Anda di halaman 1dari 6

SHABANA MUNAWWARAH BINTI ISHAK HASIL PEMBACAAN-PRAKTIKUM FASA III/SEMESTER 7

TAJUK BUKU : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN


PENULIS : AZIZUL RAHMAN ABDUL RAHMAN MOHAMMAD SALLEH RAHAMAD

SUB TAJUK

: Pantun Melayu: Cerminan Usaha Memartabatkan Profesion Keguruan.

Pantun Melayu dan Citra Guru. Bagaimana pantun Melayu dapat dikaitkan dengan usaha memartabatkan profesion keguruan? Pantun merupakan khazanah seni Melayu yang bersifat cendekia dan estetis berfungsi sebagai wahana ilmu untuk menyampaikan fikiran dan perasaan. Pantun-pantun yang dipilih untuk perbincangan dalam naskhah ini dipetik daripada buku 1000 Pantun ongdang !ayang yang diselenggarakan oleh Madulara"terbitan #ementerian #ebudayaan"#esenian dan $arisan Malaysia. Masyarakat umum dan indi%idu yang memilih ker&aya guru khususnya"harus melihat mese& yang tersirat dalam pantun-pantun tersebut daripada aspek berikut' (. ((. (((. #epentingan guru dalam menuntut ilmu. #ewa&aran profesion keguruan dihormati oleh masyarakat. Penghargaan masyarakat terhadap profesion keguruan.

SHABANA MUNAWWARAH BINTI ISHAK HASIL PEMBACAAN-PRAKTIKUM FASA III/SEMESTER 7

A. KEPENTINGAN GURU DALAM MENUNTUT ILMU

)nak .ina pergi berburu" Buruan dapat dibawa balik/ 0idup di dunia mesti berguru" )gar dapat ilmu yang baik.

Pantun di atas bermaksud bahawa setiap manusia mesti menuntut ilmu manakala ilmu itu pula akan diperoleh apabila seseorang itu berguru. Pantun ini dapat dikaitkan dengan firman )llah !$* yang bermaksud" Wahai orang yang beriman,apabila dikatakan kepada kamu berikanlah sedikit ruang dalam majlis,maka berikanlah,nescaya Allah memperluas ruang untuk kamu. Allah mengangkat darjat orang yang dikurniakan ilmu kepada mereka dan (ingatlah) Allah itu Maha Mengetahui terhadao apa sahaja yang kamu kerjakan +al-Mu&addah'11, -leh itu"dapatlah dirumuskan bahawa pantun ini mengungkapkan tugas dan tanggung&awab yang dipikul oleh para guru iaitu menyampaikan ilmu yang baik. *ugas dan tanggung&awab itu hanya akan ber&aya apabila si guru melaksankannya sebagai satu amanah. Pelita minyak tiap pen&uru" 0ingga ke pagi tidak dialih/ 1uru banyak perkara guru" Berhati-hati waktu memilih.

SHABANA MUNAWWARAH BINTI ISHAK HASIL PEMBACAAN-PRAKTIKUM FASA III/SEMESTER 7

Pantun di atas membawa maksud apabila seseorang itu hendak bela&ar"perkara yang harus diberi keutamaan ialah memilih guru. Pada era kini"kepopularan sesebuah institusi di sekolah &uga bergantung kepada tahap profesionalisme tenaga penga&arnya. 2ingkasnya"guru perlu menyedari bahawa baik buruk ime& mereka bergantung kepada corak penga&aran mereka. !elain itu"guru ialah insane yang dipercayai oleh masyarakat dalam membentuk sahsiah golongan muda. alam hal ini" )bdul 0alim al-Muhammadi +1331, men&elaskan bahawa guru adalah ejen kepada keberkesanan pendidikan. Walau sebaik mana pun sistem pendidikan,maksud yang ingin disampaikan tidak akan menapai matlamatnya jika ejen menyampaikannya tidak efektif, Pendeknya"para guru hendaklah menyedari bahawa masyarakat berhak memilih guru yang terbaik untuk anak-anak mereka. -leh itu"para guru disarankan tidak berkecil hati sekiranya corak penga&aran"peranan dan personaliti mereka sentiasa diberi perhatian apatah lagi dikritik oleh masyarakat. #alau ikut pergi berburu" 7lakkan diri ditikam onak/ *idak kutuntut ilmunya guru" #alau dirinya setengah masak.

Bait pantun di atas membawa maksud seseorang tidak akan menuntut ilmu daripada guru yang diketahui cetek ilmunya. -leh hal yang demikian"sewa&arnya para guru memberi perhatian bahawa masyarakat ini telah terdedah dengan era ledakan maklumat. !elaku model unggul kepada murid"para guru hendaklah menggunakan peluang yang disediakan oleh kera&aan untuk menyambung pela&aran ke peringkat yang lebih tinggi. 4saha ini bertu&uan untuk melahirkan modal insan yang berhemah tinggi"berfikiran waras dan mampu mengemukakan idea bernas. #epentingan menguasai ilmu ini terungkap dalam al-5uran menerusi firman-6ya ' !esungguhnya yang takut kepada )llah antara hamba-6ya ialah ahli ilmu.

SHABANA MUNAWWARAH BINTI ISHAK HASIL PEMBACAAN-PRAKTIKUM FASA III/SEMESTER 7

+8aatir'9:,

B. KEWAJARAN PROFE ION KEGURUAN DI!ORMATI MA "ARAKAT.

Bawa senapang dengan peluru" Masuk ke hutan hendak memburu/ (lmu kautuntut semalam lalu" ;angan kaucuba melawan guru.

2angkap ini membawa maksud bahawa murid-murid diingatkan supaya tidak melawan guru. !ekiranya guru menga&ar dengan ikhlas dan &u&ur"ilmu yang disampaikannya akan sentiasa diberkati )llah. -leh itu"guru haruslah menga&ar muridnya dengan menggunakan landasan ilmu yang betul agar minda dan akidah murid tidak terpesong.

Pergi memburu ke hutan lama" apat rusa di waktu pagi/ #alau ilmu kudapat sama" 4saha guru kusan&ung tinggi.

)mbil pedoman di gunung daik" #apal belayar menu&u barat/ Bila mendapat guru yang baik" (lmu yang dapat men&adi berkat. #apal menu&u sebelah barat" #e tanah seberang membawa halia/ Bila ilmu mendapat berkat" !emua orang memandang mulia.

SHABANA MUNAWWARAH BINTI ISHAK HASIL PEMBACAAN-PRAKTIKUM FASA III/SEMESTER 7

#etiga-tiga rangkap tersebut menekankan san&ungan

terhadap guru yang

mencurah ilmu. 1uru haruslah men&aga sahsiah dan mengikhlaskan diri dalam mendidik murid"sama ada di dalam bilik dar&ah mahu pun di luar. Melalui peribadi yang baik"maka didikan yang disampaikan akan beroleh keberkatan. -leh itu"para guru wa&ar menyedari akan hakikat kedudukan mereka yang tinggi pada mata agama. #esedaran sedemikian mampu memekarkan rasa bangga dalam sanubari warga pendidik terhadap profesion mereka. !ekali gus"meningkakan keseronokkan dan semangat untuk melaksanakan tugas mendidik dengan sabar dan amanah.

C. PENG!ARGAAN MA "ARAKAT TER!ADAP PROFE ION KEGURUAN. ;ahit ba&u sama selendang" *idak cukup sebola benang/ ;asa guru mesti dikenang" Barulah hidup bersenang lenang. Berlenggang-lenggok si anak Minang" !ambil membawa si daun palas/ $alau hidup bersenang-lenang" ;asa guru perlu dibalas.

ua rangkap pantun di atas menyerlahkan sikap yang harus diamalkan oleh semua golongan iaitu mengenang &asa guru dan keperluan membalasnya.

SHABANA MUNAWWARAH BINTI ISHAK HASIL PEMBACAAN-PRAKTIKUM FASA III/SEMESTER 7

!alah satu cara masyarakat di negara ini menghargai &asa dan pengorbanan guru adalah menerusi sambutan 0ari 1uru pada tarikh keramat 1< Mei"saban tahun. !ambutan tersebut merupakan manifestasi penghormatan rakyat Malaysia terhadap sumbangan dan &asa guru di seluruh tanah air.