Anda di halaman 1dari 50

2.

0 Pengenalan
Malaysia mempunyai >200 kumpulan etnik. Murid di sekolah harus didedahkan kepada kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat. Dapat belajar dalam suasana yang kondusif walaupun berhadapan dengan murid dari kaum yang berlainan.

2.1.1 Konsep Bangsa


Menurut John Stuart Mill, Bangsa merupakan rumpum manusia yang terikat oleh rasa taksub bersama dan lebih rela bekerjasama sesama mereka, berbanding dengan rumpun bangsa yang lain.

Menurut Kamus Dewan, Bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Menurut Kamus Pelajar, Bangsa bermaksud kumpulan manusia yang sama asal usulnya serta serupa Dalam konteks negara kita, bangsa Malaysia adalah bangsa idaman yang kita hendaki.

Secara umumnya, konsep bangsa bermaksud Kumpulan manusia yang sama asal-usulnya serta serupa sifatnya. Kelompok manusia yang memiliki identiti bersama, yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut.

2.1.2 Etnik & Ras


Etnik: - kaum yang wujud disebabkan perbezaan budaya. - termasuk cara berfikir dan cara bertindak.

Ras: - kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal-biologikal yang nyata. - kelompok manusia yang menganggap diri atau dianggap oleh kelompok lain sebagai berbeza daripada kelompok mereka berasaskan dasar perbezaan fizikal yang tidak dapat diubah.

Asimilasi

Akulturasi

Amalgamasi

Integrasi

Akomodasi

Pluralisme

Asimilasi
Proses penyerapan budaya. Dilihat melalui cara hidup @ kebudayaan sst msy yang telah diserap oleh kebudayaan dominan. Mardiana Nordin & Hasnah Hussin: - budaya A + B + C = A. - wlp berlaku penyerapan budaya, budaya A tetap kekal dan diterima umum.

Amalgamasi
Proses pencantuman dari segi biologi. (Perkahwinan campur) Menghasilkan satu kelompok baru yang membentuk satu budaya baru. Jayum A. Jawan (1997) : -A+B+C=D - menghasilkan kebudayaan baru yg dpt diterima oleh semua yg terlibat.

Pluralisme
Proses mempertahankan kepelbagaian budaya. Berpegang bahawa setiap perbezaan adalah perkara lazim dan tdk dpt dielakkan. Jayum A. Jawan (1997) : -A+B+C=A+B+C - setiap kelompok masih berpegang kpd kebudayaan masing2 Berlaku dalam msy kita pd hari ini.

Akomodasi
Setiap etnik menyedari nilai dan norma antara satu sama lain. Tetap mempertahankan budaya mereka tetapi hidup dengan harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain.

Akulturasi
Manusia dlm kumpulan menerima norma, nilai dan pola2 tingkah laku golongan majoriti. Membolehkan masyarakat meminjam atau menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti, tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal.

Isu Perkauman dan Kedamaian Hidup


Rakyat perlu lebih cenderung menghayati kedamaian, harmoni dan kerjasama antara penduduk. Malaysia merumahkan aneka warna kelompok dan keturunan manusia. Setiap kelompok mpy dialek, adat kebiasaan, nilai2 dan kepercayaan agama yg tersendiri. - dalam keadaan aman dan harmoni.

Kedamaian dan keharmonian harus dikekalkan, dimantapkan dan dieratkan. Sesuatu kaum patut mengetahui sensitiviti, pantang larang dan kepercayaan kaum yang lain spy berhati2 dan tdk menyinggung perasaan org lain. Kita harus menikmati dan memanfaatkan bersama kecemerlangan pencapaian daripada setiap kaum dan budaya.

Konsep 1 Malaysia
Dikemukakan oleh Perdana Menteri kita. Satu gagasan bg memupuk perpaduan berteraskan nilai2 penting, ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yg lebih tinggi. Mengukuhkan semangat perpaduan dan persaudaraan

Tiga teras utama konsep 1 Malaysia: - sikap penerimaan - penghayatan ke atas prinsip2 kenegaraan - pembelaan kepada semua golongan yang memerlukan.

2.2 Struktur Masyarakat / Kelas Sosial


Masyarakat merupakan sekelompok besar manusia yang hidup saling berhubungan dan bergantungan berasaskan satu budaya serta bidang tertentu dan mempunyai matlamat yang sama.

Roucek & Warren (1979) Masyarakat diklasifikasikan sebagai satu kumpulan manusia yg berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka hidup bersama.

De Fleur (1974) Sebuah pola yang sangat kompleks mengenai organisasi sosial, di mana ahli-ahlinya saling bergantung dan terdapat garis panduan bagi semua bidang tingkah laku sosial *Garis sosial: peraturan yg diterima bersama dalam sesebuah masyarakat.

Ciri-ciri utama bagi mengklasifikasikan sesuatu masyarakat:


hidup berkelompok mempunyai budaya sering mengalami perubahan saling berinteraksi sama ada dalaman dan dengan pihak luar mempunyai kepimpinan mempunyai aturan sosialnya (susun lapis, kelas, status dam kasta)

Konsep yang berkaitan dengan konsep masyarakat: Etnik Suku Etnisiti Etnosentrisme Rasisme Prejudis Stereotaip

Etnik sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi.

Suku - kelompok masyarakat yg membentuk rumpun bangsa. Cth: rumpun Kadazan Dusun terdapat subetnik seperti Tatana, Bisaya, Lotud, Kimaragang dll.

Etnisiti - rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Etnosentrisme - satu sikap atau kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri adalah lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada kebudayaan kelompok lain.

Rasisme pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras melalui perilaku atau tindakan. 2 tahap rasisme: Tahap individu: kepercayaan dan sikap individu Tahap institusi: melibatkan dasar dan pelaksanaan yg bersifat diskriminasi

Prejudis pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yg tersemat dlm hati seseorang atau kelompok etnik tertentu.

Stereotaip kenyataan-kenyataan umum yg negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik

Masyarakat Majmuk
Kamarudin Jaafar Kaum yang bercampur tetapi mempunyai kehidupan yg berasingan, interaksi sesama mereka terbatas, penuh prasangka serta bersama tetapi tidak bersatu. J.S. Furnivall (1948) Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kelompok ras atau etnik yang berada di bawah satu sistem pemerintahan.

Ciri-ciri masyarakat majmuk:


Asas sosial sesuatu masyarakat majmuk ialah campuran pelbagai kelompok manusia. Timbul akibat dominasi penjajah (politik).
Ketiadaan @ kelemahan azam sosial bersama.

Kesimpulan
Peranan struktur masyarakat/kelas sosial adalah untuk mewujudkan perpaduan. Peranan guru: -Pastikan murid golongan bawah dapat bergaul dan berinteraksi dgn murid golongan atasan -Memupuk nilai persahabatan, bekerjasam dan toleransi dlm bilik darjah

2.3 Kepercayaan
Kepercayaan keyakinan atau akuan mengenai kebenaran berlakunya sesuatu. Kamus Dewan (1994) Konteks psikologi: sesuatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap berkedudukan memihak. Konteks agama: sebahagian drpd batu asas pembangunan moral.

Kepercayaan Masyarakat Melayu


Kepercayaan terhadap pawang Bomoh sering menggunakan mentera atau jampi serapah.

*Mentera: pengucapan yg berentak puisi yg mengandungi unsur sihir.

Pantang Larang Masyarakat Melayu


Duduk di atas bantal boleh menjadi bisul. Jangan bergendang dalam rumah, nanti harta habis dicuri oleh orang Kalau makan nasi kena habiskan... kalau tidak nasi akan menangis

Kepercayaan Masyarakat Cina


Alam semesta ini dikuasai oleh semangat yg kekuatannya luar biasa. Semangat ini hidup di dalam fenomena2 alam seperti langit, matahari, tanah, air dll. Fenomena ini diklasifikasikan kpd yang dan yin.

Kepercayaan Masyarakat Cina


Yang prinsip dasar untuk laki-laki, matahari, arah selatan, panasnya cahaya (siang), dan segala yg bersifat aktif.

Yin prinsip seperti wanita, bulan, arah utara, dingin, gelap dan segala yg bersifat pasif.

Kepercayaan Masyarakat India


Percaya dewa-dewi, unsur alam, unsur jahat seperti hantu, roh dan penunggu serta kesan-kesan negatif. Kepercayaan animisme percaya setiap benda di bumi ini mempunyai semangat yg mesti dihormati agar tidak mengganggu manusia, membantu dr roh jahat.

Masyarakat petani percaya kpd semangat padi.

Nilai dan Kepercayaan


Nilai dan kepercayaan saling berkaitan. Kepercayaan memberi halatuju manusia tentang kehidupan. Nilai merupakan prinsip2 yg menentukan apakah yg sesuai dan bermoral dlm masyarakat.

Nilai
Nilai dalam masyarakat mempengaruhi norma masyarakat. 3 jenis nilai: Etnosentrik
Menilai budaya masyarakat lain berpandukan nilai, kepercayaan dan norma sendiri.

Relativisme
Sesuatu budaya tidak boleh dinilai secara arbitrari dengan menggunakan nilai, kepercayaan dan norma sendiri.

Xenosentrisme
Anggapan budaya masyarakat lain lebih baik drpd masyarakat sendiri.

2.4 Bahasa
Merupakan satu sistem komunikasi yang menggunakan bunyi atau simbol. Mempunyai struktur tetapi pengertian tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Adalah satu set simbol-simbol dan aturcara-aturcara yg disusun bersama dengan kaedah yg bermakna ditambah dgn sistem komunikasi yg kompleks. (Cole, 1998)

Fungsi bahasa:
Untuk menggambarkan suasana atau menyampaikan maklumat antara penutur dan pendengar. (fungsi komunikatif) Supaya pendengar menyambut. (fungsi apelatif) Untuk menyampaikan perasaan dan fikiran. (fungsi akspresif) Untuk menaakul kebijaksanaan. (fungsi kognitif)

Bahasa bersifat dinamik


Kerana bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran masa.

Bahasa mengalami perubahan


Kerana perlu menyesuaikan kepada organisasi sosial dan pola-pola peranan sosial dalam sesuatu masyarakat. Spt: penjajahan, peperangan, kelas sosial, etnik, umur, seks, pekerjaan, status ekonomi, umur

Bahasa mudah dipengaruhi oleh unsur dialek.


Orang Melayu bertutur dalam bahasa Melayu tetapi dialek antara negeri adalah berbeza.
Orang India bertutur dlm bahasa Tamil yg diambil dari negara Tamil Nadu. Orang Cina pula dikenalpasti melalui kumpulan penutur mereka.

Usaha meningkatkan penguasaan bahasa murid:


Sekolah Wawasan
3 aliran sekolah yg berbeza di dlm sebuah kawasan. Murid pelbagai keturunan dapat berkomunikasi dlm bahasa kebangsaan. Dapat memahami budaya, bahasa serta pemikiran rakan daripada kaum lain.

Menganjurkan pelbagai aktiviti


Aktivit pidato pertandingan, perbahasan, syarahan,

2.5 Adat Resam


Adat : Merupakan amalan yang piawai, iaitu adat dan kelaziman yang diharapkan daripada anggota masyarakat.

Adat resam:
Adalah sesuatu cara yg telah ditentukan utk melakukan sesuatu yg telah diakui oleh masyarakat. Sesuatu perkara yang diwarisi sejak turuntemurun oleh masyarakat Melayu, India dan Cina di negara ini.

Adat Resam Melayu


Melenggang Perut:
Dijalankan ke atas seorang wanita yang telah genap 7 bulan hamil. Meletakkan kedudukan bayi di dalam perut pada tempat yg sepatutnya.

Bercukur Jambul:
Dilakukan pada bayi yg baru dilahirkan. Biasanya dijalankan setelah ibu tamat tempoh berpantang. Bayi akan diberikan nama.

Adat Resam Melayu


Bersunat:
Merupakan persediaan menempuh alam remaja dan dewasa. Dilakukan pada individu lelaki&perempuan yg telah cukup umur dan syarat yang sepatutnya.

Meminang dan Bertunang:


Bertujuan untuk mengenali pasangan dengan lebih mendalam sebelum akad nikah.

Adat Resam Melayu


Kematian:
Mengadakan kenduri arwah untuk disedekahkan kepada arwah. Selama 3 / 7 hari berturut-turut, atau pada malam ke 40.

Adat Resam Cina


Kelahiran:
Ibu mertua menjaga wanita mengandung.
Mementingkan anak lelaki kerana dapat melanjutkan keturunan melalui pewarisan nama nenek moyang. Nama
Patah kata Pertama: Nama Keluarga Patah kata Kedua : Nama Segenerasi Patah kata Ketiga : Nama sendiri

Adat Resam Cina


Kenduri selepas Perkahwinan:
Memberikan Kuih Angku dan telur yang diwarnai merah kepada saudara-mara.

Mencukur Rambut:
Sebagai pengiktirafan terhadap kelahiran orang baru ke dalam masyarakat.

Adat Resam India


Sewaktu mengandung:
Adat Valaikaappu
Bertujuan utk memberi nama kepada bayi. Dilakukan ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkau usia7 9 bulan. Gelang tangan baru yg dikenali sbg Suulkaappu dipakai.
(Suulkaappu: Perlindungan kepada kandungan ibu)

Adat Resam India


Semasa Bersalin:
Membisikkan Nama Tuhan Gayatti Mantiram ke telinga bayi Menyapu madu pada lidah bayi untuk tujuan kecantikan.

2.6 Jantina
Faktor jantina turut mempengaruhi pembentukan iklim di kelas. Lelaki dan perempuan mempunyai perbezaan dari segi fikiran, perasaan dan perlakuan.

Campuran jantina - memberi peluang murid bergaul dgn lebih tertib, bertanggungjawab, menghormati perbezaan jantina dan meluaskan ruang persefahaman dan toleransi.
Sehubungan itu, guru harus pandai merancang aktiviti yg bersesuaian dengan jantina.