Anda di halaman 1dari 11

BAB 1

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

Hasil Pembelajaran
Di akhir pembelajaran pelajar berupaya untuk: Menjelaskan konsep politik, sosiologi, masyarakat berpandukan teori-teori sosiologi. Membincangkan isu-isu budaya dalam konteks masyarakat majmuk.

Konsep Sosiologi
Sosiologi adalah bidang mengkaji kehidupan sosial manusia, sebab musabab dan kesan perubahan perlakuan manusia. Ahli sosiologi mengkaji struktur kumpulan, organisasi, dan persatuan, dan bagaimana manusia berhubung dalam konteks yang dinyatakan.
Sociology is the study of social life, social change, and the social causes and consequences of human behavior. Sociologists investigate the structure of groups, organizations, and societies, and how people interact within these contexts .

Keperluan mengkaji sosiologi


Memahami perlakuan manusia:
Tingkah laku individu dapat menggambarkan masyarakat Mengkaji perangai, tabiat dan biologi.

memahami cara hidup bermasyarakat:


Dapat bertingkah laku sesuai dengan masyarakatnya Tidak terkejut bila berada dalam masyarakat tersebut

Keperluan mengkaji sosiologi


Membina masyarakat yang bekerjasama Merancang perkembangan dan gaya gerak masyarakat dengan tepat untuk pembangunan.

Definisi Masyarakat
Menurut Koentjaraningrat (1994) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat bersinambung dan terikat oleh suatu rasa identiti yang sama.

Definisi Masyarakat
Aziz Deraman (1975)
Masyarakat itu adalah kelompok manusia, tua, muda, lakilaki, perempuan yang mempunyai hubungan sosial dalam sesuatu petempatan yang sama.

Mc Iver dan Charles H. Page (1972)


Satu sistem pemakaian dan peraturan kuasa dan saling bantu membantu kelompok-kelompok dan bahagianbahagian yang banyak, mengawal kelakuan dan kebebasan manusia. Sistem yang sentiasa berubah-berubah dan kompleks inilah dipanggil masyarakat.

Definisi Masyarakat
Lucy Mair (1965)
Masyarakat adalah satu gagasan yang terdiri daripada manusia yang saling berhubung secara kolektif dengan mempunyai hak dan tanggungjawab yang saling mengiktiraf. Kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bersama dan saling bekerjasama sehingga dapat mengorganisasikan diri dan meletakkan diri mereka sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu

Ralph Linton (1936)

Kesimpulan pengertian
Kelompok manusia Saling berhubung dan bergantung Dalam satu penempatan Mempunyai peraturan, sistem bermasyarakat Membina kebudayaan

Keperluan mengkaji sosiologi

ETNIK & RAS


ETNIK
Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya

ETNIK & RAS

ETNISITI
Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama

ETNOSENTRISME
Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain.
11