Anda di halaman 1dari 10

KUNJUNGAN KE PDAM KLATEN Hari, tanggal Waktu kunjungan Lokasi Acara praktikum A Tujuan 1.

$ntu% men eta&ui pr#ses pr#'u%si 'an (ara pen #la&an air )an 'ila%u%an #le& PDAM Klaten. 2. !upa)a ma&asis*a men eta&ui tu+uan 'an man,aat a'an)a PDAM %laten. -. $ntu% memberi%an pen eta&uan %epa'a ma&asis*a tentan pen #la&an air ba%u men+a'i air bersi&. ! Dasar T"ori Air bersi& a'ala& air )an 'i una%an untu% %eperluan se&ari-&ari 'an a%an men+a'i air minum setela& 'imasa% terlebi& 'a&ulu. !eba ai batasann)a, air bersi& a'ala& air )an memenu&i pers)aratan ba i sistem pen)e'iaan air minum, 'imana pers)aratan )an %ualitas air )an se&in 'ima%su' a'ala& pers)aratan 'ari se i meliputi %ualitas ,isi%, %imia, bi#l# is 'an ra'i#l# is, (ara : Rabu, 19 Desember 2012 : 08.00 WIB - selesai : PDAM Kabupaten Klaten : Pen enalan !istem "perasi#nal PDAM Klaten

a apabila 'i%#nsumsi ti'a% menimbul%an e,e% sampin .Ketentuan

$mum Permen%es /#. 0112Men%es2P3R2I4219905. !e'an %an air minum a'ala& air )an %ualitasn)a memenu&i s)arat %ese&atan )an 'apat 'iminum. A'a beberapa pers)aratan utama )an 1. Pers)aratan %ualitati, Men ambar%an mutu atau %ualitas 'ari air ba%u air bersi&. Pers)aratan ini meliputi pers)aratan ,isi%, %imia, bi#l# is 'an ra'i#l# is. !)arat-s)arat tersebut 'apat 'ili&at ber'asar%an Peraturan Menteri Kese&atan /#. 0112Men%es2P3R2I421990 tentan s)arat-s)arat 'an pen a*asan %ualitas air. 2. Pers)aratan %uantitati, Air ba%u 'apat 'i una%an untu% memenu&i %ebutu&an sesuai 'en an &arus 'ipenu&i 'alam sistem pen)e'iaan air bersi&. Pers)aratan tersebut meliputi &al-&al seba ai beri%ut :

+umla& pen'u'u% )an a%an 'ila)ani. -. Persa)aratan %#ntinuitas Arti %#ntinuitas 'isini a'ala& ba&*a air ba%u untu% air bersi& tersebut 'apat 'iambil terus-menerus 'alam ,lu%tuasi 'ebit )an relati, tetap bai% pa'a musim %emarau maupun pa'a musim pen &u+an. Beberapa sumber air ba%u )an 'apat 'i una%an untu% pen)e'iaan air bersi& 'i%el#mp#%%an seba ai beri%ut : #um$"r Air &u+an Kualitas !e'i%it p#lutan pen(emar Air permu%aan Air u'ara 6i'a% %arena Relati, (u%up ter(emar tana& 6erp#lusi Kuantitas 6i'a% untu% perse'iaan umum bai% Men(u%upi Dapat menerus Pen ambilan 'ibatasi Relati, Kontinuitas Harga 6i'a% 'apat Mura& terus menerus 'iambil

terp#lusi #le& memenu&i

'iambil terus- mura& Relati, mura& Relati, mura& Mura&

'an %al Air tana& Relati, bai% 'alam Mata air Relati, bai% !e'i%it

6i'a% 'iambil terusmenerus

!istem pen)e'iaan air bersi& meliputi sistem in'i7i'ual .sumur ali, !P6 'alam, !P6 'an %al 'an sumur b#r5 'an %#munal .PDAM, 8IPPAM, &i'ran umu, %ran umum, terminal air 'an PMA5. !e(ara umum pr#ses pen #la&an air bersi& meliputi pen #la&an len %ap .air permu%aan5 'an pen #la&an ti'a% len %ap .air tana&5. 1. Pen #la&an penenan air permu%aan a'ala& pr#ses pen #la&an len %ap. Ban unann)a meliputi ban unan penan %ap air .inta%e5, ban unan 'an pemba i, prase'imentasi, pen a'u% (epat, pen a'u% lambat, se'imentasi, ,iltrasi, unit pembubu&an ba&an %imia 'an reser7#ir. 2. Pen #la&an air tana& a'ala& pr#ses pen #la&an ti'a% len %ap. Beberapa

pr#sesn)a a'ala& pr#ses men &ilan %an %esa'a&an 'en an penamba&an %apur 'an s#'a, se&in a ban unan )an 'iperlu%an a'ala& ba% re(arb#nisasi untu% pen a'u% (epat, ,l#%ulat#r, pen en'ap 'isampin 'en an air ba%u air tana& a'ala& : 1. Air tana& aer#bi%. Kualitas ba&an-ba&an %imia )an 'itemui masi& memenu&i pers)aratan, tetapi se'i%it bersi,at asam se&in 'iperlu%an pen #la&an ter&a'ap p8. 2. Air tana& anaer#bi%. Ban)a% men an'un unsur :e, Mn, /8 - 'an 82!. sistem )an 9"2. !istem 'istribusi air bersi& meliputi : 1. 9ara ra7itasi: Dila%u%an apabila ele7asi sumber air mempun)ai a te%anan )an perbe'aan )an besar 'en an 'aera& pela)anan, se&in meman,aat%an be'a %etin ian 'i una%an a'ala& aerasi )an ber,un si untu% men'apat%an "2, merem#7e 82! 'an 980, mere'u%si %#nsentrasi a

penamba&an 9"2 'an seterusn)a. Beberapa alternati, pr#ses pen #la&an

'iperlu%an 'apat 'iperta&an%an. 9u%up e%#n#mis %arena &an)a 2. 9ara pem#mpaan: P#mpa ber,un si untu% menin %at%an te%anan )an 'iperlu%an untu% men'istribusi%an air 'ari reser7#ir 'istribusi %e %#nsumen -. 9ara )an abun an: Reser7#ir 'i una%an untu% memperta&an%an te%anan 'iperlu%an selama peri#'e pema%aian tin i 'an pa'a %#n'isi

'arurat. !elama peri#'e pema%aian ren'a&, sisa air 'ip#mpa%an 'an 'isimpan 'alam reser7#ir 'istribusi ;arin an 'istribusi air bersi& meliputi : 1. !istem (aban .branch5: Bentu% (aban 'en an +alur buntu .dead-end5 men)erupai (aban sebua& p#&#n. Pipa in'u% utama .primary feeders5 tersambun mains5 )an pipa in'u% se%un'er .secondary feeders5, 'an pa'a pipa pipa pela)anan utama . small distribution e'un 2ruma&. ter&ubun 'en an pen)e'iaan air 'alam al in'u% se%un'er tersambun

Dalam pipa 'en an +alur buntu, ara& aliran air selalu sama 'an suatu areal men'apat suplai air 'ari satu pipa tun

2. !istem <ri'ir#n: Pipa in'u% utama 'an pipa in'u% se%un'er terleta% 'alam %#ta%, 'en an pipa in'u% utama, pipa in'u% se%un'er, serta pipa pela)anan utama salin ter&ubun -. !istem melin %ar .loop5= !istem ini palin 'an masin -masin i'eal. Pipa in'u% utama terleta% men elilin i 'aera& la)anan. Pen ambilan 'iba i men+a'i 'ua men elilin i batas 'aera& la)anan, 'an %e'uan)a bertemu %embali 'i u+un . Pipa perlintasan .cross5 men &ubun %an %e'ua pipa in'u% utama. Di 'aera& la)anan, pipa pela)anan utama ter&ubun 'en an pipa in'u% utama. % Hasil kunjungan PDAM %laten terleta% 'i ;l. 6entara Pela+ar, <a)amprit, Klaten !elatan, Kabupaten Klaten, ;a*a 6en a&. PDAM Kabupaten Klaten ber'iri se+a% ta&un 19>>, bera'a 'iba*a& naun an Bupati Klaten. ?isi 'an misi PDAM Klaten )aitu : 1. ?isi 6er*u+u'n)a pela)anan air minum )an prima serta %#n'isi perusa&aan )an se&at 'an man'iri.

2. Misi a. Memberi%an pela)anan air minum %epa'a mas)ara%at se(ara tepat %ualitas, %uantitas 'an %#ntinuitas. b. Me*u+u'%an tin %at pen'apatan perusa&aan 'an %#ntribusi PAD se(ara #ptimal. !umber air ba%u )an 'i una%an a'ala& 8 mata air .mata air @anan , mata air <enen , mata air P#n #%, mata air ;#l#tun'#, mata air !lilin , mata air Wan en, mata air /ila 'an mata air !en'an 5 'an > sumur 'alam. D P"m$a&asan PDAM Klaten bertu as mela)ani %ebutu&an air bersi& 'an menin %at%an 'era+at %ese&atan Kabupaten Klaten. PDAM Klaten %erap

men alami %e&ilan an air. $pa)a )an 'ila%u%an untu% mene%an %e&ilan an air tersebut anatara lain : 1. Pemberla%uan s&i,t petu as untu% memantau %eb#(#ran pipa. 2. 8arus melap#r%an &asil pemantauan se(ara rutin. !etiap +am petu as )an a'a 'i menara men in,#%an 7#lume air 'i menara, +i%a 7#lumen)a AB00 m- ma%a 'iin'i%asi%an a'a %eb#(#ran. -. Pemasan an 0. Pen B. Pen pelan man#meter 'isetiap titi% pantau. ;i%a man#meter menun+u%%an an %a 1-2 atm ma%a 'iin'i%asi%an a'a %eb#(#ran. antian *ater meter pelan an setiap B ta&un untu% men+a a %ea%uratan 'ebit. antian *ater meter pa'a sumber seba ai 'ata autenti% PDAM sema%in bertamba&. $pa)a untu% )an 'ila%u%an untu% a'a 'an PDAM Klaten mempun)ai tar et )an &arus 'ipenu&i untu% mela)ani an )an men(apai tar et tersebut antara lain #ptimalisasi sistem )an

menamba& sumber air baru 'en an meman,aat%an mata air In es 9#%r#. $ntu% IKK Prambanan, pen #la&an )an 'ila%u%an a'ala& pen #la&an len %ap 'i IPA. Karena sumber air )an 'i una%an a'ala& sumur air 'alam )an %ualitas air 'ari sumur air 'alam ini men an'un :e 'an Mn )an tin i. Pr#sesn)a antara lain : Air ba%u 'iambil men 'alam ini tena a pen una%an p#mpa submersible 'ari sumur 'alam 1. Air Ba%u .!umur Dalam5 I 'an II )an masin -masin %apasitasn)a a'ala& 10 @2't. Ke'ua sumur era%n)a a'ala& P@/. $ntu% sementara, sumur 'alam III ti'a% 'i una%an %arena a'an)a %erusa%an enset. Da)a p#mpa sumur 'alam I a'ala& 9,88 %W 'an 'a)a sumur 'alam II a'ala& 10,88 %W. Da)a )an terse'ia sebesar 1- %W se&in nai% %e aerat#r. Kapasitas p#mpa pen ambilan air ba%u a'ala& 20 @2't .masin masin a'ala& 10 @2't5. Ber'asar%an 'ata PDAM 'ebit air rata-rata )an masu% %e IPA &an)a sebesar 1B,2 @2't, 'en an perin(ian p#mpa sumur 'alam I sebesar 8,B @2't 'an p#mpa sumur 'alam II sebesar 1,>@2't. 2. Aerasi a air 'ari sumur 'alam 'apat

6ipe aerat#r )an la&an )an

'i una%an pa'a IPA ini a'ala& multiple tray

aerator. Pertimban an pemili&an tray aerator a'ala& ti'a% memerlu%an luas 'an sesuai untu% %apasitas pen #la&an %e(il sampai se'an . Pa'a pr#ses aerasi ini 'i&arap%an ter+a'i %#nta% antara air )an men an'un besi .:e2C5 'an Man an .Mn2C5 'en an u'ara ."25. 3,isiensi unit aerasi 'alam pen)isi&an :e a'ala& 00D. /ilai ini merupa%an besarn)a :e."85- )an men en'ap pa'a me'ia %#nta%. Me'ia %#nta% )an atas a'ala& %apur se'an %an una%an b#la plasti( ber'uri. :un si 'ari 'i una%an 'i IPA ini pa'a tray palin %eempat tray 'iba*a&n)a men

%apur a'ala& untu% menai%%an p8 a ar men+a'i netral .p8. 8al ini 'isebab%an #%si'asi :e lebi& e,e%ti, 'ila%u%an pa'a p8 netral. Pa'a p8 tin i, :e2C )an ter#%si'asi men+a'i :e-C a%an men+a'i sen)a*a %#mple%s. A'apun b#la plasti% ber'uri ber,un si men &ambat air a ar a'a (u%up *a%tu untu% %#nta% 'en an u'ara. B#la-b#la plasti% %e(il 'ileta%%an se(ara a(a% pa'a tra) aerat#r a ar memperbesar luas bi'an permu%aan %#nta%. Alasan pema%aian b#la plasti% a'ala& mu'a& 'ibersi&%an. Besarn)a pen)isi&an Mn pa'a IPA PDAM Klaten sebesar 1-,>9D atau ti'a% seban)a% :e. 8al ini 'isebab%an, #%si'asi Mn pa'a p8 'iba*a& 9 'i unit aerat#r %uran e,e%ti, 'an san at lambat %arena materi #r ani% a%an berea%si 'en an man an 'an men(e a& #%si'asi Mn 'en an "2. Kebutu&an "2 berasal 'ari u'ara bebas )an masu% melalui 7entilasi berupa %asa pa'a 'in'in aerat#r. 3. K#a ulasi Pen a'u%an &i'#lis tipe ter+unan 'ipili& %arena 'apat 'ila%u%an se(ara ra7itasi, ti'a% men una%an alat me%ani%, 'an pen en'alian ter&a'ap ra'ien %e(epatan mu'a&. Pembubu&an %#a ulan PA9 'ila%u%an tepat pa'a ter+unan air untu% membantu merata%an %#a ulan )an 'ibubu&%an 'an men(ipta%an tumbu%an antarparti%el. /ilai -0.0005 se&in a %#nta% antara PA9 'an air merata. 8al )an a men an u pemba(aan. ra'ien &arus %e(epatan 'an *a%tu 'etensi masi& memenu&i %riteria 'esain.20.000'iper&ati%an a'ala& %#n'isi pen u%ur tin tertutup #le& lumut se&in i air ba% %#a ulasi )an

4. :l#%ulasi 6ipe ,l#%ulasi )an 'i una%an a'ala& Ba,,le 9&annel ?erti%al 'iba i men+a'i 1 %#mpartemen. :l#%ulat#r ini ban)a% 'i una%an untu% %apasitas pen #la&an %e(il sampai se'an . /ilai <46' ti'a% memenu&i s)arat.melebi&i 10.000-100.0005. Besarn)a ra'ien %e(epatan tiap ta&ap ,l#%ulasi men alami %enai%an 'an penurunan. !e&arusn)a, nilai ra'ien %e(epatan sema%in menurun 'i tiap %#mpartemen,supa)a ,l#% ti'a% &an(ur. Keti'a% %#nstanan nilai < men)ebab%an ,l#% a%an &an(ur %embali. /ilai ra'ien %e(epatan 'ipen aru&i #le& %etin ian air. $ntu% men &in'ari nai% turunn)a nilai <, ma%a besarn)a ra'ien %e(epatan perlu 'iturun%an tiap ta&apann)a 'en an men a%atup aliran tiap %#mpartemen a ar tin i air 'apat turun se(ara %#nstan.

5. !e'imentasi 6ipe ba% se'imentasi )an 'i una%an a'ala& plate settler )an ber,un si seba ai pen en'ap %e%eru&an, besi .:e-C5, 'an man an.Mn2C5. Besarn)a e,isiensi unit se'imentasi 'alam pen)isi&an :e."85- a'ala& 2BD. Wa%tu 'etensi .0,B-1 +am5 'an bilan an Re)n#l's .AB005 masi& memenu&i %riteria 'esain. Wa%tu 'etensi mempen aru&i ban)a%n)a pen en'apan parti%el ,l#%. !e&in pen en'apann)a a sema%in lama *a%tu 'etensin)a, ma%a e,isiensi tin i. Bilan an Re)n#l' menun+u%%an sema%in

lamineritas aliran. @amineritas aliran men)ebab%an parti%el )an mempun)ai berat +enis lebi& besar 'aripa'a berat +enis air a%an men en'ap. 8al ini ti'a% 'apat 'i(apai apabila %#n'isi aliran turbulen. Dari per&itun an, 'i'apat%an ba&*a l#a'in rate .%uran 'ari 0-8 m2+am5 'an bilan an :rau'e .A10-B5, ba% masi& 'iba*a& %riteria 'esain. Bilan an :rau'e menun+u%%an uni,#rmitas aliran.Ke'ua %riteria ini mempen aru&i besarn)a e,isiensi pen en'apan. $ntu% menai%%ann)a )aitu 'en an memper%e(il luas permu%aan ba%. Permasala&an )an lain a'ala& %#n'isi ,isi% ban unan )an %uran terpeli&ara. 8al ini 'apat 'ili&at pa'a pipa E pipa )an penu& lumut. !e&in a perlu a'an)a pembersi&an ba% se(ara

rutin. A'apun parti%el )an

teren'ap 'alam ba% se'imentasi 'ialir%an

melalui pipa pembuan ber'iameter -00 mm %e saluran 'rainase %emu'ian %e sun ai. 8al ini men)ebab%an en'apan besi )an ber*arna %unin +u a men en'ap 'i saluran 'rainase ruma& pen'u'u% se%itar se&in p#pulasi i%an )an &i'up 'i 'alam saluran. 6. :iltrasi $nit ,iltrasi )an 'i una%an pa'a a'ala& sarin an pasir (epat seban)a% empat %#mpartemen. :ilter ter'iri 'ari ti a me'ia, )aitu: pasir DMI 1B %#ral, 'an %arb#n. Pasir 'an %#ral ber,un si seba ai pen)arin parti%el-parti%el )an belum teren'ap%an pa'a ba% se'imentasi. Pa'a bau. Bau amis 'isebab%an #le& a'an)a pen)isi&an :e, e,isiensi unit ,iltrasi men(apai B0D. Me'ia %arb#n ber,un si seba ai pen &ilan %an'un an besi 'alam air. Dalam 'esain ,ilter, %e(epatan ,iltrasi .>-10 m2+am5 maupun %e(epatan ba(%*as& .20--0 m2+am5 tela& memenu&i pers)aratan. !e&in se&in a ,iltrasi air 'an ba(%*as& 'apat ber+alan lan(ar. 8al (u%up ban)a% pa'a inlet ,iltrasi. rapatn)a 7al7e pen uras ,ilter a perlu a'an)a perbai%an pa'a )an perlu 'iper&ati%an a'ala& a'an)a %eb#(#ran pa'a saluran ba(%*as&, a ter+a'i %e&ilan an air )an Keb#(#ran ini 'isebab%an #le& %uran 'alam menutup saluran backwash. !e&in 7al7e pen uras ,ilter. 7. Desin,e%si Desin,e%tan )an 'i una%an a'ala& as %l#r )an as )an 'apat lan sun unaan as %l#r 'imasu%%an %e'alam air ba%u. ;umla& a'ala& pa'a +ara% )an ber%uran , selain itu se&in 8. Reser7#ir Reser7#ir ber%apasitas -B0 m- ini untu% men'istribusi%an air se(ara ra7itasi %epa'a %#nsumen. K#n'isi reser7#ir perlu 'i+a a %ebersi&ann)a 'en an pen urasan se(ara rutin se&in %ualitasn)a. a air bersi& 'apat ter+a a a%an 'i masu%%an a ti'a% a'a

%e'alam air +u a 'apat 'i atur. !elain itu %euntun an pen relati, +au& %a'ar

as %l#r a%an tetap ti'a%

as %l#r +u a ti'a% a%an men en'ap 'alam air,

a ti'a% memba&a)a%an ba i tubu&.

9. Distribusi Ke Pelan

an an seba ian besar men una%an sistem

Distribusi %e pelan Klaten )an nai% turun.

ra7itasi untu% men &emat biasa 'an meman,aat%an %#n'isi e# ra,is 'i $ntu% IKK K#ta Klaten )an %ami %un+un i, air )an berasal 'ari sumber 'ialir%an %e ba% penampun air %emu'ian air tersebut men alami pen #la&an2treatment 'i IPA <a)amprit 'en an %apasitas 1B @2't. Pen #la&an )an 'ila%u%an 'i IPA tersebut meliputi : 1. Pr#ses Aerasi Ba% aerasi ter'iri 'ari 0 ra%. Karena sumber air men an'un :e 'an Mn ma%a 'iperlu%an aerasi untu% menurun%an %a'ar :e 'an Mn. Pa'a pr#ses aerasi ini 'i&arap%an ter+a'i %#nta% antara air )an men an'un besi .:e2C5 'an Man an .Mn2C5 'en an u'ara ."25. Di ba%ba% aerasi 'iberi%an me'ia Fe#lit untu% membantu menurun%an :e 'an Mn. Di ba% aerasi tersebut +u a ter'apat b#la-b#la plasti% )an ber,un si untu% me'ia menempeln)a ,l#%-,l#%. Ra% tersebut setiap - bulan 'ibersi&%an. <ambar ba% aerasi 'apat 'ili&at 'ilampiran. 2. Pr#ses :iltrasi Pa'a pr#ses ,iltrasi men una%an sarin an pasir (epat seban)a% empat %#mpartemen. :ilter ter'iri 'ari ti a me'ia, )aitu: pasir DMI 1B %#ral, 'an %arb#n. Pasir 'an %#ral ber,un si seba ai pen)arin parti%elparti%el )an belum teren'ap%an pa'a ba% se'imentasi. Me'ia %arb#n ber,un si seba ai pen &ilan %an'un an besi 'alam air. -. Pr#ses Desin,e%si Desin,e%tan )an 'i una%an a'ala& 9&l#r. !elan+utn)a air una%an pem#mpaan 'an ra7itasi. IKK #%. Air ba%u 'ialir%an %e rese7#ir untu% selan+utn)a 'i'istribusi%an %e %#nsumen. !istem pen'istribusiann)a men Karan an#m )an %ami %un+un i a'ala& 'i mata air p#n A*aln)a air ba%u 'itampun men bau. Bau amis 'isebab%an #le& a'an)a

men alaami pen #la&an se'er&ana %arena %ualitas mata air relati, bai%. 'alam reser7#ir se%ali us 'i'esin,e%si una%an (&l#r. Pr#ses pen #la&an air bersi& )an 'ila%u%an a'ala&

'esin,e%si sa+a untu% membunu& mi%r#ba terutama E. coli 'an Coli tin+a. Kemu'ian air 'i'istribusi%an %e pelan 'istribusi ra7itasi. an men una%an sistem

E K"simpulan 1. PDAM Klaten mempun)ai *ila)a& pela)anan seban)a% 10 IKK .1Ke(amatan5. 2. !umber air )an 'i una%an berasal 'ari 8 mata air 'an > sumur p#mpa 'alam. !umber air )an berasal 'ari mata air, 'i#la& 'en an pen #la&an se'er&ana. Ke(uali untu% IKK Prambanan men len %ap %arena men una%an pen #la&an una%an air ba%u 'ari sumur 'alam.

-. Pr#ses pen #la&an len %ap pa'a IKK Prambanan meliputi aerasi, %#a ulasi, ,l#%ulasi, se'imentasi, ,iltrasi 'an 'esin,e%si .%&l#rinasi5. !e'an untu% pen #la&an se'er&ana pa'a IKK Karan an#m &an)a 'ila%u%an 'esin,e%si 'en an sistem %&l#rinasi. ' #aran 1. PDAM Klaten perlu menin %at%an pela)anan a ar 'apat men(a%up %eseluru&an mas)ara%at sesuai 'en an tar et. 2. PDAM Klaten perlu men a'a%an pemantauan pa'a +arin an 'istribusi air untu% men uran i tin %at %e&ilan an air )an 'apat meru i%an 'ari se i e%#n#mis.