domain yang diuji pada tahun 2000, diikuti literasi matematik pada tahun 2003 dan literasi sains pada tahun2006. Pada tahun 2009 , literasi kemahiran pembacaan diuji semula begitulah kitaran seterusnya. Berumur 15 tahun Pelajar hampir menamatkan sesi persekolahan wajib Ditadbirkan di antara 4500 hingga 10000 pelajar bagi sesebuah negara

47 |

KBAT MATEMATIK 2013

PISA 2009+ dan Malaysia

Sejumlah 64 buah negara telah menyertai PISA 2009


10 buah negara telah mengambil PISA 2009 pada 2010 ( Malaysia 2009 + )

Malaysia hanya mencatat skor min 404 dalam skala literasi matematik di mana skor min ini adalah di bawah nilai min yang dicatatkan oleh negara-negara OECD yang lain
41% pelajar mahir dalam matematik sekurang kurangnya pada peringkat asas dimana mereka boleh mempraktikkan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian untuk pembangunan masa depan mereka. Tiada perbezaan statistik yang signifikan dalam prestasi pelajar lelaki dan perempuan dalam literasi matematik.

Kandungan
Bukan sahaja menguji kemahiran spesifik pelajar dalam

subjek tetapi juga menguji kemampuan pelajar menggunakan apa yang mereka pelajari dalam situasi yang bertulis atau masalah yang sebenar. Memberi penekanan tentang penguasaan proses, kefahaman tentang konsep, dan kebolehan menyelesaikan pelbagai situasi dalam setiap domain. Bergerak ke luar daripada pendekatan biasa di sekolah kepada penggunaan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Bertujuan menilai tentang apa yang pelajar boleh lakukan dengan apa yang telah mereka pelajari. Melihat kemampuan pelajar untuk meneruskan pembelajaran dalam kehidupan seharian dengan menggunakan apa yang mereka pelajari, menilai setiap pilihan dan membuat keputusan

PISA- Pungutan Data


Merangkumi
Penilaian terhadap sains,matematik dan bacaan.

maklumat mengenai latar belakang setempat pelajar Cara pendekatan belajar Persekitaran pembelajaran dan kebiasagunaan mereka dengan komputer Hasil penilaian terhadap pelajar digabungkan dengan kesemua faktor diatas. PISA menunjukkan faktor dalaman yang mempengaruhi perkembangan dan sikap pelajar di rumah dan di sekolah, Dan mengkaji bagaimana faktor ini mempengaruhi dan kesannya kepada pembangunan polisi
Disertai

48 |

KBAT MATEMATIK 2013

Kaedah
Ujian bertulis Masa Ujian: Dua jam

Di sesetengah negara, diberi tambahan 40 minit untuk membaca dan memahami teks elektronik.
Soalan terdiri daripada soalan objektif( MCQ) dan soalan-soalan yang memerlukan pelajar untuk membina jawapan mereka sendiri (CRQ) Item-item disusun dalam kelompok berdasarkan petikan yang menyatakan keadaan yang sebenar. Merangkumi 390 minit item ujian, dengan pelajar-pelajar yang berbeza mengambil kombinasi item ujian yang berlainan. Pelajar menjawab soal selidik latar belakang, yang mengambil masa 30 minit untuk diselesaikan, menyediakan maklumat tentang diri mereka dan rumah mereka.

Literasi Matematik
Keupayaan individu untuk mengenalpasti dan memahami peranan matematik dalam dunia sebenar, membuat penilaian yang berasas dan menggunakan matematik dalam cara yang dapat memenuhi keperluan kehidupan seorang warganegara yang konstruktif dan reflektif. Keupayaan murid untuk menganalisis, menaakul dan menyampaikan idea secara efektif sewaktu mereka mengemukakan soalan, merumuskan, menyelesaikan dan menterjemah penyelesaian kepada masalah matematik dalam pelbagai situasi. Mejangkau keluar ruang lingkup situasi bilik darjah ke persekitaran dunia sebenar (membeli belah, melancong, memasak, menangani kewangan peribadi , menilai isu-isu politik) Menekankan gabungan ilmu matematik (digunakan dalam berbagai situasi dengan cara yang pelbagai dan berasaskan celik akal) + literasi (linguistik)

49 |

KBAT MATEMATIK 2013

Penilaian Matematik PISA

Kandungan matematik:
Digunakan untuk menyelesaikan masalah, Merangkumi empat idea yang menyeluruh (kuantiti, ruang dan bentuk, perubahan dan hubungan, & ketidakpastian).

Proses matematik / kecekapan:


Proses matematik / kognitif yang pelajar gunakan untuk mereka cuba menyelesaikan masalah. Soalan yang diolah dalam kelompok kompetensi (hubungkait, mengeluarkan semula, refleksi) menentukan jenis kemahiran berfikir yang diperlukan (Berfikir dan penaakulan, Penghujahan, Komunikasi, Permodelan, Memberi dan menyelesaikan masalah, Perwakilan, Menggunakan bahasa simbolik formal dan teknikal dan operasi.

Situasi / konteks:
Menggunakan situasi yang sesuai dengan masalah. 5 keadaan: Peribadi, pendidikan, pekerjaan, masyarakat dan saintifik.

Komponen bagi Domain Matematik


Situasi

KONTEKS

Idea yang menyeluruh

KANDUNGAN

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN Format masalah Proses

KELOMPOK KECEKAPAN
Kecekapan Matematik

Ciri Ciri Item


Rangsangan / Stimulus
Maklumat khusus /benar di mana sesuatu soalan itu didasarkan

Pengenalan
Mukadimah kepada apa yang hendak disoalkan

Tugasan / Stem
Pernyataan tentang apa yang perlu dipersembahkan sebagai respons

Arahan / Penyelesaian yang dikehendaki


Pernyataan yang menunjukkan bagaimana harus respons itu dikemukakan

Peraturan Pemarkahan
Panduan tentang bagaimana skor diberikan

50 |

KBAT MATEMATIK 2013

TIMSS

TIMSS
Trend dalam Kajian Matematik dan Sains Antarabangsa Penilaian Antarabangsa Matematik / Sains untuk gred

4/Grade 8 (Tahun 4/Tingkatan 2) Dijalankan oleh Persatuan Antarabangsa bagi Penilaian Pencapaian Pendidikan (IEA) Setiap empat tahun sejak 1995 (TIMSS 2011 - kitaran 5) Pembangunan dan Pentadbiran Buku Kecil Ujian Matematik / Sains Pelajar / Guru / Sekolah / Soal selidik Kurikulum

RANGKA KERJA PENILAIAN TIMSS MATEMATIK

51 |

KBAT MATEMATIK 2013

DOMAIN KANDUNGAN
NOMBOR 30% ALGEBRA 30% -Pola -Ungkapan Algebra -Persamaan, formula dan fungsi -Nombor Bulat -Pecahan dan perpuluhan -Integer -Nisbah, kadar dan Peratus

Domain Kandungan
GEOMETRI 20% -Bentuk geometri -Pengukuran geometri -Lokasi dan pergerakan DA TA DAN KEBARANGKALIAN 20% -Organisasi dan persembahan data -Interpretasi Data -Kebarangkalian

DOMAIN KOGNITIF
o o o
o

Penggunaan matematik Bergantung kepada pengetahuan matematik Kebiasaan dengan konsep matematik

Pengetahuan (35%)

Fakta - fakta pengetahuan yang menyediakan asas bahasa matematik, dan fakta-fakta matematik yang penting dan ciriciri yang menjadi asas untuk pemikiran matematik.

Prosedur-penglibatan imbasan set tindakan dan bagaimana untuk melaksanakannya & prosedur pengiraan dan alatan

Pengetahuan konsep - membuat hubungkait unsur-unsur ilmuan, menilai kesahihan pernyataan matematik dan kaedahnya,serta mewujudkan perwakilan matematik

Aplikasi (40%)
Terdiri daripada situasi dunia semasa Soalan Matematik Sebenar Soalan titikberatkan tugasan rutin dan telah biasa dilaksanakan

DOMAIN KOGNITIF
Aplikasi alat-alat matematik dalam pelbagai

konteks.
Fakta, konsep dan prosidur yang diketahui oleh

pelajar dengan masalah yang rutin.


Aplikasi ilmu pengetahuan Matematik mengenai

fakta, kemahiran dan prosidur atau memahami konsep matematik ketika menncipta perwakilan.
Penyelesaian masalah merupakan intipati tetapi

pokok masalah adalah lebih rutin semasa melaksanakan kurikulum.


Mempunyai kepaiwaian latihan dalam kelas. Masalah merupakan masalah buku teks.
10

52 |

KBAT MATEMATIK 2013

Penaakulan (25%)
Sesuatu yang baru dalam konteks suasana yang mencabar, Sebarang penyelesaian kepada masalah mesti

DOMAIN KOGNITIF
Perkara yang logik akal menuju ke arah
pemikiran yang sistematik.

Termasuklah pemikiran intuitif dan induktif. Berdasarkan kepada corak dan kebiasaan
yang boleh digunakan untuk mencapai penyelesaian kepada masalah bukan rutin.

melibatkan beberapa langkah. Pengetahuan dan kefahaman dari berbagai sumber matematik hendaklah di lukis Melibatkan pemindahan pengetahuan dan kemahiran kepada situasi yang baru Interaksi di antara kemahiran penaakulan.

Masalah bukan rutin masalah yang tidak


menjadi kebiasaan kepada murid.

Murid murid memerlukan aras kognitif yang tinggi daripada kebiasaan dalam menyelesaikan masalah rutin, walaupun pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah ini telah dipelajari.

ITEM TIMSS MATEMATIK

12

JENIS SOALAN DAN PROSEDUR PEMARKAHAN


2

format soalan Soalan Pelbagai Pilihan (MCQ) &

Tindak Balas Membina (construct response - CR)


Setiap MCQ bernilai 1 markah
Soalan

soalan

CR

bernilai

atau

markah,

bergantung kepada jenis tugas dan kemahiran yang

diperlukan untuk melengkapkan tugas tersebut


Pilihan

format yang

item

bergantung dan

kepada yang

bidang paling

Matematik mereka.

dinilai,

format

membolehkan pelajar untuk menunjukkan kemahiran

13

53 |

KBAT MATEMATIK 2013

SOALAN ANEKA PILIHAN (MCQ)


MCQ menyediakan pelajar dengan 4 pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang betul boleh digunakan untuk menilai mana-mana tingkah laku dalam domain kognitif. membolehkan ukuran kesahan, dan boleh dipercayai, pelbagai kandungan dalam masa ujian yang agak singkat. kurang sesuai untuk menilai keupayaan pelajar untuk membuat tafsiran yang lebih kompleks dan penilaian. ciri bahasa perlu sesuai. soalan yang ditulis dengan jelas dan ringkas. pilihan jawapan juga ditulis untuk mengurangkan beban membaca soalan. Pilihan yang betul ditulis untuk menjadi munasabah, tetapi tidak menipu.
14

Respon Soalan Berstruktur (CRQ)


Pelajar perlu memberi jawapan bertulis dan bukannya memilih jawapan dari satu set pilihan Pelajar dibenarkan memberikan penjelasan dan menyokong jawapan dengan alasan atau bukti berangka, gambar rajah atau data paparan. Ia juga sesuai menilai aspek pengetahuan dan kemahiran yang memerlukan pelajar menerangkan fenomena atau mentafsir data berdasarkan pengetahuan mereka tanpa bergantung kepada latar belakang dan pengalaman. Soalan tentang 'dunia sebenar' yang menjadi kebiasaan pelajar. Perlu menyediakan 'Rubrik Pemarkahan'
15

54 |

KBAT MATEMATIK 2013

RUBRIK PEMARKAHAN

Ciri-ciri yang penting berkaitan dengan jawapan yang lengkap dan sesuai harus diperjelaskan. Fokus harus dibuat ke atas jenis ciri-ciri soalan yang hendak dinilai.. Bukti jawapan yang betul sepenuhnya, betul separa dan salah sepenuhnya harus di terangkan.

Jawapan

disemua

aras

kefahaman

akan

dijadikan

garis

panduan yang penting kepada para penilai. Untuk menilai kejayaan fokus adalah bergantung sepenuhnya

di atas pencapaian pelajar yang mana topik itu telah dinilai


sepenuhnya, bukan di atas kebolehnya

menulis dengan baik.

Pelajar perlu berkomunikasi dengan lebih jelas.

16

PROSES PEMBINAAN ITEM TIMSS

17

PROSES PEMBINAAN ITEM DAN GARIS PANDUAN


Apakah yang perlu pelajar tahu?

Apakah yang perlu pelajar dapat lakukan?

Mempertimbangkan masa, kesesuaian gred, tahap kesukaran, item item yang berpotensi berat sebelah (budaya, jantina atau geografi)

Pastikan kesahihan item tidak dipengaruhi oleh faktor faktor yang tidak perlu meningkatkan aras kesukaran item, seperti perbendaharaan kata yang sukar, tatabahasa, arahan, konteks atau bahan bahan rangsangan

Peka

kepada

kemungkinan

yang

mana

dengan

tidak

sengaja

meletakkan kumpulan pelajar tertentu pada kelemahan yang tidak adil

Rajah

dan

graf

disediakan

dengan

tepat

(mengikut

skala

kecuali

dinyatakan sebaliknya), dan dengan betul dan dilabel sepenuhnya

18

55 |

KBAT MATEMATIK 2013

MCQ

Stem adalah bahagian awal perkara di mana tugas ditakrifkan. Pilihan merujuk kepada seluruh set pilihan respons dilabel dibentangkan di bawah stem.

Kekunci adalah pilihan jawapan yang betul. Pengganggu adalah pilihan jawapan yang tidak betul. bertanyakan soalan secara langsung dengan hanya satu jawapan yang betul, dan menyediakan pengganggu yang munasabah

19

MCQ

Soalan mesti berupaya untuk berdiri sendiri, dan boleh dijawab tanpa pilihan jawapan

Jangan memasukkan maklumat luaran yang boleh mengelirukan pelajar mengelakkan soalan-soalan yang mana kaedah yang salah menghasilkan jawapan yang betul (contohnya, soalan tentang bulatan dengan jejari 2, kerana mengira

sama ada luas atau lilitan mendapatkan 4)

Mengelakkan menulis item di mana pelajar-pelajar boleh bekerja ke belakang dari pilihan jawapan untuk mencari jawapan yang betul (contohnya, menyelesaikan

untuk x dalam persamaan). (CRQ adalah lebih sesuai)

20

CRQ

Tulis satu skema jawapan yang terperinci merangkumi

aspek bahasa, ilmu


pengetahuan dan kemahiran yang murid perlu

memperolehi dan kenalpasti


samada memberi 1 atau 2 markah.
Bentuk satu panduan

memberi markah yang spesifik


21

56 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 4 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH PENYOALAN BERFIKRAH (TEKNIK PENYOALAN UNTUK Topik MENGGALAKKAN PEMIKIRAN) 1 jam 30 minit

Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Mengaplikasikan teknik penyoalan dan kaedah pembuktian untuk membantu peserta menyelesaikan masalah matematik. B. Kandungan Pengajaran 1. Kenapa KBAT?. 2. Wacana matematik dalam bilik darjah. 3. Peranan penyoalan untuk kemahiran berfikir. 4. Rangka kerja penyoalan dalam bilik darjah. C. Kaedah dan Strategi
1. Taklimat tentang teknik penyoalan. 2. Perbincangan berkumpulan. 3. Kerja berpasangan (Tugasan mini).

D. Bahan Pengajaran 1. Persembahan Power Point bagi isi kandungan yang lain. 2. Video PdP USA dan Jepun(www.facebook.com/groups/kbatmate/).

57 |

KBAT MATEMATIK 2013

3. Flash Player The Flash Mind Reader. 4. Edaran cetakan power point keseluruhan. 5. Edaran tugasan mini.

E. Alatan 1. Komputer riba. 2. Projektor LCD. 3. Kertas A4. F. Penilaian


1. Pemerhatian berterusan. 2. Interaksi secara lisan.

G. Rumusan / Refleksi Berdasar sesi taklimat dan tugasan mini yang dijalankan.

NOTA

Teknik

penyoalan

merupakan

suatu

strategi

yang

digunakan

dalam

perbincangan bagi mencungkil idea dan kefahaman pelajar serta menggalakkan pemikiran aras tinggi. Teknik penyoalan bertujuan memberi peluang kepada guru untuk mendengar jawapan pelajar bagi memahami pemikiran pelajar. Selain itu, teknik penyoalan yang sesuai berupaya menggalakan pelajar berbincang sesama mereka. Penyoalan perlu dimulakan dengan soalan yang mudah. menjawab dengan menggunakan ayat sendiri. jawapan pelajar. Biarkan pelajar

Guru harus bersabar dan dengar Soal pelajar untuk

Jangan terus menghakimi respon pelajar.

mendapatkan penjelasan dan huraian.

58 |

KBAT MATEMATIK 2013

Peranan Wacana dalam KBAT


Bolehkah pemikiran diperhatikan? Bagaimana kita boleh tahu pelajar berfikir? Apakah yang difikirkan pelajar?

Kita tidak boleh melihat pemikiran tetapi jika kita mendengar dan memerhati apa yang pelajar kata dan buat, ia dapat memberikan kita petunjuk tentang apa yang ada dalam mindanya. Soalan yang berkesan dapat menolong kita melihat minda pelajar.

Wacana matematik dalam bilik darjah


Terdapat dua jenis pembelajaran matematik dalam bilik darjah Pembelajaran objektif merujuk kepada hasil pembelajaran Pembelajaran subjektif merujuk kepada proses pembelajaran yang membawa kepada hasil pembelajaran Wacana amat penting dalam memperkembangkan pembelajaran subjektif

Pembelajaran matematik
Pembelajaran objektif melalui buku teks, jurnal, buku kerja. Hasil: formula, algoritma

Idea Matematik

Titik permulaan

Pembelajaran subjektif melalui proses dan perkembangan idea. Hasil: penaakulan, penghujahan, pembuktian

59 |

KBAT MATEMATIK 2013

Contoh: Teorem Pythagoras


Hasil pembelajaran objektif: a2 + b2 = c2

Hasil pembelajaran subjektif: Cara lain untuk membuktikan (dan melibatkan penaakulan) dalam pembuktian

Contoh: Teorem Pythagoras

Ciri-ciri Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

60 |

KBAT MATEMATIK 2013

Ciri-ciri Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

(Wacana Matematik)

Pemikiran dalam Kelas Matematik


(Persekitaran Pembelajaran) (Tugasan Matematik)

(Penilaian)

Mari mengkaji dua kelas matematik


Video ini merupakan video sebenar tanpa diedit Tujuannya bukan untuk menghakimi mana yang lebih baik, tetapi untuk mendalami amalan kelas kita Fokuskan kepada tugasan yang dikemukakan guru dan wacana matematik Bandingkan pendekatan kedua-dua PdP dan rumuskan perbandingan dalam carta alir

61 |

KBAT MATEMATIK 2013

Mari mengkaji dua kelas matematik Video TIMSS dapat didapati di sini: http://timssvideo.com/

Soal-jawab untuk membimbing pembangunan idea matematik


Berfokuskan pelajar

Pemikiran matematik Tujuan menggunakan tugasan Wacana


Membantu pelajar membina ilmu pengetahuan

Berfokuskan pelajar
Latar belakang pelajar Minat pelajar Pengetahuan dan pemahaman sedia ada pelajar terhadap matematik

62 |

KBAT MATEMATIK 2013

Wacana untuk menggalakkan pengetahuan matematik


Bimbingan wacana melalui penaakulan, pembuktian, menjustifikasi Perundingan untuk membina perkongsian kefahaman idea matematik Wacana bermakna komunikasi pemikiran melalui perkataan, percakapan dan perbincangan

Tujuan penggunaan tugasan


Untuk merangsang refleksi dan mewujudkan penstrukturan semula kefahaman pelajar Untuk merangsang wacana Untuk membolehkan pelajar membangunkan model matematik

Wacana Matematik
Membolehkan pemikiran dijelaskan Perselisihanan terhadap makna diperbincangkan dan diputuskan melalui persetujuan bersama Membangunkan pemikiran seseorang melalui kefahaman, penyoalan, pembuktian dan maklumbalas kepada idea orang lain

63 |

KBAT MATEMATIK 2013

Peranan guru dalam wacana


Mendengar pelajar dengan teliti Merangka soalan yang sesuai Menjadi pemudahcara jika wujud perspektif yang bertentangan

Penyoalan
Soalan dalam tugasan Soalan dalam wacana

Panduan penyoalan di dalam kelas


Mulakan dengan soalan mudah Biarkan pelajar bercakap dengan ayat sendiri Pupuk budaya mendengar Jangan terus menghakimi respon pelajar tetapi tanyakan soalan seterusnya untuk mendapatkan penjelasan dan huraian Galakkan pelajar mengemukakan soalan

64 |

KBAT MATEMATIK 2013

Cabaran dalam mendengar


Mendengar untuk menilai - Dengar jawapan yang dijangka - Banding jawapan pelajar dengan jawapan yang dijangka - Tanpa mengambil kira hujah pelajar Mendengar untuk -memahami apa yang difikirkan pelajar - Mencungkil idea pelajar sebagai sumber pembelajaran yang berpotensi

Panduan menyoal
Sediakan persekitaran sesuai yang menggalakkan pengambilan risiko. - Jangan memperkecilkan jawapan yang salah - Minta pelajar menerangkan hujah jawapan mereka Bangunkan wacana dalam kelas matematik: - Tanyakan soalan dan tunggu semua jawapan - dengar setiap suara dan jawapan - Guna strategi: pusing dan cakap, fikirberpasangan-kongsi, panggil semua pelajar

Panduan menyoal

Minta pelajar dengar idea rakan, beri masa pelajar untuk memahami idea rakan. Minta pelajar mengulang semula, membandingkan idea, bersoal-jawab dan perbaiki idea rakan - Anda setuju dengan jawapan Siti, kenapa? - Bandingkan jawapan anda dengan jawapan Ali, adakah sama? - Anda ada soalan untuk ditanyakan kepada Jun?

65 |

KBAT MATEMATIK 2013

Panduan untuk menyoal


Berikan masa kepada pelajar untuk berfikir dan menulis apa yang difikirkan. Minta mereka menulis nota. - Bagaimana anda selesaikan masalah ini? - Jelaskan kepada rakan-rakan apa yang anda pelajari hari ini.

Kerangka Kognitif untuk Penyoalan

Knowing (mengetahui): merangkumi fakta, konsep, dan prosedur yang perlajar perlu tahu; Applying (mengaplikasi): berfokus pada keupayaan pelajar menggunakan ilmu pengetahuan dan pemahaman konseptual dalam menyelesaikan masalah atau menjawab soalan; dan Reasoning (menaakul): melebihi penyelesaian masalah rutin; menjadi panduan dalam situasi yang luar biasa, konteks yang kompleks, dan masalah yang melibatkan banyak langkah.

Segitiga manakah yang kongruen?

66 |

KBAT MATEMATIK 2013

Soalan dalam wacana


Mengetahui Maksud: Apakah maksud kongruen? Kaedah/Prosedur: Jelaskan kenapa kedua segitiga ini kongruen Mengaplikasi: Bagaimana kita gunakan idea ini dalam kehidupan seharian? Menaakul: Apa terjadi jika kita ubah bentuk (stretch) ABC?

Prosedur Menyoal
Bagi setiap soalan: Cuba selesaikan soalan ini secara individu Bincang dan bandingkan penyelesaian anda dengan rakan Bayangkan anda berikan soalan ini kepada pelajar, tuliskan soalan untuk membimbing pelajar menyelesaikan masalah

Cara Memotivasi Murid


1. 2. 3. 4. 5. 6. Sediakan tugasan yang mencabar sesuai dengan tahap murid. Mula dengan soalan, bukan jawapan. Galakkan murid untuk mencapai yang terbaik. Kaitkan pembelajaran abstrak dengan situasi konkrit. Jadikan pembelajaran satu pengalaman sosial. Wujudkan pembelajaran yang lebih mendalam

67 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 5 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1. MODEL dan HEURISTIK (MdH) - PENDEKATAN Topik MENGGALAKKAN PEMIKIRAN 2. PETA PEMIKIRAN Masa A. Objektif Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. membuat refleksi kendiri terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran sedia ada. 2. mengenalpasti isu-isu dalam amalan PdP. 3. memberi cadangan tindakan untuk menangani isu-isu dikenalpasti. B. Kandungan Pengajaran 1. Senario amalan PdP di bilik darjah. 2. Penggunaan kaedah model dan heuristik dalam PdP. 3. Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT): 4. Keperluan pembelajaran abad ke 21. C. Kaedah dan Strategi
1. Persembahan Power Point bagi isi kandungan yang lain. 2. Contoh-contoh kaedah penyelesaian dalam matematik

2 jam

D. Bahan Pengajaran 1. Edaran:a) Lembaran kerja semasa persembahan power point. 68 |

KBAT MATEMATIK 2013

2. Slaid Power Point E. Alatan 1. Komputer riba. 2. Projektor LCD. F. Penilaian


1. Pemerhatian berterusan. 2. Interaksi secara lisan.

G. Rumusan / Refleksi Berdasar respon yang ditunjukkan.

NOTA

Heuristik
Merupakan satu kaedah meneroka. Ia juga merupakan salah satu alat untuk kita menyelesaikan masalah. Kaedah Heuristik boleh melibatkan gambar rajah, jadual, dan model. Ini membolehkan kita memilih cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah.

69 |

KBAT MATEMATIK 2013

Penyelesaian masalah merupakan bentuk pembelajaran pada tahap tertinggi (Gagne,1985). Krulik dan Rudnick(1989), penyelesaian masalah adalah merupakan satu proses yang kompleks dan sukar dipelajari. Heuristik ialah satu kaedah umum yang mana dapat diaplikasikan kepada semua jenis masalah. Terdapat beberapa model penyelesaian masalah yang sering digunakan dalam matematik seperti Model Polya (1973), Model Lester (1975), Model Mayer (1983), Model schoenfield (1985).

Penyelesaian masalah merupakan bentuk pembelajaran pada tahap tertinggi (Gagne,1985). Krulik dan Rudnick(1989), penyelesaian masalah adalah merupakan satu proses yang kompleks dan sukar dipelajari. Heuristik ialah satu kaedah umum yang mana dapat diaplikasikan kepada semua jenis masalah. Terdapat beberapa model penyelesaian masalah yang sering digunakan dalam matematik seperti Model Polya (1973), Model Lester (1975), Model Mayer (1983), Model schoenfield (1985).

Model Polya adalah model utama yang digunakan dalam kurikulum matematik dimana ianya mempunyai empat langkah yang mudah difahami dan sering digunakan dalam penyelidikan matematik di Malaysia iaitu : Memahami dan mentafsir Merancang strategi penyelesaian Melaksanakan strategi Menyemak semula penyelesaian

70 |

KBAT MATEMATIK 2013

Jenis heuristik yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. 1. Guna gambar rajah / model 2. Teka dan semak 3. Buat senarai sistematik 4. Cari pola dan susunan 5. Kerja kebelakang 6. Sebelum dan selepas 7. Membuat anggapan 8. Cuba penyelesaian lain 9. Meringkaskan masalah 10. Penyelesaian mengikut bahagian

Maths Heuristics at Goldhill Centre Posted: Mon Jul 11, 2011 6:21 pm I heard Maths Heuristics is using this UTM - Unit Transfer Method for the number, fraction, ratio, % type of problem sums. It is not the same as that taught in school, and the kid needs time to practise to perfect that. You may want to check out their book before your embark on the course. I know one in Bugis Centre is very good. I enroll my boy whom is P2 this year there: Monday, September 13, 2010 "Working Backwards" Heuristics Do you know how to teach your kid to solve the following problem using the "Working Backwards" heuristics from Singapore Math? Grade/Level: Primary 5 Question solved by "Working Backwards" Heuristics:

71 |

KBAT MATEMATIK 2013

CONTOH : Soalan : Jasmine dan David mempunyai beberapa stiker. Jasmine memberi 1/5 stikernya kepada David. Kemudian , David memberit 1/6 daripada apa dia ada kepada Jasmine. Selepas itu , Jasmine memberi memberi 18 stiker to David. Akhirnya , Jasmine ada 36 stiker dan David ada 88 stiker. Berapakah stiker yang dimiliki oleh Jasmine pada asalnya ? 1. Lukis jadual untuk menunjukkan jumlah stiker Jasmine and David iaitu masing masing 36 dan 88 .

2. Kita memilih kerja kebelakang, maka kita perlu bermula daripada tindakan terakhir. Jasmine telah memberi 18 stiker kepada David, kita perlu suruh we David memulangkan 18 stiker kepada Jasmin semula. Jadi , kita perlu menolak 18 daripada David dan menambahkan 18 stiker kepada Jasmine.

72 |

KBAT MATEMATIK 2013

3. Jadi Jasmine ada 54 dan David ada 70.

4. Memandangkan David telah memberi 1/6 daripada apa dia ada , he sepatutnya tinggal 5/6 daripada jumlah bakinya. Maka, 70 juga mewakili 5/6.

5. Jika 70 mewakili 5/6, jadi 1/6 mewakili 14. David perlu mendapat semula 14 dan Jasmine perlu tolak 14 .

6. Maka Jasmine sekarang ada 40 manakala David ada 84.

73 |

KBAT MATEMATIK 2013

7. Jasmine telah memberi 1/5 daripada apa yang ada kepada David, jadi Jasmine tinggal 4/5 daripada bakinya.. Maka, 40 bersamaan dengan 4/5.

8. Jika 40 mewakili 4/5 , maka 1/5 pula mewakili 10. Jadi , kita tambah 10 semula kepada Jasmine dan menolak 10 daripada David.

9. Akhirnya Jasmine ada 50 dan David ada 74.

74 |

KBAT MATEMATIK 2013

LUKISAN MODEL ( MODEL DRAWING)

1. Minggu lepas, Omar menangkap 18 ekor ikan keli. Minggu ini, dia berjaya menangkap lima ekor lebih ikan keli daripada minggu lepas. Dalam tempoh dua minggu itu, berapakah jumlah ikan keli yang telah ditangkap oleh Omar? Jawapan : 18

18

5 18 + 18 + 5 += 41

2. Secara tidak sengaja Alexander telah menjatuhkan sebuah kotak pencungkil gigi. Sebanyak 126 batang pencungkil gigi telah tercampak keluar dari kotak itu. Beliau telah mengutip semula 67 batang pencungkil . Berapa baki lagi pencungkil gigi yang tinggal diatas lantai? Jawapan : 67 ??

3. Grace mempunyai dua kali ganda kasut daripada Mary. Jasmine mempunyai tiga kali ganda kasut daripada Mary. Jika Mary mempunyai sembilan pasang kasut, berapakah jumlah pasang kasut bagi ketiga-tiga wanita tersebut? Jawapan : Grace Mary Jasmine 9 9 9 9 9 9

6 Blok X 9 = 52 pasang 75 |

KBAT MATEMATIK 2013

4. Kevin telah merancang enam hari perjalanan ke Taman Negara. Jarak perjalanan itu ialah 54 km. Jika Kevin bergerak pada jarak yang sama setiap hari . Berapakah kilometer Kevin harus berjalan setiap hari? Jawapan : ? ? ? ? ? ?

5. Kucing kelabu menangkap sebelas ekor lebih tikus daripada kucing hitam. Jika kedua-dua ekor kucing menangkap 57 ekor tikus dalam bulan ini, berapakah jumlah tikus yang ditangkap oleh kucing kelabu ? Jawapan : Kucing kelabu 22 11 = 57 Kucing hitam 22

57 11 = 46 2 blok = 46 1 blok persamaan dengan 46 2 = 23 Maka , Kucing Kelabu dapat menangkap tikus = 23 + 11 = 34

6. Sudan, Kenya, dan Chad ialah tiga ekor anak harimau yang mempunyai sejumlah 146 belang. Kenya mempunyai tujuh lebih belang daripada Sudan. Chad mempunyai lapan belang kurang daripada Sudan. Nyatakan bilangan belang yang ada pada setiap anak harimau itu. Jawapan : Sudan Kenya Chad 146 7 + 8 = 147 3 unit = 147 1 unit = 147 3 = 49 Maka, Sudan ada 49 belang, Kenya ada 56 belang dan Chad ada 41 belang . 76 | = 146 belang

KBAT MATEMATIK 2013

7. Pada pagi Sabtu, Sudirman telah menaip 445 patah perkataan dalam satu laporan. Beliau telah menaip 3/4 daripada bakinya pada pagi Ahad. Jika Sudirman masih mempunyai 165 perkataan untuk menaip pada petang Ahad, berapakah banyak perkataan dalam laporan itu? Jawapan : Sudirman 4 blok x 165 = 660 660 + 445 = 1105 Jumlah perkataan ialah 1105 445 445 445 445
445

445
445

Pencarian & penemuan Kaedah pantas penyelesaian masalah Mengurangkan beban kognitif

HEURISTIK

Digunakan dalam pelbagai bidang

Model drawing Merujuk Cuba jaya kepada teknik Bekerja ke berasaskan belakang pengalaman Contoh konkrit Mudah ke sukar Dan lain-lain

77 |

KBAT MATEMATIK 2013

PETA PEMIKIRAN

LATAR BELAKANG
Program i-Think adalah program untuk meningkatkan dan membudayakan Kemahiran Berfikir dalam kalangan murid untuk melahirkan generasi yang mampu berinovasi

8,PETA PEMIKIRAN
1. PETA BULATAN/CIRCLE MAP 2. PETA POKOK/TREE MAP 3. PETA BUIH/BUBBLE MAP

4. PETA BUIH BERGANDA/DOUBLE


BUBBLE MAP
5. PETA ALIR/FLOW MAP 6. MULTI-FLOW MAP 7. PETA DAKAP/BRACE MAP 8. PETA TITI/BRIDGE MAP

PETA BULATAN
Untuk mendefinasi konteks

78 |

KBAT MATEMATIK 2013

PETA BUIH
Menerangkan ciri ciri

PETA BUIH BERGANDA


Perbandingan dan Perbezaan

Pengelasan dan Pengumpulan

PETA POKOK

79 |

KBAT MATEMATIK 2013

PETA ALIR
Tertib dan Urutan

PETA ALIR BERGANDA


Sebab dan Akibat

PETA DAKAP
Menganalisis keseluruhan dan komponen

80 |

KBAT MATEMATIK 2013

PETA TITI
Membandingkan Analogi/Faktor berkaitan

81 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 6 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH PENYELESAIAN MASALAH BERSTRUKTUR (SPS) 2 jam

Topik Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Memahami langkah-langkah dalam pendekatan penyelesaian masalah berstruktur. 2. Memahami penyelesaian masalah berstruktur guru dapat meningkatkan : a. Minat murid terhadap metematik. b. Peluang kepada murid untuk mencipta semula idea-idea dan konsep matematik mereka sendiri. c. Kemahiran berfikir aras tinggi. d. Perkembangan konsep, kemahiran dan prosedur matematik. 3. Memperolehi kemahiran untuk melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah bertstruktur.

B. Kandungan Pengajaran
1. Pengenalan 2. Huraian dan contoh langkah Penyelesaian Masalah Berstruktur

C. Kaedah dan Strategi


1. Mengemukakan masalah. 2. Peserta cuba menyelesaikan soalan secara berkumpulan 3. Pembentangan hasil kerja kumpulan

82 |

KBAT MATEMATIK 2013

4. Persembahan power point bagi isi kandungan yang lain

D. Bahan Pengajaran
1. Edaran : Satu situasi diberikan untuk diselesaikan secara berstruktur. 2. Slaid power point

E. Alatan 1. Komputer riba. 2. Projektor LCD. 3. Kertas A4. 4. Blu Tack F. Penilaian
1. Pemerhatian berterusan 2. Interaksi secara lisan

G. Rumusan / Refleksi Berdasar penilaian pada papan putih dan Pelan Bansho. NOTA Penyelesaian masalah berstruktur direkabentuk untuk murid memperolehi pengetahuan dan kemahiran dengan mengemukakan masalah matematik yang mencabar. Fokus yang ditekankan adalah terhadap kaedah/penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah selain dari memberitahu perkara yang tepat pada masa yang sesuai. Penyelesaian masalah berstruktur berguna apabila sesuatu konsep atau prosedur baru hendak diperkenalkan. Penyelesaian masalah berstruktur ini menekan proses penyelesaian masalah dan menyediakan peluang kepada murid mencipta semula idea dan konsep matematik. Guru biasanya tidak akan memberitahu murid bagaimana untuk menyelesaikan masalah sebelum murid mencuba untuk menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Proses pemikiran mereka adalah berdasarkan idea dan pandangan sendiri melalui motivasi, berfikir, kemahiran memproses, kemahiran yang dipamerkan, kemahiran berkomunikasi, kemahiran bersosial dan juga kemahiran metakognitif. 83 |

KBAT MATEMATIK 2013

LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH BERSTRUKTUR

Mengimbas kembali pembelajaran lepas

Mengemukakan masalah

Murid bekerja untuk menyelesaikan masalah (individu atau berkumpulan )

Perbincangan dalam bilik darjah

Rumusan ( penekanan dan rumusan terhadap konsep utama )

Latihan ( atau lanjutan)

Langkah 1 : Mengemukakan Masalah (5 minit) Mulakan dengan masalah berayat atau masalah yang bersifat praktikal

Guru menentukan sama ada murid memahami soalan atau tidak Murid mungkin perlu membaca masalah berulang kali Tanya soalan untuk menyelesaikan masalah tersebut Tanya beberapa murid mengenai idea-idea awal untuk menyelesaikan masalah tersebut

84 |

KBAT MATEMATIK 2013

Langkah 2 : Murid menyelesaikan masalah (10 minit) Individu, berpasangan atau kumpulan kecil

Guru bergerak di seluruh bilik darjah Untuk memerhati murid bekerja Memberi cadangan untuk murid yang menghadapi kesukaran Melihat idea-idea yang bagus dengan tujuan memanggil mereka ke hadapan semasa perbincangan di dalam bilik darjah Menggalakkan kaedah alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut ( sesiapa yang mempunyai cara penyelesaian) Menganalisis pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah

Langkah 3 : Perbincangan (15 minit) Murid membentangkan kaedah/jalan penyelesaian di papan hitam ( dalam susunan tertentu )

Guru mengalakkan murid menerangkan pemikiran merekamenggunakan langkah-langkah (pertama,selepas itu, oleh sebab itu) bahan manipulatif, graf dan ungkapan algebra

Memuji pemikiran murid

Tanya soalan contoh

Membandingkan kaedah penyelesaian

Guru tidak memberitahu murid sekiranya kaedah penyelesaian mereka betul atau salah sebaliknya membiarkan murid berbincang sesame mereka mengenai kesalahan dan kaedah penyelesaian 85 |

KBAT MATEMATIK 2013

Langkah 4 : Rumusan (5 minit) Guru membimbing murid untuk merefleksi/mengimbas kembali apa yang telah dipelajari.

Tulis kesimpulan di papan hitam

Apakah sokongan yang diperlukan untuk membina arahan penyelesaian masalah berstruktur? Memerlukan murid berfikir
Masalah/tugasan matematik yang disesuaikan dengan SPS (contohnya buku teks)

secara mendalam untuk menyelesaikan masalah Mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid dan menghubungkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari. Kepelbagaian pendekatan penyelesaian yang boleh dibanding dan dianalisis untuk mengetengahkan idea-idea matematik

Pengetahuan tentang pemikiran murid

Perlu menjangkakan pendekatan penyelesaian murid yang akan muncul, rancang pendekatan yang mana boleh dibincangkan di dalam bilik darjah.

Strategi pengajaran

Sangat mencabar kerana guru bukan sahaja perlu merancang bahagian mereka, tetapi perlu menjangka pemikiran murid dan merancang bagaimana ianya boleh dipersembahkan dan dibincangkan untuk membentuk pemahaman matematik yang baru.

Rumusan: Pendekatan
(Leong, Teoh, & Warabhorn, 2012; J. Stigler & Hielbert, 1999; J. Stigler, Gonzales, Kawanaka, Knoll, & Serrano, 1997; Becker & Shimada, 1997; Stevenson & Stigler, 1992 )

86 |

KBAT MATEMATIK 2013

Penilaian Penilaian dimasukkan dalam pengajaran: Penilaian formatif semasa sesi PdP menyediakan maklumbalas serta merta Semasa peringkat penyelesaian masalah murid, aktiviti murid dipantau untuk menilai status mereka Memberi cadangan kepada mereka yang perlukan bantuan dan bimbingan Boleh meningkatkan amalan pengajaran - membolehkan untuk memastikan keberkesanan amalan guru-guru

pengajaran mereka

Murid dapat mengetahui sejauh mana keberkesanan pembelajaran mereka, menyediakan mereka peluang untuk memperbaiki mereka dan membolehkan pembelajaran mereka mereka sendiri. menetapkan tingkahlaku matlamat

KEBERKESANAN PAPAN TULIS BANSHO Bansho Satu perkataan yang dikemukakan oleh komuniti pendidik Jepun Penggunaan berkesan papan tulis penggunaan atau penyusunan papan tulis Terjemahan literasi menulis papan

Satu kemahiran mengajar yang kritikel di Jepun Sesuai apabila menjalankan pengajaran berpusatkan pelajar dan berorientasikan penemuan matematik

Bagaimana guru Jepun menggunakan papan tulis 1. Menyimpan rekod pengajaran 87 | Masalah Soalan Suara murid, pandangan, perkara yang dikesan

KBAT MATEMATIK 2013

Penyelesaian murid Perbincangan murid idea matematik yang penting

2. Membantu murid ingat : Apa yang mereka perlu buat dan fikirkan 3. Membantu Masalah Arah Tugasan Soalan pelajar mengaitkan beberapa bahagian pengajaran dan

perkembangannya Ringkasan keseluruhan pengajaran Kesinambungan pengajaran (bagaimana mencapai kesimpulan) Bagaimana idea murid dibincang dan dikembang supaya mencapai kesimpulan. 4. Ruang untuk membezakan dan bincang idea murid Merekod pelbagai idea Membincang persamaan dan perbezaan idea Membincang kelebihan sesuatu kaedah Menemui/membentuk idea baru dan soalan

5. Ruang untuk membantu murid menyusun pemikiran dan idea murid Memanipulasi (menyusun, mengkategori, menggerakkan arah, etc.) objek pada papan tulis dan memikirkan mengenainya atau menemui idea matematik. 6. Memantapkan kemahiran mengambil nota melalui model penyusunan yang baik.

88 |

KBAT MATEMATIK 2013

Pelan Bansho = Pelan Papan Hitam


Masalah
Panduan menjawab Pengetahuan sedia ada Kaedah Penyelesaian

Tugasan

Latihan

Latihan

Rumusan
Latihan

Respons Murid

Respons Murid

Apa yang telah dipelajari?

89 |

KBAT MATEMATIK 2013

90 |

KBAT MATEMATIK 2013

91 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 7 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1. PEMBINAAN ITEM BUKAN RUTIN Topik 2. PEMBINAAN ITEM LEMBAGA PEPERIKSAAN 1 jam 30 minit

Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Membina item bukan rutin. 2. Membina item berdasarkan kepada kehendak Lembaga Peperiksaan. 3. Membina item berdasarka Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). 4. Menggunakan item KBAT dalam pentaksiran di dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. Meningkatkan nilai profesionalisme guru matematik.

B. Kandungan Pengajaran 1. Refleksi kendiri. 2. Kefahaman konseptual dalam matematik. 3. Kemahiran proses matematik. 4. Kefahaman konseptual melalui kemahiran proses matematik. C. Kaedah dan Strategi 1. Perbincangan. 2. Perbengkelan. 3. Aktiviti hand-on. 92 |

KBAT MATEMATIK 2013

4. Sumbangsaran. 5. Analisis.

D. Bahan Pengajaran 1. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 1 & 2 2. Bahan persembahan power point. E. Alatan 1. Komputer riba. 2. Projektor LCD. 3. Marker. 4. Papan tulis. 5. Kertas sebak. 6. Pencetak. 7. Perakam video. 8. CD kosong. 9. Kertas A4. 10. Pita pelekat. 11. Huraian sukatan pelajaran tingkatan 1 & 2. 12. Buku teks tingkatan 1 & 2. F. Penilaian
1. Pemerhatian berterusan. 2. Interaksi secara lisan. 3. Pembentangan hasil kerja kumpulan.

G. Rumusan / Refleksi Berdasarkan penilaian semua aktiviti.

93 |

KBAT MATEMATIK 2013

Contoh Item Lembaga Peperiksaan

FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN


STRUKTUR DAN ESEI
AMALI

OBJEKTIF MCQ

Kereta di atas adalah 3.5 m panjang. Berapa panjangkah bangunan itu?

Rajah di bawah menunjukkan empat urutan pertama

Rajah 1

Rajah 2

Rajah 3

Rajah 4

Berapa banyak segitiga untuk Rajah 16 (segitiga yang sama saiz dengan Rajah 1)? Tunjukkan jalan kerja anda.
4

94 |

KBAT MATEMATIK 2013

Rajah 1

4 = ?

Berapakah jumlah segitiga (yang sama saiz dengan segitiga dalam Rajah 1) ?

Di atas peta, 1 cm mewakili 10 km pada jarak sebenar

Berapakah jarak sebenar di antara bandar Melville dan Folley

95 |

KBAT MATEMATIK 2013

Luas = lebar x panjang Luas padang = x x (x + 4) = x 2 + 4x Luas lorong = 1 x x = x Luas kawasan berlorek = x2 + 4x x = x 2 + 3x
8

96 |

KBAT MATEMATIK 2013

TUGASAN

Bina item KBAT mengikut format Lembaga Peperiksaaan


1 soalan Tingkatan 1 atau Tingkatan 2 (satu soalan subjektif)

97 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 8 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH PEMBINAAN ITEM TIMSS DAN PISA 2 jam

Topik Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Membina item TIMSS dan PISA berdasarkan domain. 2. Mengenalpasti perbezaan antara item TIMSS dan PISA. B. Kandungan Pengajaran
1. KBAT : Banding beza soalan TIMSS dan PISA. 2. Ciri-ciri soalan TIMSS dan PISA.

C. Kaedah dan Strategi


1. Perbincangan bahan edaran. 2. Kerja berpasangan : membina item MCQ dan CRQ bagi TIMSS dan PISA. 3. Perbincangan hasil pembinaan oleh peserta.

D. Bahan Pengajaran
1. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 1 & 2 2. Edaran : contoh-contoh soalan TIMSS dan PISA 3. Slaid power point

98 |

KBAT MATEMATIK 2013

E. Alatan 1. Komputer riba 2. Projektor LCD. F. Penilaian


1. Pemerhatian berterusan 2. Interaksi secara lisan

G. Rumusan / Refleksi Berdasar hasil analisis keputusan penilaian.

Ciri- ciri utama soalan PISA 1. Memerlukan bahan stimuli atau maklumat 2. Pengenalan 3. Soalan berdasarkan keadaan atau situasi sebenar 4. Memerlukan penyelesaian 5. Rubrik pemarkahan Kaedah; 1. Gabungan MCQ 2. Soalan yang memerlukan pelajar membina respon diri (CRQ)

99 |

KBAT MATEMATIK 2013

Jenis soalan MCQ

Jenis Soalan CRQ

100 |

KBAT MATEMATIK 2013

101 |

KBAT MATEMATIK 2013

TIMSS

102 |

KBAT MATEMATIK 2013

Contoh Soalan TIMSS

103 |

KBAT MATEMATIK 2013

Mata Pelajaran Kategori Konstruk Aras Jenis Soalan Tingkatan Bidang Tajuk Objektif Pembelajaran

Matematik Model (TIMSS)* Aplikasi Sederhana Subjektif Satu Urutan dan Pola Nombor Nombor Berpola Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.

Hasil Pembelajaran

1. Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. 2. Melanjutkan urutan nombor 3. Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. 4. Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

Pengetahuan Sedia Ada

Murid boleh melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah

Catatan Soalan 1:

Tidak melibatkan nombor negatif

Lim telah menggunakan mancis untuk membina bentuk segitiga seperti dalam gambar rajah di bawah:

Rajah 1 104 |

Rajah 2

Rajah 3

Rajah 4

KBAT MATEMATIK 2013

(a) Lengkapkan jadual di bawah: Rajah 1 2 3 4 5 N-A 1 Bilangan segitga 1 Bilangan mancis 3

(b) Nyatakan bilangan segitiga yang akan dibentuk pada rajah ke-7. Jawapan: N-A 1

(c) Berapakah bilangan mancis yang diperlukan untuk membina 17 segitiga seperti susunan di atas? Jawapan: N-A 1

105 |

KBAT MATEMATIK 2013

Mata Pelajaran Kategori Konstruk Aras Jenis Soalan Tingkatan Bidang Tajuk Objektif Pembelajaran

Matematik Model (TIMMS)* Aplikasi Sederhana Objektif Dua Perkaitan Menambah dan menolak dua Ungkapan Algebra Melaksanakan pengiraan yang melibatkan Ungkapan Algebra

Hasil Pembelajaran

Pelajar akan dapat melaksanakan penambahan yang melibatkan dua ungkapan algebra

Pengetahuan Sedia Ada

Pelajar telah mengetahui sebutan serupa dan tidak serupa

Catatan

Pendekatan :

Soalan: Hasil tambah umur Aisha dan Syikin ialah 18. Jika 4 kali umur Aisha ditolak daripada 3 kali umur Syikin, bezanya ialah 12. Berapakah umur mereka? A B C D 8 , 10 7 , 11 6 , 12 5, 13

106 |

KBAT MATEMATIK 2013

Mata Pelajaran Kategori Konstruk Aras Jenis Soalan Tingkatan Bidang Tajuk Objektif Pembelajaran

Matematik Model (TIMMS)* Aplikasi Sederhana Subjektif Dua Ungkapan Algebra II Menambah dan menolak dua Ungkapan Algebra Melaksanakan pengiraan yang melibatkan Ungkapan Algebra

Hasil Pembelajaran

Pelajar akan dapat melaksanakan penambahan yang melibatkan dua ungkapan algebra

Pengetahuan Sedia Ada

Pelajar telah mengetahui sebutan serupa dan tidak serupa

Catatan

Pendekatan :

Soalan: Di dalam sebuah hutan simpan, terdapat 3 ekor lebah yang sedang terbang mencari madu. Terdapat pelbagai pilihan pokok bunga di hutan simpan itu. Tentukan jejak - jejak lebah tersebut.

Bermula dari petak 6x , 2xy dan 3z , bentukkan satu jejak bagi setiap lebah dengan menambah sebutan - sebutan dalam petak pada jejak lebah supaya lebah itu berakhir di petak yang bertanda bunga. Terdapat tiga ekor lebah, maka bentukkan tiga jejak pada rajah tersebut.

107 |

KBAT MATEMATIK 2013

- 6 x -9x

12 xy -5z

-13z 4xy

-12xy 5z 3 z

8 x

-8x

z - xy

-(7xy) -12z 2xy

5 x 6 x

7xy

Jejak pertama : Jejak kedua : Jejak ketiga :

(1 m) (1 m) (1 m)

108 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 9 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH PETA PEMIKIRAN ( i-Think ) 2 jam

Topik Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. memahami keperluan dan kepentingan penggunaan Peta Pemikiran dalam membentuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam subjek matematik. 2. membina dan menggunakan Peta Pemikiran (model 1,2,3,dan 4) dengan baik dan berkesan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran matematik. 3. menggunakan Peta Pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran matematik di kalangan murid. 4. membudayakan penggunaan Peta Pemikiran i-Think untuk meningkatkan KBAT dan membuat penaakulan, khususnya dalam subjek matematik.

B. Kandungan Pengajaran 1. Pengenalan kepada Peta Pemikiran model 1,2,3 dan 4. 2. Pengenalan kepentingan penggunaan Peta Pemikiran dalam subjek matematik. 3. Penggunaan Peta Pemikiran untuk meningkatkan KBAT dan membuat penaakulan dalam subjek matematik. 4. Membina Peta Pemikiran dan merancang panduan penggunaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah. C. Kaedah dan Strategi
1. Pengenalan dan taklimat 2. Perbengkelan 3. Aktiviti hands-on

109 |

KBAT MATEMATIK 2013

4. Sumbangsaran 5. Sesi soal jawab

D. Bahan Pengajaran 1. Bahan pengajaran (power-point) 2. Bahan edaran salinan hardcopy untuk peserta 3. Slaid E. Alatan 1. Komputer riba 2. Projektor LCD 3. Komputer riba berserta external speaker 4. Papan tulis 5. Marker 6. Kertas sebak (mahjong) 7. Kertas pelekat memo berbagai warna (post-it pad) 8. Kertas A4 9. Pita pelekat (masking tape) 10. Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 dan 2

F. Penilaian
1. Pemerhatian berterusan 2. Kualiti hasil kerja kumpulan

G. Rumusan / Refleksi

NOTA Peta pemikiran (i-Think) adalah program untuk meningkatkan dan

membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid untuk melahirkan generasi yang mampu berinovasi. i Think membawa maksud innovative thinking yang mana 110 |

KBAT MATEMATIK 2013

murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir. i-think bertujuan untuk melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif dan memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing. Dapatan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA menunjukkan murid Malaysia berada di tahap yang rendah, murid berpengetahuan tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan sedia ada, selain dari dapatan kajian keperluan (2011) menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru dan murid Malaysia amat rendah. Dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah bekerjasama dengan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) memperkenalkan program i-think. Lapan Peta Pemikiran i-think tersebut terdiri daripada Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir Dan Peta Titi. Setiap Peta Pemikiran mempunyai proses pemikiran tersendiri. Menurut Hyerle dan Yeager (2007), proses berfikir dan membuat penaakulan menjadi satu budaya apabila guru dan murid mengamalkan kemahiran berfikir dan menaakul semasa pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya alat berfikir, guru dan murid dapat melaksanakan aktiviti kemahiran berfikir dan menaakul. Kemahiran berfikir akan menjadi amalan apabila guru dan murid menggunakan dalam bilik darjah melalui aktiviti yang memerlukan penyoalan aras tinggi, inkuiri serta berpusatkan murid dengan menggunakan alat berfikir. Peta-peta Pemikiran i-THINK adalah merupakan salah satu alat berfikir yang dipersembahkan dalam lapan bentuk Peta Pemikiran secara visual yang mudah digunapakai dan difahami merentas kurikulum Matematik. Lapan Peta Pemikiran i-THINK bukan kurikulum yang baru, tetapi merupakan salah satu alat berfikir yang membolehkan guru menyampaikan kurikulum Matematik 111 |

KBAT MATEMATIK 2013

yang sedia ada dalam bentuk yang lebih bermakna. Di samping itu, Peta-peta Pemikiran ini juga bertujuan untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dan membuat penaakulan di kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif. Murid-murid digalakkan menggunakan lapan Peta Pemikiran sebagai salah satu alat berfikir dan menaakul yang dapat meningkatkan aras pemikiran murid dalam pembelajaran Matematik di samping melaksanakan aktiviti KBAT. Peta Pemikiran merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang tidak melibatkan sebarang penambahan masa. Bahagian ini mempersembahkan setiap peta dengan proses pemikiran, langkah penggunaannya, kata kunci dan contoh-contoh hasil kerja murid dari sekolah.

Alat berfikir
Thinking Hats

Thinking Maps

Habits of Mind
8

112 |

KBAT MATEMATIK 2013

14

15

16

113 |

KBAT MATEMATIK 2013

114 |

KBAT MATEMATIK 2013

115 |

KBAT MATEMATIK 2013

PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN

NOTA:

116 |

KBAT MATEMATIK 2013

Tingkatan 1: BAB 10 POLIGON


Sekurangkurangnya 1 sudut cakah dan 1 sudut tirus Jumlah sudut pedalaman 360 4 sisi

Trapezium

2 sisi selari

4 bucu

4 sudut

l
p

l
p

Isipadu (p x l x t)

6 muka segiempat tepat

kuboid 8 bucu

3-dimensi

PEPEJAL GEOMETRI 12 tepi


TINGKATAN 2 KUMPULAN B15

117 |

KBAT MATEMATIK 2013

PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN

Ada satu sisi dipanggil Hipotenu s

Segitiga Bersudut Tegak

Ada 3 sisi, 3 bucu dan 3 sudut

Segitiga Bukan Bersudut Tegak

Tiada sisi yang dipanggil Hipotenus

Salah satu sudut ialah 90o

Jumlah sudut bersamaan 180o

Tiada sudut 90o

2 sisi dapat menentuka n sisi ke-3

Luas = tinggi x tapak

2 sisi tidak dapat menentuka n sisi ke-3

118 |

KBAT MATEMATIK 2013

119 |

KBAT MATEMATIK 2013

MATEMATIK TINGKATAN 2
Pembinaan Geometri

Garis

Sudut

Bentuk

Garis Pembahagi Dua Sama

Garis Selari

Garis Serenjang

Sudut

Pembahagi Dua Sama Sudut

Melaui Titik

60

35

Atas garis lurus

90

45

Luar Garis Lurus

120

Sumber: HSP, Buku Rujukan

By; Lim, Ahmad, Phey dan Arpiza

Tugasan: Bina satu RPH yang lengkap menggunakan pendekatan Peta Pemikiran yang telah dipelajari (1 jam)

120 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 10 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH PEMBINAAN PETA PEMIKIRAN ( i-Think ) 2 jam

Topik Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. memahami keperluan dan kepentingan penggunaan Peta Pemikiran dalam membentuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam subjek matematik. 2. membina dan menggunakan peta pemikiran (model 5,6,7,dan 8) dengan baik dan berkesan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran matematik. 3. menggunakan Peta Pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran matematik di kalangan murid. 4. membudayakan penggunaan Peta Pemikiran i-Think untuk meningkatkan KBAT dan membuat penaakulan, khususnya dalam subjek matematik. B. Kandungan Pengajaran 1. Pengenalan kepada Peta Pemikiran model 5, 6, 7 dan 8. 2. Pengenalan kepentingan penggunaan Peta Pemikiran dalam subjek matematik. 3. Penggunaan Peta Pemikiran untuk meningkatkan KBAT dan membuat penaakulan dalam subjek matematik. 4. Membina Peta Pemikiran dan merancang panduan penggunaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah.

C. Kaedah dan Strategi


1. Pengenalan dan taklimat. 2. Perbengkelan. 3. Aktiviti hands-on.

121 |

KBAT MATEMATIK 2013

4. Sumbangsaran.

D. Bahan Pengajaran 1. Bahan pengajaran (power-point). 2. Bahan edaran salinan hardcopy untuk peserta. E. Alatan 1. Komputer riba berserta external speaker 2. Projektor LCD 3. Papan tulis 4. Marker 5. Kertas sebak (mahjong) 6. Kertas pelekat memo berbagai warna (post-it pad) 7. Kertas A4 8. Pita pelekat (masking tape) 9. Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 dan 2 F. Penilaian
1. Pemerhatian berterusan. 2. Kualiti hasil kerja kumpulan. 3. Pembentangan hasil kerja kumpulan.

G. Rumusan / Refleksi Berdasarkan penilaian semua slot

122 |

KBAT MATEMATIK 2013

Ada 4 lagi Peta Pemikiran

8. Peta Titi

PETA DAKAP (BRACE MAP)


Proses Pemikiran:
Hubungan Seluruh-Bahagian (Whole Parts Relationship)

Sebagai contoh, jika mahu memahami peta dunia, senaraikan semua benua, dan seterusnya negaranegara di setiap benua.

Peta dakap:digunakan untuk: a) Menerangkan sesuatu objek wujud dalam satu jalan cerita. b) Menganalisa keadaan fizikal suatu objek secara teknikal. c) Menyusun / menulis manual teknikal.

Objek

Pecahan

Bahagian utama

123 |

KBAT MATEMATIK 2013

PETA ALIR (FLOW MAP)


Proses Pemikiran:

Urutan (Sequencing)
Sebagai contoh, jika ingin tahu langkah-langkah untuk bersiap sedia ke sekolah, tulis langkah-langkah yang perlu diambil dan susun dalam urutan yang harus diikuti.

Peta alir:digunakan untuk a) Menyusun jalan cerita mengikut peringkat (plot,proses,kronologi). b) Menganalisis proses kejadian yang penting.

Proses Penerangan

124 |

KBAT MATEMATIK 2013

PETA PELBAGAI ALIR (MULTI FLOW MAP)


Proses Pemikiran:
Sebab Dan Kesan (Analyzing Cause & Effect)

Sebagai contoh, jika ingin mengetahui kesan-kesan kerosakan gigi dan sebab perkara ini berlaku, senaraikan perkara-perkara yang menyebabkan kerosakan gigi di sebelah kiri dan kesan kerosakan gigi di sebelah kanan.

Peta pelbagai alir:digunakan untuk


a) Memenganalisis punca dan kesan sesuatu kejadian. b) Meneka/mengesan akibat dari kejadian sebelumnya.

(Proses Sebab dan akibat)

Sebab

Akibat

Kejadian

125 |

KBAT MATEMATIK 2013

PETA TITI (BRIDGE MAP)


Proses Pemikiran: Analogi (Hubungan Yang Sama, Mencari Faktor Penghubung) (Seeing Analogies)

Relating factor = RF = Faktor penghubung as = sama seperti / seperti mana / seperti juga / sama dengan

Sebagai contoh, jika ingin mengetahui hubungan antara haiwan dengan anaknya, mulakan dengan menamakan sesuatu haiwan dan anaknya, yang anda tahu, kemudian senaraikan pasanganpasangan yang lain.

Peta titi:digunakan untuk Membuat analogi /persamaan dalam sesuatu faktor.

Imbangan mesti sama

126 |

KBAT MATEMATIK 2013

127 |

KBAT MATEMATIK 2013

Tugasan: Bina satu RPH yang lengkap menggunakan pendekatan Peta Pemikiran yang telah dipelajari (1 jam)

128 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 11 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN MENGGALAKKAN PEMIKIRAN (MdH) 2 jam

Topik Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Membuat refleksi kendiri terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran (PdP) sedia ada. 2. Mengenalpasti isu-isu dalam amalan PdP. 3. Memberi cadangan tindakan untuk menangani isu-isu dikenalpasti. B. Kandungan Pengajaran
1. Senario amalan PdP di bilik darjah. 2. Penggunaan kaedah model dan heuristic dalam PdP. 3. Kemahiran berfikir aras tinggi. (KBAT). 4. Keperluan pembelajaran abad ke -21.

C. Kaedah dan Strategi


1. Persembahan power point bagi isi kandungan yang lain. 2. Contoh-contoh kaedah penyelesaian dalam matematik.

D. Bahan Pengajaran
1. Edaran : Lembaran kerja semasa persembahan power point. 2. Slaid power point.

129 |

KBAT MATEMATIK 2013

E. Alatan 1. Komputer riba 2. Projektor LCD. F. Penilaian


1. Pemerhatian berterusan 2. Interaksi secara lisan

G. Rumusan / Refleksi Berdasar hasil analisis keputusan penilaian.

NOTA Heuristik merupakan kaedah meneroka. Ia juga merupakan salah satu alat untuk kita menyelesaikan masalah. Kaedah Heuristik boleh melibatkan gambar rajah, jadual dan model. Ini membolehkan kita memilih cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Algorithm merupakan kaedah yang pasti untuk menyelesaikan masalah tertentu sahaja. Kaedah ini hanya melibatkan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah tertentu sahaja. Contoh : jika ikut langkah demi langkah 296 x 398, kita akan mendapat jawapan dalam masa yang tertentu.

No matter how lucidy and patiently teachers explain to the students, they cannot understand for them. . Schifter and Fosnot,1993,p.9

You cannot teach a man anything ; you can only help him discover it within himself. Galileo 130 |

KBAT MATEMATIK 2013

I never teach my pupils; I only attempt to provide the condition in which they learn. .Albert Einstein Strategi penyelesaian masalah :
1. Lukis gambar atau gambarajah 2. Cari pola 3. Teka, semak & ulang 4. Guna Objek 5. Buat senarai semak 6. Guna jadual 7. Guna ayat Matematik 8. Penyelesaian ke belakang 9. Guna kaedah logik 10. Permudahkan

PENYELESAIAN MASALAH

Pak Mat ada 37 ekor ayam dan biri-biri dalam kebunnya. Jumlah kaki binatang tersebut ialah 98. Berapakah bilangan ayam dan biri-biri dalam kebunnya?

Penggunaan ayat matematik

a + b = 37 2a + 4b = 98 2a + 2b = 74 4a 2b = 24 b = 24 / 2 b = 12

a + 12 = 37 a = 37 - 12 a = 25

131 |

KBAT MATEMATIK 2013

Cari Bentuk Pola & Bina Jadual Ayam 20 21 22 . Biri-biri 17 16 15 Kaki Ayam 40 42 44 Kaki Biri-biri 68 64 60 Jumlah 108 106 104

Kita mula dengan 20 ekor ayam dan 17 ekor biri-biri. Kita akan dapat 2 x 20, atau 40. Jika kita ada 21 ekor ayam,

Teka, Semak dan Ulang M: J: Saya rasa ada 20 ekor ayam dan 17 ekor biri-biri. Jika anda betul, 2 x 20= 40 kaki ayam. 4 x 17 = 68 kaki biri-biri. Jumlah kaki 108 kaki. Ini melebihi jumlah yang sepatutnya. K: C: Cuba 30 ayam dan 7 biri-biri. Ini akan mengurangkan bilangan kaki. Hey ! Tekaan M ialah 108 kaki manakala tekaan K ialah 88 feet. 108 ialah lebih 10 kaki manakala 88 pula kurang 10 kaki, Elok kita cuba 25 ekor ayam

Pelajar-pelajar di atas menggunakan kaedah teka dan semak

Kaedah Logik Oh! Ini senang saja, kata Ali Jika kita ada semua biri-biri yang berdiri dengan menggunakan dua kaki belakang ini bererti 2 x 37 = 74 kaki yang menyentuh permukaan bumi. Ini bererti ada 24 kaki biri-biri yang terangkat di udara. Ini bererti kita ada 12 ekor biri-biri dan 25 ekor ayam

98 - 74 24

37 - 12 25

132 |

KBAT MATEMATIK 2013

Mari kita cuba


Gambar menunjukkan pandangan atas sebuah bumbung. a. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua cara, kirakan bilangan segitiga kecil yang terdapat pada gambarajah tersebut. b. Jika kita mengira dari atas ke bawah, gambarajah tersebut terdiri daripada lima baris segitiga. Berapakah jumlah segitiga jika terdapat sepuluh baris? c. Bentukkan satu model matematik untuk mewakilkan jumlah segitiga dalam n baris.

Guna Objek

Bagaimanakah anda menyusun 9 batang mancis untuk membentuk 5 segi tiga? Bagaimanakah anda menyusun 6 batang mancis untuk 4 segi sama sisi ?

Guna Kaedah Logik


Satu jar mengandungi 8 liter air dan dua jar kosong yang masing-masing mempunyai isipadu 5 liter dan 3 liter. Jika air tersebut perlu dikongsikan sama rata antara dua orang, bagaimanakah kita boleh melakukannya ?

133 |

KBAT MATEMATIK 2013

MODEL DRAWING

Soalan Kajian menunjukkan daripada murid bermain bola sepak. daripada murid yang bermain bola sepak juga bermain hoki. Jika terdapat 132 orang murid, berapa bilangan murid yang bermain bola sepak dan hoki?

MODEL DRAWING
Bola sepak
Hoki
132

Kajian menunjukkan daripada murid bermain bola sepak. daripada murid yang bermain bola sepak juga bermain hoki. Jika terdapat 132 orang murid, berapa bilangan murid yang bermain bola sepak dan hoki?

MODEL DRAWING
Bola sepak
Hoki
132
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11

11

11

11

11

12 bahagian 1 bahagian

= 132 = 132 12 = 11 orang murid Bola sepak dan hoki = 55 orang murid

134 |

KBAT MATEMATIK 2013

C u b a

i n i

Dalam satu kem renang, bilangan peserta lelaki adalah 5 kali bilangan peserta perempuan. Setelah 144 orang lelaki meninggalkan kem renang tersebut, bilangan perempuan adalah dua kali bilangan lelaki. Berapakah jumlah bilangan peserta pada permulaan kem tersebut?

MODEL DRAWING
Lelaki Perempua n
Dalam satu kem renang, bilangan peserta lelaki adalah 5 kali bilangan peserta perempuan. Setelah 144 orang lelaki meninggalkan kem renang tersebut, bilangan perempuan adalah dua kali bilangan lelaki. Berapakah jumlah bilangan peserta pada permulaan kem tersebut?

MODEL DRAWING
144

Lelaki

Perempuan
Dalam satu kem renang, bilangan peserta lelaki adalah 5 kali bilangan peserta perempuan. Setelah 144 orang lelaki meninggalkan kem renang tersebut, bilangan perempuan adalah dua kali bilangan lelaki. Berapakah jumlah bilangan peserta pada permulaan kem tersebut?

135 |

KBAT MATEMATIK 2013

MODEL DRAWING
144

Lelaki

Perempuan

16

16

9 bahagian = 144 1 bahagian = 144 9 = 16 orang Bilangan lelaki = 10 x 16 = 160 Bilangan perempuan = 2 x 16 = 32

Bagaimana

ini?

Soalan : Jumlah kos dua beg, 3 dompet dan 4 tali pinggang ialah RM 1188. Harga sebuah beg adalah tiga kali harga sebuah dompet manakala harga sebuah dompet adalah dua kali harga satu tali pinggang. Berapakah harga satu beg, satu dompet dan satu tali pinggang?

MODEL DRAWING
Beg Dompet Tali Pinggang
Jumlah kos dua beg, 3 dompet dan 4 tali pinggang ialah RM 1188. Harga sebuah beg adalah tiga kali harga sebuah dompet manakala harga sebuah dompet adalah dua kali harga satu tali pinggang. Berapakah harga satu beg, satu dompet dan satu tali pinggang?

136 |

KBAT MATEMATIK 2013

MODEL DRAWING
Beg Dompet Tali Pinggang
Jumlah kos dua beg, 3 dompet dan 4 tali pinggang ialah RM 1188. 11 bahagian = 1188 1 bahagian = 1188/11 = 108 Beg = 108 x 3, dompet = 108 and

137 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 12 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MdH 2 jam

Topik Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Membuat refleksi kendiri terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran (PdP) sedia ada. 2. Mengenalpasti isu-isu dalam amalan PdP. 3. Memberi cadangan tindakan untuk menangani isu-isu dikenalpasti. B. Kandungan Pengajaran
1. Senario amalan PdP di bilik darjah. 2. Penggunaan kaedah model dan heuristic dalam PdP. 3. KBAT. 4. Keperluan abad ke-21.

C. Kaedah dan Strategi


1. Persembahan power point bagi isi kandungan yang lain. 2. Contoh-contoh kaedah penyelesaian dalam matematik.

D. Bahan Pengajaran
1. Edaran : lembaran kerja semasa persembahan power point. 2. Slaid power point.

138 |

KBAT MATEMATIK 2013

E. Alatan 1. Komputer riba 2. Projektor LCD. F. Penilaian


1. Pemerhatian berterusan 2. Interaksi secara lisan

G. Rumusan / Refleksi Berdasar hasil analisis keputusan penilaian.

TUGASAN Dalam kumpulan, bina satu RPH berdasarkan MdH mengikut topik yang dibekalkan dalam format MdH seperti di bawah.

Mata Pelajaran Tingkatan Tempoh Bidang Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Nilai murni ABM Kemahiran Berfikir Catatan

Matematik

80 minit

139 |

KBAT MATEMATIK 2013

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 140 |

Topik Tingkatan 2 Nombor Berarah Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga Ungkapan Algebra Persamaan Linear Nisbah, Kadar dan kadaran Teoram Pythagoras Pembinaan Geometri Koordinat Lukisan Dalam Dua Dimensi Bulatan Penjelmaan Pepejal Geometri II Statistik Topik Tingkatan 1 Nombor Bulat Urutan dan Pola Nombor Pecahan Perpuluhan Peratusan Integer Ungkapan Algebra Ukuran Asas Sudut dan Garis Poligon Perimeter dan Luas Pepejal Geometri

Kumpulan

Kump

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 13 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN MENGGALAKKAN PEMIKIRAN (SPS) 2 jam

Topik Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Menyediakan satu panduan aktiviti PdP dengan menggunakan Pelan Bansho. B. Kandungan Pengajaran
1. Apakah yang dimaksudkan dengan Pelan Bansho. 2. Tujuan Pelan Bansho. 3. Kemahiran mereka bentuk perancangan Pelan Bansho.

C. Kaedah dan Strategi


1. Mengemukakan masalah. 2. Peserta cuba menyelesaikan masalah. 3. Perbincangan berkumpulan. 4. Persembahan power point bagi isi kandungan yang lain.

D. Bahan Pengajaran
1. Edaran : a) Lembaran kerja. 2. Slaid power point.

141 |

KBAT MATEMATIK 2013

E. Alatan 1. Komputer riba 2. Projektor LCD. 3. Jangka lukis satu kumpulan satu set. 4. Pembaris satu kumpulan satu pembaris. 5. Blu tack F. Penilaian
1. Pemerhatian berterusan 2. Interaksi secara lisan

G. Rumusan / Refleksi Berdasar hasil analisis keputusan penilaian.

142 |

KBAT MATEMATIK 2013

Masalah : Lukiskan pembahagi dua sama sudut.


Tugasan: Bagaimana saya melukis pembahagi dua sama sudut tanpa diberikan sudut?

Langkah-langkah Penyelesaian Masalah Berstruktur


Langkah-langkah PMB
Mengemukakan Masalah Murid cuba menyelesaikan Soalan Perbincangan berkumpulan Rumusan

Masa (min)
5

10
15 5

Pelan Bansho = Pelan Papan Hitam


Masalah
Panduan menjawab Pengetahuan sedia ada Kaedah Penyelesaian

Tugasan

Latihan

Latihan

Rumusan
Latihan

Respons Murid

Respons Murid

Apa yang telah dipelajari?

143 |

KBAT MATEMATIK 2013

Masalah: Isikan tempat kosong.

Tugas:

Apakah digit-digit

yang boleh digunakan

untuk mendapat hasil tolaknya 5?

Langkah-langkah Penyelesaian Masalah Berstruktur


Langkah-langkah PMB Mengemukakan Masalah
Murid cuba menyelesaikan Soalan Perbincangan berkumpulan Rumusan

Masa (min) 5 10
15 5

Pelan Bansho = Pelan Papan Hitam


Masalah
Panduan menjawab Pengetahuan sedia ada Kaedah Penyelesaian

Tugasan

Latihan

Latihan

Rumusan
Latihan

Respons Murid

Respons Murid

Apa yang telah dipelajari?

144 |

KBAT MATEMATIK 2013

CONTOH PELAN BANSHO

Ciri-ciri Penting PMB


Memilih soalan berbentuk berstruktur, aktiviti dan tugasan yang sesuai. Perbincangan lanjutan. Menekankan kepada penggunaan papan hitam.

145 |

KBAT MATEMATIK 2013

PELAN BANSHO

Prosedur
(1) Masalah

(2) Tugasan

(5) Rumusan (6) Latihan

(4) Susunkan respons murid

(3) Menunjukkan respons murid

(7) Apa yang telah dipelajari ?

Contoh Pelan Papan Hitam (Jepun)

146 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS SLOT 14 Tajuk KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SPS 2 jam

Topik Masa A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. Menyediakan satu panduan aktiviti PdP dengan menggunakan Pelan Bansho. B. Kandungan Pengajaran
1. Kemahiran merekabentuk Pelan Bansho.

C. Kaedah dan Strategi


1. Mengemukakan templet panduan. 2. Menyediakan panduan aktiviti PdP dengan menggunakan Pelan Bansho secara

berkumpulan. D. Bahan Pengajaran


1. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 1 & 2. 2. Buku Teks Tingkatan 1 & 2.

E. Alatan 1. Komputer riba 2. Projektor LCD.

147 |

KBAT MATEMATIK 2013

F. Penilaian
1. Pemerhatian berterusan 2. Interaksi secara lisan

G. Rumusan / Refleksi Berdasar hasil analisis keputusan penilaian.

PANDUAN PENYELESAIAN MASALAH BERSTRUKTUR

Templet Panduan Mata Pelajaran Kategori Konstruk Aras Jenis Soalan Tingkatan Bidang Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Catatan

148 |

KBAT MATEMATIK 2013

Kategori Jenis Konstruk

: Penyelesaian masalah : 1. Aplikasi 2. Analisi 3. Menilai 4. Mencipta

Aras

: 1. Sederhana 2. Tinggi

Jenis Bidang

: Subjektif : 1. Nombor dan Operasi 2. Sukatan dan Geometri 3. Perkaitan dan Algebra 4. Statistik dan Kebarangkalian

CONTOH

149 |

KBAT MATEMATIK 2013

Mata Pelajaran Kategori Konstruk Aras Jenis Soalan Tingkatan Bidang Tajuk Objektif Pembelajaran

Matematik Model Bukan Rutin Analisis Sederhana Subjektif 2 Statistik dan Keberangkalian Statistik Murid akan diajar : Menwakilkan dan mentafsir data dalam carta palang untuk menyelesaikan masalah.

Hasil Pembelajaran

Murid akan dapat : 1. Membina carta palang untuk mewakili data. 2. Menyelesaikan masalah melibatkan carta palang.

Pengetahuan Sedia Ada

Murid telah belajar 1. Mencari peratus bagi suatu data. 2. Membina jadual kekerapan 3. Membina carta palang.

Catatan

150 |

KBAT MATEMATIK 2013

151 |

KBAT MATEMATIK 2013

152 |

KBAT MATEMATIK 2013

153 |

KBAT MATEMATIK 2013

LAMPIRAN : TAJUK TUGASAN SLOT SLOT PEMBINAAN RPH PMB SLOT 14 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 154 | TAJUK TINGKATAN 1 NOMBOR BULAT URUTAN DAN POLA NOMBOR PECAHAN PERPULUHAN PERATUSAN INTEGER UNGKAPAN ALGEBRA UKURAN ASAS SUDUT DAN GARIS POLIGON PERIMETER DAN LUAS PEPEJAL GEOMETRI TAJUK TINGKATAN 2 NOMBOR BERARAH KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA UNGKAPAN ALGEBRA II PERSAMAAN LINEAR NISBAH,KADAR DAN KADARAN TEOREM PYTHAGORAS PEMBINAAN GEOMETRI KOORDINAT LOKUS DALAM DUA DIMENSI BULATAN PENJELMAAN PEPEJAL GEOMETRI II STATISTIK KUMPULAN KUMPULAN

KBAT MATEMATIK 2013

Mata Pelajaran Tingkatan Tempoh Bidang Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Nilai murni ABM Kemahiran Berfikir Catatan

Matematik

minit

Pendekatan:

Kaedah Penggunaan

Respon Di Jangka:

Soalan:

Jawapan

155 |

KBAT MATEMATIK 2013

LAMPIRAN

156 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) UNTUK JURULATIH UTAMA MATEMATIK UJIAN PRA Daerah : _____________________ Nama : ________________________________Kelompok : A / B PENGENALAN : Tujuan pretest ini ialah untuk menilai kemahiran dan pengetahuan sedia ada anda tentang kandungan kursus. Terdapat dua bahagian. Respon anda terhadap item akan membantu para fasilitator dan penyelia kursus menentukan pengetahuan asas dan kefahaman anda tentang kandungan kursus serta tahap pendedahan atau penguasaan setiap topik. Maklumat yang dikumpul akan dijadikan sebagai maklumbalas tentang bagaimana untuk memenuhi keperluan anda dan sebagai asas penambahbaikan latihan akan datang. Kerjasama anda dalam menjawab instrumen ini sangat dihargai. Terima kasih. PERSEPSI TENTANG PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN Arahan: Sila nyatakan tahap persepsi anda di dalam ruang yang disediakan tentang pengetahuan/kemahiran anda dalam topik-topik berikut mengikut skala seperti berikut : Skala Persepsi : 1 Sangat Lemah No. 2 Lemah 3 Sederhana 4 Baik 5 Sangat Baik Tahap Persepsi berkaitan Pengetahuan / Kemahiran

Kandungan / Tajuk / Kemahiran

1.0

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 1.1 Pengetahuan tentang Falsafah, Prinsip dan Isu KBAT 1.2 Pengetahuan tentang KBAT dan implikasi kepada pembelajaran matematik

2.0

Item Bukan Rutin (Bahagian Perkembangan Kurikulum) 2.1 Pengetahuan tentang item Bukan Rutin dan implikasi kepada pembelajaran matematik 2.2 Kebolehan membina item Bukan Rutin Modul Pembinaan Item ( Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM)) 3.1 Pengetahuan tentang rangka kerja penilaian LPM 157 |

3.0

KBAT MATEMATIK 2013

3.2 Kebolehan membina item berasaskan Modul Pembinaan Item LPM 4.0 Penilaian Pelajar Antarabangsa TIMSS(Trends in International Mathematics and Sciense Study) 4.1 Pengetahuan tentang rangka kerja penilaian TIMSS 4.2 Kebolehan membina item berasaskan rangka kerja TIMSS 5.0 Penilaian Pelajar Antarabangsa PISA (Programme for International Student Assessment) 5.1 Pengetahuan tentang rangka kerja penilaian PISA 5.2 Kebolehan membina item berasaskan rangka kerja PISA 6.0 Pendekatan Model dan Heuristik 6.1 Pengetahuan tentang Pendekatan Model dan Heuristik 6.1 Kebolehan menggunakan pendekatan Model dan Heuristik dalam matematik 7.0 Penyelesaian Masalah Berstruktur (Model Jepun) 7.1 Pengetahuan tentang Pendekatan Penyelesaian Masalah Berstruktur 7.2 Kebolehan menggunakan Penyelesaian Masalah Berstruktur dalam matematik 7.3 Kebolehan membina Pelan Bansho bagi satu rancangan pengajaran 8.0 Penyoalan Berfikrah 8.1 Kebolehan menggunakan pelbagai soalan untuk merangsang pelbagai tahap pemikiran Peta Pemikiran sebagai Kaedah untuk Berfikir 9.1 Pengetahuan tentang pelbagai jenis Peta Pemikiran (i-THINK) 9.2 Kebolehan menggunakan Peta Pemikiran dalam matematik (i-THINK)

9.0

Terima kasih dan Selamat Maju Jaya

158 |

KBAT MATEMATIK 2013

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) UNTUK JURULATIH UTAMA MATEMATIK UJIAN POST Daerah : _____________________ Nama : ________________________________Kelompok : A / B PENGENALAN : Tujuan pretest ini ialah untuk menilai kemahiran dan pengetahuan sedia ada anda tentang kandungan kursus. Terdapat dua bahagian. Respon anda terhadap item akan membantu para fasilitator dan penyelia kursus menentukan pengetahuan asas dan kefahaman anda tentang kandungan kursus serta tahap pendedahan atau penguasaan setiap topik. Maklumat yang dikumpul akan dijadikan sebagai maklumbalas tentang bagaimana untuk memenuhi keperluan anda dan sebagai asas penambahbaikan latihan akan datang. Kerjasama anda dalam menjawab instrumen ini sangat dihargai. Terima kasih. A. PERSEPSI TENTANG PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN Arahan: Sila nyatakan tahap persepsi anda di dalam ruang yang disediakan tentang pengetahuan/kemahiran anda dalam topik-topik berikut mengikut skala seperti berikut : Skala Persepsi : 1 Sangat Lemah No. 2 Lemah 3 Sederhana 4 Baik 5 Sangat Baik Tahap Persepsi berkaitan Pengetahuan / Kemahiran

Kandungan / Tajuk / Kemahiran

1.0

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 1.1 Pengetahuan tentang Falsafah, Prinsip dan Isu KBAT 1.2 Pengetahuan tentang KBAT dan implikasi kepada pembelajaran matematik

2.0

Item Bukan Rutin (Bahagian Perkembangan Kurikulum) 2.1 Pengetahuan tentang item Bukan Rutin dan implikasi kepada pembelajaran matematik 2.2 Kebolehan membina item Bukan Rutin Modul Pembinaan Item ( Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM)) 3.1 Pengetahuan tentang rangka kerja penilaian LPM 159 |

3.0

KBAT MATEMATIK 2013

3.2 Kebolehan membina item berasaskan Modul Pembinaan Item LPM 4.0 Penilaian Pelajar Antarabangsa TIMSS(Trends in International Mathematics and Sciense Study) 4.1 Pengetahuan tentang rangka kerja penilaian TIMSS 4.2 Kebolehan membina item berasaskan rangka kerja TIMSS 5.0 Penilaian Pelajar Antarabangsa PISA (Programme for International Student Assessment) 5.1 Pengetahuan tentang rangka kerja penilaian PISA 5.2 Kebolehan membina item berasaskan rangka kerja PISA 6.0 Pendekatan Model dan Heuristik 6.1 Pengetahuan tentang Pendekatan Model dan Heuristik 6.1 Kebolehan menggunakan pendekatan Model dan Heuristik dalam matematik 7.0 Penyelesaian Masalah Berstruktur (Model Jepun) 7.1 Pengetahuan tentang Pendekatan Penyelesaian Masalah Berstruktur 7.2 Kebolehan menggunakan Penyelesaian Masalah Berstruktur dalam matematik 7.3 Kebolehan membina Pelan Bansho bagi satu rancangan pengajaran 8.0 Penyoalan Berfikrah 8.1 Kebolehan menggunakan pelbagai soalan untuk merangsang pelbagai tahap pemikiran Peta Pemikiran sebagai Kaedah untuk Berfikir 9.1 Pengetahuan tentang pelbagai jenis Peta Pemikiran (i-THINK) 9.2 Kebolehan menggunakan Peta Pemikiran dalam matematik (i-THINK) B. Soalan Terbuka I. Sila nyatakan jika dalam kursus/program latihan dalam perkhidmatan anda, anda telah hadiri mana-mana tajuk atau berkaitan dengan tajuk berikut : 1. Kemahiran Berfikir Aras TInggi (KBAT) Ya __________ Tidak ______________ Jika Ya, sila nyatakan : _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 160 |

9.0

KBAT MATEMATIK 2013

2. Item Bukan Rutin (PPK) Ya __________ Tidak ______________ Jika Ya, sila nyatakan : _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3. Modul Pembinaan Item LPM Ya __________ Tidak ______________ Jika Ya, sila nyatakan : _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4. Peta Pemikiran (i-THINK) Ya __________ Tidak ______________ Jika Ya, sila nyatakan : _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ II. Sila tuliskan idea anda berkaitan soalan berikut di dalam ruang yang disediakan. (a) Pendekatan Model & Heuristik? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (b) Penyelesaian Masalah Berstruktur (Model Jepun)? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ III. Anda fikir kenapa anda berada di sini ? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Terima kasih dan Selamat Maju Jaya 161 |

KBAT MATEMATIK 2013

SOALAN SOALAN TUGASAN TUGASAN 1 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Pengenalan Pemikiran Aras Tinggi (HOT) merupakan salah satu komponen utama dalam kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK). George Polya dalam tahun 1957 berjaya membina satu model penyelesaian matematik yang dikenali sebagai " Model Polya". HOT juga merupakan aras yang paling tinggi dalam hierarki proses kognitif. Ianya berlaku apabila seseorang mendapat maklumat baru, menyimpan dalam memori dan menyusun, mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan memanjangkan maklumat ini untuk mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi rumit. Dengan adanya HOT pelajar dapat :

Membuat keputusan Membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan. Melahirkan idea baru dan objek baru. Membuat ramalan Menyelesaikan masalah bukan rutin

HOT memberi peluang kepada pelajar untuk mengalami sendiri pembelajaran secara langsung melalui proses membuat generalisasi dan algoritma. Ianya dapat dicapai melalui beberapa kaedah seperti penyelesaian masalah, penerokaan matematik dan penyiasatan matematik dibantu oleh 'alat' iaitu pemikiran kreatif dan kritis. Kategori Pemikiran Pemikiran boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu :

Pemikiran Kritis Penyelesaian Masalah Pemikiran Kreatif

162 |

KBAT MATEMATIK 2013

1. Pemikiran Kritis Pemikiran kritis merupakan kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan kesahan atau kelemaham sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Kenapa Pemikiran Kritis Diperlukan? Para pelajar yang didedahkan dengan pemikiran kritis lebih bersedia menghadapi masalah yang lebih kompleks dan perubahan teknologi yang berlaku secara mendadak. Ini adalah kerana pelajar tersebut telah mempunyai kebolehan untuk bertindak secara efektif yang diperolehi melalui pemikiran kritis. 2. Penyelesaian Masalah Secara amnya, penyelesaian masalah ialah pelbagai langkah atau cara yang kita akan lakukan apabila kita menghadapi sesuatu masalah. Keinginan untuk menyelesaikan masalah ini timbul apabila kia berdepan dengan sesuatu masalah dan tidak pasti cara bagaimana untuk menyelesaikannya. Terdapat dua penyelesaian masalah dalam matematik iaitu masalah rutin dan masalah bukan rutin. Masalah rutin merupakan masalah harian yang bertujuan supaya pelajar menguasai kemahiran asas. Masalah bukan rutin pula adalah penyelesaian masalah matematik menggunakan kemahiran konsep atau prinsip matematik yang telah dikuasai terdahulu. Proses penyelesaian masalah tidak dapat dihafal , ianya memerlukan satu set aktiviti yang sistematik dengan perancangan strategi dan kaedah yang sesuai. Apa yang dipelajari dalam pendekatan ini? Dalam pendekatan ini pelajar mempelajari secara eksplisit strategi atau kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Pelajar diberi banyak peluang untuk berlatih menggunakan strategi-strategi penyelesaian masalah secara berkesan. Pelajar juga

163 |

KBAT MATEMATIK 2013

diberi peluang untuk memilih strategi yang sesuai dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Beberapa strategi yang dipelajari dalam pendekatan ini ialah :

Melukis gambarajah Senarai sistematik Menolak kemungkinan Logik Matriks Mencari pola Teka dan semak sub-masalah berpatah balik Membina model Menyusun maklumat Memudahkan masalah Menjalankan eksperimen Menggunakan formula

3. Pemikiran Kreatif Dr. Edward de Bono mendefinisikan kreatif dan kreativiti sebagai : " At the simplest level "creative" means bringing into being something that was not there before". " Creative thingking includes personal processes, as such as new ways of looking at things, new ways of organizing things ang new ideas about ideas" Rollo May pula menyatakan " Creativity is the encounter of the intensively conscious human being with his world " Sebagai rumusan bolehlah kita katakan bahawa pemikiran kreatif membawa maksud kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk meneroka pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak atau gagasan. Beberapa ciri pemikian kreatif ialah :

Menjana idea yang asli, luar biasa dan mencabar Melihat perhubungan /corak /pola

164 |

KBAT MATEMATIK 2013

Mengaitkan Membuat analogi Mensintesis Merumus Membuat kesimpulan Memcipta metafora Membuat hipotesis,generalisasi,memberi pandangan.

Contoh HOT dalam pengajaran dan pembelajaran matematik HOT dan Penerokaan Matematik- Penerokaan Matematikal merupakan suatu kaedah mengajar pelajar satu cara berfikir tentang sesuatu situasi yang seterusnya berkembang menjadi satu idea matematik. Proses penerokaan hanya berlaku apabila pelajar diberi masalah matematik yang bermakna dan mencabar. Melalui penerokaan pelajar akan mengalami proses HOT seterusnya dapat membentuk model dengan sendiri yang membawa kepada pengetahuan matematikal. Pelajar juga melakukan proses 'bermain-main' (messing around) dengan idea-idea matematik dengan melihat contoh, membuat tekaan dan penyoalan. Apabila pelajar sedang meneroka, dia bukan sahaja mencuba untuk menyelesaikan masalah tertentu tetapi cuba mempertingkatkan kefahaman mengenai sesuatu situasi. Penutup Penyelesaian masalah, penerokaan dan penyiasatan matematik banyak membantu dan menggalakkan pelajar-pelajar berfikir secara HOT. Perubahan cara berfikir yang berkesan dan berterusan sudah menjadi satu tanggungjawab besar dalam konsep Sekolah Bestari.
Sumber diperoleh daripada http://www.oocities.org/gardner02_8/hot.htm

Soalan: 1. Terangkan tiga kepentingan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pembelajaran dan pengajaran.

165 |

KBAT MATEMATIK 2013

TUGASAN 2 TIMSS dan PISA Arahan: Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan sedia ada, bincangkan persamaan dan perbezaan di antara TIMSS dan PISA.

Panduan : Cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah dalam bentuk jadual, peta pemikiran atau esei.

TUGASAN 3 Pembentukan Soalan Bukan Rutin dan Lembaga Peperiksaan Arahan: Anda diminta untuk menjawab dalam bahagian ini. 1. Jelaskan persamaan dan perbezaan di antara bentuk soalan Lembaga Peperiksaan dan Bukan Rutin? ( Gunakan pendekatan i-think dalam menjawab soalan ini) 2. Tukarkan soalan Rutin di bawah kepada soalan Bukan Rutin. Diberi panjang sisi sebuah segiempat tepat ialah 10 cm dan lebarnya ialah 6 cm. Cari perimeter segi empat tepat tersebut. 3. Bina satu item Bukan Rutin.

166 |

KBAT MATEMATIK 2013

TUGASAN 4 Pendekatan Model & Hueristik Berikut adalah aktiviti yang dilaksanakan oleh seorang guru Matematik di dalam kelas.

Perhatikan rajah-rajah dibawah

Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Rajah 4

Berapa banyak blok dalam Rajah 1? Berapa banyak blok dalam Rajah 2? Berapa banyak blok dalam Rajah 3? Berapa banyak blok dalam Rajah 4? Jika ada Rajah 5, ada berapa banyak blok dalam rajah ini? Terangkan dan tunjukkan bagaimana anda mendapat jawapan ini. Jika ada Rajah 6, ada berapa banyak blok dalam rajah ini? Terangkan dan tunjukkan bagaimana anda mendapat jawapan ini. Jika ada Rajah 10, ada berapa banyak blok dalam rajah ini? Terangkan dan tunjukkan bagaimana anda mendapat jawapan ini Jika ada Rajah 50, ramalkan berapa banyak blok dalam rajah ini? Terangkan dan tunjukkan bagaimana anda mendapat jawapan ini

Penerokaan tentang pola seperti di atas seringkali tidak dibincangkan dalam buku teks kecuali sebagai pengayaan atau aktiviti tambahan. Apakah kaitan aktiviti ini dengan penaakulan algebra? Adakah wajar untuk memperuntukkan masa untuk melakukan penerokaan seperti ini di dalam bilik darjah? Bincangkan.

167 |

KBAT MATEMATIK 2013

Senarai Nama Peserta


Program Latihan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) bagi Jurulatih Utama Matematik 2013 (23 September 11 Oktober 2013) Di SEAMEO RECSAM PULAU PINANG
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NamaPeserta ABDUL HALIM BIN ABDULLAH AHMAD FAIRUSSALAM BIN ALI MURTADA AHMAD FAKRUDDIN BIN ABDULLAH ANDREW LIAW WEN SONG ARZMAN BIN SAAD ASMAH BINTI OMAR AZLIMA BT AHMED AZLIZA BT AB. AZIB BILEZAN BIN BAGHDADI BORHAN BIN MAT JALI @ MAT JADI CHARLES MAHAT CHU SZE YIN NUR EMAN BINTI ABU HASSAN DR. NG KOK FU DR. ROSLINA BT RADZALI ELLINA JAMES SIKAIN FAISAL FIRDAUS BIN TUAH FARIDAH HANIM BT OMAR FU SIAW PEENG HANISAH BINTI ABD RAHIM ILYANA BINTI NOORDIN JAIHON B. SADIWAL LEE BEE BEE Negeri Johor Selangor Kedah Sabah N.Sembilan P.Pinang WPKL Kelantan Putrajaya Pahang Sabah Sarawak Selangor Kedah Selangor Sabah Sarawak P.Pinang Sarawak Melaka Pahang Sabah Johor Emel p-halim@utm.my; halim_aman@yahoo.com ahmadfairussalam@yahoo.com smkpedu.ppdptp@gmail.com songliaw86@gmail.com arzmansaad@yahoo.com asmahsmkm@gmail.com azlima1511@gmail.com azliza119@yahoo.co bilezan.baghdadi@moe.gov.my bob_x_10@yahoo.com superbkalos@gmail.com chuszeyin75@yahoo.com niche_math@yahoo.com ng_kf@ipsah.edu.my roslinaradzali@gmail.com ellinajames@gmail.com pujangga1303@gmail.com faridah_m4p@yahoo.com siawpeeng@yahoo.com hanisahrahim@yahoo.com il_82@yahoo.com jaihonsadiwal@yahoo.com leebeebee04@yahoo.com UTM SMK TelokPenglimaGarang SMK Pedu, Kedah SMK Taman RiaTuaran, Sabah SM Agama Dato Haji Tan Ahmad SMK Mengkuang, BM SMK YaacobLatif SMU Badak Jemaah Nazir,WP SMK Jerantut, Pahang SMK Tambunan SMK Sri Aman SMK Kuala Selangor IPG Sultan Abdul Halim IPG KampusPendidikan Islam IPG KampusTawau SMK Bakun, Sarawak IPG Pulau Pinang SMK Paku, Sarawak SMK TunTuah, Melaka SMK Benta, Pahang SMK Bandau, Sabah SMK Seir Medan, Johor Organisasi

168 |

KBAT MATEMATIK 2013

No. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

NamaPeserta LIM SIANG HWAN LIM SIAW CHIN LIM SIN CHEN LING LEE LEE LING YEE DING LUCINDA YAP MANISAH BT MOHD SHAH MARHAINI BINTI MOHAMAD MARIA ANAK SEGIONG MARIA BINTI TAHIR MARZIATUL IKMA BT MOHAMUD MASAYU BT AHMAD DAHALAN MOHAMED AZLI B ABU SAMAH MOHD AFANDY BIN IBRAHIM MOHD SHAIRUL HANAPI BIN SULAIMAN MOHD SHAZUAN B MD SABUDI MOHD YUSRI BIN GIMAN MOHAMAD NOOR BIN ABDULLAH MUNAWIR BIN AZIZAN WAN MUHAMMAD BUKHAIQY BIN WAN DAUD ROSNANI SURIAYANTI BT MUSA NORHASYIMAWATI BINTI HASHIM TEOH SOOI KIM MOHD AMIN BIN AB MANAF WAN MEZANIE BT WAN ZAINAL ABIDIN JOHARI BIN BAPOKUTTY LEE LIAN MOI

Negeri Johor Sarawak Selangor Sarawak Sabah Sarawak N.Sembilan Terengganu Sarawak Sabah Perak Kedah Kedah Perlis Selangor Pahang Pahang Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah WP Labuan Putrajaya Pahang Pahang

Emel liew_th@streamyx.com pitlimsiawchin@yahoo.com sclim678@yahoo.com leelee79my@gmail.com prestolyd623@hotmail.com lucindayap@hotmail.my anis278@hotmail.com marhaini.mohamad@yahoo.com; smkchukai@yahoo.com mariasegiong@yahoo.com e_yuq@yahoo.com kimie_bazz@yahoo.com masayudahalan@yahoo.com azli@ipda.edu.my afandyjpnps@gmail.com; mafandy.ibrahim@moe.gov.my msh_ganu@yahoo.com shazuansabudi@ymail.com m_yusrikbr732@yahoo.com mnoor5957@yahoo.com.my munawirazizan@yahoo.com wmb3030@gmail.com nanisuriayanti@yahoo.com syimahashim@ymail.com teohsooikim@gmail.com limen_041@yahoo.com mezanie.zainal@moe.gov.my jbmptaakt@hotmail.com lianmoi5057@yahoo.com

Organisasi SMK Taman Selesa Jaya, Johor SMK Padawan, Sarawak SMK Taman Selayang, Selangor SMK Tong Hua, Sarawak SMK Nabawan, Sabah SMK Pakan, Sarawak IPG KampusPendidikanTeknik SMK Chukai, Terengganu SMK Nanga, Sarawak SMK TaunGusi, Sabah SMK Seri Teja,Perak SMK Sg. Tiang, Pendang, Kedah IPG KampusDarulaman JabatanPendidikanNegeri Perlis SMK Bandar UtamaDamansara, Selangor SMK Sultan Ahmad Shah, Pahang SMK Seri Bera, Pahang SMK Convent AlorSetar, Kedah SMK Kuala Ketil, Kedah SMK Changlun, Kedah SMK Taman Mutiara, Kedah SMK Pekula Jaya, Kedah IPG Sultan Abdul Halim, Kedah SMK St.Anthony, Labuan BPG, Putrajaya IPG KampusTg. AmpuanAfzan, Pahang SMK Sungai RuanRaub, Pahang

169 |

KBAT MATEMATIK 2013

No. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

NamaPeserta MOHAMMAD NORISHAM BIN YUSOF NOOR AIZAN BT OTHMAN NOORAZLAN BIN MOHAMAD ABDULLAH BIN MD ZIN SITI YUSNIDAR BINTI MOHAMED JUNUS FAIZUL HISHAM BIN HAJI MOHD DAHALAN NORIN BINTI ISMAIL ZURAIMAH BT AMRAN GOH YONG JUAN LIM HOCK KIONG LOH SUN SENG MOLLY ANAK GEORGE PHEY SUK LING RAMLAH BINTI BAKAR ROSELIN ANAK JITOS SI TONG YONG SITI ANA BINTI HAMDAN SITI NUR WAHYU BT MOHD JONID TANG NGAN HUONG @ PENNY TAYNE ANAK WILLIAM TANDANG WONG HAW SING LAU BEN LEONG MOHD AIMAN CHUA ABDULLAH WONG JING LING ENDREW AK SINGAI ERNIE KHO SIAW NEE AFFUAN MUSTAPA

Negeri Pahang Pahang Pahang Pahang Putrajaya Putrajaya WPKL WPKL Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sabah

Emel norishamrengit@yahoo.com.sg aizan_bada@yahoo.com.my Smapbentong@yahoo.com; noorazlan98@gmail.com abdullahmdzin@yahoo.com sitiyusnidar@yahoo.com faizul7885@gmail.com norin1812ismail@gmail.com zuraimahamran@gmail.com eyongjuan@yahoo.com leander.lim@gmail.com lsunseng@hotmail.com molly_george83@yahoo.com pheysi@yahoo.com 2878ramlah@gmail.com roselm11875@yahoo.com tysi26@yahoo.com chacha853@yahoo.com snwahyumj@gamil.com nhtang2002@yahoo.com.sg wtayne@yahoo.com wilsonwong86@hotmail.com laubenleong@yahoo.com.my mohdnamia@gmail.com wong_jing_ling@yahoo.com.my endrewsingai@yahoo.com erniekho@yahoo.com jenggo86@yahoo.com

Organisasi SMK LKTP Chin, Pahang SMK Beserah, Pahang SM Agama PersekutanBentong, Pahang SMK Kuala Krau, Pahang SMK PutrajayaPresint, PW SMK PutrajayaPresint 18 SMK Bandar TunRazak SMK Seri Bintang Utara SMK Taman Tunku, Miri, Sarawak SMK BatuLintang SMK Luar Bandar Miri SMK LubokAntu SMK Seri Patiambun SMK Oya, Dalat, Mukah SMK Sematan, Lundu IPG Kampus Sarawak SMK St. Patrick, Mukah SMK Tatau SMK TiongHin SMK Sungai Paoh, Sarikei SMK Sebauh SMK WiraPenrissen SMK Matu SMK Saratok SMK Tebakang IPG Kampus Sarawak SMK Kunak

170 |

KBAT MATEMATIK 2013

No. 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

NamaPeserta AHMAD B. MAT ALI ALYENDA BINTI AB AZIZ ARTINNY SHAILLY Dr. KOK BOON SHIONG DARUSSALAM NEHEMIA BONEL PANTULUSANG ONG LOCK TONG DAYANG RUKAYAH BT. AG. MAHMUN FELIX BIN KUNJIN LIM YI WEI NANCY CHOONG SIEW LING NOR KHAMISAH @ JULIE BINTI ATIN NORFADZILAH BINTI LEE NUR ATIQAH BINTI SHUHAIMI PANG KAT FUNG KENNY RAYMOND BIN MATUHA SUHAIMI BIN SAIPUTDING TANUIN BIN JALLING VOO LEE HA ZULHILMIMIYANA NABILA BT MOHD SHAHIMI SHARAAIN BT ABDUL AZIZ NORAINI BINTI ALIAS NORIHAN BINTI SULAIMAN NIK MUHAMMAD SHAIPU NIK SOH RABIAH BT ABD GHANI SALMAWATI BINTI JUSOH NOR HASLIZA BINTI SENIK SUZANA BINTI CHE HARUN

Negeri Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Terengganu Terengganu Terengganu Terengganu Terengganu Terengganu Kelantan Kelantan

Emel amatseterus@gmail.com kojoks@yahoo.com n_otyne86@yahoo.com kbs@ipkent.edu.my darussalam.nehemia@ipgm.edu onglt2005@yahoo.com dgrukayahagmahmun@gmail.co m earl_errol@yahoo.com weiwei8877@hotmail.com siewling79@yahoo.com misah_atin@yahoo.com nfazila85@gmail.com iqaile@yahoo.com kennypang_3@yahoo.com.my raymondmgb@gmail.com mie_salafi@yahoo.com oween68@gmail.com strawberryjss@gmail.com mimi_shahimi89@yahoo.com ain@stemza.edu.my seri_payong@yahoo.com.my norihan.3048@gmail.com nmsns.ty5901@yahoo.com.my rabiahabdghani@gmail.com salmawatijsoh@gmail.com norhasilizasenik@ymail.com chesu_mie@yahoo.com.my

Organisasi SMK Sepagaya SMK Bukit Garam SMK Kemabong IPG Kampus Kent IPG KampusKeningau IPG KampusTawau JPN Sabah SMK Padang Berampah SMkSanzac SMK Menumbok SMK Agama Limauan SMK Beluran SMK Abdullah II SMK Muhibbah SMK Matunggong SMK Entillibon SMK Kota Klias SMK Pitas SMK Agama Keningau SMK TengkuMizanZainalAbidin SMK Seri Payong SMK Agama NurulIttifaq SMK Paka SMK Saujana SMK Seri Berang SMK Ayer Lanas SMK (P) Pasir Mas

171 |

KBAT MATEMATIK 2013

No. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

NamaPeserta SALWANA ISMAIL AZIRA BINTI SULAIMAN ZALEHA BINTI ISMAIL NORHAYATI BINTI IBRAHIM DR. JOHARI BIN SURIF NURMINA BINTI RUSLI SITI NAZIRUL RAIHAN BINTI RASOL WAN MAHADI BIN WAN MOHAMMAD ZUHARIRI BIN MOHD PIAH FUDZLA SURAYA AHMAD FISOL HAFIZA BINTI AHMAD HAIRUNNISAK BINTI ALIMUN NUR AKMAR BINTI AZMAN ROZAILI BIN MOHD ALI SYAZWANI BT SHAMSUDIN NUR ADILAH BINTI MOHAMMAD ARSHAD ZAHRUL BIN PANDAK IBRAHIM NORASHIKIN BTE MOHAMAD CIK TOM BINTI AWANG SITI ZAKIAH BINTI YACOB ARMAN BIN ISHAK MOHD PUAD BIN MOHAMAD NOR MATHAN KUMAR A/L KUPPUSAMY MOHD SHAHRIMAN BIN MOHD ANUAR NG LEE LEE AZNEEDA BINTI DAN TEOH YEW TEIK

Negeri Kelantan Kelantan Johor Johor Johor Johor Johor Johor Johor Johor Johor Johor Melaka Melaka Melaka Perak Perak Perak Perak Perak Perak Perak Perak Perak P.Pinang P.Pinang P.Pinang

Emel wana3636@gmail.com arizasue@gmail.com p-zaleha@utm.my yati777@gmail.com johari_surif@utm.my ainarin_06@yahoo.com.my rean_1704@yahoo.com jed044@gmail.com iri_pokmat@yahoo.com fudzlasuraya@yahoo.com ahmadhafiza@ymail.com hairunnisak72@yahoo.com akmarazman22@gmail.com rozailismkasm@gmail.com gurlzkelat@yahoo.com adila_240687@yahoo.com zpitm@yahoo.com chikonnbm@yahoo.com.my ctzazi@gmail.com bocayhaikazitis@gmail.com jebatmabat@gmail.com fuadmohdnor@gmail.com mathan_kumar1985@yahoo.co m shahriman85@gmail.com ng_leelee@yahoo.com azneedan@yahoo.com teohyewteik@ipgm.edu.my

Organisasi SMK Tanah Merah SMK Dato BijiWangsa UTM SMK Convent UTM SMK Bandar T6 SMK Agama Al-Khairiah SMK Tan Sri Abdul Kadir SMK Taman Seri Saujana SMK Taman Molek SMK Dato Penggawa Barat SMK Taman Putri SMK Hang Kasturi IPG KampusPerempuanMelayu SMK Sungai Rambai SMK Raja Shahriman SMK RLKT Lasah SMK BuyongAdin SMKA Sultan Azlan Shah Seri Iskandar SMK Methodist (ACS) SMK Raja Lope Nor Rashid SMK Sultan Idris Shah II SMK Toh Johan SM SainsBaganDatoh SMK Convent Green Lane SMK St. George (M) IPG Kampus PP

172 |

KBAT MATEMATIK 2013

No. 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

NamaPeserta ROSMAH BINTI RAMLI PUSPARAJAN A/L PERUMAL ZARINA BINTI YUNUS PANDIYAN A/L ANBALAGAN NURAZLIZA ZIZI BINTI SAFAR MOHAMAD FAIRUZ B. MOHD SHAFFIAR MOHD ARPIZA BIN MOHD ROHANI BT AZIZ SYARIZAD BT ISHAK SYLVIYATY BT NORBI FARM CHOON MOY KAMARIAH BINTI BUJANG NURSAADAH BINTI JAILANI RUSNI BINTI SHAMSUDDIN SITI AZZAH BT. YAACOB @ YAHYA AFENDI BIN SHAFII RUSILAWATI BINTI MOHD SALLEH AZIZAN BT YEOP ZAHARIE ASBULLAH BIN BASRI MOHD AZIZI BIN KAMIL MOHD ANWAR BIN CHE HASSAN ADNAN BIN ISMAIL ROSLAN BIN MAT UPANDI JUSOH RAHA BTE YAHYA MOHD AFIFI BIN BAHURUDIN SETAMBAH SYED MOHD HASHIM BIN SYED ISMAIL

Negeri P.Pinang P.Pinang P.Pinang P.Pinang P.Pinang N.Sembilan N.Sembilan N.Sembilan N.Sembilan N.Sembilan N.Sembilan N.Sembilan Selangor Selangor Selangor Selangor Selangor Perlis Kedah Kedah Kelantan Kelantan Kelantan Kelantan Johor Johor Johor

Emel rosmah_ramli@yahoo.com nishapuspa@yahoo.com.my inaaqill@yahoo.com Yall_pandiyan@hotmail.com izi9876@yahoo.com mfairuz@tkc.edu.my arpiza81@gmail.com jmjra07@gmail.com cumi_chom83@yahoo.com sylnorbi69@yahoo.com cmfarm@gmail.com kamariah_bujang@yahoo.com nursaadah@smkdabb.edu.my rusni9154@yahoo.com talhabdullah@yahoo.com afendishafii@yahoo.com rusilawati_mohdsalleh@yahoo.c om azizanyz@yahoo.com hasbullah@ipda.edu.my mohdazizikamil@gmail.com gtmohdanwar@gmail.com adnanpadetokia@yahoo.com rbmmmoh76@yahoo.com.my upfendi@gmail.com raha.yahya@iptho.edu.my epyins1983@yahoo.com syedadekhomestay@gmail.com

Organisasi IPG KampusTuankuBainun IpgKampusTuankuBainun Maahad AL Mashoor SMK SimpangEmpat SMK Datuk Haji Ahmad Said KolejTunkuKurshiah SMK Jelai (felda) SMK Datuk Haji Abdul Samad SMK Seri Pagi SMK TunkuAmpuanNayihah IPG Kampus Raja Melewar IPG KampusPendidikanTeknik SMK Dato Abu BakarBaginda SMK Dato Mustaffa SM Agama Persekutuan SMK Bukit Sentosa SMK RantauPanjang IPG Kampus Perlis IPG KampusDarulaman SMK Mashsuri, Langkawi SMK Chiku (2) SMK Jeram SMK ManekUrai SMK Dato Ahmad Maher IPG KampusTun Hussein Onn IPG KampusTemenggong Ibrahim IPG KampusTemenggongIbrhai m

173 |

KBAT MATEMATIK 2013

No. 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

NamaPeserta LIM KANG CHUAN RUBAIDAH BT ISMAIL ZURHANA BIN MUHAMAD CHEMBEK @ CHEREMBANG ANAK NGUMBANG MOHD SHAHRUL SOBRI BIN SAIDIN LIM HUA LIP ABDUL KADIR JALANI BIN AHMAD MOHAMAD AMIR B HASAN THOMAS BALAN LIM BOON YANN MANALAN A/L RAJOO MOHAMMAD HANAFIAH BIN ALWI NORIAH BT HAMZAH SITI HAWA BT MOHAMAD ZULKIFLI BIN BASAH LAU MI MI TANG CHAI YEE OOI GHIM LOOI NOOR SYUHAILI BINTI MOHD RUSLY INDIRANI A/P MUNUSAMY ROSMAWATI BT MUSA AHMAD BIN SEMAUNA AHMED BIN SULEMAN HJ BUSTAM BIN DAMAN MAHANY BINTI AWANG MAZLAN MUHAMMAD MOHD KHIRIL ANUAR BIN ZULKURNAIN

Negeri Johor Selangor Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sabah Pahang Putrajaya Perlis Pahang P.Pinang P.Pinang P.Pinang P.Pinang P.Pinang Perlis Sabah Kelantan Sabah Kelantan Perak Perak

Emel kangchuan@iptho.edu.my rubysmile66@yahoo.com zurhana.muhammad@ipgktar.ed u.my cherembang_ngumbang67@yah oo.com sobri_sp87@yahoo.com lhlip8877@gmail.com herrye87@yahoo.com amirhasan296@yahoo.com thomasbalan87@gmail.com mdmlimby@gmail.com mnln58@yahoo.com snsmth_ppdr@yahoo.com kuning2006@yahoo.com lavendar63@yahoo.com zulbadshah05@yahoo.com.my huixin1110@gmail.com cherry_cute86@hotmail.com gimlooi@hotmail.com elly_nov5@yahoo.com indiraniutm@yahoo.com rsmwati@yahoo.com ahmadsemauna123@gmail.com ahmed_ipgkkb@yahoo.com.my bustam05@yahoo.com mahany_awang@yahoo.com mazlanmuhamad@ipip.edu.my khirilanuar@yahoo.com

Organisasi IPG KampusTun Hussein Onn IPG KampusPendidikan Islam IPG KampusTun Abdul Razak SMK Bandar Bintulu SMK UluBalingian SMK DatukPatinggiKedit SMK Sebayau SMK Selirik SMK Marudi IPG BatuLintang IPG Kampus Gaya PPD Rompin JabatanPendidikan WP IPG Kampus Perlis PejabatPendidikan Daerah Maran SMJK PhorTay SMJK Chung Ling, PP SMJK PerempuanCina SMK Tunku Abdul Rahman SMK Alma IPG Kampus Perlis SMK Balung IPG Kota Bharu IPG Kampus Gaya IPG Kota Bharu IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Ipoh

174 |

KBAT MATEMATIK 2013

No. 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

NamaPeserta SUHAIDA BINTI ABD KHALID ZULAINI BINTI ISMAIL FONG SING HAW LOW KA HONG MAZLAN BIN OTHMAN ANG XI XIANG TEOH BEE YAN ZARINA BINTI ZULKAPLI ROZIAH BINTI ZAKARIA KASEYATI BINTI PARIJAN

Negeri Sarawak Selangor P.Pinang P.Pinang P.Pinang P.Pinang P.Pinang P.Pinang P.Pinang Sarawak

Emel princesssue173@yahoo.com zulaini_ismail@yahoo.com f_s_haw@yahoo.com lowkahong@yahoo.com mazlanothman0228@gmail.com drxxang84@hotmail.com byanteoh@yahoo.com z_zulkapli@hotmail.com roziah@jpnpp.edu.my; rozy18@gmail.com kas_ema88@yahoo.com.my

Organisasi SMK Merapok SMK Seri Serdang SMK St. Mark SMJK Chung Hwa Confucian SMKA Al Irshad SMK Bagan Jaya SMK Penang Free SMK Convent Bukit Mertajam JPN, PP SMK Song

175 |