Anda di halaman 1dari 48

UJIAN BULAN FEBRUARI

TAHUN 2014 (GEOGRAFI KERTAS 2)


NAMA
TINGKATAN

:
: 5A

TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK


UNIT 1 : TABURAN PENDUDUK
1. Nyatakan empat faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk
di Lembah Klang / St. Lawrance
a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_
e. ___________________________________________________________
_
UNIT 2 : PERUBAHAN PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA
1. Nyatakan e faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi
a.

___________________________________________________________

b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________

2. Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran rendah


a. ________________________________________________________________
b.
________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
d.
________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________

3. Senaraikan lima faktor yang mempengaruhi kadar kematian tinggi


a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________
d. _______________________________________________________
e. _______________________________________________________
MIGRASI
4. Nyatakan empat jenis migrasi dalaman
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________
d. ______________________________________________________

5. Nyatakan empat faktor tolakan migrasi


a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
2

c. _______________________________________________________
d. _______________________________________________________

6. Nyatakan empat faktor tarikan migrasi


a.

_________________________________________________________

b. _________________________________________________________
c. _________________________________________________________
d. __________________________________________________________

7. Huraikan empat kesan migrasi terhadap kawasan destinasi


a. _________________________________________________________
b. _________________________________________________________
c. _________________________________________________________
d. _________________________________________________________

PIRAMID PENDUDUK

8. PIRAMID PROGRESIF

(i) Nyatakan tiga ciri piramid tersebut


a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________
c. ____________________________________________________

(ii) Nyatakan empat ciri demografi piramid tersebut


a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________

c. ____________________________________________________
d. ____________________________________________________

IMPLIKASI PERUBAHAN PENDUDUK


9. Negara Kurang Penduduk
(i) Nyatakan empat kesan/masalah Negara kurang penduduk
a. ___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
c. ___________________________________________________________
d. ___________________________________________________________

(ii) Cadangkan empat langkah mengatasi masalah kurang penduduk


a. ________________________________________________________
b. ________________________________________________________
c. ________________________________________________________
d. ________________________________________________________

10. Negara Penduduk Berlebihan

(i) Nyatakan empat kesan/masalah Negara penduduk berlebihan


a. ________________________________________________________
b . _______________________________________________________
c. ________________________________________________________
d. ________________________________________________________

(ii) Cadangkan empat langkah mengatasi masalah negara penduduk berlebihan


a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________
d. _______________________________________________________

TEMA 5 : PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


UNIT 3 : FUNGSI PETEMPATAN
PETEMPATAN (LUAR BANDAR)
1. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar.
6

a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_
2. Senaraikan fungsi petempatan luar bandar.
a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_
3. Huraikan saling bergantung antara bandar dengan luar bandar.
a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_

UNIT 4 : PEMBANDARAN
PETA MALAYSIA 1 (fungsi sosial)

PETA MALAYSIA 2 (kegiatan ekonomi)

K
M
L

J
K

L
M

BANDAR
1. Namakan Bandar-bandar yang bertanda A, B, C dan D (PETA MALAYSIA 1)
a. bandar pengangkutan A : __________________________
b. bandar pentadbiran B
: _________________________
c. bandar diraja C
: __________________________
d. ibu negeri D
: __________________________
2. Namakan bandar mengikut jenis kegiatan ekonomi (PETA MALAYSIA 2)
a. bandar perlombongan J ; __________________________
b. bandar perindustrian K : __________________________
c. bandar perikanan L
: __________________________
d. bandar pelabuhan M
: __________________________
3. Nyatakan fungsi sesebuah bandar di Malaysia
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________

f. ____________________________________________________________
4. Nyatakan faktor pembandaran di Malaysia.
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________
f. ____________________________________________________________
5. Nyatakan kesan-kesan pembandaran di Malaysia.
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________
f. ____________________________________________________________
6. Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan pembandaran di Malaysia
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
e. ____________________________________________________________
f. ____________________________________________________________
TEMA 6 : PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
UNIT 5 : KEPENTINGAN JARINGAN PENGANGKUTAN DAN
PERHUBUNGAN
PETA MALAYSIA

G
B

D
E

10

1. Namakan lokasi yang bertanda


a. Terminal keretapi A
b. Pelabuhan B
c. Lapangan Terbang Antarabangsa C
d. Terminal keretapi D
e. Pelabuhan E
f Lapangan Terbang Antarabangsa F
g Lapangan Terbang Antarabangsa G

: ___________________________
: ___________________________
: ___________________________
: ___________________________
: ___________________________
: ___________________________
: ___________________________

2. Nyatakan 5 faktor kepadatan jaringan jalan raya di Pantai Barat Semenanjung


Malaysia
a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_
e. ___________________________________________________________
_
3. Berikan 5 sumbangan penggunaan keretapi elektrik di Lembah Klang.
a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_
e. ___________________________________________________________
_
4. Nyatakan 5 halangan perkembangan jalan raya di Malaysia timur.
a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_
e. ___________________________________________________________
_

11

5. Huraikan 5 kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi


kepada sesebuah negara.
a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_
e. ___________________________________________________________
_
6. Huraikan 5 kesan pembinaan lebuhraya terhadap alam sekitar.
a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_
e. ___________________________________________________________
_
7. Cadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan pembinaan lebuh raya terhadap
alam sekitar.
a. ___________________________________________________________
_
b. ___________________________________________________________
_
c. ___________________________________________________________
_
d. ___________________________________________________________
_
e. ___________________________________________________________
_

12

FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN JARINGAN


PENGANGKUTAN DI JEPUN

Faktor

Kata Kunci
Banyak pulau

Huraian

Tanah tinggi

pembuatan

Pembalakan

Perikanan

Pelancongan

Kestabilan politik

Dasar Penswastaan

Fizikal

Ekonomi

Governan

13

Terowong

Keretapi elektrik

Teknologi

UNIT 6 : KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN


Kesan
Pembangunan
Ekonomi

Pembangunan
sosial

Taburan
penduduk
Alam sekitar

Kata Kunci

Huraian

memudahkan
cepat dan efisien
perjalanan
integrasi
pergerakan
maklumat
padat

landskap
kawalan
keluasan hutan
kawasan hijau
udara
guna tanah

memajukan

Kesan Perkembangan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan di Vietnam


Kesan
Pembangunan
Ekonomi

Pembangunan
Sosial

Taburan
Penduduk
Alam Sekitar

Kata Kunci
memajukan

Huraian

darjah ketersampaian
perkhidmatan sosial
pekerjaan
interaksi
telekomunikasi

penduduk padat

terjejas

14

flora dan fauna

Kesan Perkembangan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan di Jepun


Kesan
Pembangunan
Ekonomi

Pembangunan
Sosial
Taburan
Penduduk
Alam Sekitar

Kata Kunci
pusat perindustrian

Huraian
-

perdagangan domestik &


antarabangsa

kegiatan import & eksport

pelancongan
mobiliti
lalu lintas
padat

Pencemaran udara
hutan
Gas beracun
Guna tanah

15

TEMA 7 : SUMBER
UNIT 7 : KEPENTINGAN PELBAGAI SUMBER
SUMBER SEMULAJADI
B. Tidak Boleh
Diperbaharui

A. Boleh
Diperbaharui

SUMBER
SEMULAJAD
I
Contoh :
-

Contoh :
-

KEPENTINGAN HUTAN

3.
Kepentinga
n
Hutan

16

KEPENTINGAN MINERAL

3.
Kepentinga
n Mineral

KEGUNAAN MINERAL
Mineral
Petroleum

Gas asli
Bijih timah
Batu Granit
Marmar
Pasir
Kaolin

Kata Kunci
Bahan api
Bahan mentah
Bahan sampingan
Bahan api
Bahan mentah
elektrik
Penyadur
pateri
Jalan raya
perhiasan
Bahan mentah
Membuat kaca
Bahan mentah

Kegunaan
-

17

KEPENTINGAN AIR

3.
Kepentinga
n Air

KEPENTINGAN PANTAI DAN MARIN

3.
Kepentinga
n
Pantai dan
Marin

18

KEPENTINGAN KEPELBAGAIAN BIOLOGI

3.
Kepentingan
Kepelbagaian
Biologi

KEPENTINGAN TANIH

a. Tanih gambut
Untuk tanaman :
-

b. Tanih Laterit
Untuk tanaman :
-

e. Tainh Berpasir
Untuk tanaman :
3.
Kepentinga
n
Tanih
Dalam
Pertanian

c. Tanih Aluvium
Untuk tanaman :
19

d. Tanih Bris
Untuk tanaman :
-

KEPENTINGAN TENAGA SURIA

3.
Kepentinga
n
Tenaga
Suria

KEPENTINGAN TENAGA BIOJISIM

3.
Kepentinga
n Tenaga
Biojisim

20

UNIT 8 : KESAN PENEROKAAN SUMBER TERHADAP ALAM SEKITAR


KESAN PENEROKAAN HUTAN

KESAN
PENEROKAAN
HUTAN

KESAN PENEROKAAN MINERAL

KESAN
PENEROKAAN
MINERAL

21

KESAN PENEROKAAN AIR

KESAN
PENEROKAAN AIR

KESAN PENEROKAAN PANTAI DAN MARIN

KESAN
PENEROKAAN
PANTAI DAN
MARIN

22

KESAN PENEROKAAN KEPELBAGAIAN BIOLOGI

KESAN
PENEROKAAN
KEPELBAGAIAN
BIOLOGI

KESAN PENEROKAAN TANIH

KESAN
PENEROKAAN
TANIH

23

UNIT 9 : PENGURUSAN SUMBER

24

3. TANIH

4. PANTAI DAN
MARIN

5.
KEPELBAGAIAN
BIOLOGI

2. AIR

6. PENGURUSAN
AIR DI ARAB
SAUDI

1. HUTAN

TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI

25

UNIT 10 : SEKTOR PEMBUATAN

D
A

1.
A.
B.
C.
D.

Di atas peta Malaysia, namakan pusat perindustrian di Malaysia yang bertanda


_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

2. Sebutkan jenis-jenis sektor pembuatan:


a). Industri berasaskan sumber:
i.
_______________________________________
ii.
_______________________________________
iii.
_______________________________________
iv.
_______________________________________
v.
_______________________________________
b) Industri bukan berasaskan sumber
i.
_______________________________________
ii.
_______________________________________
2. Nyatakan faktor yang mempengaruhi sektor pembuatan.
i. ______________________________________________________________
ii _______________________________________________________________
iii. _______________________________________________________________
iv. _______________________________________________________________
v. ________________________________________________________________
vi. _______________________________________________________________

26

3. Nyatakan empat kepentingan sektor pembuatan.


i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii ________________________________________________________________
iv ________________________________________________________________
4. Nyatakan kesan kegiatan pembuatan terhadap alam sekitar.
i ________________________________________________________________
ii _________________________________________________________________
iii _________________________________________________________________
iv _________________________________________________________________
v _________________________________________________________________
5. Huraikan langkah mengurangkan kesan pembuatan terhadap alam sekitar.
i ________________________________________________________________
ii ________________________________________________________________
iii ________________________________________________________________
iv ________________________________________________________________
v ________________________________________________________________
6. Senaraikan peranan agensi yang terlibat dalam sektor pembuatan.
Bil
1

Agensi
Kementerian Sains,
Teknologi dan Alam
Sekitar

Institut Piawaian dan


Penyelidikan
Perindustrian Malaysia
(SIRIM)

Institut Sistem
Mikroelektronik
Malaysia (MIMOS)

Lembaga Minyak Sawit


Malaysia (MPOB)

Lembaga Getah Malaysia


(LGM)

Peranan

UNIT 11 : SEKTOR PERKHIDMATAN

27

1. Senaraikan jenis-jenis sektor perkhidmatan di Malaysia.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______
2. Terangkan 6 faktor yang mempengaruhi sektor perkhidmatan.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Senaraikan 6 kepentingan sektor perkhidmatan terhadap pembangunan Negara.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______

28

SEKTOR PELANCONGAN

D
C

A. Namakan kawasan pelancongan yang bertanda seperti berikut


i. Pulau bertanda A : __________________________
ii.Tanah Tinggi bertanda B :_________________________
iii. Taman Negara bertanda C : ___________________________
iv. Gua bertanda D : _________________________
v. Puncak Gunung bertanda E : ____________________

29

1. Namakan 8 jenis pelancongan di Malaysia.

_________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________

2. Nyatakan 8 faktor yang mempengaruhi kegiatan pelancongan di Malaysia.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________
3. Terangkan 6 kepentingan sektor pelancongan kepada negara.

30

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______

UNIT 12 : SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, PENTERNAKAN DAN


PERHUTANAN
SEKTOR PERTANIAN
PETA MALAYSIA (PERTANIAN)

P
Q

31

R
S

1. Namakan jenis-jenis tanaman yang bertanda


P

2. Nyatakan kepentingan kegiatan pertanian.


- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
3. Huraikan factor yang menggalakkan perkembangan sector pertanian di Malaysia.
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
4. Huraikan kesan kegiatan pertanian terhadap alam sekitar

32

___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_

5. Cadangkan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan kegiatan pertanian


terhadap alam sekitar
- ____________________________________________________________
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_

33

SEKTOR PERIKANAN
PETA MALAYSIA (PERIKANAN)

1.

Namakan pusat pendaratan ikan laut dalam yang bertanda

P
Q

R
S
2. Bandingkan ciri-ciri perikanan pinggir pantai dan laut dalam

Ciri-ciri
Jarak dari pantai
Peralatan
Modal
Masa
Contoh tangkapan

Perikanan pinggir pantai

Perikanan laut dalam

3. Nyatakan faktor yang menggalakan perkembangan perikanan di Malaysia

34

____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_

4. Nyatakan kepentingan sektor perikanan


- ___________________________________________________________
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
5. Nyatakan kesan kegiatan perikanan terhadap alam sekitar.
- ____________________________________________________________
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
- ___________________________________________________________
_
6. Cadangkan langkah-langkah bagi megurangkan kesan kegiatan perikanan teradap
alam sekitar

35

____________________________________________________________
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_

PERIKANAN DI JEPUN

36

a. Namakan 3 pelabuhan perikanan utama Jepun


i . ____________________________________
ii ____________________________________
iii. ___________________________________
b. Faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan di Jepun
Faktor

Fizikal

Kata kunci
Pentas benua
- Oya Shio
- Kuro Shio
Pantai panjang dan
berteluk
Tanah pamah terhad

Huraian

Permintaan tinggi
Bahan mentah
Ekonomi
Bina dan baiki kapal
Sosial

Sumber makanan /
protein
Pelabuhan
Kemahiran
Pusat perikanan
Lesen
Pelabuhan

37

Governan
Teknologi

Zon Ekonomi Ekslusif


(ZEE)
Alat pengesan ikan
Kapal besar

SEKTOR PENTERNAKAN
1. JENIS TERNAKAN
Ternakan
Lembu
Burung Unta
Rusa
-

Lokasi

2. FAKTOR YANG MENGGALAKKAN KEGIATAN PENTERNAKAN


Faktor

Kata kunci
Pamah
Fizikal
Beralun
Iklim
Ekonomi Permintaan
Buruh
Jalan
Sosial
Protein
Pekerjaan
Integrasi
Kewangan
Governan Nasihat
Cukai
Pelet
Genetik
Teknologi Kandang
Bijirin

Huraian
-

38

3.
Kepentinga
n Sektor
Penternaka
n

KESAN PENTERNAKAN TERHDADAP ALAM SEKITAR DAN LANGKAH


MENGURANGKAN KESAN
Kegiatan
Ternakan
- lembu
- kambing
- ayam
- itik
- khinzir

4. Kesan
-

5. Langkah-langkah
-

SEKTOR PERHUTANAN

39

1. JENIS POKOK HUTAN MALAYSIA


Sumber kayu keras
Sumber perubatan tradisional
2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERHUTANAN
Faktor

Kata kunci
Panas &
Fizikal
lembap
(Iklim)
Suhu
Hujan
Ekonomi Permintaan
sektor
Jalan
Sosial
Pelabuhan
Buruh
Pasaran baru
Penghutanan
Governan semula
galakkan
R&D
Gergaji
Satelit
Teknologi Kacukan
Helikopter

Huraian
-

40

3.
Kepentinga
n Sektor
Perhutanan

KESAN SEKTOR PERHUTANAN TERHDADAP ALAM SEKITAR DAN


LANGKAH MENGURANGKAN KESAN
Kegiatan
1. Penerokaan
hutan untuk :
- pembinaan
jalan raya
- pembalakan
2. Pembakaran
hutan untuk :
- kawasan
pertanian

4. Kesan
-

5. Langkah-langkah
-

UNIT 13 : SEKTOR PERLOMBONGAN

41

B
A

A. Namakan kawasan perlombongan yang bertanda seperti berikut


i. Lokasi memproses petroleum bertanda A : __________________________
ii.Lokasi perlombongan bijih timah bertanda B :_________________________
iii. Lokasi perlombongan bauksit bertanda C : ___________________________
iv. Lokasi perlombongan emas bertanda D : _________________________
v. Lokasi perlombongan arang batu bertanda E : ____________________
1.Namakan tiga jenis mineral
a. ____________________________________________
b. ____________________________________________
c. ____________________________________________

2. Namakan empat mineral utama


a. ____________________________________________
b. ____________________________________________
c. ____________________________________________

42

d._____________________________________________

3. Senaraikan lima faktor yang mempengaruhi perkembangan perlombongan


a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
c. _____________________________________________________________
d. _____________________________________________________________
e. _____________________________________________________________

4. Nyatakan lima kepentingan sektor perlombongan kepada pembangunan negara


a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
c. _____________________________________________________________
d. _____________________________________________________________
e. _____________________________________________________________

5. Nyatakan lima kesan penerokaan sumber petroleum dan gas asli kepada alam
sekitar.
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
c. _____________________________________________________________
d. _____________________________________________________________
e. _____________________________________________________________

43

6. Nyatakan lima kesan penerokaan bijih timah dan arang batu terhadap alam
sekitar.
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
c. _____________________________________________________________
d. _____________________________________________________________
e. _____________________________________________________________

7. Cadangkan tiga langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan perlombongan


terhadap alam sekitar.
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
c. _____________________________________________________________

8.

44

a. Apakah aktiviti yang berkaitan dengan foto di atas?


___________________________________________________________
b. Namakan 3 kawasan yang menjalankan aktiviti berkenaan.
i. _______________________________
ii._______________________________
iii.______________________________
c. Nyatakan 4 kepentingan aktiviti diatas kepada negara kita.
i. __________________________________________________________
ii.__________________________________________________________
iii. _________________________________________________________
iv. _________________________________________________________
d. Tuliskan 4 kesan kegiatan berkenaan terhadap alam sekitar
i. __________________________________________________________
ii. __________________________________________________________
iii. _________________________________________________________
iv. _________________________________________________________

UNIT 14 : SEKTOR PEMBINAAN

45

1.Di atas peta Malaysia, namakan:

A
D
B

A
B
C
D

Jambatan A
Menara Kembar di lokasi
B
Lapangan Terbang
Antarabangsa C
Bandar D

2. Nyatakan jenis-jenis sektor pembinaan


a). Pembinaan umum:
i.
____________________________________
ii.
____________________________________
iii.
____________________________________
b) Bidang Kerja Khusus
i.
_______________________________________
ii.
_______________________________________
iii.
_______________________________________
iv.
_______________________________________
v.
_______________________________________
vi.
_______________________________________

3. Senaraikan lima faktor yang menggalakkan perkembangan pesat sector pembinaan

46

perumahan di Malaysia.
i. _________________________________________________________
ii _________________________________________________________
iii _________________________________________________________
iv _________________________________________________________
v _________________________________________________________
4. Nyatakan kepentingan sektor pembinaan kepada pembangunan Negara.
i. ________________________________________________________
ii _________________________________________________________
iii _________________________________________________________
iv _________________________________________________________
v _________________________________________________________
5. Huraikan kesan-kesan industri pembinaan terhadap alam sekitar.
i __________________________________________________________
ii __________________________________________________________
iii _________________________________________________________
iv _________________________________________________________
v _________________________________________________________
6. Senaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan pembinaan terhadap
alam sekitar.
i __________________________________________________________
ii __________________________________________________________
iii__________________________________________________________
iv __________________________________________________________
v __________________________________________________________

UNIT 15 : KEPENTINGAN KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGA

47

1. Namakan jenis-jenis kerjasama ekonomi antarabangsa


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____
2. Nama jenis-jenis kerjasama Malaysia dengan Negara-negara lain di peringkat
antarabangsa.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________

3. Nyatakan aktiviti ekonomi Negara-negara ASEAN


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______

48

Anda mungkin juga menyukai