Anda di halaman 1dari 38

BAB III TINJAUAN KASUS

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA BAPAK F DENGAN LANSIA DAN BUTEKI BP. F DENGAN LANSIA NY. J DAN BUTEKI DI RW 6 RT 03 KELURAHAN PANORAMA

I. A. 1. 2. 3. 4. $. 6. ).

Pengka !an Ke"#a$ga Da%a U&#& Nama KK Umur Alamat Pend d !an Pe!erjaan A'ama : Bp. F : 32 Th : RW 6 RT 3 Watu Gajah : "#P : "%a&ta : (&lam

K*mp*& & Keluar'a

N' Na&a angga%a ke"#a$ga

JK H#( KK

U&#$

PEN

I&#n!)a)!

Ke%

BG * 1 2 3 4 Bp. Fajar N+. N n' B+. Ka,a -an& a N+. .am P P (&tr Ana! Nene! 2) thn "#P

DPT

POLIO

*AM

HEP B "ehat "ehat "ehat "ehat d'n 2#/3T

1/$ 0ln 1 6$ thn 1

Gen*'ram

N+ . 46$ th5 d'n 2#/ 3T

6 TN F (BU N 42) thn5 Ba+ K 41.$ 0ulan5

Keteran'an

7 -a! 1la! 7 Perempuan 7 #en n''al 7 Kl en 7 T n''al &erumah 8. T pe !eluar'a : !eluar'a 0e&ar 49:tended Fam l+5 +an' ted r : a+ah/ 0u dan &atu ana! ;. 1=. 11. Ke%ar'ane'araan<"u!u : (nd*ne& a<.a%a A'ama : (&lam "tatu& &*> al e!*n*m !eluar'a Pen'ha& lan !eluar'a ? Rp. )==.===<0ulan tap t da! tentu +an' d per*leh dar !erja &%a&ta 4melu! &5/ &tr Bp. F &e0a'a 0u rumah tan'a dan nene!n+a ju'a 4N+. .5 0e!erja d rumah tap !adan' dapat pen& unan dar &uam n+a. #enurut pen'a!uan !eluar'a pen'ha& lan +an' ada >u!up untu! memenuh !e0utuhan &ehar 1har . 12. A!t @ ta& re!erea& !eluar'a Ke' atan +an' d la!u!an !eluar'a untu! re!rea& n*nt*n TA d rumah. Kadan'1 !adan' !umpul1!umpul den'an &ana! &audara atau tetan''a de!atn+a/ !eluar'a Bp. F jaran' mela!u!an re!rea& .

II. RIWAYAT TAHAP PERKEMBANGAN KELUARGA

1. Tahap per!em0an'an !eluar'a &aat n !eluar'a den'an n,ant +an' 0eru& a 1/$ 0ulan 2. Tahap per!em0an'an !eluar'a t da! ada tahap per!em0an'an !eluar'a +an' 0elum terpenuh / &edan'!an tu'a& !eluar'a +an' 0elum dapat ter>apa adalah dalam mera%at !e&ehatan !eluar'a/ d mana terdapat &e*ran' lan& a +an' mender ta h perten& +an' memerlu!an perhat an !hu&u& 0a ! d et maupun !*nd & , & ! &erta mentaln+a untu! pen+a! t 2# N+ . perlu pen'a%a&an &aja. Pada !eluara'a mempun+a 0a+ 0eru& a 1.$ 0ulan tu'a& !eluar'a +an' 0elum terr>apa adalah (0u +an' 0elum men'etahu tentan' !*nd & ana!n+a !arana Ba+ K merupa!an ana! +an' pertama +an' &eharu&n+a 0u &udah mempun+a pen'alaman tentan' mera%at ana! tetap (0u N 0elum pernah mendapat!an n,*rma& tentan' mem0er !an A"( +an' tepat pada ana!n+a. Ba+ K merupa!an Ba+ +an' &ehat &elama n 0elum pernah &a! t dan Ba+ K &udah 0 &a ter&en+um !et !a d aja! n'*m*n' den'an pen'a&uhn+a/ !eluar'a Bapa! F tetap men&t mula& per!am0an'an 0a+ n+a. 3. R %a+at Keluar'a (nt Bp! F men'ata!an a t da! mem l ! pen+a! t 0erat &ampa d 0a%a !e R"/ han+a pada N+ . dan NB N d 0a%a !e d*!ter dan &em0uh/ menurut N+ N &elama n anan!n+a &ehat dan ju'a t da! pernah d ra%at d rumah &a! t. 4. R %a+at Ke&ehatan Keluar'a a. -an& a N+. . men'ata!an 0ah%a d r n+a mender ta te!anan darah t n'' ? 3 tahun +an' lalu. "udah 0er*0at !e Pu&!e&ma& tetap &elanjutn+a han+a 0 la tera&a pu& n' 0el au han+a d 0uat untu! t dur/ !adan'1!adan' 0el au memer !&a!an !epada mantra !e&ehatan. 0. Bp. F men'ata!an t da! pernah mender ta pen+a! t +an' !r*n & han+a &aja !adan' perutn+a &a! t dan 0er*0at !e pela+anan !e&ehatan &em0uh. >. N+. N 4 &tr Bp. F5 men'ata!an 0ah%a !adan' mera&a!an !e&a! tan pada perutn+a dan d per !&a!an !e pela+anan !e&ehatan dan d 0er !an *0at &em0uh. N+. N ju'a

men'alam 'atal dan 0 nt ! !arena aler' *0at dan &udah d per !&a!an !e d*!ter &e!aran' &udah &em0uh. d. B+ K dar N+ N men'ata!an 0ah%a B+ K t da! pernah &a! t &elama n / &etelah mendapat mun &a& !eadaan t da! pana& B+ K mendapat!an A"( dar 0un+a tetap ju'a d tam0ah den'an &u&u ,*rmula < pendamp n' !arena N+. B !adan' per' dan d a&uh nene!n+a. $. R %a+at Ke&ehatan Keluar'a &e0elumn+a 2ar ha& l pen'!aj an d dapat!an data 0ah%a !eluar'a Bp. F pernah mender ta pen+a! t 2# +a tu lan& a N+. . ? $ tahun +an' lalu !emud an rut n mela!u!an pen'*0atan tentan' 2# n+a dan d t ma!anan+a !emud an &eja! ? 3 tahun +an' lalu 'ula darah &udah turun<n*rmal &ampa &e!aran'.

III.

Da%a L!ngk#ngan 1. Kara!ter &t ! Rumah -ua& rumah +an' d tempat ? $4 m3 46m:;m5 terd r dar 1 ruan' tamu/ 2 !amar t dur/ 1 ruan' tamu C ruan' TA/ 1 ruan' dapur dan 1 !amar mand . Ban'unan rumah 0er0entu! rumah .a%a +an' d m*d , !a& / lanta rumah ter0uat dar !eram ! +an' luar dan dalam ter0uat dar ple&teran den'an !eadaan >u!up 0er& h dan a'a! rap . "um0er a r m num/ mand dan >u> pa!a an men''una!an leden'/ WD men''una!an +an' permanent/ terleta! d 0ela!an' rumah. .emuran 0erada d depan/ @ent la& ada tap a'a! !uran' !arena jendela han+a pada ruan' tamu dan han+a terdapat !a>a/ !eluar'a n mem l ! tempat t n''al +an' tetap dan t da! 0erp ndah1p ndah.

2enah Rumah 1 3 4 6 ) $ 2 Ket : 1. 2. 3. 4. $. 6. ). 2apur Kamar #and Kamar T dur Ruan' Tamu C TA Kamar T dur Tera& jemuran

2. Karater &t ! Tetan''a dan K*mun ta& RW Tetan''a &e0alh !anan rumah adalah &audara &end r &eh n''a mere!a &elalu 0er!umpul dalam %a!tu luan' dan mem0 >ara!an !eperluan ma&alah !eluar'a +an' r n'an1r n'an. Keluar'a Bp. F terma&u! !eluar'a a&l 2u&un Watu Gajah &eh n''a &udah d !enal *leh l n'!un'ann+a den'an 0a !. 3. #*0 l ta& Ge*'ra, Keluar'a Keluar'a n terd r dar 4 j %a +an' 0e!erja han+a Bp. F nene!n+a N+. . !adan' mendapat pen& unan dar Alm. "uam n+a &tr Bp. F &e0a'a 0u rumah tan''a &emenja! ham l ana! pertama/ &e0elumn+a &tr Bp. F 0e!erja d pa0r !. 4. Per!umpulan Keluar'a dan (ntera!& den'an #a&+ara!at Kleuar'a Bp. F men' !ut !e' atan ma&+ara!at m &&al +a& nan/ han+a !adan'1 !adan' &aja !eluara' Bp. F men' !ut !e' atan a&+ara!at. $. " &tem pendu!un' Kelur'a Ban' mera%at lan& a N+. . adalah d r n+a &end r dan &elalu d pantau *leh ana!n+a dan An. K mendapat a&uhan dar Bapa!/ 0u dan nene!.

I+. S%$#k%#$ Ke"#$ga

1. P*la !*mun !a& !eluar'a Kleuar'a men'ata!an/ !*mun !a& &elalu d du!un' den'an ana!1ana!n+a 0a ! d rumah maupun +an' d luar rumah. 2. "tru!tur Kelur'a a. Bp. F &e0a'a !epala !eluar'a 0erperan &e0a'a !epala pen>ar na,!ah dan pen'am0 l !eputu&an utama dalam !eluar'a. 0. N+. N &e0a'a 0u rumah tan''a 0ertan''un' ja%a0 dalam mem0 m0 n' 0a+ dan !adan' mme0antu men>ar na,!ah atau per' !e &a%ah. >. -an& a N+. . 0erperan &e0a'a nene! +an' !adan' mem0antu men'a&uh 0a+ . 3. N la dan n*rma !eluar'a N la dan n*rma !eluar'a +an' 0erla!u dalam !eluar'a men+e&ua !an den'an n la a'ama dan adapt &t adat ja%a +an' d anutn+a &erta n*rma ma&+ara!at d &e! tarn+a. Keluar'a n men'an''ap 0ah%a &a! t +an' d der ta lan& a N+. . adalah pen+a! tn+a *ran' tua +an' 0 a&a terjad . Tap upa+a untu! men'endal !an dan men>e'ah !e!am0uhan tetap d la!u!an den'an men'atur ma!anan dan &e'era per !&a 0 la d ra&a!an ada 'an''uan !e&ehatann+a.

+.

FUNGSI KELUARGA

1. Fun'& A,e!& #enurut !eteran'an !eluar'a dalam !eh dupan &ehar 1har n+a mere!a &elalu dama &al n' menja'a !epent n'an 0er&ama1&ama &epert m &aln+a !eluar'a. 2. Fun'& "*& al Keluar'a men' !ut !e' atan &*> al m &aln+a Tn. F men' !ut tahl lan &et ap Kam & malam/ N+. N dan N+. . men' !ut tahl l &et ap "ela&a malam hal n merupa!an >*nt*h !*n!r t 0a' !eluar'a. 3. Fun'& Pera%atan Ke&ehatan

2alam hal !e&ehatan !eluar'a tahu tentan' d t +an' haru& d 0er !an pada N+. . tap t da! tahu 0an+a! tentan' hal1hal +an' 0er!a tan den'an &e! tarn+a. Keluar'a jaran' !*ntr*l untu! memer !&a!an d r n+a m &aln+a >e! te!anan darah dan t da! !ut dalam p*&+andu lan& a.N+ . +an' dulun+a pernah mender ta 2# +an' &elalu !*ntr*l tap &e!aran' 'ula darah &udah dalam 0ata& n*rmal dulun+a 'ulan+a prnah &ampa 2== / tetap &e!aran' han+a perlu pen'a%a&an dan pera%atan &aja / han+a &e!aran' te!anan darah &elalu d ata& n*rmal tap N+ . jaran' !*ntr*l !arena t da! men'eluh!an pu& n'. Kemud an pada (0u N ju'a mem0er !an A"( pendamp n' me&! pun 0a+ n+a ma& h 0eru& a 1/$ 0ulan d !arena!an (0u N t da! men'etahu ma&alah1ma&alah tentan' men+u&u 4. Fun'& Repr*du!& Keluar'a Tn. F +a tu &tr n+a ma& h men''una!an K0 &unt ! 3 0ulanan dan N+. . &udah lan& a jad t da! perlu KB. Tn F dan N+. N terma&u! !ate'*r PU". $. Fun'& 9!*n*m Pendapatan utama !eluar'a n adalah dar 'aj Bp. F menurut pen'a!uan !eluar'a pen'ha& lan t pa 0ulan >u!up untu! memenuh !e0utuhan &ehar 1har &aja. B la ada !e0utuhan +an' 0e&ar dan mendada! a!an d 0antu *leh &audara1&audara +an' de!at.

+I. STRESS DAN KOPING KELUARGA 1. "tre&&*r +an' d m l ! Karena &a! t 2# dan h perten& pada lan& a N+. . men>ar *0at trad & *nal. 2. Kemampuan !eluar'a 0ere&p*n terhadap &tre&&*r Untu! men'h ndar hal +an' t da! d n' n!an !eluar'a &elalu 0erhat 1hat dalam menja'a !e&ehatan/ !eluar'a Tn. F 0er*0at !e pela+anan !e&ehatan. 3. "trata' K*p n' +an' d 'una!an

Karena N+. . telah d !atahu pen+a! tn+a h perten& ma!an &enant a&a haru& 0erhat 1hat mem l h ma!an &erta ju'a men'uran' !e>apa an , & ! dan menja'a em*& n+a dan 0an+a! &t rahat. 4. "trata' adapta& d &,un'& *nal B la te!anan darahn+a t n'' dan &ul t untu! !em0al n*rmal N+. . d &e0a0!an !arena N+. . &tre&&.

+II. PEMERIKSAAN FISIK 1. Pemer !&aan F & ! Umum Pada N+. . Keadaan umum N+ . !e0er& han terja'a Te!anan darah Nad RR TB BB : 1$=<;= mm3' : 84 : <men t : 24 :<men t : 1$= >m : 3$ !' : Nampa! ma& h &e'ar/ penamp lan rap /

a. Kepala

Kepala dan leher : T da! terapat adan+a 0enj*lan 0entu!

!epala n*rm*>hepal. -ehar : Pada leher t da! nampa! adan+a

pen n'!atan te!anan @ena ju'ular & dan arter >ar*l &. #ata : K*njun't @a t da! terl hat anem &/ !el*pa!

mata t da! terdapat *edema. Pen'l hatan &ed ! t 0er!uran'. Tel n'a 3 dun' : " metr &/ penden'aran 0er!uran' : " metr &/ t da! ada p*l p

#ulut tanda & an*& &. 2ada mur dan 'all*p. A0d*men 0a !. 9!&trem ta&

: B 0 r t da! !er n' dan t da! terdapat tanda1

: Per'era!an dada terl hat &ama !anan dan

! r . "uara jantun' "1 dan "2 tun''al/ t da! terdapat &uara r*n>h / %heeE n'/ mur1

: Pada

pemer !&aan

a0d*men

t da!

d dapat!an adan+a pem0e&aran hepar/ t da! !em0un'/ per'era!an pem0 nt ! u&u&

: Pada e!&trem ta& ata& dan 0a%ah t da!

terdapat *edem/ t da! terjad !elumpuhan/ dar . 9!&tre&m ta& : #ampu men''era!!an per&al nan mampu

men'an'!at dan mel hat per&end an &e>ara &empurna. 2. Kepala h tam/ te0al. -ehar th+r* d. #ata !*njun't @a t da! anem &. 3 dun' #ulut tanda & an*& &. Tel n'a .antun' terdapat palp ta& . Paru na,a& A0d*men : Per &talt ! u&u& 14:<men t : Bun+ na,a& @e& !uler/ t da! terdapat &e&a! : T da! ada &erumen/ 0entu! & metr & : Bun+ "1 dan "2 murn / re'ular/ t da! : " metr &/ t da! ada p*l p/ t da! ada &!ret. : B 0 r t da! !er n' dan t da! terdapat tanda1 : Pup l &*!*r/ &>lera t da! !ter !/ : T da! terdapat pem0e&aran pada !elenjar Pemer !&aan F & ! pada Tn. F : T daBentu! me&*>hepal/ & metr &/ ram0ut

9!&trem ta&

: Pada e!&trem ta& ata& dan 0a%ah t da!

terdapat !eluhan n+er / *edema/ lu!a. Kul t te!&tur !en+al. 3. Pemer !&aan F & ! pada N+. N : Warna !ul t &a%* matan'/ tur'*r 0a !

Keadaan umum N+. N nampa! &e'ar/ penamp lan rap d an !e0er& han terja'a. Te!anan 2arah Nad RR "uhu Kepala h tam/ te0al. -ehar th+r* d. #ata !*njun't @a t da! anem &. 3 dun' #ulut tanda & an*& &. Tel n'a .antun' terdapat palp ta& . Paru na,a& A0d*men 9!&trem ta& : Per &talt ! u&u& 14:<men t : Pada e!&trem ta& ata& dan 0a%ah t da! : Bun+ na,a& @e& !uler/ t da! terdapat &e&a! : T da! ada &erumen/ 0entu! & metr & : Bun+ "1 dan "2 murn / re'ular/ t da! : " metr &/ t da! ada p*l p/ t da! ada &!ret. : B 0 r t da! !er n' dan t da! terdapat tanda1 : Pup l &*!*r/ &>lera t da! !ter !/ : T da! terdapat pem0e&aran pada !elenjar : 11=<8= mm3' : 88 :<men t : 22 :<men t : 36*D : T daBentu! me&*>hepal/ & metr &/ ram0ut

terdapat !eluhan n+er / *edema/ lu!a.

Kul t te!&tur !en+al.

: Warna !ul t &a%* matan'/ tur'*r 0a !

4. Kepala

Pemer !&aan F & ! pada B+. K : T daBentu! me&*>hepal/ & metr &/ ram0ut

h tam/ te0al. -ehar th+r* d. #ata !*njun't @a t da! anem &. 3 dun' #ulut tanda & an*& &. Tel n'a .antun' terdapat palp ta& . Paru na,a& A0d*men 9!&trem ta& : Per &talt ! u&u& 14:<men t : Pada e!&trem ta& ata& dan 0a%ah t da! : Bun+ na,a& @e& !uler/ t da! terdapat &e&a! : T da! ada &erumen/ 0entu! & metr & : Bun+ "1 dan "2 murn / re'ular/ t da! : " metr &/ t da! ada p*l p/ t da! ada &!ret. : B 0 r t da! !er n' dan t da! terdapat tanda1 : Pup l &*!*r/ &>lera t da! !ter !/ : T da! terdapat pem0e&aran pada !elenjar

terdapat !eluhan n+er / *edema/ lu!a. Kul t lem0a0 halu&. : Warna !ul t !emerahan/ tur'*r 0a !/

+III. HARAPAN KELUARGA Keluar'a Bp. F 0erharap a'ar &emua !eluar'a &ehat dan &mua !eluar'a dapat 0erperan &e&ua den'an perannann+a ma& n'1ma& n'.

ANALISA DATA

N'. 1.

Da%a 2" : 1 N+. . mender ta h perten& &eja! 3 tahun +an' lalu dan jaran' pu& n' mera&a!an me&! pun !epala T2 :

Ma)a"a, ke)e,a%an 3 perten&

Ma)a"a, ke-e$a.a%an Kuran' pen'etahuan lan& a N+. . !eluar'a Bp. F tentan' !*nd & dan pen'*0atan 0erhu0un'an den'an men'enal !et da!mampuan !eluar'a ma&alah. ren>ana

11=<1== mm3' 1 N+. . tetap mela!u!an

a!t @ ta& 1 N+. . jaran' memer !&a!an te!anan darah t n'' n+a. . !a te!anan darahn+a na ! merupa!an hal 0 a&a 1 N+. . men'ata!an ma!an1 ma!anan +an' &eharu&n+a t da! 0*leh d ma!an. 2F : 1 Pemer !&aan , & ! umum : !eadaan umum N+. . tempa! &e'ar tetap !adan' tampa! ta!ut/ penamp lan rap . 1 Tanda1tanda @ tal T2 : 1$=<;= mm3' N : 84 :<men t RR : 24 :<men t tu

2" : 1 (0u N 0aru mempun+a ana! +an' pertama. 1 N+. N men'ata!an 0elum pernah 2. +an' 0enar 1 N+. N men'ata!an men+u&u 0a+ mendapat!an #anajemen la!ta& n,*rma& tentan' men+u&u P*la men+u&u e,e!t , !eluar'a 0erhu0un'an !eluar'a men'enal 0enar pada Bp. t da! 0u N F

den'an dalam ma&alah

!et da!mampuan

mampu

den'an

!uat tetap

N+ N 0elum

men'etahu %a!tu +an' 0a ! untu! men+u&u 1 N+ N men'ata!an &eja! lah r ana! &udah d 0er !an &u&u ,*rmula !arena N+ N haru& per' 1 N+ men'ata!an t da! tentan'

la!ta& +an' a!t , dan

men'tahu

0a'a mana men+ mpan A"( !et !a 0a+ d t n''al per'

2" : 1 -an& a darhn+a 1 -an&d a te!anan N+. men'ata!an 0elum Re& !* !*mpl !a& terjd n+a dar N+. j jaran' te!anan

memer !&a!an

darahn+a

pernah dalam 0ata& n*rmal

1 -an&d a N+. . men'ata!an 0elum paham tentan' >ara1 3. >ara pen>e'ahan h perten& 3 perten&

h perten& 0<d

pada lan& a

N+. . !eluar'a Bp. F !et da!mampuan !leuar'a dalammera%at an''*ta !leuar'a +an' &a! t h perten&

2" : 1 N+. . men'ata!an paham terntan' d t pender ta 2# 1 N+. . ta!ut untu! ma!an1 ma!anan +an' dapat untu! men n'!at!an men'uran' &eharu&n+a pantan'an. 1 N+. . men'ata!an BB 'ula ma!an t da! darah +an' !arena ra&a ta!utn+a N+. . menjad

Re& !* nutr &

pemenuhan !uran' dar

!e0utuhan tu0uh pada lan& a N+. . !eluar'a Bp. F

&e!aran' menurun 1 N+. . men'ata!an jaran' 4. ma!an1ma!anan +an' 0er' E !arena ta!ut 'ula darah na !. 1 -an& a . jaran' men'ata!an dulu 'ula darah pernah men>apa 2== m'<dl 2#

SKORING DAN PRIORITAS MASALAH

1. Kuran' pen'etahuan lan& a N+. . !eluar'a Bp. F tentan' !*nd & dan ren>ana pen'*0atan h perten& 0erhu0un'an den'an !et da! mampuan !eluar'a men'enal ma&alah !e&ehatan. N*. 1. Dr ter a " ,at ma&alah : T da! <!uran' &ehat 2. Kemun'! nan ma&alah 2 dapat d 0uah : #udah 3. P*ten& al untu! d >e'ah : T n'' 4. #en*nj*ln+a ma&alah : #a&alah 0erat haru& 2 2 2<2 : 1 7 1 K*mpl !a& ma&alah 3 3 t n'' 3<3 : 1 7 1 #en'h ndar !*le&tr*l dan &tre&& 2 2<2 : 2 72 U& a !l en 6$ th/ lama mender ta 3 tahun "!*r 3 B*0*t 1 N la 3<3 : 171 Pem0enaran T2 : 1$=<;= mm3'

&e'era d tan'an #a&alah 0erat haru&

&e'era d tan'an

2. P*la mne+u&u t da! e,e!t , pada 0u N !eluar'a Bp. F 0erhu0un'an den'an !et da!mampuan !eluar'a dalam men'enal ma&alah la!ta& +an' e,e!t , dan 0enar . N*. 1. Dr ter a " ,at ma&alah : T da! <!uran' &ehat "!*r 3 B*0*t 1 N la 3<3 : 171 Pem0enaran (0u t da! paham >ara tentan'

men+u&u +an' 0enar 2. Kemun'! nan ma&alah 1 dapat d 0uah : 3an+a &e0a' an 3. P*ten& al untu! d >e'ah : T n'' 4. #en*nj*ln+a ma&alah : #a&alah 0erat haru& 2 1 ma&alah 3 A'ar 1 &eja! d n (0u t da! mem0er !an 2<2 : 1 7 1 A"( e!&lu& , ana!n+a pada 0u dapat A"( 3<3 : 1 7 1 mem0er !an 2 1<2 : 2 1 (0u 0aru mempun+a na!a +an' pertama

&e'era d tan'an #a&alah 0erat haru&

&e'era d tan'an

3. Re& !* terjad !*mpl !a& dar h perten& pada lan& a N+. . !eluar'a Bp. F 0<d !et da!mampuan !eluar'a mera%at an''*ta !eluar'a +an' &a! t h perten& N*. 1. Dr ter a " ,at ma&alah : An>aman !e&ehatan "!*r 2 B*0*t 1 N la 2<3 : 172<3 Pem0enaran #emerlu!an penan'an &e>epatn+a +an' untu!

men>e'ah !*mpl !a& "um0er dan t nda!an 2. Kemun'! nan ma&alah 1 dapat d 0uah : "e0a' an 3. P*ten& al untu! d >e'ah : Du!up 4. #en*nj*ln+a ma&alah : #a&alah 0erat haru& 2 1 2<3 : 1 7 1 ma&alah 2 1 2<3 : 1 7 2<3 2 1<2 : 2 71 dapat !eluar'a Terjad n+a !*mpl !a& d >e'ah den'an B la t da! d ran'an a!an men'a! 0at!an &tr*!e/ jantun' pen+a! t dapat d jan'!au

&e'era d tan'an #a&alah 0erat haru&

&e'era d tan'an

4. Re& !* !emapuan ' E !uran' dar !e0utuhan tu0uh pada lan& a N+. . !eluar'a Bp. F 0<d !et da!mampuan !eluar'a dalam memenuh a&upan nutr & &e&ua p*la d t pada an''*ta !eluar'a tentan' 2#. N*. Dr ter a "!*r B*0*t N la Pem0enaran

1.

" ,at ma&alah : An>aman !e&ehatan

2<3 : 172<3

#emerlu!an penan'anan &e>epatn+a +an' untu!

men>e'ah ' E !uran' Pen+a! t 0 &a t m0ul 2. Kemun'! nan ma&alah 1 dapat d 0uah : "e0a' an 3. P*ten& al untu! d >e'ah : T n'' 4. #en*nj*ln+a ma&alah : #a&alah 0erat haru& = 2 =<2 : 1 7 = N+. . men'an''ap Kl* "#P 'ula darah t da! pernah na ! ma&alah 2 1 2<3 : 1 7 1 2 1<2 : 2 71 apa0 la N+. . t d&a! men>e'ah A'ar 'ula darah t da! na ! la'

&e'era d tan'an #a&alah 0erat haru&

&e'era d tan'an

DIAGNOSA KEPERAWATAN BERDASARKAN PRIORITAS

1.

Kuran' pen'etahuan lan& a N+. . !eluar'a Bp. F tentan' !*nd & dan ren>ana pen'*0atan h perten& 0erhu0un'an den'an !et da! mampuan !eluar'a men'enal ma&alah !e&ehatan.

2. . 3.

P*la men+u&u t da! e,e!t , pada 0u N !eluar'a Bp. F 0erhu0un'an den'an !et da!mampuan !eluar'a dalam men'enal ma&alah la!ta& +an' e,e!t , dan 0enar

Re& !* terjad !*mpl !a& dar h perten& pada lan& a N+. . !eluar'a Bp. F 0<d !et da!mampuan !eluar'a mera%at an''*ta !eluar'a +an' &a! t h perten&

4.

Re& !* pemenuhan ' E !uran' dar !e0utuhan tu0uh pada lan& a N+. . !eluar'a Bp. F 0<d !et da!mampuan !eluar'a dalam memenuh a&upan nutr & &e&ua p*la d t pada an''*ta !eluar'a tentan' 2#

REN*ANA PERAWATAN KELUARGA Nama KK : Bp!. F Alamat : Rt 3 RW =6/ Watu Gajah Nama #aha& &%a : N*@ ta Fajar n N m : =1=2=1=42

N* 2 a'n*&a 1.

Tujuan Panjan'

.an'!a d la!u!an 1.

Tujuan .an'!a Pende! Keluar'a men'enal ma&alah h perten&

Kr ter a

"tandard / #ampu

(nter@en& menjela&!an / Gal pen'etahuan !eluar'a

Kuran' pen'etahuan "etelah lan& a N+. . !eluar'a t nda!an Bapa! F

dapat Aer0al tentan'

art h perten& / #ampu

tentan' h perten&

tentan' !epera%atan 112 : !unjun'an pen'etahuan tentan' h perten& men n'!at rumah

menjela&!an Pen'ert an h perten&

!*nd & dan ren>ana &elama pen'*0atan !et da!mampuan !eluar'a ma&alah !e&ehatan 0erhu0un'an den'an d harap!an men'enal !eluar'a

Pen+e0a0 h perten& / #ampu men+e0ut!an Tanda dan 'ejala h perten& tanda dan 'ejala Pen>e'ahan h perten& h perten& / #ampu tanda h perten& / #ampu men+e0ut!an K*mpl !a& h perten& men+e0ut!an dan 'ejala / 2 &!u& !an tanda dan 'ejala h perten& &erta ,a!t*r +an'

pen+e0a0 h perten&

>ara h perten& / #ampu &alah h perten& 2. Keluar'a memutu&!an +an' men'ata& h perten& tepat dapat Aer0al t nda!an untu! ma&alah / Keluar'a

pen>e'ahan memper0uru! h perten& . / B m0 n' men+e0ut!an men'ulan' &atu dar d ajar!an !eluar'a untu!

apa +an' telah

mampu / .ela&!an a! 0at lanjut dar t nda!an pen+a! t h perten& untu! / B m0 n' ma&alah men'ata& !eluar'a re& !* untu! pen+a! t tepat

memutu&!an +an' h perten& men'ata&

den'an h perten& mem0a%a !e R" atau Pu&!e&ma&

3.

Keluar'a mela!u!an pada ter!ena h perten& an''*ta

mampu P& !*m*t*r / Keluar'a pera%atan +an' pen+a! t +an' h perten& / Keluar'a

mampu / .ela&!an petunju! pera%atan d rumah den'an >*ntr*l &e>ara men'alam mela!u!an rut n. mampu .ela&!an man,aat ' E

men'*0at !eluar'an+a h perten&

menentu!an nutr & <' E den'an +an' h perten& / Keluar'a meman,aat!an &t rahat dan FR / Keluar'a men+u&un

&tatu& &e&ua

2em*n&tra& !an

>ara

men+u&un menu +an' 0enar

&tandard untu! nutr & +an' d anjur!an men'alam / -a!u!an mampu %a!tu / .ela&!an !eluar'a untu! teratur *lahra'a &e>ara

!e&ehatan untu! lan& a dan +an' t da! d anjur!an.

mampu

men'*ntr*l em*& dan

men'h ndar &tre&& lan& a untu!

jad%al / Anjur!an !e' atan 0a' !eluar'a mem0al &ehar 1har +an' &a! t 4. Keluar'a untu! dapat P& !*m*t*r #ampu mem*d , !a& / Anjur!an mem*d , !a& l n'!un'an men n'!at!an !e&ehatan !eluar'a l n'!un'an 0a ! , & ! mem0uat maupun p& !*l*' &

a!t , ta&<!e' atan

!eluar'a &ua&ana

untu! +an'

n+aman dan dama / Anjur!an lan& a untu! t da!

terlalu &tre&& / Anjur!an lan& a untu! 0an+a! $.Keluar'a men''una!an dapat &t rahat

,a& l ta& P& !*m*t*r Keluar'a mem0a%a .ela&!an pada !eluar'a Ban!e& Ban!e& &e>ara tepat an''*ta !eluar'a +an' dapat d man,aat!an. untu! men>e'ah &a! t !e tempat 1. Tan+a!an pada !eluar'a !*mpl !a& h perten& pela+anan !e&ehatan pela+anan !e&ehatan +an' +an' terde!at. dapat d 'una!an. 2. Anjur!an men' !ut +an' ada 3. anjur!an !*ntr*l !eluar'a &e>ara rut n untu! !e lan& a p*&+andu untu! lan& a

pela+anan !e&ehatan 4. Anjur!an 2. P*la men+u&u t da! "etelah e,e!t , pada (0u B d la!u!an 1. Keluar'a mampu Aer0al / Keluar'a men+e0ut!an mampu / Gal tentan' !eluar'a untu! !eluar'a

men''una!an Ban!e&. pen'etahuan nter@en& 112 : 0u

!eluar'a

Bapa!

F dan

0a+

dapat men'enal ma&alah la!ta&

A"( dan !*mp*& & A"( / Keluar'a

tentan' #an,aat A"( dan ,re!uen&

0erhu0un'an den'an men'em0an'!an !et da!mampuan !eluar'a men'enal la!ta& dan 0enar. ma&alah !emampuan dalam men+u&u +an' e,e!t ,

men'etahu -ama man,aat A"( men+u&u dan ,re!uen&

/ -ama

Dara pen+ mpanan A"( Te!n ! 0enar men+u&u +an'

men+u&u / Dara pen+ mpanan A&

/ Keluar'a terutama (0u / Kaj !emampuan !eluar'a dapat men+e0ut!an +an' telah d la!u!an pada 0u te!n ! men+u&u +an' / 2 &!u& !an den'an !eluar'a 0enar >ara men+u&u mula dar mem0er& h!an tan'an &ampa pa+udara / 2 &!u& !an dalam atur p*& & untu! !en+amanan 0a+ dalam men+u&u . / Ber !an !e&empatan !eluar'a 0u dan

menan+a!an penjela&an +an' 0elum d men'ert / 9@alua& terhadap &e>ara t*p ! & n'!at +an'

d d &!u& !an den'an !eluar'a / Ber !an !emampuan d &!u& !an. 2. Keluar'a memutu&!an mampu Aer0al t nda!an / Keluar'a memutu&!an dalam ma&alah la!ta& <men+u&u 0u mampu / Kaj men'ata& pen'etahuan ,a!t*r pada !eluar'a +an' p*la t nda!an tentan' 0erpen'aruh puj an terhadap +an'

!eluar'a

apa0 la ma&alah pada &aat la!ta& +an' terjad pada 0u

men+u&u dan pr*du!& A"( pada / 2 &!u& !an den'an !eluar'a tentan' terhadap penatala!&anaan ma&alah1ma&alah

+an' t m0ul &aat men+u&u / 2 &!u& !an manajemen la!ta& tentan'

/ Ajar!an tentan' pen+ mpanan A"( +an' 0enar

3.

Keluar'a mera%at den'an ma&alah

mampu P& !*m*t*r / Keluar'a +an'

mampu / Kaj dalam

pen'etahuan men+ed a!an

!eluar'a &arana

0u men+u&u

mera%at 0u men+u&u

untu! men'ata& ma&alah pada 0u men+u&u / Ajar!an pada !eluar'a tentan' manajemen la!ta&

t m0ul &aat men+u&u

4.

Keluar'a

mampu P& !*m*t*r / Keluar'a men+ed a!an l n'!un'an mendu!un' pr*&e& men+u&u

mau / Kaj

!emampuan &arana

dan untu!

mem*d , !a& l n'!un'an

men+ed a!an

+an' !e0utuhan men+u&u 0a+

dalam / - 0at!an &uam < !eluar'a la n la!ta& atau +an' terl hat le0 h d*m nan dan !eluar'a a'ar memaham dan dapat mem0antu &tr

mempertahan!an A"( / Ber !an pen+aj an +an' 0 &a mem0uat m num A"( 0a+ untu! mau

$.

Keluar'a untu!

mampu

/ Keluar'a men'unjun' / Anjur!an pela+anan untu! 0er!*n&ulta& 0 la ada

!eluar'a !eluhan

untu! tentan'

meman,aat!an

!e&ehatan &elalu 0er!*n&ulta& !e 0 dan men+u&u

pela+anan !e&ehatan

tentan' pela!&anaan

3.

Re& !* !*mpl !a& h perten&

terjad dar

"etelah t nda!an

d la!u!an 1.

Keluar'a men'enal

dapat Aer0al tentan'

/ #ampu pen+e0a0

men+e0ut!an / .ela&!an terjad n+a tentan' darah t n''

!epada

!eluar'a

!emun'! nan

!epera%atan 112 : !*mpl !a& h perten& rumah d harap!an

pen n'!atan darah / #ampu tanda

te!anan pen+e0a0 terjad n+a te!anan

0erhu0un'an den'an !unjun'an !et da!mampuan !eluar'a mera%at an''*ta dalam !eluar'a

men+e0ut!an / .ela&!an tentan' tanda<'ejala pen n'!atan terjad n+a pen n'!atan te!anan darah

te!anan darah / #ampu

!eluar'a +an' &a! t

men+e0ut!an / .ela&!an tentan' a! 0at dar

h perten&

a! 0at +an' mun'! n pen n'!atan te!anan darah terjad dar pen n'!atan te!anan darah

/ Keluar'a memutu&!an +an' 2. Keluar'a memutu&!an dapat t nda!an tepat

mampu t nda!an !*mpl !a&

untu! / .ela&!an a! 0at h perten& men'ata& !*mpl !a& / Ber alternat ,

terhadap

+an' tepat a! 0at dar !*mpl !a& h perten&

penatala!&anaan h perten& / Ber !an !eputu&an terhadap !eputu&an +an' d am0 l a0u 0er !e&empatan !eluar'a untu! memutu&!an / Keluar'a mera%at !eluar'a mampu an''*ta / .ela&!an tentan' ma!anan den'an +an' 0*lah dan t da! 0*leh ma!anan untu! d ma!an

3.

Keluar'a

mampu

men'*ntr*l

mela!u!an

pera%atan Aer0al

+an' haru& d pantan'

pada an''*ta !eluar'a

Keluar'a men''una!an pela+anan &e>ara mera%at darah &elalu t n'' tepat

dapat Aer0al ,a& l ta& !e&ehatan untu! an''*ta

/ Keluar'a pela+anan

mampu / .ela&!an pada !eluar'a tentan' !e&ehatan d man,aat!an / Tan+a!an temapt d 'una!an / Ber !an pen'etahuan terhadap per la!u +an' telah d la!u!an untu! d pertahan!an a'ar t da! terjad !*mpl !a& . pada !eluar'a +an' a!an

meman,aat!an ,a& l ta& ,a& l ta& +an!e& +an' dapat +an' telah ter&ed a

Ban!e&

!eluar'a apa0 la te!anan

4.

Re& !* pemenuhan !uran'

penurunan "etelah nutr & dar nter@en&

d la!u!an 1.

Keluar'a

dapat Aer0al

/ #ampu men'ert nutr & / #ampu

art / Gal nutr &

pen'etahuan

tentan'

men'enal ma&alah nutr & den'an menjela&!an art / 112 pen+e0a0/ tanda1tanda

!epera%atan

menjela&!an / 2 &!u& !an tentan' pen+e0a0

!e0utuhan tu0uh pada &elama

lan& a N+. . !eluar'a !unjun'an Bapa! !eluar'a memenuh pada F 0<d men'alam !et da!mampuan dalam a&upan an''*ta

t da! !uran' nutr &

pen+e0a0 !uran' nutr & / Anjur!an T da! nta!e n&ul n5 / Tanda1tanda Kul t !er n' Badan lemah ade!uatn+a nutr ent

!eluar'a

untu!

mem0er !an puj an pada !l en ata& per la!u +an' 0enar / B m0 n' men'ulan' d jela&!an !eluar'a apa untu! +an'

!e!uran'an nutr &

4!et da!>u!upan

nutr & &e&ua p*la d t !eluar'a den'an 2#

2.

Keluar'a memutu&!an +an' men'ata& !e!uran'an nutr & tepat

dapat Aer0al t nda!an untu! ma&alah

/ Keputu&an !eluar'a

/ Ber !an puj an ata& !eputu&an +an' d am0 l pada atau 0er !e&empatan !eluar'a

untu! mem ! r!ann+a

3.

Keluar'a mela!u!an

mampu P& !*m*t*r / A! 0at !uran' nutr & !epera%atan / #enu +an'

/ .ela&!an a! 0at lanjut ' E

ter&ed a !uran'

pada

!l en

+an'

memenuh &tandard / #a!an&e&ua den'an

/ B m0 n'

untu!

men'ata&

men'alam !uran' nutr &

ma&alah re& !* !uran' ' E / Anjur!an mem0er !an !eluar'a +an' untu! &e&ua

den'an therap+ d et / Ber !an d tentu!an 4. Keluar'a men''una!an !e!uran'an nutr & dapat A,e!t , ,a& l ta& / #en''una!an ,a& l ta& / .ela&!an Ban!e& !eluar'a tentan' ,a& l ta& Ban!e& / Tan+a!an pada !eluar'a puj an a &etelah

men+u&un &e&ua +an' telah

+an!e& +an' tepat untu!

tempat Ban!e& +an' mana +an' a!an d 'una!an / Anjur!an !eluar'a untu!

men'unjun' tempat Ban!e&

IMPLEMENTASI DAN E+ALUASI FORMATIF

N* 1

T'l "en n/ 1)1;1=)

N* 2: 1

Tujuan !hu&u& Keluar'a dapat

(mplementa& men'enal1. #enjela&!an !epada

9@alua& F*rmat , " : Kl en

tentan' ma&alah h perten&

!eluar'a men'ata!an d &e0a0!an ma!anan.

,a!t*r1,a!t*r +an' h perten& men+e0a0!an te!anan t n'' . 2. #enjela&!an !epada !eluar'a " : Kl en tanda dan 'ejala men'ata!an dar h perten& tanda apa0 la !epala 3. #enjela&!an !epada >ara te!anan t n'' men'uran' teratur. pu& n'. : Kl en darah !arena

!eluar'a "

men>e'ah men'ata!an darah a'ar te!anan +a tu darah na ! t da! t da!

'aram/ *lah ra'a ma!an 'aram.

1. #em0 m0 n' !eluar'a men'ata& pen+a! t Keluaar'a dapat h perten& .

" : Keluar'a

untu! dan !l en re& !* !**pert , dan mau mer man+a.

memutu&!an t nda!an +an' tepat untu! men'ata& 1.#enjela&!an petunju! pera%atan h perten& Keluar'a mampu mela!u!an pera%atan pada rumah. d " : Kl en h perten& .

!**perat ,.

an''*ta2.#en'anjur!an !eluar'a untu! " : Kl en mau +an' ter!ena h perten& . &t rahat dan &t rahat. *lahra'a.

1.#enjela&!an pada !eluar'a pela+an " : !e&ehatan +an' F : Keluar'a dapat d 'una!an. !**perat ,. dapat1.#enjela&!an ,a& l ta& !epada !eluar'a man,aat

Keluar'a men''una!an 1

+an!e& &e>ara tepat untu! tentan' A"( men>e'ah !*mpl !a& . !eluar'a

1.#enjela&!an pada tentan' pen+e0a0 te!anan darah t nn' . Keluar'a mampu men'enal ma&alah la!ta& . 2 2 Keluar'a dapat men'enal " : Keluar'a men'ata!an te!anan darah t n''

tentan' h perten& . 3 3

!*mpl !a& 2.#enjela&!an tentan' a! 0at dar pen n'!atan te!anan t n'' .

d &e0a0!an !arena 0an+a! darah , ! ran ma!an. dan

1.

#em0er !an " penatala!&anaan h perten& .

Kl en

alternat , terhadap men'ata!an a! 0at h perten& adalah &tr*!e. 1. #enjela&!an ma!anan +an' 0*leh dan t da! " : Keluar'a 0*leh d ma!an. !**perat ,

Keluar'a dapat memutu&!an t nda!an +an' tepat a! 0at dar !*mpl !a& h perten& . 1. 3 !eluar'a !e&ehatan " : Keluar'a #enjela&!an men'ata!an tentan' &ed ! t ttahu +an' t da! ,a& l ta& pela+anan ma!an Keluar'a mampu mela!u!an d man,aat!an. pera%atan !eluar'an+a. pada an''*ta 2. #em0er !an pen'etahuaan dan 0*leh d ma!an.

+an' 0*leh ma!an

terhadap per lla!u " : Keluar'a +an' d la!u!an. telah !**perat ,

1. #enjela&!an pada !l en Keluar'a men''una!an pela+anan !e&ehatan. tentan' dapat nutr & +an' &ehat. ,a& l ta& " : Kl en

men+e0ut!an per la!u +an' 3 telah d la!u!an.

"

Kl en

men'ata!an nutr & adalah ma!anan.

Keluar'a

dapat

men'enal

ma&alah nutr & .