Anda di halaman 1dari 4

No.

USULAN KEGIATAN ANGGARAN TAHUN : 2009 UNIT KERJA/FAKULTAS : ISIP- UNS

1.

PROGRAM KEBIJAKAN

Good Governance dan Akuntabilitas kese"atan or#anisasi Penin#katan Pencitraan Publik Pe bentukan Ikatan Alu ni Pro#ra III Per)ustakaan

enu!u

$. '.

KA%EGORI PROGRAM &%AMA KEGIA%AN

: :

(i)lo a

*.

KE+OMPOK

(IKJAR,PENE+I%IAN,P$M,KEMA-A.I./AAN, KER&MA-%ANGGAAN 1. Ju la" (ana : R). '.111.11123 4 %i#a !uta ru)ia" 5 $. (IPA PNBP : .PP (' Per)ustakaan 6I.IP &N.

0.

PEN(ANAAN

7.

+A%AR BE+AKANG,PERMA.A+A-AN : &niversitas .ebelas Maret seba#ai sala" satu insitusi )endidikan tin##i di"ara)kan da)at en#"asilkan lulusan 8an# da)at disera) dunia ker!a. (ala e enu"i tuntutan tersebut ada dua isu 8an# di"ada)i 8aitu kualitas )endidikan dan relevansi antara Ko)etensi den#an kebutu"an )asar. .ala" satu ta"a)an ke#iatan 8an# dilakukan dala ran#ka untuk en#eta"ui antara ko )etensi den#an kebutu"an )asar adala" elalui %e u Alu ni2 "al ini da)at en#ukur dan elacak atau en#eta"ui se!au" ana kiner!a lulusan se"in##a da)at di)erole" indikator 8an# !elas tentan# !u la" lulusan2 )ro9il ker!a2 dan da8a sera) lulusan )ada )asar ker!a2 serta )en#e ban#an kurikulu )ada asa endatan#. (en#an de ikian Pro#ra (i)lo a III Per)ustakaan da)at e )ersia)kan isi dan siste )endidikann8a a#ar lulusan 8an# di"asilkan da)at berada)tasi dan sesuai den#an kebutu"an dunia ker!a. (en#an latar belakan# tersebut2 kiran8a Pro#ra (i)lo a III Per)ustakaan se#era e bentuk :ada" Ikatan Alu ni. RA.IONA+ : (en#an ke#iatan )e bentukan ikatan alu ni2 di"ara)kan da)at terbentuk susunan )en#urus dan an##ota Ikatan Alu ni Pro#ra (i)lo a III Per)ustakaan 6I.IP &N.

;.

<.

%&J&AN : 1. &ntuk e bentuk )en#urus dan an##ota ikatan alu ni )ro#ra di)lo a III )er)ustakaan. $. %ersedian8a or#anisasi atau :ada" alu ni 8an# ada)at di!adikan seba#ai edia %racer .tud8 ba#i lulusan )ro#ra (i)lo a III Per)ustakaan. '. en!alin ker!a sa a 8an# baik antara )ro#ra (i)lo a III Per)ustakaan den#an )ara alu ni MEKANI.ME (AN RAN>ANGAN : 3 3 3 3 Persia)an : )endataan )eserta 4 alu ni 5 )endistribusian undan#an Pelaksanaan Ke#iatan 4 (iskusi dan Pe bentukan Pen#urus 5 Pe buatan la)oran

=.

11.

.&MBER (A?A ?ANG (IB&%&-KAN , RIN>IANG ANGGARAN .u ber (a8a ?an# dibutu"kan : 3 Nara .u ber 3 Ke)anitiaan 3 Ma"asis:a .u ber (ana 8an# dibutu"kan sebesar : R). '.111.111211 4 %i#a Juta ru)ia" 5 den#an )erincian seba#ai berikut : 1. -onorariu Ke)anitiaan : 0 oran# @ AR). 111.11123 B R). 011.11123 $. -onorariu dan %rans)ort Nara .u ber : 1 @ R). 011.11123 B R). 011.11123 '. Konsu si, .nack )eserta : $11 oran# @ R). 11.11123 B R). $.111.11123 Jumlah Total = R . !.000.000"-

11. 1$.

JA(/A+ PE+AK.ANAAN : A#ustus $11= IN(IKA%OR KERJA : Indikator In)ut : Perencanaan ker!a dan an##aran belan!a Prodi (' Per)ustakaan $11=,$111 %ar#et Peneta)an )rioritas ke#iatan dan an##aran RAB $11=,$111 dari su ber dana .PP (ata kuantitati9 Alu ni Pro#ra Per)ustakaan (i)lo a III

Out)ut : %erbentukn8a )en#urus Ikatan Alu ni )ro#ra (' Per)ustakaan Outco es : %ersusunn8a )ro#ra ker!a ta"unan Ikatan Alu ni Pro#ra (III Per)ustakaan

(ata tentan# )ro#ra ker!a ta"unan ikatan alu ni )ro#ra (i)lo a III Per)ustakaan

Bene9it : diketa"ui adan8a !u la" (ata Kuantitati9 lulusan (' Per)ustakaan atau )rosentase da8a sera) 8an# tela" tersera) )ada dunia ker!a 4sesuai

alu ni )ada dunia ker!a

den#an kebutu"an )asar5

I )act : (a )ak )ositi9 8an# diti bulkan dari ke#iatan ini adala" diketa"uin8a !u la" lulusan )ro#ra (i)lo a III Per)ustakaan 8an# tela" tersera) di dunia ker!a atau )asar ker!a. 1'. KEBER+ANJ&%AN : (i"ara)kan ke#iatan ini da)at dilaksanakan secara berkelan!utan dan )eriodik2 untuk en!alin ker!asa a antara )ro#ra studi (i)lo a III Per)ustakaan dan Alu ni sekali#us untuk en#eta"ui se!au" ana da8a sera) alu ni )ada dunia ker!a. 1*. PENANGG&NGJA/AB (AN PER.ONI+ : Pelindun#,Penan##un#!a:ab : (rs. Ale@ Ibnu Murid!al2 M..i Ketua Pelaksana : (ar8ono2 ...os. An##ota : (rs. /idodo2 M..oc..c. (ra. .ri &ri) -ar8ati2 M..i. Mu"a ad ."olikin2 ..A#.

.urakarta2 1 A)ril $11= Men#eta"ui : Ketua Pro#ra Perencana,Ketua

(rs. A+EC IBN& M&RI(JA+2 M..i. NIP : 1'1$<' 711

(AR?ONO2 ...os. NIP : 1'1 7=7 =71

Men#eta"ui : Pe bantu (ekan I

Men#eta"ui : Pe bantu (ekan II

(rs. PRI?AN%O .&.I+OA(I2 M..i. NIP : 1'10;110;

(rs. -. MAR.&(I2 M..i. NIP : 1'1$<<;;

Anda mungkin juga menyukai