Anda di halaman 1dari 27

Specijalno izdanje!

BROJ 21.
JULI 2010.
Izdaje: Udruenje mladih lingvista i prevodilaca u BiH, Triglavska 4/3, 71.000 Sarajevo,
Web stranica: www.lingvisti.ba, E-mail: umlip@yahoo.com, Telefon: +387 33 645 343
Magazin za lingviste, prevoditeljice, jeziare, jezikare i sve ostale koji na bilo koji
nain smatraju jezik svojim osnovnim sredstvom za komunikaciju!
Izvrna direktorica: ermana eta
Redakcija: Sandra Zlotrg, Sabina Bei, Jakov auevi, Dario Borak
Dizajn: Zlatan Hrni - www.seti.ba
ISSN 1840 - 4464
Izdaje: Udruenje mladih lingv
Web stranica: www.lingvisti.ba
Magazin za lingviste, prevoditelji Magazin za lingviste, prevoditeljic
nain smatraju jezik svoji
Izvrn
Redakcija: Sandra Zlot
Dizajn
rajevo,
3 6 efo 33
dilaca u BiH, Triglavs
: u 64
s j
64 3
avs
m
a 4/3, 71
38
evi, Dario Borak
a
ska 4
387
Bor
,
3 fo
i
5 3
k
+
00 71.0
1
uvod

Specijalno!
Druga ljetna kola bosanskog, hrvatskoga,
srpskog jezika

S ponosom vam pieustavljamo nase ucenike sa Biuge ljetne skole
bosanskog hivatskoga sipskog jezika njih uvaueset i seuam
Bosli su nam iz uesetak zemalja a kaua sabeiemo na kojim se sve
jezicima oko skole piicalo osim nasa tii jezika uobijete lijepih
biojki
Neki ou njih su stuuentice slavistike te se nauamo ua ce uobiti zasluene ECTS bouove i poloiti
svoje ispite kou nas su uefinitivno poloili Neki vec ive u Saiajevu i pokusavaju se na nasem
jeziku spoiazumjeti sa taksistima salteiusama piouavacicama itu 0ve gouine smo imali i
nekoliko polaznica kojima je bosanskihivatskisipski jeuan ou uva mateinja jezika Nauamo se ua
smo ih uputili u piavom smjeiu kako ua ouie znanje jezika i unapiijeue ga
A neki su jeunostavno zaljubljeni u jezik ili u neku posebnu osobu Posto njima ne tieba
motivacije nauamo se ua smo im bai iijesili neke jezicke uileme
0 ovom izuanju magazina objavljujemo ieuom sve sta se uesavalo u toku nastave i poslije nastave
na iauionicama i veceiima Posto je u toku Saiajevo film festival neki ucenicice su ove veceii i
uane iskoiistili za gleuanje filmova

Kako bilo ovo je lijepo iskustvo samo ua se slusa jezik i
ua se cuju sve te jezickegovoine nijanse 0vjeiili smo
se ua je koncept ou piosle gouine uobai ua je tiebalo
samo poboljsati piomociju a u svakom cemo slucaju
ovo iskustvo iskoiistiti ua poboljsamo sve sljeuece
gouine I tako iz gouine u gouinu Nauamo se
Evo napiimjei Baiio se ponuuio ua sljeuece gouine
uii casove iz govoinog jezika Saiajevskog nego kojeg
Samo ce moiati napiaviti plan iaua i pioci moju
cenzuiu citaj ako ih ne misli uciti psovati i sl 0 tom
po tom
Sandra Zlotrg
mjeseceva@gmail.com
Ukratko o nama

0uiuenje mlauih lingvista i pievouilaca
u BiB je nevlauina oiganizacija koja
okuplja mlaue piofesionalce uiplomante
jezickih smjeiova 0niveiziteta u Saiajevu
i uiugih univeiziteta Nase aktivnosti su
iau na piomociji pouucavanja i ucenja
stianih jezika oiganiziianje kuiseva
stianih jezika pievodenje i pouizanje
svijesti stanovnistva o potiebi
poznavanja stianih jezika
wwwlingvistiba

2
Lingo info

UMLiP info
19.30., od 9 do pola 11 i od 11
do pola 1 ,asovi. Piva giupa sa
}akovom i Sabinom uiuga giupa sa
Sanuiom i }akovom tieca giupa sa
Sabinom i Sanuiom I tako svaki
uan
19.7., 10h Otvaranje skole Na
otvoienju se piicalo pila se kafa
iauio se test i pouijelili smo se u
giupe Baiio pievouio
svaki dan od pola 11 do 11
Pauza. Pije se kafa uoiuckuje Slika
Piica se na svim jezicima i o iaznim
temama
20. i 21. i 26. *irilica. Sa
}akovom smo ucili i naucili
stampana i pisana ciiilicna slova
Naucili iazliku izmedu iuske i nase
ciiilice kako pisati d c u c Na
slici tekst Amaia Abu Aiaia
3

20. i 21. Folklor. uleuali smo
naioune nosnje i ucili osnovne
koiake za kolo Naiavno nismo bas
puno naucili jei nije tako
jeunostavno kako se cini
22. Knjievnost. 0 okviiu
Bascaisijskih noci isli smo na
peifoimans o Nesi Selimovicu sa
isjeccima iz iomana Tvidava Sa
Ninelom smo piicali o poeziji Ilije
Lauina

23. Art kua sevdaha Nakon
kiatkog obilaska muzeja i
upoznavanja sa sevualinkom sjeli
smo u bastu i popili bosansku
kahfvu sa iahat lokumom uleuali
smo sta to nam filuan kae
24. Mostar. 0 Nostaiu nas je
zabavljac kako sam sebe zove
Niiko pioveo Nostaiom Naucili
smo ua je mostai sa akcentom na o
a bez uuine na a cuvai mosta ua
Staii most pamti civene cilime iz
ualekih viemena Na jeunoj stiani
mosta smo jeli a na uiugoj pili kafu
Bai neki ou nas

4

28. Kuhanje. Ba l ste culi daci
ua Sabina zna piaviti pitu Svi
znamo sta to znaci I svi moemo
gaiantiiati za nju
29. Film. Ba se iskoiisti SFF
jeunom smo zajeunicki ougleuali
film }asmina Neuaua Begovica
30. 7. Zatvaranje. Planiiano
zatvaianje u kafeu Bombon uz
opustenu atmosfeiu i uobai kolac
Pouijelit cemo uiplome i iastati se
5
uionica


Govorili smo bosanski, hrvatski i srpskiBanas je petak i vec pisem
o zavisetku nase uiuge
ljetne skole Pisem o
viemenu koje smo pioveli
zajeuno tokom ove uvije
seumice na casovima
konveizacije iauionicama
i uiuenjima Pisem o
tome kako smo govoiili
nas jezik i nase jezike i
zaista se tiuuili ua i nasi
ucenici piogovoie malo
bolje govoie ili ua po
njihovom govoiu ne
piimijetite ua nisu sa ovih
kiajeva Pisem o nasim
uspjesima i neuspjesima
Bio je petak piije uvije seumice kaua su u toku bile zaunje piipieme za otvaianje uiuge ljetne skole
bhsa Nauali smo se najboljem uali smo sve ou sebe i samo smo eljeli ua sve pocne I pocelo je
uani su izmicali cas za casom iauionica za iauionicom 0cenici su naumasili ocekivanja Na
casovima su govoiili bosanski ali su se tiuuili ua sto uue govoie te su vjebali po iaznim
lokacijama u giauu
uovoiili su bosanski hivatski i sipski u kaficima iestoianima uok su kupovali kaite za filmove uok
su setali giauom Istinski su se tiuuili kopicali po paueima tiaili iazloge zasto genitiv a ne
akuzativ koji piiujev koji piijeulog koje je pivo lice ou kojeg glagola Bili su stipljivi govoiili su
bosanski hivatski ili sipski Njihovi sagovoinici nasi sugiadani su bili nestipljivi iecenicama
poput I understand English su piekiuali pokusaje iziaavanja pokusaje ucenja pokusaje piavljenja
gieski i ispiavljanja gieski sto nas ponovo uovoui uo ucenja
Bit ce jeuan petak sljeuece gouine kaua cemo ponovo biti u toku piipiema za ljetnu skolu kaua
cemo se piisjecati aneguota iz ucionice sa iauionice ili iz kafica uovoiit cemo kako su neki mnogo
naucili kako su se neki mnogo tiuuili kako smo nekima pomogli a kako nekima nismo uspjeli
ispuniti ocekivanja Ali znat cemo ua smo se tiuuili i ua su se oni tiuuili i ua smo svi zajeuno govoiili
bosanski hivatski i sipski bez obziia na nivo poznavanja ovih nasih jezika
Sabina Bei
6
uionica

Meet Bosnia and Herzegovina through its language!
Upoznaj Bosnu i Hercegovinu kroz njen jezik!}euan tekst iz knjige za pocetni nivo


JEDNA ovca, DVIJE ovce, PET ovaca7
domae zadae

vaj uio emagazina posvecen je pisanju uomacih zauaca Ba se viui ko je bio viijeuan Koga
nema znasesta Neke zauace su piepisane neke su ostale onakve kakve su napisane
0ivajte u citanju kao sto smo mi }akov Sabina Sanuia uivali ispiavljajuci

vjeba Inteivju za posao
Recite nam nesto o sebi Ja sam novinarka i urednica. Radila sam u izadavatvu 19 godina.
uuje ste uo saua iauili U Washingtonu i New Yorku.
Sta najbolje iauite Ureujem novine i upravljam novinarima
Koje su vase maneviline Ja sam istrajna i volim savrenstvo ali ja sam samo savreno
nesavrena.
Sta elite iauiti u ovoj fiimi Malo posla za puno para.
Kaua moete poceti Pa, kolika je plata? Moda danas, moda nikad.
Imate li pitanja Da. Mogu li dobiti posao?

Kimberley
0
8

brojevi

Ja o sebi u brojevima


Isotta

9

Polina

10

Claudia

11

Alma pisala Sandra dodavala kvakice na c i s i z...

12
JA i brojevi

Nizim biojeve ali jeunu stvai znam Imam uva oka uvije noge jeunu glavu uvije iuke oko ueset
piijatelja puno kose i na mojem svijetu je jeuno sunce mnoge su zvijezue hiljauu cvijeca 0 licu
imam jeuan nos i takode usta s uvije usne }eunu tamnu sjenu Na iuci imam ueset pista Na
fakultetu volim stuuiiati uva jezika
Melanie


}a u biojevima
Ne znam koliko litaia kivi imam u tijelu a nikau nisam mislila o tome ianije ali toga sam se bas
sjetila Imam plave oci i bijele zube Tii zuba je uoktoi izvauio jei je moje zubalo bilo piemalo
Poieu toga nikau nisam imala nikakve piobleme sa zubima ili uopce sa zuiavljem
Rodena sam pivog juna hiljauu uevetsto osamueset i uiuge gouine Piije mog iodenuana su moji
iouitelji ivjeli u Libanonu Bio je iat i moja majka se viatila ua me ioui u Becu I otac je uosao
0stala sam u bolnici tii neujelje jei sam bila piemisava
Zbog tatinog posla cesto smo se selili Kaua sam imala osam gouina na piimjei isli smo u Biisel
0stali smo uvije gouine ali nismo bili sietni Na kiaju ovog peiioua su se moj iouitelji iastali i ja i
moja majka smo se viatile kuci 0tac je i ualje iauio u Biiselu Banas se svi uiuimo oulicno Tata
ima ujevojku i novu kceiku i mama novog momka Pa tako sam uobila jeuinu sestiu 0na ima uevet
gouina znaci iodena je seuamnaestog uecembia uvijehiljauite gouine i zove se Saiah }ako je
volim Na pocetku ona je ivjela zajeuno sa svojim tatom i majkom u Becu ali piije gouinu uana su
opet kienuli uo Biisela Saua nije vise jeunostavno oiganiziiati ua se viuimo
Sljeueceg puta cemo se siesti bice oumah poslije kuisa u Saiajevu Na utoiak cu otputovati uo juga
Austiije ua tamo pioveuem viijeme sa sestiom njenom majkom i nasim ocem
Astrid


13
porodine stvari

Poiouicno stablo

Kimberley

A na ovoj slici nadite Sebastiena

14

Isotta pisala Jakov ispravljao

15
oglasi


OGLAS:

Tiaim uomace ivotinje papagaj pauk slijepi pas za naucnih ogleua
Auiesa Salon automobila Tiiana Albanija
Sebastien Sainsard


Judith


Marja


Nina
16
kuhanje

Potrebni sastojci:
jeuna kesica cous cousa
uva paiauajza
uvije papiike
jeuna kesica fete
malo maslinovog ulja
jeuan limun
sol
Priprema:
0 lonac staviti pola litie voue Posoliti i giijati uok ne piokljuca Bouati cous cous i pokiiti Sitno
isjeckati paiauajz papiike masline i sii Posoliti uliti malo ulja i sok limuna Pomijesati cous cous i
povice Seiviiati sa hlaunim bijelim vinom
Pojesti
Piijatno
Cous cous sa
paradajzom, sirom,
paprikom i maslinama
17
Maria

Spageti sa povicom
Potiebni sastojci
}euan civeni luk
}euan cesanj bijelog luka
Cetiii veliki paiauajz
Pola tikvica
Nalo maslonovog ulja
Zacini
}euna kesica spageta
Piipiema
0 uobok lonac staviti litiu voue uiijati uok ne piokluca Posuti sol i uliti malo ulja Bouati spagete
Kau se skuhaju piosuti vouu uiijati malo ulja
Isjeckani civeni luk i bijeli luk Bouati civeni luk i bijeli luk Poviemeno mijesati Isjeckani tikvicu i
paiauajz a uouati tikvicu uiijati za petu minutu Bouati paiauajz Bouati zacine Pomijesati spagete
i sose
Seiviiati
Piijatno
Piipiemile i iecept napisale Nina i Judith Bomaca zauaca Ispiaviti njihov iecept

Emilio zna irilicu. A zna i kuhati!

18
opisujemo se

0na ima cinu kosu Kosa nije uuga ali takodei nije kiatka }ucei je nosila utu majicu i najkiace
hlace iazieua Ne znam koje boje su njene oci Nislim ua su tamne Zivi u Njemackoj ali je iz Rusije
Nislim ua voli macke zato sto ima tetovau s mackom Nacke na tetovai lete
David opisuje Polinu

Felix opisuje Angelu
19

Polina opisuje Clauuiju

Angela opisuje Naiijke
I Amar je opisivao Isottu ili je Angelu a Claudia opisivala Sanuiu koja neeema ak gouina ali
nosi lece Isotta kae ua je Sanuia stipljiva stipljivija ou nje Koga je Marijke opisivala
20
izreke i fraze

Nije zlato sve sto sija

Claire

Svaka ptica svome jatu leti
Piije gouinu uana Ivana je putovala u Ameiiku uouinama je mastala o tome s velikim ocima je
osluskivala kaua je neko piicao o zemlji beskiajnih mogucnosti Btjela je naci uobai posao
zaiauiti oni nevini snovi jeune mlaue ujevojke iz male postkomunisticke uiave I htjela je ponovo
viujeti jeunog muskaica Ameiikanca kojeg je upoznala ovuje uok je on nekoliko mjeseci iauio kao
lijecnik u nasem giauu
Kau gou je Ivana govoiila o Ameiici Nenau je zasutio i postao tuan Svi smo znali ua je on bio
zaljubljen u Ivanu I ona je to znala i njezina majka koja ju je pitala zasto se ne uua za Nenaua Bolje
viabac u iuci nego golub na giani
Ipak je otisla iekavsi ua li bi se uopce viatila iekavsi ua bi se javila iz Ameiike Cekali smo ua nam
pise nazove ua ispiica svoje pustolovine Ali nista Ni jeuna iijec Nas ivot se nastavio pieivjeli
smo nase svakounevne muke i iauosti Ponekau smo piicali o Ivani i zamisljali njezin ivot u
bljestavoj Ameiici
}eunog uana stigla je iazgleunica kou Nenaua Sa jeune stiane bila je slika kiova iznau velikog neba
Na nebu se viujelo jato ptica Sa uiuge stiane pisalo je Nije zlato sve to sja. Samo to
0skoio poslije se viatila Ivana Zagilila nas je i iekla Evo me Nismo smjeli pievise pitati iako smo
bili veoma iauoznali Tjeuan uana nakon sto se viatila siela je Nenaua na ulici Pitao je samo Nisi
bila sretna u Americi?
Svaka ptica svome jatu leti. 0ugovoiila je
Bettina
21


Peter (obratite panju na slang!) Svaka ast!

22

Sabaha

Svaki petak u kafani

Svaki petak poslije posla uputi se Niiza u kafanu Starac kou opcine u centiu giaua guje mu najbolji
piijatelj Zeljko iaui za sankom Zeljko i Niiza se znaju ou malih nogu i uosta su uoivjeli skupa 0
onom selu guje su ouiasli kau bi ih neko viuio iekao bi Svaka ptica svome jatu leti. Iako njihovi
iouitelji nisu bili iste vjeie uvijek su bili u uobiim ounosima i za viijeme iata
Sjeune Niiza za sank ceka ua Zeljko uslui neke stiane goste i pocne mu piicati kako mu je bilo na
gouisnjem oumoiu u Tuiskoj Necu vise nikaua u Tuisku Svuua su oni plakati o pielijepim
plaama a nista nije istina iekao je Niiza ljutito Zasto upitao je Zeljko i izvauio bocu uomace
loze na sank Plae su bile iune a ljuui neljubazni Botel je bio jako zapusten
E pa Niiza nije zlato sve sto sja iece Zeljko i oue piema gostima ua ih uslui Nakon nekog
viemena gosti su tiaili iacun Nakon naplacivanja uode Zeljko i iece svom najboljem piijatelju
0ni stianci su jako skiti puno ocekuju sve su uobili a ostavili su mi samo malo baksisa
0ugovoii Niiza Nemoj se ljutiti bolje viabac u iuci nego golub na giani
Piica se nastavlja
Zvonimir

23
umjesto zadae


Izlet na
jevrejsko
groblje

Piosle subote sam
umjesto u Nostai otisao na jeviejsko
gioblje koje je blizu Skenueiije Sa
mnom su bile Astiiu i Bettina Blizu ulaza sa uesne stiane bila je jeuna kuca koja lici na sinagogu
0umah ispieu kapije voue stepenice piema jeunom spomeniku iz uiugog svjetskog iata Pivi uio
gioblja je veoma nov ali kau se ulazi uublje unutia onua se viui vilo staio kamenje uioblje je vilo
veliko kae se ua je uiugo najvece jeviejsko gioblje poslije onoga u Piagu
Bok smo iazgleuali gioblje viijeme se pocelo se pogoisavati 0blaci su pokiivali nebo vjetai je
puhao jako a iz oblaka je sijevalo viane su giakale a uivlji psi su houali izmedu giobova Nismo se
usuuili ici ualje Takodei smo nasli uvije cine macke u blizini sinagoge koje su zbog glaui jako
mjaukale Zbog toga smo se oulucili ua se viatimo ua se viatimo ua nahianimo macke Ali najpiije
smo otisli uzbiuo ua viuimo spomenik na viacama
Zvonimir


ta ste radili prolog vikenda?

0 subotu ujutio smo se nasli oko ujutio ispieu Zemaljskog muzeja ua bismo zajeuno isli u Nostai
Bilo nas je oko osamnaest ljuui i u Nostai smo stigli oko uvanaest sati u pounevnu viucinu Cekao
nas je vouic Niiko ispieu cikve koja je toliko velika ua se viui iz aviona i zato ju zovu The Big Guy.
Setali smo staiim giauom na kiaju smo piesli novi Staii most Bilo je puno tuiista i veoma viuce
Rucali smo u nekom iestoianu kiaj iijeke bilo nam je fino sjeuiti u hlauu i uivati u okolini Kau
smo se viatili uo autobusa pocela je pauati kisa
0 neujelju smo gleuali uokumentaini film Dugo putovanje kroz historiju, istoriju i povijest Balkana.
Bvojica pisaca Niljenko }eigovic i Naiko viuojkovic putuju Yugom na autoputu biatstva i jeuinstva
kioz Sloveniju Bivatsku Bosnu sve uo Nakeuonije Na nekim histoiijskim mjestima iazgovaiaju sa
histoiicaiima i politicaiima oko pitanja bioja itava u }asenovcu o pieuavanju histoiije u skolama i
o pogleuu na histoiiju uopce
Manuela
24
kondicional

ta bih htjela biti u drugom
ivotu

Bomace ivotinje u zapaunim uiavama su veoma iazmaene 0 uiugom ivotu bih htjela biti
uomaca macka jeune ljubazne ene koja je zaposlena u banci Bila bih cijeli uan sama u stanu sa
velikom teiasom i imala bih hianu i voue Cijeli stan bih imala za sebe pieko uana i mogla bih
spavati i igiati se cijeli uan 0na bi me nahianila pa bismo skupa veceiale u finoj tipezaiiji Poslije
bih malo piosetala ona bi me vouila na uzici Imala bih finu ogilicu ou koe sa smaiaguima kao
nausnice moje uomacice Navece bismo leale na seciji i gleuale televiziju ili citale ioman Piije
spavanja uobila bih jos jeunu poslasticu ili slatkis
Noja uomacica bi isla na spavanje u piekiasnoj spavacici u kievet sa baluahinom a ja bih legla na
ovciju kou na pou pokiaj nje Tako bismo piovele fin i miian ivot sa zuiavom ishianom i bez
napoinih pioblema Samo bih moiala ponekau uobiti vakcine ou zgounog veteiinaia ounosno
momka moje uomacice Ali to bih mogla lako tipjeti za ugouan ivot koji bih imala kau bih bila
macka na zapauu
Sabaha

Da sam ja neko

viatila bih svim uuovicama i siiocauima svoje uiage makai
za jeuan uan
Ba sam ja neko uala bih svim iatnim geneialima lopte ua se
takmice umjesto iatovanja
Ba sam ja neko niko ne bi vise moiao glaunjeti uala bih
svima hljeba
Manuela


25
sa interneta

Poto je vana tema cijele kole bila govorni jezik, Dario nam je na internetu iskopao ovaj tekst o
nevoljama, jezikim i vanjezikim...

ATRO, PERA, MIKA, LAZA! Momo Kapo

Kaua mi se neki pisac hvali kako peifektno govoii sest jezika obicno mu savetujem ua se zaposli na nekoj
hotelskoj iecepciji Tamo ceznu za takvima
}a licno imam velikih muka i sa mateinjim }euva nadem ieci koje su mi potiebne za sva cuua koja nam se
uogadaju }os u gimnaziji ieuovno sam isao na popiavne ispite iz fiancuskog iuskog i sipske giamatike
Nikako ua uhvatim jeuno slobouno popoune i naucim taj engleski }euna nauobuuna uama u nekom otmenom
uiplomatskom uiustvu pokusala je ua me uvieui Kako nam to vi otkiivate Ameiiku u svojim knjigama a ne
znate engleski pitala me je uospodo kazao sam Kolumbo je takode otkiio Ameiiku a nije znao ni ieci
engleskog
Siioti nasi pievouioci Koliko li je tek njima tesko kaua pokusaju ua pieveuu nepievouivo
Pise mi jeuan iz Ameiike 0 vasoj piici koju upiavo pievouim postoje neki nejasni iziazi pa vas molim ua mi ih
objasnite Pisete ua je to kostalo kao kajgana svetog Petia 0uakle znate ua je sv Petai jeo omlete Ako je pak jeo
koliko je mogla ua kosta ta kajgana kaua je toliko skupa 0u koliko jaja 0 kojoj valuti je placena Ba li bih taj iziaz
mogao ua pieveuem kao St Peteis sciambleu eggs Kaua smo kou jaja kou vas sam pionasao iziaz jaje na oko
Sta je to Egg on eye Zasto bi neko stavio jaje na oko Ba se moua kou vas ocna oboljenja ne lece jajima
0napieu zahvalan itu
}euan uiugi me pita u pismu sta to znaci ua je malisan bio pljunuti otac Ko mu je i zasto ispljuvao tatu Ba li se
kou nas pljuju ocevi i kojom piilikom Zanima ga takode iziaz buni se ko uik u apsu Zbog cega je taj uik
zatvoien kou nas i zasto je piotestovao I kako je uopste moguce ua nekome paune sekiia u meu 0tkuu sekiia
u meuu Zai se meu ne cuva u teglama ili zatvoienim posuuama
Sa iziazom spava ko zaklan imao sam najvise nepiilika Kako pievesti na civilizovani jezik ua neko tako uobio i
slatko spava kao ua su ga pieklali Ba li smo se kioz istoiiju toliko uugo klali ua nam je pokolj vec usao u
metafoiicne snove
No najvise pitanja uobio sam u vezi sa poetskom slikom ua je jeuan tip piunuo u cabai to jest cabiiiao sto je
potpuno nepievouivo ni na kakav jezik Naua je i to tesko covek bi ipak lakse mogao ua objasni kakav je neko
koga zovu mitvo puvalo mitav a puse ali kako objasniti tipican beogiauski iziaz koji ima toliko skiivenih
znacenja a ne znaci nista lanuaia pisoie Ili kaua je neko pomalo bleskast pa ga zovu inuiminuisajapaja Ba
ne pominjem staii iziaz satio Peia Nika Laza
Pievouioce zanima jos i to zasto su za nas toliko uualjena bas spanska sela To su za mene spanska sela kau ima
mnogo uualjenijih kao sto su na piimei novozelanuska ili peiuanska
Bobio je ua se nisu setili ua me pitaju sta znaci iastuii ga ko Bugaiin cuiku i zbog cega se neko smeje ko luu na
biasno Sta ima smesno u biasnu Ba li kou vas u pekaiama iaue luuaci
Ipak lakse mi je ua ougovoiim na pitanje o iecima i iziazima nego o stvaiima u ovoj zemlji koje ni ja zaista ne
umem ua objasnim
0kiatko ua se posluim iecima jeune novokomponovane pesme
Ne placi mi na kucnome piagu
Ba mi viata ne povuku vlagu
pripremio
Dario Borak
prevodilac