Anda di halaman 1dari 3

1. Topik 2. Sub Topik 3. Tujuan *Umum *$hu!u!

: Demam Berdarah : Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah : :: - a. b. c. d. e. %. en!o!iali!a!ikan kepada ma!"araka# #en#ang pencegahan dan penanggulangan demam berdarah. en"ebu#kan kembali #en#ang penger#ian demam berdarah pada ma!"araka#. a!"araka# dapa# men"ebu#kan pen"ebab demam berdarah. a!"araka# dapa# menjela!kan kla!i%ika!i demam berdarah. a!"araka# dapa# men"ebu#kan gejala demam berdarah. a!"araka# dapa# men"ebu#kan kembali pencegahan demam berdarah. endemon!#ra!ikan kembali cara pencegahan dengan menu#up #empa##empa# "ang berlubang. g. Termo#i&a!i un#uk mera'a# anggo#a keluarga apabila #er!erang demam berdarah.

( .Sa!aran *. -. e#ode edia

a!"araka# 3) orang

: +eramah, #an"a ja'ab, demon!#ra!i. : .ea%lea#, .+D, .ap#op : 1 1 1* meni# : 3uang Balai De!a

/. 0ak#u 2. Tempa#

4. S#ra#egi pelak!anaan : 5am 6 0ak#u Tahap 3e!pon

3 meni#

7rien#a!i - emberi !alam - enginga#kan kon#rak - enjela!kan mak!ud dan #ujuan -8per!ep!i - enan"akan ke!ediaan $erja - enjela!an penger#ian DB - enjela!kan pen"ebab DB - enjela!kan #anda-#anda DB - enjela!kan kla!i%ika!i DB - enjela!kan 3 Termina!i - elakukan e&alua!i - emberi re'ard - emberi !alam penu#up

- enja'ab !alam -Paiemn inga# dengan kon#rak -$oopera#i% pa!ien menger#i #ujuan -$lien mampu menja'ab per#an"aan 9$lien !iap a#au !edia a!"araka# mendengarkan penjela!an pera'a#

4 meni#

3 meni#

$lien mampu menja'ab per#an"aan pera'a#. $lien mampu mendemon!#ra!ikan 3 . enja'ab !alam

1). Pelak!ana : :$; 11. a#eri

83D:8T: 8<UST:= > bila penke! dilakukan !ecara berkelompok haru!

di!er#ai dengan pengorgani!a!ian ?. : #erlampir 12. ;&alua!i : 1? ;&alua!i per!iapan a. b. a#eri !udah !iap dan dipelajari 3 hari !ebelum penke!. edia !udah !iap 2 hari !ebelum penke!

c. Undangan un#uk Pe!er#a didik !udah di!ampaikan 3 hari !ebelum panke!. d. Tempa# !udah !iap 2 jam e. S8P !udah !iap 2 hari !ebelum penke! 2? ;&alua!i pro!e! a. /* @ pe!er#a didik da#ang #epa# 'ak#u b. a!"araka# memperha#ikan penjela!an pera'a# edia dapa# digunakan c.Pe!er#a didik ak#i% ber#an"a a#au memberikan pendapa# !ecara e%ek#i%. 3? ;&alua!i Aa!il

a. Sebu#kan kembali #en#ang penger#ian DB b. Sebu#kan kembali pen"ebab DB. c. Sebu#kan kembali #en#ang kla!i%ika!i DB. d. Sebu#kan kembali gejala DB. e. Sebu#kan kembali pencegahan DB. %. Demon!#ra!ikan kembali cara pencegahan dengan menu#upi "ang berlubang. g. 8pakah anggo#a keluarga #ermo#i&a!i un#uk dira'a# apabila #er!erang DB.