Anda di halaman 1dari 3

Surat Kiriman Rasmi

1. Ditulis untuk tujuan-tujuan rasmi seperti meminta bantuan atau membuat aduan, bantahan, rayuan, pesanan, undangan atau permohonan kepada pihak yang tiada hubungan peribadi atau ikatan persaudaraan atau persahabatan dengan penulis. 2. Kedua-dua alamat pengirim dan penerima perlu dituliskan bagi format surat rasmi. Kamu dikehendaki menggunakan nama dan alamat berikut: Zulhisham bin Maaruf atau Zulaikhah binti Maaruf Blok 23 !i"erdame #ane $ 2- % &ingapura '()23 Hantarkan surat kamu kepada: *engurus &yarikat Media Magnum &dn. Bhd. ) +ong Kok Dri"e &ingapura ,-() ) PERHATIAN: &ekiranya soalan hanya memberikan nama dan alamat bagi penerima, maka penulis harus menggunakan nama dan alamatnya sendiri. 3. #aras bahasa yang digunakan haruslah bersifat formal. %. Kata panggilan dalam seluruh kandungan surat ini ialah .saya/ dan .tuan/ atau .puan/. '. 0ormat bagi surat kiriman rasmi semuanya tersusun di sebelah kiri, ke1uali tajuk surat yang ditulis di tengah muka surat, dalam urutan berikut2 a. b. c. d. e. f. 3ama *engirim 4lamat *engirim 5tersusun sebaris-sebaris tanpa tanda ba1a6 7arikh 5nama bulannya dieja dan bertulis dengan huruf besar6 3ama atau 8a9atan *enerima 4lamat *enerima Kata *anggilan

g. 7ajuk &urat 5ditulis ringkas dan bergaris ba9ah di tengah muka surat, huruf pertama setiap perkataan ke1uali kata sendi nama berhuruf besar6 h. *erenggan kedua dan seterusnya perlu dinomborkan 5perenggan pertama tidak dinomborkan6 i. *engakuan berserta 7anda tangan *engirim (. Dalam perenggan permulaan, penulis harus memperkenalkan dirinya serta menyatakan tujuannya menulis surat kepada penerima. *erenggan seterusnya harus mengandungi keterangan-keterangan lanjut. Berikan maklumat-maklumat yang diperlukan sahaja. Maklumat harus disampaikan dengan jelas dan berkesan. 7. Dalam perenggan penutup, penulis berterima kasih kepada penerima di atas perhatian yang diberikannya dalam memba1a surat tersebut. 4da kalanya, penulis turut memberikan maklumat bagaimana dia dapat dihubungi sekiranya diperlukan.

Contoh Surat Kiriman Rasmi

Zulhisham bin Maaruf Blok 231 Riverdame Lane #12-1 !inga"ura #$%231 17hb &'!(MB(R 2%%% )engurus !*arika+ Media Magnum !dn. Bhd. 1% ,ong -ok &rive !inga"ura .7$%1% /uan0 )ermohonan bagi 1a2a+an 1uru+era &engan horma+n*a0 sa*a ingin memohon 3a2a+an sebagai 3uru+era di s*arika+ +uan0 sebagaimana *ang +elah diiklankan dalam akhbar Beri+a ,arian *ang ber+arikh 1#hb

&isember 2%%%. 2. !a*a memiliki di"loma ke3uru+eraan dari )oli+eknik !inga"ura. !e2ak+u men3alani la+ihan di ins+i+u+ +ersebu+0 sa*a +elah menda"a+ "eluang beker3a sambil bela3ar di )usa+ 1aring dan -om"u+er /emasik0 iai+u sebuah "er+ubuhan gergasi kom"u+er di negara ini. Bua+ masa ini0 sa*a ialah seorang "eker3a semen+ara di !*arika+ 'n-/el 4ommunica+ions. -on+rak sa*a akan berakhir +idak lama lagi. !a*a *akin "engalaman *ang sudah sa*a "erolehi ini da"a+ dimanfaa+kan. 3. Ba*aran ga3i *ang memuaskan bagi sa*a ialah di an+ara 52#%% hingga 52.%% sebulan. !a*a ialah seorang *ang berdikari dan berdedikasi dan sa*a *akin sa*a da"a+ melaksanakan +ugas dengan sem"urna. Berser+a sura+ ini0 sa*a lam"irkan salinan si3ilsi3il kela*akan0 sura+ akuan kelakuan baik dan dokumen-dokumen lain *ang "en+ing un+uk men*okong "ermohonan sa*a ini. . !a*a berhara" +uan akan mem"er+imbangkann*a. !ekiran*a "erlu0 sa*a da"a+ dihubungi melalui +alian 7$ .7.6 a+au e-mel 7eus8ho+mail.com. 9khir ka+a0 +erima kasih di a+as "erha+ian +uan. :ang benar0 Zulhisham