Anda di halaman 1dari 9

Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Pentaksiran Kerja Kursus - Projek

( Jadual

Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan

Kod! "ama Kursus

#$$%&&' ( Kaedah Pengajaran #ahasa $ela)u Sekolah Rendah

Tarikh $ula ( + ,ebruari -.&* Tempoh ( * minggu Tarikh /antar ( + $a0 -.&* Semester!Tahun( 1!-.&* Jun -.&&

Program(

PIS$P 2mbilan(

Kumpulan 3isediakan oleh( 3isahkan oleh( "ama 5 Tandatangan Tarikh(

PPG Sains! PJK 3r4 /jh4 $askiah bt4 /j4 $asrom Pen)elaras kursus 3r4 /jh4 $askiah bt4 /j4 $asrom +4-4-.&* Ketua Jabatan "ordin bin $ohd 6usof +4%4-.&*

I"STIT7T P8"3I3IK2" G7R7 , K2$P7S T8$8"GG9"G I#R2/I$ J2372: SP8SI,IK2SI T7G2S2" PR9J8K J2#2T2" K93 32" "2$2 K7RS7S K7$P7:2" S8$8ST8R ( J2#2T2" P8"G2JI2" $8:267 ( #$$%&&' K2832/ P8"G2J2R2" #2/2S2 $8:267 S8K9:2/ R8"32/ ( PPG S2I"S! PJK (1

Tarikh $ula

+ ,ebruari -.&*

Tarikh hantar

+ $a0 -.&*

/asil Pembelajaran Kursus 1. 2. !. 4. Mentafsir sukatan pelajaran Bahasa Melayu KSSR Tahun 4 dan menghubungkaitkan sukatan pelajaran dengan perancangan semester dan tahunan. Mengaplikasi pelbagai kaedah pengajaran dan bahan pengajaran dalam sesi pengajaran mikr dan makr . Menyediakan rancangan persediaan harian Bahasa Melayu KSSR Tahun 4 yang lengkap. Menghubungkaitkan pendekatan pengajaran Bahasa Melayu KSSR Tahun 4 dengan perancangan akti"iti pengajaran pembelajaran harian.

9bjektif Projek #elajar akan dapat melaksanakan tugasan seperti berikut$ 1. Membuat kajian tentang Bahasa Melayu KSSR Tahun 4. 2. Membuat satu persediaan mengajar berdasarkan Bahasa Melayu KSSR Tahun 4. !. Mengaplikasikan pelbagai kaedah% teknik dan pendekatan Bahasa Melayu KSSR Tahun 4 dalam perancangan pengajaran yang dirancang. 4. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai.

#elajar dapat melaksanakan tugas&tugas yang berikut$


1. Menulis esei tidak kurang daripada 1%'(( patah perkataan. )*# !+ 2. Menghuraikan secara grafik kaedah% teknik dan pendekatan Bahasa Melayu KSSR Tahun 4 !. Menja,ab s alan kui- )2( s alan aneka pilihan+ )*# 1 . '+

.
Spesifikasi Tugasan T7G2S2" T2J7K &4 Persediaan $engajar #ahasa $ela)u #ersediaan Mengajar Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR yang lengkap. Menyediakan isi pelajaran dan bahan bantu #d#. #ilih 2 teknik atau kaedah #d# Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR dan membuat grafik setiap satu. 1 kui- sepanjang kuliah dijalankan '.= mengikut f rmat yang ditetapkan masa #d# /( minit dibuat secara indi"idu isi pelajaran dan bahan bantu #d# dalam bentuk power point #ilih 2 teknik atau 2 kaedah atau 1 kaedah dan 1 teknik bertaip k mputer dengan ,arna yang menarik dibuat secara indi"idu 0ilaksanakan semasa atau selepas kuliah ;2J2R2" <2T2T2"

-4 Kaedah atau teknik Pengajaran #ahasa $ela)u %4 :atihan!kui>

-.=

&.=

I"STIT7T P8"3I3IK2" G7R7 K2$P7S T8$8"GG9"G I#R2/I$ T7G2S2" PR9J8K

PR9GR2$ ( PPG

"2$2 P8:2J2R(

K93 32" "2$2 K7RS7S ( #$$%&&'! K2832/ P8"G2J2R2" #2/2S2 $8:267 T2RIK/ $7:2 1 2ebruari 2(14

SEMESTER : 6

TARIKH HANTAR

1 Mac 2(14

/asil Pembelajaran Kursus( 1. 2. !. 4. Menghuraikan sukatan pelajaran Bahasa Melayu KSSR Tahun 4 dan menghubungkaitkan sukatan pelajaran dengan perancangan semester dan tahunan3 Mengaplikasikan pelbagai kaedah pengajaran dan bahan pengajaran dalam sesi mikr dan makr 3 Menyediakan rancangan persediaan mengajar harian Bahasa Melayu KSSR Tahun 4 yang lengkap3 Menghubungkaitkan pendekatan pengajaran Bahasa Melayu KSSR Tahun 4 dengan perancangan akti"iti pengajaran pembelajaran harian.

#r jek ini menilai hasil pembelajaran 1 . '. 9bjektif Projek( 1. Menulis esei tidak kurang daripada 1%'(( patah perkataan. )*# !+ 2. Menghuraikan secara grafik K nsep '# )*# '+ !. Menja,ab s alan kui- )2( s alan aneka pilihan+ )*# 1 . '+ Tugasan & ('.= Berdasarkan mana&mana standard kandungan yang dipilih% rancang isi pelajaran% kaedah dan teknik yang digunakan dalam pengajaran murid Tahun 4 )KSSR+. Bincangkan akti"iti&akti"iti yang menarik dan sesuai direalisasikan leh guru dan murid dalam memupuk kemahiran berfikir dan menerapkan nilai&nilai murni. Tugasan - (-.= *uraikan secara grafik k nsep dan banding be-a antara strategi% pendekatan % kaedah dan teknik dalam pengajaran Bahasa Melayu Sek lah Rendah. Tugasan - ? Kui> (&.= Tarikh$ 1' Mac 2(14 Menja,ab kui- yang mengandungi 2( s alan aneka pilihan )*# 1&'+ Panduan Pelaksanaan Projek(

i. ii. iii. i". ". "i. "ii. "iii. i7.

7.

Tugasan ini adalah tugasan indi"idu. #anjang esei adalah 1%'(( patah perkataan. 4sei perlu bertaip dengan sai- f n 5rial 11% dan langkau 1.' baris. 4sei haruslah menunjukkan keaslian% kematangan dan bermutu ilmiah. 5malan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. Rujukan harus merangkumi jurnal% buku ilmiah% dan sumber internet. Rujukan mengikut f rmat dan gaya 5#5 )5merican #sych l gical 5ss ciati n+. 6rafik yang dihasilkan hendaklah berkualiti% merangkumi persembahan fi-ikal% isi kandungan% persembahan idea% dan hubung kait dengan KSSR. Semua pelajar perlu menja,ab s alan kui- dengan lengkap. Muka depan tugasan merangkumi$ 8ama pelajar 8 . Kad #engenalan 9psyen K d dan 8ama Kursus Tajuk Tugasan pr jek 8ama #ensyarah 5kademik Tarikh *antar 5nda :5;<B sertakan B rang Maklum Balas Tugasan di hadapan tugasan anda.

Tugasan )ang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut( 1. #enulisan esei harus menunjukkan kematangan hujah% kefasihan bahasa% laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan. 2. =iputan isi kandungan yang menyeluruh% k nsisten dan terperinci. !. Bukti&bukti dan bahan&bahan yang meny k ng hujah&hujah anda hendaklah dikemukakan. 4. Keseluruhan isi dan peng lahan perlu menunjukkan ketulenan dengan s k ngan ilmiah. '. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan sahih serta memenuhi kehendak tugasan )sekurang&kurangnya sumber daripada tiga buah buku% internet% jurnal atau bahan bercetak yang lain+. /. #ersembahan grafik jelas dan berf kus. >. Kui- dija,ab dengan sempurna. Kriteria Pemarkahan Kerja kursus ini akan diperiksa berdasarkan Kriteria #emarkahan Tugasan ##6 )Tugasan Bertulis ? #ersembahan 6rafik+ yang dilampirkan.

Tugasan disediakan leh$

0isemak leh$

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ )0R. *;*. M5SK<5* BT. *;. M5SR9M+ #enyelaras Kursus BMM!11> ##6 ;abatan $ ;abatan #engajian Melayu <#6K $ Kampus Temengg ng <brahim ; h r

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ) 5B0 ;5=<= B<8 M0 AB89S + #akar Bidang Bahasa ;abatan $ #engajian Melayu <#6K $ ;abatan Kampus Temengg ng <brahim ; h r

0isahkan leh$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ )89R0<8 B<8 M9*0 ABS92+ Ketua ;abatan ;abatan $ ;abatan #engajian Melayu <#6K $ Kampus Temengg ng <brahim ; h r

RUBRIK PEMARKAHAN BERTULIS

SK5=5 )1((C+ Demerlang )>' &1((+

:5;5R58 )/(C+

04SKR<#T9R
Mempamerkan satu pemahaman yang amat tinggi dan menyeluruh terhadap bidang kajian. 5nalisis yang tajam dan berf kus. <nterpretasi yang amat menyeluruh dan peng lahan idea l gikal dan k heren. #emikiran yang amat kritis dan asli. Struktur penulisan sangat menepati tatabahasa bahasa Melayu. Sumber rujukan yang amat tepat% mengkhusus bidang kajian dan pelbagai bahan bacaan. Mempamerkan satu pemahaman yang agak tinggi dan menyeluruh terhadap bidang kajian. 5nalisis yang masih mendalam dan berf kus. <nterpretasi yang masih menyeluruh dan peng lahan idea masih l gikal dan masih k heren. #emikiran yang kritis dan masih asli. Kurang kesalahan tatabahasa bahasa Melayu. Sumber rujukan yang masih tepat% masih mengkhusus bidang kajian dan kurang pelbagai bahan bacaan. Mempamerkan satu pemahaman yang rendah dan kurang menyeluruh terhadap bidang kajian. 5nalisis yang kurang mendalam dan kurang berf kus. <nterpretasi yang kurang menyeluruh dan peng lahan idea kurang l gikal dan kurang k heren. #emikiran yang kurang kritis dan ada ciri&ciri ketidakaslian. Kesalahan tatabahasa bahasa Melayu adalah jelas. Sumber rujukan yang kurang tepat% kurang mengkhusus bidang kajian dan terhad bahan bacaan. Mempamerkan pemahaman yang amat rendah dan tidak menyeluruh terhadap bidang kajian. 5nalisis yang mendatar% tiada atau sangat sedikit usaha untuk menganalisis dan tidak berf kus. <nterpretasi yang rendah dan peng lahan idea tidak l gikal dan tidak k heren. #emikiran yang tidak kritis dan tidak asli. Kesalahan tatabahasa bahasa Melayu amat banyak dan jelas. Sumber rujukan yang tidak tepat% tidak mengkhusus bidang kajian dan amat terhad bahan bacaan.

4' &/(

Kepujian )/'.>4+ !E&44

=ulus !(&!1 )'( . /4+

6agal )( . 4E+ (&2E

RBBR<K #4M5RK5*58 #4RS4MB5*58 6R52<K


SK5=5 )1((C+
Demerlang )>' &1((+ 22.' & !(

:5;5R58 )!(C+

04SKR<#T9R
#ersembahan 2i-ikal Reka letak fi-ikal teratur dengan amat baik dan pilihan ,arna yang sangat baik dalam membantu meningkatkan daya tarikan dan fungsinya. #ersembahan <dea sangat jelas dan berf kus. <lustrasi yang kreatif dan sangat signifikan dalam meningkatkan kualiti persembahan. <si kandungan Sangat menepati bidang yang dikaji dan sangat menyeluruh. Kefahaman yang menyeluruh serta mendalam tentang idea utama pada tahap cemerlang. Sumber Sumber rujukan yang tepat dan mengkhusus bidang kajian dalam satu buku. #ersembahan 2i-ikal Reka letak fi-ikal teratur dengan baik dan pilihan ,arna yang baik dalam membantu meningkatkan daya tarikan dan fungsinya. #ersembahan <dea jelas dan berf kus. <lustrasi yang baik dan signifikan dalam meningkatkan kualiti persembahan. <si kandungan Menepati bidang yang dikaji tetapi kurang menyeluruh. Kefahaman tentang idea utama pada tahap sederhana. Sumber Sumber rujukan yang masih tepat tetapibidang berkaitan sebagai sebahagian bab dalam buku rujukan. #ersembahan 2i-ikal Reka letak fi-ikal kurang teratur dan pilihan ,arna yang masih sesuai dan berfungsi. #ersembahan <dea idea terputus&putus% kurang kesinambungan. <lustrasi yang kurang baik dan kurang berstruktur dalam meningkatkan kualiti persembahan. <si kandungan Masih mencakupi bidang yang dikaji tetapi kurang menyeluruh. Kefahaman tentang idea utama pada tahap memuaskan. Sumber Sumber rujukan masih sesuai dan ada sedikit perbincangantentang bidang kajian. #ersembahan 2i-ikal Reka letak fi-ikal tidakteratur dan pilihan ,arna yang kurang sesuai dan kurang berfungsi dalam membantu meningkatkan daya tarikan. #ersembahan <dea mengelirukan. <lustrasi tidak tepat dan tidak berstruktur dalam. <si kandungan Dakupan bidang yang dikaji amat minimum. Kefahaman tentang idea utama pada tahap rendah. Sumber Sumber rujukan tidak tepat dan tidak mengkhusus bidang kajian.

Kepujian )/' . >4+ 1E.' . 22.4

=ulus )'( . /4+ 1' . 1E.4

6agal ( . 4E ( . 14.E