Anda di halaman 1dari 56

Pendahuluan

Teori Keprihatinan Fuller 1969

Penutup

Peringkat keprihatinan Terhadap Tugas Peringkat keprihatinan terhadap diri /kemandirian diri

Model Huberman (1989)

Menurut Fuller 1969 dalam Noriati et al (2010), keprihatinan didefinisikan sebagai tanggapan guru/sesuatu yang dianggap sebagai masalah @ sesuatu yang selalu difikirkan oleh guru dan ingin membuat sesuatu terhadapnya. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), keprihatinan ialah kesungguhan menunjukkan minat atau perhatian berat pada seseorang atau sesuatu.

Terdapat 3 peringkat keprihatinan guru: Teori Keprihatinan Fuller 1969 Terhadap diri (guru) Terhadap tugas (pengajaran) Terhadap impak pengajaran (pelajar)

ISTILAH GURU MENGAJAR 3 TAHUN PERTAMA PENGAJARAN


Michael Huberman (1989) dalam Akhiar et al (2012), telah membincangkan tentang 5 peringkat perkembangan profesional guru iaitu:
Peringkat 1: Menyertai Kerjaya (dalam tempoh 3 tahun pertama mengajar) Peringkat 2: Kestabilan ( dalam tempoh tahun keempat hingga tahun keenam mengajar) Peringkat 3: Pengujikajian (dalam tempoh tahun ketujuh mengajar)

Peringkat 5: Pemisahan (guru tersebut telah mempunyai tidak kurang 30 tahun pengalaman mengajar)

Peringkat 4: Ketenangan dan Konservatisme ( apabila guru mencapai umur melebihi 40 tahun)

Justeru, saya hanya memfokuskan pada peringkat 1 iaitu peringkat menyertai kerjaya. Pada peringkat ini, seseorang guru sedang melalui proses transisi daripada berperanan sebagai pelajar kepada sebagai seorang guru (digelar guru novis). Guru mempunyai pengetahuan tentang kecekapan mengajar (kompetensi) tetapi tidak mempunyai pengalaman untuk menunjukkan kompetensi mereka. Menurut Noriati et al (2010) keprihatinan guru pada peringkat ini adalah pada aspek kemandirian diri (survival) iaitu meliputi keprihatinan terhadap diri dan tugas. Manakala guru-guru yang telah didedahkan kepada pengalaman pengajaran lebih prihatin kepada impak tindakan mereka terhadap pencapaian dan pembelajaran murid. Maka, saya akan tumpukan perbincangan ini kepada aspek keprihatinan guru terhadap diri dan juga keprihatinan guru terhadap tugas.

Kemandirian diri atau survival kemampuan untuk menghadapi sesi pengajaran dengan jayanya Persoalan yang seringkali bermain di fikiran:
Apa yang mampu saya buat? Adakah pelajar saya sukakan saya? Bolehkah saya mengajar dengan baik? Apakah yang akan dikatakan oleh ibu bapa pelajar dan guru lain tentang diri saya?

Akan berkurangan bila guru lebih memberikan perhatian kepada cara-cara untuk mengendalikan tugas pengajarannya.

Guru memberi perhatian kepada cara-cara bagaimana beliau boleh mengendalikan tugas pengajarannya dengan baik Fokuskan kepada perbaiki pengajaran, cara-cara kuasai isi kandungan pelajaran, perancangan dan persediaan mengajar. Mula mempunyai keyakinan untuk atasi tugas-tugas harian dan masalah disiplin dalam kelas. Perancangan pengajaran berfokuskan cara-cara memperbaiki strategi pengajaran dan penguasaan isi kandungan pelajaran Adakah bahan-bahan pengajaran yang saya gunakan bersesuaian? Adakah saya mempunyai masa yang mencukupi untuk menyampaikan isi kandungan ini? Apakah cara yang paling baik untuk saya mengajarkan topik ini?

Teori Fuller (1969), Fuller & Bown (1975) dan Borich & Tombari (1997) mengkonsepsikan peringkat perkembangan keprihatinan guru sebagai proses semulajadi yang dilalui

Bagi guru permulaan, fokus pemikiran & keprihatinan akan bertumpu kpd diri sblm mberi tumpuan kpd murid

Keprihatinan berubah dari kpd diri kpd tugas & seterusnya impak

Sokongan emosi, sosial & fizikal yg diterima penting utk memastikan peringkat kemandirian diri bergerak ke peringkat seterusnya

Akhiar Pardi, Shamsina Shamsuddin & Muhamad Kushairi Jusoh (2012), Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional Guru, Kuala Lumpur, Freemind Horizons Sdn. Bhd. Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying & Wong Kiet Wah (2010), Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru, Selangor, Oxford Fajar Sdn. Bhd.

SOALAN 2: FAKTOR PENTING YANG MENYOKONG PERKEMBANGAN GURU PADA SETIAP PERINGKAT

Peringkatperingkat Perkembangan Guru

PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU


GURU PERMULAAN (NOVICE)
GURU CEKAP (COMPETENT) GURU BERKESAN (EFFECTIVE)

GURU MAHIR (EXPERT)


GURU PAKAR (MASTER)

Guru Permulaan
Guru yang universiti. baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau

Guru baru sering berhadapan dengan masalah


sosialisasi Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.

Cabaran Guru Permulaan


1. Dikatakan pasif, tidak kreatif & imaginatif. 2. Belum 3. Masalah mencapai penyesuaian tahap diri yang dengan dikehendaki oleh pihak sekolah. realiti sekolah/bilik darjah.

Ciri-ciri Guru Permulaan


1. Mula mengaplikasikan kaedah mengajar 2. Memahami fakta, konsep & perkara asas pengajaran 3. Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru 4. Kurang berupaya menangani tugas harian guru

Faktor Penting Guru Permulaan


1. Mempunyai kualiti dan kebolehan diri (tugas).

2. Melaksanakan P&P dengan baik(kreatif & Inovatif).


3. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum

4. Pengurusan tempat kerja (sekolah)


5. Penyesuaian diri dengan budaya sekolah. 6. Peka dan sentiasa mendapatkan informasi 7. Mempunyai kepelbagaian idea 8. Personaliti guru.

Peringkat Guru Cekap (competent)


1. Berketerampilan dalam bidang yang diceburi
2. Memiliki kelayakan ikhtisas 3. Lebih memberi fokus kepada pembelajaran murid

4. Mampu memahami prinsip dan konsep pembelajaran


dalam pelbagai situasi 5. Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan mampu menyesuaikannya ikut keperluan murid yang berbeza

Mempunyai kecekapan dari segi:


Profesionalisme Melaksanakan visi dan misi
Kecerdasan mental dan intelektual Kebijaksanaan dan kepimpinan

Keterampilan peribadi

Mengaplikasikan ICT

Kestabilan emosi

Peringkat Guru Berkesan (effective)


1. Mempelbagaikan kaedah pengajaran
2. Menyediakan ABM 3. Mendalami isi kandungan yang hendak diajar 4. Mengetahui kebolehan murid menerima murid pelajaran-memberi motivasi kepada

supaya belajar bersungguh-sungguh


5. Dapat mengawal kelakuan murid

Mengikut

Caroll

(1963),

pengajaran

yang

berkesan dipengaruhi oleh 5 faktor : 1. Sikap (attitude)

2. Kebolehan untuk memahami


pengajaran (ability to understand)

3. Ketekunan (perseverance) 4. Peluang (opportunity)

5. Pengajaran yang berkualiti


(Quality of instruction)

GURU MAHIR
Dikenali juga sebagai expert teacher Guru mahir bertindak secara rasional dan spontan.

Guru mahir tidak lagi bergantung kepada


panduan, peraturan, visi, misi dan moto

sekolah utk mengaitkan pemahamannya


dengan pembelajaran.

DEFINISI
Dodds merujuk 1994, kepada mendefiniskan bagaimana kepakaran guru dapat mengajar sebagai satu konstruk global yang melaksanakan tugasan mengajar dengan mudah untuk memaksimumkan pembelajaran murid.

Siedentop dan Eldar 1994 guru mahir

merupakan lanjutan selepas pengajaran


berkesan oleh guru berkesan.

Berliner,
merupakan

pembentukan
penguasaan

kepakaran
pelbagai

kemahiran

mikro

mengikut

konteks

peristiwa atau keadaan

JANGKAAN TERHADAP GURU MAHIR


Mahir dalam komunikasi Bersedia membtk suasana pembljrn sosial yg positif Membtk program yg bertujuan membangunkan murid

Kemahiran mengawal kelas. Sentiasa menambahbaik amalan bekerja

Membuat jangkaan terhadp murid.

Kemahiran mengajar membawa keputusan yg cemerlang

GURU PAKAR
Untuk menjadi seorang pakar, guru perlu mengambil masa serta berusaha ke arahnya. Sepanjang tempoh kehidupannya, guru pakar

akan sentiasa menambahbaik amalan bekerja,


mendengar keperluan muridnya, mengatur semula pelajaran dan mengurangkan jurang

amalan pembelajaran antara dirinya dengan


muridnya.

INGAT !!!
Seorang guru profesional yang msih muda tetapi berbakat besar, boleh sahaja mencapai tahap guru pakar tanpa mendapat tunjuk ajar dari guru pakar lain untuk beberapa tahun. Guru

pakar yang efektif merupakan guru yang


membina bakatnya dan tidak sekadar menunggu waktu atau nasib

Murid Kenal murid dan sensitif dengan tahap perkembangan, budaya, gaya belajar dan jantina Pedagogi Strategi pengajaran yg paling berkesan

Pengetahuan Kendiri Keutamaan tajuk-tajuk yg perlu penekanan Proses kognitif pengajaran Tahu membuat penyesuaian, fleksibel dan lebih P&P berkesan
Interaksi komuniti sekolah Adakan dialog reflektif

Isi kandungan Mata pelajaran yg diajar

GURU PAKAR PERLU KUASAI 6 BIDANG PENGETAHUAN

JANGKAAN TERHADAP GURU PAKAR


1. Jangkaan yang tinggi terhadap murid
2. Berpegang kepada nilai-nilai yg positif 3. Sentiasa mengemaskini ilmu pengetahuan 4. Komunikasi berkesan dengan murid dan guru

5. Komunikasi berkesan dengan ibu bapa

Menghargai sumbangan rakan, murid dan ibu bapa agar kebajikan murid dipertingkatkan Buat penilaian keatas pencapaian kendiri dan tambahbaik amalan sendiri

Guna pendekatan kreatif dan inovatif dalam p&p


Bertindak atas nasihat, terbuka terima pandangan Tahu menggunakan teknologi dalam p&p

Faham tanggungjawab khusus keatas murid berkeperluan khas

Kenalpasti jika berlaku penderaan dan bagaimana menangani masalah ikut prosedur
Tahu undang-undang semasa, bimbingan kesealmatan serta kebajikan murid. Rancang untuk terus maju tanpa jadikan usia sebagai alasan penghalang Ajar isi matapelajaran yang memberi cabaran kepada murid secara kritis Tahu guna elemen pemerhatian

Beri maklumbalas positif kepada rakan sejawat, ibu bapa serta murid tentang perkembangan mereka
Beri sokongan dan bimbingan kepada murid Galakkan kawalan kendiri murid melalui belajar secara koperatif dan kolaboratif untuk tingkatkan kerjasama murid Bertindak dan bekerja dalam satu psaukan Pastikan rakan sekerja sama-sama berperanan dalam menjayakan kejayaan murid

Kesimpulan
Para guru walaupun telah menerima ilmu di IPG masing-masing dan telah lulus serta diiktiraf sebagai guru mestilah sentiasa

meningkatkan amalan dan pengalaman


mereka dalam situasi sebenar P&P serta berusaha mencapai tahap tertinggi dalam dunia pendidikan.

Soalan 3 ???
Adakah anda masih menganggap diri anda sebagai pelajar kaedah pengajaran walaupun anda merupakan guru yang bertauliah?

Pengenalan
Guru mestilah sentiasa melakukan Kaizen (continuous Improvement). Surah Ar-Radu ayat 11 : sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Plato berkata kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluki diri. Garfield pula berkata di dunia ini benda-benda tidak berubah, kecuali ada orang yang mengubahnya

Mengapa perlu menjadi pelajar kaedah pengajaran sepanjang masa???

Menambahbaik Cara Pengajaran


Gaya pengajaran akan berubah mengikut masa, topik dan kesesuaian topik dan subtopik. Melihat pelajar dari sudut yang berbeza. Pembelajaran Formal: - Sambung pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Pembelajaran tidak formal: - Perbincangan bersama rakan sejawat. - pemerhatian ke atas pengajaran rakan.

Memastikan diri mempunyai pengetahuan dan kemahiran kemas kini


Konteks pembelajaran akan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Guru mesti mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran , teknik serta kaedah pengajaran sealain membiasakan dengan budaya murid. Mengemaskini kemahiran teknologi pendidikan. - kursus Teknologi Pendidikan - Perbincangan bersama rakan

Mengekalkan keghairahan mengajar


Mengekalkan prestasi kerja. Meningkatkan motivasi murid. Semua masalah akan mengurangkan kegahairahan guru untuk mengajar. Kesukaran dapat diatasi apabila guru sentiasa mengikuti perkembangan pendidikan .

Menyumbang semula kepada masyarakat.


Masyarakat mengharapkan sumbangan daripada guru dalam uaha menambahbaik pencapaian murid. Untuk menyumbang kepada masyarakat, guru perlu melakukannya dalam kumpulan dan mengguunakan keistimewaan dalam diri setiap individu.

Cara-cara pembelajaran sepanjang hayat.

Penyiasat yang aktif


Membiasakan diri menggunakan 5w 1h. Membina hipotesis tentang sesuatu topik. Guru boleh membat rumusan dan menggunakan maklumat yang diperoleh unuk menambahbaik kaedah pengajaran.

Pemikir kritikal
Menggunakan pelbagai strategi untuk menganalisis maklumat. Jika guru sentiasa berfikir, secara automatik guru akan belajar sepanjang hayat.

Refleksi kendiri
Sentiasa membuat refleksi kendiri. Menggunakan maklumat daripada refleksi kendiri untuk menambahbaik pengajaran.

Perbincangan
Bersama guru,murid dan pihak sekolah. Bertujuan menyelesaikan masalah yang diahadapi.

Pelan Pembelajaran Peribadi


Merupakan satu dokumen yang digunakan untuk merekodkan peningkatan pembelajaran murid. Bertujuan untuk menguruskan pembelajaran sepanjang hidup.

Kebaikan
Memperkayankan pengalaman akademik guru. Memberi peluang kepada penambahbaikan guru secara individu. Memaksimukan kekuatan individu. Mengenalpasti matalamat yang jelas. Mencabar guru untuk bertanggungjawab ke atas pencapaian kendiri.

Contoh Pelan Pembelajaran Peribadi


Onjektif Peningkatan Profesional Mendapatkan cara penyelesaian masalah murid. Rasional Objektif Startegi (sebelum 30 Oktober)

Menggalakkan murid Menghadiri bengkel atau berdikari tanpa bergantung konfrens. kepada guru.

Menambahbaik kemahiran penyampaian.

Meningkatkan keyakinan diri semasa membuat pembentangan.

Menghadiri bengkel pembentangan.


Meminta maklum balas daripada rakan sejawat.

Budaya membaca
Satu amalan yang sangat penting untuk guru. Pemahaman mengenai sesuatu perkara juga merupakan satu pembacaan dan diistilahkan sebagai litercy beyond the printed words Menggabungkan pelbagai deria dan gaya belajar serta mengambil kira aspek kepelbagaian kecerdasan.

Cara meningkatkan minat membaca.


Tetapkan masa membaca. Bawa bahan bacaan. Buat senarai. Dapatkan tempat yang sesuai. Kurangkan hiburan. Tetapkan matlamat.

Budaya menyelidik
Berkongsi hasil penyelidikan bersama murid, pihak sekolah dan ibu bapa. Langkah penyelidikan: - membentuk persoalan tentang perkara yang ingin diketahui. - merancang cara untuk mengumpulkan data. - melakukan refleksi (analisis data, menentukan langkah penambahbaikan)

RUJUKAN
Syed Ismail Syed Mustapa, Ahmad Subki Miskon. (2013). Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional. Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Akhiar Pardi, Shamsina Shamsuddin, Muhamad Khusairi Jusoh. (2012). Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional Guru. Kuala Lumpur. Freemind Horizons Sdn. Bhd.

SEKIAN

Anda mungkin juga menyukai