Anda di halaman 1dari 26

Perkhidmatan Bangunan

Credit to: Mohd Zulhilmi bin Ab Kadir Irulnizam bin A. Hamid


http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Bab 1 :Pengenalan
Melindungi keselamatan bangunan secara umum boleh didefinisikan sebagai perlindungan bangunan berserta isinya iaitu harta benda dan hidupan daripada kehilangan, kerosakan dan kemusnahan. Bidang-bidang keselamatan ini boleh di kategorikan menurut ancaman yang diterima. Antara jenis-jenis ancaman adalah seperti rompak dan curi, kebakaran, andalisme, penahan petir dan bencana alam.
http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Latar Belakang Kajian


Berdasarkan maklumat yang didapati dari Bahagian !eselamatan "#M, didapati pada tahun $%%& sahaja didapati sebanyak '(( kes dilaporkan berlakunya kecurian pada tahun $%%) pula, sehingga kini terdapat *+ kes yang dilaporkan. Angka-angka ini menunjukkan baha,a kejadian curi di "#M ini merupakan satu masalah yang serius
http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Pen ataan Ma!alah


Mengkaji sistem keselamatan yang dipraktikkan oleh "nit !eselamatan "#M dalam menga,al kecurian dan cadangan memasang sistem kamera litar tertutup di bangunan -akulti !ejuruteraan .lektrik, "ni ersiti #eknologi Malaysia.

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

"bjekti# kajian
/istem keselamatan yang digunakan oleh "nit keselamatan "#M untuk mencegah kecurian di "ni ersiti #eknologi Malaysia. !es 0 kes kecurian yang berlaku di bangunan -akulti !ejuruteraan .lektrik, "ni ersiti #eknologi Malaysia. 1adangan memasang sistem kamera litar tertutup di -akulti !ejuruteraan .lektrik,"ni ersiti #eknologi Malaysia.
http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Per!oalan kajian
Apakah sistem keselamatan yang digunakan oleh "nit keselamatan "#M untuk mencegah kecurian di "ni ersiti #eknologi Malaysia2 Apakah kes-kes kecurian yang berlaku di bangunan -akulti !ejuruteraan .lektrik, "ni ersiti #eknologi Malaysia2 Apakah !ebaikan menggunakan sistem kamera tertutup di -akulti !ejuruteraan .lektrik, "ni ersiti #eknologi Malaysia2
http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Bab $: %nit Ke!elamatan %ni&er!iti 'eknologi Mala !ia


"nit keselamatan "ni ersiti #eknologi Malaysia 3"#M4, merupakan satu unit yang ditubuhkan untuk menjaga dan memberikan perkhidmatan dari segi ka,alan tentang perkara yang berkaitan dengan keselamatan "ni ersiti #eknologi Malaysia.

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

"rgani!a!i %nit Ke!elamatan %'M


Ketua %nit Ke!elamatan %'M

%nit 'ra#ik dan Lalu Linta!

%nit 'uga! Kha! dan (oal (ia!at

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

'uga! dan tanggungja)ab %nit 'uga! Kha! dan (oal (ia!at


Mengadakan rondaan keselamatan bagi setiap bahagian yang meliputi hak milik atau harta "ni ersiti #eknologi Malaysia. Mengambil atau mencatat aduan tentang sebarang kejadian kecurian atau rompakan yang berlaku di "ni ersiti #eknologi Malaysia. Melaporkan kes kejadian kecurian yang besar serta melibatkan jumlah kehilangan yang besar di "ni ersiti #eknologi Malaysia kepada pihak polis. Mengadakan soalan siasat terhadap orang yang disyaki atau terlibat dengan kes kecurian atau rompak yang berlaku di dalam "ni ersiti #eknologi Malaysia.
http://tangkapgambar.blogspot.co m/

(i!tem *ondaan Penga)al +,uard 'our ( !tem- .,'(/


"nit #ugas !has dan /oal /iasat membahagikan "#M kepada beberapa bahagian. Bahagian Alpha, Bra o, 1harlie dan 5elta adalah terdiri daripada semua kolej dan bangunan fakulti yang terdapat dalam ka,asan "#M. /pace pula adalah di luar ka,asan yang "#M yang terletak di #aman "ni ersiti. 678 pula adalah ka,asan biro ino asi pusat dan akhir sekali adalah rumah naib canselor iaitu di sekitar rumah naib canselor
http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Bagi memastikan para penga,al yang ditugaskan menjalankan tugas rondaan mereka satu alat yang dikenali sebagai 9props: digunakan

Pro0!-

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Ke!1ke! Kehilangan harta benda di 2akulti Kejuruteraan 3lektrik

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

BAB4: (i!tem Kamera Litar 'ertutu0 .CC'5/


Penggunaan !i!tem litar tertutu0.CC'5/ '. Menga,al ka,asan a,am -dapat mengenalpasti insiden dan menghubungkan dengan tindakan pihak berkuasa seperti polis ataupun penga,al. 11#6

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

$. Merakam kejadian boleh dijadikan bukti dan memberi maklumat penyiasatan. /ebagai contoh, penga,al yang bertugas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien sekiranya dihubungkan dengan 11#6 menggunakan operator penga,al yang menjaga sistem keseluruhan ka,alan 11#6.

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

(. 8enga,asan terus 5apat mengenalpasti suspek berdasarkan sistem kamera $*jam. *. 8encegahan kegiatan jenayah sesuatu ka,asan tersebut dapat dihubungkan terus dengan sistem kamera litar tertutup.
http://tangkapgambar.blogspot.co m/

6eni!1jeni! !i!tem kamera litar tertutu0


Mono7hrome Camera!

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Kamera 8ome kekal jeni! Mono7hrome dan )arna

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Corner 8ome

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

kamera jaringan digital

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Kamera &ideo .i! arat &ideo atau0un in0ut/ 1 0ro7e!!or 9re7order .men im0an data dan menukarkan i! arat &ideo/ 1!krin 0a0aran

"0era!i (i!tem Kamera Litar 'ertutu0


http://tangkapgambar.blogspot.co m/

2aktor 0emilihan
2aktor Ko! 2aktor 'eknologi 2aktor li0utan dan ara! ka)alan

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

Cadangan ? Ke!im0ulan
"nit 11#6 sistem 11#6 yang bermutu tinggi kaedah ;A!A<1=8 >abungan tenaga manusia dan teknologi pastinya mampu menambahkan kecekapan sesuatu produk.
http://tangkapgambar.blogspot.co m/

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

http://tangkapgambar.blogspot.co m/

http://tangkapgambar.blogspot.co m/