Anda di halaman 1dari 27

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!

#d S#a(i)) MINGGU MINGGU , Te-a $ Keke".a(/aa Ta0.k $ Ke".a(/a K(ea'i) G.(i daI /a'a B.k. Teks -.s , Me //a1ai I-1ia (BT -.s 223) HASIL PEMBELA*ARAN (OB*EKTI+)
1. 2. Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan hobi. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan, yang, dan, kerana. Menggunakan perkataan, ayat dan bahasa tubuh untuk meminta kebenaran melakukan sesuatu hobi. Menjelaskan hasrat untuk menjayakan hobi dengan alasan yang kukuh. Membina 5 ayat perintah.

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM I"-.$ Pe didika M!(a" Pe didika Se i Ka0ia Te-1a'a Ni"ai M.( i$ Ke(a0i a H!(-a'2-e /#!(-a'i T!"! /2-e !"! / Me e1a'i 0a 0i Se-a /a' &e(-as9a(aka' Beke(0asa-a Pe ."isa $ Ce(eka A.'!&i!/(a)i Ke1e(i#a"a
i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

3.

,., A(as ,(i) ,.3 A(as ,(i) ,.3 A(as , (ii) 4., A(as , (i) 5., A(as , (i) 5., A(as 2 (i)

4.

5. 6.

Ta'a&a#asa $ ,. Pe a da 6a7a a 2. Ka'a #.&. / 8. A9a' Ma0-.k 3. A9a' Pe(i 'a# 4. A9a' Pe 9a'a 6. A9a' Se(.a :. Pe(i&a#asa

MINGGU 2 Te-a $ Keke".a(/aa Ta0.k $ Ne ekk. K(ea'i) (BT -.s 42:) Ta0.k $

1. 2. 3. 4.

Melahirkan perasaan sedih dengan berterus terang dan berhemah. Menyatakan andaian tentang hobi secara ringkas. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis 2 ayat penyata dan 2 ayat seruan.

,.3 A(as 8 (ii) 4., A(as , (i) :., A(as , (ii) 5., A(as , (i) ,;., A(as ,(ii)

,. Ta'a&a#asa $ 2. Pe a da 6a7a a 8. Ka'a #.&. / 3. A9a' Ma0-.k 4. A9a' Pe(i 'a# 6. A9a' Pe 9a'a :. A9a' Se(.a 5. Pe(i&a#asa

I"-.$ Pe didika M!(a" Pe didika Se i Ka0ia Te-1a'a Ni"ai M.( i$ Ke(a0i a H!(-a'2-e /#!(-a'i T!"! /2-e !"! / Me e1a'i 0a 0i Se-a /a' &e(-as9a(aka'

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) I-1ia Me 0adi Ke 9a'aa BT -.s 52,,
5. Menulis karangan keperihalan dan kreati*.

MINGGU 8 Te-a $ Keke".a(/aa Ta0.k $ Da'.k Di I&. K!'a Sa0ak K.a"a L.-1.( BT -.s ,4 Ta0.k $ Be(k. 0. / ke I&. k!'a

6. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. +. Menyenaraikan perkataan yang menarik dalam karya yang dibaca. ,. Membaca dan mengesan isi penting daripada bahan bacaan. -. Menulis karangan keperihalan dengan menggunakan bahasa yang kreati*. 1.. Mengemukakan alasan untuk menolak sesuatu pendapat. 1. Mengemukakan 5 soalan tanpa kata tanya. 2. membaca dialog dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan. 4. Menyatakan sebab terhadap ja/apan yang diberikan.

Beke(0asa-a Pe ."isa $ Ce(eka A.'!&i!/(a)i Ke1e(i#a"a 4., A(as , (i) 6.8 A(as , (i) 5., A(as , (i) ,;., A(as 2(ii) ,;.2 A(as , (i)
i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

PETA BUIH PETA BULATAN

,., A(as 2(i) ,.2 A(as ,(i) ,.8 A(as 2 (ii) 4., A(as 2 (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a #.&. / Ka'a 1a //i"a +(asa Na-a +(asa Ad0ek'i) A9a' Ta 9a A9a' Ma0-.k Pe(i&a#asa

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Pe didika M!(a" Pe didika Is"aPSK Ni"ai$ Kasi# sa9a / He-a# Ti //i Rasi! a" H!(-a'2-e /#!(-a'i Pe ."isa $ Dia"!/ Re 7a a

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) BT -.s ,6 2,5 Ka(a /a Be(/a-&a(
i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

MINGGU 3 MINGGU 4 Ta0.k $ Ha i Be(ka(9a BT -.s ,>222 1. Memahami makna perkataan dan *rasa dalam teks yang dibaca. 2. Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks rencana. 3. Mengenal pasti isi daripada akhbar, majalah atau laman /eb. 4. Menerima teguran dengan hati yang terbuka. 5. Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan. 6. Memberikan penjelasan tentang pandangan yang diberikan. +. Memberikan hujah untuk menerima atau menolak satu pernyataan yang diberikan dengan

CUTI TAHUN BARU CINA DAN HARI <ILAYAH 8,=,=2;,3 HINGGA 8=2=2;,3 Ta'a&a#asa $ ,., A(as 8 (i) Ka'a #.&. / ,.2 A(as 2 (ii) Ka'a 1a //i"a 3.8 A(as 2 (i) +(asa Na-a 4., A(as , (ii) +(asa Ad0ek'i) 6.8 A(as 2 (i) A9a' Ta 9a ,;., A(as , (i) A9a' Ma0-.k ,,.3 A(as , (i) Pe(i&a#asa

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Pe didika M!(a" Pe didika Is"aPSK Ni"ai$ Kasi# sa9a / He-a# Ti //i Rasi! a" H!(-a'2-e /#!(-a'i Pe ."isa $ Dia"!/ Re 7a a Ka(a /a Be(/a-&a(

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) memberikan alasan yang kukuh.

Ta0.k $ Me ! '! K! se(' Di De6a Me(deka BT -.s 28 2 24

MINGGU 6 Te-a $ Sek!"a# Ta0.k $ Sek!"a#k. Pa '. Ci 'ai Sek!"a# -.s 2> Sek!"a#k. Ce(ia -.s 8;282

1. Membaca dan mengecam isi penting yang terdapat dalam teks. 2. Membina 5 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang diberikan. 3. Membina dra* karangan yang lengkap berdasarkan gambar dan kerangka. 1. Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa menggunakan kata tanya. 2. Memberikan komen dan cadangan yang membina secara bersopan. 3. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan. 4. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan. 5. Membaca teks dengan

5., A(as 2 (i) 6.8 A(as , (i) ,;., A(as , (ii)

,.2 A(as , (ii) ,.8 A(as , (i) ,.3 A(as , (ii) 3.2 A(as 8 (i) 4., A(as 8 (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a A(a# Ka'a Ta 9a Ka'a Bi"a /a A9a' T. //a" A9a' Ma0-.k Pe(i&a#asa

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a PSK Pe didika A/a-a Is"aPe didika M!(a" P*K Ma'e-a'ik

Ni"ai $ Ke&e(si#a )i%ika" da -e 'a" Ke(0asa-a Se-a /a' &e(-as9a(aka' H!(-a'2-e /#!(-a'i Kasi# sa9a / Ke(a0i a

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) Pa'(i!'is-e Baik #a'i Pe ."isa $ Ga-&a( T. //a" Pe'ika 6.4 A(as , (i) 5., A(as 8 (i) 1. Membaca dan mencari *akta utama yang rele0an dengan perkara yang dikehendaki dalam laporan. 2. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat. Ta'a&a#asa $ Ka'a A(a# Ka'a Ta 9a Ka'a Bi"a /a A9a' T. //a" A9a' Ma0-.k Pe(i&a#asa I"-. $ Ka0ia Te-1a'a PSK Pe didika A/a-a Is"aPe didika M!(a" P*K Ma'e-a'ik

sebutan dan intonasi yang betul.

MINGGU : Ta0.k $ Ha(i Ke7e-e("a /a Sek!"a# -.s 88 2 84

6.8 A(as 8 (i) 6.4 A(as , (i) >.8 A(as , (i) 1. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. 2. Menulis dan menyusun maklumat tentang kerangka teks ucapan mengikut kronologi. 3. Membaca dan mencari *akta yang rele0an dengan perkara yang dikehendaki dalam

Ta0.k $ M.(id Ce-e("a /

Ni"ai $ Ke&e(si#a )i%ika" da -e 'a" Ke(0asa-a Se-a /a' &e(-as9a(aka' H!(-a'2-e /#!(-a'i Kasi# sa9a / Ke(a0i a Pa'(i!'is-e Baik #a'i

Pe ."isa $ *ad.a" U7a1a

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) laporan. 4. Menulis teks ucapan berdasarkan contoh yang disediakan. 5. Merumus maklumat yang menarik dalam sesebuah karya. MINGGU 5 Te-a $ Kese"a-a'a *a"a Ra9a Ta0.k $ Se 'iasa Be(#e-a'? Se-.a Se"a-a' S9ai( Nasi#a' BT -.s 38 Pe didika La". Li 'as BT -.s 33 @ 3: 1. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 2. Menulis perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 3. Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam lagu. 4. Membaca dan mengimbas *akta yang rele0an daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 5. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang /ajar. 6. Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. 1. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

La1!(a
i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

I"-. $ Pe didika Kese"a-a'a *a"a Ra9a PSK Ka0ia Te-1a'a ,.8 A(as 2 (i) ,.8 A(as 8 (i) 4., A(as 8 (ii) 6.4 A(as 2 (i) 5.8 A(as , (i) ,,.2 A(as , (ii) Ta'a&a#asa $ Ka'a se di a-a A9a' Dasa( +(asa se di a-a Pe(i&a#asa E0aa Ni"ai $ He-a# Ti //i Ke(0asa-a Se-a /a' &e(-as9a(aka' Kasi# sa9a / Pe ."isa $ Ce(a-a# Be(i'a Ga-&a( La/. B(!s.(

MINGGU >

,.8 A(as 2(i) ,.8 A(as 2 (ii)

Ta'a&a#asa $ Ka'a se di a-a

I"-. $ Pe didika Kese"a-a'a

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) Ta0.k $ Ca(a Se"a-a' Me . //a / Basika" -.s 3524; 2. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang /ajar. 3. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. 4. Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. 5. Membaca dan mengimbas *akta yang rele0an untuk mengukuhkan maklumat. 6. Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks berita. +. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan gambar. ,. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat daripada bahan gra*ik dan bukan gra*ik.

*a"a Ra9a PSK Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ He-a# Ti //i Ke(0asa-a Se-a /a' &e(-as9a(aka' Kasi# sa9a / A9a' Dasa( +(asa se di a-a Pe(i&a#asa E0aa Pe ."isa $ Ce(a-a# Be(i'a Ga-&a( La/. B(!s.(
i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

,.8 A(as 8 (i) 4., A(as 8 (ii) 6.4 A(as 2 (i) :., A(as 2 (i) :., A(as 8 (i) ,,.2 A(as ,(ii)

MINGGU ,;

1. Menentukan kesesuaian susunan

8., A(as 2 (i) 8., A(as 8 (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a se di a-a

I"-. $ Pe didika Kese"a-a'a

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) Ta0.k $ Pa d. Ce(-a'? *i6a Se"a-a' -.s 4,248 2. *a"a Ra9a PSK Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ He-a# Ti //i Ke(0asa-a Se-a /a' &e(-as9a(aka' Kasi# sa9a / Pe ."isa $ Ce(a-a# Be(i'a Ga-&a( La/. B(!s.( A'.( Ca(a CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 22=8=2;,3 HINGGA 8;=8=2;,3 1. Memperoleh penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan. 2. Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. 3. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai. 4. Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan. ,.6 A(as , (i) ,.6 A(as , (ii) ,.6 A(as 2 (I) ,.6 A(as 8 (i) Ta'a&a#asa $ Pe a da 6a7a a Ka'a /a da Ka'a Ad0ek'i) A9a' Ma0-.k Ka'a si /ka'a (si k!1e) I"-. $ Pe d. Se i Ka0ia Te-1a'a Ge!/(a)i Sai s Ni"ai $ Beke(0asa-a Ci 'a aka a"a- seki'a( T!"! / -e !"! / Se-a /a' &e(-as9a(aka' Ci 'a aka 'a a# ai( Pe ."isa $

3. 4. 5.

maklumat dengan mengemukakan alasan. Menulis perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan gambar. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.

:., A(as 2 (i) 5.8 A(as , (i) >.8 A(as 8 (i)

A9a' Dasa( +(asa se di a-a Pe(i&a#asa E0aa

MINGGU ,, MINGGU ,2 Te-a $ A"a- Seki'a( Ta0.k $ <a(isa A"aPe(&i"a /a A"aBT -.s 4: Me e(!kai Ra#sia A"a-

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) BT -.s 45 @ 6; MINGGU ,8 Ta0.k $ A"a- Pe .# Mis'e(i BT -.s 6,263 1. Menja/ab soalan ke*ahaman yang dibaca. 2. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebuatan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 3. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan ke/ajaran ramalan. 4. Membe1akan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan. 5. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 1. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 2. Menja/ab soalan ke*ahaman berdasarkan teks yang dibaca. 3. Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera. 4. Membe1akan isi penting dengan isi sampingan.

Dia"!/ Ik"a

I"-. $ Pe d. Se i Ka0ia Te-1a'a Ge!/(a)i Sai s 4.2 A(as , (ii) 4.2 A(as 8 (i) 6.6 A(as 8 (i) 5.2 A(as , (i) ,;.8 A(as , (i) ,,.8 A(as 8 (i) Ta'a&a#asa $ Pe a da 6a7a a Ka'a /a da Ka'a Ad0ek'i) A9a' Ma0-.k Ka'a si /ka'a (si k!1e) Ni"ai $ Beke(0asa-a Ci 'a aka a"a- seki'a( T!"! / -e !"! / Se-a /a' &e(-as9a(aka' Ci 'a aka 'a a# ai( Pe ."isa $ Ca'a'a Ga-&a( Re 7a a 4.2 A(as , (ii) 4.2 A(as 8 (i) 5.2 A(as , (i) 5.6 A(as 8 (i) ,;.8 A(as , (i) ,,.8 A(as 8 (i) Ta'a&a#asa $ Pe a da 6a7a a Ka'a /a da Ka'a Ad0ek'i) A9a' Ma0-.k Ka'a si /ka'a (si k!1e) I"-. $ Pe d. Se i Ka0ia Te-1a'a Ge!/(a)i Sai s Ni"ai $ Beke(0asa-a Ci 'a aka a"a- seki'a( T!"! / -e !"! / Se-a /a' &e(-as9a(aka' Ci 'a aka 'a a# ai(

MINGGU ,3 Ta0.k $ Me s9.k.(i Nik-a' A"a(BT -.s 6426:)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) 5. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 6. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri ciri /acana yang baik. MINGGU ,4 Te-a $ Ke&.da9aa Ta0.k $ Re 7a- 9a B.da9a Ki'a Se"!ka B.da9a Ki'a BT -.s :, Ta0.k $ +!'! Ta da Pe(sa#a&a'a -.s :22:4 MINGGU ,6 Ta0.k $ <a(ka# Da(i Sa&a# -.s :62:5 1. Berbual secara bertatasusila tentang rumah panjang dengan menggunakan soalan pelbagai aras. 2. Membaca bahagian pengenalan sesebuah buku. 3. Mengkategorikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan. 4. Menyatakan maklumat penting dalam email yang dibaca. 5. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. 1. Membentangkan kesimpulan berdasarkan maklumat dengan menggunakan laras bahasa secara tepat dan padat. 2. Mengkategorikan maklumat yang dikemukakan mengikut keutamaan. 3. Mengemukakan Pe ."isa $ Ca'a'a Ga-&a( Re 7a a Ga-&a( &e(si(i Pe'a -i da Sa0ak

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Pe d. M!(a" PSK ,.2 A(as 8 (i) 4.2 A(as 2 (ii) 6.3 A(as 2 (i) >.2 A(as 8 (i) >.8 A(as 2 (i) Ta'a&a#asa $ Pe 0!d!# &i"a /a Ka'a '. //a" A9a' Ma0-.k Ni"ai $ Kasi# sa9a / He-a# 'i //i Ke(a0i a Pe ."isa $ Ga-&a( Re 7a a E-ai"

8., A(as 8 (ii) 3.2 A(as , (i) 5.2 A(as 2 (i) >.8 A(as 2 (i)

Ta'a&a#asa $ Pe 0!d!# &i"a /a Ka'a '. //a" A9a' Ma0-.k

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Pe d. M!(a" PSK Ni"ai $ Kasi# sa9a / He-a# 'i //i Ke(a0i a Pe ."isa $

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang diterima. 4. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. MINGGU ,: Ta0.k$ Sa'. Ne/a(a Pe"&a/ai Pe(a9aa -.s :>25; 1. Membahaskan pendapat pihak lain tentang rumah terbuka. 2. Memberikan kritikan yang positi* secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

Ga-&a( S.(a' Tidak Ras-i Dia"!/


i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Pe d. M!(a" PSK Ta'a&a#asa $ Pe 0!d!# &i"a /a Ka'a '. //a" A9a' Ma0-.k Ni"ai $ Kasi# sa9a / He-a# 'i //i Ke(a0i a Pe ."isa $ Ga-&a( S.(a' Tidak Ras-i Dia"!/ Teks ,.3 A(as , (ii) ,.3 A(as 2 (i) 8.8 A(as , (i) 8.8 A(as , (ii) 6., A(as , (i) Ta'a&a#asa $ +(asa Na-a A9a' Ak'i) A9a' Pasi) Pe a da <a7a a I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Se0a(a# Ni"ai $ Ke&e(a ia Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Ke(0asa-a Ke0.0.(a Ke(a0i a

3.2 A(as 2 (i) ,,.3 A(as 2 (i)

MINGGU ,5 Te-a $ Pe"a 7! /a Ta0.k $ *a.# Pe(0a"a a L.as Pa da /a

1. Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh. 2. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. 3. Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) intonasi, sebutan dan gaya yang bersahaja. Menolak hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan bahasa. Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan yang tepat. Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh. Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Membuat kesimpulan tentang maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan bukan gra*ik. Membaca tajuk tajuk kecil daripada risalah untuk mendapat gambaran umum. Membaca dan membuat andaian tentang kepentingan melakukan satu akti0iti pembelajaran yang menggunakan akhbar. Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina

G.(i daO(a / Me"a 7! / BT -.s 54 P!'(e' Ke a /a B' -.s 56255 MINGGU ,> Ta0.k $ Se(! !k 9a Me"a 7! / BT -.s 5>2>,

4.

5.

Pe ."isa $ I".s'(asi Ga-&a( B!(s.( Kad

1. 2.

,.3 A(as , (ii) 6., A(as , (i) 6.3 A(as , (i) :., A(as , (i) :., A(as 8 (i) 5.2 A(as 8 (i)

Ta'a&a#asa $ +(asa Na-a A9a' Ak'i) A9a' Pasi) Pe a da <a7a a

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Se0a(a# Ni"ai $ Ke&e(a ia Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Ke(0asa-a Ke0.0.(a Ke(a0i a Pe ."isa $ I".s'(asi Ga-&a( B!(s.( Kad Sa0ak Risa"a#

3.

4.

5.

6.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) karangan. MINGGU 2; Ta0.k $ Me(aka-ka Kisa# Pe(0a"a a BT -.s >22>4 1. Mengemukakan hasrat dengan dengan memberikan alasan yang kukuh. 2. Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda /acana. 3. Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca. 4. Merumus maklumat yang menarik dalam karya. 5. Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan menggunakan perkataan, ayat, intonasi dan gaya yang sesuai. 1. Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat. 2. Menjelaskan maksud perkataan, *rasa, ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan. 3. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Se0a(a# Ni"ai $ Ke&e(a ia Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Ke(0asa-a Ke0.0.(a Ke(a0i a Pe ."isa $ I".s'(asi Ga-&a( B(!s.( Kad Sa0ak Risa"a# Ce(i'a Ca'a'a I"-. $ Kes.sas'e(aa Me"a9. Ni"ai $ Baik Ha'i Ke0.0.(a Ke(0asa-a Pe ."isa $ Ga-&a( Be(si(i

,.3 A(as , (ii) ,.3 A(as 2 (ii) :., A(as 8 (i) :.2 A(as , (i) 5.4 A(as 8 (i) ,;.8 A(as 2 (i) ,,., A(as 8 (i)

Ta'a&a#asa $ +(asa Na-a A9a' Ak'i) A9a' Pasi) Pe a da <a7a a Pe(i&a#asa

MINGGU 2, Te-a $ Kes.sas'e(aa Ta0.k $ Ce(i'a Rak9a' Pa '. B.di BT -.s >>

,.4 A(as , (i) ,.4 A(as 2 (i) 8., A(as 2 (ii) 4., A(as 2 (i) 5.4 A(as , (i) 5.4 A(as 2 (i)

Ta'a&a#asa $ I-&.#a A6a"a Ka'a Ke(0a Ka'a Se(. Ka'a 1a /ka" A9a' A9a' Se(.a Pe a da <a7a a Pe(i&a#asa

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) Ta0.k $ Ce(i'a Asa"2.s." BT -.s ,;;2,;2 pada intonasi. 4. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda /acana yang sesuai. 5. Menyusun isi dan menggunakan penanda /acana yang sesuai. 6. Menyusun maklumat dan menyampaikan cerita menggunakan laras bahasa yang sesuai. CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25=4=2;,3 HINGGA ,4=6=2;,3 1. Membaca cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita. 3. Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas. 4. Menjelaskan perkara yang menarik. 5. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita. I"-. $ Kes.sas'e(aa Me"a9. 3., A(as 8 (i) 4.2 A(as 2 (i) 6.6 A(as 2 (i) ,,.2 A(as 2 (i) ,,.8 A(as 2 (i) Ta'a&a#asa $ I-&.#a A6a"a Ka'a Ke(0a Ka'a Se(. Ka'a 1a /ka" A9a' A9a' Se(.a Pe a da <a7a a Pe(i&a#asa Ni"ai $ Baik Ha'i Ke0.0.(a Ke(0asa-a Pe ."isa $ Ga-&a( Be(si(i Teks Ce(i'a I".s'(asi

Teks Ce(i'a I".s'(asi


i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

MINGGU 22 MINGGU 28 MINGGU 23 Ta0.k $ Ce(i'a Te"ada BT -.s ,;8 2,;4

MINGGU 24 Ta0.k $ Ce(i'a L.a(

1. Menghuraikan idea yang menyakinkan dengan laras bahasa yang betul.

Ta'a&a#asa $ I-&.#a A6a"a Ka'a Ke(0a Ka'a Se(.

I"-. $ Kes.sas'e(aa Me"a9. Ni"ai $

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) Ne/a(a 2. Mengkategorikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan. 3. Menjelaskan tema dan persoalan. 4. Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. MINGGU 26 TEMA $ KESIHATAN Ta0.k $ Se0a#'e(a Se1a 0a / Usia Diki( Ba(a' BT -.s ,,8 Ta0.k $ Maka a Di0a/a Kesi#a'a Te(1e"i#a(a BT -.s ,,3 2,,6 1. Memberikan ja/apan yang tepat dengan alasan yang munasabah. 2. Mengamati inti pati perbincangan tentang punca obes untuk menyuarakan pandangan. 3. Menyuarakan pandangan tentang kesan tidak melakukan akti0iti *i1ikal. 4. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Ka'a 1a /ka" A9a' A9a' Se(.a Pe a da <a7a a Pe(i&a#asa Baik Ha'i Ke0.0.(a Ke(0asa-a Pe ."isa $ Ga-&a( Be(si(i Teks Ce(i'a I".s'(asi

I"-.$ P*K Sai s Ta'a&a#asa $ Ka'a Ma0-.k A9a' Ma0-.k Ta da Ba7a Ni"ai $ Ke&e(si#a +i%ika" Me 'a" Me 0a/a Kesi#a'a Kes9.k.(a Pe ."isa $ Ce(a-a# Re 7a a P!s'e( Ga-&a( Pe'ika

,.2 A(as ,(iii) 3., A(as , (i) 3., A(as ,(ii) 4.2 A(as 8 (ii)

MINGGU 2: Ta0.k $ Si#a' Ta 1a

1. Mengemukakan isi yang diperoleh daripada teks dengan jelas. 2. Mengkategorikan isi

8., A(as , (i) 8., A(as , (ii) 4.2 A(as 8 (ii) 6.4 A(as 8 (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Ma0-.k A9a' Ma0-.k Ta da Ba7a

I"-.$ P*K Sai s

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) R!k!k BT -.s ,,:2,2; 3. penting berdasarkan topik kesan merokok. Membaca dan mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Merumuskan pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang disampaikan. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat. Menulis ayat dalam bentuk tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

4. 5.

5.8 A(as 2 (i) ,;.2 A(as 2 (i) ,,.3 A(as 8 (i)

Ni"ai $ Ke&e(si#a +i%ika" Me 'a" Me 0a/a Kesi#a'a Kes9.k.(a Pe ."isa $ Ce(a-a# Re 7a a P!s'e( Ga-&a( Pe'ika

6.

+.

MINGGU 25 Ta0.k $ Ta /a Pe e '. Kesi#a'a

1. Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 2. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang disampaikan. 3. Menyuarakan pandangan tentang kepentingan mencuci tangan dengan betul. 4. Mengedit dan

3., A(as , (ii) 6.6 A(as , (i) ,;.2 A(as 8 (i) ,,.3 A(as 8 (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Ma0-.k A9a' Ma0-.k Ta da Ba7a

I"-.$ P*K Sai s Ni"ai $ Ke&e(si#a +i%ika" Me 'a" Me 0a/a Kesi#a'a Kes9.k.(a Pe ."isa $ Ce(a-a# Re 7a a P!s'e(

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) membetulkan kesatuan idea dalam karangan. MINGGU 2> TEMA $ SE*ARAH Ta0.k $ Se0a(a# S.-&e( Pe /a0a(a Pa '. Pe /e-&a(aa BT -.s ,2: Ta0.k $ Ke-&a(a Se0a(a# BT -.s ,25 2 ,8; MINGGU 8; Ta0.k $ Ba#a Se0a(a# BT -.s ,8, @ ,84 1. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks secara analitis. 2. Menukarkan maklumat daripada bentuk teks kepada bentuk puisi. 3. Menterjemahkan maklumat dalam bentuk lakaran kerangka. 4. Menulis ayat dalam perenggan dalam bentuk tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 5. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan dengan terperinci. 1. Membaca perenggan pertama dan perenggan terakhir dalam suatu teks bagi mendapatkan maklumat umum. 2. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. 3. Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. 4. Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca.

Ga-&a( Pe'ika I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Rasi! a" Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Beke(0asa-a

,.4 A(as 8 (i) 3., A(as 2 (i) 5.8 A(as 8 (i) >.2 A(as 2 (i) ,;., A(as 2 (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Pe e/as Ka'a Pe /.a' Hada1a Ka'a Pe /.a' Be"aka / Ka'a Pe /.a' Be&as A9a' Ma0-.k Pe(i&a#asa

Pe ."isa $ Ca'a'a Pe'ika I".s'(asi Re 7a a Dia"!/ I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Rasi! a" Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Beke(0asa-a

,.4 A(as 8 (i) 8.2 A(as , (i) 3.8 A(as 8 (i) 6.3 A(as , (ii) :.8 A(as , (i) 5., A(as 2 (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Pe e/as Ka'a Pe /.a' Hada1a Ka'a Pe /.a' Be"aka / Ka'a Pe /.a' Be&as A9a' Ma0-.k Pe(i&a#asa

Pe ."isa $ Ca'a'a Pe'ika I".s'(asi Re 7a a

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) 5. Membina ayat majmuk menggunakan kata hubung. 6. Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah la/an dengan sopan. 1. Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. 2. Mendapatkan maklumat daripada tokoh yang dikenali. 3. Menghasilkan syair secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Dia"!/
i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

MINGGU 8, Ta0.k $ Kesa Se0a(a# BT -.s ,862,8:

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Rasi! a" Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Beke(0asa-a

6., A(as 8 (i) :.2 A(as 8 (i) ,;., A(as 8 (i) ,,.2 A(as 8 (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Pe e/as Ka'a Pe /.a' Hada1a Ka'a Pe /.a' Be"aka / Ka'a Pe /.a' Be&as A9a' Ma0-.k Pe(i&a#asa

Pe ."isa $ Ca'a'a Pe'ika I".s'(asi Re 7a a Dia"!/

MINGGU 82 TEMA $ PENGETAHUA N AM Ta0.k $ Se(&a Ta#.

1. Mengemukakan 5 soalan yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan. 2. Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. 3. Memberikan penjelasan

,.2 A(as 2 (i) ,.2 A(as 2 (ii) 8.2 A(as 2 (i) 4.2 A(as , (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Pe-e(i Ka'a Pe-&e da Ka'a Ga da Ka'a Na-a K#as Ka'a Pi 0a-a Pe(i&a#asa

I"-. $ Sai s Se0a(a# Se i &i a Sas'e(a Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) Na%aKe7a //i#a Aka" BT -.s ,3, Ta0.k $ Pe"ik Ta1i Be a( BT -.s ,322,33 terhadap ja/apan yang diberikan. 4. Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1. Membuat andaian berdasarkan *akta atau maklumat yang diperoleh. 2. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca. 3. Menggunakan perkataan, *rasa dan ayat yang menarik untuk membina karangan. MINGGU 88 Ta0.k $ I da# 9a Se i Bi a BT -.s ,35 2 ,4, 1. Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan menggunakan bukti yang sahih. 2. Menggunakan perkataan, *rasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis perenggan isi. 3. Mengambil imlak ayat

Ke&e(a ia Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Ke(0asa-a Ke(a0i a Rasi! a" He-a# Ti //i Be(dika(i Kasi# Sa9a / Pe ."isa $ Re 7a a Ga-&a( Ce(eka
i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

6.6 A(as , (ii) :.8 A(as 8 (i) 5.6 A(as 2 (i)

8.2 A(as 2 (i) 5.6 A(as 2 (i) 5.6 A(as 2 (i) >., A(as , (i) ,,., A(as ,(i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Pe-e(i Ka'a Pe-&e da Ka'a Ga da Ka'a Na-a K#as Ka'a Pi 0a-a Pe(i&a#asa

I"-. $ Sai s Se0a(a# Se i &i a Sas'e(a Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Ke&e(a ia Pa'(i!'is-e

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) H!(-a'2-e /#!(-a'i Ke(0asa-a Ke(a0i a Rasi! a" He-a# Ti //i Be(dika(i Kasi# Sa9a / Pe ."isa $ Re 7a a Ga-&a( Ce(eka CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ,8=>=2;,3 HINGGA 2,=>=2;,3 2., A(as , (i) Ta'a&a#asa $ 2.2 A(as 8 (i) I-&.#a A1i'a 6.8 A(as 8 (i) Ka'a Ke(0a >., A(as 8 (i) Ka'a H.&. / ,;.8 A(as 8 (i) Ka'a Na)i A9a' Ma0-.k A9a' Pasi) Pe(i&a#asa

dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 4. Memberika komen tentang perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU 83 MINGGU 84 TEMA $ PERTANIAN Ta0.k$ Pe('a ia Pe 0a a Kese0a#'e(aa La/. Dasa( Pe('a ia Ne/a(a BT -.s ,44 Ta0.k $ Le-&a# B.a#2 &.a#a BT -.s ,46 @ ,45 1. Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. 2. Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan. 3. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. 4. Membuat ringkasan daripada teks dalam bentuk perenggan. 5. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda CUTI HARI KEBANGSAAN 8,=5=2;;> (ISNIN)

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Ke(a0i a Pa'(i!'is-e Kes9.k.(a

Pe ."isa $ Ga-&a( Pe'ika Teks Ak#&a(

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i))

baca yang betul. MINGGU 86 Ta0.k $ Pe 'e( aka BT -.s ,4>2,6, 1. Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. 2. Mengulas *akta tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang /ajar. 3. Merumuskan isi isi yang menarik dalam teks yang dibaca. 4. Merujuki media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. 5. Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran gra*ik. 6. Menyatakan isi utama dan menghuraikannya dengan menggunakan ayat yang gramatis. +. Membuat ringkasan daripada teks dalam bentuk perenggan. ,. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. 1. Mengulas *akta tentang sesuatu topik. 2. Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai.

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Ke(a0i a Pa'(i!'is-e Kes9.k.(a

8., A(as , (i) 8.2 A(as 8 (i) 6., A(as 2 (i) :.8 A(as 8 (ii) 5., A(as 2 (i) 5.3 A(as , (i) >.2 A(as 2 (i) ,;.8 A(as 8 (i)

Ta'a&a#asa $ I-&.#a A1i'a Ka'a Ke(0a Ka'a H.&. / Ka'a Na)i A9a' Ma0-.k A9a' Pasi) Pe(i&a#asa

Pe ."isa $ Ga-&a( Pe'ika Teks Ak#&a(


i !"#$% &eta &emikiran yang sesuai. '%B(!)

MINGGU 8: Ta0.k $ E A! Diese" BT -.s ,622,63

2.2 A(as 2 (i) 8.2 A(as 8 (i) :.8 A(as 8 (ii) 5.3 A(as , (i) ,;.8 A(as 8 (i)

Ta'a&a#asa $ I-&.#a A1i'a Ka'a Ke(0a Ka'a H.&. / Ka'a Na)i A9a' Ma0-.k

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Ke(a0i a

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) 3. Merumuskan isi isi yang menarik dalam teks yang dibaca. 4. Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 5. Membuat ringkasan daripada teks dalam bentuk perenggan. MINGGU 85 MINGGU 8> TEMA $ SAIN DAN REKA CIPTA Ta0.k $ Ci1'aa Sai s Me-.da#ka Ma .sia N9a 9ia Sai s B' -.s ,6> Ta0.k$ Sai s Da"aKe#id.1a BT. -.s ,:; @ ,:2 1. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat. 2. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk. 3. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan tepat dan tersusun berpandukan peraturan peraturan tertentu. 4. Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang alat ciptaan sains berdasarkan pengalaman secara bersopan. Pa'(i!'is-e Kes9.k.(a

A9a' Pasi) Pe(i&a#asa Pe ."isa $ Ga-&a( Pe'ika Teks Ak#&a( CUTI DEPABALI DAN A<AL MUHARAM 28=,;=2;,3 DAN 24=,;=2;,3

I"-. $ Sai s Ge!/(a)i ,.8 A(as 8 (ii) ,.8 A(as 8 (iii) 3.2 A(as 8 (i) 5.2 A(as , (i) Ta'a&a#asa $ A9a' Pe 9a'a A9a' Ta 9a A9a' Pe(i 'a# A9a' T. //a" A9a' Ma0-.k Ka'a Pe /.a' Ni"ai $ Me /#a(/ai *asa Me 7i 'ai I"-. Kes9.k.(a Me /#!(-a'i Pe ."isa $ Ga-&a( Re 7a a Ce(1e

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) MINGGU 3; Ta0.k $ R!&!' Me-&a '. Ma .sia BT -.s ,:82,:6 1. Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 2. Memberikan pandangan tentang ciri ciri penulisan genre. 3. Menyatakan perbe1aan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. 4. Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 1. Menyatakan isi sampingan dan menghuraikannya supaya menjadi ayat yang gramatis. 2. Menggunakan borang pengurusan gra*ik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan. 3. Menulis karangan lengkap yang bersesuaian dengan *ormat. 4. Memberikan pandangan terhadap pihak lain tentang sesuatu bahan. 5. Merayu dengan menggunakan strategi

I"-. $ Sai s Ge!/(a)i 8., A(as 2 (ii) 6.2 A(as 2 (i) 6.2 A(as 8 (i) :.2 A(as , (i) Ta'a&a#asa $ A9a' Pe 9a'a A9a' Ta 9a A9a' Pe(i 'a# A9a' T. //a" A9a' Ma0-.k Ka'a Pe /.a' Ni"ai $ Me /#a(/ai *asa Me 7i 'ai I"-. Kes9.k.(a Me /#!(-a'i Pe ."isa $ Ga-&a( Re 7a a Ce(1e I"-. $ Sai s Ge!/(a)i Ni"ai $ Me /#a(/ai *asa Me 7i 'ai I"-. Kes9.k.(a Me /#!(-a'i Pe ."isa $ Ga-&a( Re 7a a Ce(1e

MINGGU 3, Ta0.k $ Tek !"!/i Ba#a(. Me /.asai Desa B' -.s ,:8 2,:>

,.3 A(as 8 (i) 5.3 A(as 2 (i) 5.6 A(as , (i) 5.6 A(as , (ii) ,,.3 A(as , (i)

Ta'a&a#asa $ A9a' Pe 9a'a A9a' Ta 9a A9a' Pe(i 'a# A9a' T. //a" A9a' Ma0-.k Ka'a Pe /.a'

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) yang berkesan untuk memujuk pihak lain. CUTI BERGANTI DEEPABALI ,>=,;=2;;> (ISNIN) 1. Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan. 2. Menceritakan peristi/a tsunami dengan penuh penghayatan dengan menggunakan bahasa, gaya dan intonasi yang baik. 3. Menyatakan pendapat tentang kejadian tsunami yang didengar. 4. Membina isi utama dan isi sampingan menjadi perenggan yang koheren. 1. Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan menggunakan hujah yang rasional. 2. Mengulas peristi/a yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. 3. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan dan pemilihan perkataan dalam teks. I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Rasi! a" Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Beke(0asa-a Pe ."isa $ Teks d!k.-e 'a(i Ga-&a( Ra0a# Be(i'a Dia"!/ Re 7a a

MINGGU 32 TEMA $ HUBUNGAN SERANTAU Ta0.k $ *i(a Se(a 'a. Ka'a M.'ia(a BT -.s ,58 Ta0.k $ Misi Ke-a .siaa BT -.s ,532,56

2., A(as , (ii) 2., A(as 2 (i) 5.3 A(as 8 (i) >.2 A(as , (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Pe eka Ka'a Ma0-.k I-&i#a Sisi1a A9a' T. //a" A9a' Ma0-.k Pe(i&a#asa

MINGGU 38 Ta0.k $ *i(a Bes'a(i BT -.s ,5: 2,5>

2., A(as 8 (i) 3.8 A(as , (i) :.8 A(as 2(i) ,;.2 A(as , (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Pe eka Ka'a Ma0-.k I-&i#a Sisi1a A9a' T. //a" A9a' Ma0-.k Pe(i&a#asa

I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Rasi! a" Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Beke(0asa-a Pe ."isa $ Teks d!k.-e 'a(i Ga-&a( Ra0a#

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) 4. Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pelbagai bahan yang dibaca. MINGGU 33 Ta0.k $ Ne/a(a Se(a 'a. B' -.s ,>;2,>8 1. Mengenal pasti penggunaan perkataan dan *rasa dalam dialog. 2. Menerima atau menolak pandangan dengan memberikan alasan dan rasional dalam sesuatu perundingan untuk mendapatkan persetujuan. 3. Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesbuah karya. 1. Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 2. Menghuraikan penggunaan penanda /acana yang sesuai. 3. Menyampaikan pengucapan umum tentang sistem suria. 4. Mempengaruhi rakan untuk menerima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk.

Be(i'a Dia"!/ Re 7a a I"-. $ Ka0ia Te-1a'a Ni"ai $ Rasi! a" Pa'(i!'is-e H!(-a'2-e /#!(-a'i Beke(0asa-a Pe ."isa $ Teks d!k.-e 'a(i Ga-&a( Ra0a# Be(i'a Dia"!/ Re 7a a I"-. $ Sai s Se0a(a# Sas'e(a Ni"ai $ Be(dika(i He-a# Ti //i H!(-a'2-e /#!(-a'i Ke(a0i a Ke(0asa-a Pa'(i!'is-e Ke&e(a ia Ke0.0.(a Be(.sa#a Pe ."isa $

3.3 A(as 8 (i) 6.2 A(as , (i) ,,., A(as 2 (i)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Pe eka Ka'a Ma0-.k I-&i#a Sisi1a A9a' T. //a" A9a' Ma0-.k Pe(i&a#asa

MINGGU 34 TEMA $ ANGKASA LEPAS

2.2 A(as , (i) 8.8 A(as 2 (i) 3.3 A(as 2 (i) 5.3 A(as 8 (ii)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Ba '. A9a' Ta 9a A9a' Se(.a Ka'a Na-a K#as Ka'a Pi 0a-a Ta da Ba7a

Ta0.k $ Sa'. Pe e(!kaa Dia"!/ Pe-i a' A /kasa BT -.s ,>:

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) Ta0.k $ Bi0ak Be(k!-. ikasi BT -.s ,>522;;

U7a1a Dia"!/ *ad.a"

MINGGU 36 Ta0.k $ Pe 7i 'a A /kasa BT -.s 2;, @ 2;8

1. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan angkasa. 2. Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsur paralinguistik secara menyakinkan. 3. Membaca contoh sinopsis, bibliogra*i, indeks dan glosari sesebuah buku. 4. Menghuraikan penggunaan penanda /acana yang sesuai.

8.8 A(as 8 (i) 6., A(as 8 (ii) 6.3 A(as 8 (i) 5.3 A(as 8 (ii)

Ta'a&a#asa $ Ka'a Ba '. A9a' Ta 9a A9a' Se(.a Ka'a Na-a K#as Ka'a Pi 0a-a Ta da Ba7a

I"-. $ Sai s Se0a(a# Sas'e(a Ni"ai $ Be(dika(i He-a# Ti //i H!(-a'2-e /#!(-a'i Ke(a0i a Ke(0asa-a Pa'(i!'is-e Ke&e(a ia Ke0.0.(a Be(.sa#a Pe ."isa $ U7a1a Dia"!/ *ad.a" Ga-&a(

Ta0.k $ A"a- A /kasa BT -.s 2;3 @ 2;6

1. Membaca contoh sinopsis, bibliogra*i, indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum. 2. Mengambil imlak pelbagai laras dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

6.3 A(as 8 (i) >., A(as 2 (i) ,;.2 A(as , (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK DATOK KERAMAT (2) KUALA LUMPUR. Disediaka !"e# $ P . R!s#a i%a &'.M!#d S#a(i)) 3. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kata dan tanda baca dalam teks. CUTI AKHIR TAHUN 22=,,=2;,3 HINGGA 3=,=2;,4