Anda di halaman 1dari 54

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MINGGU / TARIK H
Minggu 1 1.1.14 2.1.14

TEMA / TAJUK
TEMA 1: SEKOLAH Unit 1 Mari Bekerjasama

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar, mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a, $a$#" a!'ad, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. ,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. -.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 men engar! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at

PENGISIAN KURIKULUM
./n#/%0 Sistem Ba"asa :-kata nama - %rasa an a#at -im$u"an a)a&an an ak"iran -a#at tungga& EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

STANDARD PRESTASI
.adangan B12L1E1 31.2.64 Men engar an men#e$ut %rasa a#at

2.2.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&

*.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. +.2.1 Mema"ami an menggunakan kata ter$itan a)a&an $e,! me-!te, an i. engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

MINGGU / TARIK H
Minggu 2 +.1.14 5.1.14

TEMA / TAJUK
Unit 2 Bantumem$antu Ama&an Murni

STANDARD KANDUNGAN
1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&)/n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &/a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.*.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res'0ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a. 2.2.2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t0ng! /0ka& $ergan ing! igra% an k0ns0nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2.2.* Mem$a(a an mema"ami a#at majmuk ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Ba"asa :- a#at 'erinta" -2i%t0ng! /0ka& $ergan ing - 6enj0 0" $i&angan - 7rasa nama - 7rasa kerja - 7rasa a jekti% - kata nama am "i u' $ukan manusia K0sa kata EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

STANDARD PRESTASI

1.1 Ber#"#"r, !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an

2.*.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '0&a a#at engan &an(ar!
3

ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.

se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k0sa kata umum an k0sa kata isti&a".

*.2.8 Menu&is %rasa an a#at tungga& se(ara mekanis a&am $entuk tu&isan $erangkai engan $etu& an kemas. *.+.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er. 4.1.1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur. +.1.1 Mema"ami an menggunakan kata nama am "i u' #ang merujuk $ukan manusia an 'enj0 0" $i&angan engan $etu&.

,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 1.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r. -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("#(/n#e(&.

-., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

+.*.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

MINGGU / TARIK H
Minggu * 14.1.1* 19.1.1*

TEMA / TAJUK
Unit * Mua%akat Mem$a)a Berkat

STANDARD KANDUNGAN
1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&)/n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &/a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. ,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a#

STANDARD PEMBELAJARAN
1.*.2 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'0ns engan $etu& se(ara &isan ter"a a' s0a&an #ang mengan ungi kata tan#a

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Ba"asa :-kata tan#a -a#at seruan -a#at 'erinta" -kata nama k"as "i u' manusia As'ek seni $a"asa

STANDARD PRESTASI

1.+.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang i$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 2.2.* Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.

EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

*.*.* Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan


5

dengan !e#"+.

s0a&an $ertum'u engan $etu&. *.*.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&.

1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r. -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&.

4.2.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. +.1.2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k0nteks.

MINGGU / TARIK H
Minggu 4 21.1.1* 2+.1.1*

TEMA / TAJUK
TEMA 2 KESELAMAT AUnit 4 :aga kese&amatan

STANDARD KANDUNGAN
1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&)/n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &/a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.*.* Men engar! mema"ami an mem$erikan res'0ns engan men#am'aikan 'esanan engan $etu&.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Ba"asa :-kata kerja akti% tak transiti% - igra% -k0ns0nan $erga$ung EMK: -kreati/iti an in0/asi-

STANDARD PRESTASI
B2 DL1 E1 31.,.,4 Men engar an mem$erikan res'0ns ter"a a' ara"an! s0a&an an 'esanan

2iri

2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

2.2.2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t0ng! /0ka& $ergan ing! igra% an k0ns0nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2.2.* Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&

TMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. ,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&.

*.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. *.+.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.

B1 DT1 E1 3,.2.24 Menu&is a#at tungga& B1 DT1 E2 3,.2.24 Menu&is a#at majmuk

+.1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k0nteks.

MINGGU / TARIK H
Minggu + 29.1.1* 1 1.2.1*

TEMA / TAJUK
Unit + 6an uan Kese&amatan

STANDARD KANDUNGAN
1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&)/n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &/a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.*.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res'0ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&. 2.2.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. 2.*.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '0&a a#at engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.*.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s0ngsang engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as.
8

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Ba"asa a#at tan#a -kata tan#a -im$u"an ak"iran -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s0ngsang -kata ganti nama As'ek Seni Ba"asa

STANDARD PRESTASI

2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. ,.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#. 4.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r. 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&. -., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

*.*.* Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s0a&an $ertum'u engan $etu&. *.4.1 Menu&is im&ak 'erkataan $erim$u"an engan te'at. 4.1.1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur. 4.2.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. +.1.* Mema"ami an menggunakan kata ganti nama iri se$agai kata sa'aan engan $etu& mengikut k0nteks. +.*.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. +.*.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu&
9

B1 2T2 E1 3*.4.14 Menu&is im&ak a#at #ang mengan ungi 'erkataan im$u"an

a&am 'e&$agai situasi.

MINGGU / TARIK H
Minggu 6 4.2.1* 1 9.2.1*

TEMA / TAJUK
Unit 6 Ber)as'a a Se&a&u

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Ber#"#"r, !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Ber$ua& tentang sesuatu 'erkara menggunakan kata 'anggi&an #ang sesuai $agi ka&angan $ukan a"&i ke&uarga a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a. 1.+.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1.+.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Ba"asa :-kata 'anggi&an -kata kerja akti% transiti% EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

STANDARD PRESTASI

2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

2.*.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s0ngsang engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as.
10

2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+. ,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. ,.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.

2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.

*.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. *.4.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at. 4.2.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. +.1.2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k0nteks. +.1.* Mema"ami an menggunakan kata ganti nama iri se$agai kata
11

1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&.

sa'aan engan $etu& mengikut k0nteks. +.1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k0nteks.

MINGGU / TARIK H
Minggu 8 11.2.1, 3."#$ Ta%"n Bar" .$na4 12.2.1* 1 1+.2.1*

TEMA / TAJUK
TEMA * KES;HATA2AKEBE,S;HA Unit 8 Si"atkan Tu$u" Kita

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Ber#"#"r, !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a 1.4.* Ber$ua& tentang sesuatu 'erkara menggunakan kata ganti nama iri engan $etu& a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Ba"asa :-a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s0ngsang -kata a jekti% As'ek Seni Ba"asa EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

STANDARD PRESTASI

B, DL1 E131.1.,4 Berk0munikasi menggunakan kata 'anggi&an an kata ganti nama iri a&am 'e&$agai situasi

Minggu 9 Unit 9 19.2.1* 22.2.1* :aga Kesi"atan 2iri

1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara

1.+.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1.6.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan
12

dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.

te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 1.6.* Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a.

2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

2.*.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s0ngsang engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.4.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at.

2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+.

2.4.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.

13

2.4.* Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. ,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 2.+.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.

*.*.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&. *.4.1 Menu&is im&ak 'erkataan $erim$u"an engan te'at. *.+.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er. B1 DT2 E1 3,.1.14 Menu&is im&ak a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an

,.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#. ,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 4.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.

4.1.1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur.

14

1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&.

4.*.1 Mengujarkan ia&0g engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak0nan se(ara i ik "i$ur. +.1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k0nteks. +.1.+ Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k0nteks.

MINGGU / TARIK H
Minggu 5 2+.2.1* 1.*.1*

TEMA / TAJUK
Unit 5 Ba an Si"at Ba an <ergas

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Ber#"#"r, !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.2 Mem!aca dan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.4 Bertutur an men#atakan 'ermintaan engan menggunakan kata an a#at #ang sesuai tentang sesuatu 'erkara a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a. 1.+.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.

PENGISIAN KURIKULUM
K0sa kata EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

STANDARD PRESTASI
B, DL1 E2 31.1.14 Men#atakan 'ermintaan a&am 'e&$agai situasi

2.2.1 Mem$a(a an mema"ami


15

mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. 2.2.2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t0ng! /0ka& $ergan ing! igra% an k0ns0nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.

2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.

2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. 2.+.* Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&. 2.6.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. *.*.* Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s0a&an $ertum'u engan $etu&. *.4.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at.
16

B, DB1 E1 32.2.24 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t0ng! /0ka& $ergan ing! igra% an k0ns0nan $erga$ung a&am 'erenggan engan se$utan #ang $etu&

2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. ,.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.

,.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r -., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

*.8.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. 4.2.2 Mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. +.*.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

MINGGU / TARIK H
Minggu 1= 4.*.1* 9.*.1*

TEMA / TAJUK
TEMA 4 6E,6A2UAUnit 1= Hu$ungan Harm0ni

STANDARD KANDUNGAN
1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. ,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.+.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 2.4.* Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. *.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis
17

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Ba"asa :-kata "u$ung EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

STANDARD PRESTASI
B1 DL1 E131.-.14 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu&

a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&.

engan $etu& an kemas. 4.2.2 Mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. +.1.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k0nteks.

MINGGU / TARIK H
Minggu 11 11.*.1* 1+.*.1*

TEMA / TAJUK
Unit 11 Bert0&ak Ansur Ama&an Kita

STANDARD KANDUNGAN
1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"(

STANDARD PEMBELAJARAN
1.+.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 2.4.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem $a"asa -kata sen i nama

STANDARD PRESTASI
B1 DL1 E2 31.-.24 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang i$a(a engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu&

K0sa kata umum K0sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

Minggu 12 19.*.1* -

2.+.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an


18

22.*.1*

Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. ,.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. 1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r 1.1 Me+a*a7(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#/na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$(

gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.

2,.,.1,6 ,1.,.1, 3."#$ Per#enga %an Pengga+ Per#ama4

2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k0sa kata umum an k0sa kata isti&a". *.+.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.

*.6.1 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat #ang $etu& menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan engan $a"asa #ang santun. 4.*.1 Mengujarkan ia&0g engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak0nan se(ara i ik "i$ur. 4.4.1 Me&a%a>kan an mema"ami 'antun em'at kerat engan se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as menggunakan $a"as #ang in a" se(ara i ik "i$ur
19

%$!"r. -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&. +.1.8 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k0nteks

MINGGU / TARIK H
Minggu 1* 1.4.1* +.4.1* Minggu 14 9.4.1* 12.4.1*

TEMA / TAJUK
Unit 12 Ama&an Murni Hi u' Seja"tera

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Ba"asa :-im$u"an a)a&an te,! i -a#at majmuk -a#at tungga& As'ek Seni Ba"asa

STANDARD PRESTASI

1.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.

1.8.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 1.8.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.
20

EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

B2 DL1 E1 31.5.14 Ber$in(ang an men#atakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a

2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.

2.2.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2.4.* Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. 2.+.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. 2.6.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. B2 DB1 E132.2.14 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at

2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,.2 Men"+$& %"r"*, &"("

*.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.
21

B1 DB1 E2 32.2.24 Mem$a(a an

(a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. 1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r 4.*.2 Mengujarkan ia&0g se(ara s'0ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti/iti &ak0nan se(ara i ik "i$ur. +.2.1 Mema"ami an menggunakan Kata Ter$itan A)a&an $e, ! me-! 6e-! te, an i... engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. +.2.* Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

mema"ami $a"an $ukan sastera serta men#atakan i&mu 'engeta"uan engan $etu&

-.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.

Minggu 1+ 1+.4.1* 15.4.1*

TEMA + EKO-OM; K;TA Unit 1* 6em$e&i Bijak

1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.

1.6.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara

Sistem Ba"asa :-tan a $a(a -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s0ngsang -kata gan a 'enu" K0sa kata umum K0sa kata isti&a"

B- DL1 E1 31.2.24 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat #ang tersurat engan te'at

2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an

2.*.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an


22

As'ek Seni Ba"asa

B1 DB1 E2 32.,.24 Mem$a(a a#at tungga&

ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

$a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s0ngsang engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.

EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

susunan $iasa an susunan s0ngsang engan se$utan an int0nasi #ang $etu&

2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.

2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k0sa kata umum an k0sa kata isti&a".

,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. ,.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 1.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$

B1 DB1 E1 32.2.14 Mem$a(a an mema"ami $a"an kreati% serta men#atakan k0sa kata umum an k0sa kata isti&a" engan $etu&

*.+.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er *.8.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.

4.1.2 Mema"ami an meng"asi&kan &irik &agu #ang


23

da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.

mengan ungi mesej se(ara terka)a& an men#am'aikan me&a&ui n#an#ian se(ara i ik "i$ur. 4.*.1 Mengujarkan ia&0g engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak0nan se(ara i ik "i$ur.

1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r

-.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. Minggu 16 22.4.1* 26.4.1* Unit 14 Berjimat Ama&an Mu&ia 1.2 Mendengar, mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a, $a$#" a!'ad, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan

+.2.2 Mema"ami an menggunakan kata gan a 'enu" se$agai 'enan a nama "ai)an! makna kesamaan atau keseru'aan engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.2.6Men engar ! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at. Sistem Ba"asa :- %rasa an a#at -kata "u$ung ga$ungan K0sa kata 1.+.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 2.*.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi
24

EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.

'e&$agai '0&a a#at engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.4.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at

2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan Betu&.

2.+.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. ,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. ,.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. *.+.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er

*.6.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun

25

,.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.

*.8.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. *.8.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati/e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&. 4.*.2Mengujarkan ia&0g se(ara s'0ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti/iti &ak0nan se(ara i ik "i$ur. +.1.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k0nteks.

1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r

-.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&. -.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. Minggu 18 25.4.1* *.+.1* Unit 1+ Usa"a :a#a 1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

+.2.2 Mema"ami an menggunakan kata gan a 'enu" se$agai 'enan a nama "ai)an! makna kesamaan atau keseru'aan engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.+.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at
26

Sistem Ba"asa :-a#at 'en#ata As'ek Seni Ba"asa EMK:

majmuk engan $etu& 1.-.1, 3."#$ Har$ Pe(er'a4 1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 1.6.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 2.2.* Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.

-kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

2.+.* Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.

B- DB1 E132.-.,4 Mem$a(a an memin a"kan mak&umat ari'a a $a"an gra%ik ke'a a $a"an $ukan gra%ik engan te'at

2.6.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.

*.*.* Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s0a&an $ertum'u engan $etu&.

,.5 Meng%a&$+(an
27

B2 DT1 E13,.,.,4 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman

)en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&. -., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

*.8.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.

$er asarkan s0a&an $ertum'u

4.*.1Mengujarkan ia&0g engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak0nan se(ara i ik "i$ur!

+.1.+ Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k0nteks.

+.*.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.8.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. Sistem Ba"asa -%rasa -im$u"an ak"iran -a#at majmuk -a#at tungga& K0sa kata EMK:
28

Minggu 19 6.+.1* 1=.+.1*

TEMA 6 6E,TA-;A2A6E-TE,-AK AUnit 16 Tanaman

1.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.

B2 DL1 E2 31.5.24 Ber$in(ang an men#atakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a

Hiasan 5.-.1, 3."#$ Har$ H/+ Pa%ang4 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.*.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '0&a a#at engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as.

-kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK B1 DB1 E132.,.14 Mem$a(a 'e&$agai '0&a a#at engan se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu&

2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.

2.4.*Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 2.+.2Mem$a(a! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. 2.+.*Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan ga%ik engan $etu&. 2.6.1Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai engan menam$a" k0sa kata umum an k0sa kata isti&a". *.+.2Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.
29

2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada

)e+!aga$ &"m!er. ,.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. 1.1 Me+a*a7(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#/na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r. -., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$. Minggu 15 12.+.1* 18.+.1* Unit 18 -e&a#an 1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. *.6.2Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun. 4.4.2Mem$ina 'antun em'at kerat se(ara $er'an u an me&a%a>kann#a engan se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as se(ara i ik "i$ur. +.*.1Mema"ami an mem$ina a#at tungga& susunan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi

1.6.*Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ugi %rasa#ang sesuai se(ara $ertatasusi&a. 2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k0sa kata umum an k0sa kata isti&a" 2.6.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.
30

Sistem Ba"asa :-kata majmuk -a#at tungga& K0sa kata umum K0sa kata isti&a" EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. ,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. -.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.

*.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. *.*.* Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s0a&an $ertum'u engan $etu&. +.2.* Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

Minggu 2= 2=.+.1* 24.+.1*

Unit 19 Hasi& Tani

1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.

1.6.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a 1.6.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.

Sistem Ba"asa :-kata seru -tan a $a(a -%rasa kata -kata kerja akti% transiti% an tak transiti% Menaaku& EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

2-.-.1, 68.2.1,

2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada

2.4.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&
31

3."#$ Per#enga %an Ta%"n4

)e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. 2.+.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. 2.+.* Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&. *.+.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.

,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. ,.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r

*.8.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. B2 DT1 E13,.5.14 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% se(ara $er'an u #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak engan $ertatasusi&a

4.2.1Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu& !int0nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.

32

-.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&.

+.1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k0nteks. +.1.8 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k0nteks

Minggu 21 1=.6.1* 14.6.1*

TEMA 8 T,A2;S; K;TA Unit 15 Bu a#a Bangsa

1.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.

1.8.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 2.2.* Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&

Sistem Ba"asa :K0sa kata umum K0sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k0sa kata umum an k0sa kata isti&a"

,.5 Meng%a&$+(an

*.8.1 Meng"asi&kan 'enu&isan


33

)en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 4.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r. 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r Minggu 22 18.6.1* 21.6.1* Unit 2= 6r0 uk Seni 1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&)/n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &/a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 1.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.

'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. 4.1.2 Mema"ami an meng"asi&kan &irik &agu #ang mengan ungi mesej se(ara terka)a& an men#am'aikan me&a&ui n#an#ian se(ara i ik "i$ur 4.2.1Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu& !int0nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.

1.*.2 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'0ns engan $etu& se(ara &isan ter"a a' s0a&an #ang mengan ungi kata tan#a

Sistem Ba"asa :-kata im$u"an -kata majmuk -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s0ngsang -kata majmuk K0sa kata umum K0sa kata isti&a" Menaaku& As'ek Seni Ba"asa EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui

Minggu 2* 24.6.1* 29.6.1*

1.8.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 2.*.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an
34

2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an

ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

$a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s0ngsang engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. 2.+.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu& 2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k0sa kata umum an k0sa kata isti&a" 2.6.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. *.6.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun.

TMK

2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.

2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.

,.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. ,.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.

*.8.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati/e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&.
35

,.9 Menged$# dan mem"rn$(an %a&$+ )en"+$&an dengan !e#"+.

*.9.1 Menge it an memurnikan "asi& 'enu&isan ari'a a as'ek 'enggunaan kata! im$u"an! kata majmuk an tan a $a(a engan $etu&. B2 DT2 E13,.9.1/,.9.24 Menge it an memurnikan "asi& 'enu&isan ari'a a as'ek im$u"an! kata majmuk an tan a $a(a #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a

1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r

4.*.1Mengujarkan ia&0g engan se$utan #ang $etu& ! int0nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak0nan se(ara i ik "i$ur.

-.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.

+.2.* Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

Minggu 24 1.8.1* +.8.1*

Unit 21 2engar&a" <erita

1.1 Ber#"#"r, !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a

1.2 Ber!$cara "n#"(


36

Sistem Ba"asa :-kata nama k"as "i u' $ukan manusia -kata kerja transiti% an kata kerja tak transiti% -%rasa an a#at -a#at tungga& -a#at majmuk

Minggu 2+ 9.8.1* 12.8.1*

men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+.

1.6.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 2.2.* Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.

As'ek Seni Ba"asa EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

2.4.* Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.

2.- Mem!aca , mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. ,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+.

2.+.* Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.

*.*.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan
37

$etu&. 1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r 4.*.2 Mengujarkan ia&0g se(ara s'0ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti/iti &ak0nan se(ara i ik "i$ur. +.1.2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k0nteks. +.1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k0nteks. -., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$. +.*.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

B, DT1 E13,.,.14 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at

-.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&.

Minggu 26 1+.8.1* 15.8.1*

TEMA 9 -E?A,AKU TE,<;-TA Unit 22 Ke$anggan

1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

1.+.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.
38

Sistem Ba"asa :-a#at tungga& -a#at majmuk K0sa kata

Kita 1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. ,.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#. 1.6.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.

;m&ak %rasa an a#at! 'erkataan $erim$u"an! tan a $a(a an ejaan -'0&a a#at EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

2.*.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '0&a a#at engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.4.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.

*.4.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at. 4.2.2 mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.

1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r

39

Minggu 28 22.8.1* 26.8.1* 22.5.1, 3."#$ N"7"+ A+ :"ran4

Unit 2* Sejara" -egara Kita

1.1 Ber#"#"r, !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a 1.+.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1.+.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.

Sistem Ba"asa :-'0&a a#at 7- @ 7A -a#at tungga& -a#at majmuk -im$u"an a)a&an 'e-! -ejaan an tan a $a(a -a#at tan#a tan'a kata tan#a -a#at 'en#ata -'erkataan an %rasa K0sa kata umum K0sa kata isti&a" EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

Minggu 29 25.8.1* 2.9.1* 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

2.2.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. 2.*.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '0&a a#at engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as.

2.4.* Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan


40

2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.

te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.

2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k0sa kata umum an k0sa kata isti&a". 2.6.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. *.*.* Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s0a&an $ertum'u engan $etu&.

,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r -.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan

4.*.1 Mengujarkan ia&0g engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak0nan se(ara i ik "i$ur. +.2.1 Mema"ami an menggunakan Kata Ter$itanA)a&an $e, ! me-! 6e-! te, an i... engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

41

!e#"+. -., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

+.*.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi

Minggu 25 +.9.1* 6.9.1*

Unit 24 <intai&a" -egara Kita

1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

1.+.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.

Sistem Ba"asa :-a#at tungga& susunan $iasa -a#at majmuk -%rasa -a#at 'en#ata -a#at tan#a engan kata tan#a -a#at tan#a tan'a kata tan#a EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

5.9.1, 6 19.9.1, 3."#$ Per#enga %an Pengga+ (ed"a4

1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada

1.6.* Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a. 2.*.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '0&a a#at engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.4.* Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat
42

Minggu *= 15.9.1* -

2*.9.1*

)e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. 1.1 Me+a*a7(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#/na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r. -., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

'eni&aian engan $etu&. 2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.

2.6.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.

*.6.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun. 4.4.2 Mem$ina 'antun em'at kerat se(ara $er'an u an me&a%a>kann#a engan se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as se(ara i ik "i$ur. +.*.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. +.*.2 Mema"ami an mem$ina
43

a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi Minggu *1 26.9.1* *=.9.1* TEMA 5 ALAM <E,;A H;2U6 SE:AHTE,A Unit 2+ Mesra A&am 1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&)/n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &/a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 1.*.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res'0ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenisa#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&. 1.*.* Men engar! mema"ami an mem$erikan res'0ns engan men#am'aikan 'esanan engan $etu&. 1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 1.+.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 2.*.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s0ngsang engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.4.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti
44

Sistem Ba"asa :-a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s0ngsang -a#at tungga& -a#at majmuk -a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan -a#at 'erinta" jenis a#at suru"an Menaaku& EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma#

B2 DB1 E132.1.14

ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. ,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. ,.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r

'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at

Mem$a(a! mema"ami an mem$uat rama&an ari'a a $a"an #ang i$a(a se(ara $ertatasusi&a

2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.

*.+.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.

B1 DT1 E1 3 ,.-.14 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er

*.8.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. 4.*.2 Mengujarkan ia&0g se(ara s'0ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"an $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti/iti &ak0nan se(ara i ik "i$ur.

-., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

+.*.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a!
45

a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi

Minggu *2 2.5.1* 6.5.1*

Unit 26 6en i ikan A&am Sekitar

1.- Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. ,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan

1.+.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1.6.* Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a 2.4.* Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 2.+.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.

Sistem Ba"asa :-kata nama am "i u' $ukan manusia -a#at tan#a -a#at 'en#ata K0sa kata EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

B2 DB1 E2 32.1.,4 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat serta mem$uat 'eni&aian se(ara $ertatasusi&a

*.2.8 Menu&is %rasa an a#at


46

a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. ,.- Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&. -., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

tungga& se(ara mekanis a&am $entuk tu&isan $erangkai engan $etu& an kemas. *.+.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.

+.1.1 Mema"ami an menggunakan kata nama am "i u' #ang merujuk $ukan manusia an 'enj0 0" $i&angan engan $etu& mengikut k0nteks. +.*.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi 1.6.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 2.2.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&
47

Minggu ** 5.5.1* 1*.5.1* Minggu *4 16.5.1* -

Unit 28 :aga&a" A&am Kita

1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang

Sistem Ba"asa :-a#at tungga& -a#at majmuk -im$u"an EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

2=.5.1*

!e#"+. 2.2.* Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.4.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at 2.4.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. *.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.

12.8.1, 3."#$ %ar$ Ma+a &$a 4

,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. ,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. ,.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.

*.*.* Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s0a&an $ertum'u engan $etu&. *.6.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun.
48

,.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r

*.8.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati/e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&. 4.2.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. 4.*.2 Mengujarkan ia&0g se(ara s'0ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti/iti &ak0nan se(ara i ik "i$ur. +.*.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

-., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

Minggu *+ 2*.5.1* 28.5.1*

TEMA 1= SA;-S TEK-OLO?; 2A;-OAAS;

1.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.

1.8.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai
49

Sistem Ba"asa :-kata "u$ung ga$ungan EMK: -kreati/iti an in0/asi-

Unit 29 Akti/iti Sains 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.

sum$er se(ara $ertatasusi&a.

TMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. 2.+.* Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.

,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&.

*.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.

+.1.+ Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k0nteks.

+.1.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k0nteks.

50

Minggu *6 *=.5.1* 4.1=.1*

Unit 25 Sains an Tekn0&0gi

1.2 Mendengar, mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a, $a$#" a!'ad, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na#

1.2.6 men engar! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at

Minggu *8 8.1=.1* 11.1=.1*

1.6.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 2.*.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '0&a a#at engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as. 2.4.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at

Sistem Ba"asa -a#at tungga& susunan $iasa an a#at majmuk -a#at 'en#ata -a#at tan#a engan kata tan#a -a#at tan#a tan'a kata tan#a -a#at seruan -a#at 'erinta" -'0&a a#at K0sa kata umum K0sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa&ak0nan EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k0sa kata umum an k0sa kata isti&a".
51

mem!aca. ,., Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. ,.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. 1., Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(/nan &ecara d$d$( %$!"r -., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$. *.*.* Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s0a&an $ertum'u engan $etu&. *.6.1 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat #ang $etu& menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan engan $a"asa #ang santun. 4.*.1 Mengujarkan ia&0g engan se$utan #ang $etu&! int0nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak0nan se(ara i ik "i$ur. +.*.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. +.*.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi

B- DT1 E1 3,.2.14 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan

Minggu

Unit *=

1.- Bercer$#a dan

1.+.1 Ber(erita tentang sesuatu


52

Sistem Ba"asa

*9 14.1=.1* 19.1=.1* 1-.1;.1, 3."#$ Har$ Ra a Ha'$4 ;n0/asi an ,eka <i'ta

mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+. 1.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.

'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int0nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1.8.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a 1.8.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 2.*.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '0&a a#at engan &an(ar! se$utan an int0nasi #ang $etu& an je&as.

:-'0&a a#at -kata sen i nama EMK: -kreati/iti an in0/asiTMK 1$e&ajar me&a&ui TMK

Minggu *5 21.1=.1* 2+.1=.1* 21.1;.1, 3."#$ Ke)"#era an S"+#an Pa%ang4

2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#/na&$ ang !e#"+.

Minggu 4= 29.1=.1* 1.11.1* 2.4.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.
53

2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra#

dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&)/n& dengan !e#"+. 2.- Mem!aca, mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+.

2.+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. 2.+.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. 2.6.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. *.8.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati/e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&. +.1.8 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k0nteks.

2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. -.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g/+/ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (/n#e(&.

54