Anda di halaman 1dari 17

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

MODEL WISATA ISLAMI MENUJU SUMENEP SEBAGAI SERAMBI MADINAH

BIDANG KEGIATAN: PKM GT

Diusulkan Oleh:

Tan i Kus!ini "#$%#&'#&(() Risa A*ni M "#$%#&'#&&%) Rin+ha De,iana "#-%#&'#&.()

UNIVERSITAS BRAWIJA/A MALANG '#%#


HALAMAN PENGESAHAN PKM0GT

%1 Ju+ul : M2+el Wisa a Isla3i 3enu4u Su3ene5 se6a7ai Se!a36i Ma+inah '1 Bi+an7 Ke7ia an : " ) PKM0AI " ) PKM0GT &1 Ke ua Pelaksana Ke7ia an a1 Na3a Len7ka5 : Tan i Kus!ini 61 NIM : #$%#&'#&(( 81 Ju!usan : Il3u A+3inis !asi Bisnis +1 Uni,e!si as9Ins i u 9P2li eknik : Uni,e!si as B!a:i4a;a e1 Ala3a Ru3ah +an N2 Tel19HP : Jl1 Ke! 2 leks2n2 <#A Malan7 9 #-(<=<<(($&$ *1 Ala3a e3ail : le32u e#->73ail1823 =1 An772 a Pelaksana Ke7ia an9Penulis : ' 2!an7 (1 D2sen Pen+a35in7 a1 Na3a Len7ka5 +an Gela! : Ainul Ha;a ? S1P+? M1Si 61 NIP : %$.&#.%& '##<#= % ##% 81 Ala3a Ru3ah +an N2 Tel19HP : Is ana B2!26u+u! A7un7 E% n21' Malan79 #-%.$<'#%-# Malan7? #% Ma!e '#%# Men;e u4ui? a1n1Dekan Pe36an u Dekan III Ke ua Kel2352k @akul as Il3u A+3inis !asi "D!s1 He!u Susil2? MA1) "Tan i Kus!ini) NIP1 %$($%'%# %$-<#% % ##% NIM1 #$%#&'#&(( Pe36an u Rek 2! III D2sen Pen+a35in7 Uni,e!si as B!a:i4a;a "I!1 H1 R1 B1 Ainu!!as4i+? MS) "Ainul Ha;a ? S1P+? M1Si) NIP1 %$((#<%- %$-%#& % ##' NIP1 %$.&#.%& '##<#= % ##% KATA PENGANTAR Assala3uAalaiku3 W!1W6 Pu4i s;uku! ka3i 5an4a kan keha+i!a Allah SWT a as li35ahan !ah3a ? au*ik +an hi+a;ah0N;a sehin77a ka3i +a5a 3en;elesaikan ka!;a ulis ini1 Tak lu5a ka3i sa35aikan sala3 +an shala:a ke5a+a Na6i 6esa! 4un4un7an ka3i Na6i Muha33a+ SAW1

Meliha *en23ena 5e!7ese!an 3akna 5a!i:isa a se6a7ai 5e!4alanan ;an7 3en8a!i kesenan7an an5a 3e35e+ulikan nilai0nilai 6u+a;a +an a7a3a sekali7us 3enan7ka5 5eluan7 ke +e5ann;a? Pulau Ma+u!a? khususn;a Pan ai L236an7 +i Ka6u5a en Su3ene5 +en7an se7ala keaneka!a7a3an 6u+a;a +an +a;a a!ik :isa an;a? ;an7 i+en ik +en7an Isla3? +i a36ah +en7an k2n+isi s2sial 6u+a;a 3as;a!aka n;a ;an7 a7a3is? 3e!u5akan ase 6esa! ;an7 5e!lu +ikel2la +an +ike36an7kan se8a!a isla3i +ala3 6in7kai ke5a!i:isa aan1 K2n+isi Pan ai L236an7? Ka6u5a en Su3ene5 ini 6e!52 ensi +i4a+ikan se6a7ai Wisa a Isla3i1 Hal ini en un;a akan 3en4a+i +a;a a!ik e!sen+i!i un uk :isa a:an 6e!kun4un7? +i sa35in7 Ka6u5a en Su3ene5 +i Pulau Ma+u!a +a5a 3ena:a!kan suasana 6a!u +an 3e36e!ikan kesan e!sen+i!i +i 3a a :isa a:an1 Sehin77a? 6e!+asa!kan u!aian +ia as 3aka ka3i 3e36e!i 4u+ul BM2+el Wisa a Isla3i Pan ai L236an7 3enu4u Su3ene5 se6a7ai Se!a36i Ma+inah1C Meski5un ka!;a ulis ini elah +isusun se3aksi3al 3un7kin? na3un ka3i e a5 3en;a+a!i 3asih a+an;a keku!an7an 5a+a 5en7k!i isan ini ka!ena a+an;a ke e!6a asan ;an7 ka3i ha+a5i1 Oleh ka!ena i u? ka3i 3en7ha!a5 k!i ik +an sa!an +a!i se3ua 5ihak ;an7 6e!si*a 3e36an7un1 Akhi!n;a ka3i 6e!ha!a5 ka!;a ulis ini +a5a 6e!3an*aa 6a7i 6an7sa? a7a3a +an ne7a!a1 Wassala3uAalaiku3 W!1W61 Malan7? #% Ma!e '#%# Ti3 Penulis

DA@TAR ISI HALAMAN JUDULDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD111i LEMBAR PENGESAHANDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1111ii KATA PENGANTARDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11D11111iii DA@TARISIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11Di, RINGKASANDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, BAB I PENDAHULUAN La a! Belakan7 MasalahDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11% Tu4uan +an Man*aa PenulisanDDDDDDDDDDDDDD1111111D' BAB II GAGASAN K2n+isi S2sial Bu+a;a Ma+u!a111111111111111111111111111 DDDDDDDD11D= De*inisi Wisa a11111111111111DDDDDDDDDDDDDDDDD11DD= Pan ai L236an7DDDDDDDDDDDD11111DDDDDD111DD11= K2nse5 Wisa a Isla3i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Wisa a Isla3iDDDDDDDDDDDDDD111111DDDDDDDD1Pe!an S akeh2l+e!s Dala3 Pene!a5an K2nse5 Wisa a Isla3iDDDD1111$ BAB III KESIMPULAN Kesi35ulan11111111111111111111111DDDDDDDDDDDDDDDDDD11%% DA@TAR PUSTAKADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD%' DA@TAR RIWA/AT HIDUPDDDDDDDDDDDDDDDD11DD11111,i

RINGKASAN M2+el Wisa a Isla3i Pan ai L236an7 3enu4u Su3ene5 se6a7ai Se!a36i Ma+inah Disusun 2leh: Tan i Kus!ini? Risa A*ni Mas!i+a? Rin+ha De,iana Pulau Ma+u!a? e!le ak +i i3u! lau Pulau Ja:a ;an7 3a;2!i as 5en+u+ukn;a 6e!a7a3a Isla31 Mas;a!aka Ma+u!a +ikenal ule !eli7ius? 5e36e!ani +an 5eke!4a ke!as1 Ka6u5a en +i Pulau Ma+u!a ;an7 +inilai 5alin7 san un +an !eli7ius a+alah Ka6u5a en Su3ene51 Di ka6u5a en ini 6an;ak e!+a5a 5esan !en se! a :a!isan ke6u+a;aan ;an7 6e!nilai his 2!is in77i1 L2kasin;a ;an7 s !a e7is +i a36ah 5an2!a3a ala3 3e!u5akan nilai le6ih ;an7 +i3iliki Ka6u5a en Su3ene51 Na3un? e!+a5a salah sa u 52 ensi :isa a ;an7 6elu3 e!7a!a5 a+alah Pan ai L236an7 ;an7 6e!l2kasi +i Ke8a3a an Ba an706a an7? Ka6u5a en Su3ene51 Pan ai ini 3e!u5akan 26;ek :isa a 5an ai e!6aik +i Ja:a Ti3u! +en7an 8i!i khasn;a hu an 8e3a!a u+an7 ;an7 han;a e!+a5a +i Ehina +an In+2nesia1 Na3un hin77a saa ini 5an ai e!se6u 6elu3 +ikel2la +en7an 6aik ka!ena 3ini3n;a 5e36e!+a;aan 3as;a!aka +isana1 Disisi lain 5e!an 5e3e!in ah +ae!ah +ala3 6eke!4asa3a +en7an 5a!a in,es 2! 3asih ku!an7 3aksi3al +ala3 3e3a4ukan 5e36an7unan :isa a Pan ai L236an71 Hal ini +ila a!6elakan7i sika5 3as;a!aka Ka6u5a en Su3ene5 ;an7 3en2lak ke+a an7an in,es 2! asin7 +ala3 5enana3an 32+aln;a ;an7 +ikha:a i!kan akan 3e36a:a +a35ak ne7a i* e!ha+a5 lin7kun7an +an 6u+a;a +i Ka6u5a en Su3ene51 Disini 5enulis 3en826a un uk 3e3an*aa kan 5eluan7 +a!i keku!an7an ;an7 a+a? sehin77a +i a:a!kanlah se6uah k2nse5 ;an7 3a35u 3en7a asi 3asalah e!se6u ? ;akni se6uah 32+el :isa a 5an ai 6e!nuansa !eli7ius ;an7 akan +i5a+ukan +en7an ke6u+a;aan Isla3 ;an7 +i3iliki 2leh 3as;a!aka Ma+u!a +an Ka6u5a en Su3ene5 5a+a khususn;a1 Be!+asa!kan la a! 6elakan7 ini 3aka 5enulis 3en7an7ka 4u+ul Wisa a Isla3i 3enu4u Su3ene5 se6a7ai Se!a36i Ma+inah1 A+a5un 3e 2+e ;an7 +i7unakan +ala3 5enulisan ini 3en77unakan su36e! +a a sekun+e! ;ai u en an7 7a36a!an u3u3 :isa a Pulau Ma+u!a? k2n+isi s2sial? ek2n23i +an 6u+a;a 3as;a!aka Ma+u!a? se! a k2n+isi :isa a +i Ka6u5a en Su3ene5 ;an7 +ia36il +a!i in e!ne +an 4u!nal04u!nal il3iah1 Den7an a+an;a 32+el :isa a Isla3i +ia as akan e!6en uklah sua u k235lek :isa a Isla3i ;an7 a+a +i Pan ai L236an7? Ka6u5a en Su3ene51 Wisa a Isla3i a+alah se6uah *2!3ulasi +unia ke5a!i:isa aan +en7an 3en7an+alkan esensi keka;aan :isa a Ma+u!a ;an7 3en7an+un7 nilai0nilai !eli7ius +an 6u+a;a ;an7 unik1 Den7an 32+el ini? +a5a 3en4a+ikan Pulau Ma+u!a se6a7ai ik2n :isa a Isla3 +i In+2nesia ;an7 3a;2!i as 5en+u+ukn;a 6e!a7a3a Isla31 Oleh se6a6 i u? 5enulis 3en;a!ankan hen+akn;a :isa a 5an ai L236an7 +i Su3ene5 ;an7 52 ensial e!se6u +i25 i3alkan sehin77a +a5a 3enin7ka kan kese4ah e!aan 3as;a!aka l2kal Pulau Ma+u!a 5a+a u3u3n;a se! a 3as;a!aka Ka6u5a en Su3ene5 khususn;a? sekali7us 3eles a!ikan ke6u+a;aan 3as;a!aka Pulau Ma+u!a

PENDAHULUAN La a! Belakan7 Masalah Pulau Ma+u!a? e!le ak +i i3u! lau Pulau Ja:a ;an7 3a;2!i as 5en+u+ukn;a 3e3eluk a7a3a Isla3 ;ai u 3en8a5ai $#F +a!i '=#1(.%1('' 5en+u+uk In+2nesia ":::1:iki5e+ia12!7)1 Mas;a!aka Ma+u!a e!kenal se6a7ai 3as;a!aka ;an7 !eli7ius? hal ini e!6uk i +en7an elah 6e!+i!in;a 6an;ak 5esan !en +isana1 Ban;ak kele6ihan ;an7 +i3iliki 3as;a!aka Ma+u!a? an a!a lain 6u+a;an;a ;an7 khas +an unik? 3as;a!aka n;a ule ? 5e36e!ani +an 5eke!4a ke!as1 Pulau Ma+u!a 3e3iliki 6e6e!a5a ka6u5a en salah sa un;a a+alah Ka6u5a en Su3ene5 ;an7 se8a!a 7e27!a*is e!le ak an a!a %%&#&'G(=C0%%<#%<G=-C Bu4u! i3u! +an =#(((A0.#'=A% Lin an7 Sela an1 Wila;ah Ka6u5a en Su3ene5 3e3iliki 6a as06a as se6a7ai 6e!iku ? se6elah sela an 6e!6a asan +en7an Sela Ma+u!a? se6elah u a!a 6e!6a asan +en7an Lau Ja:a? se6elah 6a!a 6e!6a asan +en7an Ka6u5a en Pa3ekasan? se6elah i3u! 6e!6a asan +en7an Lau Ja:a9Lau @l2!es1 Ka6u5a en ini 3e3iliki luas :ila;ah '1#$&1=( k3' +an 525ulasi % 4u a 4i:a1 I6u k2 an;a a+alah K2 a Su3ene5 +an :ila;ahn;a e!6a7i 3en4a+i '. ke8a3a an ":::1!e7i2nalin,es 3en 1823)1 Ka6u5a en Su3ene5 e!3asuk +ae!ah ;an7 3e3iliki 6an;ak 52n+2k 5esan !en +en7an keunikann;a 3asin703asin71 Se ia5 5esan !en 3e3iliki se4a!ahn;a 3asin703asin7 +an 3e3iliki :a!isan 6e!ha!7a +ala3 6en uk ka!;a? 6en+a06en+a 5usaka se! a khaHanah0khaHanah lain ;an7 6e!nilai his 2!is in77i1 Keka;aan ini en u sa4a akan 3en4a+i sesua u ;an7 san7a 6e!nilai? a5a6ila +a5a +i*2!3ulasi 3en4a+i 6a7ian +a!i khaHanah ;an7 6e!nilai :isa a1 ":::1 a6l2i+Iin*21su3ene51721i+)1 Ban;ak sekali khaHanah seni 6u+a;a 3e:a!nai k2 a ini an a!a lain Ke!a 2n Su3ene5 ;an7 sa35ai saa ini 3asih e a5 e!5eliha!a +en7an 6aik1 Ke!a 2n ini 3e3iliki a!si ek u! 6e!7a;a 8a35u!an an a!a 7a;a a!si ek u! Ja:a? Eina? Ba!a 6ahkan A!a61 Disa35in7 i u 3asih 6an;ak la7i +a;a a!ik :isa a ;an7 3ena!ik? se5e! i e35a 5e3aka3an 5a!a Ra4a "As a Tin77i) ;an7 e!le ak +i Desa Ke6una7un7? 3aka3 K;ai A6u Su4ak +i As a Ba!a Ke6una7un7? 3aka3 K;ai Ha4i Jainal A!i*in +an K;ai As3uni +i Desa Pan+ian? Pan7e!an L2! +an We an +i Ka!an7+uak? 3aka3 Pan7e!an Sa an+u! +i Desa Ban7kal? 3aka3 K;ai Ali +i Desa B!a36an7? 3aka3 S;e8h /usu* +i Ke5ulauan Talan72? As a Panaun7an +i Desa Pas2n7s2n7an? Mas4i+ Ja3iA +an 6an;ak la7i e35a Hia!ah lain ;an7 6elu3 +ike ahui 3as;a!aka u3u31 Kesenian klasik a!i M2:an7 San7kal? a!i T25en7 Dalan7 +an 6e6e!a5a a!i !a+isi2nal ;an7 lain a+alah keka;aan 6u+a;a +i Ka6u5a en Su3ene51 Selain i u? l2kasi Ka6u5a en Su3ene5 4u7a s !a e7is +an 3u+ah +i4an7kau? se! a 3en;i35an 6an;ak e35a :isa a 6u+a;a +an 5e3an+an7an ala3 ;an7 in+ah1 ":::1 a6l2i+Iin*21su3ene51721i+)1 Salah sa u :isa a ;an7 san7a 52 ensial un uk +ike36an7kan +i Pulau Ma+u!a a+alah Pan ai L236an7 ;an7 e!le ak +i Ke8a3a an Ba an706a an7? Ka6u5a en Su3ene51 Pan ai ini 3e!u5akan 26;ek :isa a 5an ai e!6aik +i Ja:a Ti3u!1 Pan ai Lau Ja:a ;an7 3asih 5e!a:an ini se4uk +an !in+an7 +en7an

5asi!n;a ;an7 5u ih +an 6e!sih 8282k un uk 6e!4e3u!1 Di 5an ai se5an4an7 %' k3 ini? :isa a:an +a5a 3enik3a i 3a aha!i e!6i +an e!6ena31 Ei!i khas 5an ai L236an7 a+alah Bhu anC 8e3a!a u+an7? ;an7 3e!u5akan ana3an lan7ka +an han;a a+a +i Ne7a!a In+2nesia +an Eina ":::1su!a6a;a1linuK1721i+) 1 Na3un Pan ai L236an7 3asih 3e35un;ai 6e6e!a5a kele3ahan? se5e! i 3asih le3ahn;a su36e! +a;a 3anusia ;an7 +ise6a6kan !en+ahn;a *ak 2! ek2n23i +an 5en+i+ikan ;an7 +a5a 3en7ha36a 5e36e!+a;aan 3as;a!aka ? sehin77a :isa a ala3 ini 3asih 6elu3 +a5a +ike36an7kan se8a!a 25 i3al1 Disisi lain 5e!an 5e3e!in ah +ae!ah +ala3 6eke!4asa3a +en7an 5a!a in,es 2! 3asih ku!an7 3aksi3al +ala3 3e3a4ukan 5e36an7unan :isa a Pan ai L236an71 Hal e!se6u +ise6a6kan sika5 3as;a!aka Ka6u5a en Su3ene5 ;an7 3en2lak ke+a an7an in,es 2! asin7 +ala3 5enana3an 32+aln;a ;an7 +ikha:a i!kan akan 3e36a:a +a35ak ne7a i* e!ha+a5 lin7kun7an +an 6u+a;a +i Ka6u5a en Su3ene5 ka!ena 5a+a u3u3n;a 5an ai 3e!u5akan e35a :isa a ;an7 6an;ak +ikun4un7i 2leh 6an;ak :isa a:an 3an8ane7a!a1 Na3un :isa a:an ;an7 +a an7 ke6an;akan in7kah laku +an 8a!a 6e!5akaiann;a i+ak sesuai +en7an ke6u+a;aan 6an7sa In+2nesia +an i+ak sesuai +en7an n2!3a0n2!3a a7a3a1 Misaln;a 5akaian ;an7 e!lalu 6e6as +an ,ul7a!? ak han;a s2al 5akaian +isisi lain in7kah laku 4u7a 3e36ua i3a7e :isa a 5an ai 8en+e!un7 ne7a i*1 Na3un +i se ia5 kele3ahan ;an7 a+a 3asih 3e3iliki 5eluan7 sehin77a +i a:a!kanlah se6uah k2nse5 ;an7 3a35u 3en7a asi 3asalah e!se6u 1 " a6l2i+Iin*21su3ene51721i+)1 Maka +en7an k2nse5 ;an7 +i a:a!kan? akan e!6en uklah se6uah :isa a 5an ai ;an7 6e!nuansa !eli7ius ;an7 akan +i5a+ukan +en7an ke6u+a;aan ;an7 +i3iliki 2leh 3as;a!aka Ma+u!a1 Di3ana unsu! 6u+a;a ;an7 a3a ken al +i3iliki 2leh 3as;a!aka Ma+u!a a+alah Isla31 Sehin77a? +iha!a5kan akan e!8i5 a sua u :isa a 5an ai ;an7 e a5 3en8e!3inkan 6u+a;a Ban7sa In+2nesia +an 3en4un4un7 in77i n2!3a0n2!3a ;an7 6e!laku +i 3as;a!aka se! a e!8e!3inn;a in7kah laku 5a!a 5en7un4un7 ;an7 sesuai +en7an ke6u+a;aan Ma+u!a +an Isla3 se6a7ai a7a3a e!6esa! +i In+2nesia1 Be!+asa!kan la a! 6elakan7 ini 3aka 5enulis 3en7an7ka 4u+ul M2+el Wisa a Isla3i Pan ai L236an7 3enu4u Su3ene5 se6a7ai Se!a36i Ma+inah1 Tu4uan +an Man*aa Penulisan Tu4uan 5enulisan ka!;a ulis ini an a!a lain: %1 Un uk 3en7e ahui 7a36a!an u3u3 Pan ai L236an7 '1 Un uk 3en7analisis 32+el Wisa a Isla3i +i Pan ai L236an7 Hasil 5enulisan ini 3e36e!ikan su36an7an 3an*aa ? +ian a!an;a: %1 Man*aa Te2!i is Se6a7ai 6ahan :a8ana? ka4ian 5e!an 5e3e!in ah +ae!ah +ala3 3en7el2la 5a!i:isa a +i Ka6u5a en Su3ene5? khususn;a +i Pan ai L236an71 '1 Man*aa P!ak is

a1 Ba7i Penulis Mena36ah :a:asan 3en7enai :isa a 5an ai +an ke6u+a;aan +i Ka6u5a en Su3ene5 61 Ba7i Mas;a!aka Me36uka la5an7an ke!4a 6a!u +an 3ena36ah 5en7hasilan 3as;a!aka l2kal 81 Ba7i Pe3e!in ah Me36e!i su36an7an i+e +ala3 u5a;a 5enin7ka an +a;a sain7 6an7sa 3elalui k2nse5 :isa a isla3i +i Pan ai L236an7 Ka6u5a en Su3ene51 GAGASAN K2n+isi S2sial Bu+a;a Ma+u!a Pulau Ma+u!a a+alah 6a7ian +a!i 5!2,insi Ja:a Ti3u!1 Di5isahkan 2leh Sela Ma+u!a1 Pulau ini 3e3iliki +a;a a!ik ;an7 3e3ika 1 Ban;ak 26;ek +an +a;a a!ik ala3 3au5un 6u+a;a ;an7 3e3e5es2na1 "MuHik BLT:'##.) Dala3 5e36ela4a!an ;an7 +ike36an7kan +ala3 ke6u+a;aan Ma+u!a? +ika4i +an +i in4au +a!i *ak 2! ala3? s2sial a au an !252l27is? his 2!is k!2n2l27is? 7e27!a*is? +an kausali as? 5e!ilaku 3as;a!aka Ma+u!a 5a+a u3u3n;a i+en ik +en7an 6u+a;a ;an7 a7a3is? sehin77a 3as;a!aka Ma+u!a 3e!asa !isih 6ila a+a 2!an7 lain ;an7 6e!5e!ilaku i+ak sesuai +en7an n2!3a0 n2!3a a7a3a1 A+a5un 52 ensi u a3a ;an7 5e!lu +ike36an7kan a+alah kesenian khas Ma+u!a ;akni kesenian ;an7 6e!unsu! Isla3i +an i+ak 6e! en an7an +en7an n2!3a0n2!3a1":::1 a6l2i+Iin*21su3ene51721i+) De*inisi Wisa a Men7in7a ka a B:isa aC se!in7 +isalah a*si!kan 2leh se6a7ian 6esa! 3as;a!aka ki a? 6ahkan se ia5 kali 3un8ul +an e!+en7a! ka a B:isa aC? 3e!eka se!in7 kali 3en4us i*ikasi :isa a 3aksia 1 Pa+ahal a5a6ila ki a 3enilik ke36ali 3aknan;a? ka a B:isa aC 3e3iliki 3akna ;an7 san7a 3ulia +an i+ak a+a unsu! 3aksia +i+ala3n;a se6a7ai3ana ;an7 +i5aha3i 2leh se6a7ian 3as;a!aka 1 Te!le5as +ala3 5!ak ekn;a? :isa a se!in7 +ii+en ikkan +en7an 5e!ilaku 3aksia "i332!al 6eha,i2u!) +an in+akan ;an7 a32!al? i u se3ua a+alah kesalahan 3anusian;a se3a a +an sa3a sekali i+ak a+a !ele,ansin;a +en7an 3akna B:isa aC se8a!a k2nse5 ual1 Wisa a 6e!asal +a!i Bahasa Sanseke! a ;an7 e!+i!i +a!i +a!i +ua suku ka a %) :is a! in;a !u3ah ') a a a! in;a 5e!7i e!us 3ene!us a au 3en7e36a!a1 Ja+i :isa a a! in;a 5e!7i kelua! +a!i !u3ah se8a!a e!us03ene!us1 Se+an7kan UU N21%# ahun '##$ en an7 ke5a!i:isa aan 3e36e!ikan +e*inisi B:isa aC a+alah ke7ia an 5e!4alanan ;an7 +ilakukan 2leh sese2!an7 a au sekel2352k 2!an7 +en7an 3en7un4un7i e35a e! en u un uk u4uan !ek!easi? 5en7e36an7an 5!i6a+i? a au 3e35ela4a!i keunikan +a;a a!ik :isa a ;an7 +ikun4un7i +ala3 :ak u se3en a!a1

Pan ai L236an7 Salah sa u ka6u5a en +i Pulau Ma+u!a ;an7 3e3iliki 52 ensi :isa a 5an ai a+alah Ka6u5a en Su3ene51 Ka6u5a en ;an7 6e!a+a +i u4un7 i3u! Pulau Ma+u!a ini i+ak han;a 3e3iliki keka;aan su36e! +a;a ala3 ;an7 3eli35ah +en7an 52 ensi ala3 +an :isa an;a ;an7 6isa +ian+alkan1 Selain i u? Ka6u5a en Su3ene5 6an;ak 3en;i35an khaHanah 6u+a;a +an e35a :isa a ;an7 8282k un uk 3elakukan Hia!ah? se5e! i e35a 5e3aka3an 5a!a Ra4a "As a Tin77i) ;an7 e!le ak +i Desa Ke6una7un7? 3aka3 K;ai A6u Su4ak +i As a Ba!a Ke6una7un7? 3aka3 S;e8h /usu* +i Ke5ulauan Talan72? As a Panaun7an +i Desa Pas2n7s2n7an +an 6an;ak la7i e35a Hia!ah lain ;an7 6elu3 +ike ahui 3as;a!aka u3u31 Se3ua 3e!u5akan 3aka3 5a!a 5e in77i +an 3aka3 ke!a3a 1 ":::1 a6l2i+Iin*21su3ene51721i+) Pan ai L236an7 +i Ke8a3a an Ba an706a an7 a+alah salah sa u 26;ek :isa a e!6aik +i Ka6u5a en Su3ene51 Pan ai Lau Ja:a ;an7 3asih 5e!a:an ini? 3e35un;ai 5an2!a3a ala3 ;an7 san7a in+ah1 L2kasin;a seki a! &# k3 a!ah i3u! lau k2 a Su3ene51 Pasi! 5an ain;a ;an7 5u ih +an 6e!sih 8282k un uk 6e4e3u!1 Di 5an ai se5an4an7 %' k3 ini? :isa a:an 4u7a 6isa 3enik3a i 3a aha!i e!6i a au e!6ena31 Ei!i khas 5an ai L236an7 a+alah Bhu anC 8e3a!a u+an71 Tana3an ;an7 e!3asuk lan7ka ini 3en4a+i 8i!i khas Pan ai L236an7 ka!ena 4a!an7 e!+a5a +i +ae!ah lain1 Na3un 5e3an*aa ann;a 3asih ku!an7 25 i3al1 ":::1 a6l2i+Iin*21su3ene51721i+)1 Ja:a Ti3u! 5an as 6an77a 3e35un;ai Pulau Ma+u!a? ka!ena selain 5en7hasil 7a!a3 4u7a 3en;i35an 6an;ak 52 ensi :isa a1 Pulau Ma+u!a 3e3iliki 6an;ak e35a :isa a ;an7 i+ak kalah in+ahn;a +en7an e35a :isa a lain ;an7 a+a +i In+2nesia1 Na3un? se+iki sekali +a!i :isa a:an asin7 a au u!is 3an8ane7a!a ;an7 3au +a an7 un uk 6e!kun4un7 3eliha kein+ahan +an keunikan Pulau Ma+u!a1 Hal ini +ise6a6kan ku!an7n;a su36e! +a;a 3as;a!aka Ma+u!a +ala3 5en7e ahuan +an ke8aka5an 6e!6ahasa in e!nasi2nal se! a 4a!an7 a au i+ak a+an;a 5e3an+u :isa a ;an7 5!2*esi2nal? +ala3 a! ian ia 3e35un;ai :a:asan ;an7 luas +an skill a au keahlian ;an7 i+ak +i!a7ukan la7i1 Selain i u 3as;a!aka Ma+u!a 3en7an77a5 :isa a:an asin7 han;a +a5a 3e36a:a +a35ak ne7a i* 6a7i lin7kun7an seki a! +an 3as;a!aka Ma+u!a1 Pa+ahal i+aklah +e3ikian? asalkan 8a!a 6e!7aul +en7an 6an7sa asin7 i+ak 3ela35aui 6a as +an 3en7iku i n2!3a0n2!3a ;an7 a+a? 3aka i+ak akan 3e35en7a!uhi ke6u+a;aan ;an7 su+ah a+a1 Jika 3as;a!aka 3en7e ahui +an 3en7e! i akan 3an*aa ke5a!i:isa aan? e!u a3a +ala3 3ena!ik :isa a:an asin7? 23se 5en7hasilan akan 3a4u 5esa +an ke6u+a;aan 3as;a!aka Ma+u!a 5un akan e!an7ka ? 3aka 5e3e!in ah +ae!ah 5e!lu 6eke!4asa3a +en7an 3as;a!aka 3en+i!ikan le36a7a 5e36ela4a!an 6ahasa asin79in e!nasi2nal "Bahasa In77!is)? sehin77a 7ene!asi Ma+u!a selan4u n;a? 6isa 6e!k23unikasi +en7an 6aik +an 6e!saha6a +en7an 3e!eka 5a!a a3u0 u!is 3an8ane7a!a1 Se5e! i haln;a +en7an :isa a +i 5ulau Bali? ;an7 khas +en7an ke6u+a;aan

3as;a!aka Bali 4u7a +en7an unsu! kea7a3aan ;an7 ken al +isa4ikan ke5a+a 5a!a :isa a:an1 /an7 +en7an 3en7an+alkan i u 3e!eka 3a35u 3ena!ik :isa a:an +23es ik +an 3an8ane7a!a1 Se3en a!a i u? +i Ri3ini? I alia elah +ikel2la 5an ai :isa a sesuai s;a!iah Isla3 +i3ana 6e! u4uan un uk 3e36an u 3enin7ka kan 5e!se5si 6ah:a kau3 3usli3 a+alah se6uah keha+i!an ;an7 n2!3al +i I alia ka!ena un uk 5e! a3a kalin;a 3e!eka +a5a 3e3iliki se6uah ha!i li6u! ;an7 sesuai s;a!iah "/ah;a Ea,u2 i:4u!u 6i8a!a k23uni as Musli3 Ru3ini? I alia) Sehin77a +en7an 3en7a+25si k2nse5 :isa a Isla3i I alia +an :isa a +i 5ulau Bali akan +i e!a5kan 5ula k2nse5 :isa a Isla3i +i Pan ai L236an7? Ka6u5a en Su3ene5 na3un +en7an k!i e!ia :isa a +an a u!an ;an7 6e!6e+a1 Pa!i:isa a 5a+a +asa!n;a 3eli6a kan 6an;ak unsu! +i+ala3n;a +an i+ak +a5a 6e!4alan sen+i!i an5a +ukun7an +a!i 6e!6a7ai 5ihak1 Oleh se6a6 i u su+ah saa n;a 5e3e!in ah +ae!ah Ma+u!a 5e!lu se8a!a sun77uh0sun77uh 3en7e36an7kan sek 2! :isa a a7a! 3a35u 6e!ki5!ah +ikalan7an 3as;a!aka l2kal 3au5un nasi2nal 6ahkan in e!nasi2nal1 Selain i u? Mas;a!aka Ma+u!a 5a+a u3u3n;a i+en ik +en7an 6u+a;a s25an san un? a ak!a3a +an 6u+a;a ;an7 a7a3is1 A+a5un 52 ensi u a3a ;an7 5e!lu +ike36an7kan a+alah kesenian khas 3as;a!aka Ma+u!a ;akni kesenian ;an7 6e!unsu! Isla3i +a3 i+ak 6e! en an7an +en7an n2!3a a7a3a1 Dala3 3enin7ka kan :isa a +i Ma+u!a? khususn;a +i 5an ai L236an7 Su3ene5 5e!lu +i in7ka kan 5e36an7unan sa!ana +an 5!asa!anan;a se! a 5e!lu +ia+akann;a !u ini as e,en a au *es i,al0*es i,al kesenian +ae!ah ;an7 6e!nuansakan Isla3 se6a7ai 6u+a;an;a ;an7 5alin7 ken al un uk +a5a 3ena!ik 3ina 5a!a :isa a:an l2kal? 3au5un 3an8ane7a!a un uk +a an7 6e!kun4un7 ke Pulau Ma+u!a khususn;a ke Pan ai L236an7 Ka6u5a en Su3ene5 +an 5e!lu a+an;a k23unikasi +an in*2!3asi ;an7 ha!us +i6e!i akan ke5a+a 3e!eka ":isa a:an) se6a7ai 5!232si1 Ten un;a 3elalui 3e+ia ;an7 3en77l26al se5e! i in e!ne 1 A+a5un sa!ana +an 5!asa!ana ;an7 5e!lu +i6an7un?se5e! i: L Mas4i+ L Pen+252 L Wa!un7 halal seki a! Pan ai L236an7 /an7 ha!us 3e3enuhi s;a!a ? se5e! i: 1 Jenis 3akanan ;an7 +i4ual halal 1 Se ia5 a a5 !u3ah 3akan 6e!ku6ah 1 Din+in7n;a 6e!uki! kali7!a*i

1 Be!nuansa 3usik Isla3i 1 Pa!a 5ela;ann;a 3e3akai 5akaian isla3i 1 Men7u8a5kan sala3 se ia5 a+a a3u ;an7 +a an7 +an 5e!7i L A!ea 2lah!a7a 5an ai L A!ea 6e!3ain anak0anak L Pen;e:aan 5e!ahu +an selan8a! L Pen;e:aan 6a4u !enan7 isla3i L Pen7ina5an ;an7 e!5isah an a!a 5!ia +an :ani a L Mini 3a!ke L Ruk2 5en4ualan s2u,eni! khas 3as;a!aka 3a+u!a L Pe!5us akaan isla3i L Sal2n ;an7 e!5isah an a!a 5!ia +an :ani a L Ka!a2ke Isla3i L H2 el Isla3i A+a5un a u!an ;an7 ha!us +i e!a5kan an a!a lain se5e! i: L Se ia5 :isa a:an ;an7 +a an7? +iha!uskan: Ba7i 5!ia: 1 Men77unakan 5akaian ;an7 6e!len7an 1 Be!8elana96a:ahan +i 6a:ah lu u 1 Men+a5a ha+iah k25;ah se ia5 5e36elian ike 1 Men+a5a 6uku saku ;an7 6e!isi 5en4elasan 3en7enai isla3 se6a7ai ke6u+a;aan 3a+u!a Ba7i :ani a: 1 Men77unakan a asan +i 6a:ah 5in77ul +an len7an +i6a:ah siku se! a 6e!si*a l2n77a! a au i+ak ke a 1

Men77unakan 6a:ahan +i6a:ah 3a a kaki " i+ak ke a ) 1 Men+a5a ha+iah 4il6a6 se ia5 5e36elian ike 1 Men+a5a 6uku saku ;an7 6e!isi 5en4elasan 3en7enai isla3 se6a7ai ke6u+a;aan Ma+u!a Pe!a u!an Wisa a Isla3i L Dia+akann;a a u!an ke5a+a :isa a:an ;an7 +a an7 6e!kun4un7? a7a! i+ak 6e!6ua hal0hal ;an7 6e! en an7an +en7an Isla3 se6a7ai ke6u+a;aan Ma+u!a1 Ke7ia an Dala3 k2nse5 :isa a isla3 ini +ia+akan e,en 0e,en kesenian +ae!ah an a!a lain? L Pen7a+aan !u ini as e,en a au kesenian +ae!ah?se5e! i: 1 Pake %: 0Diskusi isla3i 0Pa3e!an keu+a;aan 3a+u!a +an isla3 1 Pake ': 0Kasi+ah? Nas;i+? Ma!a:is 0Me36aka! ikan 6e!sa3a 1 Pake &: 0Pe! un4ukkan 6u+a;a khas 3a+u!a 0La;a! an8a5 ;an7 3e3u a! *il30*il3 ke6u+a;aan 3a+u!a +an isla3 ;an7 +ia+akan usai sh2la is;aA Se ia5 :isa a:an +a5a 3e3ilih % 5ake a au le6ih +i3ana se ia5 5ake 3e3iliki 2u! 7ui+e n;a 3asin703asin7 +ala3 :ak u ;an7 +a5a +isesuaikan sesuai kein7inan :isa a:an +an ke6i4akan 5en7el2la :isa a1 Selain i u 4u7a +ise+iakan 5ake :isa a kelua!7a? 5ake 6ulan 3a+u isla3i "Isla3i8 H2ne; M22n) se! a 5ake kelilin7 ke e35a :isa a isla3i lainn;a ;an7 a+a +i Ka6u5a en Su3ene5 se5e! i 3aka3 5a!a 2k2h isla31

K2nse5 Wisa a Isla3 Den7an a+an;a k2nse5 :isa a isla3i +ia as akan e!6en uklah sua u k235lek :isa a isla3i ;an7 a+a +i Pan ai L236an7? Ka6u5a en Su3ene51 Di3ana 5a!a 3usli3 i+ak akan 3e!asa !isih +en7an suasana +i 5an ai ;an7 5a+a u3u3n;a 6e!0i3a7e ne7a i*? ka!ena se6ena!n;a 5an ai i+ak han;a +i5e!un ukkan ke5a+a 3e!eka ;an7 6e6as +ala3 6e!5e!ilaku +an 6e!e ika na3un 3as;a!aka a7a3is 5un +a5a 6e!kun4un7 ke 5an ai1 Ula3a kha!is3a ik in e!nasi2nal? S;aikh D!1 /usu* al0Ma!+ha:i 5un 3en;e!ukan u3a 3usli3 se8a!a u3u3 un uk 6e!ek!easi ke 5an ai1 He3a al0 Ma!+ha:i? !ek!esi +i 5an ai? 3enik3a i hi+u5 +an in+ahn;a 5e3an+an7an a+alah hak ;an7 +is;a!ia kan ke5a+a se ia5 3anusia? i+ak e!ke8uali 2!an70 2!an7 ;an7 B aa 6e!a7a3aC1 Ke ua 5e!sa uan 3usli3 in e!nasi2nal i u 4u7a 3ena36ahkan? i+ak a+a la!an7an s;a!aA se8a!a 3u lak un uk ak i,i as !ek!easi +an 3enik3a i u+a!a 5an ai ;an7 se7a!1 Hal i u 4us !u +ian4u!kan 2leh s;a!aA1 Wisa a Isla3i a+alah se6uah *2!3ulasi +unia ke5a!i:isa aan +en7an 3en7an+alkan esensi keka;aan :isa a Ma+u!a ;an7 3en7an+un7 nilai0nilai !eli7ius? 4u7a sekali7us akan 3en4a+i 8i!i khas +unia ke5a!i:isa aan +i Ma+u!a1 Sehin77a +en7an k2nse5 ini? :isa a ;an7 Isla3i se6a7ai ke6u+a;aan 3a+u!a la;ak +i4a+ikan e35a :isa a ;an7 se6ena!n;a 4u7a 3en8e!3inkan ke6u+a;aan Ban7sa In+2nesia +i3ana 3a;2!i as 5en+u+ukan;a 6e!a7a3a Isla31 " a6l2i+Iin*21su3ene51721i+) Hal ini ak 4auh 6e+a +en7an k2nse5 :isa a Isla3i ;an7 a+a +i Ban+a A8eh ;an7 3en7a5likasikan Isla3 +ala3 kehi+u5an seha!i0ha!i ke+ala3 5a!i:isa a ;an7 +i6an7unn;a ;an7 +i5e!kua 2leh ,isi Walik2 a Ban+a A8eh ;ai u 3en4a+ikan K2 a Ban+a A8eh se6a7ai 6an+a! :isa a Isla31 " a6l2i+Iin*21su3ene51721i+) Wisa a Isla3i Wisa a Isla3i +ala3 k2n eks ke0Su3ene50an san7a lah 6e!5e!an sekali +ala3 3en7e36an7kan se3an7a ? !asa? +an kesa+a!an ke6e!a7a3aan 3anusia "3as;a!aka +an :isa a:an)? 6ahkan 3a35u 3e36e!ikan 5e3aknaan a as :isa a sehin77a i+ak +i5an+an7 un uk 3en8a!i kesenan7an +an ke5uasan 4as3ani se3a a? e a5i 4u7a kesenan7an +an ke5uasan !2haniah1 Hal ini 5en in7 un uk 3e352sisikan :isa a ;an7 se6ena!n;a +i en7ah 3as;a!aka Ka6u5a en Su3ene5 ;an7 !eli7ius? su5a;a in e!5!e asi a as :isa a i+ak selalu 6e!3ua!a ke5a+a sesua u ;an7 3en;i35an7 +a!i n2!3a0n2!3a a7a3a? se5e! i :isa a ;an7 3en7anu i+e2l27i ka5i alis? ;an7 +ikenal +en7an =s? ;akni sea? sun? san+? +an seK "lau ? 3a aha!i? 5asi! 5an ai? +an seks)1 Di sa35in7 i u? 5en7i35le3en asian :isa a Isla3i ala Pan ai L236an7 ha!uslah +i+ukun7 2leh ke6u+a;aan 3as;a!aka Ka6u5a en Su3ene5 ;an7 a7a3is? se5e! i 5e3asan7an si362l0si362l kea7a3aan +i e35a 0 e35a s !a e7is +en7an +esain ;an7 3ena!ik +an unik1 Nuansa +an k2n+isi se5e! i

ini akan 6e!+a35ak 5a+a 5en;a+a!an kea7a3aan :isa a:an +an 3as;a!aka Ka6u5a en Su3ene5? selain akan 3e36e!ikan kesan e!sen+i!i 6a7i :isa a:an ;an7 6e!kun4un71 Salah sa u 82n 2h a5a ;an7 e!4a+i +i Bali? +i3ana a4a!an0a4a!an a7a3a Hin+u +iela62!asi +en7an 6u+a;a Bali se6a7ai i+en i as 3e!eka +an +i5e!kenalkan ke5a+a :isa a:an se6a7ai s;ia! a4a!an a7a3a? 6ahkan i+ak lu5u 4u7a a!i0 a!ian Bali +an 5u!a se6a7ai si362l a7a3a Hin+u 3u+ah +i e3ukan +i 6e!6a7ai su+u ? ;an7 sekali7us 3e4a+i 8i!i khas 5a!i:isa a Bali1 Dala3 hal ini Ka6u5a en Su3ene5 3en826a un uk 3en7a+25si Bali ;an7 3a35u 3en7an7ka nilai0nilai kea7a3aan +ala3 6in7kai ke5a!i:isa aan1 ":::1eas 4a,a1823) Se3en a!a i u? +i Ri3ini? I alia elah +ikel2la 5an ai :isa a sesuai s;a!iah Isla3 +i3ana 6e! u4uan un uk 3e36an u 3enin7ka kan 5e!se5si 6ah:a kau3 3usli3 a+alah se6uah keha+i!an ;an7 n2!3al +i I alia ka!ena un uk 5e! a3a kalin;a 3e!eka +a5a 3e3iliki se6uah ha!i li6u! ;an7 sesuai s;a!iah "/ah;a Ea,u2 i:4u!u 6i8a!a k23uni as Musli3 Ru3ini? I alia)1 Wisa a ini e!le ak +i K2 a Ri88i2! ;an7 e!le ak +i e5i Pan ai A+!ia ik 1 Se3akin 6an;ak kelua!7a A!a6 +an Musli3 ;an7 elah 3e3ilih k2 a ini +a!i ahun ke ahun +an 3e!eka 3en;ukai e35a 5e!6elan4aann;a? 5an ai05an ai ;an7 khusus +i5esan un uk 3e!eka? hi6u!an? ke!a3ahan? +an a3an0 a3ann;a "S e*an2 Giuli2+2!i? 3ana4e! H2 el D2!;)1 Un uk 3en77a6un7kan ke en uan Isla3 +en7an 3asa li6u!an? Giul2+2!i elah 3e36ua se6uah a:a!an is i3e:a ;an7 8282k un uk ke6u uhan kau3 Musli3 ;an7 3e3un7kinkan :a!7a un uk 3akan +en7an enan7? kanal ele,isi A!a6? la;anan an a! 4e35u +en7an 3as4i+ e!+eka ? susu +an ku!3a +i 3ini6a! se ia5 ha!i1":::1 ans:e!in71:2!+5!ess1823)1 Da!i 5e3a5a!an +i a as? :isa a 5an ai Isla3i ala 5an ai L236an7 3e!u5akan 5ilihan ;an7 e5a un uk a!ah 5en7e36an7an :isa a Ka6u5a en Su3ene51 Pe!an S akeh2l+e!s +ala3 Pene!a5an K2nse5 Wisa a Isla3i %1 Pe!an Mas;a!aka Ma+u!a Hal ;an7 e!5en in7 a+alah 3as;a!aka Ma+u!a 3en4a+i 5e3e!an u a3a +ala3 3en;a36u a3u :isa a:an? 6aik l2kal 3au5un asin7 ;akni +en7an 3e35ela4a!i en an7 a a 8a!a? 6a7ai3ana 3ela;ani :isa a:an +en7an 5enuh ke!a3ahan +an s25an san un1 Dala3 hal ini? 5e!an 5e3e!in ah +ae!ah se e35a san7a +i5e!lukan? 3en7in7a k2nse5 :isa a Isla3i ini i+ak +a5a e!:u4u+ an5a +ukun7an 32!al +an 3a e!iil +a!i 5e3e!in ah1 '1 Pe!an 5e3e!in ah Da!i se7i *isik an a!a lain +en7an 3enin7ka kan 5e36an7unan sa!ana +an 5!asa!ana :isa a? se5e! i sa!ana !ans52! asi u+a!a? +en7an 3en7e36an7kan 5e36an7unan 6an+a!a T!un242;21 La5an7an Te!6an7 T!un242;2 akan 3en4a+i 5ilihan u a3a un uk 3e3e!5en+ek 4a!ak Su!a6a;a0Su3ene51 Sa!ana !ans52! asi +a!a ? +en7an 3enin7ka kan 5e!6aikan 4alan !a;a +an 5e!6aikan se! a 5ele6a!an 4alan +i se ia5 5e+esaan ;an7 3enu4u ka:asan :isa a 5an ai L236an71 Hen+akn;a Pe3e!in ah Dae!ah se e35a 4u7a 3e36ua !e7ulasi se6a7ai u5a;a un uk 3e35e!kua nilai0nilai !eli7i +an !a+isi l2kal Ma+u!a se! a 3e!en8anakan 5e!6aikan a a !uan7 +i Ka6u5a en Su3ene51

&1 Pe!an s:as a 9 in,es 2! Dala3 hal ini? 5e!an s:as a9in,es 2! san7a +i6u uhkan +ala3 5en+anaan 5e36an7unan 32+el :isa a isla3i ini 3en7in7a un uk 5enin7ka an kuali as +i6u uhkan +ana ;an7 i+ak se+iki ? sehin77a 5e!lu a+an;a ke!4asa3a ;an7 6aik +ala3 5ene!a5an k2nse5 ini su5a;a +a5a 3ena!ik 3ina in,es 2! un uk 3en7in,es asikan +ana 3e!eka +isini KESIMPULAN a)1 Pan ai L236an7 +i Ke8a3a an Ba an706a an7? Ka6u5a en Su3ene5 3e!u5akan 5an ai ;an7 san7a 52 ensial un uk +ike36an7kan1 Na3un? 5e3an*aa ann;a 3asih ku!an7 25 i3al1 6)1 Mas;a!aka n;a 3e35un;ai 6u+a;a unik +an !eli7ius K2nse5 :isa a Isla3i 8282k un uk +i e!a5kan +i Pan ai L236an7 Ka6u5a en Su3ene51 8)1 M2+el :isa a isla3i ini a+alah se6uah k2nse5 e!6a!u +an unik ;an7 a+a +i In+2nesia1 Selain i u k2nse5 ini 4u7a 3en8e!3inkan 6u+a;a a7a3is 6an7sa In+2nesia khususn;a 5a+a 3as;a!aka Ma+u!a? sehin77a sekali7us +a5a 3eles a!ikan 6u+a;a l2kal 6an7sa In+2nesia +)1 I35le3en asi +a!i 32+el ini an a!a lain 5e!lun;a ke!4asa3a an a!a 5ihak05ihak ;an7 e!kai ? se5e! i 5e3e!in ah? 3as;a!aka l2kal? se! a in,es 2!1 e)1 Den7an +i e!a5kann;a 32+el :isa a isla3i ini? 3aka +a5a 3enin7ka kan 5en+a5a an l2kal 3as;a!aka Ma+u!a? 3eles a!ikan 6u+a;a 6an7sa? 3en725 i3alkan :isa a +ae!ah? se! a 3en7an7ka i3a7e Ma+u!a se6a7ai Se!a36i Ma+inah

DA@TAR PUSTAKA Da!i Buku Suha! an 2? *en+;1'##<1kesenian !a+isi2nal san+u! 5aa+a 3as;a!aka 3a+u!a +i k2 a 7!esik1su!aka! a:UNS /us!ia+i?+kk1'##$13enun77u +i anah ha!a5an14aka! a:5 17!a3e+ia A;u+;a? anan+i a? +kk1'##$1$$ e35a li6u!an akhi! 5ekan +i 5ulau 4a:a +an 3a+u!a14aka! a:7!a3e+ia Da!i In e!ne h 5:99 a6l2i+Iin*21su3ene51721i+ N'= N2,e36e! '##$O h 5:99klas ik1:2!+5!ess1823 N'= N2,e36e! '##$O h 5:99su!a3a+u1in+2nesia !a,el16iH N'= N2,e36e! '##$O h 5:99ans:e!in71:2!+5!ess N'= N2,e36e! '##$O h 5:99li6u!an1in*2N'= N2,e36e! '##$O en7ineea!1:2!+5!ess1823 N'= N2,e36e! '##$O h 5:99i3a7es17227le1821i+ N'= N2,e36e! '##$O :::15kesin e!ak i*1823 N'= N2,e36e! '##$O h 5:99isen03ulan716l27s52 1823N'= N2,e36e! '##$O h 5:996#8ah12!7N'= N2,e36e! '##$O h 5:99s:a!a3usli31ne N'= N2,e36e! '##$O h 5:99i3a7es17227le1821i+ N'= N2,e36e! '##$O h 5:99i3a7es17227le1821i+ N'= N2,e36e! '##$O US:2**i8ialPu3 N'= N2,e36e! '##$O h 5:99*ai+!ah3an16l27s52 1823 N'< N2,e36e! '##$O h 5::::1eas 4a,a1823 N'< N2,e36e! '##$O h 5:99!e7i2nalin,es 3en 1823 N'$ N2,e36e! '##$O

DA@TAR RIWA/AT HIDUP Na3a Len7ka5 : Tan i Kus!ini NIM : #$%#&'#&(( Te35a 9Tan77al Lahi! : /27;aka! a9#- A7us us %$$% Ala3a : Jl1 Ke! 2leks2n2 <#A Tel59HP : #-(<=<<(($&$ E3ail : le32u e#->73ail1823 Pe!7u!uan Tinn7i : Uni,e!si as B!a:i4a;a @akul as9Ju!usan : Il3u A+3inis !asi9 A+3inis !asi Bisnis Ka!;a Tulis : %1 M2+el Wisa a Isla3i 3enu4u Su3ene5 se6a7ai Se!a36i Ma+inah? +ia4ukan +ala3 !an7ka 3en7iku i PKMGT Tahun '#%#1 Na3a Len7ka5 : Risa A*ni Mas!i+a NIM : #$%#&'#&&% Te35a 9Tan77al Lahi! : Jaka! a 9 '. Janua!i %$$% Ala3a : Jl1 Ke! 2leks2n2 <#A? Malan7 Tel59HP : #-(.&%##%-&% E3ail : i8a1a*ni>;ah221823 Pe!7u!uan Tinn7i : Uni,e!si as B!a:i4a;a @akul as9Ju!usan : Il3u A+3inis !asi9 A+3inis !asi Bisnis Ka!;a Tulis : %1 M2+el Wisa a Isla3i 3enu4u Su3ene5 se6a7ai Se!a36i Ma+inah? +ia4ukan +ala3 !an7ka 3en7iku i PKMGT Tahun '#%#1 Na3a Len7ka5 : Rin+ha De,iana Sa!i NIM : #-%#&'#&.( Te35a 9Tan77al Lahi! : Malan7 9 '. A7us us %$$# Ala3a : Jl1 Kal5a a!u .% Malan7 Tel59HP : #-$-<&#<'#( E3ail : Ehee!sIlan>;ah221823 Pe!7u!uan Tinn7i : Uni,e!si as B!a:i4a;a @akul as9Ju!usan : Il3u A+3inis !asi9 A+3inis !asi Bisnis Ka!;a Tulis : %1 BSu3a!ines E2n8e5 Se6a7ai S2lusi Pe36an7unan Je36a an Su!a3a+u Pa+a Mas;a!aka Ma+u!a 3enu4u P!2s5e!2us Islan+C? +ia4ukan +ala3 !an7ka 3en7iku i L236a Ka!;a Tulis Pe35!2, Ja:a Ti3u! Tahun '##$1 '1 BSe an Ja;ussC Se!eal Ins an Ja7un7 Makn;uss? +ia4ukan +ala3 !an7ka 3en7iku i P!27!a3 K!ea i,i as Mahasis:a Bi+an7 Ke:i!ausahaan "PKMK) Tahun '##$1 &1 BP!27!a3 Sis:a Man+i!i se6a7ai Pen7ua I3a7e Lulusan SMK +i Ja:a Ti3u! +ala3 Pasa! Ke!4aC? +ia4ukan +ala3 !an7ka 3en7iku i L236a Ka!;a Tulis Il3iah Mahasis:a Dik6u+ Ja:a Ti3u! Tahun '##$1 =1 M2+el Wisa a Isla3i 3enu4u Su3ene5 se6a7ai Se!a36i Ma+inah? +ia4ukan +ala3 !an7ka 3en7iku i PKMGT Tahun '#%#1