Anda di halaman 1dari 17

TAJUK 3 INTERAKSI ANTARA PELBAGAI TAMADUN (MELAYU, CHINA

DAN INDIA) SIN8PSIS &ab ini membin"angkan tentang interaksi antara tamadun Melayu,China dan India. 'erbin"angan dilihat dalam dua %aman perkembangan pra-penjajah &arat dan %aman penjajahan &arat. (e ujudan interaksi ini dilihat berdasarkan sejarah kedatangan &angsa Cina dan India ke alam Melayu dari segi hubungan perdagangan, dipl#matik, penghijrahan serta penempatan kekal sebagai penduduk.Disamping itu, pr#ses interaksi antara tamadun ini memberi kesan kepada per"ampuran budaya antara tamadun.(esan integrasi ini b#leh dilihat dalam penggunaan bahasa dan kesusasteraan Melayu serta budaya dan kesenian.

Unit ini mengandungi lima tajuk: 3.1: Tamadu M!"a#u. 3.$: Tamadu C% a 3.3: Tamadu I d%a 3.&: Tamadu J!'u 3.( :Tamadu E)*'a+ 3., : N%"a%- %"a% U %.!)/a" a 0a)a Tamadu 3.1 : P!)/amaa Da P!)2!3aa 3.4 : C* 0*+-5* 0*+ I 0!)a6/% Da"am S!7a)a+ (Ba+a/a, K!/! %a da K!/u/a/0!)aa ) Ha/%" P!m2!"a7a)a Di akhir bab ini, pelajar dapat 1- Mengetahui jalinan sejarah interaksi antara Tamadun Melayu, China dan India. 2- Mendalami kesan interaksi yang ujud hasil interaksi antara Tamadun Melayu, China dan India. !- Memahami "iri-"iri persamaan yang dik#ngsi bersama antara Tamadun. $- Memahami "iri-"iri perbe%aan yang ujud antara Tamadun.

P! 9! a"a

)etiap Tamadun yang pernah tersendiri dalarn memastikan

ujud mempunyai keistime aan dan "iri-"iri kelangsungan dan perkembangannya.

(esinarnbungan dari kelangsungan sesebuah Tamadun itu sebenamya hasil sikap terbuka dalarn menerima sebarang perubahan dan pengaruh Tamadun lain. )esungguhnya ujud saling hubungan atau interaksi antara Tamadun samna ada di peringkat perk#ngsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. )aling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan p#siti* dan negati*. Interaksi antara Tamadun India dan China telah memberi kesan p#siti* iaitu penyebaran agarna &uddha, tekn#l#gi pengeluaran gula daripada tebu, astr#n#mi dan kesusasteraan India dikembangkan di negara India. )ebaliknya, pengetahuan membuat kertas, bahan letupan dan penggunaan k#mpas dari Tamadun China dapat dipelajari #leh Tamadun India. (esan negati* hasil interaksi Tamadun ialah penduduk (ristian +r#pah telah membunuh #rang ,ahudi se"ara beramai-ramai pada abad ke--, ke-1. dan 'erang Dunia (edua disebabkan *akt#r agarna, *alsa*ah, ketidakseimbangan ek#n#mi dan s#sial. (e ujudan interaksi antara tarnadun lahir disebabkan #leh semangat t#leransi yang tinggi serta sikap saling mengh#rmati antara sesebuah Tamadun dengan sesebuah Tamadun yang lain. (eterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya per"arnbahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang b#leh menyebabkan kemer#s#tan sesebuah Tamadun.
S!7a)a+ I 0!)a6/% Tamadu M!"a#u Da Tamadu C+% a :ama P)a-P! 7a7a+ Ba)a0 /ubungan antara China dengan 0larn Melayu sudah lama ujud iaitu sebelum

permulaan tahun Masihi sejak %aman Dinasti /an 11$2-113 ).M4. )emasa pemerintahan )un 5uan 1222-262 M4, dua #rang utusannya telah mela at 7unan dan negeri-negeri lain di )emenanjung Tanah Melayu dan (epulauan Melayu serta mengadakan hubungan dipl#matik dengan mereka. 'emerintahan %aman Dinasti Tang 181.--23 M4 telah me ujudkan hubungan dipl#matik dengan negara luar melalui pembukaan tujuh jalur jalan dagang dengan dunia luar, satu daripadanya ialah

perjalanan laut dari 9uang%h#u dengan India, 'arsi dan 0rab melalui 0lam Melayu seperti )emenanjung Tanah Melayu, )ri:ijaya, /e-;ing 1<a a4 dan lain-lain. 1/ashim /j. Musa, 2226 : 1$$4. Dinasti )#ng 1-82-123-4 juga telah meneruskan hubungan baik dengan negerinegeri luar tetapi menumpukan lebih banyak kepada bidang perniagaan terutama dengan negeri-negeri di 0sia Tenggara, 0sia )elatan dan 0sia &arat. /ubungan paling gemilang dan bermakna antara 0lam Melayu dengan China ialah yang dijalinkan antara (esultanan Melaka dan Dinasti Ming dalam abad ke-16. 'ersahabatan antara Melaka dan China ujud sebelum itu lagi apabila se#rang utusan =aja China sampai di Melaka pada tahun 1$2! dan 'arames ara membalas dengan satu perutusan ke China pada tahun 1$26. ;aksamana Cheng /# telah memba a hadiah bingkisan daripada =aja China, yang dibalas pula #leh 'arames ara pada tahun 1$23. )eterusnya beberapa #rang =aja Melaka telah mela at China iaitu 'arames ara 11$114, Megat Iskandar )yah 11$1$4, )ultan Muhammad )yah 11$2$4 dan )ultan 0bu )yahid 11$$64 1/ashim /j. Musa, 2226: 1$64. Interaksi dan pertalian kerajaan Tamadun Melayu dengan Tamadun Cina pad a %aman pra-penjajah &arat tidak banyak membuahkan kesan mendalam dan besar ke atas Tamadun Melayu. Ini kerana kedatangan #rang Cina ke 0lam Melayu dan negaranegara luar lain pada %aman itu tidak did#r#ng #leh perasaan hegem#ni dan niat untuk menjajah dan mend#minasi negara-negara itu. )ikap mereka saling h#rmatmengh#rmati dan mengiktira* kedudukan dan ke iba aan kerajaan dan "iri budaya masing-masing. &ahkan ada ke"enderungan pada pihak China untuk mempelajari dan meman*aatkan kha%anah budaya bangsa Tamadun tempatan, "#nt#hnya I-Ching yang belajar dan berkarya di )ri:ijaya selama belasan tahun. &egitu juga ;aksamana Muhammad Cheng /# dan #rang-#rangnya apabila mela at Melaka pada %aman kesultanannya. 1/ashim /j. Musa, 2226: 1$84. :ama P! 7a7a+ Ba)a0 )ebelum kedatangan &ritish bilangan masyarakat Cina terlalu kedl dan terlibat dalam bidang perniagaan. 'enghijrahan se"ara beramai-ramai #rang Cina ke Tanah Melayu berlaku selepas Inggeris mengambilalih 'ulau 'inang pada tahun 1.28, )ingapura pada tahun 1.1- dan penubuhan >egeri->egeri )elat pada tahun 1.28. (ebanyakan mereka

berasal dari

ilayah ( angtung dan Tukuin, 0m#y, )en-,u, /#k-Chiu, +ng Ch#n dan

lain-lain. Mereka terlibat dalam sekt#r perl#mb#ngan di ;ukut, )ungai Uj#ng, ;arut, (elang dan (uala ;umpur. Di samping itu #rang Cina diba a masuk ke <#h#r melalui sistem (ang"hu yang membenarkan mereka bekerja di ladang lada dan gambir. 1/asnah, Matdiana, 2222: 1664. >amun dari segi interaksi dan pengaruh budaya antara masyarakat Cina dan Melayu terdapat jurang yang luas. 0ntara sebabnya ka asan penempatan yang berasingan? #rang Cina tertumpu di ka asan bandar terutama sekali di ka asan perl#mb#ngan seperti (uala ;umpur yang mempunyai 3-@ daripada penduduk seramai $!,3.8 pada tahun 1.-1 adalah #rang Cina. '#lisi pentadbiran Inggeris juga se"ara sengaja memisahkan penempatan antara kaum ini. (a asan penempatan #rang Cina juga merupakan ka asan yang berdikari 1sel*-"#ntained4 dengan penduduknya tidak perlu berinteraksi dengan #rang luar untuk kelangsungan hidup mereka 1/ashim /j. Musa, 2226 : 1$.-1$-4. S!7a)a+ I 0!)a6/% Tamadu M!"a#u Da Tamadu I d%a :ama P)a-P! 7a7a+ Ba)a0 Menurut /imansu &husan )arkar 11-324 dalam )#me C#ntributi#n A* India T# 0n"ient Ci:ili%ati#n A* Ind#nesia 0nd Malaysia, interaksi Tamadun India dan Tamadun-tamadun 0sia bermula kira-kira 2222 tahun yang lalu 10mran, 1--6 : 1224. 7akt#r perdagangan memainkan peranan penting dalam interaksi tersebut melibatkan laluan sutera yang melintasi 0sia Tengah dan jalan laut melalui )elat Melaka. 1/all, 1-.1 : 2!4. >egara tera al mun"ul yang mendapat pengaruh India ialah 7unan sekitar akhir kurun ke-2 Masihi, bertapak di Muara )ungai Mek#ng dengan pelabuhannya A" +#. )elain itu ada beberapa buah negeri lain yang diandaikan mun"ul dan menerima pengaruh India antaranya ;angkasuka, (edah, (uala )elinsing dan Tanah Merah di )emenanjung, (am-t#B-li di )umatera, Taruma di <a a dan (utei di &#rne#. 1/ashim /j. Musa, 2226 : 1!.4. 'ada %aman kesultanan Melayu Melaka, pedagang India merupakan g#l#ngan pedagang yang utama. Mereka datang daripada pesisir (#r#mandel, (alingga, &enggala dan 9ujerat 1Cambay, )urat dan =andir4. 0da yang tinggal menetap di Melaka dan sesetengahnya berkah in dengan anita dari g#l#ngan bangsa an Melayu yang seterusnya diterima dalam kalangan pembesar Melaka. Tun 0li, anak kepada se#rang

pemb#r#ng permata Tamil Muslim yang telah berkah in dengan anak )ri >ara Diraja pada %aman )ultan Muhammad )yah 11$2$-1$$$4 telah dilantik menjadi )ri >ara Diraja menggantikan datuknya, yang seterusnya melahirkan pembesar-pembesar dan pemerintah Melaka dari keturunan Melayu Tamil. Cu"unya =aja (asim telah menjadi )ultan Melaka dengan gelaran )ultan Mu%a**ar )yah yang masyhur itu 11$$8-1$684. (eturunan Tun 0li juga telah melahirkan pembesar-pembesar seperti Temenggung Tun Tahir, &endahara Tun Mutahir dan Temenggung Tun /usain. =aja Mendaliar se#rang pedagang (eling telah dilantik menjadi )hahbandar Melaka semasa pemerintahan )ultan Mahmud 11$..-16224. (h#ja /asan berasal daripada 'arsi atau Utara India telah berkah in dengan anak /ang Tuah dan dilantik menjadi ;aksamana menggantikan /ang Tuah. :ama P! 7a7a+a Ba)a0 (edatangan dan perpindahan #rang India ke )emenanjung Tanah Melayu bermula abad ke-1- selepas 'erjanjian Inggeris-&elanda ditandatangani. (hidmat mereka diperlukan sebagai buruh di ladang tebu, k#pi dan teh dan kebanyakan mereka #rang Tamildan Telegu dari ilayah 0ndhra 'radesh. Di samping itu, pihak Inggeris memba a masuk #rang Ceyl#n dan Malayalee untuk berkhidmat sebagai kerani, pembantu h#spital serta menga as dan menyelia ladang-Iadang kerana mereka berpendidikan Inggeris. 'eningkatan jumlah #rang India di Tanah Melayu semakin pesat menjelang tahun a al abad ke-22. )ehingga tahun 1-!1 terdapat seramai 1!2,233, #rang India di negerinegeri )elat, di negeri-negeri Melayu &ersekutu seramai !3-,--8 dan di negeri-negeri Melayu Tidak &ersekutu seramai 112,-61 #rang 1Malaysia (ita, 2222: 138-1334. >amun kedatangan kaum India pada %aman penjajah &ritish berbe%a dengan pada %aman )ri:ijaya dan (esultanan Melaka. Ini kerana pendatang India %aman prapenjajah terdiri daripada kelas tinggi dan diserap masuk ke dalam institusi istana dan institusi negeri yang lain. 'endatang India %aman penjajah kebanyakannya terdiri daripada kelas rendah, menetap dalam ka asan ge#gra*i dan s# sial yang tersendiri serta terasing. Aleh demikian, pr#ses dengan masyarakat setempat terutamanya #rang Melayu tidak meluas dan berkembang. 7akt#r tersebut menyebabkan peranan mereka ke atas masyarakat dan budaya Melayu amat minimum.

N%"a%- %"a% U %.!)/a" A 0a)a Tamadu I /0%0u0 K!"ua)9a Da K*mu %0% Tamadu I/"am

Tamadun Islam yang berasaskan ajaran al-5uran memberi kepentingan dalam hubungan kekeluargaan. /ubungan anak-anak dengan ibu bapa berasaskan kepada hak dan tanggungja ab. Islam menegaskan hak terhadap anak mestilah dilaksanakan sejak anak itu di dalam kandungan? - Ibu bapa bertanggungja ab memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak-merangkumi pendidikan agama dan kemahiran. - 0nak-anak tidak b#leh menderhaka terhadap ibu bapa kerana keredhaan 0llah terletak pada keredhaan ibu bapa. - (#nsep keadilan menjadi asas di dalam sistem keluarga Islam. Tamadu C+% a (eluarga merupakan unit asas dalam Tamadun China. 0jaran C#n*u"ius menjadi asas kepada Tamadun China-pentingkan hubungan kasih sayang dan hierarki kuasa. (#nsep CliD menekankan 6 jalinan hubungan sesama manusia:a4 hubungan maharaja dengan rakyat b4 hubungan bapa dengan anak "4 hubungan abang dengan adik d4 hubungan suami dengan isteri e4 hubungan ka an dengan ka an 0nak-anak tidak b#leh menderhaka kepada kedua ibu bapa.(#nsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkan masyarakat "ina mengadakan upa"ara mengingati nenek m#yang-bertujuan mengu"apkan terima kasih dan menunjukkan ketaatan kepada nenek m#yang dan ibu bapa yang telah meninggal. 6

Tamadu I d%a Unit penting dalam Tamadun India. 'embinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk sistem s#k#ngan yang berbentuk *i%ikal dan ker#hanian, di samping menjadi penerus %uriat. (eluarga bersama ialah bentuk yang paling men#nj#l dalam sistem kekeluargaan India. Ealaupun hubungan darah yang dikiradaripada angg#ta lelaki daripada keluarga yang sama merupakan asas ikatan kekeluargaan tetapi yang lebih penting ialah ikatan yang didasarkan #leh perasaan kasih sayang dan rasa h#rmat K*mu %0% Tamadu I/"am (#muniti atau masyarakat adalah unit yang penting dalam Tamadun Islam. Ikatan sesama angg#ta k#muniti tidak hanya ditentukan #leh hubungan kekerabatan, malah hubungan sesama agama 1ukh ah4 dan hubungan sesama manusia yang merangkumi hubungan #rang Islam dengan jiran yang bukan Islam. Tamadun Islam menggariskan hak dan tanggungja ab indi:idu Islam terhadap jirannya dan peringkat-peringkat ikatannya dengan jiran tersebut. 0sas hubungan indi:idu dalam Islam: a4 ikatan kekerabatan b4 persamaan agama "4 ikatan kemanusiaan /ubungan sesama angg#ta masyarakat berasaskan k#nsep egalitarian ujud anita.

bermaksud sama rata. Dalam pengertian sebenar ajaran Islam, tidak sistem kelas dalam masyarakat-tidak membe%akan kdudukan lelaki dan (#nsep sama rata

anita dalam Islam ialah berdasarkan k#nsep keadilan. 7

Ini bermakna *ungsi dan peranan

anita adalah merangkumi bidang pekerjaan

yang sesuai dengan si*at ke anitaan dan *i%ikalnya. K*mu %0% Tamadu C+% a 'embentukan k#muniti "ina banyak dipengaruhi #leh sistem kekeluargaan masyarakat "ina. a4 kuasa lelaki dan bapa. b4 )istem kekerabatan berasaskan hubungan darah. "4 )istem kelas dalam k#muniti ditentukan #leh tahap pendidikan dan kemahiran. K*mu %0% Tamadu I d%a &erbe%a daripada Tamadun lain. a4 k#muniti dalam Tamadun India mempunyai peraturan yang ketat. b4 )istem s#sial dan k#muniti berasaskan sistem kasta. "4 'enentuan kasta sese#rang adala se"ara as"ribed iaitu di arisi daripada nenek m#yang. d4 )istem kasta turut menentukan jenis pekerjaan yang b#leh dilakukan dan layanan yang patut diberikan kepada indi:idu tersebut. e4 )istem kasta mempengaruhi semua akti:iti kehidupan dalam k#muniti. (#nsep dharma ditekankan dalam hubungan sesama angg#ta masyarakat. *4 Dharma menggariskan *ungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan #leh setiap angg#ta. P!)/amaa Da P!)2!3aa A 0a)a Tamadu
Tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri, maka terdapat begitu banyak perbe%aan antara satu dengan satu Tamadun yang lain. >amun begitu, tidak dapat dina*ikan banyak persamaan yang dik#ngsi antara beberapa Tamadun tersebut. Ciri-"iri perbe%aan dan persamaan antara Tamadun b#leh

dilihat terutamanya te#l#gi dan etika. )ebagai "#nt#h, pers#alan te#l#gi berhubung m#n#teisme Islam begitu berbe%a daripada meta*i%ik &uddhisme yang tidak menerima k#nsep Tuhan 'en"ipta 1Creat#r 9#d4. /induisme pula sebaliknya, menerima k#nsep Tuhan alaupun mani*estasi m#n#teismenya berbe%a daripada Islam, (ristian dan tetapi keper"ayaan mereka berbe%a antara satu sama lain. ,ahudi. Islam, (ristian dan ,ahudi dilihat se"ara umum merupakan agama-agama m#n#teistik,

'ers#alan-pers#alan te#l#gi sering dilihat menimbulkan per"anggahan pendapat. er"anggahan pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya berlaku antara satu lmadun dengan satu Tamadun yang lain, tetapi b#leh juga berlaku dalam sesebuah lmadun, malah dalam sesebuah agama itu sendiri. )ekiranya dibandingkan dengan ers#alan te#l#gi, pers#alan etika sebenarnya kurang k#ntr#:ersi. /akikat ini dapat lenjelaskan baha a dial#g Tamadun atau peradaban b#leh berlangsung dalam eharm#nian sekiranya *#kus lebih ditumpukan kepada pers#alan etika. Dalam #nteks melihat perbe%aan antara Tamadun, tujuh pers#alan etika berikut dikemukakan Fhandra Mu%a**ar, Che Ean <asimah Ean M#hd =ad%i, /ashim /j Musa, l#hd Guhdi Marsuki. 22224. A"am S!6%0a) /idup harm#ni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima semua agama. &erdasarkan pengajaran sesetengah agama, alam sekitar dilihat sebagai tmgerah Tuhan. Manusia pula dipertanggungja abkan sebagai khali*ah 1Cust#dian tau )te ard4 yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar. &agi Islam, &uddhisme an beberapa aliran (ristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan tmgerah Tuhan se"ara bertanggungja ab. Tetapi dalam Tamadun tertentu, memelihara alam sekitar diberi penta*siran pasi* sehingga alam sekitar itu disembah an dilihat sebagai Di:ine '# er. )ungguhpun terdapat perbe%aan ini, Tamadun-tamadun tradisi#nal se"ara umum tidak memusnahkan alam sekitar. )esetengah pihak lempunyai tanggapan baha a keadaan ini mungkin disebabkan tahap tekn#l#gi yang lasih rendah pada %aman itu. &agaimanapun, haruslah disedari baha a pen"iptaan Hkn#l#gi dan penggunaannya sangat dipengaruhi #leh pandangan semesta sesuatu pengamalan budaya.

K!"ua)9a 'rinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu ihayati #leh Tamadun-tamadun tradisi#nal. (eluarga yang dimaksudkan pada l%imnya adalah keluarga eItended. Dalam sesebuah keluarga menjadi ujud hierarki kuasa ang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kedudukan kaum perempuan. engamalan seperti ini telah arisan turun-temurun dalam sesebuah keluarga tradisi#nal. Menurut k#n*usianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan #nsep kekeluargaan yang paling penting. 'engabaian terhadap k#nsep kekeluargaan Hperti ini merupakan pena*ian hak sese#rang dan bertentangan dengan keadilan. :#nsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang an h#rmat-mengh#rmati. &e:rdasarkan hakikat tersebut, bukanlah pers#alan edudukan kaum lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang lenjadi pers#alan utama, tetapi setiap mereka harus menunaikan tanggungja ab lasing-masing dalam lingkungan kasih sayang dan h#rmat-mengh#rmati. K*mu %0% (#muniti merupakan satu pers#alan yang begitu penting dalam setiap Tamadun tradisi#nal. Tidak b#leh dina*ikan baha a k#muniti sangat berpengaruh dalam menentukan pers#naliti dan identiti sese#rang manusia. (#muniti juga dapat memastikan baha a nilai-nilai dan n#rma-n#rma murni dalam masyarakat sentiasa dih#rmati. Di samping itu, k#muniti dapat memberi s#k#ngan m#ral, material dan psik#l#gikal kepada angg#ta-angg#tanya. Dik#t#mi perse#rangan 1indi:idu4 dan k#muniti jarang ujud dalam masyarakat tradisi#nal. (edua-dua pihak berpegang pada nilai-nilai m#ral tertentu yang la%imnya bersumberkan agama atau kuasa transenden. &agaimanapun, *en#mena seperti ini bukanlah bermakna sese#rang itu tidak mempunyai identiti tersendiri dalam k#muniti tradisi#nal. Dalam sejarah (etamadunan manusia, dapat diperhatikan bagaimana identiti sese#rang dan kemantapan k#muniti men"apai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan &uddhisme. K!)a7aa 7alsa*ah Tamadun-tamadun tradisi#nal begitu menekankan pers#alan m#ral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. 'eranan dan tanggungja ab kerajaan dijelaskan

10

melalui peranan dan tanggungja ab sese#rang raja. )i*at-si*at raja yang saksama dan adil merupakan tema utama Tamadun-tamadun silam. Dalam Tamadun China, tulisan M#h- T%e, ;a#- T%e, (ung 7u- T%e, Meng T%e dan beberapa t#k#h yang lain sangat menekankan perkara ini. &egitu juga dalam India? (autilya membin"angkan "iri-"iri kepimpinan yang saksama dan adil, seperti juga al-7arabi, al-Ma ardi, al-9ha%ali dan Ibn (haldun dalam Islam yang turut menumpukan perhatian kepada pers#alan yang sarna. (esetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan #leh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam Tamadun-tamadun tradisi#nal. >amun demikian, kesetiaan yang diberikan #leh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai m#ral. )ekiranya sese#rang raja melanggar lunas-Iunas keadilan, maka ketika itu rakyat b#leh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya. K!9%a0a E6* *m% Dalam Tamadun-tamadun tradisi#nal, kegiatan ek#n#mi berlaku dalam k#nteks BM#ral )emestaB 1M#ral Uni:erse4. Dengan sebab itu ujud k#nsep hak-hak kehidupan dalam ajaran &uddhisme sebagaimana yang termaktub dalam eight *#ld path. Dalam ajaran Islam, prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan pers#alan akhlak. /akikat ini menjelaskan baha a ujud kegiatan ek#n#mi ujud kegiatan yang b#leh mempertingkatkan tahap m#ral manusia sebagaimana juga

ek#n#mi yang b#leh mer#sakkan m#ral manusia. (#nsep B angB, BlabaB, BganjaranB, BpasaranB dan sebagainya sangat dipengaruhi #leh pertimbanganpertimbangan m#ral. &agaimanapun, kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan, rasuah atau bentuk-bentuk penyele engan yang lain seperti dalam kegiatan ek#n#mi m#den. 'erkara yang membe%akan ek#n#mi Tamadun tradisi#nal dari ek#n#mi %aman m#den adalah kayu pengukurnya. P! d%d%6a Matlamat paling utama pendidikan dalam Tamadun-tamadun tradisi#nal adalah pembinaan si*at-si*at sese#rang 1"hara"ter-building4. 'r#ses pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan matlamat murni ini. Dengan menyedari perkara tersebut, dimensi Inner &eing begitu penting dalam k#nsep pendidikan Islam, (ristian, /induisme dan agama-agama yang lain. Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman

11

yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya. Cuma "ara trans*#rmasi ini berlaku berbe%a dari satu tradisi ke tradisi yang lain. Dalam ajaran Islam pers#alan tauhid memainkan peranan penting dalam trans*#rmasi manusia, tetapi dalam ajaran &uddha dan beberapa ajaran /indu, trans*#rmasi si*at dapat di"apai melalui pr#ses men"ari diri sendiri. K!/%+a0a )eperti bidang pendidikan, ek#n#mi, pemerintahan kerajaan dan bidang-bidang masyarakat yang lain, k#nsep kesihatan dalam Tamadun-tamadun tradisi#nal tidak b#leh dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah agama. )i*at penting k#nsep kesihatan Tamadun-tamadun tradisi#nal ialah pandangan dan pendekatan h#listiknya. /#listik di sini bermakna suatu pandangan yang mengakui baha a kesihatan sese#rang dipengaruhi #leh alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. (#nsep h#listik berdasarkan idea baha a segala-galanya yang ujud adalah saling berhubungan. (esan besar daripada k#nsep h#listik bagi ra atan penyakit begitu mendalam. Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan sese#rang dan melalui pr#ses ini dapat dipulihkan keharm#nian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya. &erdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan berTamadun, jelas baha a teras kepada k#nsep-k#nsep kehidupan dan pen"apaian matlamat hidup dalam TamadunTamadun tradisi#nal mempunyai beberapa "iri persamaan. >amun begitu, dalam pers#alanpers#alan tertentu, terutamanya yang berkaitan dengan te#l#gi ujud beberapa perbe%aan yang harus kita *ahami. Memahami persamaan dan perbe%aan antara satu Tamadun dengan Tamadun yang lain seharusnya mend#r#ng kita untuk lebih bersikap t#leransi ke arah me ujudkan keharm#nian sejagat. (esimpulannya, mengetahui pers#alan-pers#alan dasar berkaitan dengan ilmu (etamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi se"ara p#siti* ke arah kehidupan yang lebih saksama.

12

13

C* 0*+ I 0!)a6/% Tamadu C+% a Da"am Tamadu M!"a#u Ba+a/a Da K!/u/a/0!)aa 'engaruh Tamadun China ke dalam Tamadun Melayu dapat dilihat melalui serapan beberapa istilah dan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, seperti berikut 1GaBba, 1-82 : 2364 : 1a4 Makanan dan buah-buahan &akmi, me, mesua, "in"au, kueh, bepang, taugeh, kanar, kua"i, ku"ai, angki 1pisang kaki4, tauhu, kine am 1sayur kering4, lai 1buah4, laid, teh, beh#n, t#Byu, samsu. 1b4 'akaian dan barang-barang dagangan &udaya dan (esenian (emun"ulan k#muniti &aba dan >y#nya terutama sekali di Melaka dan Cina peranakan di (elantan suatu interaksi yang ketara dalam masyarakat Melayu. Mengikut "atatan De +redia #rang Cina telah menetap semenjak tahun 181! di Melaka dan membentuk k#muniti tersendiri pada a al kurun ke-13 dan telah berkah in dengan anita tempatan. Aleh sebab itu mereka terpaksa menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja semasa berjual beli tetapi juga semasa berinteraksi dengan masyarakat tempatan dan kalangan keluarga mereka sendiri. Dengan demikian pr#ses pembudayaan Melayu telah berlaku ke atas mereka lalu melahirkan budaya ka"ukan Cina-Melayu yang unik dinamakan &aba dan >y#nya. )atu ragam atau dialek bahasa Melayu telah mun"ul menjadi bahasa pertuturan mereka yang dikenali sebagai Melayu &aba alaupun mereka sendiri mengenalinya sebagai bahasa Melayu sahaja. Dialek Melayu &aba ini diasaskan atas ragam bahasa Melayu pasar dalam perdagangan di kalangan pelbagai kaum dan bangsa bandar-bandar utama di 0lam Melayu seperti Melaka, 'ulau 'inang, )ingapura dan <akarta. Dialek Melayu &aba Melaka berbe%a dengan bahasa Melayu baku dari beberapa sudut. (ata pinjaman dari bahasa Cina telah banyak terserap terutamanya dari dialek /#kkien iaitu berkaitan dengan adat, kekeluargaan dan agama #rang Cina. (ini ramai di kalangan k#muniti &aba telah berkah in dengan k#muniti Cina yang lain dan menyerap kembali "iri-"iri budaya Cina 1/ashim /j. Musa, 2226: 1$8-1$34.

14

C* 0*+ I 0!)a6/% Tamadu M!"a#u D! 9a Tamadu I d%a 'engaruh India ke atas kebudayaan dan masyarakat Melayu b#leh dikesan dalam bahasa dan kesusasteraan, institusi pemerintahan, dan istiadat =aja-=aja Melayu serta ad at resam dan hiburan. &ahasa dan (esusasteraan Melayu. Dalam bidang bahasa kemasukan k#nsep dan idea baru yang didukung #leh istilah dan perkataan baru dari budaya India diserap masuk menjadi unsur pinjaman. )ejumlah besar kata pinjaman daripada bahasa )anskrit dan sedikit daripada bahasa Tamil. >amun pr#ses peminjaman kebanyakannya disesuaikan dengan "iri-"iri *#n#l#gi, m#r*#l#gi, sintaksis dan semantik bahasa Melayu seperti "#nt#h di ba ah 1/ashim /j. Musa, 2226: 1$2-1$!4. 1a4 'injaman daripada )anskrit: Dari segi *#n#l#gi, aspirasi JhJ dalam )anskrit digugurkan atau dipindahkan tempat: &humi-bumi &heda-bedaJbe%a &hasa-bahasa 0rthah-harta &hakti-bakti &hudi-budi arghah-harga . 1b4 'injaman daripada &ahasa Tamil. Ciri-"iri penyesuaian juga berlaku ke atas kata pinjaman Tamil iaitu k#ns#nan retr#*leks, "iri kepanjangan :#kal dan penggandaan k#ns#nan dihilangkan, "#nt#hnya: (endii-kendi (appal Kkapal

15

K!/%m'u"a 'ada %aman penjajahan &ritish kesan daripada p#lisi Lpe"ah dan perintahL, menyebabkan tidak terdapat interaksi meluas antara kaum di Malaya. (a asan penempatan yang berasingan diperkukuhkan #leh kegiatan ek#n#mi yang berbe%abe%a, memisahkan pelbagai kaum tanpa banyak interaksi antara satu sarna lain. Dengan itu telah melahirkan masyarakat majmuk dengan "iri-"iri budaya, agama dan bahasa yang berbe%a-be%a. )elepas kemerdekaan telah timbul kesedaran yang kuat di kalangan para pemimpin 'ersekutuan Tanah Melayu untuk menggubal p#lisi dan langkah-Iangkah bagi me ujudkan interaksi dan hubungan yang lebih rapat antara kaum, melalui penubuhan 'arti 'erikatan yang menggabungkan UM>A, MC0 dan MIC yang bertanding dan menang dalam pilihan raya 1-66 dan seterusnya membentuk (erajaan 'erikatan. Dasar pelajaran '.T.M iaitu 'enyata 0bdul =a%ak 1-68 dan 'enyata 0bdul =ahman Talib 1-82 telah memperakukan sistem pendidikan kebangsaan yang tunggal bagi menyatukan semua murid sek#lah dari pelbagai kaum dalam satu sistem sahaja. )elepas Tragedi 1! Mei 1-8-, =ukun >egara dan <abatan 'erpaduan >egara telah dibentuk. Ini diikuti pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan bahasa kebangsaan sebagai pengantar pendidikan dipesatkan, demi mengurangkan jurang pemisahan antara kaum memb#lehkan perpaduan dan muhibah dapat disemai. Dasar +k#n#mi &aru 11-31-1--24 telah dilan"arkan untuk menstruktur semula masyarakat dan mengurangkan jurang perbe%aan ek#n#mi antara &umiputera dan kaum Cina yang menjadi pun"a utama k#n*lik perkauman. )eterusnya =an"angan <angka 'anjang 'embangunan (edua 1=<''24 11--2-22224 telah dilan"arkan pula untuk menyusuri dan melengkapi D+& yang telah tamat itu. )emua itu adalah p#lisi dan langkah-Iangkah yang telah diambil #leh pihak kerajaan dan pemimpin Malaysia bagi me ujudkan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu untuk mengatasi suasana berbilang kaum dan masyarakat majmuk yang berk#n*lik dan berpisah arisan dan tinggalan daripada amalan penjajahan &ritish.

16

RUJUKAN 0%har /j. Mad 0r#s,Tamadun Islam Dan Tamadun Asia, 'enerbit 7ajar &akti )dn.&hd.)hah 0lam. 0b. 0lim 0bdul =ahim dan )yed M#hamad. 11--64. Tamadun Islam. (uala ;umpur: 'enerbit 7ajar &akti )dn. &hd. 0bd. =ahman >a as dan >a a e M#hamad. 11--64. Tamadun Islam. (uala ;umpur:'ustaka /aji 0bdul Majid. M. 0. <. &eg. 11-.24 The Image of Islamic Civilization. &angi: Uni:ersiti (ebangsaan Malaysia. Musta*a /aji Daud. 122224 Tamadun Islam. (uala ;umpur: Utusan 'ubli"ati#ns. Musta*a /aji Daud. 11-.64. Pengantar Tamadun Islam. 'etaling <aya: Media Intelek sdn. &hd. 'enerbit Uni:ersiti Malaya.122224 Tamadun Islam dan Tamadun Asia. (uala ;umpur. )a%elin 0ri*.122234 Tamadun Islam dan Tamadun Asia. M"9ra -/ill 1Malaysia4 )dn. &hd. )hah 0lam. http:JJbmm222.bl#gsp#t."#mJ222.J12Jbab-2-interaksi-antara-pelbagai.html http:JJbmm222.bl#gsp#t."#mJ222.J12Jbab-!-islam-dalam-Tamadun-melayu.html http:JJtitas-haba.bl#gsp#t."#mJ222.J12Jt#pik-!-interaksi-pelbagai-Tamadun.html http:JJ .en#tapelajar."#mJ2212J23Jinteraksi-antara-Tamadun-bab-!.html

http:JJ .pd*"ari."#mJ&0&-2-:-I>T+=0()I-0>T0=0-'+;&090I-T0M0DU>-2.M+;0,U,-CI>0,-I>DI0-....html http:JJ .dapat.netJM,M0;0,)I0J&ab!@22Tamadun@22Melayu.pd*

http:JJ"tu661a%.bl#gsp#t."#mJ222-J12J2-interaksi-antara-Tamadun.html http:JJayisy.bl#gsp#t."#mJ222-J2!Jperanan-islam-dalam-pembinaan-Tamadun.html

17