Anda di halaman 1dari 38

20-Surat h (Ta-Ha) -

20:1 to top

Indonesian

Thaahaa.
20:2 to top

Indonesian

Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;
20:3 to top

Indonesian

tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),


20:4 to top

Indonesian

yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
20:5 to top

Indonesian

( aitu) Tuhan ang !aha "emurah. ang bersemayam di atas #Arsy.


20:6 to top

Indonesian

Kepunyaan$%ya$lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di ba&ah tanah.
20:7 to top

Indonesian

'an jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya 'ia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
20:8 to top

Indonesian

'ialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 'ia. 'ia mempunyai al asmaaul husna (nama$ nama yang baik),
20:9 to top

Indonesian

Apakah telah sampai kepadamu kisah !usa(


20:10 to top

Indonesian

Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya) *Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah$mudahan aku dapat memba&a sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu*.
20:11 to top

Indonesian

!aka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil) *+ai !usa.


20:12 to top

Indonesian

,esungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu berada dilembah yang suci, Thu&a.
20:13 to top

Indonesian

'an Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan di&ahyukan (kepadamu).
20:14

to top

Indonesian

,esungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.
20:15 to top

Indonesian

,egungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (&aktunya) agar supaya tiap$tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.
20:16 to top

Indonesian

!aka sekali$kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti ha&a na-sunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa*.
20:17 to top

Indonesian

Apakah itu yang di tangan kananmu, hai !usa(


20:18 to top

Indonesian

.erkata !usa) *Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya*.
20:19 to top

Indonesian

Allah ber-irman) */emparkanlah ia, hai !usa0*


20:20 to top

Indonesian

/alu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba$tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
20:21 to top

Indonesian

Allah ber-irman) *"eganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula,
20:22 to top

Indonesian

dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia ke luar menjadi putih cemerlang tanpa cacad, sebagai mukji1at yang lain (pula),
20:23 to top

Indonesian

untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda$ tanda kekuasaan Kami yang sangat besar,
20:24 to top

Indonesian

"ergilah kepada 2ir#aun; sesungguhnya ia telah melampaui batas*.


20:25 to top

Indonesian

.erkata !usa) * a Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku,


20:26 to top

Indonesian

dan mudahkanlah untukku urusanku,


20:27 to top

Indonesian

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,


20:28 to top

Indonesian

supaya mereka mengerti perkataanku,


20:29 to top

Indonesian

dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,


20:30 to top

Indonesian

(yaitu) +arun, saudaraku,


20:31 to top

Indonesian

teguhkanlah dengan dia kekuatanku,


20:32 to top

Indonesian

dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku,


20:33 to top

Indonesian

supaya kami banyak bertasbih kepada 3ngkau,


20:34 to top

Indonesian

dan banyak mengingat 3ngkau.


20:35 to top

Indonesian

,esungguhnya 3ngkau adalah !aha !elihat (keadaan) kami*.


20:36 to top

Indonesian

Allah ber-irman) *,esungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai !usa*.


20:37 to top

Indonesian

'an sesungguhnya Kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain,
20:38 to top

Indonesian

yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan,


20:39 to top

Indonesian

aitu) */etakkanlah ia (!usa) didalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (%il), maka pasti sungai itu memba&anya ke tepi, supaya diambil oleh (2ir#aun) musuh$Ku dan musuhnya. 'an Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari$Ku; dan supaya kamu diasuh di ba&ah penga&asan$Ku,
20:40 to top

Indonesian

(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga 2ir#aun)) *.olehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya(* !aka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. 'an kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami

selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk !adyan, kemudian kamu datang menurut &aktu yang ditetapkan hai !usa,
20:41 to top

Indonesian

dan Aku telah memilihmu untuk diri$Ku.


20:42 to top

Indonesian

"ergilah kamu beserta saudaramu dengan memba&a ayat$ ayat$Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat$Ku;
20:43 to top

Indonesian

"ergilah kamu berdua kepada 2ir#aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas;
20:44 to top

Indonesian

maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata$ kata yang lemah lembut, mudah$mudahan ia ingat atau takut*.
20:45 to top

Indonesian

.erkatalah mereka berdua) * a Tuhan kami, sesungguhnya kami kha&atir bah&a ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas*.
20:46 to top

Indonesian

Allah ber-irman) *4anganlah kamu berdua kha&atir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat*.
20:47 to top

Indonesian

!aka datanglah kamu berdua kepadanya (2ir#aun) dan katakanlah) *,esungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah .ani Israil bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. ,esungguhnya kami telah datang kepadamu dengan memba&a bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. 'an keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.
20:48 to top

Indonesian

,esungguhnya telah di&ahyukan kepada kami bah&a siksa itu (ditimpakan) atas orang$orang yang mendustakan dan berpaling.
20:49 to top

Indonesian

.erkata 2ir#aun) *!aka siapakah Tuhanmu berdua, hai !usa(.


20:50 to top

Indonesian

!usa berkata) *Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap$tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.
20:51 to top

Indonesian

.erkata 2ir#aun) *!aka bagaimanakah keadaan umat$ umat yang dahulu(*


20:52 to top

Indonesian

!usa menja&ab) *"engetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa;

20:53 to top

Indonesian

ang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan ang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan$ ja5an, dan menurunkan dari langit air hujan. !aka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis$jenis dari tumbuh$tumbuhan yang bermacam$macam.
20:54 to top

Indonesian

!akanlah dan gembalakanlah binatang$binatangmu. ,esungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda$ tanda kekuasaan Allah bagi orang$orang yang berakal.
20:55 to top

Indonesian

'ari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain,
20:56 to top

Indonesian

'an sesungguhnya Kami telah perlihatkan kepadanya (2ir#aun) tanda$tanda kekuasaan Kami semuanya maka ia mendustakan dan enggan (menerima kebenaran).
20:57 to top

Indonesian

.erkata 2ir#aun) *Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami (ini) dengan sihirmu, hai !usa(
20:58 to top

Indonesian

'an kamipun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah suatu &aktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak (pula) kamu di suatu tempat yang pertengahan (letaknya).
20:59 to top

Indonesian

.erkata !usa) *6aktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada &aktu matahari sepenggalahan naik*.
20:60 to top

Indonesian

!aka 2ir#aun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang.
20:61 to top

Indonesian

.erkata !usa kepada mereka) *7elakalah kamu, janganlah kamu mengada$adakan kedustaan terhadap Allah, maka 'ia membinasakan kamu dengan siksa*. 'an sesungguhnya telah merugi orang yang mengada$adakan kedustaan.
20:62 to top

Indonesian

!aka mereka berbantah$bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan (mereka).
20:63 to top

Indonesian

!ereka berkata) *,esungguhnya dua orang ini adalah benar$benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama.
20:64 to top

Indonesian

!aka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris. dan sesungguhnya beruntunglah oran yang menang pada hari ini.
20:65 to top

Indonesian

(,etelah mereka berkumpul) mereka berkata) *+ai !usa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula$mula melemparkan(*
20:66 to top

Indonesian

.erkata !usa) *,ilahkan kamu sekalian melemparkan*. !aka tiba$tiba tali$tali dan tongkat$tongkat mereka, terbayang kepada !usa seakan$akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.
20:67 to top

Indonesian

!aka !usa merasa takut dalam hatinya.


20:68 to top

Indonesian

Kami berkata) *janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).
20:69 to top

Indonesian

'an lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. *,esungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). 'an tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang*.
20:70 to top

Indonesian

/alu tukang$tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata) *Kami telah percaya kepada Tuhan +arun dan !usa*.
20:71 to top

Indonesian

.erkata 2ir#aun) *Apakah kamu telah beriman kepadanya (!usa) sebelum aku memberi i1in kepadamu sekalian. ,esungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. !aka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya*.
20:72 to top

Indonesian

!ereka berkata) *Kami sekali$kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti$bukti yang nyata

(mukji1at), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. ,esungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.
20:73 to top

Indonesian

,esungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar 'ia mengampuni kesalahan$kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. 'an Allah lebih baik (pahala$%ya) dan lebih kekal (a1ab$ %ya)*.
20:74 to top

Indonesian

,esungguhnya barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka 4ahannam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.
20:75 to top

Indonesian

'an barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh$sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang$orang yang memperoleh tempat$ tempat yang tinggi (mulia),
20:76 to top

Indonesian

(yaitu) surga #Adn yang mengalir sungai$sungai di ba&ahnya, mereka kekal di dalamnya. 'an itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari keka-iran dan kemaksiatan).
20:77 to top

Indonesian

'an sesungguhnya telah Kami &ahyukan kepada !usa) *"ergilah kamu dengan hamba$hamba$Ku (.ani Israil) di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering dilaut itu, kamu tak usah kha&atir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)*.
20:78 to top

Indonesian

!aka 2ir#aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka.
20:79 to top

Indonesian

'an 2ir#aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.


20:80 to top

Indonesian

+ai .ani Israil, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian (untuk munajat) di sebelah kanan gunung itu dan Kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna dan sal&a.
20:81 to top

Indonesian

!akanlah di antara re1eki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas

padanya, yang menyebabkan kemurkaan$Ku menimpamu. 'an barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan$Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.
20:82 to top

Indonesian

'an sesungguhnya Aku !aha "engampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar.
20:83 to top

Indonesian

!engapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai !usa(


20:84 to top

Indonesian

.erkata, !usa) *Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada$!u. a Tuhanku, agar supaya 3ngkau ridha (kepadaku)*.
20:85 to top

Indonesian

Allah ber-irman) *!aka sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh ,amiri.

20:86 to top

Indonesian

Kemudian !usa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. .erkata !usa) *+ai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik( !aka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku(*.
20:87 to top

Indonesian

!ereka berkata) *Kami sekali$kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh memba&a beban$beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula ,amiri melemparkannya*,
20:88 to top

Indonesian

kemudian ,amiri mengeluarkan untuk mereka (dari lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata) *Inilah Tuhanmu dan Tuhan !usa, tetapi !usa telah lupa*.
20:89 to top

Indonesian

!aka apakah mereka tidak memperhatikan bah&a patung anak lembu itu tidak dapat memberi ja&aban kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) keman-aatan(
20:90 to top

Indonesian

'an sesungguhnya +arun telah berkata kepada mereka sebelumnya) *+ai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu. itu dan sesungguhnya Tuhanmu ialah (Tuhan) ang !aha "emurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku*.
20:91 to top

Indonesian

!ereka menja&ab) *Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga !usa kembali kepada kami*.
20:92 to top

Indonesian

.erkata !usa) *+ai +arun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat,
20:93 to top

Indonesian

(sehingga) kamu tidak mengikuti aku( !aka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku(*
20:94 to top

Indonesian

+arun menja&ab# *+ai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; sesungguhnya aku kha&atir bah&a kamu akan berkata (kepadaku)) *Kamu telah memecah antara .ani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku*.
20:95 to top

Indonesian

.erkata !usa) *Apakah yang mendorongmu (berbuat demikian) hai ,amiri(*


20:96 to top

Indonesian

,amiri menja&ab) *Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak rasul lalu aku melemparkannya, dan demikianlah na-suku membujukku*.
20:97 to top

Indonesian

.erkata !usa) *"ergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini (hanya dapat) mengatakan) *4anganlah menyentuh (aku)*. 'an sesungguhnya bagimu hukuman (di akhirat) yang kamu sekali$kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah

tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. ,esungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh$sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut (berupa abu yang berserakan).
20:98 to top

Indonesian

,esungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain 'ia. "engetahuan$%ya meliputi segala sesuatu*.
20:99 to top

Indonesian

'emikianlah kami kisahkan kepadamu (!uhammad) sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan (Al Quran).
20:100 to top

Indonesian

.arangsiapa berpaling dari pada Al 8ur#an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat,
20:101 to top

Indonesian

mereka kekal di dalam keadaan itu. 'an amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat,
20:102 to top

Indonesian

(yaitu) di hari (yang di &aktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang$orang yang berdosa dengan muka yang biru muram;
20:103 to top

Indonesian

mereka berbisik$bisik di antara mereka) *Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari)*
20:104 to top

Indonesian

Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka) *Kamu tidak berdiam (di dunia), melainkan hanyalah sehari saja*.
20:105 to top

Indonesian

'an mereka bertanya kepadamu tentang gunung$gunung, maka katakanlah) *Tuhanku akan menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur$hancurnya,
20:106 to top

Indonesian

maka 'ia akan menjadikan (bekas) gunung$gunung itu datar sama sekali,
20:107 to top

Indonesian

tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi$tinggi.
20:108 to top

Indonesian

"ada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penyeru dengan tidak berbelok$belok; dan merendahlah semua suara kepada Tuhan ang !aha "emurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja.
20:109 to top

Indonesian

"ada hari itu tidak berguna sya-a#at, kecuali (sya-a#at) orang yang Allah !aha "emurah telah memberi i1in kepadanya, dan 'ia telah meridhai perkataannya.
20:110 to top

Indonesian

'ia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu$%ya.
20:111 to top

Indonesian

'an tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan ang +idup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk$%ya). 'an sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan ke1aliman.
20:112 to top

Indonesian

'an barangsiapa mengerjakan amal$amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak kha&atir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.
20:113 to top

Indonesian

'an demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertak&a atau (agar) Al Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka.
20:114 to top

Indonesian

!aka !aha Tinggi Allah 9aja ang sebenar$benarnya, dan janganlah kamu tergesa$gesa membaca Al 8ur#an sebelum disempurnakan me&ahyukannya kepadamu, dan katakanlah) * a Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan*.
20:115 to top

Indonesian

'an sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.
20:116

to top

Indonesian

'an (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat) *,ujudlah kamu kepada Adam*, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang.
20:117 to top

Indonesian

!aka Kami berkata) *+ai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali$kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.
20:118 to top

Indonesian

,esungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,
20:119 to top

Indonesian

dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya*.
20:120 to top

Indonesian

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata) *+ai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa(*
20:121 to top

Indonesian

!aka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat$auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun$daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.
20:122 to top

Indonesian

Kemudian Tuhannya memilihnya maka 'ia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.

20:123 to top

Indonesian

Allah ber-irman) *Turunlah kamu berdua dari surga bersama$sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. !aka jika datang kepadamu petunjuk daripada$Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk$ Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.
20:124 to top

Indonesian

'an barangsiapa berpaling dari peringatan$Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta*.
20:125 to top

Indonesian

.erkatalah ia) * a Tuhanku, mengapa 3ngkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat(*
20:126 to top

Indonesian

Allah ber-irman) *'emikianlah, telah datang kepadamu ayat$ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan*.
20:127 to top

Indonesian

'an demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat$ayat Tuhannya. 'an sesungguhnya a1ab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
20:128 to top

Indonesian

!aka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami membinasakan umat$ umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan (di bekas$

bekas) tempat tinggal umat$umat itu( ,esungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda$tanda bagi orang yang berakal.
20:129 to top

Indonesian

'an sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti (a1ab itu) menimpa mereka.
20:130 to top

Indonesian

!aka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada &aktu$&aktu di malam hari dan pada &aktu$&aktu di siang hari, supaya kamu merasa senang,
20:131 to top

Indonesian

'an janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan$golongan dari

mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. 'an karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.
20:132 to top

Indonesian

'an perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta re1eki kepadamu, Kamilah yang memberi re1eki kepadamu. 'an akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertak&a.
20:133 to top

Indonesian

'an mereka berkata) *!engapa ia tidak memba&a bukti kepada kami dari Tuhannya(* 'an apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab$kitab yang dahulu(
20:134 to top

Indonesian

'an sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu a1ab sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka berkata) * a Tuhan kami, mengapa tidak 3ngkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat$ayat 3ngkau sebelum kami menjadi hina dan rendah(*
20:135 to top

Indonesian

Katakanlah) *!asing$masing (kita) menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian0

Beri Nilai