Anda di halaman 1dari 12

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JALAN DATIN HALIMAH, 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL

TAKZIM

KERTAS KERJA PELAKSANAAN BENGKEL INKUIRI PENEMUAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OLEH PETROSAINS

ANJURAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA DAN PETROSAINS

1.0

Pend !"#" n Program ini merupakan satu persediaan bagi semua guru pelatih supaya berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Program ini juga dapat memberi peluang kepada para guru pelatih untuk mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.

$.0

R %&'n # Program ini merupakan satu usaha untuk menggalakkan guru pelatih melaksanakan strategi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Program ini akan mengembangkan perkembangan mental guru pelatih kerana program ini merupakan satu cabaran bagi guru pelatih untuk menjadi lebih cekap dan matang dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.

3.0

M (# ) ( Program ini memenuhi kehendak pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPGM untuk menggalakkan guru pelatih melaksanakan strategi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.

*.0

O+,e-(&. Melalui program ini, guru pelatih akan dapat ! " #.$ Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. #.% &erfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. #.' &ertindak balas secara positif terhadap keadaan dan keperluan dunia pendidikan yang berbe(a. #.# Mengetahui cara untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dengan lebih berkesan.

5.0

T /&-! d n M % # September %)$' (*abu , +.)) pagi hingga ,.') petang

0.0

Te)1 ( -e.an Sri /emenggong, IPG K/I

2.0

S % / n Guru pelatih % PISMP S01P21&3 ambilan 2anuari %)$' Guru pelatih $ PPISMP S0 ambilan 2un %)$' Pensyarah 4asilitator dari Petrosains $$ orang %) orang ' orang 5 orang

8.0 B&#

An33 / n Pe/+e# n, Pe/- / K'% Se"n&(

n K" n(&(& J")# ! 4 ( ( n

Makanan

*M 6.)) (Makan pagi dan tengahari

#$ orang

*M '%6.))

Peruntukan daripada IPG K/I.

7ir mineral

"

# kotak

Memohon daripada pihak stor IPG K/I.

Memenuhi permintaan pihak Petrosains. Sebagai cenderamata kepada pihak Petrosains.

'

3enderamata (Pennant

"

$ buah

Memohon daripada pihak stor IPG K/I.

U# % n Pe3 5 & Ke5 n3 n6


888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888 888888888888888888888888888888888888888

/andatangan,

(3op Pega.ai Ke.angan

7.0

S(/"-("/ O/3 n&% %& 7.1 J 5 ( n-" % Ind"Penasihat ! /uan 9aji Mohd. Said &in 9asran Pengarah IPG Kampus /emenggong Ibrahim

Pengerusi $ ! /uan 9aji 7bu &akar &in Sahari /imbalan Pengarah 7kademik IPG Kampus /emenggong Ibrahim Pengerusi % ! Puan *ubiah &inti 7hmad /imbalan Pengarah Pengurusan dan Perkhidmatan IPG Kampus /emenggong Ibrahim Setiausaha ! :n. Sairi &in 2asman Ketua 2abatan Sains IPG Kampus /emenggong Ibrahim &endahari ! Puan 0orhayati &inti Ibrahim Pega.ai :ksekutif Kanan IPG Kampus /emenggong Ibrahim

7.$

J 5 ( n-" % Pe# -% n Penasihat

! :n. 0ori(an &in Gha(ali :n. Muhd 4ari( &in Ismail :n. Mohd ;ulfahmi &in &aharudin

Pengerusi Setiausaha &endahari 72K Makanan

! <im 7i 3hen ! /eoh /ing /ing ! =ong 9ui =un ! <ee =i >i (K /ie ?ian <ing

72K -okumentasi

! /oong Mei Kee (K <o. 3hie Kee

72K Peralatan

! 0g Siau 2ia (K <uk /eck @ng

72K /eknikal 72K 7ktiBiti 72K Kebersihan 72K Pendaftaran 72K 3enderahati

! :e Aei =ing ! Koh <i Ping ! <o. Aei 9.ee ! /an 3hia 3hen ! /an Aei =ing

10.0

Ten( (&. P/'3/ ) T /&-! M % +.)) am " +.$, am +.$, am " +.') am +.') am "$.)) pm A-(&8&(& Pendaftaran peserta Pengenalan bengkel &engkel $! 3omparing 7pproaches to 9ands"Cn Science *ehat dan makan tengahari &engkel %! Process Skill Penyerahan sijil dan penutupan bengkel /amat

# September %)$'

$.)) pm " %.') pm %.') pm " ,.)) pm ,.)) pm ",.') pm ,.') pm

11.0

Pen"("1 Penganjuran program ini adalah diharapkan dapat menggalakkan guru

pelatih melaksanakan strategi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Sekian, terima kasih.

-isediakan oleh,

-isemak oleh,

........................................ (/eoh /ing /ing Setiausaha Program, % PISMP S01 P21 &3

........................................ (:n. 0ori(an &in Gha(ali Pensyarah Penasihat, IPG Kampus /emenggong Ibrahim

<7MPI*70 $

SENARAI NAMA PELAJAR $ PISMP SN9PJ9B4 : AMBILAN JANUARI $013

B&# $. %. '. #. ,. D. 5. 6 +.

N ) :e Aei =ing Koh <i Ping <ee =i >i <im 7i 3hen <o. 3hie Kee <o. Aei 9.ee <uk /eck @ng 0g Siau 2ia /an 3hia 3hen

J n(&n P P P P P P P P P P P

N'. K.P. +')%$)")#",%D6 +')$%%")$"DD)) +$)5'$"),",,)) +')5$5")%",)+6 +')$%)"$#",)'6 +')6)$")#",$)# +'$))D"$'",6,) +')#$D")$"D#5) +')5%$")5",)$% +')#$+"$'",6#D +'),$#")6",6'%

N'. Te#. )$#"'65#D#% )$'"D$+#6+, )$5"D,$'6$% )$5"#'$)56$ )$%"D%6',D+ )$5"D$5+665 )$D"6D55,5' )$%"5'#%+%5 )$D",+6,)$% )$D"655%$)) )$D",#$,5$$

4 ( ( n

$). /ie ?ian <ing $$. /oong Mei Kee

<7MPI*70 %

SENARAI NAMA PELAJAR 1 PPISMP SAINS AMBILAN JUN $013

B&# $. %. '. #. ,. D. 5. 6. +. $). $$. $%. $'. $#. $,. $D. $5. $6. $+. %).

N ) 7nbarasi 71P /hiagarajan 3hoo :ng 3hiang -arshini -e.i 71P Ganesan Kuek 3hin =ong Priscilla 71P Paul *ubenes.ary 71P 2ayabalan ShiBaashini 71P Munes.aran Sia IBy /ong 3hia =ee /neoh &ee /eng <im =ing ?ing <oghes.aary 71P Subramaniam /hamaiyanthi 71P *atnam Mythili 71P Manimaran *oshini 71P Saminathan Kasthuri 71P Krishnan -harshan Kumar 71< Kanan Seen SiBanesan 71< EelaBan <im Pei *ong 3han 2ia ?in

J n(&n P < P < P P P P P P P P P P P P < < P P

N'. K.P. +,)$$%")6",6D% +,)+)#")6",++$ +,)'$'")D",#D% +,)$)%")$",)$+ +,)$%#")#",%6D +,)#$)")6",+)6 +,)%)%")5",$5# +,)5)+")$"D'D6 +,)$%D")5",,#% +,)$)%")%",',D +,)+$#")#",#$D +,$)$)"$)"D56D +#$$)6")6",),D +,)6%D")5",#%) +#$)%%")%"D)+6 +,)'%6")5",)') +#)$%6"$)",+#, +,),%#"),",)'5 +,$$%+")%"D%$# +,)#')"$#"D$')

N'. Te#. )$)",D,6,$' )$5",%$'%65 )$D",$'D#+# )$5"D$D#+5+ )$'"D++DD%5 )$5",)#$%D) )$'",%),)$D )5"+#'#55, )$D"#6DD6$# )$5"#D''$%D )$D"D,$6')) )$D"''%)D'#

4 ( ( n

)$%",)D'$%) )$5",D'5'5) )$5"#$%D,'D )$5"D66)'6# )$D"5',)5## )$#"'##$#6) )$)"%#+$'+D

<7MPI*70 '

Sen / & N ) ; %&#&( ('/ d /& Pe(/'% &n% $. Mohd Kamal &in Kadri %. Mohd Imran 7rif &in Mohd 7rif '. 4arah 9anis &t 4ad(il #. 2uslyn &t 2auhari ,. 7hmad <utfi &in 7hmad 4uad

D. Khairul 0ajmi &in *oslan 5. Mohd 7(ran &in Khirudin

Anda mungkin juga menyukai