Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan PKLI ini diajukan oleh Anda Kelana NIM. 04311840 Program S-1 uru!an Pendidikan "eknik #angunan $akul%a! "eknik &ni'er!i%a! Negeri Medan "ahun (008

)iajukan &n%uk Memenuhi S*ara% Mengadakan &jian PKLI

Medan+ anuari (00, )o!en Pem-im-ing PKLI

Drs. Parulian Purba, M. Pd. NIP. 131 41 !"