Anda di halaman 1dari 7

Definisi Definisi yang sesuai untuk kemahiran berfikir masih dipertikaikan kerana kebanyakan tokoh mempunyai pendapat yang

berbeza-beza. Walaupun tafsiran tentang pemikiran itu berbeza-beza, namun secara amnya kebanyakan tokoh pemikir bersetuju bahawa pemikiran dapat dikaitkan dengan proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Dapatlah dirumuskan bahawa: Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami Tujuan Antara tujuan KBKK digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk membolehkan pelajar:

mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan ino atif mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru, kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi hujah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik.

Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir Apakah komponen utama kemahiran berfikir (KB)? !omponen utama !"!!:

"erfikir secara kritis, "erfikir secara kreatif.

Apakah kemahiran berfikir secara kritis? !" secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti. Apakah kemahiran berfikir secara kreatif? !ecekapan menggunakan minda untuk:

menjana dan menghasilkan idea, mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan. menerokai dan mencari makna , pemahaman dan penyelesaian masalah seacara ino atif.

Apakah contoh-contoh kemahiran berfikir bagi setiap komponen itu? Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis:

membanding dan membeza: membuat kategori,

meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan. menerangkan sebab. membuat sekuen # urutan. menentukan sumber yang dipercayai, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, membuat inferens

Contoh kemahiran berfikir secara kreatif:

mencipta analogi menjana dan menghasilkan idea baru mencipta metafora,

Bagaimanakah engan kemahiran membuat keputusan an men!e"esaikan masa"ah? !edua-duanya termasuk ke dalam komponen berfikir secara kritis dan komponen berfikir secara kreatif. Ciri-Ciri #emikir Bijak

$ekal %uwes &eflektif !urang impulsif 'ngin tahu (engambil risiko (ahir menyoal )idak mudah putus asa Asertif "erkerjasama

Kemahiran Berfikir $ecara Kritis *erkataan kritik berasal daripada bahasa +unani ,!ritikos, yang bermakna mampu menilai. *ada asalnya perkataan kritis dicipta untuk mengelak kesilapan, kekeliruan dan andaian-andaian yang salah. -ecara umumnya kemahiran berfikir secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti. $enarai kemahiran berfikir secara kritis:

membanding dan membeza: membuat kategori,

meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan. menerangkan sebab. membuat sekuen # urutan. menentukan sumber yang dipercayai, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, membuat inferens

%emban ing an membe&a: !emahiran membanding dan membeza merupakan kemahiran yang membolehkan anda meneliti persamaan dan kelainan antara dua objek, idea, peristiwa dan sebagainya berdasarkan kepada aspek-aspek tertentu. $ontoh kemahiran membanding dan membeza ialah antara dua tokoh misalnya antara )un Abdul &azak dengan )engku Abdul &ahman, antara dua pekerjaan seperti nelayan dan petani, antara dua bentuk seperti segi tiga dan piramid, dua peristiwa dan sebagainya. Alat berfikir yang boleh digunakan ialah *engurusan .rafik (embanding dan (embeza.

(embuat kategori, !emahiran mengkategori ialah akti iti minda yang mengelompokkan maklumat, objek atau perkara mengenai sesuatu ke dalam kumpulan atau kelas tertentu mengikut ciri-ciri sepunya yang boleh diperhatikan. (isalnya, apabila anda menyaring, mengindang, menapis dan mimilih maklumat serta meletakkan sesuatu perkara itu di bawah satu label # tajuk dan sebagainya, anda sebenarnya sudah melakukan akti iti minda mengklasifikasi dan mengkategori.

%ene"iti bahagian-bahagian keci" an kese"uruhan' !emahiran ini dapat membantu kita melihat dengan jelas bahagian-bahagian kecil dalam suatu benda atau organisme atau sistem serta fungsinya dan kaitan bahagian-bahagian kecil itu dengan keseluruhahan. -etiap bahagian kecil memberi sumbangan kepada keseluruhan dan bagaimana setiap bahagian itu berfungsi, maka ia akan membantu kita memahami dengan lebih jelas akan dunia di sekeliling kita.

%enerangkan sebab' Kemahiran Berfikir $ecara Kreatif !emahiran kreatif membawa maksud kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, atau gagasan. -enarai kemahiran berfikir secara kreatif:

mencipta analogi menjana dan menghasilkan idea baru

mencipta metafora

Kemahiran %embuat Keputusan (embuat keputusan ialah satu proses mental di mana seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan yang terbaik daripada beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Andaikan anda sebagai ketua jabatan yang berhasrat hendak membuat keputusan sama ada hendak memecat pekerja anda ataupun tidak. -ekiranya anda hendak membuat keputusan yang bijak, berhikmah, dan sukar dipertikaikan, apakah yang anda mesti lakukan/ )entulah anda hendak mengelak daripada membuat keputusan yang merugikan. 0usteru, anda tidaklah boleh berfikir secara terburuburu. Anda kenalah menggunakan sumber maklumat yang berasas serta mempertimbangkan pelbagai pilihan untuk mencari pilihan yang terbaik. (aka anda perlulah rasional, sabar, berfikir panjang, dan mendalam supaya keputusan yang anda buat itu tekal, kekal, dan muktamad tanpa sebarang keraguan dan kerugian. &obin 1orgarty 2 0ames "ellanca 345567 )each )hem )hinking mengkategorikan kemahiran berfikir membuat keputusan sebagai pemikiran kritis dan mendefinisikannya sebagai ,making a choice based on reasoned judgement,. (ereka memberikan kata sinonim ,decision making, dengan ,judging, choosing, selecting,. (ereka juga memberikan menu untuk menggunakan kemahiran ini berdasarkan akronim 0. 8. D. .. 9. J untuk Jot down occasion for decision U untuk Use brainstorming for alternatives D untuk Decide on best possibilities G untuk Gauge positive and negative outcomes E untuk Express selection; DECIDE. Alat fikir yang boleh digunakan untuk ". #eta $inda %. #engurusan Grafik $e buat &eputusan #engaplikasian Dala 1. 2. #enga'aran e bantu anda e buat keputusan secara tersusun! siste atis ialah

Permulaan: Perkenalkan tajuk bagi mata pelajaran yang diajar dan kemahiran berfikir yang dipilih dan rangsangkan perbincangan (pengurusan lisan) bagi memperkenalkan kemahiran membuat keputusan dengan menggunakan bahan rangsangan yang berkaitan dengan situasi. Perkembangan: Perkenalkan proses membuat keputusan dan Pengurusan Grafik (PG) yang hendak digunakan. Kemukakan isu dan isikan PG. Penutup: !erumuskan pilihan terbaik.

Kemahiran %en!e"esaikan %asa"ah (enyelesaikan masalah adalah satu proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan tertentu. (enyelesaikan sesuatu masalah boleh menjadi cabaran kepada seseorang. !ejayaan dalam menyelesaikan masalah akan menimbulkan keseronokan. !ita akan bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah sekiranya kita terdesak untuk menangani keadaan yang tidak menyenangkan. *enyelesaian terbaik ialah penyelesaian yang telah mengambil kira kesemua kesan akibatnya. Apabila terdapat banyak kesan negatif, maka pilihan itu hendak dipertimbangkan semula ataupun ditolak.

Apabila anda berada dalam situasi berikut, adakah anda berfikir untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah/ $ituasi (: "erpindah ke rumah baru. Anggota keluarga sibuk mengatur pelbagai perabot. Didapati sebuah almari pakaian tidak boleh dibawa masuk ke bilik tidur utama kerana saiznya terlalu besar. $ituasi ): )erperangkap di dalam lif. -ebenarnya, kemahiran berfikir membuat keputusan berkait rapat dengan menyelesaikan masalah.

*bjektif men!e"esaikan masa"ah: (embuat penyelesaian yang terbaik (empertimbangkan banyak pilihan untuk membolehkan kita bertindak dengan bijak setelah memikirkan banyak pilihan dan kesan akibatnya.

+angkah-"angkah a"am men!e"esaikan masa"ah:

Alat fikir yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah:

*eta minda *engurusan .rafik (enyelesaikan (asalah

*engaplikasian Dalam *engajaran 4. :. *ermulaan: *erkenalkan tajuk bagi mata pelajaran yang diajar dan kemahiran berfikir yang dipilih dan rangsangkan perbincangan 3pengurusan lisan7 bagi menyelesaikan masalah menggunakan bahan rangsangan yang berkaitan dengan situasi yang memerlukan penyelesaian. *erkembangan: *erkenalkan proses penyelesaian masalah dan *engurusan .rafik 3*.7 yang hendak digunakan. !emukakan isu dan isikan *.. *enutup: (erumuskan pilihan terbaik yang telah dibincangkan bagi menyelesaikan masalah berkaitan.

;.

, ('- D./010$0 K.%A203A1 B.3/0K03 (KB) "ertolak dari konsep !" seperti yang diutarakan oleh beberapa ahli fikir dan falsafah seperti -ocrates dan lain-lain yang dijelaskan dalam konsep dan sejarah !" dan pemikiran kritis yang telah kita bincangkan di atas, maka Kemahiran berfikir yang juga ditafsiran sebagai pemikiran ref"ektif4 kritis an kreatif4 dalam kertas ini dapatlah ditafsirkan sebagai satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep 3conceptualizing7, aplikasi, analisis, sintaksis, dan#atau menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi < sebagai landasan kepada satu keyakinan 3kepercayaan7 dan tindakan. 'ni adalah selari dengan apa yang diutarakan oleh Dr. &ichard *aul, *engasas dan pengarah kepada =)he $enter for $ritical )hinking>, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dengan pemikiran kritis di Amerika -yarikat.

Walau bagaimanapun elok juga kita lihat !" dari perspektif !"!! 3!emahiran "erfikir secara !ritis dan !reatif7 saperti yang diketengahkan oleh !ementerian *endidikan (alaysia. Dalam kurikulum !"!!, kemahiran berfikir dibahagikan kepada dua komponen yang penting iaitu? kemahiran berfikir secara kritis berfikir secara kreatif. Kemahiran berfikir secara an kemahiran kepada kritis merujuk

keberkesanan seseorang dalam menggunakan minda dalam menilai keesahan atau kebaikan satu-satu idea, buah fikiran, pandangan dan boleh memberi respons berdasarkan kepada bukti dan sebab musabab. 0enis-jenis kebolehan yang boleh di kategorikan sebagai pemikiran kritis termasuklah? membanding dan membeza

3compare and contrast7, membuat ketegori 3categorization7, menerangkan sebab akibat 3cause and effect7, meniliti bahagian dan hubungan bahagian yang kecil dengan keseluruhan, membuat andaian, membuat ramalan dan inferensi. -ementara kemahiran berfikir secara kreatif pula bolehlah di definisikan sebagai kebolehan menggunakan minda dalam menjana idea-idea yang baru, kemungkinan yang baru, ciptaan yang baru berdasarkan kepada keaslian dalam penghasilannya. 'a boleh diberikan dalam bentuk idea yang nyata ataupun abstrak. !ebolehan berfikir secara kreatif ini boleh dilihat dalam contoh-contoh berikut: mencipta idea yang baru, mencipta analogi dan metaphora. @arus diingat bahawa kedua-dua kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif ini adalah bertujuan untuk menolong atau membantu seseorang dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. (ari kita lihat satu lagi perspektif penting yang ada kaitan dengan berfikir. Dengan mengambil kira kepentingan 9A 3kecerdasan emosi7 seperti yang diperkenalkan oleh Daniel .oleman maka !" juga menegaskan kepentingan peranan hati atau =Balbu> sebelum satu-satu tindakan dibuat atau diyakini. *emikiran yang didasarkan kepada domain kognitif 3'A7 tanpa mengambil kira kepentingan domain afektif 39A7 belum tentu boleh menjanjikan satu-satu kejayaan yang sempurna dalam hidup seseorang. 'ni selari dengan apa yang disarankan oleh .oleman 3455C7 Dbahawa C6E kejayaan seseorang adalah bergantung kepada 9A dan bukannya 'AF. !onsep berhubung dengan 9A akan dijelaskan dengan mendalam dalam topik berkaitan dalam kertas ini