Anda di halaman 1dari 33

Makalah Antenatal Care

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Seorang ibu hamil membutuhkan informasi tentang kehamilannya itu baik ibu yang mengan ung an !anin yang a a alam kan ungannya. Maka "erlunya "enga#asan an "en i ikan yang iberikan oleh seorang "etugas kesehatan ke"a a ibu hamil. Petugas kesehatan ini kemu ian i !a ikan sebuah "rogram yang i sebut Antenatal $are. Program ini sebuah "rogram untuk mengarahkan an memberikan informasi tentang hal%hal yang harus ilakukan seorang ibu hamil agar !anin nya teta" sehat an ter!a i kelahiran normal bagi bayi. B. &umusan Masalah Dari "embahasan ini kita bias menarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut' (. A"a yang imaksu engan anternatal $are) *. A"akah tu!uan "rogram anternatal $are) BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Antenatal +are AN+ a alah "emeriksaan kehamilan yang ilakukan untuk memantau kea aan ibu an !anin se$ara berkala yang iikuti oleh u"aya koreksi terha a" "enyim"anan yang itemukan.Menurut Maternal Neonatal Health asuhan antenatal atau yang ikenal antenatal $are meru"akan "rose ur rutin yang ilakukan oleh "etugas , okter-bi an-"era#at. alam membina suatu hubungan aalm "roses "elayanan "a a ibu hamil untuk "ersia"an "ersalinan. Dengan memberikan asuhan antenatal $are yang baik akan men!a i salah satu tiang "enyangga alam safe motherhoo alam usaha menurunkan angka kesakitan an kematian ibu. B. /u!uan Dari Antenatal +are /u!uan ari AN+ a alah sebagai berikut ' (. Memantau kema!uan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu an tumbuh kembang !anin. *. Meningkatkan an mem"ertahankan kesehatan fisik0 maternal an sosial ibu an bayi. 1. Mengenal se$ara ini a anya kom"likasi yang mungkin ter!a i selama hamil0 termasuk ri#ayat "enyakti se$ara umum0 kebi anan an "embe ahan 2. Mem"ersia"kan "ersalinan $uku" bulan0 melahirkan engan selamat ibu mau"un bayinya engan trauma seminimal mungkin. 3. Mem"esia"kan ibu agar masa nifas ber!alan normal an "emberian ASI Eksklusif. 4. Mem"ersia"kan "eran ibu an keluarga alam menerima kelahiran bayi agar a"at tumbuh kembang se$ara normal. 5. Menurunkan angka kesakitan an kematian ibu an "erinatal. Menurut De"kes &I,(662. tu!uan AN+ a alah untuk men!aga agar ibu hamil a"at melalui masa kehamilannya0 "ersalinan an nifas engan baik an selamat0 serta menghasilkan bayi yang sehat. Menurut &ustam Mu$htar ,(667. a alah '/u!uan umum a alah menyia"kan seo"timal mungkin fisik an mental ibu an anak selama alam kehamilan0 "ersalinan0 an nifas0 sehingga i a"atkan ibu an anak yang sehat. /u!uan khusus a alah (. Mengenali an menangani "enyulit%"enyulit yang mungkin i!um"ai alam

kehamilan0"ersalinan0 an nifas. *. Mengenali an mengobati "enyulit%"enyulit yang mungkin i erita se ini mungkin. 1. Menurunkan angka morbilitas ibu an anak. 2. Memberikan nasihat%nasihat tentang $ara hi u" sehari%hari an keluarga beren$ana0 kehamilan0 "ersalinan0 nifas an laktasi. Menurut Hanifa 8ikn!osastro ,(666. tu!uan AN+ a alah menyia"kan #anita hamil sebaik% baiknya fisik an mental serta menyelamatkan ibu an anak alam kehamilan0 "ersalinan0 an masa nifas0 sehingga kea aan mereka "a a "ost "artum sehat an normal0 ti ak hanya fisik teta"i !uga mental. Se angkan menurut Manuaba ,(667. se$ara khusus "enga#asan antenatal bertu!uan untuk' (. Mengenal an menangani se ini mungkin "enyulit yang ter a"at saat kehamilan0 "ersalinan0 an nifas. *. Mengenal an menangani "enyakit yang menyertai hamil0 "ersalinan0 kala nifas. 1. Memberikan nasehat an "etun!uk yang berkaitan engan kehamilan0 "ersalinan0 kala nifas0 laktasi0 an as"ek keluarga beren$ana. 2. Menurunkan angka kesakitan an kematian ibu an "erinatal +. S/ANDA& PELA9ANAN :EBIDANAN ,5 /. A a"un Stan ar Pelayanan :ebi anan ,5 /. a alah sebagai berikut' (. /imbang berat ba an *. Ukur /ekanan arah 1. Ukur /inggi fun us uteri 2. Pemberian imunisasi // lengka" 3. Pemberian /ablet ;at besi0minimal 6< tablet selam masa kehamilan an bisa iberiakan "a a masa nifas 1< tablet 4. /es "enyakit menular seks ,PMS. 5. /emu #i$ara D. =A:/>& 9AN? MEMPEN?A&UHI :EHAMILAN A a tiga faktor yang mem"engaruhi kehamilan0 yaitu faktor fisik0 faktor "sikologis an faktor sosial bu aya an ekonomi. =aktor fisik seorang ibu hamil i"engaruhi oleh status kesehatan an status gi;i ibu tersebut. Status kesehatan a"at iketahui engan memeriksakan iri an kehamilannya ke "elayanan kesehatan ter ekat0 "uskesmas0 rumah bersalin0 atau "oliklinik kebi anan. A a"un tu!uan ari "emeriksaan kehamilan yang isebut engan Ante Natal +are ,AN+. tersebut a alah ' (. Memantau kema!uan kehamilan. Dengan emikian kesehatan ibu an !anin "un a"at i"astikan kea aannya. *. Meningkatkan an mem"ertahankan kesehatan fisik an mental ibu0 karena alam melakukan "emeriksaan kehamilan0 "etugas kesehatan ,bi an atau okter. akan selalu memberikan saran an informasi yang sangat berguna bagi ibu an !aninnya 1. Mengenali se$ara ini a anya keti aknormalan atau kom"likasi yang mungkin ter!a i selama kehamilan engan melakukan "emeriksaan "a a ibu hamil an !aninnya 2. Mem"ersia"kan ibu agar a"at melahirkan engan selamat. Dengan mengenali kelainan se$ara ini0 memberikan informasi yang te"at tentang kehamilan an "ersalinan "a a ibu hamil0 maka "ersalinan ihara"kan a"at ber!alan engan lan$ar0 se"erti yang ihara"kan semua "ihak 3. Mem"ersia"kan agar masa nifas ber!alan normal. @ika kehamilan an "ersalinan a"at ber!alan

engan lan$ar0 maka ihara"kan masa nifas "un a"ar ber!alan engan lan$ar 4. Mem"ersia"kan "eran ibu an keluarga alam menerima bayi. Bah#a salah satu faktor kesia"an alam menerima bayi a alah !ika ibu alam kea aan sehat setelah melahirkan tan"a kekurangan suatu a"a "un :arena manfaat memeriksakan kehamilan sangat besar0 maka ian!urkan ke"a a ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya se$ara rutin i tem"at "elayanan kesehatan ter ekat. Selain itu status gi;i ibu hamil !uga meru"akan hal yang sangat ber"engaruh selama masa kehamilan. :ekurangan gi;i tentu sa!a akan menyebabkan akibat yang buruk bagi si ibu an !aninnya. Ibu a"at men erita anemia0 sehingga su"lai arah yang mengantarkan oksigen an makanan "a a !aninnya akan terhambat0 sehingga !anin akan mengalami gangguan "ertumbuhan an "erkembangan. Di lain "ihak kelebihan gi;i "un ternyata a"at ber am"ak yang ti ak baik !uga terha a" ibu an !anin. @anin akan tumbuh besar melebihi berat normal0 sehingga ibu akan kesulitan saat "roses "ersalinan. 9ang harus i"erhatikan a alah ibu hamil harus banyak mengkonsumsi makanan kaya serat0 "rotein ,ti ak harus selalu "rotein he#ani se"erti aging atau ikan0 "rotein nabati se"erti tahu0 tem"e sangat baik untuk ikonsumsi. banyak minum air "utih an mengurangi garam atau makanan yang terlalu asin. =aktor Psikologis yang turut mem"engaruhi kehamilan biasanya ter iri ari ' Stressor. Stress yang ter!a i "a a ibu hamil a"at mem"engaruhi kesehatan ibu an !anin. @anin a"at mengalami keterhambatan "erkembangan atau gangguan emosi saat lahir nanti !ika stress "a a ibu ti ak tertangani engan baik. Dukungan keluarga !uga meru"akan an il yang besar alam menentukan status kesehatan ibu. @ika seluruh keluarga menghara"kan kehamilan0 men ukung bahkan mem"erlihatkan ukungannya alam berbagai hal0 maka ibu hamil akan merasa lebih "er$aya iri0 lebih bahagia an sia" alam men!alani kehamilan0 "ersalinan an masa nifas. 9ang terakhir a alah =aktor lingkungan sosial0 bu aya an ekonomi. =aktor ini mem"engaruhi kehamilan ari segi gaya hi u"0 a at istia at0 fasilitas kesehatan an tentu sa!a ekonomi. ?aya hi u" sehat a alah gaya hi u" yang igunakan ibu hamil. Seorang ibu hamil sebaiknya ti ak merokok0 bahkan kalau "erlu selalu menghin ari asa" rokok0 ka"an an imana "un ia bera a. Perilaku makan !uga harus i"erhatikan0 terutama yang berhubungan engan a at istia at. @ika a a makanan yang i"antang a at "a ahal baik untuk gi;i ibu hamil0 maka sebaiknya teta" ikonsumsi. Demikian !uga sebaliknya. 9ang tak kalah "enting a alah "ersonal hygiene. Ibu hamil harus selalu men!aga kebersihan irinya0 mengganti "akaian alamnya setia" kali terasa lembab0 menggunakan bra yang menun!ang "ayu ara0 an "akaian yang menyera" keringat. Ekonomi !uga selalu men!a i faktor "enentu alam "roses kehamilan yang sehat. :eluarga engan ekonomi yang $uku" a"at memeriksakan kehamilannya se$ara rutin0 meren$anakan "ersalinan i tenaga kesehatan an melakukan "ersia"an lainnya engan baik. Namun engan a anya "eren$anaan yang baik se!ak a#al0 membuat tabungan bersalin0 maka kehamilan an "roses "ersalinan a"at ber!alan engan baik. 9ang "atut i"erhatikan a alah bah#a kehamilan bukanlah suatu kea aan "atologis yang berbahaya. :ehamilan meru"akan "roses fisiologis yang akan ialami oleh #anita usia subur yang telah berhubungan seksual. Dengan emikian kehamilan harus isambut an i"ersia"kan se emikian ru"a agar a"at ilalui engan aman. E. Perubahan =isiologi Pa a Ibu Hamil (. /rimester I ,Minggu (%(3. berat ba an naik tia" minggu <03 kg a. Perubahaan "ayu ara' rasa nyeri0lembek an rasa geli.

b. Sering ken$ing an ti ak bias itun a. $. &asa letih0lesu0 an lemah . Mual an muntah e. Hi ung tersumbat an ka ang%ka ang ter!a i mimisan ke"utihan *. /rimester II ,Minggu (4%*5.berat ba an tia" minggu ( kg a. Pigmentasi bertambah0!era#at an kulit berminyak b. /ai lalat bertambah ileher0 a a0#a!ah0 an lengan $. :e ua tela"ak tangan memerah . Sering "ingsang e. Perubahan kiulit "a a ab omen' linia nigra an stria graAi arum f. Sembelit g. Bari$es "a a tugkai0nyeri sam"ai AulAa an hemoroi 1. /rimester III berat ba an naik tia" ( kg gram selama 1%2 minggu a. Sesak nafas b. Insomnia $. &asa k#atir an lemas . &asa ti ak nyaman an tertekan "a a "erineum e. :ontraksi BraCton his f. :ram betis g. E ema kaki sam"ai tungkai =. Sembilan /an a Bahaya :ehamilan (. Sakit ke"ala yang meneta" itakutkan hi"ertensi. *. >e emo "a a #a!ah an tungkai 1. Penglihatan kabur 2. Mual muntah 3. Pergerakan !anin berkurang 4. Nyeri "erut yang hebat 5. :eluarnya arah atau $airan ari !alan lahir 7. Demam 6. :e!ang

BAB III PENU/UP A. :esim"ulan Untuk membantu seorang ibu melalui kehamilan an "ersalinan yang sehat0 bi an harus ' (. Menbantu ibu an keluarganya untuk mem"ersia"kan kelahiran an ke aruratan yang mungkin ter!a i. *. Men eteksi an mengobati kom"likasi%kom"likasi yang timbul selama kehamilan0 baik yang bersifat me is0 be ah atau obstetri 1. Memelihara "eningkatan fisik0 mental an sosial ibu serta bayi engan memberikan "en i ikan0 su"lemen immunisasi 2. Membantu mem"ersia"kan ibu untuk menyusuai0 melalui masa nifas yang normal0 serta men!aga kesehatan anak se$ara fisik0 "sikologi an sosial. B. Saran Dengan "enulisan makalah ini0 "enulis berhara" agar a"at menambah ilmu "engetahuan ke"a a "emba$a. >leh karena itu0 hara"an "enulis ke"a a "emba$a semua agar su i kiranya memberikan kritik an saran yang bersifat membangun.

DA=/A& PUS/A:A :ont!oro0 /.0*<<3. Pengembangan Mana!emen :iner!a Pera#at an Bi an Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Mutu :linis0 @urnal Mana!emen Pelayanan :esehatan Bol.<7-No1. Mo$htar0 &ustam. Sino"sis >bstetri0 >bstetri =isiologi0 >bstetri Patologi-&ustam Mo$htarD E itor0 Defli Lutan0 E * E @akarta ' E?+0 (667.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang :ehamilan a alah "eristi#a alamiah0 yang akan ialami oleh seluruh ibu yang

menghara"kan anak. Namun emikian setia" kehamilan "erlu "erhatian khusus0 untuk men$egah an mengetahui "enyakit%"enyakit yang i!um"ai "a a "ersalinan0 baik "enyakit kom"likasi an lain%lain. Pa a umumnya kehamilan berkembang sesuai engan yang "enting untuk memonitor engan normal an menghasilkan kehamilan an men eteksi a anya ihara"kan. >leh karena itu "elayanan antenatal $are meru"akan $ara an men ukung kesehatan ibu hamil

kehamilan resiko tinggi. Dengan a anya antenatal $are sebagai eteksi ini a anya kehamilan yang beresiko tinngi sebagai salah satu "enyebab kematian ibu hamil0 sehingga antenatal $are ihara"kan a"at mengurangi angka kematian ibu. Ibu hamil tersebut harus sering ikun!ungi !ika ter a"at masalah an hen aknya isarankan untuk menemui "etugas kesehatan bila merasakan tan a%tan a kehamilan. Untuk itu ibu hamil terutama trimester ini untuk lebih sering memeriksakan iri se!ak ini engan tu!uan untuk mengurangi "enyulit saat in"artu. Untuk itulah tenaga kesehatan stan art yang itera"kan. 1.2. Tujuan Penulisan Untuk menyelesaikan tugas makalah yang iberikan an untuk melaksanakan asuhan kebi anan langsung ke"a a "asien se$ara o"timal an mental ibu an anak selama alam kehamilan0 "ersalinan0 sehingga i a"at ibu an anak yang sehat. ituntut untuk memberikan "elayanan obstetrik an neonatal0 khususnya bi an harus mam"u an teeram"il memeberikan "elayanan sesuai engan

1.2.1. Tujuan Umum

1.2.2. Tujuan

husus

Meneta"kan ihara"kan mam"u '

an mengembangkan "ola "ikir se$ara ilmiah ke alam "roses asuhan alam melaksanakan asuhan kebi anan "enulis

kebi anan serta men a"atkan "engalaman (. Melaksanakan "engka!ian ata.

*. Mengi entifikasi iagnosa0 masalah an kebutuhan. 1. Menentukan antisis"asi masalah "otensial. 2. Mengi entifikasi kebutuhan segera 3. Menyusun ren$ana asuhan kebi anan sesuai engan "rioritas masalah. 4. Melaksanakan ren$ana asuhan engan masalah. 5. MengeAaluasi keefektifan asuhan kebi anan yang telah ilaksanakan. 1.!. Man"aat Penulisan Da"at menera"kan ilmu yang telah i"eroleh serta men a"atkan "engalaman alam

1.!.1. Bagi Penulis melaksanakan asuhan kebi anan se$ara langsung "a a ibu sehingga a"at igunakan sebagai berkas "enulis i alam melaksanakan tugas sebagai bi an. 1.!.2. Bagi Institusi Pen#i#ikan Sebagai tambahan sumber ke"ustakaan an "erban ingan "a a aasuhan kebi anan "a a ibu hamil fisiologis. 1.!.!. Bagi lien #an eluarga Agar klien mengetahui an memahami "erubahan fisiologis yang ter!a i "a a kehamilan se$ara fisiologis mau"un "sikologis serta masalah "a a kehamilan sehingga timbul kesa aran bagi klien untuk mem"erhatikan kehamilannya. 1.!.$. Bagi lahan Praktek Hasil "enulisan 1.!.%. Bagi Mas&arakat Meru"akan informasi ke"a a masyarakat tentang "erubahan fisiologi yang ter!a i "a a kehamilan baik se$ara biologis an "sikologis serta masalah "a a kehamilan. a"at memberikan masukan terha a" tenaga kesehatan untuk lebih meningkatkan "elayanan kesehatan bagi masyarakat an selalu men!aga mutu "elayanan.

BAB II TIN'AUAN TE()ITI* 2.1 De"inisi Pa a umumnya kehamilan berkembang se$ara normal an mengshasilkan kelahiran bayi sehat $uku" bulan melalui !alan lahir0 namun ini ti ak sesuai engan yang iinginkan. Sulit sekali iketahui sebelumnya bah#a kehamilan akan men!a i masalah0 oleh karena itu asuhan antenatal meru"akan $ara "enting untuk mem"erhatikan ibu an kehamilannya. :ehamilan an "ersalinan meru"akan "roses alamiah ,normal. an bukan "atologis. /eta"i kon isi normal a"at men!a i "atologis-abnormal. Masa hamil berlangsung *7< hari atau 2< minggu. Setia" "erem"uan berke"riba ian unik an kehamilan unik "ula0 imana ter iri atas Bio0 Psikologis0 So$ial0 yang berbe a "ula0 sehingga alam mem"erlakukan "asien satu engan yang lainnya !uga berbe a an ti ak boleh isamakan. Ditin!au ari tuanya kehamilan0 kehamilan ibagi men!a i 1 bagian yaitu' (. :ehamilan tri#ulan "ertama ,antara < sam"ai (* minggu.. *. :ehamilan tri#ulan ke ua ,antara (* sam"ai *7 minggu..

1. :ehamilan tri#ulan ketiga-terakhir ,antara *7 sam"ai 2< minggu.. Dimana setia" trimester memiliki $iri khas tertentu. Dikatakan masa kehamilan imulai ari masa konse"si0 "ertemuan sel s"erma an sel telur0 "embuahan0 ni asi0 sam"ai membentuk !anin an terbentuknya seluruh tubuh !anin sehingga saatnya melahirkan. Pa a masa hamil lah ter!a inya banyak "erubahan "a a tubuh ibu misalnya0 rahim membesar karna "ertumbuhan !anin yang semakin berkembang. Din ing "erut semakin melebah mengikuti "ertumbuhan !anin0 "ayu ara membesar an tenggang karena "ro uksi ASI. :ehamilan yang sehat akan menghasilkan bayi yang sehat0 an ibu melahirkan selamat. 2.2. Diagn+sa ehamilan :ehamilan itegakkan ber asarkan ' ge!ala an tan a tertentu yang i"eroleh melalui ri#ayat an itemukan "a a "emeriksaan serta hasil laboratorium. 2.2.1. Tan#a Dugaan Hamil a. Amenorea ,ti ak atng hai .. b. Payu ara tegang $. Mengi am ,ingin makanan khusus. . Mual muntah "agi hari ,morning si$kness. e. Hi"ersaliAasi f. :onsti"asi

g. Pigmentasi kulit 2.2.2. Tan#a emungkinan Hamil

a. Pembesaran rahim an "erut b. Pa a "emeriksaan i!um"ai F F F /an a hegar /an a $ha #ik /an a is$asek

/eraba ballotement

$. &eaksi "emeriksaan kehamilan "ositif 2.2.!. Tan#a Pasti Hamil a. ?erakan !anin alam rahim terasa0 an teraba bagian !anin.

b. Pemeriksaan US? $. /er enagr enyut !antung !anin.

2.!.

Taha, Peru-ahan #an Perkem-angan 'anin. *erta Peru-ahan Terha#a, Maternal

2.!.1. Peru-ahan #an Perkem-angan 'anin /0$ Minggu Pa a minggu%minggu a#al ini0 !anin memiliki "an!ang tubuh kurang lebih * mm. Perkembangannya !uga itan ai engan mun$ulnya $ikal bakal otak0 sum sum tulanh belakang yang masih se erhana0 an tan a% tan a #a!ah yang akan terbentuk. $01 Minggu :etika usia kehamilan mulai men$a"ai usia 2 minggu0 !antung !anin mulai ber etak0 an semua organ tubuh lainnya mulai terbentuk. Mun$ul tulangh%tulang belakang #a!ah0 mata0 kaki an tangan. 1012 Minggu Saat memasuki minggu%minggu ini0 organ%organ tubuh utama !anin telah terbentuk. :e"alanya berukuran lebih besar ari"a a ba annya0 sehingga a"at menam"ung otak yang terus berkembang engan "esat. Dan memilliki agu0 hi ung0 an kelo"ak mata yang !elas. Di alam rahim0 !anin mulai 12012 Minggu Paru%"aru !anin mulai berkembang an etak !antungnya a"at i engarkan melalui ultrasonografi ,US?.. 8a!ahnya mulai a"at menun!ukan eks"resi tertentu an mulai tumbuh alis an bulu mata. :emu ia !anin su ah mulai a"at memutar ke"alanya an membuka mulut. &ambutnay muali tumbuh kasar an ber#arna. 1202/ Minggu ili"uti $airan ketuban an a"t melakukan aktifitas se"erti menen ang engan lembut. >rgan%organ utama !anin kini telah terbentuk.

@anin mulai bereaksi terha a" suara ibunya. Akar%akar gigi teta" telah mun$ul ibelakang gigi susu. /ubuhnya itumbuhi rambut halus yang isebut lanugo. @anin bisa menghisa" !em"ol an bereaksi terha a" suara ibunya. U!ung%u!ung in ra "enge$a" mulai berkembang an bisa membe akan rasa manis an "ahit an si ik !ari mulai tam"ak. 2/02$ Minggu Pa a sat ini ternyata besar tubuh !anin mulai seban ing engan ba anya. Alat kelaminnya mulai terbentuk0 $u"ing hi ungnya muli terbuka0 an mulai melakukan gerakan "ernafassan. Pusat%"usat tulangntya "un mulai mengeras. Selain itu0 :ini ia mulai memiliki #aktu%#aktu tertentu untuk ti ur. 2$021 Minngu Di ba#ah kulit0 lemak su ah mulai menum"uk0 se angkan ikulit ke"alanya rambut mulai bertumbuhan0 kelom"ok matanya membuka0 an otaknya mulai aktif. @anin a"at men engar0 baik suara ari alam mau"un ari luar ,lingkungan.. @anin a"at menegnali suara ibunya an etak !antungnya bertambah $e"at !ika ibunya berbi$ara. Atau boleh ikatakan "a a masa ini meru"akan masa%mas bagi sang !anin mem"ersia"kan kelahirannya. 210!2 Minggu 8alau"un gerakannya su ah mulai terbatas karna beratnya yang semakin bertambah0 namun matanya su ah mulai bisa berke i" bila melihat $ahaya melalui in ing "erut ibunya0 ke"alanya su ah mulai mengarah ke ba#ah. Paru%"arunya belum sem"urna. !1 Minggu :e"alanya su ah bera a "a a rongga "anggul0 seolah%olah mem"ersia"kan iri bagi kelahirannya ke unia. Ia kera" berlatih berna"as0 menghisa" an menelan. &ambut%rambut halus i seku!ur tubuhnya mulai menghilang. Ususnya terisi mekonium ,tin!a "a a bayi baru lahir. yang biasanya akan ikeluarkan ua hari setelah lahir. Sat ini "ersalinan su ah amat ekat an bisa ter!ai ka"an sa!a. 2.!.!. Peru-ahan Terha#a, Maternal Suatu kehamilan normal biasanya berlangsung *7< hari0 selama ini ter!a i "erubahan yang menak!ubkan baik "a a ibu mau"un !anin. @anin berkembang ari * sel ke satu bentuk yang akan mam"u hi u" i luar uterus. A a"un "erubahan yang ter!ai a a 1 bagian0 yaitu ' irinmengha a"i hari

a.

/rimester "ertama minggu ke (%(2- bulan (%1 Ibu terlambat menstruasi0 "ayu ara menb!a i nyeri an membesar0 kelelahan0 an ibu akan mengalami ua ge!ala terakhir selama 1 bulan berikutnya yaitu morning si$kness atau mual muntah yang biasanya imulai sekitar 7 minggu an mungkin berkhir sam"ai (* minggu.

b. /rimester ke ua minggu (4%*2- bulan 2%4 =un us bera a itengah antara sim"isis an "usat0 sekris Aagina meningkat teta"i teta" normal !uka ti ak gatal0 iritasi an berbau0 bulan ke 3 /=U 1 !ari iba#ah "usat0 "ayu ara melai sekresi kolostrum0 kantungketuban menam"ung 2<< ml $airan. Bulan ke 4 fun us su ah iatas "usat0 sakit "unggung an kram "a a kaki mungkin melai ter!a i0 mengalami gatal%gatal "a a ab omen karrena uterus an kulit merenggang. $. /rimester keiga minngu ke *7%14- bulan 5%6 =un us bera a i "ertengahan antara "usat an PG0 hemoroi mungkin ter!a i0 "erna"asan a a berganti men!a i n"ena"asan "erut0 mungkin ibu lelah men!alani kehamilannya an ingin sekali men!a i ibu0 ibu !uga sulit ti ur. Bulan kesembilan0 "enurunan ke"ala ke "anggul ibu-ke"ala masuk PAP0 sakit "unggung an sering ken$ing0 barCton Hik meningkat karna serAiks an segmen ba#ah rahim isia"kan. 2.$. Peru-ahan Psik+l+gis Pa#a i-u hamil

(. /rimester Pertama Segera setelah0 konse"si ka ar hormon "rogesteron an ertrogrn alam tubuh akan meningkat an ini menyebabkan timbulkan mual muntah "a a "agi hari0 lemah0 lelah an besarnya "ayu ara0 bu merasa tiak sehat an sering kali memben$i kehamilannya0 "a a trimester "ertama seorang ibu akan selau men$ari tan a%tan a untuk lebh meyakinkan bah#a irinya memang hamil. *. /rimester :e ua Pa a trimester ke ua biasanya a alah saat ibu merasa sehat0 ibu su ah terbiasa engan ka ar hormon yang lebih tinng an rasa ti ak nyaman karena hamil su ah berkurang0 "erut ibu belum teralu besar sehingga belum irasakan sebagai beban0 ibu su ah menerima kehamilannya an mulai a"at merasakan gerakan bayinya0 an ibu mulai merasakan keha iran bayinya0 banyak ibu terle"as ari rasa ke$emasan an rasa ti ak nyaman se"erti yang irasakannya "a a trimester "ertama.

1. /rimester ketiga /rimester ketiga sering kali isebut "erio e menggu atau #as"a a sebab "a a saat itu ibu merasa ti ak sabar menunggu kelahiran bayinya. ?erakan bayi an membesarnya "erut meru"akan * hal yang mengingatkan ibu akan bayinya. :a ang%ka ang ibu merasa kha#atir bah#a bayinya akan lahir se#aktu%#aktu0 ini menyebabkan ibu meninggkatkanke#as"a aan akan timbulnya tan a an ge!ala akan ter!a i "ersalinan0 ibu sering kali mersa kha#atir atau kalau bayi yang akan ilahirkannya ti ak normal. 2.%. Nasihat0nasihat Untuk I-u Hamil

Diet #an Penga3asa- Berat Ba#an 8anita hamil an menyusui harus betul%betul men a"at "erhatian susunan ietnya0 terutama mengenai !umlah kalori0 "totein yang berguna untuk "ertumbuhan !anin an kesehatan ibu. :ekurangan nutrisi a"at menyebabkan anemia0 abortus0 "er arahan "as$a "ersalinan an sebagainya. Se angkan makanan berlebihan karna iangga" untuk * orang ,ibu an !anin.0 a"at mengakibatkan kom"likasi%kom"likasi se"erti gemuk0 "re%eklamsi0 !anin besar an sebagainya. An!urkan #anita tersebut makan se$$uku"nya sa!a. Bahan makanan tak "erlu mahal0 akan teta"i $u"u" mengan ung "rotein baik he#ani mau"un nabati. Se"erti iketahui0 kebutuhan akan gi;i selama kehaminan meningkat. A a"un kebutuhan ini i"ergunakan untuk "ertumbuhan "lasenta0 "erumbuhan Aoluma arah0 mamae membesar an metabolisme basal yang meningkat. Sebagi "enga#asan akan ke$ulu"an gi;i ini a"at i"ai kenaikan berat ba an #anita himil tersebut. :enaiksn berat ba an #anita hamil rata%rata 4.3 kg sam"ai b(4 kg.

Mer+k+k Merokok a alah kebiasaan yang ilarang keras0 baik "a a saat hamil mau"un ti ak hamil an baik merokok se$ara katif mau"un "asif. A alah kenyataan bah#a #anita%#anita yang terlalu banyak merokok melahirkan anak yang lebih ke$il0 atau mu ah mengalami abortus an "artus "rematurus. Maka ari itu0 sbeiknya #anita hamil ilarang merokok.

(-at0+-atan @angan memberikan obat yang ti ak "erku benar0 terutama "a a trimes ter "ertama an ke ua kehamilan. A a obat yang teratogenik sehingga a"at meenimbulkan kelainan teratogenig "a a !anin0 misalnya thali omi 0 yang sekarang telah i$abut alam "ere aran.

e-ersihan #an Pakaian :ebersihan harus selalu i!aga "a a masa kehamilan. Man i i"erlukan untuk kebersihan atau

hygiene terutama "era##atan kulit0 karena fungsi ekskresi an keringat bertambah. Dian!urkan menggunakan sabun yang lembut-ringan. Man i beren am ti ak ian!urkan. Ba!u hen aknya yang longgar an mu ah i"akai. Se"atu atau alas kaki lain engan tumit tinggi hen aknya !angan i"akai0 oleh karena itu tem"at titik berat #anita hamil berubah0 sehingga mu ah tergelin$ir an ter!atuh.

+itus Bila alam anamnesa a a abortus sebelum kehamilan yang sekarang0 sebaiknya koitus itun a sam"ai kehamilan (4 minggu. Pa a #aktu itu "lasenta su ah terbentuk0 serta kemungkinan abortus men!a i lebih ke$il. Pa a umumnya koitus memang i"erbolehkan "a a kehamilan !ika ilakukan engan hati%hati. Pa a akhir kehamilan0 !ika ke"ala su ah masuk PAP0 koitus sebaiknya ihentikan karena a"at menimbulkan "erasaan sakit an "er arahan.

Pera3atan 4igi Pa a trimester "ertama #anita hamil mengalami enek an muntah (morning sickness). :ea aan ini menyebabkan "era##atan gigi ti ak i"erhatikan engan baik0 sehingga tumbuh karies0

ginggiAitis0 an sebagainya. Bila kerusakan gigi ini ti ak i"erhatikan engan baik0 hal itu a"at mengakibatkan kom"likasi0 se"erti nefritis oleh karena rongga mulut. Misalnya0 "ul"itis0 yang telah menahun0 a"at men!a i sarang infeksi yang a"at menyebar kemana%mana. Maka ari itu bila kea aan memungkinkan0 tia" hamil harus memeriksakan gignya se$ara teratur se#aktu hamil.

Imunisasi /ia" #anita hamil yang akan ber"ergian keluar negri an i alam negri ibolehkan mengambil bAaksinasi ulangan terha a" $a$ar0 $olera an tifus. Dahulu i in onesia "en$a$aran meru"akan suatu keharusan0 maka untuk #anita hamil o"en$a$aran meru"akan "en$a$aran ulang yang ti ak membahayakan. /a"i bila a a #abah0 maka "en$a$aran #alau"un untuk "ertama kali teta" ilkukan untuk melin ungi ibu an !anin. Birus Aaksin a"at mele#ati "lasenta an a"at menyebabkan kerusakan%kerusakan "a a ma$am%ma$am alat an "lasenta. Biasanya infeksi

trans"lasenta hanya ter!a i "a a #anita hamil yang baru "ertama kali i$a$ar. Maka ari itu ian!urkan untuk "en$a$aran "ertama sebaiknya ilakukan sebelum tua kehamilan mele#ati *< minggu. Untuk melin ungi !anin yang akan ilahirkan terha a" tetanus neonatorium e#as ini ian!urkan untuk iberikan toCoi tetanus "a a ibu hamil.

Pera3atan Pa&u#ara Per2a#atan "ayu ara meru"akan sumber air susu yang akan men!a i makanan utama bagi bayi0 karena itu0 !auh sebelumnya harus su ah ira#at. :utang yang i"akai harus sesuai engan besarnya "ayu ara0 yang sifatnya harus menyokong "ayu ara ari ba#ah0 bukan menekan ari e"an. Dua bulan sekali ilakukan massage0 kolostrum ikeluarkan untuk men$egah "utingg susu kering an mu ah "e$ah0 maka "utting susu ab aerola "ayu ara ira#at baik%baik engan $ara ibersihkan menggunakan air sabun atau bio$ream bila "utingg sus masuk ke alam "erbaiki engan $ara menarik%narik keluar.

P+sisi Meneran Seorang bi an hen aknya membiarkan ibu bersalin atau melahitkan memilih "osisi melahirkan yang iinginkan an bukan ber asarkan keinginkan bi anya sen iri. Dengan kebebasan untuk menentukan "osisi yang i"ilihnya0 ibu akan merasa aman.

Ber asarkan "enelitian "ilihan "osisi ber asarkan keinginan ibu ' Memberi banyak manfaat Se ikit rasa sakit an keti aknyamanan :ala II "ersalinan a"at men!a i lebih se ikit Lebih membantu alam meneran Nilai AP?A& lebih baik.

Posisi untuk meneran ' Posisi ber!ongkok0 berlutut0 merangkak Posisi !ongkok- setengah !ongkok Posisi merangkak Posisi mereng ke sam"ing Posisi ber iri

Cara Menge#an

Menge an baru boleh ilakukan setelah "embukaan lengka"0 yaitu mulut rahim su ah membuka kira%kira (< $m. @ika "ara $alon ibu menge an sebelum "embukaan lengka"0 bisa%bisa mulut rahim "embengkakan an bisa menghambat "roses "embukaan an beru!ung "a a lamanya "roses "ersalinan. @uga agar ibu ti ak ti ak kehabisan tenaga karena ti ak kelelahan "a a #aktu tiba sebenarnya untuk #aktu "ara ibu harus menarik nafas "an!ang untuk menghin ari rasa ingin menge an an mengurangi rasa nyeri kontraksi.

2.2.

Pemeriksaan

ehamilan 5ANC6 an fisik ibu hamil0 sehingga0 mam"u mengha a"i

AN+ a alah "emeriksaan - "enga#asan antenatal a alah "eriksaan kehamilan untuk mengo"timalisasi kesehatan mental "ersalinan0 nifas0 "ersia"kan "emberian ASI0 an kehamilan kesehatan re"ro uksi se$ara #a!ar. /u!uan utama AN+ a alah menurunkan- men$egahan kesakitan an kematian maternal an "erinatal. Se ang tu!uan :husus AN+ a alah' (. Memantau kema!uan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu an tubuh kembang bayi *. Meningkatkan an mem"ertahankan kesehatan fisik an mental an sosial ibu 1. Mengenal se$ara ini a anya0 keti ak normalan0 kom"likasi yang mungkin ter!a i selama hamil termasuk ri#ayat "enyakit se$ara0 umum0 kebi anan0 an "embe ahan. 2. Mem"ersia"kan kehamilan $uku" bulan0 melahirkan engan selamat ibu an bayinya engan trauma semenimal mungkin 3. Mem"ersia"kan ibu agar semasa nifas ber!alan normal an "emberian ASI eksklusif. 4. Mem"ersia"kan "eran ibu an keluarga alam menerima0 kelahiran bayi agar a"at tumbuh kembang se$ara o"timal. :un!ungan AN+ sebaiknya ilakukan "aling se ikit 2 kali selama kehamilan yaitu ' Satu kali "a a trimester ( Satu kali "a a trimester II Dua kali "a a trimester III Pemeriksaan "ertama0 ilakukan segera setelah ketahui terlambat hai 0 :un!ungan AN+ yang saint a alah' % setia" bulan sam"ai kehamilan *7 munggu

% setia" * minggu sam"ai umur kehamilan 1* minggu % setia" ( minggu se!ak kehamiilan 1* minggu sam"ai ter!a i kehamilan. % "emeriksaan khusus !ika a a keluhan tertentu Pelayanan Asuhan Stan ar Minimal H5/I /imbang berat ba an (. /ekanan arah *. /inggu fun us uteri ,/=U. 1. // lengka" imunisasi 2. /ablet =e minimal 6< "a"er selama kehamilan 3. /engok - "eriksa ibu hamil ari u!ung rambut sam"ai u!ung kaki 4. /anya ,temu #i$ara. alam rangka "ersia"an ru!ukan

2.2.1

*tan#ar Pela&anan Ante Natal Care 5ANC6 Asuahan kebi anan ilakukan engan meto e mana!amen0 kebi anan engan langkah '

Stan ar ( ' Meto e Asuahan0 Pengum"ulan ata an analisis ata0 "enentuan iagnosa "eren$ananeAaluasi an okumentasi. Stan ar *' Pengka!ian Pengum"ulan ata tentang status kesehatan klien i lakukan sa$ara sistematis berkisinambungan. Data yang ioeroleh i$atat an ianalisis. Stan ar 1 ' I entifikasi ibu hamil Bi an memlakukan kun!ungan rumah an berintraksi engan masyarakat se$ara berkala untuk memberikan "enyuluhan an memoti"asi ibu 0 suami an anggota keluarganya agar men orong ibu untuk memeriksakan kehamilannya se!ak ini an teratur.

Stan ar 2 ' Pemeriksaan an Pemantauan Antenatal Bi an memeberi se ikitnya 2C "elayanan antenatal. Pemeriksaan meli"uti anamnesis an "emantauan ibu an !anin engan seksama untuk menilai a"akah "embengkakan berlangsung normal. Bi an !uga harus mengenal kehamilan risti- kelainan0 khususnya anemia0 kurang gi;i0 hi"ertensi0 PMS0 ,Penyakit Menular Seksual. - infeksi HIB ,Human Imumuno Defi$ien$y Birus. D memberikan "elayanan imunisasi 0 nasehat an "enyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang iberikan oleh "uskesmas0 mereka harus men$atat ata yang te"at "a a setia" kun!ungan. Bila itemukan kelainan0 mereka harus mam"u megambil tin akan yang i"erlikan an meru!uknya untuk tin akan selan!utnya. Stan ar 3 ' Pal"asi Ab omenal Bi an melakukan "emeriksaan ab omenal se$ara seksama an melakukan ab ominal se$ara seksama an melakukan "al"asi untuk "emeriksaan usia kehamilanD serta bila umur kehamilan bertambah memeriksa "osisi0 bagian teren ah !anin ke alam rongga "anggul0 untuk men$ari kelainan0 serta melakukan ru!ukan teta" #aktu. Stan ar 4 ' Pengelolaan Anemia "a a :ehamilan Bi an melakukan tin akan "en$egahan0 "enemuan0 "enanganan an - atau ru!ukan semua khasus anemia "a a kehamilan sesuai engan ketentuan yang berlaku. Stan ar 5 ' Pengelolaan Dini Hi"ertensi "a a :ehamilan Bi ana menemukan se$ara ini setia" kenaikan tekanan arah "a a kehamilan an mengenali tan a serta ge!ala "reeklamsi lainnya0 serta mengambil tin akan yang te"at an meru!uknya. Stan ar 7 ' Pemeriksaan Persalinan Bi an memberi"at ke"a akan saran yang te"at "a a ibu hamil0 suami serta keluarganya "a a trimester ke tiga0 untuk memastikan bah#a "ersia"an "ersalinan yang bersih an aman suasana yang menyengkan akan iren$anakan engan baik0 isam"ing "ersia"an trans"ortasi an biaya untuk meru!uk0 bila tiba%tiba ter!a i kea aan ga#at kun!ungan rumah untuk hal ini. 2.2.2 Penatalaksanaa Ante Natal Care 5ANC6 /imbang berat ba an arurat0 Bi an hen aknya melakukan

Ukuran berat ba an kg tan"a se"atu an memakai yang seringan%ringannya. Berat ba an kurang ari 23 kg "a a trimester III inyatakan ibu kurus kemungkinan melahirkan bayi engan berat ba an lahir ren ah. Ukur tekanan arah. Ukur ,/inggi. =un us Uteri Pemeriksaan ab ominal se$ara seksama an melakukan "al"asi untuk mem"erkirakan usia kehamilanD serta bila umur kehamilan bertambah0 memeriksa "osisi0 bagian teren ah !anin an masuknya ke"ala !anin ke alam rongga "anggul0 untuk men$ari kelainan serta melakukan ru!ukan te"at #aktu. Pemberian imunisasi // lengka" Untuk men$egah tetanus neonatorum0

2.2.!

unjungan Antenatal Care in0*<<4. yaitu'

:un!ungan antenatal sebauknya i lakukan 2 kali selama kehamilan ,Saifu (. Satu kali trimester "ertama *. Satu kali trimester ke ua 1. Dua kali trimester ke tiga 2.2.$ riteria eteraturan ANC

a. Pemeriksaan kehamilan ilakukan berulang%ulang engan ketentuan sebagai berikut' Pemeriksaan "ertama kali yng i eal se ini mungkin ketika hai nya terlambat satu bulan Periksa ulang ( C sebelum sam"ai kehamilan 5 bulan Periksa ulang * C sebulan sam"ai kehamilan 6 bulan Pemeriksa ulang setia" minggu sesu ah kehamilan 6 bulan Periksa khusus bila a a keluhan%keluhan b. Ber asarkan keterangan i atas a"at i sim"ulkan bah#a0 ibu hamil se$ara i eal ua kali "a a trimester III0 Namun !ika ter a"att melaksanakan "era#atan kehamilan maksimal (1%(3 kali. Dan minimal 2 kali0 yaitu ( kali "a a trimester (0 ( kali "a a trimester II an kelainana alam kehamilannya0 maka frekuensi "emeriksaan i sesuaikan menurut kebutuhan

masing%masing sehingga a"at i sim"ulkan bah#a ikatakan teratur !uka ibu hamil melakukan "emeriksaan kehamilan J2 kali kun!ungan0 kurang teratur ' "emeriksaan kehamilan *%1 kali kun!ungan an ti ak teratur !ika ibu hamil hanya melakukan "emeriksaan kehamilan K * kali kin!ungan. 2.2.% Dam,ak I-u Hamil Ti#ak ANC *. /i ak ter eteksinya kelainan%kelainan kehamilan (. Meningkatkan angka mortalitas an mortabilitas ibu 1. kelaianan fisik yang ter!a i "a a saat "ersalaman ti ak a"at i eteksi se$ara ini.

KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia_Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tanpa ada hambatan. Dalam makalah ini membahas tentang Ante Natal Care . !"apan terima kasih penulis sampaikan kepada D#sen Pembimbing, teman$teman dan semua pihak yang terlibat yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian makalah ini. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan makalah ini. %em#ga makalah ini dapat memberikan k#ntribusi yang berarti bagi pemba"a, mahasis&a 'i( %T)K *+),ENN* KEND*R) khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. *min...... Wassalamualaikum Wr. Wb Kendari, -. Maret -/00 Penulis

Kata pengantar............................................................................................................ 0 Da1tar isi........................................................................................................................ 0 2*2 ) Pendahuluan.................................................................................................. 3 *. 4atar 2elakang........................................................................................... 3

2. Rumusan Masalah.................................................................................... 5 ,. Tujuan.......................................................................................................... 6 2*2 )) Pembahasan................................................................................................... 7 *. Pengertian *N,......................................................................................... 7 2. Tujuan *N,................................................................................................ 7 ,. %tandar Pelayanan *N,.......................................................................... 7 D. Penatalaksanaan *N,.............................................................................. . E. Kunjungan *N,......................................................................................... 8 9. 9akt#r$9akt#r Yang Mempengaruhi *N,............................................... 0/ 2*2 ))) Penutup........................................................................................................... 03 *. Kesimpulan................................................................................................. 03 2. %aran............................................................................................................ 03 Da1tar Pustaka............................................................................................................. 05

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kunjungan Antenatal Care '*N,( adalah kunjungan ibu hamil kebidan atau d#kter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untukmendapatkan pelayanan:asuhan antenatal. Pada setiap kunjungan antenatalcare '*N,(, petugas mengumpulkan dan menganalisis data mengenai k#ndisi ibu melalui anamnesis dan pemeriksaan 1isik untuk mendapatkan diagn#siskehamilan intrauterine, serta ada tidaknya masalah atau k#mplikasi '%ai1udin, dkk., -//-(. Menurut Wiknjosastro '-//6(, pada penga&asan &anita hamil hubungan dan pengertian baik antara d#kter dan &anita hamil tersebut harus ada. %edapat mungkin &anita tersebut diberi pengertian sedikit tentang kehamilan. Tujuan penga&asan &anita hamil ialah menyiapkan ia sebaikbaiknya 1isik dan mental, serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa ni1as, sehingga keadaan p#stpartum sehat dan n#rmal, tidak hanya 1isik akan tetapi juga mental. )bu hamil di anjurkan untuk melakukan penga&asan antenatal sedikitnya sebanyak 5 kali, yaitu satu kali pada trimester ), satu kali pada trimester ke )), dan dua kali pada trimester ))) 'DepKes R), -//8(. Peman1aatan pelayanan antenatal #leh se#rang ibu hamil dapat dilihatdari "akupan pelayanan antenatal. Peningkatan pelayanan kesehatan antenatal dipengaruhi #leh peman1aatan pengguna pelayanan antenatal. Dengan tidak diman1aatkannya sarana pelayanan antenatal dapat disebabkan #leh banyak 1akt#r seperti; ketidakmampuan dalam hal biaya, l#kasi pelayanan yang jaraknya terlalu jauh atau petugas kesehatan tidak pernah datang se"ara berkala '<iknj#sastr#, -//6(. Pelayanan antenatal terintegrasi merupakan integrasi pelayanan antenatal rutin dengan beberapa pr#gram lain yang sasarannya pada ibu hamil, sesuai pri#ritas Departemen Kesehatan, yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan antenatal. 'Depkes, R). -//8(

N#t#atm#dj# '-//3( mende1inisikan pengetahuan sebagai hasil dari tahu setelah sese#rang sese#rang melakukan penginderaan terhadap suatu #bjek tertentu melalui indera penglihatan, pendengaran, pen"iuman, perasaan, dan perabaan. Pengetahuan juga dapat dide1inisikan sebagai kumpulan in1#rmasi yang diperbarui yang didapat dari pr#ses belajar selama hidup dan dapat dipergunakan se&aktu$&aktu sebagai alat penyesuaian diri baik terhadap diri sendiri atau lingkungannya.

B. Rumusan

asala!

0. *pakah pengertian dari *N, 'Ante Natal Care) -. Apakah tujuan dari ANC 3. 2agaimana %tandar Pela"anan Ante Natal Care '*N,( 5. 2agaimana Penatalaksanaan Ante Natal Care '*N,( 6. 9akt#r#$aktor A%a &ajaka! 'ang em%engaru!i Ante Natal Care (AN)*

). Tujuan
0. !ntuk mengetahui pengertian dari *N, 'Ante Natal Care) -. Untuk Mengetahui Tujuan ANC 3. !ntuk Mengetahui %tandar Pela"anan Ante Natal Care '*N,( 5. !ntuk mengetahui Penatalaksanaan Ante Natal Care '*N,( 6. !ntuk mengetahui 9akt#r#$aktor 'ang em%engaru!i Ante Natal Care (AN)*

BAB II PE BAHA&AN
A. Pengertian AN)
Ante Natal Care merupakan "ara penting untuk mem#nit#ring dan mendukung kesehatan ibu hamil n#rmal dan mendeteksi ibu dengan kehamilan n#rmal, ibu hamil sebaiknya dianjurkan mengunjungi bidan atau d#kter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan dan asuhan antenatal 'Pra&ir#hardj#. %, -//7 ;6-(.

B. Tujuan Ante Natal Care (AN)*


1. 2. Memantau kemajuan kehamilan dan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan 1isik dan mental dan s#sial ibu. Mengenal se"ara dini adanya ketidakn#rmalan, k#mplikasi yang mungkin terjadi selama hamil termasuk ri&ayat penyakit se"ara umum, kebidanan, dan pembedahan. 3. 4. 5. Mempersiapkan kehamilan "ukup bulan, melahirkan dengans elamat ibu dan bayinya dengan trauma seminimal mungkin. Mempersiapkan )bu agar masa ni1as berjalan n#rmal dan pemberian *%) ekslusi1. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang se"ara #ptimal.

). &tan+ar Pela"anan Ante Natal Care (AN)*


Standar ; Met#de *suhan *suhan kebidanan dilaksanakan dengan met#de manajemen kebidanan dengan langkah ; Pengumpulan data dan analisa data, penentuan diagn#sa peren"anaan, e=aluasi dan d#kumentasi. Standar ! ; Pengkajian Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan se"ara sistematis berkesinambungan. Data yang diper#leh di"atat dan dianalisis.

Standar "; )denti1ikasi )bu >amil 2idan melakukan kunjungan rurnah dan berinteraksi dengan masyarakat se"ara berkala untuk memberikan penyuluhan dan mem#ti=asi ibu, suami dan angg#ta keluarganya agar mend#r#ng ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan se"ara teratur. Standar #; Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal 2idan memberikan sedikitnya 5? pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung n#rmal. 2idan juga harus mengenal kehamilan risti:kelainan, khususnya anemia, kurang gi@i, hipertensi, PM% 'Penyakit Menular %eksual( $ in%eksi &'( '&uman 'mmun) *e%icienc+ (irus( A memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan #leh Puskesmas. Mereka harus men"atat data yang tepat pada setiap kunjungan. 2ila ditemukan kelainan, mereka harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan rnerujuknya untuk tindakan selanjutnya. Standar ,; -alpasi Abd)minal 2idan melakukan pemeriksaan abd#minal se"ara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilanA serta bila umur kehamilan bertambah, memeriksa p#sisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam r#ngga panggul, untuk men"ari kelainan serta melakukan rujukan tepat &aktu. Standar .; Pengel#laan *nemia pada Kehamilan 2idan melakukan tindakan pen"egahan, penemuan, penanganan dan:atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar / ; Pengel#laan Dini >ipertensi pada Kehamilan 2idan menemukan se"ara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda serta gejala preeklamsi lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Standar 0 ; Persiapan Persalinan 2idan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bah&a persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan diren"anakan dengan baik, disamping

persiapan transp#rtasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba$tiba terjadi kadaan ga&at darurat. 2idan hendaknya kunjungan rumah untuk hal ini. 'PP)2), 0888;-7$-B(

D. Penatalaksanaan Antenatal Care


Pelayanan Ante Natal Care '*N,( adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan Ante Natal Care '*N,(, selengkapnya men"akup banyak hal yang meliputi anamnesis, pemeriksaan 1isik baik umum dan kebidanan, pemeriksaan lab#rat#rium atas indikasi serta inter=ensi dasar dan khusus sesuai dengan resik# yang ada. Namun dalam penerapan #perasi#nalnya dikenal standar minimal BT untuk pelayanan Ante Natal Care '*N,( yang terdiri atas; ,. (Tim-ang* -erat -a+an !kuran berat badan dalam kg tanpa sepatu dan memakai pakaian yang seringan$ ringannya. 2erat badan kurang dari 56 kg pada trimester ))) dinyatakan ibu kurus kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. .. Ukur (tekanan* +ara! !ntuk mengetahui setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda$tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. /. Ukur (tinggi* 0un+us uteri Pemeriksaan abd#minal se"ara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilanA serta bila umur kehamilan bertambah, memeriksa p#sisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam r#ngga panggul, untuk men"ari kelainan serta melakukan rujukan tepat &aktu. 1. Pem-erian imunisasai (Tetanus Toksoid* TT lengka%. 2. Untuk men3ega! tetanus neonatorum. Tabel 0 Cad&al Pemberian )munisasi TT )nter=al *ntigen TT 0 'selang &aktu 4ama D Perlindungan $

perlindungan minimal( Pada kunjungan$

TT TT 3 TT 5 TT 6

antenatal pertama 5 minggu setelah3 tahun TT 0 0$7 bulan setelah6 tahun TT 0 tahun setelah TT0/ tahun 3 0 tahun setelah TT-6 tahun:

./ 86 86 88

5 seumur Keterangan ; apabila dalam &aktu tiga '3( tahun <!% tersebut melahirkan maka bayi yang dilahirkan akan terlindungi dari tetanus ne#nat#rum Pemberian 'tablet besi( minimnal 8/ tablet selama kehamilan 4. (Tes* ter!a+a% %en"akit menular seksual Melakukan pemantauan terhadap adanya PM% agar perkembangan janin berlangsung n#rmal. B. (Temu* &i"ara dalam rangka pensiapan rujukan. Memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya tentang tanda$tanda resik# kehamilan. 'Depkes R), -//0;-3(

E. Kunjungan Ante Natal Care (AN)*


Kunjungan ibu hamil adalah k#ntak ibu hamil dengan tenaga pr#1esi#nal untuk mendapatkan pelayanan Ante Natal Care '*N,( sesuai standar yang ditetapkan. )stilah kunjungan disini tidak hanya mengandung arti bah&a ibu hamil yang berkunjung ke 1asilitas pelayanan, tetapi adalah setiap k#ntak tenaga kesehatan baik dip#syandu, p#nd#k bersalin desa, kunjungan rumah dengan ibu hamil tidak memberikan pelayanan Ante Natal Care '*N,( sesuai dengan standar dapat dianggap sebagai kunjungan ibu hamil 'Depkes R), -//0;30( Kunjungan i-u !amil Kl Kunjungan baru ibu hamil adalah kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan. Kunjungan ulang

Kunjungan ulang adalah k#ntak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang kedua dan seterusnya, untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar selama satu peri#de kehamilan berlangsung. K1 K5 adalah k#ntak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke empat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan Ante Natal Care '*N,( sesuai standar yang ditetapkan dengan syarat; 0( -( 3( 37(. 5( Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan$keluhan tertentu %atu kali dalam trimester pertama 'sebelum 05 minggu(. %atu kali dalam trimester kedua 'antara minggu 05$-.( Dua kali dalam trimester ketiga 'antara minggu -.$37 dan setelah minggu ke

$. $aktor#$aktor 'ang
,. Pengeta!uan

em%engaru!i Ante Natal Care (AN)*

Ketidakmengertian ibu dan keluarga terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan berdampak pada ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan. .. Ekonomi Tingkat ek#n#mi akan berpengaruh terhadap kesehatan, tingkat ek#n#mi rendah keluarga rendah tidak mampu untuk menyediakan dana bagi pemeriksaan kehamilan, masalah yang timbul pada keluarga dengan tingkat ek#n#mi rendah ibu hamil kekurangan energi dan pr#tein 'KEK( hal ini disebabkan tidak mampunya keluarga untuk menyediakan kebutuhan energi dan pr#tein yang dibutuhkan ibu selama kehamilan. /. &osial Bu+a"a Keadaan lingkungan keluarga yang tidak mendukung akan mempengaruhi ibu dalam memeriksakan kehamilannya. Perilaku keluarga yang tidak mengijinkan se#rang &anita meninggalkan rumah untuk memeriksakan kehamilannya merupakan budaya yang menghambat keteraturan kunjungan ibu hamil memeriksakan kehamilannya. 1. Geogra0is

4etak ge#gra1is sangat menentukan terhadap pelayanan kesehatan, ditempat yang terpen"il ibu hamil sulit memeriksakan kehamilannya, hal ini karena transp#ntasi yang sulit menjangkau sampai tempat terpen"il 'Depkes R), -//0;6B(. 6. &ika% Resp#n ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu 1akt#r yang mempengaruhi keteraturatan *N,. *danya sikap lebih baik tentang *N, ini men"erminkan kepedulian ibu hamil terhadap kesehatan dirinya dan janin. 7. In0ormasi )n1#rmasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan sese#rang, biasanya dilakukan #leh tenaga kesehatan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap suatu in#=asi yang berpengaruh terhadap perilaku, biasanya melalui media massa '%ai1udin, *, -//6(. )bu yang pernah mendapatkan in1#rmasi tentang antenatal "are dari tenaga kesehatan, media massa, maupun media elektr#nik akan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya melakukan antenatal "are, sehingga ibu dapat teratur dalam melakukan kunjungan antenatal "are. B. Dukungan Dalam kamus besar bahasa )nd#nesia yang berarti s#k#ngan dan bantuan, disini dukungan dalam penentuan sikap sese#rang berarti bantuan atau s#k#ngan dari #rang terdekat untuk melakukan kunjungan ulang. Dukungan s#sial suami yang sangat diharapkan #leh sang istri antara lain suami mendambakan bayi dalam kandungan istri, suami menunjukkan kebahagiaan pada kelahiran bayi, memperhatikan kesehatan istri, mengantar dan memahami istrinya, tidak menyakiti istri, berd#Ea untuk keselamatan istri dan suami menunggu ketika istri dalam pr#ses persalinan '>aryma&an, -//B(.

BAB III PENUTUP


A. &im%ulan !ntuk membantu se#rang ibu melalui kehamilan dan persalinan yang sehat, bidan harus ; 0. Menbantu ibu dan keluarganya untuk mempersiapkan kelahiran dan kedaruratan yang mungkin terjadi. -. Mendeteksi dan meng#bati k#mplikasi$k#mplikasi yang timbul selama kehamilan, baik yang bersi1at medis, bedah atau #bstetri". 3. Memelihara peningkatan 1isik, mental dan s#sial ibu serta bayi dengan memberikan pendidikan, suplemen immunisasi. 5. Membantu mempersiapkan ibu untuk menyusuai, melalui masa ni1as yang n#rmal, serta menjaga kesehatan anak se"ara 1isik, psik#l#gi dan s#sial. B. &aran Dengan penulisan makalah ini, penulis berharap agar dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pemba"a. Fleh karena itu, harapan penulis kepada pemba"a semua agar sudi kiranya memberikan kritik dan saran yang bersi1at membangun.

DA$TAR PU&TAKA
%akinah. -//6. *ntenatal ,are. http;::&&&.in1#$&ikipedia."#m. Diakses tanggal -8 Maret -/00 http;::&&&.kti$skripsi."#m:-/0/:/6:kti$kebidanan$tentang$an".html Pran#t#. -//B. )lmu Kebidanan. Y#gyakarta ; Yayasan 2ina Pustaka %ar&#n# Pra&ir#hardj#