Anda di halaman 1dari 6

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KPR 5063 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN TUGASAN 1 LAPORAN KAJIAN TINDAKAN TAJUK:

MENGATASI KELEMAHAN MURID MENGUASAI ASPEK TATABAHASA DALAM BAHASA MELAYU

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA NORMAWATI BINTI ABDUL HAMID SUHANAYANTI BINTI DAMAN HURI

NO. MATRIK L201010059 ! L20101005995

PENSYARAH : PRO" MADYA DR. ABD. LATI" BIN HJ.GAPOR

T#$%& Mengatasi Kelemahan Murid Menguasai Aspek Tatabahasa Dalam Bahasa Melayu Melalui Cara Permainan Bahasa. P'()'(#*#( Laporan kajian tindakan ini dilakukan untuk memenuhi prasyarat kursus KPR !"#

Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Kajian tindakan ini telah kami perolehi melalui laman sesa$ang http%&&apps.emoe.go'.my&ipba&rdipba&(dl&arti(le ).pd*. Kajian tindakan ini telah dijalankan oleh A.Chellamal Baga'athy di +,K -T. Ladang /est Country -Barat. pada tahun )!! . Tujuan kajian ini adalah untuk mengatasi kelemahan murid menguasai aspek tatabahasa dalam Bahasa Melayu. +eramai ) orang murid tahun enam dari sekolah tersebut telah dipilih menjadi responden kajian. Murid0murid tahun enam dipilih sebagai kumpulan sasaran untuk kajian ini kerana kelemahan mereka dalam menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. +ebelum kajian dijalankan1 penyelidik telah mendapati baha$a murid0murid tidak dapat menguasai aspek tatabahasa dalam Bahasa Melayu. +elain itu1 penyelidik se(ara jelas telah merangka tindakan pembaikan untuk mengatasi kelemahan murid0murid tersebut. Penyelidik turut mengkaji (ara bagaimana untuk meningkatkan keberkesanan penggunaan aspek tatabahasa Bahasa Melayu dalam usaha meningkatkan keupayaan1 kemahiran dan pen(apaian murid dalam subjek Bahasa Melayu. M#+#*#, K#$-#( Penguasaan aspek tatabahasa dalam Bahasa Melayu penting kerana ia amat berguna dalam penulisan Bahasa Melayu1 bahkan telah menjadi syarat $ajib untuk murid0murid lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan +ijil Pelajaran Malaysia -+PM. sekiranya ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Bahasa Melayu perlu dipelajari oleh murid0murid sekolah dan mereka harus mahir dalam teknik0teknik menulis karangan dengan baik dan menguasai aspek tatabahasa supaya mereka tidak menghadapi masalah di kemudian hari. Permasalahan juga timbul apabila guru0guru Bahasa Melayu menghadapi masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana murid0murid agak sukar dan keliru dalam memahami aspek tatabahasa Bahasa Melayu. 2leh itu1 guru0guru menggunakan pelbagai (ara dan teknik yang baru bagi memudahkan pemahaman murid dalam subjek Bahasa Melayu. 2

K#'.#, K#$-#( +etelah mengkaji dan memba(a laporan tindakan yang telah dibuat oleh penyelidik1 dapat kami kaitkan baha$a penyelidik telah menggunakan Model Kajian Tindakan +omekh -3454. dalam menyediakan kajian beliau. Penyelidik telah menerangkan se(ara terperin(i (ara beliau menjalankan proses kajian bermula dari proses mengenalpasti masalah sehingga ke proses penilaian. +etiap prosedur yang terdapat dalam kajian penyelidik adalah seiring dengan Model +omekh -3454..

Rajah 3% Model +omekh -3454. 6asil daripada laporan prestasi murid dan pengalaman penyelidik berhadapan dengan murid0murid yang kurang menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu menyebabkan penyelidik dan guru0guru bahasa men(uba kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah 3

tersebut. Penyelidik telah menggunakan permainan bahasa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut penyelidik permainan bahasa dapat memberangsangkan minat dan mendorong murid untuk mengambil bahagian dalam akti'iti pengajaran dan pembelajaran. Terdapat tiga bahagian di dalam permainan bahasa ini iaitu kui71 men(antum kad dan latih tubi.

M'()%/0%* .#( M'()#(#*-+-+ D#1# Tindakan a$al yang dilaksanakan oleh penyelidik dan guru0guru bahasa adalah menyediakan ujian pra kepada murid0murid untuk menentukan dan mengenalpasti tahap penguasaan aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Penyelidik telah menjalankan ujian pra pada 3" 8ebruari )!! . Keputusan yang diperolehi daripada ujian pra ini dapat ditunjukkan seperti di dalam jadual 3. Peratus Bilangan pelajar !0)! 9 )30#4 39 9!0 4 # "!0:4 ) 5!03!! ) ,umlah pelajar )

,adual 3% Keputusan ;jian Pra ,adual 3 menunjukkan keputusan yang diperolehi selepas ujian Pra dilakukan. 6asil daripada ujian pra yang dilalukan didapati baha$a seramai 35 -:)<. orang murid gagal menja$ab soalan tatabahasa yang diberikan. =ni menunjukkan sebilangan besar murid tidak dapat menguasai dan memahami soalan tatabahasa yang telah diberikan. ;ntuk mengatasi masalah ini1 penyelidik telah melakukan permainan bahasa yang merangkumi kui71 latih tubi dan men(antum kad +elepas melaksanakan pelan tindakan1 penyelidik menjalankan ujian pas(a pada ) 8ebruari )!! . ;jian ini dilakukan untuk mengetahui tahap kemahiran yang dimiliki oleh murid selepas beberapa tindakan diambil. Keputusan ujian pas(a seperti dinyatakan di dalam jadual ). Peratus Bilangan pelajar !0)! 0 )30#4 0 9!0 4 3" "!0:4 9 5!03!! ,umlah pelajar )

,adual )% Keputusan ;jian Pas(a Berdasarkan jadual ) menunjukkan keputusan ujian pas(a yang telah diadakan oleh penyelidik. Keputusan ujian mendapati baha$ai 3" -"9<. orang murid mendapat pen(apaian C 4

dan 4 orang murid mendapat pen(apaian A dan B dalam ujian ini. ;jian pas(a telah menunjukkan pen(apaian murid amat memberangsangkan dan murid dapat menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. 6asil dapatan menunjukkan permainan bahasa yang dijalankan selepas ujian pra amat berkesan dan mendapat maklumbalas daripada murid. Penyelidik juga telah membuat perbandingan keputusan ujian di antara ujian pra dan ujian pas(a seperti ditunjukkan dalam jadual #. Bil 3. ). #. 9. . ". :. 5. 4. 3! 33 3) 3# 39 3 3" 3: 35 >ama Murid Punitian Da'id Luth A*i?ah Chin @u Tong +har'in Megat =mran Aan Beng 8uh Lo$ @it +eo$ Aangai Thayala Raj Bijay Baga Mani Arasu Auna Pra )5 ) # #! 9! 3" #9 9) " )4 3) 39 3 5) 5" )9 )" ): " 4! 54 " 5" 5 "5 9! 9 Pas(a 9! 9) ! 94 ) 9 ! Be7a 3) 3: 3 34 3) )4 )! 3# 3) 33 ## 93 93 5 # #) "! 5

34 )! )3 )) )# )9 )

Mano +hanti Kamala Bimala +el'am +egar ;ma

"5 )5 )5 )) )9 :5 )"

5" ": :" "5 95 9 #

35 #4 95 9" )9 )9 ):

,adual #% Analisis Keputusan ;jian Pra dan ;jian Pas(a 6asil daripada kajian menunjukkan perbe7aan yang signi*ikan sebelum dan selepas tindakan dilaksanakan. Terdapat peningkatan pen(apaian murid dalam aspek tatabahasa bahasa Melayu selepas permainan bahasa dilaksanakan. D#0#1#( K#$-#( 6asil daripada kajian yang dijalankan1 penyelidik telah berjaya mengatasi kelemahan murid menguasai aspek tatabahasa dalam Bahasa Melayu melalui (ara permainan bahasa. 6ampir keseluruhan murid telah berjaya menguasai aspek tatabahasa dalam Bahasa Melayu. Penyelidik mengesyorkan permainan bahasa kepada semua guru bahasa untuk mengatasi masalah penguasaan Bahasa Melayu. Beliau juga men(adangkan permainan bahasa diguna pakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran di semua kelas. P'(%1%0 Kajian tindakan yang telah dijalankan merupakan satu usaha baik yang perlu dijalankan di semua peringkat sekolah. Kajian ini bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan prestasi murid malahan dapat memperbaiki teknik pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih berkesan. Kajian ini juga diharapkan dapat memberi man*aat kepada semua guru0guru untuk meningkatkan prestasi pelajar.