Anda di halaman 1dari 12

PERJANJIAN PEMBAYARAN KOMISEN/MANFAAT ATAS MENJAYAKAN USAHASAMA KERJA-KERJA MELOMBONG/MENYEDUT PASIR, DI SUNGAI TERSAT, KUALA BERANG, TERENGGANU.

Satu Perjanjian telah dimeterai pada , 2014.

DI ANTARA

A RAHMAN BIN NGAH, NO. K/PENGENALAN : 570618-11-5075, dan beralamat di No. 76A, Kampung Tapah Jenagoh, 21700 Kuala Berang, Terengganu (selepas daripada ini disebut sebagai pihak PEMEGANG KONSESI pada satu bahagian,

DAN

KHAIRUL ANNUAR BIN AHMAD BUSTAMAN, NO. K/PENGENALAN : 770610-10-5477) dan beralamat di No. .(selepas daripada ini disebut JURU PERUNDING pada satu bahagian yang lain.

DENGAN INI TERSURAT DENGAN NYATA BAHAWASANYA:A Pemegang Konsesi telah memeterai perjanjian Usahasama bersama MENANG AMALGAMATED SDN. BHD. (126743-D) sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965, selepas daripada ini disebut sebagai PEMODAL KONSESI bagi tujuan menjalankan aktiviti melombong/menyedut, memproses, mengangkut pindah dan menjual pasir sungai. Pemegang Konsesi memberi kuasa penuh dan tidak terhad kepada Juru Perunding untuk : a. mentadbir, mengurus dan memasarkan Perancangan Pelaksanaan Penuh, menjayakan Usahasama Projek Konsesi Pasir. b. mengenalpasti, menilai dan memutuskan, Pemodal Konsesi yang bersetuju dengan pra syarat bagi menjalankan Usahasama Projek Konsesi Pasir. c. menetapkan amaun dan menerima bayaran pendahuluan Pampasan dan pembayaran bakinya, setelah Pemilik Konsesi dan Pemodal Konsesi menandatangani Perjanjian Usahasama Projek Konsesi Pasir. d. menetapkan amaun komisen per tan metrik yang dirundingkan bersama prospek Pemodal Konsesi. e. mengatur dan mengagihkan bahagian-bahagian komisen yang akan berbayar kepada Rakan Kerjasama dan Introducer C Juru Perunding mempunyai hubungan dan berjaya meyakin dan membawa ke meja perundingan antara PEMEGANG KONSESI dan PEMODAL KONSESI bagi menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut di atas.

Bayaran Pindahan Hak dan Tanggungjawab Konsesi dibayar kepada Juru Perunding oleh Pemodal Konsesi sebanyak RM400,000.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ratus Ribu Sahaja), di persetujui untuk diagihkan antara Pemegang Konsesi dan Juru Perunding menurut peratusan 40%/60% (Peratus : Empat Puluh/Enam Puluh). Sebagai balasan perkhidmatan Juru Perunding, Pemegang Konsesi bersetuju membayar komisen dari setiap pembayaran yang diterima oleh Pemegang Konsesi dari Pemodal Konsesi. Pemegang Konsesi bersetuju untuk membayar komisen kepada Juri Perunding sebagaimana terkandung di dalam Perjanjian ini dan tertakluk kepada terma-terma Perjanjian ini.

MAKA DENGAN INI Pemegang Konsesi dan Juru Perunding akan memeterai Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan terma-terma serta definasi yang akan digunakan untuk menjelaskan lagi erti atau maksud dalam perjanjian ini.

ARTIKEL 1 INTEPRETASI DAN DEFINASI SEKSYEN 1.01 1. Di dalam Perjanjian ini di mana terdapat kalimat atau perkataan yang tertera akan memberi maksud-maksud berikut seperti di bawah:PERKATAAN Projek Pasir MAKSUD Konsesi Pasir A. RAHMAN BIN NGAH, NO. K/PENGENALAN : 570618-11-5075, dan beralamat di No. 76A, Kampung Tapah Jenagoh, 21700 Kuala Berang, Terengganu, telah mendapat Konsesi Melombong Pasir, No. Permit (PTHT. 03/72/2011/0004) dari Kerajaan Negeri Terengganu, di atas tanah, Sungai Tersat, Kuala A. RAHMAN BIN NGAH, NO. K/PENGENALAN : 570618-11-5075, dan beralamat di No. 76A, Kampung Tapah Jenagoh, 21700 Kuala Berang, Terengganu, telah mendapat Konsesi Melombong

Pemegang Konsesi

Pasir, No. Permit (PTHT. 03/72/2011/0004) dari Kerajaan Negeri Terengganu, di atas tanah, Sungai Tersat, Kuala Berang, Ulu Terengganu, bagi menjalankan aktiviti-aktiviti meneroka, melombong, memproses dan menjual pasir kepada pembeli tempatan. Pemodal Konsesi MENANG AMALGAMATED SDN. BHD. (126743-D), sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 yang beralamat di 51-MEZZANINE, JALAN MEDAN SETIA 1, BUKIT DAMANSARA 50490, KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN, adalah syarikat yang akan membiayai perbelanjaan untuk pelaksanaan penuh projek, mempunyai kuasa penuh di dalam pengurusan kewangan dan organisasi, melaksanakan secara total dalam aliran proses untuk merancang, mengatur, melaksana, menyelia proses pra operasi, operasi dan pasca operasi secara teratur. Kerjasama di antara Pemegang Konsesi dan Pemodal Konsesi bagi menjalankan aktiviti-aktiviti sebagaimana tersebut. Mana-mana pembeli/pelanggan tempatan yang membeli pasir. Mendapat Ringgit Malaysia : Tiga dan Sen Lima Puluh Sahaja (RM3.50) bagi setiap Tan Metrik daripada jumlah kasar, kuantiti pasir yang dijual.

Usahasama

Pembeli

Hak Pemegang Konsesi

Hak Juru Perunding

Mendapat Ringgit Malaysia : Satu dan Sen Lima puluh Sahaja (RM1.50) daripada jumlah Hak Pemegang Konsesi Individu dan/atau sekumpulan individu Dalaman sebagaimana yang dinyatakan di dalam Lampiran A atau manamana individu yang bertanggung jawab melancarkan proses di Jabatan berkaitan dan bahagian kewangan Pemilik Kontrak. Mendapat sebahagian dari Hak Juru Perunding yang telah dipersetujui seperti lampiran A. Mendapat sebahagian dari Hak Pemegang Konsesi yang telah dipersetujui seperti lampiran A. Bermaksud bulan-bulan kalendar. Pembayaran jumlah komisen tersebut boleh di buat ke akaun persendirian dan/atau penama yang dinamakan oleh Juru Perunding dan/atau akaun semasa Perniagaan/Syarikat milikan Juru Perunding. Urusniaga penjualan Pasir tersebut termasuklah tetapi terhad kepada segala urusan yang berkaitan Urusniaga tersebut, pemasaran, tempahan, pembayaran tempahan dan penerimaan wang hasil Urusniaga tersebut.

Rakan Kerjasama

Hak Rakan Kerjasama

Hak Introducer

Bulan Akaun Komisen Juru Perunding

Urusniaga Tersebut

Ringgit Malaysia (RM) Tahun Jantina

Matawang yang sah digunakan disegi undang-undang Malaysia. Bermaksud tahun kalendar Perkataan yang memberi maksud jantina lelaki akan memasukkan sekali jantina perempuan dan apa-apa jantina lain sebaliknya dan perkataan yang membawa erti tunggal memasukkan sekali erti banyak atau ramai dan sebaliknya.

ARTIKEL 2 SEKSYEN 2.01 PENYERAHAN HAK/PESAKA Juru Perunding berhak menyerah faedah-faedah, beban liabiliti di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak Ketiga, sekiranya berlaku apa-apa musibah yang tidak diingini ke atas Juru Perunding.

ARTIKEL 3 SEKSYEN 3.01 PEMBUKAAN AKAUN BANK BERSAMA Sehingga ditamatkan menurut sebagaimana Perjanjian Usahasama, Pemegang Konsesi akan menerima bayaran KOMISEN daripada Operator Konsesi, melalui sebuah Akaun Bersama Tidak Boleh Batal & Ubah, antara Pemegang Konsesi dan Juru Perunding, dengan Arahan Bayaran (Standing Instruction) kepada akaun-akaun, Pemegang Konsesi dan Juru Perunding, dengan pecahan 57%/43% ( Peratus : Lima Puluh Tujuh/Empat Puluh Tiga).

ARTIKEL 4 SEKSYEN 4.01 PEMBAYARAN KOMISEN Sehingga ditamatkan menurut sebagaimana Perjanjian Usahasama, Pemegang Konsesi akan menunaikan Hak Juru Perunding tanpa had tempoh dari tarikh menandatangani Perjanjian ini seperti berikut:(i) (ii) Juru Perunding setelah menandatangani dengan Pemegang Konsesi. Perjanjian ini

Penerusan pembayaran komisen kepada waris dinamakan iaitu, INTAN DAZURA BINTI AHMAD DAHALAN, NO. K/P : 751212-11-5246(A 3279388), yang beralamat di No. 38, Kampung Fikri 1, Chukai, 24000 Kemaman, Terengganu Darul Iman, sekiranya berlaku kematian, kecacatan kekal fizikal, dan/atau hilang upaya/kecacatan mental ke atas Juru Perunding.

ARTIKEL 5

SEKSYEN 5.01 MASA Apabila masa disebut dalam Perjanjian ini ia hendaklah dianggap penting.

ARTIKEL 6 SEKSYEN 6.01 PERJANJIAN MENGIKAT Perjanjian ini adalah terikat kepada semua waris-waris, penerima serahhak, pentadbir, Penama dan penerima hak pihak Juru Perunding dan pihak Pemegang Konsesi.

ARTIKEL 7 SEKSYEN 7.01 PEMBAYARAN KOMISEN Sehingga ditamatkan menurut sebagaimana Perjanjian Usahasama, Pemegang Konsesi akan menunaikan Hak Juru Perunding tanpa had tempoh dari tarikh menandatangani Perjanjian ini seperti berikut:(i) (ii) Juru Perunding setelah menandatangani dengan Pemegang Konsesi. Perjanjian ini

Penerusan pembayaran komisen kepada waris dinamakan iaitu, INTAN DAZURA BINTI AHMAD DAHALAN, NO. K/P : 751212-11-5246(A 3279388), yang beralamat di No. 38, Kampung Fikri 1, Chukai, 24000 Kemaman, Terengganu Darul Iman, sekiranya berlaku kematian, kecacatan kekal fizikal, dan/atau hilang upaya/kecacatan mental ke atas Juru Perunding.

ARTIKEL 8

SEKSYEN 8.01 MASA Apabila masa disebut dalam Perjanjian ini ia hendaklah dianggap penting. ARTIKEL 9

SEKSYEN 9.01 TIMBANGTARA Sekiranya berlaku perselisihan dan perbezaan pendapat antara pihakpihak yang terlibat berkaitan dengan perkara-perkara dalam Perjanjian ini atau perlaksanaannya atau penyelenggaraan terhadap apa-apa perkara yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau hak-hak, tugas-tugas atau tanggungjawab, mana-mana perselisihan dan perbezaan tersebut hendaklah dirujuk kepada seorang penimbangtara yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak ataupun dua orang penimbangtara yang mana setiap seorang dipilih oleh satu pihak dan seorang lagi dipilih oleh pihak yang satu lagi dan mestilah mengikut peruntukan di bawah Akta Timbangtara 1950 atau apa-apa perubahan undang-undang yang dikuatkuasakan pada masa itu. Keputusan Penimbangtara/Mahkamah adalah muktamad.

ARTIKEL 10 SEKSYEN 10.01 CUKAI TANGGUNGAN Semua cukai-cukai keuntungan manfaat yang dibuat atau yang disimpan oleh Juru Perunding hendaklah dibayar oleh Juru Perunding kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Walaubagaimanapun semua

cukai-cukai keuntungan/pendapatan yang dibuat atau disimpan oleh pihak Pemegang Konsesi atas jualan dan atas nama pihak Pemegang Konsesi hendaklah menjadi tanggungjawab penuh pihak Pemegang Konsesi melangsaikan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri.

ARTIKEL 11 SEKSYEN 11.01 LAMPIRAN A

Keterangan dan Hak bahagian : Introducer a. AZIAH TRADING NO. PENDAFTARAN : 001950925 SHAHRIAL BIN ABDUL MUIS NO. K/P : 690917-10-5017 b. ABDUL AZIZ BADARUDDIN NO. K/P : 710119-08-5969 RM0.30/METRIK TAN

RM0.20/METRIK TAN

DALAM MENYAKSIKAN PERJANJIAN INI pihak-pihak yang terlibat selanjutnya menurunkan tandatangan dan dimeteraikan pada hari dan tahun yang telah disebutkan sebelum ini:-

DITANDATANGANI oleh Juru Perunding ] [Nama: KHAIRUL ANNUAR BIN AHMAD BUSTAMAN ] [No. KP: 770610-10-5477 ]

DITANDATANGANI oleh Saksi [Nama: [No. KP:

] ] ]

DITANDATANGANI oleh Pemegang Konsesi [Nama: A. RAHMAN BIN NGAH [No. KP: 570618-11-5075

] ] ] ]

DITANDATANGANI oleh Saksi [Nama: [No. KP:

] ] ]