Anda di halaman 1dari 221

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

1
PENGENALAN

PENGENALAN KEPADA FALSAFAH, PENDIDIKAN, FALSAFAH PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

Falsafah dan pendidikan merupakan dua disiplin ilmu yang berbeza tetapi mempunyai perkaitan yang sangat erat. Kehidupan menusia membentuk falsafah yang tersendiri. Perkembangan manusia yang berkait dengan pendidikan membawa kepada pertembungan falsafah dalam pendidikan. Pendidikan pula memerlukan kurikulum sebagai pengisiannya bagi membolehkan manusia memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya untuk survival dalam kehidupannya dan generasi yang seterusnya.

FALSAFAH

FALSAFAH PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

Kurikulum Formal

PENDIDIKAN FORMAL

Kurikulum Tersembunyi

Kurikulum Tidak Formal

PENDIDIKAN INFORMAL

PENDIDIKAN NONFORMAL

Rajah 1.1: Hubungkait antara falsafah, pendidikan, falsafah pendidikan dan kurikulum

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

ISTILAH DAN PENGERTIAN FALSAFAH


Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu sebenarnya diambil dari bahasa Inggeris iaitu philosophy yang berakar umbi dari perkataan Yunani iaitu philosophia. Falsafah Philosophy = Philosophy (Bahasa Inggeris) = Philosophia (Yunani) = Philos + Sophia (Cinta) (kebijaksanaan) = The love of wisdom = (Mencintai kebijaksanaan)

Bijaksana adalah sama dengan maksud arif yakni ingin mengetahui secara mendalam. Orang yang mencintai ilmu merupakan orang yang bijak. Orang yang bijak sentiasa menghimpun pengetahuan. Falsafah = Mencintai Kebijaksanaan Dengan pengetahuan, orang yang bijak dapat menyingkap kebenaran. Oleh itu mencari mencari ilmu adalah orang cinta kepada kebenaran. Herakleitos merupakan tokoh awal yang menggunakan perkataan falsafah yang bermakna mencintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan mempunyai hubungan langsung dengan kebenaran.Selepas itu ramai lagi tokoh lain yang memberi pengertian kepada falsafah, namun dari segi intipatinya masih sama dengan mencintai kebijaksanaan. Sebagai contoh, Socrates (469399 sm) menyatakan falsafah sebagai suatu usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni untuk mencapai kebijaksanaan. Usaha ini dilaksanakan menerusi soal jawab (dialog Socrates). Manakala Plato (427347 sm) pula mendefinisikan falsafah sebagai usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Usaha ini dilakukan menerusi proses dialektik dan hal mengetahui jiwa manusia. Aristotle (384322 sm) pula menegaskan bahawa falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. Beliau menetapkan falsafah sebagai ilmu tentang kebenaran yang diperoleh menerusi ilmu metafizik, retorik, logik, etika, estetika, ekonomi dan politik. Tokoh-tokoh falsafah selepas itu seperti Dewey (18591925) menyatakan falsafah sebagai alat perjuangan manusia melakukan penyesuaian dalam sesuatu kebudayaan dan persekitaran. Manakalala Russell (18721970) menegaskan bahawa falsafah sebagai kritikan terhadap pengetahuan dengan cara mengkritik asas-asas yang dipakai dalam ilmu dan dalam kehidupan seharian serta mencari sesuatu ketidakselarasan yang terkandung di dalam kedua-duanya. Berdasarkan kepada definisi oleh lima orang tokoh falsafah barat, Socrates, Plato dan Aristotle bersependapat bahawa kebijaksanaan boleh diperoleh menerusi pelbagai pendekatan/kaedah. Manakala Dewey dan Russell pula melihat kebijaksanaan juga boleh diperoleh dari sudut yang lain seperti menerusi analisis dan kritikan. Falsafah dalam pengertian barat hanya berfokus tentang manusia dan kehidupannya semata-mata. Dalam Islam, falsafah lebih dikenali sebagai hikmah. Persoalan hikmah menyentuh tentang kebijaksanaan manusia dan Ketuhanan. Kamus Dewan Edisi IV (2005) memberikan pengertian hikmah sebagai kebijaksanaan/ kecerdikan kurniaan Allah. Hikmah juga membawa maksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara. Oleh kerana perkataan falsafah terbit dalam bahasa Yunani, maka tiada istilah falsafah dalam al-Quran dan agama Islam. Apa yang ada hanyalah pembahagian/ pengkategorian falsafah. Contohnya Al-Khindi ( -873) membahagikan falsafah kepada tiga iaitu Ilmu Fizika (ilmut-thibiiyyat), Ilmu Metametika (al-ilm-ur-riyadhi) dan Ilmu Ketuhanan (ilm-ur-Rububiyyah). i. Ilmu Fizika (ilmut-thibiiyyat), peringkat ilmu yang paling rendah: alam nyata yang terdiri dari bendabenda konkrit yang dapat ditangkap oleh pancaindera.
2 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] ii. Ilmu Metametika (al-ilm-ur-riyadhi), peringkat ilmu pertengahan: berhubung dengan benda tetapi mempunyai kewujudan tersendiri yang dapat dipastikan dengan angka-angka (contohnya matematik, astronomi, muzik dan teknologi) iii. Ilmu Ketuhanan (ilm-ur-Rububiyyah), peringkat ilmu tertinggi: berhubung dengan pencipta, keesaan, kepercayaan dan kepatuhan. Al-Farabi (870950) pula pula membahagikan falsafah kepada dua iaitu Falsafah teori (an-nadhariyyah) dan Falsafah praktik (al-amaliyyah) i. Falsafah teori (an-nadhariyyah): mengetahui sesuatu yang ada, tanpa tuntutan untuk mewujudkannya dalam amal. Ia meliputi ilmu matematik, ilmu fizik. ii. Falsafah praktik (al-amaliyyah): mengetahui sesuatu yang seharusnya berlaku dalam amalan. Amalan ini ada yang berkenaan dengan individu (ilmu akhlak), masyarakat (ilmu kemasyarakatan) dan kewarganegaraan (ilmu politik). Dengan itu beliau menyatakan falsafah mestilah dimuliakan sebagaimana tujuan agama. Kedua-duanya (falsafah dan agama) merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Ibnu Sina (9801037) juga membahagikan falsafah dalam konteks teori dan praktik yang dihubungkan dengan agama. Dasarnya terdapat dalam syariat agama dan penjelasan dan kelengkapannya diperoleh menerusi akal manusia. Tujuan falsafah praktik ialah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia sehingga mendapat kebahagian di dunia dan akhirat. Ini dikenali sebagai ilmu akhlak. Falsafah juga mencakupi undang-undang, iaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang dalam hubungannya dengan keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan kepada beberapa pengertian falsafah yang dikemukakan dapat dirumuskan bahawa falsafah sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia sendiri. Kehidupan yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manusia untuk ditempohinya? Apakah yang membentuk persekitaran hidup manusia? Bagaimanakah manusia menanggap tentang dirinya? Apakah erti bagi suatu kehidupan?

CIRI-CIRI BERFIKIR FALSAFAH KE ARAH KEBENARAN


Sidi Gazalba (1974) menyatakan dalam bentuk falsafah bahawa makhluk berfikir ialah manusia. Manusia berfikir ialah ahli falsafah. Ahli falsafah ialah manusia. Tetapi manusia bukan ahli falsafah. Berfalsafah adalah berfikir. Tetapi berfikir bukan berfalsafah. Berfikir yang dikatakan berfalsafah apabila usaha berfikir yang mengandungi tiga ciri iaitu berfikir radikal, berfikir sistematik dan berfikir universal. i. Berfikir Radikal: Radikal berasal dari perkataan radix (bahasa Yunani) yang bererti akar. Berfikir radikal ialah berfikir sehingga ke akar umbi atau sehingga ke peringkat paling akhir/dasar. Berfikir sebegini bukanlah hanya dengan imbasan sahaja atau seperti hangat-hangat tahi ayam sematamata. Tiada yang tahu, tiada yang suci, tiada yang terlarang bagi berfikir secara radikal ini. ii. Berfikir Sistematik: Berfikir sistematik ialah berfikir logik dan tersusun yang bergerak selangkah demi selangkah dengan penuh kesedaran dengan urutan yang bertanggungjawab dan saling hubungan yang teratur. iii. Berfikir Universal: Berfikir universal ialah berfikir secara umum dan mencakupi keseluruhan perspektif atau worldview. Berfikir sebegini tidak khusus atau terbatas pada bahagian-bahagian tertentu.

3 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

FALSAFAH: CABANG, PERSOALAN DAN PENYELESAIAN


Memahami falsafah samalah seperti melihat sebuah rumah. Rumah ialah binaan yang mempunyai pelbagai ruangan dengan fungsi-fungsi yang berbeza. Sebagai contoh ruang tamu adalah untuk menerima kunjungan tetamu yang datang ke rumah. Manakala ruang makan adalah untuk tempat keluarga berkumpul dan menjamu selera. Ruang dapur sudah pasti menjadi tempat untuk menyediakan makanan dan bilik tidur pula menjadi tempat untuk berehat. Walaupun berbeza fungsi namun kesemua ruangan itu sama pentingnya dan saling diperlukan untuk menjadikannya sebuah rumah. Cuba anda bayangkan jika sebuah rumah itu tidak mempunyai ruang dapur. Tidakkah timbul kerumitan atau masalah yang menyebabkan rumah itu tidak sempurna. Begitu juga halnya dengan falsafah. Falsafah adalah bidang ilmu yang mempunyai empat cabang metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Setiap cabang falsafah berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang berbeza. Metafizik: membincangkan persoalan realiti, kesejagatan dan ketuhanan yang menyentuh tentang kebenaran dan kewujudan. Cabang ini memerlukan ketajaman fikiran untuk membuat perenungan bagi merealisasikan sesuatu yang berada di sebalik fizik yang ada. Cakupan ilmu meliputi ruangan sejagat (kosmologi), ketuhanan (theologi) dan hakikat manusia dan alam (ontologi) Epistemologi: membincangkan persoalan ilmu dari segi perolehan, jenis, sumber dan kesahan. Cabang ini menghuraikan tentang manusia sebagai makhluk berakal yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mentadbir kehidupannya di bumi ini. Pengetahuan ini dilihat dari pelbagai sudut sama ada agama, sains, seni, ekonomi, budaya atau politik. Aksiologi: membincangkan persoalan nilai yang terdiri dari etika dan estetika untuk keharmonian dan keseimbangan kehidupan manusia. Manusia dianugerahi dengan pancaindera untuk menyalurkan maklumat kepada otak bagi menghasilkan suatu penanggapan terhadap apa yang diterima. Etika ialah tatalaku manusia dalam kehidupannya. Ada perlakuan yang dikatakan baik dan ada juga perlakuan yang dikatakan tidak baik. Ada etika yang didokumenkan yang membentuk peraturan dan undang-undang contoh, etika berpakaian dan etika kerja. Terdapat juga bentuk etika yang tidak didokumenkan. Ia berupa taboo atau pantang larang ke atas ahli sesuatu masyarakat. Contohnya, makan menggunakan tangan kiri dan berpakaian yang mendedahkan susuk tubuh dianggap tidak sopan. Begitu juga memanggil ibu bapa dengan nama mereka juga dianggap suatu kesalahan. Tetapi ia terhad kepada sesuatu masyarakat dan bukannya keseluruhan masyarakat sejagat. Logik: membincangkan persoalan membuat keputusan yang perlu diambil secara tepat dan berkesan yang membabitkan logik induktif dan logik deduktif. Persoalan Falsafah pula membincangkan fungsi setiap cabang falsafah bagi menyelesaikan persoalan berkaitan untuk memahami dan mengungkap hakikat kebenaran. Contohnya persoalan Metafizik adalah seperti apakah alam semesta? Apakah kehidupan? Apakah kebebasan?. Manakala persoalan Epistemologi adalah seperti apakah yang boleh diketahui? Bagaimanakah manusia mengetahui? Apakah sumber pengetahuan? Sejauhmanakah pengetahuan boleh dipercayai? Aksiologi pula membincangkan persoalan apakah rasa yang enak? Apakah hakikat kebagusan? Apakah yang patut disukai? Apakah yang patut diutamakan? Apakah yang patut menjadi cantik? Akhirnya ialah Logik yang menjurus kepada pembuatan keputusan atau kesimpulan. (i) Logik induktif: suatu rumusan yang diangkat dari pernyataan yang bermula dengan yang khusus dan berakhir dengan yang umum. Contoh: Tikus lebih kecil dari kucing. Kucing lebih kecil dari harimau. Maka kucing lebih besar dari tikus tetapi lebih kecil dari harimau. Manakala (ii) Logik deduktif: suatu rumusan yang diangkat dari pernyataan yang bermula dengan yang umum dan
4 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] berakhir dengan yang khusus. Contohnya; Semua hidupan akan mati. Ali adalah benda hidup. Maka Ali akan mati. Penyelesaian kepada persoalan falsafah boleh diselesaikan dengan membahaskannya mengikut perspektif agama dan pemikiran. Perspektif agama meliputi Islam, Yahudi, Kristian, Hindu dan Budha. Manakala perspektif pemikiran berlandaskan pemikiran barat, timur dan Nusantara dan Melayu. Hubungkait di antara cabang falsafah, persoalan falsafah dan penyelesaiannya dapat dilihat menerusi Rajah 1.2.

Rajah 1.2: Cabang falsafah, persoalan falsafah dan penyelesaiannya.

Rajah 1.2: Cabang falsafah, persoalan falsafah dan penyelesaiannya

CABANG FALSAFAH DAN PERKARA BERKAITAN PENDIDIKAN


Dalam semua disiplin ilmu, cabang falsafah memainkan peranan penting bagi membangkitkan keghairahan untuk membuka hijab di sebalik persoalan-persoalan berbangkit. Sebagai contoh, Jadual 1.1 berikut menunjukkan hubungkait antara cabang falsafah dan persoalan tentang perkara yang berkaitan dengan pendidikan.

5 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Jadual 1.1: Cabang, unsur dan persoalan falsafah dalam pendidikan
CABANG FALSAFAH Metafizik Ontologi UNSUR Realiti Kosmologi Kesejagatan Theologi Ketuhanan PERKARA BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN Apakah yang merupakan pengetahuan? Adakah para pelajar pada dasarnya insan yang berupaya atau insan yang tidak berkeupayaan? Bagaimanakah pandangan kita terhadap pengetahuan yang mempengaruhi apa yang sepatutnya kita ajar? Bagaimanakah guru harus menyusunaturkan bilik darjahnya? Patutkah kurikulum distrukturkan atau ditentukan oleh pelajar? Adakah guru perlu mengajar menggunakan teori evolusi atau creationism? Apakah teks yang patut guru gunakan sebagai orang yang berautoriti? Adakah berkemungkinan untuk memotivasikan semua pelajar untuk berkenginan belajar? Adakah kebolehan seseorang pelajar untuk belajar itu lahir secara semulajadi atau dipelajari? Patutkahkah semua manusia mendapat kemudahan yang sama terhadap pendidikan? Patutkah guru memberi kuliah, menyoal, memberikan pengalaman, atau menggalakkan aktiviti-aktiviti untuk membolehkan pelajar-pelajar belajar? Bagaimanakah para saintis mengaplikasikan sains? Adakah para pelajar pada dasarnya baik atau jahat? Bagaimanakah sepatutnya guru melayan para pelajar? Bagaimanakah sepatutnya para pelajar melayani rakan dan guru? Patutkah guru melaksanakan sistem pengurusan tingkahlaku secara dendaan atau ganjaran? Apakah perbezaan kefahaman tentang kecantikan yang ada dibilik darjah? Apakah nilai-nilai yang patut diajar di dalam membina perwatakan para pelajar? Apakah kepentingan pendidikan seni dan pendidikan muzik di sekolah? Patutkah guru mengguna pentaakulan deduktif atau induktif dalam pengajarannya? Bagaimana guru boleh memahami apa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar adalah merupakan pentaakulan?

Epistemologi

Pengetahuan

Aksiologi

Nilai Etika Estetika

Logik

Penaakulan

FALSAFAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGETAHUAN


Ilmuan Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Imam Syafie, Hamka, Sidi Gazalba dan lainnya bersependapat dalam mengkategorikan ilmu kepada ilmu naqli (ilmu yang diwahyukan) atau ilmu fardu ain dan ilmu aqli (ilmu perolehan dari akal) atau ilmu fardu kifayah. Manakala tokoh barat seperti Kneller (1971)
6 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] mengkategorikan jenis pengetahuan kepada beberapa kategori mengikut hirarki akal. Ilmu dibahagikan kepada wahyu, empirikal, rasional, intuisi dan autoritatif. Sebenarnya ilmu yang dikategorikan oleh barat adalah perincian dari apa yang dikemukakan oleh tokoh Islam. Hubungan antara kategori ilmu menurut Islam dan barat dapat dirungkaikan menerusi Rajah 1.3.

Rajah 1.3: Kategori ilmu dan pengetahuan Ilmu Wahyu (Naqli): Kategori ilmu yang diturunkan oleh Tuna Pencipta yang maha kuasa untuk panduan kehidupan manusia yang menjadi umatnya menerusi orang perantaraan yang terpilih menerusi kitab-kitab dan risalahNya. Ilmu wahyu ini untuk mengenal Tuhan dan beribadah kepadaNya dan mencipta keharmonian dalam menguruskan dunia. Contoh: Kitab al-Quran, Kitab Injil, Kitab Zabur dan Kitab Taurat. Ilmu Akal (Aqli): Kategori ilmu perolehan manusia menerusi keupayaan akal/ intelek berlandaskan ilmu wahyu untuk faedah kehidupan yang lebih sempurna dan bersesuaian dengan zamannya. Diciptakan manusia dengan kelebihan darjatnya kerana mampu berfikir. Ilmu Aqli ini terbahagi kepada beberapa jenis: Pengetahuan empirikal : Pengetahuan yang diperoleh menerusi pengalaman indera yang menghasilkan satu penemuan baru (bahan, idea dan kaedah). Contohnya pengetahuan yang terdapat dalam Sains, Matematik, Geografi, Astronomi, Sejarah dan sebagainya lagi. Pengetahuan rasional : Pengetahuan yang diperoleh menerusi proses taakulan yang berpandukan logik untuk menyelesaikan masalah atau membuat rumusan. Logik induktif atau logik deduktif sentiasa digunakan berdasarkan cerapan yang dilakukan. Pengetahuan autoritatif : Pengetahuan yang ada pada orang tertentu yang diiktiraf sebagai pakar. Pendapat pakar ini sentiasa menjadi rujukan dan diiktiraf sebagai sah dan boleh dipercayai. Contoh hanya doktor yang tahu tentang sesuatu penyakit dan kaedah rawatan dan penyembuhannya. Pengetahuan intuisi : Pengetahuan yang setiap orang miliki tetapi bergantung kepada kepekaan dan sensitiviti terhadap persekitaran. Pengetahuan ini berkaitan dengan celik akal atau ilham. Contoh penggubah lagu, penulis dan pelukis hanya berkarya setelah mendapat ilham.

Kedudukan Falsafah & Pengetahuan

Russell (1946), mengatakan falsafah merupakan ilmu yang kedudukannya berada di antara agama (theologi) dan sains. Walau bagaimanapun ketiga-tiga ilmu itu berusaha untuk mendapatkan kebenaran.
7 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Ilmu Sains : Membuktikan kebenaran menerusi penaakulan. Ilmu Agama : Percaya akan kebenaran berasaskan spekulatif. Ilmu Falsafah : Membawa kepada kebenaran berteraskan penaakulan dan spekulatif. Rajah 1.4 menunjukkan hubungan di antara tiga jenis ilmu iaitu Sains, Agama dan Falsafah ke arah kebenaran.

Ilmu Wahyu
K E B E N A R A N

Pengetahuan Emperikal Pengetahuan Rasional Pengetahuan Autokratik Pengetahuan Intuisi

Rajah 1.4: Hubungan ilmu falsafah, agama dan sains ke arah kebenaran.

KONSEP DAN PENGERTIAN PENDIDIKAN Istilah Dan Pengertian Pendidikan


Berdasarkan Kamus Dewan Edisi IV (2005) istilah pendidikan membawa maksud ilmu, perihal mendidik (didikan, latihan, ajaran.) Dari segi asal perkataan pendidikan itu merujuk kepada perkataan dari bahasa Inggeris iaitu education. Education diambil dari perkataan Latin. Pendidikan = Education Education = Latin: Pendidikan = Didikan (educere) eex + (keluar) & ducereduc (memimpin)

latihan (educare)
8

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Dari perkataan Latin tersebut, pendidikan bererti memimpin keluar ke arah menjadi lebih tahu/ berilmu/ berpengetahuan. Dengan bimbingan yang berkesan, pendidikan dapat meninggalkan kebodohan, kejahilan dan kemungkaran. Konteks pendidikan dilihat mempunyai perbezaan dan persamaan dari segi didikan dan latihan dengan maksud yang hampir sama dari segi bahasa Latin iaitu educere dan educare.

Perbandingan Konsep Pendidikan: Didik, Ajar Dan Latih.


Jadual 1.2: Perbandingan konsep didik, latih dan ajar dalam pendidikan
KONSEP Gelaran tokoh Penerima Kesan Penerapan Masa Matlamat Keperluan Proses Kedudukan guru Ciri-ciri guru DIDIK Pendidik: menyampaikan maklumat & memberi ilmu, berkongsi pengalaman. Anak didik: menerima asuhan dan pembentukan. Terdidik: Intelek, rohani, emosi dan jasmani Pengetahuan, kemahiran & nilai. Berterusan. Kebijaksanaan, keadaban, kerohanian, kejiwaan dan kecekapan. Belajar untuk belajar. Memimpin: memindah, membina & berkongsi pengetahuan, kemahiran, nilai. Di samping: bimbingan. Role model: berilmu, berakhlak, beragama, berketerampilan & bersahsiah. ISTILAH DALAM PENDIDIKAN AJAR Pengajar: memindah pengetahuan dan keterampilan untuk manfaat diri pelajar. Pelajar: menerima tunjuk ajar. Berpelajaran: intelek. Pengetahuan & kemahiran. Ada had/ tempoh. Kepandaian dan kecekapan. Belajar untuk kemahiran & survival. Mengajar: memindahkan pengetahuan & kemahiran. Di hadapan: arahan & tunjuk ajar Arahan mandatori: Ikut apa yang disuruh, jangan ikut apa yang dilarang. LATIH Jurulatih: membina kemahiran melalui tunjuk ajar . Pelatih: patuh arahan Terlatih: Jasmani Kemahiran Ada had/ tempoh Kemahiran Belajar untuk ketrampilan Melatih & membina kepakaran Bersama: tunjuk ajar Ikut apa yang disuruh dan buat sehingga mahir.

Jika dibandingkan antara pendidikan dan pengajaran, bolehkan anda memberikan persamaan dan perbezaannya? Syed Muhammad Naquib al-Attas (dalam Sidek Baba, 2006) cuba memberikan perbandingan antara konsep didik dan ajar dengan menghubungkan konsep good citizen (warga baik) dan konsep good man (manusia baik) dalam memberikan kefahaman yang mudah tentang didik dan ajar. Warga yang baik adalah warga yang berpengetahuan dan berketerampilan, tahu menulis, ada kelulusan, tahu cara berurusan dan faham tentang tanggungjawab kewarganegaraan. Manusia baik bukan sahaja mempunyai ciri-ciri kualiti seperti warga baik malah kualiti itu ditambah dengan nilai-nilai yang menjadikan manusia bersifat jujur, ikhlas, amanah, adil, bertolakansur, bijaksana, cemerlang dan nilai-nilai lain yang berguna bagi membina asas tamadun dan peradaban. Abdul Malik Karim Amrullan atau lebih dikenali sebagai Hamka memberi
9 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] peringatan yang tegas, bangsa yang hanya mementingkan pengajaran sahaja, tiada mementingkan pendidikan bagi melatih budi pekerti, meskipun kelak tercapai kemajuannya, namun kepintaran dan kepandaian itu akan menjadi racun, bukannya menjadi ubat. Hal ini bermakna, pengajaran hanya berfokus kepada potensi akal dan jasad semata tetapi pendidikan adalah proses yang membangunkan keseluruhan potensi yang ada pada diri insan itu yang mencakupi akal, roh, jiwa dan jasad yang pada akhirnya menjelmakan insan yang syumul. Sekolah yang menekankan aspek pengajaran sahaja akan melahirkan pelajar yang banyak ilmunya tetapi budinya kurang. Hasilnya ialah anak muda yang tidak tahu tujuan hidup serta tidak dapat memberi khidmat untuk tanah air.

KONSEP & DEFINISI PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM


Dalam Islam, pendidikan mempunyai beberapa istilah seperti tarbiah, tadib dan talim. i. Tarbiah berasal dari kata dasar rabba yang bermaksud mengasuh, memelihara atau memimpin. Ia diseertikan dengan makna memiliki, menguasai selain mendidik. Oleh itu perkataan tarbiah membawa makna yang luas kerana realitinya pengertian tersebut meliputi manusia dan semua makhluk Allah s.w.t. ii. Tadib berasal dari kata dasar addaba yang bermaksud mendidik adab a tau membentuk akhlak. Dari segi terminologinya tadib bermakna dalam proses mendidik atau membentuk, individu yang terdidik itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya untuk membentuk peribadi, sikap dan sahsiah yang selaras dengan acuan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. Oleh itu perkataan tadib hanya difokuskan kepada manusia sahaja. iii. Talim berasal dari kata dasar allama yang bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan proses penterjemahan ilmu dalam bentuk teori dan praktik dari pendidik kepada pelajar. Hubungan konsep tarbiah, tadib dan talim dalam proses pembinaan insan yang syumul dapat digambarkan seperti Rajah 1.5.
Tarbiah
(Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) MAKHLUK

Tadib
(Mendidik/ membentuk adab & akhlak

Talim
(Pengajaran)

Rajah 1.5: Konsep pendidikan dalam Islam Dalam pendidikan Islam, makna pendidik berkait rapat dengan dengan istilah murabbi, mualim dan muaddib. Murabbi menghubungkan proses didikan itu dengan Allah s.w.t. sebagai sumber rujukan. Muallim membawa kaitan di antara proses didikan dengan ilmu yang berhubungkait dengan al-Quran dan
10 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Sunnah. Muaddib pula menghubungkan pendidikan sebagai satu proses peradaban atau menjadikan manusia berakhlak.

Pengertian Pendidikan Dari Perspektif Islam

AKAL (Kognitif)

al-Quran as-Sunnah (Wahyu) ILMU (Hadis) IMAN AMAL HATI/ROHANI (Afektif) Ijtihad (Ulama) JASAD (Psikomotor)

Rajah 1.6: Dasar dan sumber ilmu dalam Islam Pendidikan dalam Islam meletakkan tiga dasar ilmu yang berlandaskan kepada akal, hati dan jasad. AKAL : Ilmu wahyu + ilmu Akal = kebesaran dan kebenaran Tuhan. HATI : Kesedaran dan penghayatan secara fitrah, roh, jiwa & perasaan. JASAD : Amalan & kebiasaan yang menurut sunnah. Ketiga-tiga dasar tersebut berasaskan sumber ilmu utama al-Quran, as-Sunah dan Ijtihad. Dasar ilmu dan sumber ilmu tersebut telah menjadi rujukan para tokoh dan ilmuan Islam dalam memberikan pengertian terhadap pendidikan. i. Muhammad Rasullullah (s.a.w): pendidikan itu ialah kesempurnaan diri sebagai makhluk Allah. Sabda baginda Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak mungkin kamu akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya iaitu al-Quran dan sunnahku. ii. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq: Pendidikan merupakan usaha mengembangkan ilmu ke arah kesempurnaan iman. Hal ini terlihat dalam tindakan beliau menggalakkan mempelajari dan menghayati al-Quran dan al-Sunnah. Beliau bertanggungjawab mengumpul dan menulis semula ayat-ayat alQuran dalam sebuah mashaf.
11 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] iii. Khalifah Umar a-Khattab: Pendidikan merupakan proses mensepadukan ilmu iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah dalam konteks intelek, rohani, emosi dan jasmani. Hal ini terpancar dari katakatanya Ajarlah anak-anak kamu berenang, menunggang kuda, memanah dan riwayat-riwayat yang baik serta syair-syair yang indah. iv. Imam al-Syafie: Pendidikan bermatlamat membentuk akidah dan penguasaan ilmu untuk melengkapkan diri menghadapi dunia dan akhirat. v. Al-Ghazali: Pendidikan ialah proses pembentukan akhlak dan nilai-nilai kerohanian sebagai persediaan menghadapi rintangan hidup. vi. Ibnu Khaldun: Pendidikan ialah usaha mempersiapkan individu bagi membina masyarakat dan negara. vii. Hasan Langgulung: Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. Rumusannya, dari perspektif Islam pendidikan itu adalah suatu ibadat yang tertakluk kepada niat dan amalan yang bersifat fardu (kifayah/ ain) yang dituntut oleh agama kerana setiap manusia itu adalah pemimpin dan sebagai pemimpin ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hubungkaitan bentuk dan matlamat pendidikan dari perspektif Islam dapat digambarkan seperti yang terdapat pada Rajah 1.7 Allah (Khaliq)

IMAN

Manusia (Makhluk: Khlalifah) Hubungan Vertikal Hubungan Horizontal

Alam (Makhluk: Takluk) : Makhluk Allah : Manusia Alam

Rajah 1.7: Bentuk dan matlamat pendidikan dari perspektif Islam Dari perspektif Islam, pendidikan ialah ibadah yang merupakan ikatan kerohanian antara makhluk dengan Allah. Menggunakan akal, manusia tercabar untuk mengenali tanda-tanda kebesaranNya dan menggunakan jasmani untuk tunduk dan patuh kepada suruhanNya. Hal ini bermakna fokus dalam pendidikan Islam menekankan: ROHANI AKAL JASMANI
12 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

DEFINISI PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF BARAT


Barat melihat manusia itu tidak lebih dari haiwan berfikir. Pemikiran dan tindakan dibentuk melalui interaksi dengan persekitaran. Dunia dilihat seumpama pentas persaingan. Hanya yang mempunyai kekuatan fizikal dan mental sahaja yang dapat menyelamatkan diri. Bedasarkan fakta sejarah yang berkaitan dengan pendidikan barat boleh dirujuk kepada perancangan dan amalan pendidikan Greek ke atas dua kerajaan yang hebat iaitu Sparta dan Athens. Kedua-dua kerajaan itu mempunyai dasar-dasar pendidikan yang berbeza. a) Sparta : Pendidikan dirancang sebagai satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani, berdisiplin, sihat dan cergas, taat pemimpin dan cintakan tanah air. Dasar pendidikannya ialah hanya yang kuat akan terus hidup. b) Athens: Pendidikan dirancang sebagai satu usaha untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa & jasmani bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara. Dasar pendidikannya ialah hanya yang bijak dapat memimpin dunia. Lahir tokoh pemikir seperti Pythagoras, Plato, Socrates dan Aristotle. Dari idea tentang pendidikan oleh oleh Sparta dan Athens tersebut, maka tokoh dan sarjana barat telah mengambilnya sebagai acuan dalam membuat tafsiran dan definisi tentang pendidikan. i. Plato (427 S.M 347 S.M.): Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti. ii. Socrates (470 S.M. 399 S.M.): Pendidikan ialah usaha pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran. iii. Aristotle (384 S.M. 322 S.M.): Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi. iv. John Dewey (1933): Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. Perspektif barat melihat pendidikan sebagai satu reaksi manusia terhadap persekitaran. Reaksi tersebut berlaku hasil dari rasa ingin tahu yang berbentuk fizikal dan dihubungkaitkan dengan peranan otak yang menghasilkan jawapan dan seterusnya mencipta kebijaksanaan intelektual. Pendidikan adalah asas kepada penemuan dan penciptaan bukannya untuk mengenal pencipta. Akal adalah Tuhan. Agama menjadi penghalang kepada kemajuan. Ketuhanan adalah satu ilmu dan bukannya satu kepercayaan. Akhlak tidak perlu pendidikan kerana ia menyekat permodenan. Pendidikan merupakan pembebasan akal seluas-luasnya. Dari perspektif barat keutamaan pendidikan ialah: JASMANI AKAL ROHANI

APAKAH HAKIKAT PENDIDIKAN?

Berdasarkan pengertian pendidikan yang dikemukakan, dapatlah dirumuskan bahawa pendidikan merupakan suatu bentuk proses dan usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk menjadikan manusia lebih sempurna. Berikut ialah hakikat pendidikan secara umum.
13 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] i. Pendidikan merupakan proses yang berterusan. ii. Pendidikan ialah usaha menerapkan ilmu dan nilai bagi pembinaan warganegara yang cemerlang. iii. Pendidikan melibatkan proses interaksi dua pihak di antara pendidik dan orang yang dididik secara seimbang. iv. Pendidikan berkaitan proses dan usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara. v. Pendidikan merupakan usaha melengkapkan pengetahuan, pemikiran dan kemahiran orang yang dididik untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran

DIMENSI PENDIDIKAN

Berdasarkan pelbagai perspektif tentang pendidikan sama ada perspekti Islam mahupun perspektif barat dapat dikatakan bahawa terdapat persamaan dimensi yang ketara. Dimensi pendidikan tersebut boleh dikategorikan kepada dimensi instriksik dan dimensi ekstrinksik.

i. Dimensi Intrinsik
Pendidikan merupakan satu kehidupan bukannya untuk hidup. Pendidikan menjadikan manusia itu berfungsi sebagai manusia yang dapat menggunakan perkembangan akal untuk berfikir dengan waras, jasmani untuk bertindak dengan wajar, emosi dengan perasaan yang tenang dan rohani untuk muhasabah diri. Pendidikan menjadikan manusia makhluk terdidik. Apakah bezanya manusia dengan haiwan? Manusia dan haiwan mempunyai persamaan kerana kedua-duanya mempunyai nafsu (syahwat). Tetapi manusia berbeza dengan haiwan dari segi penggunaan otak untuk berfikir dan menghasilkan akal bagi mengawal nafsu. Bagaimanaka akal dapat dihasilkan dan berfungsi dengan baik? Pendidikan mempunyai matlamat implisit. Apakah yang manusia inginkan dalam hidupnya? Bagaimana manusia hendak mencapai apa yang diinginkan?

ii. Dimensi Ekstrinsik (Instrumental)


Pendidikan merupakan wasilah untuk mencapai matlamat. Pendidikan bukanlah matlamat tetapi suatu alat yang sempurna untuk mencapai matlamat. Pendidikan untuk mencapai sesuatu keperluan. Jika pada zaman Hercules dan Hang Tuah, kekuatan manusia terletak pada kekuatan fizikalnya. Tetapi era moden kekuatan manusia terletak pada keintelektualannya. Pendidikan terbaik dengan pencapaian terbaik akan menghasilkan peluang yang terbaik. Pendidikan untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi. Bagaimanakah negara maju dikelaskan? Bagaimanakah rakyat di negara maju berfungsi untuk mengisi kemajuan tersebut? Pendidikan dan pembangunan merupakan dua pembolehubah yang berada pada dua hujung garis lurus. Adakah setiap satu pembolehubah tersebut memberi pengaruh atau memberi kesan terhadap pembolehubah yang satu lagi. Pendidikan mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat. Bolehkah semua jenis anjing dipelihara untuk melaksanakan tugas yang sama? Bolehkan Chi Hua Hua ditugaskan untuk memburu? Pendidikan adalah untuk meneruskan kelangsungan suatu warisan dari satu generasi kepada satu generasi dalam sesuatu masyarakat.

14 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

JENIS-JENIS PENDIDIKAN

Secara umumnya terdapat tiga jenis pendidikan iaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Jenis-jenis pendidikan tersebut berlaku dalam lingkungan persekitaran yang mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan persekitaran tersebut meliputi persekitaran lokal (sejarah, budaya, sosial, falsafah, ekonomi dan politik) dan persekitaran global (teknologi, hubungan antarabangsa, perdagangan dan kebergantungan). Pendidikan secara formal, informal dan nonformal memainkan peranan penting sebagai modal sosial kepada individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara.

Persekitaran Global

Pendidikan Formal

Persekitaran Lokal

Persekitaran Global

Pendidikan Informal

Pendidikan Nonformal Persekitaran Global

Rajah 1.8: Jenis-jenis pendidikan dalam lingkungan persekitaran

Perbandingan Pendidikan Formal, Informal dan Nonformal


Jadual 1.3: Perbandingan jenis-jenis pendidikan
Jenis Pendidikan Pendidikan Ciri-Ciri Formal Reka bentuk Perkembangan ilmu & kemahiran, jangka masa yang lama. Pengajaran Guru terlatih, pedagogi, kelas. Pembelajaran Seragam, berjadual, teks, kelas. Institusi Kurikulum Penilaian Rasmi: Pra sekolah, sek. rendah & menengah, IPT (bangunan & kelas). Rasmi, kebangsaan, berstruktur, tersurat. Rasmi & kebangsaan. Pendidikan Informal Bina kemahiran untuk kehidupan, jangka masa berterusan. Keluarga & masyarakat. Teguran, larangan, panduan, pencontohan, ibarat tamsil. Tidak rasmi: rumah, masyarakat. Tidak rasmi, tersirat. Pandangan masyarakat. Pendidikan Nonformal Perkembangan kemahiran, jangka masa pendek. Ahli yang pakar. Berjadual. Rasmi & tidak rasmi: agensi kerajaan & swasta. Tidak rasmi. Kehadiran, pencapaian. 15 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


Pengiktirafan Organisasi Perjawatan: sijil, Diploma, Ijazah. Kerajaan/ swasta. Masyarakat, budaya. Keluarga, masyarakat. Sijil penyertaan/ kecekapan. Kerajaan, swasta, NGO.

KONSEP DAN PENGERTIAN FALSAFAH PENDIDIKAN Pengertian Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan

Rajah 1.9: Asas ilmu dalam pendidikan Bidang pendidikan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu pokok yang lain seperti falsafah, psikologi, sosiologi, sejarah dan budaya. Menurut Ornstein dan Hunkins (1998), perbincangan pendidikan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan berikut sangat dipengaruhi ilmu falsafah. Oleh kerana ilmu tersebut berkaitan langsung dengan pendidikan maka persoalan-persoalan tersebut menjurus kepada persoalan falsafah pendidikan. Apakah yang menjadi arah/ hala tuju pendidikan? Mengapakah ada matlamat yang dianggap bermakna? Sejauhmanakah wujud perbezaan didikan dan latihan? Adakah perlu wujud bentuk pengetahuan yang berbeza? Adakah kurikulum yang berbeza diperlukan untuk pelajar yang berbeza? Bagaimanakah kandungan dibentuk di dalam kurikulum yang digunkan? Bagaimanakah bentuk kurikulum yang spesifik boleh dijustifikasikan dengan baik? Sejauhmanakah realiti yang baru perlu dimasukkan di dalam sesebuah kurikulum?
16 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Falsafah Pendidikan Islam Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. (Persidangan negara-negara Islam di Makkah, 1974)

ilmu

Akhlak

Amal

Takwa

Rajah 1.10: Komponen dalam falsafah pendidikan Islam

Implikasi Falsafah Terhadap Pendidikan


i. ii. iii. iv. v. vi.

Meningkatkan kefahaman dan kebolehan membuat Intepretasi dengan tepat dalam melontarkan ideaidea perbahasan. Meningkatkan kebolehan menaakul secara analitikal dalam memahami dan menilai sesuatu yang kompleks, berdebat dan menangani isu-isu. Meningkatkan keupayaan menaakul secara synthetical bagi mengembangkan kemahiran dalam mengolah idea-idea mereka secara bersepadu dan sistematik. Membina keupayaan pemikiran kritis untuk meningkatkan tanggungjawab bagi memahami dan menilai semua idea dengan hati-hati. Meningkatkan kemahiran membuat keputusan tentang moral dan estetika dan meningkatkan kesedaran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membuat penilaian. Meningkatkan keupayaan pentaakulan etika dalam membuat keputusan yang rasional ke atas isu-isu tentang kebenaran dan kesalahan moral dalam membina karekter.
17

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] vii. Meningkatkan keterbukaan minda terhadap penerimaan & pengubahsuaian idea-idea baru menerusi refleksi terhadap pandangan diri dan kelebihan pihak lain. viii. Meningkatkan kemahiran dalam penulisan dan pembentangan lisan secara bernas, jelas and tepat tanpa prajudis. ix. Meningkatkan kemahaman kendiri tentang isu-isu falsafah bidang ilmu asas terhadap disiplin ilmu lain. x. Meningkatkan penghargaan diri terhadap kepelbagaian latar sejarah intelektual menerusi refleksi dan perbahasan. xi. Meningkatkan kesedaran, kefahaman dan pengetahuan tentang tradisi falsafah.

KONSEP & DEFINISI KURIKULUM Bagaimana Manusia Beroleh Pengetahuan?


Manusia merupakan makhluk berfikir yang paling sempurna. Menerusi proses berfikir manusia beroleh pengetahuan. Manusia mempunyai indera yang lengkap dengan fungsi yang berbeza tetapi memberi maklumat yang sama kepada otak. Menerusi indera manusia menjadi aktif untuk meneroka, menjelajah, menemu dan menyelidik seterusnya menambahkan pengalaman. Pengalaman merupakan guru terbaik bagi menambahkan pengetahuan. Pengetahuan juga sudah sedia ada sebelum manusia lahir lagi. Otak manusia telah sempurna terbentuk ketika janin berusia empat bulan di dalam kandungan ibunya. Di dalam kandungan, janin bergerak aktif dan boleh bertindak balas dengan bunyi, haba dan sentuhan. Di barat, ibuibu mengandung digalakkan untuk memasang lagu-lagu klasik dan bercerita. Manakala dalam Islam menbaca al-Quran adalah sangat digalakkan. Malah kelahiran bayi disunatkan untuk disambut dengan azan dan qamat di kedua-dua telinganya. Pengetahuan yang dipelajari dan dibina perlu disusun secara sistematik agar mudah diterima, difahami dan seterusnya diamalkan. Oleh kerana pengetahuan tersebut dipelajari dan dibina maka dua persoalan berikut muncul: i. Apakah yang menjadi kandungan kepada pengetahuan? ii. Bagaimana kandungan pengetahuan tersebut dipelajari? Dengan ini kurikulum menampakkan peranannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. PENGETAHUAN

DIPELAJARI

MEMBINA

SEDIA ADA

Rajah 1.11: Perolehan pengetahuan oleh manusia


18 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Istilah dan Pengertian Kurikulum


Dari segi istilah: Kurikulum (B. Malaysia) Curriculum (B. Inggeris) = = Curriculum (B. Inggeris) Currere / Curir (B. Latin)

Currere (Latin) bermaksud lapangan perlumbaan (race course) atau laluan/ jejak/ jurusan. Curriculum (Inggeris) bermaksud jelmaan. Oleh itu istilah kurikulum mengikut Kamus Dewan ialah skop atau isi kandungan mata pelajaran atau kursus/jurusan pengajian yang diikuti.

Dari segi pengertian pula terdapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di antaranya ialah: i. Curriculum is "that series of things which children and youth must do and experience by way of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life; and to be in all respects what adults should be" (Bobbit, 1918). ii. iii. Curriculum can be defined as "a plan for learning" (Taba, 1962). Curriculum is a structured series of intended learning outcomes. Curriculum prescribes (or at least anticipates) the results of instruction. It does not prescribe the means to be used in achieving the results" (Johnson, 1967). Curriculum is "the educational program of the school" with attention to the following elements: (1) program of studies, (2) program of experiences, (3) program of services, and (4) the hidden curriculum (Oliver, 1977). The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding, develop skills, and alter attitudes, appreciation's, and values under the auspices of that school (Doll, 1978). Curriculum is "that reconstruction of knowledge and experience systematically developed under the auspices of the school (or university), to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience" (Tanner & Tanner, 1980).

iv.

v.

vi.

Berdasarkan kepada pengertian kurikulum di atas, dapatlah dirumuskan bahawa kurikulum mempunyai pelbagai tafsiran.Tafsiran yang dilakukan tertakluk kepada latar dan persekitaran tokoh yang memberikan pengertian tersebut. Hal ini bermakna kepelbagaian tafsiran kurikulum adalah dengan sedar mengikut
19 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] keilmuan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Walau bagaimanapun dengan merujuk kepada pegangan falsafah, kurikulum dapat ditafsirkan seperti berikut: Kurikulum ialah suatu set objektif. KHUSUS Kurikulum ialah suatu set bahan. Kurikulum ialah suatu set subjek. Kurikulum ialah kandungan subjek. Kurikulum ialah suatu urutan kursus. Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah. Kurikulum ialah program pengajian yang dilalui. Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian yang diikuti. Kurikulum ialah setiap perkara yang dirancang oleh sekolah. Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku di persekitaran sekolah. Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah. UMUM Kurikulum ialah apa yang dialami setiap individu pelajar sebagai hasil persekolahan. Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah.

Analogi Kurikulum
i.

Perbezaan: Kurikulum bagaikan orang buta mengenali seekor gajah, masing-masing mempunyai interpretasi sendiri. ii. Keseluruhan: Kurikulum bagaikan hamper yang membungkus segala bentuk pengetahuan, kemahiran, nilai dan warisan yang dipakejkan untuk diberikan kepada generasi seterusnya. iii. Kesempurnaan: Kurikulum seumpama permainan jigsaw puzzle yang saling melengkapi untuk membentuk kesempurnaan sebagaimana yang dihasratkan.

Elemen-Elemen Dalam Kurikulum

Berdasarkan kepada definisi kurikulum yang telah disenaraikan, suatu siri turutan tentang kurikulum telah dapat dikenalpasti. Kurikulum yang lengkap mengandungi elemen-elemen berikut: Rancangan pendidikan yang tersusun. Matlamat dan objektif yang jelas. Kandungan dan pengalaman pembelajaran Kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penilaian pencapaian.

APAKAH KURIKULUM YANG MUNCUL DAN DIAMALKAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN DI MALAYSIA? Kurikulum Formal
i. Kurikulum yang tersurat (manifested curriculum) ii. Boleh dilihat, tersedia, terancang dan berurutan iii. Seperti yang terkandung dalam silibus. Kurikulum formal berfokus kepada: Matlamat (goal)
20 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] i. Objektif Bahan yang menjadi kandungan Struktur/susunan pengajaran

Kurikulum Tidak Formal

Melibatkan pembolehubah manusia (human variables) yang tidak dapat dikawal/dirancang terlebih dahulu. ii. Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru, yang melibatkan perasaan, sikap dan tingkah laku iii. Jenis-jenis kurikulum tidak formal: a) Ko-Kurikulum Aktiviti untuk menyokong kurikulum yang lazimnya dilakukan di luar kuliah. Aktiviti kokurikulum bertujuan membentuk personaliti dan sahsiah pelajar. Aktiviti ko-kurikulum adalah seperti pasukan beruniform, berbagai-bagai jenis sukan, persatuan dan sebagainya. Lazimnya aktiviti ko-kurikulum adalah diwajibkan kepada setiap pelajar. Contohnya menerusi dasar 1Murid 1 Sukan. b) Kurikulum Tersembunyi Sesuatu yang dipelajari atau diperolehi oleh pelajar secara tersirat dan tidak dinyatakan secara bertulis.

Apakah Jenis kuriklum yang dilaksanakan oleh negara-negara di dunia?


i. Kurikulum kebangsaan (senteralisasi): Contoh Malaysia ii. Kurikulum sekolah (disentralisasi): Contoh US iii. Kurikulum wilayah (provensi): Contoh Jepun

Bolehkan anda membezakan ciri-ciri bagi ketiga-tiga jenis kurikulum tersebut?

Sumber-Sumber Kurikulum
i.

Keperluan dan minat pelajar (Fokus kepada individu: pilihan bahan berasaskan keperluan, minat dan kebolehan individu pelajar) ii. Nilai-nilai dan masalah masyarakat (Fokus terhadap interaksi sesama manusia untuk menghadapi masa depan) iii. Isi kandungan atau penyusunan ilmu (Percaya pada dasarnya terdapat pengetahuan asas yang perlu dikuasai oleh semua pelajar) Keseimbangan antara ketiga-tiga sumber adalah penting.

Prinsip-Prinsip Umum Formasi Kurikulum


Kualiti (Quality): Ke arah meningkatkan pembangunan intelektual, psikologikal, fizikal dan sosial pelajar. Kesaksamaan (Equality): kualiti pengalaman kepada semua pelajar. Penumpuan kepada individu(Personalization): Program-program khusus untuk individu yag mempunyai kepelbagaian kebolehan tertentu. Kesesuaian (Relevancy): Mengikut keperluan pelajar, masyarakat dan sekolah.
21 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

RUMUSAN
Dalam perkembangan pendidikan, falsafah dan kurikulum bagaikan irama dan lagu yang tidak boleh dipisahkan. Kesemuanya membentuk komponen-komponen yang penting dalam satu sistem pendidikan. Seumpama manusia itu sendiri, walaupun nampak satu tetapi mengandungi berbagai komponen yang berinteraksi dalam satu sistem yang kompleks. Pendidikan tidak boleh tegak dengan sendirinya tetapi berteraskan hasrat dan matlamat (individu, keluarga, masyarakat dan negara). Dari perspektif falsafah, pendidikan mestilah ada tujuan/matlamat/objektif. Mencapai tahap kebijaksanaan dalam diri manusia adalah perkara utama dalam matlamat pendidikan yang diteraskan kepada metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Bagi mencapai kebijaksanaan tersebut, apa yang menjadi pengisian, kaedah penyampaian, bahan yang digunakan dan kaedah penilaian merupakan penentu kepada tercapainya matlamat yang dihasratkan. Nyatalah bahawa kurikulum itu merupakan wasilah/jalan untuk mencapai hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan.

22 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

2
PENGENALAN

ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan tidak berdiri dengan sendirinya. Pendidikan merupakan interaksi di antara beberapa komponen dalam satu sistem untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Suatu bangsa yang bercita-cita besar dan luhur merupakan bangsa yang mulia dan bermaruah. Kemuliaan, keluhuran dan ketinggian martabat tidak mungkin dapat dicapai tanpa perjuangan dan idealisme. Idealisme pula tidak mungkin akan terpancar tanpa falsafah. Falsafah yang didokong oleh sesuatu bangsa merakamkan cita rasa, visi dan pandangan hidup yang ingin dicapai dan dijayakan. Falsafah hidup dan kehidupan cemerlang yang diidamkan tidak mungkin terserlah dan terlaksana tanpa pendidikan. Pendidikan yang sempurna dan berkualiti dapat menjamin pembentukan individu yang unggul. Dari individu yang unggul pastinya terbina keluarga, masyarakat dan negara yang gemilang. Demikianlah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang dibentuk pada tahun 1988 yang mengungkapkan cita-cita rakyat Malaysia secara keseluruhannya. FPK menjadi menjadi amanah yang diletakkan di atas pundak para pendidik untuk melunasinya. FPK dibina pada asas falsafah yang kukuh menerusi gabungan falsafah pendidikan barat (FPB) dan falsafah pendidikan Islam (FPI).

PENGGUBALAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)


Dari sudut sejarah, FPK lahir daripada proses yang panjang iaitu satu proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi. Selepas merdeka (31 Ogos 1957), transformasi pendidikan perlu dilakukan secara total dan holistik kerana pendidikan warisan penjajah sudah tidak sesuai lagi untuk diamalkan dalam negara berdaulat dan majmuk ini. Hala tuju pendidikan perlu melihat ke hadapan kerana pendidikan itu sendiri adalah masa depan negara. Dengan syor-syor dari beberapa laporan dan penyata (Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1961 dan Jawatankuasa Kabinet 1979) dan dasar-dasar kerajaan semasa (seperti Akta Pelajaran 1961, Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru) maka satu bentuk falsafah pendidikan diformulasikan dan didokumentasikan pada tahun 1988 yang dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
23 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] FPN tersebut kemudiannya disebut sebagi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dalam Akta Pendidikan 1996 berbunyi: Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Berdasarkan kepada FPN dan FPK yang dinyatakan, dapatkah anda menganalisis perbezaannya? FPK ini mengambil inspirasi daripada proses pembangunan bangsa dan negara. Apa yang digariskan dalam falsafah ini juga berkait rapat dengan perkembangan dunia dan pembangunan negara Malaysia yang berpaksikan kepada agama Islam. Perbandingan falsafah ini dengan resolusi atau konsensus sedunia Persidangan Dunia mengenai Pendidikan Muslim Pertama yang diadakan di Jeddah, dari 31 Mac hingga 8 April 1977 tidak jauh berbeza. Mohd Kamal Hassan (1988) menyatakan bahawa pengisytiharan Makkah mengenai matlamat pendidikan adalah meliputi perkembangan yang seimbang dalam keseluruhan peribadi insan melalui latihan rohaniahnya, intelek, rasional, perasaan dan indera. Sejarah pendidikan di Malaysia berperanan penting dalam membentuk FPK. Penyata Razak 1956, menyediakan asas dan kerangka yang kukuh bagi menjadi dasar dalam pendidikan negara dengan halatuju yang jelas iaitu menjurus kepada usaha kerajaan menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum: Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budakbudak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini bukan sertamerta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Penyata Razak 1956, Ordinan Pelajaran 1957, Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pendidikan 1961 yang merupakan acuan kepada pembentukan Dasar Pelajaran Kebangsaan ini boleh diibaratkan sebagai milestone kepada zaman pengukuhan dan kemaskini dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dasar Pelajaran Kebangsaan ini mula diolah kembali dan dimurnikan bagi menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan negara Malaysia. Laporan Kabinet 1979 adalah permulaan kepada pembentukan FPN yang lebih jelas. Laporan Kabinet 1979 memberi penegasan kepada pendidikan asas 3M (Membaca, Menulis dan Mengira), pendidikan kerohanian dan kurikulum berorientasi tempatan yakni negara Malaysia. Buat pertama kalinya Malaysia mempunyai falsafah pendidikan yang disuratkan dalam bentuk dokumen pada tahun 1988 dan dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara. FPN menjadi teras kepada sistem pendidikan negara. Perubahan masa ke era globalisasi merupakan satu cabaran baru bagi sistem pendidikan negara. Semakan terhadap Akta 1961 dan lahirnya Akta Pendidikan 1996 adalah satu sahutan bagi menangani cabaran berkenaan. Pendidikan bertaraf dunia atau Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dijadikan objektif sistem pendidikan masa kini sebagaimana maksud beberapa akta pendidikan yang lain. Falsafah Pendidikan Negara mengalami pemurnian dari segi pengistilahan dan kandungan dan kemudiannya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan tidak lagi
24 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] berfokus kepada penyelesaian masalah perpaduan tetapi bagi menghadapi isu yang lebih global seperti keperluan guna tenaga dan keterampilan ilmu yang sesuai mengikut zaman. Apatah lagi, zaman ini dikenali sebagai permulaan gelombang maklumat dan pengetahuan. Dalam ertikata yang lain, Malaysia mahukan rakyat dan modal insan yang berpengetahuan dan bermaklumat (e-workers & k-workers)

ASAS PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN: FALSAFAH BARAT


FPK tidak dibina secara tersendiri tetapi mempunyai acuannya. Acuan yang digunakan mengambil unsurunsur yang terbaik dari aliran falsafah pendidikan barat iaitu perenialisme, progresivisme, esendialisme dan rekonstruksionisme yang mana setiap satunya berteraskan falsafah umum atau mazhab falsafah dari idealism, realism, pragmatism dan eksistensilisme.

Mazhab Falsafah Barat

Perkembangan ilmu akal di dunia ini dipengaruhi oleh empat mazhab dalam falsafah barat iaitu mazhab idealisme, mazhab realisme, mazhab pragmatisme dan mazhab eksistensialisme. Mazhab-mazhab falsafah ini terbentuk hasil dari pemikiran dan paradigma pelopor dan pendokongnya. Mazhab ini telah mempengaruhi semua disiplin ilmu di dunia termasuklah pendidikan. Secara ringkas perbandingan keempat-empat mazhab falsafah barat tersebut adalah seperti di Jadual 2.1. Jadual 2.1: Perbandingan ciri-ciri mazhab falsafah umum barat.
Idealisme TRADISIONAL Ciri Fokus Terawal & tradisional Kebenaran akal, jiwa, kerohanian Dimensi kebenaran, keadilan dan keindahan menerusi proses penaakulan Plato, Descartes, Kant, Hagel dll Tradisional Kebenaran sifat nyata/ maujud fizikalnya Kewujudan di alam fikiran selaras dengan alam nyata. Aristotle, Russel, Bacon, Lock dll Awal abad 20 di Amerika Syarikat/ moden Kebenaran dari pengalaman Persekitaran bersifat dinamik. Pengalaman individu berbeza Dewey, Darwin, James dll Realisme Pragmatisme Eksistensialisme MODEN Pertengahan abad 20 Eropah/ moden Kebenaran dari pengalaman bebas Pengalaman bentuk idea & pengetahuan Individu berhak mempuat pilihan & bertanggung jawab Kierkegard, Jaspers dll

Tokoh

Idealisme merupakan mazhab terawal yang memberi tumpuan kepada pembangunan akal, jiwa dan kerohanian. Menurut pandangan ahli mazhab idealisme ini kebenaran adalah bersandarkan keupayaan minda membuat penaakulan dan bukan melalui kebendaan (kewujudan fizikal). Dari sudut metafizik, sesuatu realiti dapat ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran. Dari sudut epistemologi, sesuatu kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam pemikiran. Hal ini melibatkan keupayaan berfikir, memahami dan menaakul kerana mazhab idealisme berpendapat pengetahuan boleh diperoleh tanpa melibatkan deria atau pengalaman; sebaliknya boleh melalui celik akal atau secara intuitif. Dari sudut aksiologi pula, sesuatu nilai adalah bersifat mutlak iaitu sesuatu nilai adalah tetap dan tidak berubah sama
25 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] ada dari satu generasi ke generasi yang lain atau antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kemunculan mazhab idealisme tersebut dipelopori oleh Plato. Mazhab realisme pula menyangkal hujah yang dikemukakan oleh para pendokong mazhab idealism. Mazhab ini mementingkan kewujudan/keberadaan di dunia nyata untuk membuktikan kebenaran, bukannya di alam fikiran (sebagaimana yang dipercayai di dalam mazhab idealisme). Dari segi metafizik, fokusnya ialah kepada objek dan jirim. Dari sudut epistemologi, mazhab ini berpendapat seseorang manusia lahir dengan fikiran, kefahaman dan ingatan yang kosong (tabularasa). Oleh itu, pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan alam sosialnya dan alam fizikal di sekelilingnya. Semakin banyak seseorang itu berinteraksi, maka semakin banyak pengetahuan yang diperoleh. Dari sudut aksiologi, penerimaan sesuatu nilai itu bergantung kepada masyarakat iaitu sesuatu nilai itu dirujuk kepada sejauhmanakah ia diterima dan tidak bertentangan dengan masyarakat. Oleh itu, nilai yang diterima boleh jadi berbeza-beza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Mazhab realisme ini dipelopori oleh anak murid kepada Plato iaitu Aristotle. Bagi mazhab pragmatisme, pendokongnya berpendapat alam semesta tidak statik; sebaliknya bersifat dinamik iaitu sentiasa mengalami perubahan. Manusia yang menjadi salah satu komponen alam ini merupakan mahkluk yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari segi sosial, mental, fizikal, mobiliti dan tindakan. Pada setiap masa manusia memperoleh pengalaman melalui proses kehidupan yang dilaluinya. Dengan itu, pendokong mazhab ini berpendapat realiti bagi sesuatu yang hanya ada dalam pemikiran tanpa pengalaman adalah sukar untuk dipastikan & dibuktikan. Sebagai contoh, kehidupan selepas mati merupakan suatu konsep yang berada dalam pemikiran manusia. Mampukah sesorang menerangkan pengalaman kematian dan kehidupan selepas mati? Oleh itu, dapatkah anda rumuskan pandangan mazhab pragmatisme terhadap konsep metafizik? Dari sudut epistemologi, pengetahuan adalah hasil dari pengalaman yang diperoleh oleh manusia melalui perhubungannya dengan persekitaran. Oleh kerana pengetahuan manusia sentiasa berubah setiap hari lantaran pengalaman yang dilalui, maka kebenaran juga akan berubah. Dari sudut aksiologi pula, ia sangat bergantung kepada situasi iaitu dari aspek mana sesuatu nilai itu hendak dilihat dan diaplikasikan. Pelopor mazhab pragmatism ini ialah anak murid kepada Aristotle sendiri iaitu Socrates. Mazhab falsafah yang seterusnya ialah eksistensialisme yang muncul pada era moden. Mazhab ini dipelopori oleh tokoh pemikir Eropah moden seperti Kierkegard, Jaspers dan Nietzsche. Mazhab eksistensialisme juga menekankan kepada pengalaman seseorang dalam menentukan kebenaran. Fokusnya ialah terhadap kebebasan individu iaitu setiap individu bebas menentukan hala tuju bagi mencapai kesejahteraan diri. Dari sudut metafizik, realiti ialah suatu kewujudan yang bersifat individu. Perkembangan individu berlaku selepas kewujudannya di mana individu bebas menentukan persekitaran bagi menambah pengalamannya. Dari segi epistemologi, ilmu pengetahuan seseorang adalah berpunca dari pengalaman dengan persekitarannya. Oleh kerana individu bebas menentukan persekitaran sosial dan fizikalnya, maka semakin banyak interaksi seseorang itu dengan persekitarannya, maka semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh. Dari sudut aksiologi pula, mazhab eksistensialisme berpendapat persoalan nilai adalah bersifat relatif kepada individu. Hal ini bermakna, seseorang itu bebas menentukan sesuatu nilai yang diterima atau sebaliknya; tidak bergantung kepada individu lain atau ahli masyarakatnya.

Falsafah Pendidikan Barat

Mazhab falsafah barat iaitu idealisme, realisme, pragmatisme dan eksistensialisme telah mempengaruhi perkembangan semua disiplin ilmu termasuklah pendidikan. Dalam pendidikan, mazhab falsafah ini telah
26 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] mempengaruhi aliran pemikiran dalam pendidikan barat seperti perenialisme, progresivisme, esensialisme dan rekonstruksionisme. Aliran falsafah pendidikan barat secara umumnya boleh dikategorikan kepada dua kumpulan mengikut ciri-ciri persamaannya iaitu aliran falsafah pendidikan tradisional (perenialisme dan esensialisme) dan aliran falsafah pendidikan moden (progresivisme dan rekonstruksionisme). Falsafah pendidikan perenialisme adalah berasaskan pemikiran Plato. Aliran falsafah ini berpendapat bahawa kebenaran adalah tulen yang bersifat sejagat dan tidak berubah dari dimensi ruang, masa dan budaya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Tujuan pendidikan ialah mencari kebenaran yang berkekalan sepanjang peradaban dan tamadun manusia. Dengan itu, ilmu yang terkumpul sejak awal peradaban manusia haruslah dijadikan asas dalam pendidikan. Pendidikan juga sebagai latihan untuk memperkembangkan mental manusia ke arah kebenaran. Oleh kerana kebenaran adalah sejagat, maka kurikulum adalah sama untuk semua pelajar. Pelaksanaan kurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran dan fokus terhadap pembangunan pemikiran dan kerohanian menerusi mata pelajaran Kesusasteraan, Kemanusiaan, Bahasa, Sejarah dan Matematik. Guru merupakan orang yang berautoriti dalam bidangnya. Peranan guru ialah menyampaikan ilmu kepada generasi baru kerana guru merupakan orang yang pakar dan ilmunya tidak boleh dipersoalkan. Murid hendaklah menerima ilmu yang disampaikan oleh guru tanpa soal. Peranan sekolah ialah menyediakan generasi muda agar mereka berupaya untuk hidup harmoni dalam masyarakat kelak. Fahaman aliran falsafah pendidikan perenialisme tidak disetujui oleh sebahagian tokoh pendidik seperti Charles Pierce, William James dan John Dewey. Mereka meletakkan kepercayaan bahawa kanakkanak membesar dengan keupayaan untuk bertindak sebagai peneroka, penjelajah dan mengadaptasi terhadap persekitaran sosial dan fizikalnya. Individu yang dilahirkan di dunia ini mempunyai potensi, minat dan bakat yang berbeza. Oleh itu pendidikan berperanan memberi kesempatan kepada murid-murid untuk mencorakkan minat dan bakat mengikut persekitaran dan masyarakatnya. Kurikulum mestilah member fokus kepada mata pelajaran Sains Sosial dan merentas disiplin. Aliran falsafah pendidikan progresivisme meletakkan pelajar sebagai orang yang mampu mengenal pasti keperluan dan minat sendiri. Oleh itu peranan guru adalah sebagai fasilitator atau pembimbing yang akan membantu pelajar dalam aktiviti atau dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Aliran falsafah pendidikan progresivisme telah menimbulkan keraguan kepada perkembangan pendidikan kerana matlamat pendidikan itu adalah individu pelajar bukannya masyarakat dan negara. Beberapa tokoh seperti William Bagley, Thomas Briggs dan Frederick Breed berpendapat pendidikan perlu kembali kepada saranan sebagaimana yang terdapat di dalam falsafah pendidikan perenialisme. Golongan ini kemudiannya membentuk aliran falsafah esensialisme. Menurut aliran falsafah ini pendidikan adalah bertujuan untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah yang terkumpul dan berkekalan buat sekian lama. Aliran ini berpendapat, ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap adalah penting untuk disampaikan kepada generasi muda. Kurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran. Di peringkat sekolah rendah, fokusnya adalah terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Di peringkat sekolah menengah pula, fokus adalah terhadap mata pelajaran, matematik, sains, bahasa, kesusateraan dan ilmu kemanusiaan. Peranan guru adalah sangat penting. Guru adalah sebagai pakar yang menguasai bidangnya dan sebagai role- model. Oleh itu guru perlu dihormati kerana kepakaran dan kewibawaannya. Sekolah adalah sebagai tempat di mana pelajar memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap bagi menyediakan mereka menjadi ahli masyarakat yang berguna. Oleh itu, sekolah hendaklah menyebarkan kepada pelajar warisan budaya dan sejarah mengikut disiplin-disiplin yang ada. Pertengahan abad ke-20, telah muncul satu lagi aliran falsafah pendidikan yang dikenali sebagi aliran falsafah pendidikan rekonstuksionisme. Aliran ini dipelopori oleh George Counts dan Harold Rugg. Falsafah pendidikan rekonstruksionisme ini memberi perhatian terhadap pembentukan semula masyarakat
27 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] iaitu untuk perubahan dan reformasi sosial. Tujuan pendidikan adalah untuk menyedarkan pelajar tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Oleh itu, proses pembelajaran merupakan proses yang aktif di mana pelajar diberi pendedahan terhadap masalah yang berlaku dalam masyarakat semasa. Seterusnya, pelajar dilatih untuk mengatasi masalah-masalah yang ada agar masalah yang berlaku tidak diteruskan oleh masyarakat akan datang. Kurikulum yang disediakan mengandungi masalahmasalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Peranan guru adalah sebagai pembimbing iaitu membimbing pelajar agar sedar dan dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Seterusnya pelajar dibimbing serta dilatih untuk menyelesaikan masalah agar mereka memperoleh kemahiran dalam mengatasi masalah yang dihadapi kelak. Peranan sekolah adalah sebagai agensi utama dalam pembinaan semula masyarakat yang menggerakkan perubahan sosial, ekonomi mahupun politik sesuai dengan masyarakat akan datang. Hubungkitan antara mazhab falsafah barat dan aliran falsafah pendidikan barat yang dijelaskan di atas dapat dilihat menerusi Rajah 2.1.
MAZHAB FALSAFAH BARAT

ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Perenialisme Progresivisme Esensialisme

Idealisme Realisme Pragmatisme Eksistensialisme

Rekonstruksionism e Rajah 2.1: Pengaruh mazhab falsafah terhadap falsafah pendidikan barat

Sebagai perbandingan di antara falsafah pendidikan barat tradisional (perenialisme dan esensialisme) dan falsafah pendidikan barat moden (progresivisme dan rekonstruksionisme) Rajah 2.2 dan Jadual 2.2 dapat memberikan penjelasan dari aspek perbandingan dengan jelas. T R A D I S I O N A L PERENIALISME Kriteria:

PROGRESIVISME M

Masyarakat & Pendidikan

O D E N

Pengetahuan & Pembelajaran Pengajaran Guru Tujuan & Program REKONSTRUKSIONISME

ESENSIALISME

Rajah 2.2: Perbandingan ciri-ciri falsafah pendidikan tradisional dengan falsafah pendidikan moden.
28 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Jadual 2.2: Perbandingan kriteria-kriteria yang terdapat dalam falsafah pendidikan barat.
ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Tradisional Moden (Perenialisme & Essensialisme) (Progresivisme & Rekonstruksionisme) Sekolah ialah institusi pendidikan formal Rumah ialah institusi pendidikan formal Sekolah agen kebudayaan Pendidikan matlamat masyarakat Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi Pendidikan kembangkan kognitif (akademik) Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan) Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Fokus kepada mata pelajaran (akademik) Kandungan subjek: Pilihan guru Penyusunan berurutan Orientasi terhadap perkara lampau Kandungan subjek dibahagi kepada beberapa unit secara terasing Rancangan pengajaran disusun mengikut topik oleh guru. Orientasi teks & bilik darjah Berkumpulan secara keseluruhan Jadual yang tetap & masa seragam Pelajar kumpulan yang homogeneous & program khas Pengajaran berorientasi guru & pelajar pasif Keseragaman dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Fokus kepada sastera & sains Pengkhususan Kurikulum ditentukan oleh guru, sekolah dan pusat. Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan kembangkan potensi Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar. Pendidikan bersepadu (kognitif, moral dan sosial) Nilai bersifat subjektif (pandangan individu) Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek: Pilihan guru & pelajar Susunan ikut kefahaman Orientasi kepada semasa & hadapan Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah murid. Orientasi pelbagai bahan & masyarakat. Keseluruhan, kumpuan kecil & individu Jadual yang anjal & masa fleksibel Pelajar kumpulan yang heterogeneous & program berbeza Pengajaran berorientasi pelajar & pelajar aktif Kepelbagaian dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Sepadu (satera, subjek praktikal & vokasional) Umum Kurikulum berasaskan keperluan dan minat pelajar Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah

KRITERIA

Masyarakat & Pendidikan

Pengetahuan & Pembelajaran

Pengajaran Guru

Tujuan & Program

29 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Ciri-Ciri Falsafah Pendidikan Barat


Dualisme Segmentasi Pengkhususan Fleksibel Dinamik = = = = = Sistem pendidikan agama melawan sistem pendidikan sekular. Ilmu sains menentang agama. Fokus kepada satu aliran sama ada sains atau agama. Fokus kepada perkembangan sama ada kognitif, afektif ataupun psikomotor. Sentiasa menekankan penemuan baru & dunia baru berasaskan penerokaan, inovasi dan kreatif.

ASAS PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN: FALSAFAH ISLAM


Islam merupakan addin yang bersifat menyeluruh, bersepadu dan sempurna. Islam tidak terbentuk dari pemikiran manusia tetapi fitrah untuk beragama. Dalam Islam tiada falsafah tetapi mempunyai hikmah. Islam meletakkan kepercayaan di hadapan pemikiran. Kepercayaan bukan pemikiran. Sebagai contoh, dari segi segi pemikiran, orang yang pandai berenang dan boleh menahan nafas di dalam air selama 30 minit sudah pasti tidak menghadapi masalah ketika berada di dalam air. Walau bagaimanapun bolehkah orang tersebut menyelamatkan diri apabila ombak bergelora atau tsunami melanda? Ketika itu kepercayaan mengambil tempat apabila orang yang menghadapi musibah itu berkata Ya Allah atau Oh my God. Hal ini bermakna, fitrah manusia sebenarnya adalah beragama. Kehidupan dengan pengaruh persekitaran manusia itu sendiri yang menghasilkan pemikiran untuk menolak hidup beragama. Dari aspek cabang falsafah yang meliputi metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik, Islam memberi penekanan kepada kepercayaan dan ketuhanan yang mengawal pemikiran dan tindakan. Metafizik: Mengenal kebenaran terhadap keesaan Allah sebagai pencipta. Banyak tanda-tanda kebenaran yang dibuktikan menerusi diri manusia itu sendiri, alam dan makhluk dan tanda-tanda kehebatan dan kebesaranNya. Epistemologi: Ilmu yang benar bersumberkan al-Quran, Sunnah dan ilmu-ilmu akal yang lain berasaskan kebijaksanaan berfikir untuk penyelesaian masalah dan menjadikan kehidupan manusia bertambah sempurna, baik dan maju. Aksiologi: Nilai kecantikan yang membentuk watak dan akhlak dalam diri manusia untuk mentadbir alam yang serba indah ini dengan sempurna.

Logik: Berfikir secara bijaksana untuk mencari kebenaran yang hakiki bagi menambahkan kecintaan terhadap kehidupan beragama. Sebagai analogi, mengerjakan solat. i. Mengapa perlu wuduk (mengambil air sembahyang) walaupun selepas mandi? ii. Mengapa perlu niat sebelum mengerjakan solat? iii. Mengapa perlu mengadakan beberapa gerakan dalam solat seperti berdiri tegak, takbiratulihram, kiam, ruku, sujud, duduk antara dua sujud dan tahyat awal dan akhir?

30 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Indahnya solat dari segi metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik kerana ia mengandungi rahsia yang besar hikmahnya yang kini telah dibuktikan secara saintifik untuk kesejahteraan diri, masyarakat dan, ummah. Di dalam solat Itulah terdapatnya contoh falsafah Islam.

Pendokumentasian Falsafah Pendidikan Islam

Pada peringkat awalnya, tidak terdapat sebarang bentuk falsafah pendidikan yang seragam untuk digunakan di semua negara-negara Islam. Semua negara menggunakan dan mengamalkan mengikut apa yang telah ditentukan oleh pemimpin negara masing-masing. Oleh kerana itu ada yang membentuk ideologi yang ekstrim (contohnya Iran dan Afganistan), falsafah yang diambil dari barat (contohnyaTurki) dan falsafah yang diadaptasikan dari negara-negara lain (Malaysia). Sehinggalah pada tahun 1977 apabila negara-negara Islam Sedunia (OIC) mengadakan satu persidangan khusus untuk membincangkan hala tuju, bentuk, proses dan hasil tentang pendidikan. Maka Falsafah Pendidikan Islam didokumentasikan untuk dijadikan rujukan dalam membina Falsafah Pendidikan di negara-negara yang mengiktiraf negaranya sebagai negara Islam. Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. Berdasarkan falsafah pendidikan Islam tersebut, terdapat beberapa komponen yang perlu diberi perhatian iaitu bentuk pendidikan, proses pendidikan dan hasil pendidikan sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Rajah 2.3.

Bentuk Pendidikan
Berterusan Menyeluruh Bersepadu Seimbang Harmoni

Proses Pendidikan
Diusahakan berterusan Orientasi pelajar Bersepadu & menyeluruh (Rohani, intelek, emosi, jasmani) Gabungjalin & penerapan Keseimbangan

Hasil Pendidikan
Intrinsik: Individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh. Ekstrinksik: Individu yang dapat memberi sumbangan kepada pembinaan masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain 31

Rajah 2.3: Hubungan komponen bentuk, proses dan hasil dalam falsafah pendidikan Islam

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

HUBUNGKAIT FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT DAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Rajah 2.4: Hubungkaitan antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam ke atas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Rajah 2.4 menunjukkan asas falsafah yang mendasari pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK mempunyai kandungan yang sempurna dan lengkap dengan mengambil pertimbangan tentang pembangunan insan untuk menjadi cemerlang menerusi pendidikan. Manusia merupakan makhluk sempurna yang mempunyai empat komponen iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Intelek adalah berkaitan dengan organ otak. Manakala rohani melibatkan kepercayaan dan pegangan. Emosi berkaitan dengan hati dan perasan dan jasmani adalah tubuh luaran diri manusia. Kesemua komponen tersebut perlu dididik secara menyeluruh dan bersepadu agar lahir nanti insan yang seimbang dan harmoni pertumbuhannya. Kandungan FPK tersebut selari dengan dengan Falsafah Pendidikan Islam yang meletakkan manusia terdiri dari tiga komponen iaitu akal (dari otak), roh (rohani) dan jasad (tubuh secara luaran). Ketiga-tiga komponen tersebut mempengaruhi empat komponen yang ada dalam FPK. Begitu juga mazhab falsafah barat yang mempengaruhi falsafah pendidikan barat dan seterusnya mempengaruhi perspektif mereka terhadap perkembangan manusia dari segi kognitif (otak), afektif (jiwa dan perasaan) dan psikomotor (tubuh luaran manusia). Jika dihubungkan dengan FPK maka persamaan tersebut berlaku. Oleh itu, FPK adalah falsafah pendidikan yang mempunyai cirri-ciri gabungan antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam. Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1994) menamakan falsafah yang sedemikian sebagai falsafah eklektif. Rajah 2.5 menggambarkan bagaimana perkaitan yang berlaku di antara falsafah pendidikan barat tradisional, falsafah pendidikan barat moden dan falsafah pendidikan Islam bertemu untuk membentuk Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bersifat eklektik.

32 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN BERSIFAT EKLEKTIK. (Falsafah eklektik bermaksud gabungan atau paduan dari pelbagai sistem dan falsafah yang dipilih ataupun falsafah pendidikan yang tercipta dari pelbagai sumber)

Rajah 2.5: Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai falsafah eklektik

RUMUSAN
Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas, mendalam, kritis, holistik, sistematik, radikal, integral, konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran. Falsafah pendidikan pula memberi sumbangan terhadap kejelasan dan ketepatan makna, penetapan matlamat/ objektif, menggerak pemikiran, pemilihan pengetahuan, sumber dan kaedah serta pemilihan nilai yang tepat. Falsafah pendidikan barat (perenialisme, progresivisme, esensialisme dan rekonstruksionisme) berteraskan mazhab falsafah umum barat iaitu idealisme, realisme, pragmatisme dan eksistensialisme. Falsafah pendidikan Islam menekankan unsur bersepadu, meyeluruh dan seimbang merangkumi roh, akal dan jasad. Falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam digabungkan untuk menjadi asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bersifat eklektik. FPK mengandungi maklumat secara tersurat & tersirat tentang bentuk, proses dan hasil pendidikan di Malaysia. Kandungan unsur-unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani did lam FPK menjadi fokus dan matlamat pendidikan negara. Pelaksanaan pendidikan menekankan elemen menyeluruh, bersepadu dan seimbang dalam usaha mengembangkan lagi potensi individu. Seterusnya dapat memberi sumbangan terhadap kesejahteraan keluarga, masyarakat dan seimbang dalam usaha mencapai tahap negara maju yang gemilang.

33 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KE ARAH PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGENALAN
Sputnik merupakan kapal angkasa yang telah mengubah dunia dari segi perlumbaan ilmu. Amerika Syarikat yang pada mulanya begitu angkuh mengatakan bahawa sistem pendidikannya adalah yang terbaik di dunia membisu dan tunduk kepada kecanggihan teknologi Rusia yang secara diam telah melancarkan kapal angkasanya untuk mendarat di bulan. Rusia telah membangunkan pendidikan melalui pengisian kurikulumnya ke masa depan meninggalkan pendidikan Amerika jauh ke belakang apatah lagi negara-negara yang lain. Tersentak dengan kejutan itu, Amerika Syarikat kemudiannya telah rombakan dan menggubal semula dasar pendidikan, sistem pendidikan dan orientasi kurikulumnya agar dapat menguasai sistem pendidikan terbaik dunia sebagaimana yang didakwanya. Hal tersebut menjelaskan bahawa pendidikan dan kurikulum adalah suatu yang dinamik dan sentiasa perlu berubah dengan tuntutan semasa yang disuaipadankan kepada keintelektualan manusia dan pembangunan negara selaras dengan tuntutan agama, ideologi, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dalam konteks Malaysia, perkembangan pendidikan yang berlaku adalah dari suatu kesinambungan warisan yang panjang bermula dengan sistem pendidikan agama, bertukar kepada sistem pendidikan vernakular semasa era penjajahan, sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan barat selepas kemerdekaan, sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan Malaysia yang menggunakan kurikulum kebangsaan pada peringkat pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pendidikan lepasan menengah. Dari kurikulum yang bersifat vernakular, Malaysia telah mengubah kepada bentuk bersepadu dan kini berteraskan standard yang berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menetapkan halatuju pendidikan berdasarkan matlamat negara, dasar-dasar, Prinsip-prinsip Rukun Negara dan sebagainya. Sebelum tahun 1988, falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Namun begitu, hasrat dan matlamat pendidikan digambarkan melalui penyata, akta dan laporan-laporan yang ada seperti Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960), Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Perlukah pendidikan berubah? Fikirkan mengapakah dinosaur yang begitu hebat suatu waktu dahulu hanya tinggal fosil pada hari ini?

34 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Perkembangan pendidikan serantau menyaksikan hubungkaitannya dengan sejarah penerokaan, penjelajahan, penjajahan dan globalisasi. Sistem pendidikan dan pengisian kurikulum di negara-negara yang terbabit adalah mengikut acuan negara-negara yang dianggap ibu mereka. Berdasarkan Rajah 3.1 jelas dilihat pengaruh perkembangan pendidikan moden dibeberapa negara. Continental Perancis Rusia Jerman Amerika Inggeris Inggeris Islam Arab

Filipina, Taiwan, Korea China

India

Indochina, Indonesia

Jepun

Malaysia, Singapura

Rajah 3.1: Perluasan pengaruh pendidikan dan kurikulum moden dibeberapa negara di dunia Berdasarkan Rajah 3.1, pendidikan di Malaysia difabrikkan oleh pengaruh luar seperti Pendidikan Islam dari tanah Arab dan India, Pendidikan Inggeris dari England, Pendidikan Cina dari Tanah Besar China dan Pendidikan Tamil dari Benua Kecil India. Hal inilah yang kemudiannya memunculkan sistem pendidikan vernakular (sekolah yang menggunakan bahasa pengantar yang mengikut bahasa ibunda) di Tanah Melayu dan kekal sehingga kini di Malaysia (kecuali pendidikan Inggeris) apabila Akta 1996 menjamin terus kewujudannya. Dalam masyarakat tradisional yang serba ringkas dan mudah, pendidikan hanyalah satu keperluan hidup sebagai survival dalam masyarakat seperti memburu, bertani, bertukang dan nelayan. Dalam kelangsungan hidup berkeluarga dan bermasyarakat, pendidikan bertumpu kepada berbezaan gender dan status sosial dalam masyarakat. Kemahiran dan ilmu kewanitaan yang berkaitan dengan peranan anak perempuan, isteri dan ibu diwariskan kepada anak-anak perempuan. Mereka dididik untuk cekap memasak, mengurus rumahtangga, menjaga maruah dan kesopanan, mengaji al-Quran dan serba sedikit bertani & memelihara ayam itik sebagai keperluan. Manakala anak lelaki merupakan anak emas keluarga yang akan membawa nama keluarga. Mereka diberi pendidikan dengan ilmu keperwiraan untuk menjadi pahlawan yang tangkas, cekal dan mempunyai kepimpinan untuk memikul tanggungjawab sebagai ketua
35 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] keluarga. Mereka juga diajar erti kehidupan yang lasak untuk mencari nafkah keluarga yang diwarisi dari bapa mereka sama ada bertani, bertukang ataupun nelayan yang lebih mahir. Kedua-dua anak sama ada lelaki atau perempuan diberi didikan yang sama tentang agama dan adat sehingga muncul ungkapan Biar mati anak, jangan mati adat dan Agama dijunjung, adat dikelek. Pendidikan berkaitan dengan status sosial dalam masyakat Melayu tradisional yang terus sebati sehingga sekarang sebenarnya tercipta dari peristiwa di Bukit Si Guntang apabila termeterinya perjanjian di antara Seri Teri Buana, raja yang memerintah dengan Demang Lebar Daun yang mewakili rakyat jelata. Dari penjanjian itu lahirkan konsep daulat kepada raja dan tulah kepada rakyat. Raja -Raja Melayu mempunyai daulat yang mesti dijunjung oleh semua rakyat di bawah naungannya. Mana-mana rakyat yang menderhaka kepada rajanya akan menerima tulah, akibat dari perbuatannya. Kerana itu pantang kepada rakyat menderhaka kepada rajanya. Sehubungan dengan itu muncullah ungkapan Daulat Tuanku!. Situasi seperti itu mesti dipatuhi dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Putera dan puteri raja diberi pendidikan di dalam istana mengenai adab-adab yang selayaknya sebagai anak raja. Bagi anak-anak pembesar pula seperti anak Bendahara, Temenggung, Bentara, Laksamana dan Syah Bandar, Orang Kaya-Kaya, Orang Besar menerima anugerah dari sultan atau raja untuk hidup dalam bayang-bayang istana. Mereka dari golongan rakyat biasa yang terpilih kerana kelebihan ilmu, kemahiran dan harta yang dimiliki. Rakyat jelata pula merupakan golongan hamba yang mesti taat setia, sedia menyumbang bakti kepada raja tanpa sebarang keraguan dan persoalan. Hal ini banyak dikisahkan dalam buku-buku seperti Sejarah Melayu, Misa Melayu dan Hikayat Hang Tuah sebagai rujukan, teladan dan iktibar. Perkembangan Kerajaan Melayu Melaka yang pesat meliputi sebahagian besar Alam Nusantara telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan antara bangsa pada abad ke-14. Melaka telah bertukar menjadi pusat pendidikan terbuka di rantau sebelah timur. Pelbagai ilmu dipelajari dan dimanfaatkan seperti ilmu perdagangan dan perniagaan, pengurusan pelabuhan, perundangan, komunikasi antara bangsa, keagamaan dan sebagainya lagi. Institusi-institusi pendidikan semakin berkembang bermula dengan istana dan rumah individu dan kini muncul madrasah dan sekolah pondok. Selanjutnya syiar Islam berkembang meluas ke seluruh Melaka dan tanah jajahan takluknya di rantau nusantara. Perkembangan pendidikan agama Islam memerlukan kurikulum sebagai pengisiannya. Apa yang nyata, kurikulum yang dipentingkan ialah aspek fardu ain dan fardu kifayah yang bersumberkan al-Quran, al-hadis serta kitab-kitab yang dibawa dari tanah arab dan Mesir. Perkara-perkara yang dipelajari ialah pengajian al-Quran, hadis, fiqh, tauhid dan tasawuf. Pengajarnya pula terdiri dari para saudagar dan pedagang serta pendakwah Islam dari timur tengah. Mereka ini bergelar Sayyid, Sheikh atau Maulana. Dalam Sejarah Melayu dikisahkan perihal Pendita Maulana Abu Ishak dari Mekah yang arif dalam ilmu Tasawuf. Beliau kemudiannya telah mengarang sebuah kitab agama iaitu kitab Duril -Mazlum dan mengajarkannya kepada Maulana Abu Bakar serta meminta agar isi kandungan kitab tersebut diajarkan kepada rakyat Melaka. Keperihatinan sultan terhadap pendidikan agama Islam telah menyebabkan para pembesar istana turut mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan mereka. Pendidikan berkembang menerusi kaedah kuliah, syarahan, perbahasan, penyoalan dan sebagainya lagi. Satu kisah yang menggambarkan keadaan tersebut diceritakan di dalam Sejarah Melayu. Arakian Sultan Mansur Syah pun menitahkan Tun Bija Wangsa ke Pasai , bertanyakan satu masalah. Segala isi syurga itu kekalkah ia di dalam syurga; dan segala isi neraka itu kekalkah ia di dalam neraka?.

36 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Perkembangan pendidikan Islam di Melaka memberikan impak yang sangat besar kepada sistem tulisan. Tulisan Arab telah dijadikan asas kepada pembentukan tulisan Jawi sebagai media penulisan bahasa bersurat dengan mengambil tambahan dari huruf dalam tulisan Parsi dan Barbar. Tulisan Jawi tersebut telah memainkan peranan besar bagi mengikat perpaduan satu bahasa meliputi seluruh bangsa Melayu di alam Nusantara. Perkembangan Melaka sebagai pusat tamadun timur yang pesat dalam aspek ekomoni, sosial dan agama Islam tidak disenangi oleh kuasa-kuasa barat. Kuasa-kuasa barat ini kemudiannya berazam untuk menjajah kuasa timur ini. Sebenarnya kerajaan Melayu tidak tewas jika berhadapan dengan kekuatan. Hal ini terbukti dengan kejayaan Melaka mengekalkan keamanan dari ancaman Majapahit, Siam dan China. Malah dalam beberapa siri serangan Portugis ke atas Melaka yang diketuai oleh Laksamana Diego Lopez de Sequiera pada tahun 1509 mereka tewas dalam keadaan yang memalukan dan kembali semula ke Goa. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dengan kekuatan 16 buah kapal perang, bilangan tentera yang ramai dan senjata yang lebih hebat telah menyerang Melaka. Melaka sebenarnya tidak tewas kepada kuasa Portugis. Contohnya serangan Portugis pada 25 Julai 1511 dapat dipatahkan. Hanya serangan pada 24 Ogos 1511, barulah Melaka dapat ditawan dan memaksa Sultan Mahmud meninggalkan Melaka. Sebenarnya Melaka tidak tewas kepada Portugis tetapi ditewaskan oleh anak bangsa sendiri yang menderhaka, bacul dan tidak patriotik seperti si Kitul yang bersekongkol dengan kuasa penjajah tersebut. Melaka tewas dan terus dijajah silih berganti selepas Portugis tewas kepada kuasa Belanda pada tahun 1641 dan kemudiannya diserahkan kepada Inggeris pada tahun 1824 berikutan dengan Perjanjian Inggeris-Belanda. Melaka bagaikan perumpamaan gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Maruah orang Melaka hilang kerana negeri hilang daulat dan menjadi barang pertukaran dengan Betawi di Indonesia di antara Belanda dan Inggeris. Inggeris meluaskan jajahan takluknya menggunakan kepintaran hujah dan menerusi penjanjian dengan raja-raja Melayu, satu demi satu negeri-negeri di Tanah Melayu jatuh kepada Inggeris bermula dengan Pulau Pinang pada tahun 1786 dan berakhir dengan Johor pada tahun 1914. Tanah Melayu terbahagi kepada tiga kumpulan politik dan wilayah iaitu Negeri-Negeri Selat (Pulau Pinang, Melaka dan Singapura) Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan) dan Negeri-Negeri Melayu Tak Bersekutu (Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor). Perang Dunia Kedua menyaksikan tumbangnya kuasa barat dan Tanah Malayu menjadi jajahan takluk Jepun pada 15 Februari 1942, yakni 10 minggu selepas tentera Jepun mendarat di Kota Bahru, Inggeris menyerah kalah setelah menjajah selama 156 tahun mulai 1786. Asia untuk Asia, itulah slogan Jepun yang kemudiannya mentadbir Tanah Melayu secara pecah dan perintah. Jepun mengambil orangorang Melayu dan India untuk bekerja sebagai polis dan kerani pentadbiran. Manakala kala orang orang Cina mengalami kekejaman kerana disyak menyokong penentangan Jepun di China dan Tanah Melayu. Pendidikan era Jepun lebih kepada indoktrinasi ideologi negara Jepun. Tetapi peristiwa ini memberi pengajaran kepada rakyat tempatan bahawa metos keagungan orang kulit putih dan kuasa barat tidak boleh dikalahkan adalah tidak benar. Apabila Jepun menyerah kalah pada pertengahan Ogos 1945, maka kuasa Inggeris dijemput untuk terus mentadbir Tanah Melayu bagi menghadapi ancaman Komunis Malaya yang mengambil alih kuasa pemerintahan negara selama lebih kurang lima minggu sehinggalah pada akhir September 1945. Ibarat mengantuk disorongkan bantal, British menjajah semula Tanah Melayu atas dasar membantu mentadbir. Hal ini kerana Tanah Melayu sangat bernilai kepada Britain. Oleh yang demikian, British mesti mengekalkan kuasa demi kepentingan mereka. Britain sebenarnya telah bankrupt pada akhir perang dunia kedua dan terpaksa menjual 1.1 bilion dari pelaburan seberang lautnya bagi menangung hutang asing sebanyak 3.4 bilion. Jelaslah bahawa Tanah Melayu sangat penting bagi pemulihan ekonomi Britain. Walau bagaimanapun keadaan selepas perang menyebabkan kesedaran politik dalam
37 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] kalangan rakyat Tanah Melayu telah meningkat dan menuntut kemerdekaan yang tulen dari segi ekonomi dan politik. Pendidikan telah menggerakkan ke arah literasi dan penyusunan gerakan tuntutan kemerdekaan secara teratur dan sistematik. Akhirnya tanggal 31 Ogos 1957, Tanah Melayu diisytiharkan merdeka. Seterusnya pada September 1963 pembentukan negara Malaysia dilaksanakan apabila negeri Sabah dan Sarawak menjadi ahli dalam kumpulan negeri-negeri di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahawa Malaysia pernah dikuasai (dijajah dan dinaungi) oleh kuasa asing selama 500 tahun. Selama tempoh itulah pelbagai kuasa barat (Portugis, Belanda dan Inggeris) dan kuasa Jepun telah mencorakkan landskap pendidikan yang ada di Tanah Melayu. Kejatuhan empayar dan kerajaan Melayu Melaka kepada kuasa penjajah Portugis, Belanda serta Tanah Melayu kepada Inggeris telah meruntuhkan kegemilangan tamadun Melayu dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan pendidikan. Dari segi politik hilangnya sebuah negeri berdaulat dengan sistem kerajaan beraja di Melaka. Dalam ekonomi pula, Melaka hilang peranannya sebagai sebuah pelabuhan dan pusat perdagangan antarabangsa. Hirarki struktur politik dan sosial juga berubah kerana negara diperintah melalui sistem Residen. Apa yang ada kepada orang melayu ialah adat Melayu dan agama Islam. Selain daripada politik dan sosial, masyarakat Melayu kehilangan kebudayaan dan warisan tempatan dan digantikan dengan budaya barat. Sektor ekonomi orang-orang Melayu juga semakin terpinggir apabila sistem ekonomi berbentuk komersil diperkenalkan seperti pertanian ladang, perlombongan dan perindustrian. Perkembangan agama Kristian berlaku pesat apabila mubaligh-mubaligh mendapat dana untuk membangunkan gereja-gereja dan sekolah-sekolah yang bercirikan agama Kristian. Perkembangan agama Islam terbantut dan terhalang. Jika sebelum itu Melaka terkenal sebagai pusat pengajian agama Islam di rantau sebelah timur, penjajahan telah menyebabkan hilangnya peranan itu. Era penjajahan Portugis dan Belanda menyaksikan perkembangan pendidikan terbantut. Pentadbiran Portugis mengambil sikap tidak peduli dan tiada inisiatif untuk membangunkan dan mengembangkan pendidikan untuk penduduk. Nasib lebih malang berlaku terhadap pendidikan agama Islam apabila perkembangannya terhalang. Penjajahan oleh kuasa Inggeris pula dengan segala muslihat dan kepintarannya telah dapat mengubah senario struktur politik dan pentadbiran, sosial dan kebudayaan, ekonomi, agama dan pendidikan di Tanah Melayu. Hal ini kerana penjajahan Inggeris telah menguasai Tanah Melayu secara keseluruhannya bukannya Melaka semata-mata. Orang Melayu tiada kuasa politik kerana yang berkuasa pada waktu itu ialah Gabenor dan Residen Inggeris. Pusat pentadbirannya di India dan rajanya ialah Ratu di England. Panggilan untuk mereka ia lah Sir. Maknanya orang Melayu khadam dan orang Inggeris adalah tuan besar. Untuk mengekalkan status ini maka Inggeris menanamkan ideologi tersebut menerusi pendidikan. Pendidikan digunakan sebagai alat kawalan sosial bagi mengukuhkan kuasa Inggeris melalui dasar pecah dan perintah. Bagaimanakah dasar ini boleh dilaksanakan tanpa penentangan dari penduduk? Inggeris telah memulakan langkah pertama dengan alasan ekonomi. Dikatakan penduduk Melayu tidak suka bekerja dan malas. Oleh itu mereka terpaksa membawa masuk buruh asing untuk bekerja dalam semua sektor ekonomi dengan alasan untuk membantu mengembangkan ekonomi. Hal sedemikian dinyatakan oleh Steinberg; Keadaan orang-orang Melayu yang berkedudukan berselerak dan penglibatan mereka dalam satu susunan sosial yang tradisional berdasarkan kekampungan dan pengusahaan tanah bermakna tidak ramai orang-orang Melayu boleh didapati atau sanggup bekerja sebagai buruh bergaji yang sangat diperlukan untuk mempercepatkan perkembangan eksport-eksport perdagangan dan kemudahan-kemudahan tambahan baginya. (Arasaratnam, S. (1970). Indians in Malaysia and Singapore. London: Oxford University Press. Pg 10-20).
38 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Betulkah orang-orang Melayu malas dan tidak sanggup bekerja? Inggeris mendapati adanya penawaran tenaga buruh yang murah dan boleh diperas keringatnya dari beberapa negara seperti China, India, Sri Langka dan lain-lain lagi. Pada waktu sama, keadaan di negara berkenaan adalah huru hara, peperangan dan bencana alam yang menyebabkan berlakunya kemelaratan dan kebuluran dalam kalangan rakyatnya. Inggeris hanya mementingkan ekonomi dan mempastikan jentera ekonomi bergerak dengan cekap. untuk berkhidmat sebagai askar & polis, orang Sikh dari Punjab, India dan orang Gurkha dari Nepal dibawa masuk. Manakala untuk bekerja disektor perlombongan bijih timah, maka orang-orang dari negara China dibawa masuk. Sementara untuk memajukan sektor perladangan getah dan buruh kasar maka orang-orang dari negara India dibawa masuk. Manakala untuk perladangan teh, orang-orang dari Sri Langka turut dibawa masuk. Kemasukan buruh asing telah meningkatkan sumber kewangan Inggeris yang digunakan untuk memajukan England. Rakyat tempatan dapat apa? Mengikut Roff (dalam Haris Md. Jadi, 1990) Di antara 1875 hingga 1900, Inggeris telah mengaut harta dari Tanah Melayu (Negeri-Negeri Selat) secara berlipat ganda dari setengah juta ringgit (Mata wang Negeri-Negeri Selat) kepada 15.5 juta ringgit. Manakala nilai eksport meningkat dari 3.3 juta ringgit kepada lebih 60 juta ringgit. Selain dari perubahan ekonomi, pengambilan masuk warganegara dari negara China, India, Nepal, Sri langka telah mengubah pola demografi di Tanah Melayu. Hal ini dapat dilihat menerusi banci penduduk pada tahun 1911, 1921, 1931 dan 1947. Jadual 3.1: Jumlah penduduk Tanah Melayu mengikut pecahan kaum (1911 1947) Jumlah Peratus Bilangan Penduduk Penduduk Melayu Cina India 1911 2,672,800 51.0 33.0 11.0 1921 3,358,054 49.2 35.0 14.0 1931 4,385,346 44.7 39.0 14.2 1947 5,846,900 43.5 44.7 10.2 Sumber: Nordin Selat (1976) dan You Poh Siang (1965) Tahun Lain-lain 5.0 1.8 2.1 1.6

Berdasarkan jadual tersebut Tun Dr. Mahathir Muhamed semasa menjadi Perdana Menteri Malaysia pernah berkata melalui ucapan beliau pada tahun 2002 iaitu; Semasa zaman penjajahan, para penjajah tidak menghiraukan masalah sosial. Demi untuk membantu mengeksploitasi ke atas kekayaan tanah jajahan, ramai pekerja asing dari tanah jajahan lain dibawa masuk. Demografi kemudiannya berubah. Apakah yang boleh anda tafsirkan dari data penduduk dan kenyataan Tun Dr. Mahathir tersebut? Dasar pecah dan perintah yang dirancang oleh Inggeris berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Hal ini kerana kesemua penduduk yang ada di Tanah Melayu diasingkan mengikut ekonomi dan pekerjaan. Kaum Melayu dengan sektor pertanian sara diri di kampung-kampung. Manakala kaum Cina diletakkan di kawasan perlombongan bijih timah seperti di Lembah Kinta & Larut dan Lembah Kelang di bawah pengawasan Kapitan. Kaum India pula di bawah pengawasan pegawai Inggeris untuk bekerja di ladingladang getah, buruh binaan dan pengendalian keretapi. Mengapa orang-orang Melayu dikekalkan di sektor pertanian sara diri, nelayan dan bertukang? Orang-orang Melayu dileka dan dilenakan supaya tidak
39 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] bersusah payah kerana digula-gulakan dengan ungkapan orang Melayu adalah tuan. Inggeris telah belajar tentang hal ehwal orang Melayu. Orang-orang Melayu hanya akan marah dan bangkit menentang kalau berlaku tiga perkara. Pertamanya apabila agamanya (Islam) dicaci cerca. Keduanya apabila bangsa & adat Melayu dihina. Ketiga ialah apabila perbuatan menderhaka terhadap Raja-Raja Melayu. Kepelbagaian kaum yang terdapat di Tanah Melayu memunculkan istilah masyarakat majmuk yang ditakrifkan oleh Furnivall (1948) seperti berikut; Dalam erti kata yang sebenarnya, satu adukan , kerana mereka bercampur tetapi tidak mesra. Setiap kumpulan berpegang kepada agama mereka, kebudayaan dan bahasa mereka, idea-idea dan cara mereka. Sebagai orang perseorangan mereka berjumpa tetapi hanya di pasar, apabila berjual beli. Terdapat sebuah masyarakat majmuk dengan bahagian masyarakat tinggal sebelah menyebelah tetapi terpisah dalam satu unit politik yang sama. Hingga dalam bidang ekonomi terdapat pembahagian tenaga buruh mengikut garis-garis kaum. (Furnivall, J.S. dalam Mohd. Haris, 1990) Pembentukan masyarakat majmuk tersebut telah memberikan kesan penting dari segi politik, ekonomi dan pendidikan. Kepintaran Inggeris telah menggunakan pendidikan sebagai helah untuk memperkukuhkan cengkamannya terhadap kuasa politik tanah Melayu dan menguasai ekonomi negara. Bak Kata pepatah telunjuk lurus, kelingking berkait dan mulut disuap pisang, buntut dicucuk onak. Menurut Mohd. Taib Osman (2002), falsafah pendidikan pada era penjajahan Inggeris adalah untuk mengisi tuntutan pentadbiran tanah jajahan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dasar pertama yang menyokong falsafah ini ialah mendirikan sekolah rendah dan sekolah menengah yang bahasa pengantarnya bahasa Inggeris dengan kurikulumnya terhad kepada keupayaan menguasai kemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira). Perkara ini dilaksanakan untuk membolehkan para pelajar memahami kesusasteraan Inggeris, Ilmu Alam, Sejarah, Ilmu Kesihatan dan menguasai hitungan (Ilmu Hisab, Geometri dan Algebra). Akhirnya pencapaian pelajar diiktiraf menerusi sijil peperiksaan daripada Universiti Cambridge. Bagi menunjukkan seolah-olah Inggeris perihatin terhadap masyarakat Melayu, sekolah-sekolah rendah yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Melayu juga diadakan tetapi setakat darjah lima ditadbir di bawah pentadbiran Jabatan Pelajaran. Di manakah kedudukan pendidikan peringkat menengah untuk orang-orang Melayu berbanding dengan sekolah menengah Inggeris? Jadual 3.2: Bilangan Sekolah Menengah Kebangsaan Melayu dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Inggeris 1958 - 1967 1965 338 421 1966 304 423 1967 298 408

Tahun 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Menengah Melayu 22 Menengah Inggeris 148 151 156 171 231 247 271 Sumber: Malaysia, Educational statistics of Malaysia 1958 1967

Pentadbiran Inggeris tidak menyekat pertumbuhan sekolah-sekolah persendirian seperti sekolahsekolah Cina yang dikendalikan oleh komuniti setempat. Sekolah rendah dan sekolah menengah persendirian Cina berkembang pesat khususnya di kawasan petempatan Cina iaitu di kawasan perlombongan yang kemudiannya bertukar wajah sebagai pusat pertumbuhan komersial yakni bandarbandar seperti Ipoh, Taiping, Kuala Lumpur dan Seremban. Manakala bagi kaum India yang tinggal di ladang-ladang, pentadbiran Inggeris turut mengizinkan dan membantu membangunkan pendidikan pada peringkat rendah. Dengan kepelbagaian fabrik sekolah-sekolah yang ada maka sistem pendidikan pada
40 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] era penjajahan Inggeris bersifat vernacular (bermaksud bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa ibunda). Jelasnya, falsafah dan hala tuju pendidikan didasarkan kepada kepentingan Inggeris sebagai satu kuasa penjajah. Sistem pendidikan pada masa itu tidak bersifat kebangsaan kerana memang itulah yang menjadi hasrat dan matlamat Inggeris. Pendidikan ketika era penjajahan Inggeris dibangunkan secara terpisah dan terasing. Dari segi lokasi binaan bangunan sekolah keterasingan itu disengajakan mengikut kaum. Sekolah-sekolah Inggeris yang menggunakan model sekolah grammar di England ditubuhkan dan ditabdirkan oleh mubaligh Kristian di bandar-bandar kerana orang-orang Inggeris berada di bandar-bandar yang menjadi pusat pentadbiran. Sekolah Cina pula bersifat bebas, di mana Inggeris mengambil sikap tidak peduli. Sekolah Cina berkembang secara persendirian yang dibangunkan oleh kapitan, tauke dan pedagang di kawasan perlombongan bijih timah dan bandar-bandar di mana orang-orang Cina bekerja di kawasan perlombongan yang kemudiannya menjadi pusat perdagangan dan perniagaan. Akhirnya kawasan tersebut berubah wajah dan demografi yang menyaksikan ia bertukar menjadi bandar. Manakala sekolah-sekolah Tamil didirikan oleh pemilik ladang sebagai kemudahan anak-anak orang India yang bekerja di ladang-ladang getah. Di manakah lokasi sekolah-sekolah Melayu? Sekolah Melayu dibangunkan oleh Inggeris hanya terhad dikampung-kampung dan ditubuhkan oleh pentadbiran Inggeris berpandukan sekolah grammar dengan pengubahsuaian terhadap bahasa pengantarnya sahaja iaitu bahasa Melayu. Mengapa di kampung-kampung? Pentadbiran Inggeris menyatakan orang-orang Melayu senang berada di kampung halamannya, maka sekolah-sekolah mestilah sesuai dengan persekitarannya. Apa yang tersirat ialah penjajah Inggeris mahukan orang-orang Melayu terus kekal di kampung-kampung dengan mentaliti kekampungan, mengekalkan tradisi kampung dan memusuhi orang luar dari kampungnya. Formula: Tiada interaksi + Tiada komunikasi = Sangsi. Jurang dalam pendidikan semakin dilebarkan oleh Inggeris apabila setiap sekolah yang dibangunkan dalam lingkungan geografi yang berbeza turut mengambil khidmat guru-guru yang dibawa masuk dari negara asal kaum tersebut sebagai penutur asli. Guru-guru sekolah-sekolah Inggeris di bawa dari England, guru-guru sekolah Cina dari negara China dan guru-guru sekolah Tamil dari India. Begitu juga dengan kurikuklum, buku teks dan peperiksaan turut mengambil model dari negara China. Falsafah dan Ideologi apakah yang hendak dibentuk? Guru-guru ini membawa falsafah dan ideologi masing-masing seperti mana yang terdapat di negara asal mereka. Begitu juga dalam hal bahasa pengantar yang digunakan di sekolah-sekolah yang ada. Dikatakan hanya bahasa ibunda yang paling berkesan untuk mendidik anak-anak sesuatu kaum. Maka lahirlah istilah sekolah vernekular (bahasa pengantar mengikut bahasa ibunda) di mana sekolah-sekolah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, Sekolah Melayu dengan bahasa Melayu, Sekoah Cina menggunakan bahasa Manderin dan sekolah Tamil menggunakan bahasa Tamil. Nyatalah Inggeris menggunakan bahasa sebagai alat pluralisasi kaum. Dan ia sangat berkesan. Era penjajahan Inggeris juga telah membawa bentuk kurikulum rasmi ke Malaysia. Kurikulum, sukatan pelajaran, bahan pengajaran, penilaian pendidikan yang diperkenalkan juga berbeza mengikut jenis sekolah kerana perkara tersebut di bawa masuk dari negara-negara asal seperti England, China dan India. Ringkasnya, walaupun berada di Tanah Melayu, namun kiblat pendidikan di sekolah-sekolah vernacular menghala ke negara asal mereka. Falsafah dan dasar pendidikan yang dilaksanakan oleh Inggeris tersebut menunjukkan ada agenda yang tersembunyi terhadap matlamat dan hala tujunya. Mereka telah membuat perancangan untuk menjadikan pendidikan sebagai wadah bagi mempastikan dasar pecah dan perintah dicapai dan ideologi penjajahan Inggeris tertanam dalam setiap penduduk Tanah Melayu. Dengan itu dapatlah penjajah Inggeris memerah ekonomi dan mengukuhkan cengkaman terhadap politik
41 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] tanah air ketika itu. Pendidikan menjadi satu alat kawalan sosial kepada Inggeris dan mereka berjaya melaksanakannya dengan cemerlang. Formula: Perbezaan adalah keuntungan. Usaha Inggeris untuk memecahkan struktur sosial dan perpaduan masyarakat dan kaum telah berjaya dilaksanakan dengan baik secara sedar atau tidak disedari oleh masyarakat itu sendiri. Maka ramailah orang Melayu yang berkulit sawo matang, berambut hitam dan hidung agak pesek telah bersalin kulit menjadi putih dan berambut perang. Orang Melayu menjadi orang putih lebih dari orang putih sendiri. Nordin Selat (1976) menyatakan perubahan yang berlaku sangat ketara menerusi cara berpakaian, pertuturan, pemikiran dan tindakan khususnya dalam kalangan golongan pertengahan masyarakat Melayu. Hal yang sama juga pernah diperkatakan oleh Abdullah Munsyi apabila menggambarkan tentang golongan pertengahan Melayu ini yang dikatakan mempunyai hubungan yang akrab dengan Inggeris. Dasar pelajaran Inggeris terhadap orang-orang Melayu adalah berdasarkan prinsip dualism. Mengapa dualism? Orang-orang Melayu adalah masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Kerana itu dalam pendidikan, selain dari ilmu-ilmu sekular mestilah mewajibkan pendidikan Islam. Selain itu struktur sosial masyarakat Melayu terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama ialah raja-raja dan pembesar-pembesar Melayu yang menguasai puncak struktur hirarki dalam politik. Manakala golongan yang kedua ialah rakyat jelata yang berperanan sebagai tapak yang menyokong struktur tersebut. Menyedari situasi tersebut Inggeris menggunakan keadaan tersebut untuk mewujudkan dualism dalam pendidikan. Sekolah Melayu telah didirikan untuk golongan rakyat bagi membolehkan masyarakat Melayu dari golongan rakyat biasa merasa sangat berterima kasih kepada pentadbiran British kerana mereka tidak diabaikan. Apa yang diberikan oleh British mempunyai matlamat yang tersirat. Sekolah Melayu itu terhad di kampung-kampung. Terhad juga kepada setakat sekolah rendah sahaja. Kurikulum yang ditawarkan juga terhad. Mengapa begitu? British hanya ada matlamat untuk mengekalkan orang-orang Melayu dalam lingkungan geografinya dan menjadikan orang-orang Melayu lebih cekap dalam persekitaran yang sedia ada. Sebagai contoh, laporan negeri Perak pada tahun 1896, dari jumlah 88 buah sekolah Melayu telah berjaya mengeluarkan 118 kerani dan peon, 2,070 petani, 2,177 buruh atau pekedai dan 1,000 orang dalam pelbagai pekerjaan. J.W.W. Birch dalam laporannya pada tahun 1904, di negeri Perak, hampir semua pelajar lulusan sekolah Melayu telah pulang semula ke kampong-kampong kecuali 24 orang yang menjadi orang gaji di rumah-rumah dan pejabat-pejabat, 10 orang menjadi guru sekolah Melayu dan seorang mempunyai cita-cita menjadi polis dan seorang menjadi kerani. Menjelang tahun 1916, satu perkembangan pendidikan di Tanah Melayu berlaku apabila R.O. Winstedt bertanggungjawab terhadap pendidikan orang-orang Melayu telah mengeluarkan laporan dan syor agar pendidikan terhadap orangorang Melayu dibantu dan dikekalkan dalam keadaan alam persekitarannya sebagaimana katanya; Tidak syak lagi kebanyakan dari penduduk-penduduk (Melayu) harus bertani atau berpekerjaan sedemikian, maka pejabat pelajaran mestilah menyediakan mereka untuk menuju ke arah penghidupan seperti itu. Apa-apa dasar pendidikan yang tidak sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan (bertani) akan mengakibatkan dislokasi dan kegelisahan sosial. Pendidikan formal ini semakin diterima oleh masyarakat Melayu dan bilangan sekolah sekolah dan murid-murid Melayu semakin bertambah Contohnya pada tahun 1924, seramai 40,000 orang murid-murid Melayu sedang mendapatkan pendidikan. Bagi memenuhi keperluan tenaga pengajar maka pada tahun 1922 pendidikan untuk orang-orang Melayu mencapai tahap gemilang apabila Maktab Perguruan Sultan Idris atau SITC ditubuhkan. Di sinilah guru-guru Melayu dilatih untuk menjadi pendidik di sekolah-sekolah Melayu. Memetik kata-kata O.T. Dussek, SITC ialah;
42 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] untuk memberi pelajaran kepada orang-orang kampong dengan cara kampung yang sesuai dan juga menyediakan mereka untuk hidup dengan cara yang berguna dan gembira dalam masyarakat kampung. Realitinya sebagaimana yang dinyatakan oleh Awang Had Salleh (1980) SITC ialah sebuah maktab perguruan, sebuah maktab tempat membentuk orang-orang Melayu yang akan pulang ke kampung, menjadi penduduk kampung yang lebih baik keadaan cara hidup mereka. Inggeris menggunakan pendidikan sebagai alat kawalan sosial. Inggeris berusaha untuk membekukan pemikiran dan kehidupan sosial orang-orang Melayu. Inggeris tidak mahu orang-orang Melayu bijak kerana kebijaksanaan itu nanti akan memusnahkan mereka. Kerana itu, Lord Macaulay pada tahun 1835 menyatakan; Dengan sumber-sumber yang terhad, memang tidak mmenasabah bagi kita untuk mencuba mendidik kesemua orang. Pada waktu ini kita mesti cuba seberapa boleh untuk membentuk satu kelas yang boleh menjadi penterjemah di antara kita dengan berjuta-juta yang kita perintah, satu kelas manusia, darah dan warna kulit mereka sebagai orang India tetapi orang Inggeris dari segi rasa, pendapat dan inteleknya. Walaupun perkara tersebut merujuk kepada negara India tetapi dasar yang sama juga berlaku di Tanah Melayu. Haris (1990) menyatakan dalam masyarakat Melayu yang feudal, British mengamalkan dasar pemerintahan secara tidak langsung. Melalui dasar ini British memerintah menerusi golongan istana dan bangsawan. Golongan inilah yang perlu dijaga oleh British. Sehubungan itu pada tahun 1905 sebuah sekolah didirikan oleh pentadbir British khas untuk anak-anak golongan raja dan bangsawan ini iaitu Maktab Melayu Kuala Kangsar atau MCKK. Maktab tersebut merupakan sebuah institusi pendidikan British yang bertujuan mencapai satu matlamat iaitu memberikan bakal-bakal pemimpin Melayu sama ada sultan, ketua-ketua dan bangsawan Melayu suatu bentuk pendidikan Inggeris yang sesuai dan dapat menyediakan mereka untuk mengambil bahagian dalam pentadbiran British. Sekolah yang didirikan sama seperti sekolah-sekolah persendirian yang terbaik di Britain. Kurikulumnya juga sama dengan apa yang terdapat di Britain kerana ia diadakan untuk melengkapkan ilmu kepada para pelajarnya menghadapi peperiksaan yang dikendalikan oleh Universiti Cambridge. Pelajar yang keluar dari MCKK diserap untuk memenuhi jawatan-jawatan yang terdapat di dalam pentadbiran British. Bandingkan pelajar yang tamat dari institusi Sekolah Melayu dengan MCKK. Apakah penilaian anda? Secara ringkas perkembangan pendidikan di Malaysia pada era sebelum merdeka boleh dibahagikan kepada dua iaitu era masyarakat Melayu Tradisional dan era penjajahan. Kaitan di antara matlamat pendidikan dan falsafah yang ada pada era tersbut dapat dilihat menerusi Jadual 3.3. Jadual 3.3: Perkembangan pendidikan mengikut matlamat dan falsafah
Perkembangan Pendidikan Era Masyarakat Melayu Tradisi Matlamat Pendidikan Kestabilan dan keharmonian masyarakat Metafizik Pendidikan Raja bayangan Tuhan. Raja berdaulat Tuhan pencipta. Kepercayaan & ketaatan Falsafah Pendidikan Epistemologi Pendidikan Ilmu untuk kehidupan i. Agama ii. Pentadbiran iii. Kesatria iv. Perdagangan v. Komunikasi vi. Undang-undang Aksiologi Pendidikan Etika (adab, adat, kiasan, tamsil & ibarat) i. Pertuturan ii. Pergaulan iii. Pakaian iv. Makan 43 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


Informal Lisan & tulisan Bersemuka. Era Penjajah (1511 1957) Mengukuh kuasa ekonomi, politik, sosial dan agama Hakis kuasa mutlak pribumi (politik, ekonomi dan sosial) Kewujudan undangundang penjajah untuk kekal kuasa. Mengagung budaya dan warisan penjajah Fahaman kebendaan Dualisme pendidikan. Liberalisasi pendidikan Indoktrinasi pendidikan Deskriminasi pendidikan Pluralisasi pendidikan Isolisasi pendidikan Ideologi pendidikan. Institusi pendidikan formal. Pendidikan vernakular v. Pekerjaan vi. Keagamaan Keagungan tamadun barat. Nilai berbentuk subjektif. Multiculture. Perbezaan status sosial masyarakat. Perubahan landskap budaya masyarakat tempatan.

Pendidikan Era Pre Kemerdekaan

Pembentukan Malayan Union pada 1946 telah meningkatkan lagi semangat para pejuang kemerdekaan seperti Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Hussein dan lain-lain untuk mendapatkan kemerdekaan. Bagi tujuan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sesuatu perlu difikirkan tentang keseluruhan sistem pendidikan di tanah air ini. Langkah perlu diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara berdaulat yang mempunyai hala tuju serta matlamat sendiri. Perkara ini telah disedari oleh para pemimpin tempatan dan rakyat tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan bagi mengambil alih sistem pendidikan penjajah sebagai kehendak sebuah negara yang merdeka kelak. Para pemimpin tempatan seperti Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Hussein dan lain-lain ahli politik lain telah membuat pelbagai persiapan ke arah sebuah negara yang merdeka. Sistem pendidikan negara dengan dasar yang tersendiri adalah antara perkara yang diberi tumpuan secara serius kerana antara lain, ini adalah agenda bagi menuntut kemerdekaan daripada pihak penjajah. Sebagai persediaan ke arah kemerdekaan, satu jawatankuasa dinamakan sebagai Jawatankuasa Pelajaran 1956 telah ditubuhkan bagi mengkaji keperluan sistem pendidikan yang akan dilaksana selepas tanah air mendapat kemerdekaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Razak Hussein dan telah mengeluarkan laporannya yang dikenal sebagai Penyata Razak 1956. Penyata Razak telah dijadikan asas kepada Ordinan Pelajaran 1957. Walaupun ordinan Pelajaran telah diwartakan pada 1957, namun ordinan ini tidak dapat dilaksana atau dikuatkuasakan kerana Tanah Melayu sudah hampir untuk mencapai kemerdekaan. Penyata Razak dan Dasar Pelajaran adalah dua perkara dalam satu tindakan: Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. (Penyata Razak, 1956. Para 12)

44 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Pendidikan Era Selepas Kemerdekaan

Selepas merdeka, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Pelaksanaan pendidikan negara adalah berasaskan kepada Penyata Razak 1956. Selepas itu satu jawatankuasa lain dibentuk iaitu Jawatankuasa Rahman Talib sempena nama pengerusinya Abdul Rahman Talib iaitu Menteri Pelajaran pada masa itu. Penubuhan jawatankuasa tersebut bertujuan untuk mengkaji Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 yang diguna pakai dalam sistem pendidikan walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Jawatankuasa berkenaan mengeluarkan laporan iaitu Laporan Rahman Talib pada 1960. Akta Pelajaran 1961 telah digubal berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Objektif dasar pendidikan seperti yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961, antaranya adalah seperti berikut: "Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politiknya..." Soal perpaduan kaum adalah yang menjadi agenda utama dalam melaksanakan aktiviti pendidikan pada masa itu. Melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah; kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama diharap akan dapat memupuk perpaduan rakyat. Selain itu pendidikan adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan rakyat. Sehubungan itu pendidikan percuma diberi untuk semua pelajar. Pengajaran pula memberi fokus kepada soal literasi dalam kalangan pelajar. Pendidikan adalah juga bagi membangunkan negara yang baru merdeka dari aspek infrastruktur seperti kemudahan awam, kemudahan kesihatan, perkembangan ekonomi berasaskan pertanian dan lainlain. Dasar pelajaran pada masa itu juga mengharapkan agar keperluan tenaga rakyat di Malaysia dipenuhi melalui proses pendidikan. Where at any time the Minister is satisfied that a national type primary school may suitable be converted into national primary school, he may by order direct that the school become a national primary school. Education Act 1961: 21(2). Akta Pelajaran 1961 diguna pakai sehingga akta baru iaitu Akta Pendidikan 1996 diwarta dan dikuatkuasakan pada 1996. Dalam tempoh itu pelbagai pindaan ke arah yang lebih cemerlang telah dilakukan dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian masa dan keadaan. Pada September 1974, satu jawatankuasa dikenali sebagai Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan negara yang dilaksanakan sejak tahun 1961. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dr. Mahathir Mohammed iaitu Menteri Pelajaran pada ketika itu. Tujuan Jawatankuasa ini ditubuhkan adalah seperti berikut: Mengkaji semula matlamat dan kesannya sistem pelajaran sekarang, termasuk kurikulumnya, dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud, dengan tujuan untuk mempastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangka panjang dan lebih-lebih lagi untuk mempastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. (Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979) Jawatankuasa telah mengeluarkan laporannya pada 7 November 1979 dikenali sebagai Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Ringkasnya dikenal sebagai Laporan Kabinet atau Laporan Mahathir. Berdasarkan kepada laporan ini beberapa pindaan telah dibuat ke atas dasar pendidikan negara bagi memberi lebih makna kepada pelaksanaan sistem pendidikan.
45 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Laporan jawatankuasa ini lebih banyak memberi penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M (membaca, menulis dan mengira), pendidikan kerohanian dan kurikulum beridentiti Malaysia. Antara lain implikasi daripada laporan tersebut ialah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) oleh Musa Hitam iaitu Menteri Pelajaran pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988, bagi menggantikan kurikulum sedia ada. Selain daripada itu, Laporan Jawatankuasa Kabinet juga merupakan permulaan kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Negara yang tersurat.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA: NILAI DAN CIRI


Jadual 3.4: Perkembangan pendidikan di Malaysia mengikut nilai dan ciri
Era Pendidikan Era Masyarakat Melayu Tradisional Nilai 1. Masyarakat berstruktur Raja Pembesar Rakyat jelata Pendatang 2. Ketuanan, pertuanan, hamba, daulat, tulah 1. Masyarakat berstruktur: Elit Bangsawan Rakyat pertengahan Rakyat bawahan 2. Masyarakat majmuk 3. Budaya superior penjajah 4. Amalan pecah & perintah 5. Pembaratan & kristianisasi. 6. Kebangkitan patriotism Ciri Pendidikan Pendidikan informal: agama Islam, adab & adat, ekonomi, sosial dan politik. Institusi: istana, masjid, surau, rumah. Dualisme pendidikan mengikut i. kelas sosial. (bangsawan vs rakyat) ii. gender (lelaki vs perempuan) Penjajahan Portugis & Belanda: pendidikan statik kerana dasar tidak ambil peduli. Penjajahan Inggeris: i. Pend. formal: vernacular ii. Sekolah diinstitusikani: sekolah mubaligh, Melayu, Agama Islam, Cina, Tamil iii. Pend. informal: agama Islam, adab & adat, ekonomi, sosial iv. Dualisme pend. mengikut etnik, gender, ekonomi, agama, keturunan. Penjajahan Jepun: i. Pembekuan pendidikan. ii. Pendidikan alat kawalan ideology Pend. formal: vernacular Institusi: sekolah mubaligh, Melayu, Agama Islam, Cina, Tamil. Pend. informal: agama Islam, adab & adat, ekonomi. Kurikulum kebangsaan Bahasa pengantar: Melayu & Inggeris Kurikulum akademik & vokasional. Dualisme pend. mengikut etnik, gender, ekonomi, agama, keturunan. Kemudahan pembelajaran. Membuka sekolah aneka jurusan (akademik & vokasional) 46

Pendidikan Era Penjajahan (1511 1957)

Pendidikan Era Kemerdekaan (19561959)

1. Masyarakat majmuk 2. Perpaduan & kesefahaman kaum 3. Kompromi antara kaum: Kewarganegaraan Kedudukan Raja Melayu Kedudukan agama Islam. Kedudukan Bahasa Melayu.

PENDIDIKAN Berorientasi membasmi buta huruf. PASCA Membentuk perpaduan. KEMERDEKAAN Bahasa kebangsaan

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


Rancangan Malaysia Pertama (1960 1970) Rancangan Malaysia Kedua (19711975) Peningkatan taraf hidup. Peluang dan kebebasan. Penyertaan demokrasi. Sekolah kebangsaan. Kurikulum kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai pengantar. Akta Pelajaran 1961 Perluasan sekolah rendah. Sekolah menengah bercorak akademik & vokasional. Sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan. Perluasan sekolah rendah, menengah, IPT Kukuh sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan. Kukuhkan kurikulum kebangsaan Perluasan sekolah rendah, menengah, IPT Kukuh sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan. Kukuhkan kurikulum kebangsaan (KBSR & KBSM) Falsafah Pendidikan Negara

Literasi. Perpaduan. Patriotik. Sumber manusia Masyarakat maju. Membangun negara. Rancangan Perpaduan. Malaysia Ketiga Tenaga mahir. (1976 1980) Pendemokrasian. Masyarakat maju & bermoral. Pendidikan kemahiran Pendidikan 1983: Kurikulum Bersepadu Sekolah Untuk Rendah (KBSR) Membentuk Jati 1988: Kurikulum Bersepadu Sekolah Diri Menengah (KBSM) (1980 1989) 1988: Falsafah Pendidikan Negara (FPN) didokumenkan Wawasan 2020 Wawasan Pendidikan digubal dengan 9 cabaran yang perlu ditangani. Pendidikan Akta Pendidikan 1996. Untuk Pemurnian FPN Falsafah Kemajuan Pendidikan Kebangsaan (FPK). (1990 1999) Sekolah khas/projek Pendidikan berterusan. Penswastaan pendidikan Globalisasi/ pengantarabangsaan Sains & Teknologi Industrialisasi Pendidikan Membina masyarakat Glokal (Global Untuk + Local). Kemajuan Pengantarabangsaan pendidikan Pada Abad Kebertaraf dunia. 21: Globalisasi & persaingan sejagat. Memperkasakan Minda kelas pertama. Pendidikan PIPP (2006 -2010) Dasar PPSMI Patriotisme + Kewargenagaan Sekolah kluster Sekolah berprestasi tinggi

Kawalan pendidikan Perluasan pra sekolah, sekolah rendah, menengah, IPT Kukuh sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan. Kukuhkan kurikulum kebangsaan Pembestarian sekolah ICT dalam pendidikan Perluasan pendiidkan awal kanak-kanak, pra sekolah, sekolah rendah, menengah, IPT Kukuh sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan & bahasa kedua Kukuhkan kurikulum kebangsaan (KSSR) Pendidikan kelas pertama. Hab pend. dunia.

47 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

LANDASAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA


Jadual 3.5: Landasan perkembangan pendidikan di Malaysia.
Dokumen Laporan Cheeseman (1938) Perkara Menukar sekolah tukang kepada sekollah teknik rendah. Menyediakan mata pelajaran amali iaitu Seni Perusahaan kepada murid lelaki dan mata pelajaran Sains Rumah Tangga kepada murid perempuan. Memasukkan mata pelajaran Sains dalam kurikulum sekolah Inggeris. Melantik seorang Pengelola Sekolah Vokasional Dan Kerta Tangan. Menggalakkan kerja tangan tempatan. Asas persekolahan harus memberi keutamaan kepada bahasa Melayu di samping bahasa Isnggeris. Saranan ke arah nasionaliti ketanahmelayuan. Satu jenis sekolah rendah yang dibuka kepada semua bangsa. Sekolah rendah merupakan peringkat penting sebagai suatu alat untuk membina satu rupa bangsa Tanah Melayu. Guru-guru terdiri dari semua bangsa dengan syarat mempunyai kelulusan yang sesuai dan menjadi rakyat persekutuan. Pendidikan percuma 6 tahun dengan bahasa perantara bahasa Melayu/ Inggeris. Bahasa Inggeris sahaja pada peringkat sekolah menengah. Tidak mengiktiraf sekolah vernekular. Bahasa asing diajar sebagai satu mata pelajaran. Membuat satu tinjauan awal ke atas semua bidang pendidikan Cina. Penubuhan satu corak sekolah kebangsaan yang mempunyai cirri-ciri semua kaum. Sistem persekolahan majmuk dikekalkan. Pengiktirafan bahasa Cina selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Menyokong kebanyakan perakuan yang terdapat dalam Laporan Barnes. Penubuhan sekolah kebangsaan menggantikan sistem persekolah majmuk sedia ada.

Laporan Barnes (1951)

Laporan Fenn-Wu (1951) Laporan Jawatankuasa Penasihat Pusat Pelajaran & Jawatankuasa Khas (1951) Ordinan Pelajaran 1952

Penyata Razak 1956

Usaha pertama penjajah Inggeris untuk memperundangkan satu dasar pelajaran yang mempunyai bidang dan ciri-ciri kebangsaan. Tujuan dan matlamat dasar pelajaran kebangsaan Persekutuan ialah untuk mencapai satu pendidikan yang sihat bagi semua kanak-kanak di Persekutuan dengan menggunakan bahasa rasmi Persekutuan yang menyatukan semua bangsa di dalam sebuah sekolah jenis kebangsaan yang berorientasikan Tanah Melayu. Menyediakan kemudahan yang sesuai bagi mempelajari bahasa Cina dan Tamil jika ibu bapa murid-murid berkehendakkannya. Pendidikan percuma selama 6 tahun. Bahasa Inggeris diajar di sekolah-sekolah berbahasa pengantar Melayu sebagai mata pelajaran bermula dari darjah satu. Bahasa Melayu diajar di sekolah di sekolah-sekolah berbahasa pengantar Inggeris sebagai mata pelajaran mermula dari tahun ketiga persekolahan. Laporan Razak (Penyata Razak) mempunyai 17 cadangan dengan mengambilkira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Pendidikan untuk membentuk perpaduan. 48

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


Persekolahan wajib 6 tahun. Semua sekolah mempunyai sukatan yang sama Semua sekolah mengadakan peperiksaan yang sama. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. Bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah bekelayakan. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah (SMR), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan. Pembahagian sekolah rendah kepada 2 jenis. i. Sekolah rendah standard. Sekolah rendah yang menggunakan bahasa pengantarnya ialah bahasa kebangsaan, manakala bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran dan bahasan Cina dan Tamil akan diberi jika 15 orang ibubapa kanak-kanak disekolah tersebut memintanya. ii. Sekolah rendah jenis standard. Sekolah rendah yang bahasa pengantarnya adalah Cina, Tamil atau Inggeris dan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris jika bukan bahasa pengantar adalah mata pelajaran yang wajib diajar. Pembentukan satu sistem pelajaran kebangsaan yang dapat diterima oleh rakyat keseluruhannya yang akan memuaskan keperluan mereka dan menambahkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik sesebuah negara, dengan tujuan hendak menjadikan bahasa Melayu bahasa kebangsaan negara manakala mengekal dan mempertahankan pertumbuhan bahasa-bahasa dan kebudayaan rakyat selain daripada orang-orang Melayu yang tinggal di negara ini. Bertujuan untuk menyemak semula perakuan-perakuan yang terkandung dalam Laporan Razak (1956): Memperkukuhkan saranan pada Laporan Razak. Penggunaan bahasa Melayu semakin diperluaskan di semua sekolah. Sekolah rendah Inggeris mula menggunakan bahasa Melayu. Reformasi struktur: (Persekolahan 9 tahun, Bahasa, Kurikulum kemahiran/ agama & moral) Akta 1961 menegaskan bahawa matlamat utama dasar pendidikan ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh memenuhi keperluan negara dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosio-budaya serta politik. Prinsip umum Akta 1961, yang dibentukkan selaras dengan Ordinan Pelajaran 1957, digunakan untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan yang cekap. Pada masa yang sarna, pertirnbangan juga diberikan kepada kehendak ibubapa semasa Akta diimplimentasikan. Peruntukan telah disediakan untuk memastikan bahawa dasar pendidikan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan berkesan khususnya dasar menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. 49 ZAINI ABDULLAH 2011

Ordinan Pelajaran 1957

Laporan Rahman Talib 1960

Akta Pelajaran 1961

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


Laporan Hussein Onn (1971) Tujuan utama Laporan ini selain dari untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu, juga adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Ini dapat ditampung dalam sekolah-sekolah aliran Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Ketika itu, di sekolah-sekola kerajaan dan bantuan kerajaan masih dijalankan dalam dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sistem pendidikan kebangsaan direka bentuk untuk memenuhi keperluan negara dan mempertingkatkan pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Bahasa Melayu telah mula menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkat-peringkat sebagai baasa pengantar di sekolah-sekolah aliran Inggeris. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut dipelihara sebagai bahasa antarabangsa bagi mempetingkatkan pembangunan negara. Bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah kerana kepentingannya. Masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk hasil yang baik. Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa kedua. Penegasan kepada Kualiti & pengurusan pendidikan. Kurikulum kebangsaan beridentiti Malaysia. Persekolahan 11 tahun. Pengukuhan bahasa Melayu. Pendidikan percuma. Pembangunan sekolah teknik & vokasional Dasar Pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum : KBSR & KBSM . Pendidikan bertaraf dunia Falsafah Pendidikan Negara telah dijadikan landasan dalam penggubalan Akta Pendidikan 1996. Sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi, dan meliputi semua kategori sekolah, iaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah selaras dengan kehendak negara. Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah disediakan untuk mengambil peperiksaan yang seragam. Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah. Pendidikan pra sekolah diperluaskan dengan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik untuk membudayakan pendidikan sains dan teknologi, Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik, manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi, perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau 50 ZAINI ABDULLAH 2011

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979

Rang Undangundang Pendidikan 1995 Akta Pendidikan 1996

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


program latihan, termasuk program pertukaran. Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi, sama ada dalam negeri atau luar negeri. Pendidikan guru diperrkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil, tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah, iaitu secara berkembar. Pendidikan swasta dikembangkan secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. Status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta dikekalkan. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan. Memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan.

DIMENSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA


Perkembangan pendidikan negara yang berlaku sehingga kini dan dirancang bagi menghadapi masa depan adalah membina pendidikan yang holistic dari aspek pembangunan insan secara khusus dan pembangunan negara secara umumnya. Perkembangan pendidikan tersebut boleh dibahagikan kepada dua dimensi iaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal menjurus kepada siri kesinambungan dan turutan dalam pendidikan yang diseiringkan dengan perkembangan mental dan fizikal seseorang. Manakala dimensi vertikal berfokus kepada aspek ruangan dan peluang bagi setiap warganegara memperoleh pendidikan yang sempurna dan berkualiti. Rajah 3.2 menunjukkan perkaitan dimensi dan komponen yang diperkatakan.

HOLISTIK Dimensi Vertikal Taraf pendidikan Tahap persekolahan Peluang pendidikan Pendidikan berterusan Dimensi Horizontal Merapatkan jurang pendidikan Demokrasi pendidikan Penyebaran pendidikan Pengantarabangsaan pendidikan

Rajah 3.2: Dimensi perkembangan pendidikan di Malaysia


51

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

SISTEM DAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Sistem pendidikan negara dibahagian kepada lima kategori secara berhirarki: Pendidikan peringkat prasekolah Pendidikan peringkat rendah Pendidikan peringkat menengah Pendidikan peringkat lepas menengah Pendidikan peringkat pengajian tinggi

Rajah 3.3: Sistem pendidikan di Malaysia Berdasarkan perkembangan dunia, Malaysia juga semakin menekankan pendidikan peringkat awal kanakkanak (kanak-kanak berusia 3-5 tahun). Untuk itu satu program yang dikenai sebagai Permata Negara dilancarkan pada tahun 2008 untuk membangunkan pendidikan peringkat ini. Jika program tersebut menjadi kemestian maka, system pendidikan negara akan mengalami perubahan. Sehingga kini system pendidikan negara di bawah kendalian Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti yang tertera pada Rajah 3.3. Pendidikan peringkat pengajian tinggi (IPTA/IPTS) adalah dibawah kendalian Kementerian Pengajian Tinggi. Walau bagaimanapun kedua-dua kementerian sentiasa mempastikan pembangunan pendidikan negara diutamakan. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, perkembangan pendidikan Negara dikendalikan oleh tiga kategori institusi pendidikan: Institusi pendidikan kerajaan Institusi pendidikan bantuan kerajaan/ modal Institusi pendidikan swasta

52 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN


Matlamat pendidikan di semua negara pada abad ke-21 adalah berfokus kepada teknologi yang mencakupi teknologi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, keselamatan, kebudayaan, alam sekitar dan agama. Hal ini dapat difahami dengan menyusuri faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam Rajah 3.4.
Faktor Sosial Keadaan asal sedia ada Masyarakat tradisioal Etnik Pertumbuhan populasi Sekolah tradisional & Vernekular, kurikulum pelbagai yang ditaja. Ekonomi tradisional Pemilikan tanah luar bandar Sistem percukaian Politik tradisional Darjah pemusatan Kebolehan pemerintah Inklusif Mewakili ketenteraan Desakan Permodenan Perbandaran Kemajuan Pemikiran semasa Matlamat yang hendak dicapai Pertumbuhan ekonomi Kelas pertengahan Sistem kerja Treat luaran Treat dalaman Kesatuan Penentangan Struktur pendidikan moden Idea utama inklusif Konten: agama, sekular & teknikal, integrasi Struktur sekolah: progresif & bersepadu Hubungan antara sekolah dengan peperiksaan Hubungan terhadap pasaran buruh; jaminan pekerjaan Kawalan: kerajaan atau swasta Sentralisasi atau disentralisasi

Ideologi

Ekonomi

Politik

Ketepatan perubahan politik dan pendidikan Darjah peledakannya

Rajah 3.4: Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan pendidikan

ABAD KE 21 SEBAGAI ERA MENGANTARABANGSAKAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Abad ke-21 menyaksikan Malaysia berada pada garis penamat untuk menjadi sebuah negara maju sebagaimana yang dihasratkan dalam Wawasan 2020. Kerajaan telah merangka beberapa pelan strategi untuk membangunkan modal insan bagi menjana ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, pengantarabangsaan pendidikan memberi pulangan yang menguntungkan negara. Oleh kerana itu pendidikan pada peringkat pengajian tinggi perlu dibuka secara meluas untuk pelajar-pelajar dari luar negara datang belajar di IPTA/IPTS di Malaysia. Berdasarkan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara,
53 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Kementerian Pengajian Tinggi mensasarkan mencapai bilangan 200,000 pelajar antarabangsa di Malaysia. Sehingga 2009, pelajar antarabangsa yang belajar di Malaysia adalah seramai 80,750 orang. Jadual 3.6:Jumlah pelajar asing di Malaysia (2008-2009) TAHUN 2008 IPTA 18,485 IPTS 50,679 JUMLAH 69,164 80,750

2009 22,456 58,295 Sumber: Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Pelunjuran 200,000 pelajar antarabangsa pada tahun 2020 boleh dicapai berlandaskan beberapa faktor menyakinkan yang sedia ada seperti; Kualiti pengajian terjamin Prosedur imigresen mudah Banyak pilihan untuk pelajar Yuran pengajian yang rendah Kestabilan politik dan ekonomi Ijazah asing dengan kos murah Kos kehidupan yang munasabah Interaksi silang budaya yang baik. Sehingga kini terdapat 10 negara tertinggi yang menjadi sumber pelajar antarabangsa ke Malaysia. Jadual 3.7: Pelajar antarabangsa di Malaysia dari negara terpilih NEGARA IPTA IPTS Iran 4,002 6,930 Indonesia 3,713 6,099 China 2,099 7,078 Nigeria 571 5,398 Yaman 1,549 3,382 Libya 1,190 2,831 Sudan 576 1,867 Arab Saudi 656 1,675 Bangladesh 436 1,521 Botswana 1 1,938 Sumber: Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia JUMLAH 10,932 9,812 9,177 5,969 4,931 4,021 2,443 2,331 1,957 1,939

54 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Jadual 3.8: Perbandingan kos pengajian (Per Tahun Akademik) Bagi Ijazah Sarjana Muda Sastera atau Perniagaan bagi pelajar antarabangsa merentasi negara. Negara (awam/swasta) Malaysia (swasta) Perancis (awam) Kanada (awam) Singapura (swasta) Australia (awam) New Zealand (awam) Amerika Syarikat (awam) United Kingdom (awam) Amerika Syarikat (swasta) Nilai tukaran: USD 1 = RM 3.26 Bayaran Pengajian (USD) 4,000 7,000 6,000 8,500 10,000 13,000 13,500 22,000 Kos Kehidupan (USD) 3,000 12,700 8,500 9,000 8,500 11,500 12,000 12,500 13,000 Jumlah Kos Pengajian (USD) 7,000 12,700 15,000 15,000 17,000 21,500 25,000 26,000 35,000

RUMUSAN
Dalam tempoh tiga dekad ini, pendidikan di Malaysia telah berkembang pesat menerusi pelbagai bentuk trandformasi dan pembangunan pendidikan. Perkembangan tidak lagi mengikut organik tetapi quantum leap. Pendidikan di Malaysia kini berada pada landasan yang tepat untuk memacu kemajuan negara bagi memenuhi Wawasan 2020. Malaysia kini berada jauh di hadapan dalam kumpulan negara-negara membangun malah menjadi rujukan kepada negara-negara tersebut. Pendidikan di Malaysia kini setanding dengan negara-negara maju yang lain malah dalam beberapa aspek Malaysia dapat menandinginya sebagai contoh pelajar Malaysia telah menjuarai pentandingan robotik pada peringkat dunia. Pelajar Malaysia juga menjuarai debat antara pendidikan tinggi dunia. Malaysia juga tergolong dalam 5 negara paling selamat di dunia. Itu sekadar contoh, realitinya ada banyak lagi kejuaran dan rekod dunia yang telah dicipta oleh anak Malaysia . Semuanya bermula dari pendidikan, kita belajar dari penjajah, kita membina selepas merdeka dan kita bersaing pada era kini. Perkembangan pendidikan di Malaysia bukanlah berlaku dengan sendirinya tetapi melalui proses yang dirancang dan disusun secara sistematik agar matlamat yang dihasratkan dapat dicapai dengan penuh gemilang. Untuk itu perkembangan pendidikan dibangunkan secara dimensi horizonal (mengikut siri masa dan ruangan) dan vertikal (mengikut tahap & kandungan pendidikan). Hal ini bermakna tiada ruang untuk berlakunya keciciran dan kesilapan dalam membina rakyat Malaysia berminda kelas pertama sebagaimana kata YAB Dato Seri Mohd Najib rakyat glokal. Rakyat yang mampu berfikir secara global tetapi bertindak mengikut acuan lokal.

55 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK): HURAIAN DAN AMALANNYA

PENGENALAN
Berdasarkan Perlembagaan Malaysia, agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Sehubungan itu, pendidikan di Malaysia mengambil falsafah pendidikan Islam sebagai acuan utama dan digabungkan dengan falsafah pendidikan barat untuk membentuk falsafah eklektik. Hal ini bermakna Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) mengandungi elemen dan unsur dari falsafah pendidikan Islam, aliran falsafah pendidikan barat yang bersifat tradisional (perenialisme dan esensialisme) dan aliran falsafah pendidikan barat moden (progresivisme dan rekonstruksionisme) sama ada dari segi pengisian, proses pelaksanaan ataupun matlamat pendidikan.

PENDIDIKAN BERASASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN


Falsafah pendidikan merupakan perkara penting dalam pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan. Menurut Abd. Fatah Hasan (2001), falsafah pendidikan ialah suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik darjah. Di Malaysia falsafah pendidikan menjadi nadi kepada pelaksanaan pendidikan kebangsaan iaitu sebagai dasar, hala tuju dan panduan kepada segala usaha yang dilakukan dalam sistem pendidikan, seterusnya bagi peningkatan mutu pendidikan negara setaraf dengan negara luar. Hakikatnya sesuatu sistem pendidikan yang bertaraf dunia perlu mempunyai falsafah pendidikan yang unggul selain daripada kurikulum yang sentiasa mantap dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sehubungan itu Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah ditulis pada 1988 dan menjadi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) pada 1996 selaras dengan pewartaan Akta Pendidikan 1996. FPK juga menjadi teras kepada sistem pendidikan kebangsaan. FPK juga merupakan gambaran cita-cita serta hala tuju kepada semua usaha dan perjuangan rakyat Malaysia melalui proses pendidikan. Semua program dan aktiviti pendidikan ialah terbitan daripada prinsip dan nilai yang terdapat dalam FPK. FPK yang ideal diikuti dengan kurikulum yang mantap dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah rumusan ke arah kecemerlangan pendidikan, seterusnya mampu mengangkat taraf pendidikan negara ke persada antarabangsa.

PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN MALAYSIA


Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang diberi perhatian ialah perpaduan kerana Malaysia merupakan negara yang unik kerana mempunyai rakyatnya dari kalangan berbilang kaum yang meliputi etnik pribumi iaitu Melayu, Iban, Kadazan serta lain-lain etnik pribumi. Selain ini kedatangan imigran dari egara luat ketika penjajahan telah menyebabkan kemajmukan rakyat Malaysia semakin ketara
56 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] yang meliputi kaum Cina dan India. Agenda perpaduan ini terutamanya dilaksanakan melalui sistem pendidikan. Hal ini ternyata dalam dokumen-dokumen utama yang menjadi asas dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960 dan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Tragedi yang berlaku pada 13 Mei 1969 menjadikan usaha untuk merealisasikan perpaduan antara kaum di Malaysia semakin mendesak. Ekoran peristiwa berkenaan, beberapa langkah telah dilakukan oleh kerajaan seperti melaksanakan Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dalam kalangan rakyat. Rukun Negara juga telah diperkenalkan pada tahun 1970 yang menggariskan lima prinsip seperti berikut: Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan Satu jawatankuasa telah ditubuhkan pada September 1974 bertujuan untuk mengkaji sistem pendidikan kebangsaan yang telah dilaksanakan sejak lepas merdeka. Jawatankuasa ini yang dinamakan sebagai Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan telah menyiapkan laporannya pada 1979 atau lebih dikenali sebagai Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Ekoran dari hasil laporan berkenaan, sistem pendidikan negara telah mengalami perubahan di mana Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah diperkenalkan. Walaupun sehingga peringkat ini falsafah pendidikan negara secara tersurat tidak dinyatakan dalam mana-mana dokumen, hasrat dan matlamat pendidikan negara dinyatakan dalam Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Pada peringkat awalnya, falsafah pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia hanyalah dalam bentuk yang tersirat. Matlamat dan hala tuju pendidikan Negara hanya berpaksikan kepada syor-syor yang terkandung di dalam Penyata Razak 1956, laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pendidikan 1961. Selepas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, barulah falsafah pendidikan Negara yang tersurat dan tersirat dimaktubkan. Falsafah Pendidikan Negara (FPN) secara bertulis telah digubal pada tahun 1987 dan diperkenalkan pada tahun 1988. Kandungan FPN adalah seperti berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. (KPM, 1988) Pada tahun 1996 FPN telah disemak dan dimurnikan dan dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996 sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."
57 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

RANGKA KONSEPTUAL FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

Rajah 4.1: Rangka konseptual Falsafah Pendidikan Kebangsaan Bagaimanakah Rangka Konseptual Di Implimentasi? Pelaksanaannya boleh dilakukan secara: Interaksi semua pihak. Terancang secara teratur dan sistematik. Langsung menerusi sistem persekolahan. Penerapan menerusi proses pelaksanaan. Kolaborasi antara semua organisasi dan institusi. Gabungjalin antara pengetahuan, kemahiran, nilai dan bahasa. Tidak terancang menerusi teladan, amalan dan budaya sekolah. Tidak langsung menerusi amalan, peraturan dan budaya sekolah. Penyerapan menerusi aktiviti kurikulum, kokurikulum dan aktiviti sekolah.

HURAIAN KANDUNGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)


FPK menggambarkan hasrat negara untuk menghasilkan warganegara yang baik iaitu insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, sejahtera diri dan mampu menjaga keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Hasrat negara ini dijayakan melalui pendidikan yang merupakan proses yang berterusan. Selain daripada itu, FPK juga menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan yang dlaksanakan di negara ini.
58 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

1.

Pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku dalam diri seseorang bermula sejak dalam kandungan sehingga ke akhir hayat. Sepanjang tempoh sejak lahir hingga ke akhir hayat, pendidikan yang berlaku merupakan proses pemerolehan dan pemindahan secara berterusan melibatkan: Pengetahuan. Kemahiran. Nilai murni. Pendidikan berterusan melibatkan 3 peringkat iaitu Peringkat Awal, Peringkat Sekolah dan Peringkat Lepas Sekolah. Pada Peringkat Awal, pendidikan yang diperoleh adalah secara tidak formal yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek berikut: Pertuturan. Bimbingan agama. Asuhan budi pekerti. Perhubungan fizikal. Penjagaan kesihatan. Di rumah, seseorang kanak-kanak menerima pendidikan asas yang melibatkan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Sejak lahir, seseorang kanak-kanak dididik untuk makan, minum, bertutur, mengenali anggota badan, mengenali ahli keluarga, membersihkan diri, menguruskan diri dan sebagainya. Kanakkanak juga dididik oleh ibu bapa dan ahli keluarganya dari segi adab sopan dan budi pekerti seperti adab makan, adab bertutur, tingkah laku yang boleh dan tidak boleh diamalkan dan sebagainya. Pada peringkat awal ini juga, kanak-kanak menerima pendidikan asas semasa di tadika sebagai kesinambungan pendidikan yang diterima di rumah. Sebagai contoh, seseorang kanak-kanak diajar oleh ibu bapa serta ahli keluarganya untuk bertutur agar memahami dan dapat berkomunikasi menggunakan bahasa. Sepanjang di tadika, kanak-kanak terus belajar untuk berkomunikasi melaui didikan pengasuh atau guru pendidikan awal kanak-kanak. Semasa di tadika juga kanak-kanak belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan kanakkanak lain semasa belajar atau bermain serta pengasuh atau guru yang bukan dalam kalangan ahli keluarga mereka. Pada peringkat sekolah, murid-murid mendapat pendidikan formal yang melibatkan dua peringkat persekolahan iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada peringkat ini, penekanan adalah terhadap aspek-aspek berikut: Perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Penghayatan agama dan nilai murni. Perkembangan bakat dan potensi. Pembentukan jati diri. Proses pendidikan berterusan sehingga ke Peringkat Lepas Sekolah. Selepas alam persekolahan, pendidikan terus berlaku semasa seseorang melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi, di tempat kerja mahupun dalam komuniti. Selain daripada itu, pendidikan terus berlaku secara pembelajaran kendiri sama ada melalui media massa atau melalui internet. Pada Peringkat Lepas Sekolah, penekanan adalah terhadap: Peningkatan perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Penghayatan agama dan nilai murni. Perkembangan bakat dan potensi. Penyesuaian hidup.
59 ZAINI ABDULLAH 2011

Pendidikan Ialah Satu Usaha Berterusan

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] 2. Memperkembangkan Lagi Potensi Individu Apakah yang dimaksudkan dengan potensi? Potensi merupakan bakat, kebolehan atau keupayaan yang ada pada seseorang individu. Sejak lahir individu memiliki pelbagai keupayaan. Namun begitu, tidak semua bakat atau keupayaan dapat dilihat dengan jelas kerana sebahagiannya lagi adalah terpendam dalam diri individu. Sehubungan dengan itu, pendidikan berperanan memperkembangkan potensi murid optimum sehingga individu mencapai ke tahap cemerlang. Usaha ini memerlukan bakat yang ada pada setiap individu dicungkil dan dipertingkatkan secara berterusan dan hal ini bukanlah suatu usaha yang mudah sebaliknya perlu dirancang dan dilaksanakan secara teratur dan bersungguh-sungguh. Potensi individu dilihat dari empat aspek iaitu Intelek (IQ), Rohani (SQ), Emosi (EQ) dan Jasmani (PQ). Berikut dihuraikan empat potensi berkenaan seperti yang ditegaskan dalam FPK. i. Intelek Potensi intelek merupakan keupayaan mental iaitu yang berkaitan dengan akal dan daya fikir yang dimiliki oleh seseorang. Tidak dapat dinafikan, intelek merupakan unsur penting dalam perkembangan sesuatu bidang ilmu. Perkembangan potensi intelek adalah bagi memastikan seseorang itu memperoleh yang berikut: Mempunyai kemahiran asas 4M (Menulis, Membaca, Mengira dan Menaakul). Berfikir secara kreatif dan kritis. Mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu. Memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain. Dalam hal ini, perkembangan potensi intelek adalah merujuk kepada bidang ilmu yang bermanfaat di samping membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan manusia dan alam sekitar serta tidak bertentangan dengan agama. Pemikiran kreatif adalah ke arah melahirkan rakyat yang inovatif tetapi kritis dalam menjangkakan kesan dan akibat sesuatu pembaharuan kepada manusia sejagat dan alam agar sesuatu pembaharuan atau perubahan itu tidak membawa kepada kemudaratan dan kerosakan. ii. Rohani Potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan tuhan. Keteguhan rohani adalah penting bagi melahirkan individu yang murni akhlak dan insaf kepada Tuhan. Oleh itu, unsur rohani dikembangkan bagi membentuk individu seperti berikut: Membentuk akhlak mulia. Memupuk dan membina disiplin kendiri. Menyedari dan menginsafi tanggung jawab. Menyedari dan menginsafi adanya Tuhan. Menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan. iii. Emosi Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Pembangunan emosi dititik beratkan kerana emso mempengaruhi seseorang dalan tingkahlaku dan tindakannya. Dalam FPK, perkembangan emosi adalah bagi memastikan yang berikut: Perasaan tenang dan tingkahlaku terkawal. Memiliki semangat kekitaan dan perpaduan. Memiliki dan memupuk perasaan kasih saying. Menghargai serta menilai keindahan dan kesenian.
60 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] iv. Jasmani Potensi jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Ia berkaitan dengan kecergasan fizikal diri manusia. Perkembangan unsur jasmani adalah bagi memastikan seseorang individu berkeupayaan seperti yang berikut: Melakukan riadah. Menjaga kesihatan badan. Berusaha meningkatkan daya pengeluaran. Menggunakan tenaga fizikal untuk berdikari. Memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari. Menggunakan tenaga fizikal bagi kepentingan rakyat. Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan manipulative. Sebagai sebuah negara yang merdeka, keperluan terhadap tenaga manusia untuk membangunkan negara tidak dapat dinafikan. Adalah penting bagi rakyat Malaysia sihat, berkemahiran dan cergas tubuh badan agar dapat menjadi insan yang mampu melaksanakan apa sahaja tugas dan bidang yang diceburi. Sekiranya rakyat sesebuah negara tidak cergas serta tidak mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang yang diperlukan oleh negara, tentulah sukar bagi negara berkenaan maju dan membangun. Malaysia sebagai sebuah negara yang bakal menjadi negara maju pada tahun 2020 tentulah memerlukan rakyat yang cergas, sihat, memiliki kemahiran dan kepakaran untuk terus membangunkan negara dan bersaing di peringkat global.

3.

Perkembangan keempat-empat potensi iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani adalah bagi membolehkan penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai. Ilmu, kemahiran dan nilai diperlukan oleh manusia dalam memenuhi pelbagai keperluan kehidupannya, Oleh itu, perkembangan keempat-empatnya hendaklah dilakukan secara menyeluruh kerana kesemuanya adalah sama penting. Kesemua potensi juga hendaklah hubungkaitkan antara satu dengan yang lain dan dikembangkan secara bersepadu bukannya satu persatu. Perkembangan potensi-potensi ini adalah berpaksikan prinsip ketuhanan iaitu penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan.

Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh Dan Bersepadu

4.

Insan Yang Seimbang Dan Harmonis

Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. Dalam hal ini, ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya, bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi, bertingkah laku baik, tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin. Sebaliknya, seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia, tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. FPK jelas menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis; seterusnya membentuk keluarga, masyarakat dan negara yang aman dan damai.
61 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

5.

Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama Rukun Negara. Mempunyai kepercayaan beragama serta mematuhi dan mengamalkan segala perintah agama adalah penting dalam mengawal diri individu. Dalam FPK, pembangunan diri individu adalah berpaksikan ketuhanan iaitu: Mengakui wujudnya Pencipta. Mengikuti dan mengamalkan ajaran agama. Melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Mengakui manusia dan alam dijadikan oleh Pencipta. Meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan beragama. Menyedari bahawa manusia dijadikan untuk memakmurkan alam. Menyedari bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatannya. Mengetahui bahawa hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. Setiap individu perlu yakin wujudnya Pencipta yang mencipta manusia dan alam. Hukum dan fenomena alam hendaklah difahami dan dipatuhi agar kesejahteraan dan kemakmuran terpelihara. Manusia yang dijadikan oleh Pencipta adalah dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan mentadbir alam. Sekiranya amanah ini diabaikan boleh membawa kepada bencana dan malapetaka yang boleh mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran manusia dan alam.

Kepercayaan Dan Kepatuhan Kepada Tuhan

6.

Ilmu adalah kuasa. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia hendaklah sentiasa berusaha bukan sahaja mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi juga meningkat dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Namun, haruslah diingat bahawa ilmu pengetahuan yang diperoleh hendaklah digunakan ke arah kebaikan bukan sahaja kepada diri individu itu sendiri bahkan kepada orang lain di sekelilingnya, masyarakat dan negara. Ilmu pengetahuan yang disalahguna pasti membawa kepada kemudaratan dan kehancuran. Dalam FPK, usaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah bagi memastikan rakyat yang mempunyai ciri-ciri berikut: Gemar membaca. Berfikiran luas dan terbuka. Mencintai ilmu pengetahuan. Sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain. Meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bersifat statik. Perkembangan ilmu pengetahuan terus berlaku dengan pesat dari semasa ke semasa. Bagi membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, konsep pendidikan sepanjang hayat hendaklah menjadi amalan agar ilmu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang terus dikemaskini selari dengan perkembangan ilmu yang berlaku. Oleh itu, setiap individu tidak boleh berpuas hati denga ilmu yang ada padanya pada satu-satu ketika.

Warganegara Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan

7.

Seseorang yang berakhlak mulia merupakan orang yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, bertingkah laku baik, berdisiplin serta bersopan santun. Dalam FPK, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia yang dimaksudkan merangkumi aspek-aspek berikut:
62 ZAINI ABDULLAH 2011

Warganegara Malaysia Yang Berakhlak Mulia

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Yakin kepada nilai murni. Mengetahui nilai baik dan buruk. Menyedari kesan daripada perbuatan baik dan buruk. Mengamalkan perlakuan baik dan menghindari perlakuan buruk. Menghayati nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan. Rakyat Malaysia dituntut agar berakhlak mulia sesuai dengan amalan budaya ketimuran. Sifat ini jika dihayati dan diamalkan boleh menjadi perwatakan rakyat Malaysia yang baik.

8.

Warganegara Malaysia Yang Bertangungjawab

Pendidikan berperanan melahirkan rakyat Malaysia yang amanah, produktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Dalam FPK, ditegaskan bahawa pendidikan hendaklah melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab seperti berikut: Sentiasa mempertingkatkan daya pengeluaran. Mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah. Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah. Berusaha untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Menyedari tugas dan tanggungjawab mesti dilaksanakan dengan sempurna.

9.

Seseorang yang berketerampilan merupakan orang yang kompeten dan cekap dalam melaksanakan sesuatu kerja. Sehubungan dengan itu, pendidikan hendaklan dapat melahirkan rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan seperti yang ditekankan dalam FPK: Mempunyai kemahiran dalam menjalankan tugas. Melaksanakan tugas dengan cekap dan sempurna. Memiliki pengetahuan dan kelayakan yang sesuai dengan tugas. Dalam usaha menjadi negara maju menjelang tahun 2020, negara sangat memerlukan tenaga kerja yang berketerampilan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi terus membangunkan negara.

Warganegara Malaysia Yang Berketerampilan

10.

Kesejahteraan penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, kekayaan, kelulusan tinggi serta pangkat tidak menjamin kesejahteraan hidup seseorang. Seseorang itu bukan sahaja seharusnya mampu memiliki harta, berpendidikan dan berkelulusan tinggi tetapi juga kehidupan yang sejahtera, aman dan bahagia. Oleh itu, bagi mencapai kesejahteraan, seseorang itu haruslah: Mewujudkan perhubungan baik dengan orang lain. Fikiran yang waras, jiwa tenang dan badan yang sihat. Mempunyai daya ketahanan diri yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup.

Warganegara Malaysia Yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri

63 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

11.

Individu yang terdidik dengan sifat dan perwatakan yang unggul sudah pasti berkemampuan untuk membawa keluarga/ membina keluarga yang gembira, harmoni dan makmur. Keluarga seperti ini pastinya sihat dari segi mental, fizikal dan emosional. Secara keseluruhannya keluarga ini dirahmati oleh Tuhan. Dalam hal ini, pendidikan yang berkesan dapat melahirkan individu pelajar yang baik. Individu yang baik akan membantu mentransformasi keluarganya menjadi lebih baik sama ada dari segi mobiliti sosial mahupun mobiliti ekonomi. Jika individu itu membentuk keluarga, diyakini beliau mampu menjadikan keluarganya harmoni dan makmur.

Warganegara Malaysia Yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran Keluarga.

12.

Pendidikan sebagai suatu proses pemasyarakatan dan pembudayaan dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan makmur. Pendidikan dapat membina perpaduan antara kaum dan memunculkan perasaan kasih sayang antara anggota masyarakat, saling bertoleransi dan memupuk amalan hormat menghormati.

Warganegara Malaysia Yang Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran Masyarakat.

13.

Perpaduan adalah sangat penting bagi sebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat, dapat hidup dalam keadaan aman damai, tenteram dan harmoni. Keharmonian dan kemakmuran sesebuah negara dihasilkan oleh masyarakat yang harmoni dan makmur. Masyarakat yang harmoni dan makmur pula adalah berasaskan kepada keluarga yang harmoni dan makmur. Keadaan negara yang harmoni dan makmur dapat menjamin perkembangan ekonomi serta pembangunan negara dalam semua bidang. Sehubungan dengan itu, rakyat Malaysia perlu terlatih dan mahir dalam pelbagai bidang agar menjadi modal insan yang produktif dan inovatif. Kemahiran dan kecekapan dalam menggunakan teknologi juga perlu bagi meningkatkan produktiviti dan seterunya memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Dalam FPK, hal ini ditegaskan seperti berikut: Mengekalkan kestabilan negara. Memupuk keharmonian keluarga. Bersemangat patriotik dan cintakan negara. Mematuhi, mengekal dan mempertahankan perlembagaan. Menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara. Memajukan ekonomi bangsa dan negara dengan menggunakan sains dan teknologi. Memupuk kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan dan hormat-menghormati untuk perpaduan. Jelas bahawa pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu, tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap peringkat yang berkaitan dengan individu bermula dari keluarga dan seterusnya masyarakat serta negara. Justeru, rakyat Malaysia hendaklah berkebolehan dalam dalam pelbagai bidang ilmu dan kemahiran serta sentiasa rajin berusaha untuk meningkatkan kemajuan ekonomi keluarga. Rakyat Malaysia juga hendaklah mengamalkan sikap toleransi di antara satu sama lain, saling hormat menghormati dan berkerjasama bagi mencapai perpaduan, kesejahteraan dan kestabilan negara.
64 ZAINI ABDULLAH 2011

Warganegara Malaysia Yang Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran Negara.

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

KOMPONEN DAN PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)


Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dapat dilihat berdasarkan kepada tiga komponen iaitu bentuk pendidikan, proses pendidikan yang mesti dilaksanakan dan matlamat pendidikan yang mesti dicapai. Rajah 4.3 menunjukan aliran dan hubungan komponen tersebut. BENTUK PENDIDIKAN
Pendidikan adalah suatu proses

PROSES PENDIDIKAN
1. 2. 3. 4. 5. Mendidik sebagai satu usaha. Mendidik secara berterusan. Pengajaran ke arah mengembangkan lagi potensi murid. Pengajaran berfokus individu. Pengajaran dilaksanakan secara bersepadu & menyeluruh (Intelek,Rohani, Emosi, Jasmani). 6. Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. 7. Berpaksi ketuhanan.

KESAN DARI PENDIDIKAN


1. Membentuk insan cemerlang: berilmu, mahir, berakhlak. 2. Melahirkan warganegara gemilang: berbakti kepada keluarga, masyarakat & negara. 3. Mengangkat martabat bangsa yang terbilang

Dimensi Instrinsik (Diri individu)


Percaya & patuh kepada Tuhan Berilmu Berketerampilan Berakhlak Bertanggungjawab Sejahtera diri

Dimensi Ekstrinsik (Sumbangan individu)


Berupaya memberi sumbangan kepada kesejahteraan & kemakmuran (i) Keluarga (ii) Masyarakat (iii) Negara

Rajah 4.2: Hubungkait unsur dan elemen kandungan FPK Dalam aspek bentuk pendidikan, FPK mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan berbeza dengan falsafah pendidikan yang terdahulu. Walau bagaimanapun, FPK turut menerapkan unsur falsafah-falsafah terdahulu
65 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] seperti falsafah Islam, Barat dan Timur. Oleh sebab itu, FPK dikatakan bersifat dinamik dan fleksibel. Hal ini penting bagi memastikan sistem pendidikan negara sentiasa berkembang dan tidak ketinggalan dalam era globalisasi kini. Oleh itu, sememangnya wajar sekiranya sistem pendidikan negara sering mengalami perubahan bagi meningkatkan kualiti pendidikan ke tahap tinggi seiring dengan pembangunan negara. Dalam ciri yang kedua ialah aspek proses pendidikan, iaitu FPK menekankan konsep menyeluruh dan bersepadu. Hal ini kerana bagi memastikan pembelajaran dan pengajaran di institusi pendidikan tidak hanya tertumpu kepada aspek akademik semata-mata tetapi bakat dan potensi yang ada dalam setiap individu perlu dicungkil dibimbing dan diberi didikan secara yang optimum. Tambahan lagi, ramai individu yang berbakat akan bergiat aktif dalam aktiviti yang diadakan oleh institusi pendidikan untuk mengembangkan bakat yang ada dalam diri mereka. Keadaan ini menunjukkan bahawa FPK juga mementingkan ciri individu yang seimbang iaitu dari aspek akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dalam aspek matlamat pendidikan pula, FPK melakukan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi seseorang individu itu secara menyeluruh dan bersepadu. Tujuannya adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari pelbagai aspek sama ada aspek rohani, intelek, emosi ataupun jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu juga, bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berdisiplin, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa matlamat FPK meliputi pelbagai aspek agar semuanya seimbang.

BIDANG BIDANG KAJIAN DALAM FPK


Dalam FPK, terdapat empat bidang kajian yang difokuskan iaitu metafizik, epistemologi, aksiologi, dan logikal. Dalam bidang metafizik, FPK menekankan aspek intelektual dalam sistem pendidikan. Tujuan utama penekanan aspek ini ialah untuk melahirkan individu yang mampu berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan inovatif serta sentiasa berusaha untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu yang ada. Dengan cara ini juga seiring dengan matlamat FPK untuk melahirkan individu yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dalam semua bidang. i. Bidang metafizik: Penekanan terhadap aspek realiti, ketuhanan dan kesejagatan ke arah globalisasi, kemajuan dan kerohanian. ii. Bidang epistemologi: merangkumi kebenaran ataupun realiti dalam kehidupan di dunia sebenar. Ini menunjukkan bahawa FPK juga turut menitikberatkan pendidikan yang berteraskan kehidupan realiti manusia. Bidang aksiologi: menekankan kepada unsur nilai murni kehidupan yang penting dalam pembangunan seseorang individu. Nilai ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu nilai etika dan nilai estetika. Nilai etika ialah nilai yang melibatkan tingkah laku atau nilai moral yang terkandung dalam diri individu yang membolehkan pembangunan individu kea rah yang lebih maju dan baik. Justeru itu, apabila sistem pendidikan di negara ini cuba menerapkan nilai positif dalam kalangan individu, nescaya dapat melahirkan individu yang mempunyai akhlak yang baik dan jati diri yang tinggi. Nilai estetika pula melibatkan kesenian atau kecantikkan, iaitu individu yang memiliki sahsiah yang seimbang dari segala aspek. Bidang Logik:, FPK ini dikatakn bersifat rasional kerana matlamat FPK ini mampu direalisasikan selagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan menjalankan tanggungjawab masing66 ZAINI ABDULLAH 2011

iii.

iv.

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] masing dengan baik. Bidang ini juga berkait rapat dengan ketiga-tiga bidang FPK yang lain kerana bidang-bidang tersebut adalah berlandaskan kepada bidang logikal.

Kurikulum Lepasan Menengah Kurikulum Sekolah Menengah* Kurikulum Sekolah Rendah* Kurikulum Prasekolah
* Melibatkan Kurikulum Pendidikan Khas

Rajah 4.3: Cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan

HUBUNGAN ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Rajah 4.4: Hubungan antara Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan sistem pendidikan Malaysia Dalam perkembangan pendidikan Malaysia FPK merupakan dokumen yang mempunyai agenda besar kepada negara. Apa yang hendak dicapai oleh negara pada masa depan terpapar secara tersurat dan tersirat di dalam FPK. Pendidikan secara berterusan berkaitan dengan sistem pendidikan yang dibina. Pelaksanaan pendidikan pula bergantung
67 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] kepada struktur pendidikan yang disediakan. Pengisian pendidikan pula terkandung di dalam kurikulum yang dibentuk. Keberkesanan pendidikan berganting kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan dan kejayaan pelaksanaan pula terletak pada profesionalisme keguruan. Kejayaan menghadapi cabaran tersebut akan membolehkan pendidikan negara mampu keluar dari kepompong komuniti setempat kepada komuniti antarabangsa.

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN FPK


Matmalat yang terkandung dalam FPK hanya boleh dicapai menerusi penglibatan dan komitmen para guru yang menjadi pelaksana. Sebagai guru umumnya terlalu banyak beban tugas yang terpaksa dilakukan yang di luar bidang keutamaan yang menyebabkan halangan kepada guru untuk menjadi pendidik yang baik. Hal ini diperkatakan oleh Pullias dan Young (1968) dalam bukunya A teacher is many thing. Secara Ringkas, peranan guru dalam melaksanakan FPK boleh dikategorikan kepada lima komponen yang saling berkaitan di antara satu sama lain seperti yang digambarkan menerusi Rajah 4.5.

Rajah 4.5: Peranan guru dalam pelaksanaan FPK

i.

ii.

iii.

Komponen Ketuhanan: Guru perlu memikul amanah bahawa kerjaya sebagai pendidik itu merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Amanah kepada guru ini datangnya dari sesama manusia (ibu bapa, masyarakat dan kerajaan) dan amanah kepada Tuhan. Guru perlu menjadikan kerjaya keguruan itu sebagai suatu ibadah yang memberikan sumber rezeki dalam kehidupan. Guru perlu sentiasa bersyukur dan melipatgandakan usaha untuk memberikan didikan yang terbaik dan sempurna sebagaimana yang diamanahkan. Dalam mendidik, bentuklah akhlak para pelajar untuk menjadi insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Komponen Profesional: Guru yang profesional adalah guru yang tahu apa yang mesti dilakukan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dapat menjadikan pelajar-pelajarnya beroleh kejayaan dalam hidup dan dapat memberikan ilmu yang terbaik. Dengan itu guru perlu menjadi orang sentiasa lapar kepada ilmu dan sentiasa berasa bodoh dengan perubahan dan sentiasa tahu mencari penyelesaian. Komponen Pengajaran: Pengajaran melibatkan pelbagai kemahiran, pengetahuan, bahasa dan nilai yang saling bergabung untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Guru perlu menguasai perkara tersebut dan berkebolehan untuk menterjemahkan ke dalam amalan yang berkesan.
68

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Kemahiran mengajar, komunikasi dan pengendalian teknologi adalah perkara yang diutamakan. Manakala pengetahuan secara mendalam, meluas dan terkini terhadap konten, pedagogi khusus dan am, kurikulum, pelajar, konteks dan matlamat pendidikan adalah penting. Komponen Perundingan: Guru adalah pemimpin, pembimbing dan pendorong untuk mempastikan tiada pelajar yang tertinggal di belakang. Guru perlu bertindak sebagai perunding yang cekap terhadap murid, ibu bapa, rakan sejawat dan pihak atasan yang lain. Sebagai perunding, peranan guru ialah mempastikan tiada masalah atau halangan dalam mempastikan murid berjaya. Komponen Penyelidikan: Guru mesti sentiasa mendahului era dengan sentiasa memperbaiki diri bagi meningkatkan tahap profesinalisme. Untuk itu penyelidikan adalah perkara yang perlu dilakukan oleh guru dalam konteks amalannya dalam bilik darjah.

iv.

v.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN MATLAMAT NEGARA

Rajah 4.6: Hubungkait antara FPK dan matlamat negara.

RUMUSAN
Berdasarkan pernyataan FPK, dapatlah dirumuskan bahawa proses pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Justeru itu, kesan akhir pendidikan adalah untuk pembangunan diri insan secara menyeluruh dan seimbang agar menjadi individu, ahli keluarga, ahli masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti ke arah keluarga, masyarakat dan negara yang aman damai dan bersatu padu. Semua pihak perlu menggembling tenaga untuk mempastilah apa yang terkandung di dalam FPK difahami, dihayati dan seterusnya diamalkan dalam konteks pendidikan sama ada secara formal tidak formal.
69 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

5
PENGENALAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI ASAS KEPADA PEMBENTUKAN KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

Apakah rupa wajah insan yang bakal menjadi warganegara Malaysia pada masa depan? Bagaimanakah pendidikan dapat menghasilkan insan yang dihasratkan? Pepatah ada mengatakan Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Jika pembuatan kuih memerlukan acuan, apatah lagi pembinaan insan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan hanyalah pernyataan yang dituliskan dalam dua ayat dan mengandungi 69 patah perkataan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjadi satu slogan paparan untuk dirujuk sebagaimana Rukun Negara. Ia mati jika tidak ada siapa yang mahu menghidupkannya. Ia tidak hidup jika sekadar di muatkan di dalam Buku Rekod Mengajar, mural di dinding sekolah atau sekadar dibingkaikan cantik menghiasi pejabat-pejabat sekolah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan mesti hidup bersama jiwa pendidikan dan para pengamalnya. Daripada sekadar dokumen pernyataan, ia mesti diterjemahkan ke bentuk amalan. Ia mesti ada bersama urat nadi para pendidik ketika berdiri, berjalan, duduk, makan, baring dan tidur. Selain mengandungi makna yang tersurat, Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga mengandungi makna yang tersirat yang perlu difahami. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bagaimanakah sistem pendidikan perlu dioperasikan dan martabat guru ditingkatkan menerusi ayat pertama Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Di dalam ayat kedua pula dinyatakan rupa wajah warganegara Malaysia pada masa depan, Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara . Masa depan negara bergantung kepada penterjemahan Falsafah Pendidikan kebangsaan menerusi pengisian tentang perkara apakah yang rakyat Malaysia perlu miliki untuk menjadi warganegara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Dan segala perkara yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibendung dan diterjemahkan menerusi kurikulum kebangsaan.

BAGAIMANAKAH MANUSIA DAN KURIKULUM BERTEMU?


Manusia merupakan makhluk sempurna yang unik, hebat dan cemerlang. Kesempurnaan manusia terletak pada kebolehan berfikir. Berfikir mengupayakan manusia menghasilkan sesuatu yang baru untuk kegunaan diri dan kepentingan masyarakat. Dari berfikir terbinalah ilmu hasil adunan pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya yang diamalkan. Ilmu yang dibina diperoleh dari tiga sumber utama iaitu ilmu yang dipelajari sama ada dari ahli keluarga terdekat, ataupun menerusi pendidikan yang dipelajari di sekolah-sekolah. Ilmu juga boleh dibina menerusi penglibatan langsung dalam sesuatu perkara & aktiviti.
70 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Penglibatan tersebut memberikan pengalaman baru yang akhirnya membentuk ilmu. Contohnya catatan pengembaraan/ perjalanan Ibnu Khaldun menyebabkan beliau dikenali sebagai bapa sosiologi Islam. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Sejak lahir, manusia sudah dibekalkan dengan pengetahuan. Hal ini kerana perkembangan otak manusia sudah sempurna ketika di dalam kandungan lagi. Janin di dalam kandungan sudah mengenali pelbagai jenis bunyi dan memahami perubahan suhu. Oleh itu semua pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya disusun untuk diwariskan dari satu generasi ke satu generasi bagi membentuk ilmu yang lebih sempurna. Kandungan ilmu itu membentuk konten dan proses pula penterjemahannya. Hubungkait antara manusia dan ilmu tersebut dapat dilihat menerusi Rajah 5.1.
ILMU

PENGETAHUAN KEMAHIRAN NILAI

Dipelajari

Dibina

Sedia ada

Belajar

Pengalaman KONTEN & PROSES Kembangkan lagi

Lahir Bakat/potensi

KURIKULUM

Rajah 5.1: Perolehan ilmu

KONSEP DAN PENGERTIAN KURIKULUM


Falsafah menetapkan matlamat, pendidikan merupakan proses dan pengisiannya adalah kurikulum. Kurikulum mengandungi ilmu untuk diwariskan yang meliputi pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya. Sebenarnya usaha mendefinisikan kurikulum telah berlaku sekian lama, bersama-sama munculnya istilah kurikulum itu sendiri. Pelbagai tokoh dan ilmuan memberikan definisi yang berbeza-beza dari segi penggunaan istilah, maksud, kategori, skop dan lapangan. Tahukah anda dari manakah perkataan kurikulum muncul dalam pendidikan? Perkataan kurikulum sebenarnya diambil dari bahasa Inggeris iaitu curriculum. Manakala perkataan curriculum pula terbit dari perkataan Latin iaitu curir yang bererti pelari dan curere yang bererti laluan/ tempat berpacu. Hal ini bermakna kurikulum pada asalnya berkaitan dengan lapangan lumba kuda yang mana pelumba yang
71 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] mengawal akan memacu kudanya dari awal hingga akhir mengikut laluan yang telah ditetapkan. Laluan tersebut kemudiannya digunakan dalam konteks pendidikan sebagai: Jurusan/program/aliran pengajian yang diikuti. Ruang tempat di mana pengajaran dan pembelajaran berlaku. Dalam bahasa Arab, kurikulum disebut minhaj atau manhaj yang terbit dari kata dasar anhaja. Ia bermaksud jurusan, bidang atau fakulti. Keadaan tersebut memberikan maksud yang lebih tepat dalam konteks kurikulum. Pada zaman Romawi, istilah kurikulum yang dikaitkan dengan arena perlumbaan sangat mudah untuk dimengertikan. Hal ini berbeza dalam bidang pendidikan kerana kurikulum membentuk satu disiplin ilmu yang sukar untuk diperjelaskan maksudnya. Adalah sukar untuk menetapkan garis sempadan ilmu kurikulum dengan ilmu-ilmu lain. Bagaimanakah kita dapat memisahkan pengertian kurikulum dengan mata pelajaran, isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan penilaian? Dalam konteks pendidikan di Malaysia, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memainkan peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan kurikulum kebangsaan. Di sekolah pula Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (dipengerusikan oleh Pengetuan/Guru Besar dan dianggotai oleh Penolong Kanan Kurikulum, Ketua Jabatan dan Ketua Panitia) memainkan peranan penting dalam merancang dan melaksanakan pelan tindakan ke arah peningkatan pencapaian dalam bidang akademik para pelajar. Bagi guru mata pelajaran, kurikulum dimengertikan sebagai mata pelajaran yang diajar berpandukan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) yang didasarkan kepada Sukatan Pelajaran yang dibekalkan oleh KPM. Dokumen tersebut perlu ada dalam Buku Rekod Pengajaran guru-guru yang perlu dikemaskinikan setiap masa. Kepada murid-murid pula, pengertian kurikulum itu sebagai apa sahaja ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kepada mereka di sekolah. Apa yang jelas, berlaku kesukaran untuk memahami apakah sebenarnya yang dimaksudkan kurikulum? Bukan pelajar dan guru sahaja yang berhadapan dengan masalah tersebut tetapi juga melibatkan masyarakat dan para sarjana yang diakui ketokohannya dalam ilmu masing-masing. Mereka tidak dapat memberikan satu takrif yang tepat tentang kurikulum. Masing-masing cuba memberikan pengertian dan tafsiran yang berbeza mengikut keilmuan dan tanggapan masing-masing. Olivia (1992) menggelar kepelbagaian definisi kurikulum yang ada seumpama sekumpulan orang buta mengenali gajah, masing-masing mempunyai interpretasi sendiri. Sebagai contoh, berikut dikemukakan definisi oleh beberapa tokoh dalam tempoh satu abad (1900 2000). Cuba anda buat perbandingan setiap satunya dan kenalpasti apakah persamaan dan perbezaannya?

Jadual 5.1: Definisi kurikulum terpilih (1900 2010)


Nama Bagley, W. C. Dewey, J. Tahun 1907 1916 Definisi Kurikulum The curriculum is a storehouse of organized race experience, conserved (until) needed in constructive solution of new and untried problems. education consists primarily in transmission through communication .. As societies become more complex in structure and resources, the need of formal or international teaching and learning increases. Kategori Experience Experience

72 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


Bobbit, J.F. 1918 Curriculum is "that series of things which children and youth must do and experience by way of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life; and to be in all respects what adults should be" "Curriculum is all of the experiences children have under the guidance of teachers The curriculum should include grammar, reading, rhetoric and logic, and mathematic, and in addition at the secondary level introduce the great books of the western world. real curriculum development is individual. It is also multiple in the sense that there are teachers and separate children there will be a curriculum for each child. the content of instruction without reference to instructional ways of mean. those experience of the child which the school in the way utilizes or attempts to influence. The curriculum (is a design made) by all those who are most intimately concerned with the activities of the life of the children while they are in school a curriculum must be a flexible as life and living. It cannot be made beforehand and given to pupils and teacher to install. (Also, it) represent those learning each child select, accept, and incorporates into himself to act with, in, and upon in subsequent experiences. the total experience with which the school deals in educating young people. stream of guided activities that constitutes the life of young people and their elders. learning takes place through experiences the learner has .. learning experience is not the same as the content with which a course deals (The curriculum consists of) .. all of the learning of students which is planned by a directed by the school to attain its educational goal. all learning experience under the direction of the school. a sequence of potential experiences .. set up in school for the purpose of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting. those learning experiences that are fundamental for all learners because they derive from (1) our common, individual drives and need, and (2) our civic our social needs as participating members of democratic society. All the activities that are provided for students by the school constitutes its curriculum. dibentuk oleh kumpulan social untuk mendidik pengalaman anak-anak mereka di sekolah. dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang akan diajar. "Curriculum consists of all the means of instruction used by the Experience

Caswell, H.L. & Campbell, D. Hutchins, R.M. Harris, P. E. Morrison, H.C. Lee, D. & Lee, M Hopkins, L.T.

1935 1936 1937 1940 1940 1941

Experience Subject matter Experience Content Experience Experience

Giles, H.H., McCutchen, S.P. & Zechiel, A.N. Rugg, H. Tyler, R.

1942

Experience

1947 1949

Experience Educational goal

Krug, E.A. Smith, B.O., Stanley, W.O., Shore, J.H. Faunce, R.B. & Bossing, N.L. Alberty, H. Beauchamp, G.

1950

Experience

1951

1953 1956 & 1968 1957

Activities Experience & Content

Krug

73 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


school to provide opportunities for student learning experiences leading to desired learning outcomes" The curriculum should consist entirely of knowledge which comes from the disciplines (while) education should be conceived as guided recapitulation of the processes of inquiry which gave rise to the fruitful bodies of organized knowledge comprising the established disciplines. A curriculum is a plan for learning: therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of a curriculum. A curriculum consists of all those learning intended for a student or group of students. mode of teaching are not, strictly speaking, a part of the curriculum (which) consists primarily of certain kind of content organized into categories oh instruction. Curriculum is "those planning endeavors which take place prior to instruction" Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan. (The curriculum is) all learning opportunities provided by school. a plan for providing sets of learning opportunities to achieve broad educational goals and related specific objectives for an identifiable population served by single school centre. Curriculum is all of the planned experiences provided by the school to assist the pupils in attaining the designated learning outcomes to the best of their abilities. The curriculum in the narrow sense, (consisted of) the subjects studied . The planned experiences offered to the learner under the guidance of the school. Curriculum is a structured series of intended learning outcomes. Curriculum prescribes (or at least anticipates) the results of instruction. It does not prescribe the means to be used in achieving the results Curriculum embodies "all of the teaching-learning experiences guided and directed by the school.

Phenix, P. H.

1962

Objective

Taba, H. Goodlad, J. I. Broudy, H.S., Othanel, B. & Burnett, J.R. Macdonald Inlow, G.M. (US) Saylor, J.G. & Alexander, W.M Neagley & Evan (US) The Plowden Report (British) Wheeler, D.K. Johnson, M. (US) Harnack Brubacher Henchey

1962 1963 1964 1965 1966 1966 & 1974 1967 1967 1967 1967

Plan for learning Objective Content

Objective Learning opportunities

Subject Planned experiences Intended learning outcomes

1968 1969 1969

Teachinglearning experiences The ground which pupil and teacher cover to reach the goal or Objective of objective of education education Curriculum is "the underlying plan of communication" while Plan of instruction is "the substance and form of communication" between communication teachers and students. all planned for which the school is responsible. Learning outcome Kurikulum harus mengandungi matlamat, objektif, isi kandungan, Pengalaman proses, sumber dan cara penilaian semua pengalaman pembelajaran. pembelajaran yang telah dirancangkan untuk murid-murid di dalam 74

Popham, W.J. & Baker, E.L. Robinson, A.S.

1970 1971

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


dan di luar sekolah. Curriculum is "a written document". Satu program yang mengandungi aktiviti pembelajaran yang disusun oleh guru-guru untuk murid-murid di sekolahnya. the planned and guided learning experiences and intended learning outcome, formulated through the systematic reconstruction of knowledge and experiences under the auspices of the school, for the learners continuous and willful growth in personal-social competence. A curriculum is an attempt to communicate the essential principles and features of an educational proposal in such a form that it is open to critical scrutiny and capable of effective translation into practice. Curriculum is "the educational program of the school" with attention to the following elements: (1) program of studies, (2) program of experiences, (3) program of services, and (4) the hidden curriculum. Curriculum is the substance of the school program. It is the content pupils are expected to learn. The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding, develop skills, and alter attitudes, appreciations, and values under the auspices of that school. The curriculum of a school, or a course, or a classroom can be conceived of as a series of planned events that are intended to have educational consequences for one or more students. Curriculum is "that reconstruction of knowledge and experience systematically developed under the auspices of the school (or university), to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience" "The curriculum is all of the experiences that individual learners have in a program of education whose purpose is to achieve broad goals and related specific objectives, which is planned in terms of a framework of theory and research or past and present professional practice Semua kesempatan pembelajaran yang dirancang oleh guru-guru untuk murid-muridnya di sekolahnya. Curriculum is "a plan or program of all experiences which the learner encounters under the direction of the school" The learning experiences of students, in so far as they are expressed or anticipated in goals and objectives, plans and designs for learning and the implementation of these plans and designs in school environment. Pilihan daripada berbagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat, nilai dan aspek khusus sesuatu budaya yang hendak di sampaikan kepada pelajar. The curriculum is the plans made for guiding learning in schools, usually represented in retrievable documents of several levels of generality, and actualization of those plans in the classroom, as

Beauchamp & Beauchamp Hirst, P. Tanner, D. & Tanner, L.

1973 1974 1975

Stenhouse, L. Oliver Orlosky, D.E. & Smith, B.O. Doll, R.C.

1975 1977 1978 1978

written document Program pembelajaran Learning experiences and intended learning outcome Attempt to communicate Educational program Content Content and process Planned events Reconstruction of knowledge and experience Experience

Eisner, E. Tanner, D. & Tanner, L. Hass.

1979 1980

1980

Nicholl & Nicholl Oliva, P.F. Skilbeck, M.

1980 1982 1984

Pembelajaran yang dirancang Plan or program learning experiences Unsur budaya Schools plan

Burtonword Glatthorn, A.

1986 1987

75 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


experienced by the learners and a recorded by an observer; those experiences take place in a learning environment which also influences what is learned. A program of activities (by teachers and pupils) designed so that pupils will attain so far as possible certain educational and other schooling ends or objectives The curriculum is a goal or set of values, which are activated through a development process culminating in classroom experiences for students. The degree to which those experiences are a true representation of the envisioned goal or goals ia a direct function of the effectiveness of the curriculum development efforts. The sum of the learning activities and experiences a student has under the auspices or directions of the school.

Grundy Wiles,J. & Bondi, J.

1987 1987

Activities Goal or set of values

Finch & Crunkilton Razali Arof (Malaysia) Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan (Malaysia) Mohd Daud Hamzah (Malaysia) Print, M. (Australia)

1989 1991 1992

Learning activities and experiences Semua kegiatan pembelajaran formal dan terancang yang dijalankan Aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pembelajaran yang dirancang Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk Pengalaman pelajar-pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. pembelajaran yang dirancang Unsur budaya/ ilmu pengetahuan yang dikenalpasti dengan harapan Unsur budaya untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. All the planned opportunities offered to learners by the educational institution and the experiences learners encounter when the curriculum is implemented. This include those activities that educators have devised for learners which are invariably represented in the form of written document and the process whereby teachers make decisions to implement those activities given instruction with context variables such as learners, resources, teachers and learning environment. Kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Currculum is not process .. A more precise view of curriculum and the common understanding of curriculum among lay people is that it is what is through in school or what is intended to be learned to be learned. It does not refer to what is to be done in school or what is to happen in the learning process. Curriculum represent a set of intentions, a set of intended learning outcome. A program of courses to be taken in pursuit of a degree or other objective. Planned opportunities

1993 1993

Akta Pendidikan 1996 (Malaysia)

1996

Program pendidikan

Posner, G.J. & Rudnitsky, A.N.

1997

Intentions & intended learning outcome

Northeast Texas Network Consortium (NTNC)

2002

76 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


Wojtczak, A. Coles, C. 2002 2003 An educational plan that spells out which goals and objectives should be achieved, which topics should be covered and which methods are to be used for learning, teaching and evaluation. A curriculum is more than a list of topics to be covered by an educational programme, for which the more commonly accepted word is a syllabus. A curriculum is first of all a policy statement about a piece of education, and secondly an indication as to the ways in which that policy is to be realised through a programme of action. In practice, though, a curriculum is more than even this; it is useful to think of it as being much wider. As a working definition of a curriculum I would say that it is the sum of all the activities, experiences and learning opportunities for which an institution (such as the Society) or a teacher (such as a faculty member) takes responsibility either deliberately or by default. I advocate the definition of curriculum that supports a complex network of physical, social and intellectual conditions that shape and reinforce the behavior of individuals, and takes in consideration the individual's perceptions and interpretations of the environment in order to reinforce the learning objectives and to facilitate the evaluation procedures. Curriculum means two things: (i) the range of courses from which students choose what subject matters to study, and (ii) a specific learning program. In the latter case, the curriculum collectively describes the teaching, learning, and assessment materials available for a given course of study. Read more: http://www.answers.com/topic/curriculum#ixzz1V55lCJwf Objective Sum of all the activities, experiences and learning opportunities

The EduQnA.com

2007

Learning objectives

Kelly, A.V.

2009

Range of courses & learning program

Dengan merujuk kepada definisi kurikulum yang dikemukakan, dapatkah anda membuat rumusan tentangnya?

SKOP DAN KATEGORI KURIKULUM


Walaupun kurikulum mempunyai senarai definisi yang berbeza tetapi kita masih mampu untuk menyusunnya mengikut skop dan kategori. Terdapat ciri-ciri persamaan dan perbezaan bagi setiap satu definisi yang dikemukakan. 1. Tyler (1949) menjelaskan bahawa sesuatu kurikulum yang sempurna mestilah dapat menyelesaikan empat persoalan berikut: Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh negara/ sekolah? ( Matlamat) Bagaimanakah pengalaman pembelajaran yang sesuai dapat dipilih bagi mencapai tujuan pendidikan? (Kandungan) Bagaimanakah pengalaman pembelajaran boleh disusun untuk kegunaan pengajaran yang berkesan? (Kaedah) Bagaimanakah keberkesanan pengalaman pembelajaran boleh dinilai? ( Penilaian)
77 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] 2. Taba, H. (1962) menjelaskan bahawa semua kurikulum mestilah mengandungi empat kategori berikut: Pernyataan tujuan dan objektif yang spesifik. (Objektif) Pemilihan dan penyusunan isi kandungan. (Kandungan) Pola pengajaran dan pembelajaran. (Kaedah) Penilaian hasil pembelajaran. (Penilaian) Beauchamp (1968), menyatakan kurikulum mestilah mengandungi empat kategori berikut: Pernyataan tujuan pendidikan berasaskan aspirasi masyarakat yang hendak dicapai menerusi sekolah. Objektif dan penyusunan isi kandungan untuk setiap mata pelajaran. Panduan penggunaan kurikulum untuk guru-guru. Skema penilaian untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian objekif dan matlamatnya. Oliva (1982 & 1997) telah mengkategorikan definisi kurikulum berasaskan pegangan falsafah kepada tiga belas seperti berikut: Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah Kurikulum ialah satu set mata pelajaran Kurikulum ialah isi kandungan mata pelajaran Kurikulum ialah program-program pengajian Kurikulum ialah suatu set bahan Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif pencapaian Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku dalam sekolah, termasuk aktiviti kelas tambahan, bimbingan dan hubungan interpersonal Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah Kurikulum ialah setiap perkara yang dirancang oleh pengelola sekolah Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah Kurikulum ialah apa yang dialami oleh setiap individu pelajar sebagai hasil persekolahan. Mohd Daud Hamzah (1993) mengkategorikan kurikulum kepada tujuh iaitu: Kurikulum sebagai usaha Kurikulum sebagai objektif Kurikulum sebagai suatu rancangan Kurikulum sebagai suatu pengalaman Kurikulum sebagai Isi mata pelajaran Kurikulum sebagai pembinaan insan Kurikulum sebagai unsur kebudayaan
78 ZAINI ABDULLAH 2011

3.

4.

5.

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] 6. Razali Arof (1996) membahagikan kurikulum kepada tiga kategori & skop: i. Kurikulum sebagai suatu yang luas dan besar: segala jenis pembelajaran yang dipelajari oleh murid-murid di mana-mana sahaja di dalam kawasan sekolah sama ada pembelajaran ini dirancang oleh pihak sekolah atau tidak. ii. Kurikulum sebagai aktiviti terancang di sekolah: segala aktiviti pembelajaran yang telah dirancang oleh pihak sekolah untuk dipelajari oleh murid di dalam kawasan sekolah. iii. Kurikulum sebagai aktiviti terancang di bilik darjah: segala aktiviti pembelajaran yang telah dirancang oleh guru-guru untuk dipelajari oleh murid-murid di dalam bilik darjah. Doll (1996) membahagikan kurikulum kepada empat kategori: Pendidikan formal dan tidak formal Apa yang dipelajari oleh murid (isi kandungan). Bagaimana mempelajari isi kandungan (proses). Bentuk outcome (pengetahuan, kefahaman, kemahiran, sikap, penghargaan dan nilai). Yusup Hashim (2000) membahagikan definisi kurikulum kepada dua skop: i. Skop definisi yang luas/umum: Kurikulum sebagai sistem Kurikulum sebagai pengalaman Kurikulum sebagai bidang kajian Kurikulum sebagai mata pelajaran ii. Skop definisi yang kecil/spesifik: Kurikulum sebagai tujuan Kurikulum sebagai hasilan Kurikulum sebagai strategi Kurikulum sebagai konteks Kurikulum sebagai kandungan Kurikulum sebagai satu rancangan

7.

8.

9.

Marsh & Willis (2003) telah mengkategorikan definisi kurikulum kepada lapan iaitu: Definition 1: Curriculum is such permanent subjects as grammar, reading, logic, rhetoric, mathematics, and the greatest books of the Western world that best embody essential knowledge. Definition 2: Curriculum is those subjects that are most useful for living in contemporary society. Definition 3: Curriculum is all planned learnings for which the school is responsible. Definition 4: Curriculum is all the experiences learners have under the guidance of the school. Definition 5: Curriculum is the totality of learning experiences provided to students so that they can attain general skills and knowledge at a variety of learning sites.
79

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Definition 6: Curriculum is what the student constructs from working with the computer and its various networks, such as the Internet. Definition 7: Curriculum is the questioning of authority and the searching for complex views of human situations. Definition 8: Curriculum is all the experiences that learners have in the course of living.

Dapatlah dirumuskan bahawa definisi kurikulum yang ada mencakupi kandungan mata pelajaran yang perlu diajarkan kepada murid, kaedah yang berkesan untuk menyampaikan akan yang menjadi kandungan mata pelajaran dan penilaian terhadap sejauhmanakah apa yang diajar kepada murid benar-benar telah dikuasai. Bagi mempastikan kurikulum berjaya dilaksanakan aspek perancangan merupakan intipati kejayaan. Kurikulum mestilah dirancang dan didokumenkan dalam bentuk maklumat dan prosedur pelaksanaan. Perancangan bermula dari peringkat mengadakan silibus hinggalah kepada peringkat implimentasinya di dalam bilik darjah meneruis Rancangan Pengajaran Harian. Tanpa perancangan sebenarnya guru sudah merancang untuk gagal. Perancangan perlu disokong dengan matlamat/ objektif yang jelas dan kebolehcapaiannya adalah tinggi. Jika perancangan yang dibuat begitu baik tetapi matlamatnya tidak jelas, maka guru yang melaksanakannya sudah pasti merasa kabur dan keliru terhadap hala tuju yang hendak dicapai. Kurikulum hanyalah dokumen jika tidak dilaksanakan menerusi pendekatan, kaedah, strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Isi kandungan mesti diketahui, difahami dan dihayati oleh murid-murid. Penyampaian ilmu, nilai dan budaya inilah dikenali sebagai proses penterjemahan terhadap perkara yang dirancang ke arah mencapai matlamat. Hasil dari apa yang dirancang dan proses yang dilaksanakan adalah kemenjadian insan mengikut apa yang dihasratkan. Hubungan elemen dan komponen yang terdapat di dalam kurikulum tersebut dapat dilihat menerusi Rajah 5.2.
KANDUNGAN

KAEDAH

PENILAIAN

Rajah 5.2: Kategori dan skop kurikulum

80 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

MENGAPA MALAYSIA MENGGUNAKAN KURIKULUM KEBANGSAAN?

Rajah 5.3: Kurikulum kebangsaan dan pelaksanaannya.

STRUKTUR DAN PRINSIP KURIKULUM KEBANGSAAN

Rajah 5.4: Struktur dan prinsip kurikulum kebangsaan


81 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Bagaimanakah Kurikulum Kebangsaan Berperanan Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan?

Sumber: Adaptasi dari Musa Daia (1993).

Rajah 5.5: Kurikulum sebagai wahana menterjemah FPK

PENTERJEMAHAN FPK MENERUSI AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Rajah 5.6: Penterjemahan FPK menerusi pengoperasian kurikulum


82 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Apakah jenis kurikulum kebangsaan yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia? i. Kurikulum Pra Sekolah Kebangsaan ditukar kepada Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan. ii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ditukar kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai 2010. iii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) ditukar kepada Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) mulai 2012 iv. Kurikulum Pendidikan Khas.

KBSR DAN KSSR KE ARAH MENTERJEMAH HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Usaha mentranformasi kurikulum kebangsaan sudah bermula sejak 2007 apabila Kementerian Pelajaran mengambil inisiatif bagi menyediakan rakyat dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan menerusi system pendidikan kebangsaan bagi mengupayakan pembangunan potensi individu secara menyeluruh, bersepadu dan berimbang. Dalam usaha melaksanakan tranformasi ini, beberapa faktor perlu diberi pertimbangan: Organisasi Kajian literatur Kandungan kurikulum Penilaian prestasi murid Input daripada stake holder Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum persekolahan sedia ada Resolusi konvensyen kurikulum 2007 Penandaarasan dengan kurikulum negara maju Bermula tahun 2011, KSSR diperkenalkan dan mengisi proses tranformasi oleh KPM bagi memastikan sistem pelajaran Malaysia setanding dengan piawaian antarabangsa. Kurikulum baru ini diharapkan berupaya mencorak dan membentuk generasi yang memenuhi tuntutan FPK bagi menjamin kejayaan Negara menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri pada tahun 2020. Generasi yang bukan sahaja maju dari segi kebendaan tetapi juga tinggi akal budinya dan kukuh jati dirinya. Serentak dengan tranformasi kurikulum kebangsaan yang berlaku, sistem pentaksiran juga mengalami tranformasi. Pentaaksiran baru ini tidak lagi bergantung kepada peperiksaan berpusat sematamata tetapi merangkumi pencapaian murid-murid secara total dan holistik. Penilaian bukan sahaja melalui peperiksaan berpusat yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia tetapi juga menerusi cerapan yang dijalankan di peringkat sekolah oleh guru-guru dan beberapa pihak lain yang diiktiraf. Jelasnya, pentaksiran yang lebih komprehensif ini diharapkan dapat mengukur secara lebih tepat dalam usaha mengenalpasti pencapaian sebenar seseorang murid dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani ketika dibangku sekolah. Kementerian Pelajaran sentiasa proaktif bagi memastikan KSSR berjalan sebagaimana yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan. Beberapa siri pemantauan dan pemerhatian pelaksanaannya turut dijalankan. Menerusi pemantauan berterusan sepanjang 6 bulan pertama tahun 2011 dalam kalangan murid-murid Tahun Satu di seluruh negara, KPM mendapati perjalanan pelaksanaanya telah berjaya memenuhi keperluan seperti yang dihasratkan. Pemantauan juga bertujuan
83 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] mendapatkan maklumbalas dalam kalangan pentadbir, guru, murid dan ibubapa mengenai keberkesanannya. Dari segi pelaksanaan, majoriti guru besar dan guru-guru telah mamahami reka bentuk KSSR yang berasaskan enam tunjang utama dan penggunaan Dokumen Standard Kurikulum (Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran) sebagai bahan kurikulum menggantikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Mereka mampu menjelaskan fungsi KSSR yang memberi fokus terhadap 4 kemahiran iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul (4M). Kemahiran menaakul perlu diajar selari keperluan untuk menyediakan murid dengan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Pentadbir dan guru-guru juga mendapat kefahaman yang jelas mengenai elemen-elemen yang terdapat di dalam KSSR yang dirujuk sebagai nilai tambah kepada Elemen Merentas Kurikulum: keusahawanan, kreativiti dan inovasi dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Sejajar untuk mempastikan kelancaran pelaksanaan KSSR, KPM telah menyediakan seramai 2,205 Jurulatih Utama (JU) yang bertanggungjawab melatih guru Tahun Satu di seluruh negara. Pihak pentadbir sekolah berkeyakinan bahawa pelaksanaan KSSR dapat diterima baik dalam kalangan guru serta mampu menterjemahkan standard kandungan dan pembelajaran dengan berkesan. Fleksibiliti yang diberi membolehkan guru-guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih menarik mengikut kreativiti masing-masing. Pendekatan modular yang diterapkan dalam KSSR berupaya membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang dan murid dapat mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru-guru disaran menggunakan pendekatan didik-hibur yang berpusatkan kepada murid agar menjadikan suasana pembelajaran menjadi sangat menyeronokkan. KSSR akan menimbulkan minat kepada murid untuk belajar. Pendekatan didikhibur yang digunakan dapat menjadi dorongan untuk murid terlibat aktif dalam setiap waktu pembelajaran selain menyerlahkan semangat kerjasama dan menghayati nilai-nilai murni ketika melakukan aktiviti kelas. Rumusannya KPM mengharapkan menerusi pelaksanaan KSSR mampu memperbaharui kurikulum sedia ada serta memastikan ia relevan dengan keperluan pendidikan semasa. KSSR juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan bagi mencapai objektif untuk melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi sebagaimana yang dimatlamatkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM) KE ARAH MENTERJEMAH FPK


KBSM telah diperkenalkan pada tahun 1988 dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1989. Pembentukan KBSM berasaskan daripada perakuan-perakuan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Perakuan 58, 59, 61 dan 62 menekankan bahawa pembentukan KBSM berlandaskan perkara-perkara berikut: i. Kesinambungan dari KBSR. ii. Pendidikan umum yang merangkumi pendidikan vokasional dalam bidang elektif yang terdiri dari bidang akademik dan jurusan vokasional sahaja. iii. Pendidikan seumur hidup di mana rancangan KBSM membekalkan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas untuk meneruskan pendidikan secara berterusan seumur hidup.
84 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Matlamat KBSM

KBSM digubal, dibentuk dan dilaksanakan bagi mencapai objektif-objektif berikut: i. menyediakan pendidikan umum untuk semua pada peringkat sekolah menengah. ii. memberi penekanan kepada elemen kesepaduan unsur-unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani. iii. membolehkan para pelajar memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pelbagai disiplin. iv. melahirkan para pelajar yang mempunyai akhlak, moral dan etika yang tinggi. v. membantu para pelajar membina asas yang kukuh bagi pendidikan seumur hidup. vi. meningkatkan penguasaan bahasa Melayu.

Konsep KBSM
Konsep bersepadu dalam KBSM ditakrifkan sebagai penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni menerusi pendekatan integrasi dan penyerapan semua mata pelajaran KBSM. Pendekatan ini dapat dicapai menerusi kaedah-kaedah berikut: i. Kesepaduan pengetahuan, kemahiran, nilai dan bahasa dalam semua mata pelajaran. ii. Kesepaduan pengalaman dan teknik pembelajaran di antara mata pelajaran. iii. Kesepaduan antara teori dan praktik. iv. Kesepaduan antara pengalaman pembelajaran di dalam bilik darjah dengan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah termasuk alam persekitaran dan pengalaman hidup harian.

Prinsip KBSM

Prinsip-prinsip KBSM dirancang berasaskan kepada konsep KBSM yang dibincangkan di atas. Prinsipprinsip digariskan seperti berikut: i. Kesinambungan pendidikan peringkat KBSR iaitu menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M dan perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh. ii. Program pendidikan umum yang disediakan wajib diikuti oleh semua murid-murid supaya mereka memperoleh pengetahuan yang seimbang. iii. Semua mata pelajaranKBSM hendaklah mengandungi unsur-unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani. iv. Nilai-nilai murni hendaklah diterapkan secara menyeluruh dalam setiap mata pelajaran KBSM. Nilai-nilai tersebut juga perlu dipupuk secara khusus kepada murid-murid beragama Islam menerusi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan murid-murid bukan beragama Islam menerusi mata pelajaran Pendidikan Moral. Pendekatan sebegini dinamakan Nilai -nilai murni merentas kurikulum. v. Program penggunaan bahasa Melayu hendaklah diperkukuhkan menerusi mata pelajaran bahasa Melayu dan dalam semua mata pelajaran bukan bahasa. Pendekatan sebegini dikenali sebagai Bahasa Melayu merentas kurikulum. vi. Sebagai prinsip pendidikan seumur hidup, KBSM memberi tumpuan ke arah memupuk nilai dan sikap positif murid-murid bagi menguasai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka berkebolehan untuk berusaha mencari pengetahuan sepanjang hayat.

Ciri-Ciri KBSM

KBSM dirancang dan dilaksanakan bercirikan kesinambungan tiga bidang utama yang terdapat di dalam KBSR: (i) Komunikasi (meliputi bahasa dan Matematik). (ii) Manusia (meliputi aspek agama, moral, sains dan kemasyarakatan. (iii)Perkembangan diri (meliputi Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni dan aktiviti
85 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] kokurikulum). Bagi mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran tiga bidang tersebut, pelbagai pembaharuan diperkenalkan. Hal ini termasuk thoughtful learning sebagai teras pengajaran dan pembelajaran. Konsep ini dapat membina ciri-ciri cintakan pengetahuan dan mengembangkan daya fikir murid-murid selaras dengan matlamat pembelajaran seumur hidup. Selain itu penerapan nilai-nilai murni merentas kurikulum dan pemupukan semangat patriotism dapat membantu membangunkan sahsiah muridmurid. Dalam bidang komunikasi pula, penggunaan bahasa Melayu merentas kurikulum bertujuan untuk memahirkan murid-murid berkomunikasi dengan cekap dan bertutur bahasa Melayu dengan berkesan. Proses komunikasi yang cekap dan berkesan hendaklah diterapkan dalam proses memperoleh pengetahuan dan perhubungan seharian. Penguasaan bahasa-bahasa antarabangsa khususnya bahasa Inggeris hendaklah diperkukuhkan dalam diri murid-murid sebagai persediaan untuk memahirkan diri dalam bidang ICT.

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran KBSM

Kemahiran berfikir merupakan proses perkembangan dan peningkatan intelek murid-murid. Kemahiran ini diberi penekanan penting dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran KBSM. Pencapaian objektif ini bergantung kepada penggunaan strategi yang sesuai. Murid-murid hendaklah memainkan peranan utama dalam proses perkembangan intelek mereka supaya mereka Berjaya menguasai kemahiran berfikir. Dalam hal ini strategi pemusatan murid perlu diterapkan. Peranan guru ialah bertindak sebagai perancang dan pemudah cara bagi membimbing murid-murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Bagi mendorong murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran KBSM, kaedah dan teknik yang diterapkan ialah kaedah kumpulan, perbincangan, peny elesaian masalah, main peranan, inkuiri penemuan, penyoalan permainan, simulasi dan percambahan idea. Kaedah dan teknik ini dapat melahirkan murid-murid yang mampu menjana pengetahuan dan berkebolehan untuk mencetuskan idea yang bernas dan rasional.

Rajah 5.7: Model Operasi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)


86 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

RUMUSAN
Pendidikan yang berkesan mestilah mempunyai hala tuju yang jelas dan bagaimana pelaksanaan dapat dioperasikan. FPK memberikan panduan bagaimana pendidikan negara mesti beroperasi mengikut bentuk dan proses-proses yang ditentukan ke arah matlamat yang hendak dicapai. Matlamat yang dihasratkan hanya boleh dicapai apabila kurikulum yang dibangunkan bersifat sempurna dan kebolehcapaian yang tinggi. Kurikulum kebangsaan memberikan kelebihan dari segi perancangan, pelaksanaan, kawalan, agihan dan penilaian kerana bersifat senteralisasi. Kurikulum kebangsaan mencakupi pendidikan pada semua peringkat iaitu pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, lepas sekolah menengah dan pendidikan khas. Kurikulum bersifat dinamik dan fleksibel untuk disesusikan dengan keadaan semasa yang sentiasa berubah. KSSR merupakan kurikulum terkini bagi menggantikan KBSR yang diharapkan dapat meningkatkan standard pencapaian pelajar yang mencakupi 4M (menulis, membaca, mengira dan menaakul). Manakala KBSM merupakan kurikulum untuk mengembangkan potensi pelajar dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan individu yang dapat member sumbangan kepada kesejahteraan dan keharmonian keluarga, masyarakat dan negara.

87 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

6
PENGENALAN

PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM: MEREALISASIKAN HASRAT FPK MENERUSI SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN

Kota Rom tidak tegak dalam satu hari. Sejarah telah membuktikan bahawa pendidikan telah berjaya membina dan mengekalkan tamadun sesuatu bangsa dan menjamin keutuhan sesuatu empayar sebagaimana kegemilagan empayar Rom, keagungan kerajaan Islam Abbasyiah dan kemasyhuran Dinasti Meng yang dicapai menerusi penguasaan perlbagai disiplin ilmu yang menjangkau ilmu sains dan teknologi. Oleh itu sumbangan pendidikan sebagai wadah yang menentukan perkembangan, kemajuan dan kemakmuran sesebuah negara tidak boleh dinafikan. Sebagai pendidikan yang unggul dan cemerlang, seseorang guru itu mestilah berkeupayaan membuat penterjemahan dan pentaksiran terhadap kurikulum dan matlamat pendidikan. Guru dalam semua disiplin ilmu bertanggungjawab mengemudi kurikulum kebangsaan pada peringkat pra sekolah, sekolah rendah dan menengah. Kurikulum tersebut perlu diterjemahkan secara khusus untuk diolah kepada unit-unit yang lebih spesifik dengan objektif yang jelas, pemilihan kaedah yang berkesan, aplikasi bahan yang efektif penilaian yang tepat. Hal ini dilaksanakan menerusi perancangan yang sistematik dalam dua bentuk iaitu Rancangan Pengajaran Tahunan dan Rancangan Pengajaran Harian berpandukan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran serta Buku Panduan Kurikulum Standard yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

KURIKULUM KEBANGSAAN DAN KURIKULUM SEKOLAH 1. Kurikulum Kebangsaan

Akta Pendidikan 1996 telah memberikan pengertian kurikulum kebangsaan sebagai suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Kurikulum kebangsaan merupakan kurikulum yang diseragamkan dan ditadbirurus secara top down. Hal ini kerana bidang pendidikan formal di Malaysia terletak di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, maka segala urusan yang berkaitan dengannya turut berbentuk berpusat termasuklah kurikulum. Kurikulum secara berpusat dilaksanakan adalah disebabkan faktor-faktor berikut: Keadilan untuk semua murid. Perancangan yang menyeluruh. Pemantauan yang komprehensif. Pengurusan kurikulum yang sempurna.
88 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Keseragaman untuk semua sekolah dan murid. Peruntukan kewangan yang mudak dikendalikan. Kurikulum kebangsaan turut dikenali sebagai kurikulum ideal atau kurikulum rasmi. Kurikulum ideal merupakan kurikulum yang yang telah sempurna dibentuk oleh FPK yang mengandungi ciri-ciri ideal dari segi matlamat, pelaksanaan dan penilaian. Kurikulum tersebut kemudiannya diangkat sebagai kurikulum rasmi negara setelah diterima untuk dilaksanakan secara menyeluruh di semua sekolah di Malaysia. Kurikulum kebangsaan terbahagi kepada dua kumpulan utama iaitu (i) Kurikulum formal (ii) Kurikulum tidak formal. Kurikulum formal yang juga dikenali sebagai kurikulum akademik, mengandungi mata pelajaran dari empat komponen iaitu bahasa, kemanusiaan, sains dan vokasional. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) membekalkan Pukal Kurikulum, Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Mata Pelajaran sebagai panduan kepada guru-guru mentafsir dan menterjemahkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi Kurikulum Standard Standard Sekolah Rendah (KSSR) guru dibekalkan dengan buku Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran sebagai bahan kurikulum menggantikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. KPM juga membekalkan buku teks sebagai rujukan utama kepada guru-guru dan murid-murid. Kurikulum tidak formal pula mengandungi kurikulum aktiviti ko kurikulum dan kurikulum tersembunyi. Aktiviti kurikulum merupakan salah satu komponen dalam kurikulum kebangsaan kerana KPM meletakkannya sebagai syarat wajib kepada setiap pelajar menganggotai mana-mana kelab, persatuan atau unit beruniform. KPM juga telah membuat dasar 1 murid 1 sukan untuk memberi peluang kepada setiap murid terlibat dalam satu jenis sukan yang diminati. KPM dan KPT juga telah meletakkan syarat bahawa penglibatan dalam aktiviti ko kurikulum akan memberi sumbangan 10 peratus kepada kemasukan ke sekolah berasrama penuh dan IPT.

2.

Kurikulum Sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia (1988) telah mendefinisikan kurikulum sebagai segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum sekolah boleh dibahagikan kepada dua bahagian: i. Bahagian yang meliputi sukatan pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala kegiatan pengajaran dan pembelajaran. ii. Bahagian yang meliputi kegiatan pendidikan luar bilik darjah (kokurikulum) seperti kegiatan sukan, persatuan, pasukan pakaian seragam dan lain-lain. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, kurikulum sekolah merujuk kepada penawaran mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan oleh pihak sekolah untuk murid-murid di sekolah berkenaan. Bilangan mata pelajaran yang ada dikelompokkan kepada tiga yang utama iaitu mata pelajaran teras, mata pelajaran elektif dan mata pelajaran tambahan. Semua murid wajib mempelajari mata pelajaran dalam kumpulan teras tetapi mereka boleh memilih untuk mempelajari mana-mana mata pelajaran dari kumpulan elektif. Untuk kumpulan tambahan pula, ia membabitkan tambahan bagi mata pelajaran bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa Iban. Perbezaan penawaran mata pelajaran ini sangat ketara pada peringkat sekolah menengah. Perkara ini disebabkan faktor kemanusiaan dan faktor fizikal. Faktor kemanusiaan mencakupi guru yang terlatih dalam opsyen tiada/tidak mencukupi dan Bilangan murid yang tidak mencukupi. Manakala faktor fizikal meliputi prasarana tidak mencukupi/ tiada dan peralatan tidak mencukupi/ tiada.
89 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Bagi kurikulum sekolah, guru-guru mempunyai autonomi untuk merancang, melaksana dan menilai kurikulum yang dilaksanakan. Guru boleh mengolah kandungan kurikulum mengikut kesesuaian dan keselesaannya ke dalam bentuk Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pengajaran Harian. Guru juga boleh memilih dan menggunakan apa-apa bentuk kaedah dan bahan yang dirasakan sesuai dan berkesan. Selain itu guru boleh menggunakan sebarang bentuk penilaian dan alat ujian untuk menilai keberkesanan pengajarannya. Selain dari kurikulum formal, kurikulum tidak formal juga merupakan komponen dalam kurikulum sekolah. Kurikulum tidak formal mencakupi penekanan terhadap ko kurikulum yang juga berbeza mengikut sekolah. Sekolah boleh menawarkan sebarang bentuk aktiviti ko kurikulum jika mempunyai kepakaran, tempat dan kemudahan. Keadaan ini selari dengan saranan KPM agar setiap sekolah adalah sekolah berwatak. Setiap sekolah dikenali kerana watak yang menjadi identity sekolah tertentu. Contohnya Sekolah Sultanan Asma (Kedah) dan Sekolah Tun Fatimah (Johor) dikenali pada pringkat dunia kerana pancaragam. Satu lagi komponen di dalam kurikulum tidak formal di sekolah ialah kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi juga dikenali sebagai kurikulum tidak nyata. Kurikulum tersembunyi dikatakan lebih mempengaruhi matlamat pendidikan, khususnya terhadap aspek kemahiran, nilai dan budaya. Kurikulum tersembunyi tidak mempunyai ciri-ciri khusus tetapi ia berlaku melalui perancangan dan tanpa dirancang. Kurikulum tersembunyi dirancang kerana pelaksanaannya dilakukan secara sedar oleh pihak sekolah dan guru-guru. Contohnya perlantikan pengawas sekolah. Pengawas dilantik dari kalangan murid-murid yang terpilih kerana mempunyai bakat kepimpinan, sahsiah yang baik dan tahap akademik yang cemerlang. Setiap aktiviti dalam badan pengawas sekolah dirancang oleh pihak sekolah untuk membantu mengembangkan potensi murid tersebut dari segi kepimpinannya. Harapannya nanti akan lahir dari pengawas-pengawas ini seorang pemimpin negara yang berwibawa. Bagi kurikulum tersembunyi yang tidak dirancang, ia melibatkan nilai-nilai dalaman yang terdapat dalam diri murid-murid itu sendiri. Contohnya penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan permainan. Melalui bersukan/ bermain semangat perpaduan, bertoleransi, bekerjasama, tolong menolong, hormatmenghormati akan muncul dengan sendirinya. Pemain bola sepak akan gembira dan berpelukan antara satu sama lain (walaupun dari kaum yang berbeza) apabila jaringan gol ke pihak lawan dapat dilakukan. Untuk menjaringkan gol tersebut setiap pemain memainkan peranan untuk bekerjasama antara satu sama lain. Setiap pemain dalam apa posisi akan saling menyokong untuk membantu penyerang menghasilkan gol kemenangan. Bolehkah nilai seperti itu terbentuk di tempat lain? Dalam konteks Malaysia kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah sebenarnya berada pada landasan yang sama tetapi pada peringkat yang berbeza. Pada peringkat pusat, kurikulum kebangsaan adalah menefestasi terhadap apa yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Manakala pada peringkat sekolah, kurikulum merupakan pelaksanaan terhadap apa yang telah dibentuk pada peringkat pusat. Segala apa yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan diterjemahkan melalui berbagai aktiviti yang dilakukan oleh guru-guru bersama murid-muridnya sama ada di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Hubungan di antara kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah dapat dilihat menerusi Rajah 6.1.

90 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Rasmi Teras Elektif Tambahan Sains Bahasa Vokasional Kemanusiaan Kurikulum Akademik

Kurikulum Pra Sekolah Kurikulum Sekolah Rendah Kurikulum Sekolah Menengah Kurikulum Pendidikan Khas Kurikulum Lepas Menengah Kurikulum Sebenar

KURIKULUM SEKOLAH

Kurikulum Formal Kurikulum Tidak Formal

Kurikulum Tersembunyi Ko Kurikulum

Rajah 6.1: Penterjemahan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah

PERANAN KURIKULUM KEBANGSAAN i. Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979:


Melahirkan tenaga kerja mahir Penyebaran ilmu pengetahuan Perkembangan individu secara menyeluruh Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni Pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu padu

ii.

Akta Pendidikan 1996:


Patriotisme Multiliterasi Multiculture Keagamaan Alam sekitar Akhlak & moral Kepenggunaan Sains & teknologi Pengantarabangsaan Pendidikan sepanjang hayat
91

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

PENTERJEMAHAN KURIKULUM KEBANGSAAN


Penterjemahan kurikulum kebangsaan merupakan satu siri proses yang melibatkan empat komponen yang berantai.

Rajah 6.2: Rangka konsep penterjemahan kurikulum

1.

Asas Pertimbangan Pembinaan Kurikulum Kebangsaan


i. Pembangunan Negara Ekonomi Perpaduan Sosio budaya Sains & teknologi Teknologi maklumat Perkembangan Individu Perkembangan insan. Perkembangan warganegara. Teori Pembelajaran Teori behaviorisme. Teori kognitivisme. Teori konstruktivisme. Teori pelbagai kecerdasan (IQ, EQ, SQ & PQ). Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan suatu usaha berterusan. Pendidikan ke arah mengembangkan potensi murid. Pendidikan untuk perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu (intelek, rohani, emosi & jasmani). Pendidikan demi pembangunkan murid secara seimbang dan harmonis. Pendidikan berpaksi kepada ketuhanan. Pendidikan untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat dan keluarga.
92

ii.

iii.

iv.

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] v. Empat Rukun Pendidikan (UNESCO) Belajar untuk menjadi insan berilmu. Belajar untuk menjadi insan berkemahiran. Belajar untuk menjadi insan yang lebih sempurna. Belajar untuk dapat hidup bersama bermasyarakat.

2.

Peringkat Pelaksanaan Kurikulum


i. Komponen Mata Pelajaran Wajib Kumpulan mata pelajaran teras. Kmpulan mata pelajaran elektif. Kumpulan mata pelajaran tambahan.

ii. Program-Program Khas: Pemupukan patriotisme. Pendidikan alam sekitar. Program khas orang asli. Pendidikan kepenggunaan. Program sekolah ke kerjaya. Pendidikan kesihatan keluarga. Pendidikan pencegahan dadah. Program komputer dalam pendidikan.

3.

Amalan Kurikulum Bilik Darjah


i. Strategi Pengajaran & Pembelajaran Penyerapan. Penulisan genre. Inkuiri penemuan. Kemahiran generik. Kajian masa depan. Penggabungjalinan. Pembelajaran bestari. Pembelajaran masteri. Kemahiran proses sains. Pengayaan & pemulihan. Pembelajaran kontekstual. Aspek merentas kurikulum. Sistem pembelajaran intergratif. Pembelajaran yang menyeronokkan. Kesepaduan pengetahuan & amalan. Kemahiran berfikir secara kreatif & kritis. Pembelajaran bagaimana hendak belajar.
93

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] ii. Penilaian Prestasi & Pencapaian Pentaksiran secara berpusat. Pentaksiran secara berterusan. Pentaksiran berasaskan sekolah.

4.

Hasil Pelaksanaan Kurikulum


i. Pembangunan Insan (individu) Berinovatif Pekerja berilmu Berakhlak mulia Hidup bermasyarakat Beretika & berbudaya Berdaya tahan/jati diri Bersemangat patriotik Berfikiran kreatif & kritis Menghargai alam sekitar Celik teknologi maklumat Berkemahiran dan berketrampilan Pembangunan Negara Guna tenaga penuh Rakyat yang bersatu Penyertaan demokrasi tulen Kemajuan ekonomi, sosial dan politik Negara yang stabil, aman dan makmur Warganegara yang cemerlang, gemilang & terbilang

ii.

PENTERJEMAHAN KURIKULUM MENERUSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Rajah 6.3: Penterjemahan kurikulum kebangsaan ke dalam amalan pengajaran & pembelajaran

94 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KURIKULUM

MATLAMAT KURIKULUM i. ii. iii. iv. v. Kembangkan potensi pelajar Asas untuk pengetahuan lanjutan. Melahirkan insan yang sempurna (JERI) Membentuk warganegara yang dapat memberi sumbangan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Menjadikan pelajar yang boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah harian. Rajah 6.4 Matlamat dan objektif kurikulum DOMAIN OBJEKTIF KURIKULUM

KURIKULUM

Rajah 6.5: Domain objektif kurikulum & pengajaran


95 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Domain Objektif Kognitif (Taksonomi Bloom)

Rajah 6.6: Objektif bagi domain domain kognitif

Domain Objektif Afektif


3. Menilai (komitmen & penilaian) 4. Mengorganisasi (kesepaduan & penyusunan) 5. Perwatakan (Tindakan, amalan dan aplikasi)

1. Menerima (kesedaran & menerima)

2. Bertindakbalas (Penyertaan & perlakuan baru)

Rajah 6.7: Objektif bagi domain afektif Tahap Definisi Contoh Kata Kerja : : : : Menerima (A1) Menyedari adanya sesuatu perkara yang berlaku dipersekitarannya. Murid-murid hadir dan mendengar pembentangan tentang isu-isu alam sekitar. Terima, ambil tahu, sedar, dengar, perasan, beri perhatian dan sebagainya.
96 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Tahap Definisi Contoh Kata Kerja Tahap Definisi Contoh Kata Kerja Tahap Definisi Contoh Kata Kerja Tahap Definisi Contoh Kata Kerja : Bertindakbalas (A2) : Murid-murid menunjukkan tingkahlaku yang baru hasil dari pengalaman mereka. Mereka gembira dengan penyertaannya. : Murid-murid mencari maklumat lanjut melalui bertanya, buku rujukan, internet, program televisyen dan sumber-sumber lain. Setuju, bantu, bebas menjawab, ambil berat, patuh, suka rela, melibatkan diri, menyumbangkan, kerjasama dan sebagainya. : Menilai (A3) : Murid-murid menunjukkan kesediaan untuk terlibat dan memberikan komitmen, menilai apa perkara yang mereka terlibat. : Murid-murid cuba memujuk orang lain untuk mengambil tahu tentang isu-isu alam sekitar. : Amalkan, pilih, komitmen, keinginan, inisiatif, menyatakan dan sebagainya : Mengorganisasi (A4) : Murid-murid mensepadukan nilai baru yang diterima ke dalam set nilai-nilai, sikap atau kepercayaan dan membentuk ranking bagi keseluruhan set nilai-nilai yang dipegang. : Murid-murid mula memberikan komitmen jangka panjang dalam isu-isu alam sekitar seperti menganggotai kumpulan pencinta alam sekitar. : Sesuaikan, ubahsuai, aturkan, imbangkan, klasifikasikan, konsepsualisasikan, formulakan, group, rank dan sebagainya : Perwatakan (A5) : Bertindak secara konsisten terhadap nilai baru. Secara dalaman, murid-murid dapat menyusun nilai-nilai ke dalam sistem dan boleh mengaplikasikan nilai tersebut sebagai falsafah hidup mereka kepada peringkat yang lebih luas. : Murid-murid mengamalkan konsep hijau dalam hidup mereka melalui menghindar dari menggunakan beg plastik, menghindar dari membeli barang-barang yang tidak mesra alam dan sebagainya. : Ambil tindakan, pertahankan, pengaruhi, justifikasi perlakuan, kekalkan, berikan sokongan dan sebagainya.

97 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Domain Objektif Psikomotor


Domain Psikomotor
Naturalisasi Artikulasi Ketelitian Memanipulasi Meniru

Menyebatikan apa yang telah dipelajari Melaksanakan tugas dengan cekap Melakukan sesuatu dengan teliti Mengaplikasi apa yang dipelajari Memerhati dan meniru

Rajah 6.8: Objektif bagi domain psikomotor

Bagaimanakah Objektif/ Hasil Pembelajaran Di Nyatakan?


Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyatakan objektif adalah: fokuskan kepada pelajar. menggunakan perubahan tingkah laku pelajar sebagai rujukan. Objektif/ hasil pembelajaran perlu ditulis dengan menggunakan format ' ABCD' sebagaimana yang disarankan oleh Mager: i. Audiens (Pelajar) Siapakah audiens anda? ii. Behaviour (Tingkah laku) Apa yang anda mahu mereka lakukan? iii. Condition (Situasi) Apakah perubahan tingkah laku pelajar yang anda mahukan? iv. Degree (Tahap) Sejauh mana pengetahuan & kemahiran yang dipelajari telah dikuasai pelajar? Contoh: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. menamakan mengikut susunan sultan-sultan yang memerintah Melaka dengan tepat. iii. Membincangan 4 faktor penting yang menyebabkan kejatuhan Melaka. Audiens Pelajar Pelajar Behaviour Menamakan mengikut susunan Membincangkan Condition Sultan-sultan yang memerintah Melaka. Faktor penting yang menyebabkan kejatuhan Melaka. Degree Dengan tepat 4

98 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Kriteria Menulis Objektif Pengajaran

Rajah 6.9: Kriteria objektif kurikulum dan pengajaran

DIMENSI PENYUSUNAN KURIKULUM


1. 2. Dimensi Menegak : Penyusunan kandungan mata pelajaran mengikut tahap pertumbuhan usia dan keupayaan mental pelajar. Dimensi Mendatar: Penyusunan kandungan mata pelajaran secara menyeluruh, bersepadu dan berimbang.

Kesinambungan

Turutan

Skop

Integrasi Rajah 6.10: Penyusunan kurikulum

Imbangan

99 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

PENTERJEMAHAN KURIKULUM SEKOLAH KEPADA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Analisis Kurikulum 1. Falsafah . 2. Rasional 3. Objektif 4. Kandungan 1. Bahan 2. Pengetahuan & Kemahiran Guru 1. Rancangan Pengajaran 2. Susunan Bilik Darjah 3. Bahan Bantu Pengajaran 4. Teknik Pengajaran 5. Aktiviti sokongan (pengayaan & pemulihan 1. Kesan Pembelajaran 2. Kesan Bahan/ alatan 3. Prestasi Murid 1. Rancangan Pengajaran 2. Bahan & Alatan 3. Strategi & Teknik P & P 1. Isi Pelajaran 2. Susunan Pengalaman 3. Strategi & Teknik 4. Kawalan Bilik Darjah 1. Isi Kandungan 2. Bilik Darjah 3. Aktiviti P & P 4. Penyerapan 5. Masa

Tentukan Keperluan Kurikulum Konteks Pengajaran Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Semakan Semula

Rajah 6.11: Penterjemahan kurikulum kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Apa Yang Diajar ?

Pendidikan bertujuan untuk menginsankan manusia dan bukannya membina orang-orang. Untuk itu pengisian pendidikan perlu memasukan ke dalam diri pelajar dengan ilmu bagi membolehkan mereka tahu dan sedar tentang perkara yang dilakukan. Berkemahiran untuk membolehkan mereka menjadi warganegara yang berketerampilan. Mengupayakan para pelajar memiliki nilai-nilai selaku makhluk berfikir dan berakhlak, tahu membezakan yang mana baik dan buruk. Seterusnya menjadi seorang yang mempunyai keluhuran budi dan berdaya usaha dalam konteks budaya timur yang berlandaskan kehidupan berbangsa dan beragama. Ilmu, kemahiran, nilai dan budaya digarap dalam bentuk bersepadu, menyeluruh dan seimbang ke dalam Rajah 6.11: Kandungan kurikulum kurikulum yang dibina. Di bahu gurulah terpikulnya amanah ini agar terlaksanalah matlamat pendidikan sebagaimana pantun: Memburu di padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru kepalang ajar, pastikan murid kembang menjadi.
100 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Rajah 6.13: Dokumen tentang kriteria kandungan pengajaran

TRANFORMASI SUKATAN PELAJARAN KEPADA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) Minggu/ tarikh 1 Tajuk/ Topik Hasil Pembelajaran/ Objektif/ Huraian Kandungan Konsep Kemahiran Nilai

42

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Langkah & Masa Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penilaian Penutup Refleksi
101 ZAINI ABDULLAH 2011

Isi Pelajaran/ Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan (Nilai/ ABM/ KBKK)

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kandungan Kandungan: Fakta Konsep Generalisasi: i. Prinsip ii. Teori iii. Hukum Kaedah Pembelajaran masteri Pembelajaran inkuiri Pembelajaran discovery Pelbagai kecerdasan Pembelajaran koperatif Pembelajaran induktif Pembelajaran deduktif Pembelajaran kontekstual Dan sebagainya Penilaian Formatif Sumatif Berasaskan sekolah Autentik Holistic

JADUAL SPESIFIKASI KANDUNGAN (JSU) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru mestilah dapat menyampaikan pengetahuan kandungan dalam keadaan yang paling mudah untuk difahami oleh pelajar. Kandungan mata pelajaran telah direka bentuk secara khusus dengan menggabungkan elemen urutan, kesinambungan, skop, imbangan dan kesepaduan. Oleh itu sebagai guru yang profesional, kepekaan terhadap fakta, konsep, prinsip, teori dan generalisasi sangat membantu dalam merangka perancangan pengajaran yang hendak dilaksanakan. Jadual 6.1: Contoh Jadual Spesifikasi Kandungan bagi mata pelajaran Geografi Fizikal Tingkatan 4
Topik Geografi Fizikal: Gerakan Jisim Fakta Gerakan jisim berlaku kerana permukaan yang curan dan terdedah kepada agen hakisan Konsep Gerakan jisim, kecuraman cerun, agen hakisan, graviti Prinsip Semakin curam cerun maka semakin cepat kadar gerakan jisim. Semakin curam cerun maka semakin tinggi tarikan graviti. Air adalah agen pelincir dan melonggarkan struktur tanah. Teori Tarikan Graviti Generalisasi Kejadian tanah runtuh kerana cerun yang semakin curam. Gerakan jisim dipesatkan dengan terdedahnya tanah kepada agen hakisan seperti hujan.

102 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

SUKATAN PELAJARAN & HURAIAN KANDUNGAN PELAJARAN KURIKULUM KEBANGSAAN Sukatan Pelajaran (SP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP)
Dokumen tentang suatu penyataan mengenai perkara yang mesti diajar kepada murid di sekolah sepanjang tahun persekolahan. Dokumen perincian kepadan SP mengikut unit-unit kecil mata pelajaran yang perlu dimuatkan untuk proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap persekolahan. Mengandungi FPK, matlamat, objektif dan skop sesuatu mata pelajaran

Mengandungi FPK, matlamat, objektif mata pelajaran mengikut tahap persekolahan, organisasi kandungan, kemahiran, nilai dan sebagainya.

Sukatan Pelajaran (SP) yang digunakan mesti diluluskan oleh Menteri Pelajaran.

MENTERJEMAHKAN KURIKULUM KEPADA UNIT-UNIT PENGAJARAN


MATA PELAJARAN

Unit 1

Unit 2

Tajuk 1 P P P

Tajuk 2 P P

Tajuk 3 P P P P

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Rajah 6.14: Penterjemahan kurikulum kepada unit-unit pengajaran

103 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Mentejemahkan Kurikulum Menerusi Sukatan Pelajaran Kepada Rancangan Pengajaran Tahunan & Harian
KURIKULUM (Pra Sekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Pendidikan Khas) Mata Pelajaran Unit 1 Unit 2
Rancangan Pengajaran Tahunan Rancangan Pengajaran Harian

Sukatan Pelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran

Tajuk 1 P P

Tajuk 2 P P P P

Tajuk 3 P P P

Hasil Pembelajaran: Senarai pernyataan pencapaian secara hirarki tentang pengetahuan, kemahiran, kebolehan, sikap yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikut aturan pencapaian yang telah ditentukan selepas menerima pengajaran.

Rajah 6.15: Proses penterjemahan kurikulum mengikut unit dan hasil pembelajaran

APAKAH HUBUNGKAIT ANTARA PENULISAN RPH DENGAN PEMBELAJARAN MURID?


Murid tidak rasa bosan. Murid rasa seronok belajar. Murid dapat dipantau prestasinya. Murid dapat pengetahuan yang maksima. Murid belajar dalam keadaan yang berfokus. Murid dapat dikenalpasti kekuatan dan kelemahan. Murid dapat mempelbagaikan proses pembelajaran. Murid yang cerdas diberi peluang untuk memperkayakan pengetahuan. Murid yang lemah diberi peluang untuk menjalani proses pemulihan semula.

104 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

KEPENTINGAN PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN

Rajah 6.16: Kepentingan penyediaan rancangan pengajaran

KEBERKESANAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SECARA TERANCANG


Rajah 6.17 menunjukkan bagaimana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran ditentukan dengan melihat perhubungan peratusan pengetahuan yang diperoleh oleh pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.
Pengajaran &

Pembelajaran

Pengajaran secara terancang dapat memaksimumkan keupayaan murid untuk beroleh pengetahuan. Lebih dari 95 peratus maklumat atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid

i. Ideal
Pengajaran

ii. Baik ZAINI ABDULLAH 2011

Pembelajaran

Walaupun pengajaran guru telah dirancang, namunmanfaat sepenuhnya tidak dapat diserap oleh pelajar. Hanya 75 peratus ilmu yang disampaikan oleh guru dikuasai atau difahami oleh murid. Guru perlu meneliti semua rancangan pengajaran yang telah dibuat untuk proses penambahbaikan. 105

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Pengajaran

Pembelajaran

Pengajaran guru kurang berkesan. Kurang dari 50 peratus daripada maklumat / pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid. Guru perlu mengubahsuai kaedah, strategi dan teknik pengajaran agar keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan pada sesi berikutnya. Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan tidak bermatlamat. Proses pengajaran guru perlu diubah dari aspek kaedah, strategi dan tekniknya mengikut kesesuaian tahap pembelajaran murid. Proses pembelajaran murid perlu diberi perhatian dan dirancang dengan teliti.

iii. Kurang Baik

Pengajaran

Pembelajaran

iv. Tidak Berkesan

Rajah 6.17: Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

RUMUSAN
Falsafah pendidikan dan kurikulum merupakan dua komponen yang tidak boleh dipisahkan. Kurikulum bertindak sebagai satu jambatan menghubungkan falsafah pendidikan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan berpusat seperti di Malaysia, guru-guru tidak berkeupayaan untuk mengolah sendiri apakah yang hendak diajar kepada murid-murid. Kurikulum kebangsaan dibentuk pada peringkat Kementerian Pelajaran. Kurikulum tersebut membentuk body of knowledge dan dikemukakan dalam bentuk dokumen rasmi yang meliputi Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks/ modul pengajaran sebagai panduan dan bantuan kepada guru-guru melaksanakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kandungan kurikulum boleh dibahagikan kepada dua iaitu pengetahuan deklaratif dan prosedural. Pengetahuan deklaratif merupakan intipati yang mengandungi fakta, konsep, prinsip, teori dan generalisasi serta ditegaskan menerusi Jadual Spesifikasi Kandungan (JSU). Manakala pengetahuan prosedural berkait dengan proses, metodologi dan prosedur. Kandungan kurikulum yang terdapat di dalam SP & HSP perlu ditafsir dan diterjemahkan kepada Rancangan Pengajaran Tahunan & Rancangan Pengajaran Harian sebelum dilaksanakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mahir dalam proses ini bagi menjamin pendidikan yang berkesan.

106 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

7
PENGENALAN

DASAR-DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Antara perkara yang paling penting perlu ada bagi pendidikan di sesebuah negara ialah dasar pendidikan itu sendiri. Dasar bukan sahaja menjadi asas pembentukan sistem pendidikan bahkan menjadi panduan penting dalam pelaksanaanya. Tanpa dasar yang jelas, sudah tentulah sistem dan pelaksanaan pendidikan tidak akan tersusun rapi, terumbang ambing, tidak tentu arah dan tersasar dari matlamatnya. Dasar bagi sesuatu sistem pendidikan haruslah berpaksikan kepada falsafah pendidikan yang jelas. Falsafah pendidikan inilah yang menjadi teras kepada pendidikan. Falsafah pendidikan di sesebuah negara ditetapkan untuk menjadi rujukan dan amalan yang mengandungi matlamat, proses dan bentuk pendidikan yang hendak ditanamkan dalam diri individu yang hendak menerima pendidikan tersebut dalam skop yang dirangkumi oleh proses pendidikan itu sendiri. Falsafah pendidikan dan dasar pendidikan di sesebuah negara membentuk satu rangkaian penting ke arah melahirkan individu dan warganegara yang dapat memenuhi aspirasi negara. Mehlinger (1995) di dalam bukunya School reform in the information age telah menjelaskan bahawa ketiadaan falsafah dan dasar dalam perkembangan pendidikan boleh menimbulkan masalah. Masalah tersebut berkaitan dengan dua bentuk kesukaran iaitu pendidikan guru dan pembaharuan pendidikan. Kesukaran pendidikan guru berkaitan dengan pembentukan profesionalisme keguruan. Manakala kesukaran pembaharuan pendidikan lebih bersifat holistik kerana kesukaran ini melibatkan isu-isu dalam sistem pendidikan, kurikulum, penilaian dan perancangan kemajuan pendidikan dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Menurut Mohd. Taib Osman (2002), Istilah falsafah, dasar dan sistem, walaupun bertindan tindih antara satu sama lain dan mempunyai urutan tindakan daripada satu tahap kepada tahap berikutnya tetapi mempunyai pengertian masing-masing dalam konteks tertentu. Urutan bermula dengan falsafah kepada dasar dan diikuti dengan pembentukan sistem. Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan dan dari pelbagai segi serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu. Daripada falsafah barulah dasar digubal. Dasar merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan untuk tindakan. Apabila suatu dasar sudah termaktub maka sistem didirikan bagi melaksanakan dasar dan falsafah tersebut.

APA DASAR PENDIDIKAN?


Dasar secara umumnya merupakan perkara yang menjadi asas atau perkara penting yang dituntut untuk dilaksanakan. Dari segi bahasanya, dasar dirujuk sebagai asas, tunjang, teras yang bertujuan untuk pengukuhan sesuatu perkara (Kamus Dewan IV, 2005). Dalam bahasa Inggeris dasar samalah dengan policy. Dari segi etimologi, policy berasal dari perkataan Greek iaitu polis yang bermakna city-state. Dalam bahasa Latin kemudiannya menjadi politia yang merujuk kepada negara. Seterusnya perkataan policie digunakan dalam Midle English untuk merujuk pengendalian urusan awam atau pentadbiran kerajaan.
107 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Colebatch (2002) menyatakan dasar ialah perihatin terhadap arahan, mengimplementasi sistem dan konsistensi. Dasar juga dikaitkan dengan keperihatinan terhadap sesuatu dengan memberi fokus bermula dari proses bagaimana ia dilaksanakan sehinggalah kepada kepada hasil yang diperolehi. Bridgeman & Davis dalam Colebatch (2002) menyatakan bahawa dasar ialah langkah-langkah logik ke arah kejayaan seperti memberi definisi kepada masalah, menilai pilihan yang ada, implimentasi dan membuat penilaian keseluruhan. Dalam konteks pendidikan pula, Trowler (2003) menyatakan dasar pendidikan sebagai suatu prinsip dan tindakan yang khusus berkaitan dengan isu-isu pendidikan, yang diikuti atau seharusnya diikuti dan direka bentuk untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Definisi tersebut turut di gunakan oleh Abdullah Sani (2003) apabila menyatakan dasar pendidikan sebagai sutu garis panduan untuk mencapai hasrat pendidikan yang dimatlamatkan. Berdasarkan kepada kenyataan Abdullah Sani (2003) dan Paul (2003), dapat disimpulkan bahawa dasar pendidikan adalah spesifikasi prinsip atau tindakan yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan yang wajib diikuti untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dengan itu dasar pendidikan merupakan suatu yang penting bagi menghadapi isu-isu pendidikan di sesebuah negara.

APAKAH TUJUAN SESUATU DASAR PENDIDIKAN DIBUAT?


Dasar menjadikan perjalanan kehidupan rakyat/warganegara berlangsung dengan baik. Dasar dibentuk untuk manusia mengatur perjalanan hidupnya secara tersusun dan harmonis. Dalam konteks pendidikan, Sufean Hussin (2002) telah mengkategorikan dasar-dasar digubal kepada empat tujuan utama iaitu kawalan, solusi atau penyelesaian masalan, kebajikan atau perkhidmatan dan inovasi.

1.

Kawalan bererti mendisiplin. Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Tujuan utama dasar-dasar kawalan dibentuk adalah untuk pencegahan, pengajaran dan peringatan. Hukuman berat yang dikenakan kepada pelanggaran dasar ini adalah dalam bentuk penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Dalam perkhidmatan awam tindakan mendisiplin juga melibatkan amaran lisan, amaran bertulis, penahanan, pemindahan, pengekalan (statik) dan pemecatan. Ganjarannya pula ialah kesinambungan operasi, perkhidmatan kepada mereka yang akur. Contoh dasar-dasar pendidikan jenis ini ialah akta, peraturan. Undang-undang, disiplin, kod etika dan tatatertib:

Dasar Kawalan Dalam Pendidikan

2.

Solusi adalah peyelesaian masalah. Dasar yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang memberi tumpuan kepada aspek sosial dan ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Hal ini disebabkan trend atau perkembangan semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan prioriti manusia dan ekonomi semasa. Pendidikan merupakan proses yang melibatkan interaksi di antara sesama manusia, manusia dengan persekitaran dan manusia dengan sistem. Interaksi yang berlaku tidak selalunya lancar, kerap kali interaksi yang berlaku mengalami gangguan dan halangan. Percanggahan idea bukanlah sesuatu yang salah tetapi keputusan yang diambil itulah yang boleh menjadi sesuatu yang salah. Apabila keputusan yang dibuat salah maka sistem juga menjadi salah dan hasilnya juga tersasar. Oleh itu dasar-dasar solusi dalam pendidikan mensejajarkan semula hala tuju, pelaksanaan dan perancangan yang dibuat dalam bidang pendidikan. Contoh dasar ini dalam pendidikan ialah:
108 ZAINI ABDULLAH 2011

Dasar Solusi Dalam Pendidikan

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Dasar 60% Sains 40% Sastera 1 Pelajar 1 Sukan PPSMI MBMMBI Integrasi Nasional Keciciran Sifar Sekolah Selamat

Penjelasan Tujuan Menyelesaikanmasalah tenaga kerja mahir dalam sains dan teknologi untuk memacu pembangunan negara. Menyelesaikan masalah obesiti, menanamkan minat bersukan dan meningkatkan mutu sukan negara. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkasa bahasa Inggeris. Membentuk perpaduan. Pendidikan untuk semua. Mempastikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar di sekolah.

3.

Pendidikan itu perkhidmatan. Berkhidmat itu merupakan suatu kebajikan. Pendidikan merupakan hak asasi kanak-kanak kerana pendidikan merupakan agen perubahan dan sosialisasi. Pendidikan adalah ke arah mengubah tahap keilmuan, kemahiran dan kemanusian kepada tahap yang lebih tinggi. Pendidikan dapat mengubah status individu dan struktur sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks pendidikan, dasar ini berkaitan dengan usaha memperbaiki kebajikan & perkhidmatan dalam pendidikan. Bagi tujuan itu Malaysia meletakkan pelaburan yang tinggi untuk pendidikan. Pelaburan tersebut menerusi dasar yang melibatkan perbekalan prasarana dan kualiti kehidupan. Dasar jenis ini biasanya dalam bentuk akta dan edaran pekeliling (ikhtisas & kementerian). Bagi melaksanakan dasar ini, kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. Contoh dasar-dasar pendidikan jenis ini ialah: Dasar Pendidikan percuma Pinjaman Buku Teks Bantuan Pendidikan (RMT, Skim Susu, derma) Dasar Bantuan Kewangan (Biasiswa, PTPN, KWAMP, zakat) Perlindungan Pelajar (Skim Insurance Pelajar) Pembangunan Pendidikan Luar Bandar Penjelasan Tujuan Pendidikan untuk semua, demokrasi pendidikan dan kurangkan beban kewangan rakyat. Pendidikan untuk semua, demokrasi pendidikan dan kurangkan beban kewangan rakyat. Tingkatkan peluang pendidikan untuk semua. Tingkatkan peluang meneruskan pelajaran. Melindungi pelajar jika berlaku kemalangan. Pendemokrasian pendidikan dan merapatkan jurang pendidikan

Dasar Kebajikan Dalam Pendidikan

4.

Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan membawa pembaharuan dalam pendidikan menerusi idea, bahan dan kaedah. Dasar jenis ini bersifat futuristik-pragmatik kerana cuba membawa pendidikan kepada keadaan yang lebih baik dari tahap yang sedia ada. Penyertaan secara holistik dan komprehensif dari semua pihak menjadi penentu kepada kejayaan dasar jenis ini. Contoh dasar-dasar jenis ini dalam pendidikan ialah:
109 ZAINI ABDULLAH 2011

Dasar Inovasi Dalam pendidikan

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Dasar Inovasi Pemerkasaan Sekolah Pembestarian Pendidikan Pembangunan Modal Insan Pendidikan Berterusan

Penjelasan Tujuan Pengiktirafan pencapaian sekolah menerusi penjenamaan Sekolah Kluster dan Sekolah Berprestasi Tinggi Meningkatkan aplikasi teknologi dalam pengurusan sekolah, kurikulum, kaedah, bahan dan pentaksiran. Membangunkan potensi pelajar menerusi Sekolah Sukan (Bukit Jalil & Bandar Penawar) dan Sekolah Seni (Johor Bahru & Kuching) dan sekolah projek. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme.

DASAR-DASAR PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN NEGARA 1. Dasar Pengekalan Warisan Dalam Pendidikan Tradisional Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan sifat dan perwatakan yang mempunyai kesopanan dan kesantunan yang tinggi, berbahasa yang halus dan berkeperibadian yang yang mulia. Bagaimanakah masyarakat Melayu dapat mengekalkan nilai-nilai tersebut? Masyarakat Melayu tradisional sentiasa berpegang teguh kepada kepercayaan beragama Islam dan amalan adat. Ingatkah anda dengan pepatah Melayu "Agama dijunjung, adat dikelek" dan "Biar mati anak jangan mati adat"? Apakah yang anda faham tentang kedua-dua pepatah tersebut? Kerana itulah Malaysia mahu maju dengan acuan sendiri. Acuan dengan ciri-ciri budaya timur yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Pendidikan secara informal betujuan untuk mengembangkan Warisan Melayu dalam bentuk yang halus dalam seni (seperti pantun, gurindam, seloka, syair dan mantera), tenunan & cetakan fabrik (menerusi batik), pertukangan dan ukiran (perahu, rumah dan senjata), pertahanan diri (persilatan), hiburan & permainan (tarian istana, wau, sepak raga, congkak dan gasing), tuturkata dan gerak tubuh, kepercayaan dan agama. Pendidikan jenis ini telah membentuk jati diri masyarakat Melayu yang terkenal dengan kesantunan, kerajinan, kreatif, tegas dan taat.

2.

Sikap dan sifat yang ada pada masyarakat Melayu tradisional telah membawa padah ibarat ayam terlepas, tangan berbau tahi. Apabila Melaka jatuh kepada kuasa penjajah Portugis pada 1511, kuasa politik, ekonomi dan sosial masyarakat Melayu semakin lenyap. Masyarakat Melayu hilang warisan kerajaan beraja di Melaka. Ekonomi masyarakat Melayu hilang apabila status Melaka bukan lagi menjadi pelabuhan antarabangsa yang hebat. Pendidikan Islam terpinggir kerana pemerintah Portugis lebih memberi tumpuan kepada perkembangan agama baru iaitu Kristian. Dasar peminggiran pendidikan tersebut berterusan semasa pemerintahan Belanda. Sikap tidak ambil peduli oleh penjajah menyebabkan pendidikan menjadi beku. Pihak penjajah lebih memberi tumpuan terhadap aspek ekonomi dan perkembangan agama Kristian.

Dasar Peminggiran Pendidikan (1511 1800)

3.

Ibarat baling batu sembunyi tangan. Apabila Inggeris mengambilalih pemerintahan ke atas Tanah Melayu, Inggeris telah memperkenalkan dasar pecah dan perintah. Inggeris telah mengambil kesempatan di atas sifat dan sikap yang ada pada masyarakat Melayu. Inggeris telah menstrukturkan semula penduduk Tanah Melayu dan masyarakat Melayu. Inggeris telah membawa masuk orang-orang dari negara China, India dan Sri Lanka atas alasan membangunkan ekonomi Tanah Melayu. Masyarakat dan ekonomi disusunaturkan
110 ZAINI ABDULLAH 2011

Dasar Polarisasi Pendidikan (1800 1957)

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] dengan masyarakat Melayu dibiarkan di kampung-kampung untuk mengerjakan ekonomi tradisonal seperti bertani, bertukang dan nelayan. Masyarakat Cina diletakkan dibandar dan kawasan perlombongan untuk mengerjakan ekonomi komersial sebagai peniaga dan pelombong. Manakala msyarakat India diletakkan di kawasan ladang getah dan kawasan keretapi sebagai buruh ladang dan buruh penyelenggara keretapi. Tujuan dasar tersebut ialah untuk membolehkan Inggeris terus menguasai pentadbiran dan ekonomi Tanah Melayu. Dasar itu telah memecahbelahkan penduduk Tanah Melayu mengikut kaum, ekonomi dan hirarki sosial. Pendidikan formal diperkenalkan untuk mengukuhkan dasar pecah dan perintah menerusi dasar polarisasi pendidikan. Melalui dasar pendidikan ini, sekolah vernakular diperkenalkan, murid-murid diasingkan mengikut kaum dengan falsafah, dasar dan sistem pendidikan yang berbeza. Dari segi struktur hirarki sosial, penjajah Inggeris sangat memberi perhatian kepada raja-raja dan pembesar Melayu dengan pembinaan sekolah khas iaitu MCKK untuk anak-anak mereka tetapi mengasingkan golongan masyarakat Melayu bawahan. Tujuannya supaya rakyat tidak bersatu dan penentangan dapat dihindarkan. Inggeris terus kekal menguasai politik dan ekonomi sehingga 1957. Walaupun Tanah Melayu pernah ditakluki oleh Jepun pada tahun 1941 1945, namun kuasa Jepun hanya memberi tumpuan dengan dasar indoktrinasinya menerusi pendidikan ke arah keagungan kerajaan Jepun. Inggeris meneruskan dasar apabila kembali memerintah Tanah Melayu dari 1945 hinggalah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

4.

Ibarat carik-carik bulu ayam, akhirnya berkumpul juga. Pendidikan di Malaysia mengalami perubahan yang cemerlang pada era kemerdekaan. Penyata Razak 1956 menjadi batu asas kepada sistem pendidikan berbentuk kebangsaan. Dasar pendidikan adalah ke arah kebangsaan dan perpaduan. Pendidikan peninggalan penjajah beransur-ansur diubah ke arah kebangsaan. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan kurikulum juga berbentuk kebangsaan untuk tujuan perpaduan. Reformasi pendidikan dikukuhkan lagi menerusi laporan Rahman Talib 1960 dan pembentukan Akta Pelajaran 1961. Malaysia sudah ada garis panduan untuk mengembangkan pendidikan kebangsaannya. Pemurnian pendidikan di Malaysia dilakukan menerusi Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979). Hala tuju pendidikan, dasar-dasar dan sistem pendidikan negara lebih berorientasikan Malaysia. Apabila penyusunan dan penstrukturan semula pendidikan dilakukan, barulah disedari bahawa ramainya bangsa Malaysia yang hebat meskipun lahir dan membesar di kawasan kampung dan pedalaman yang terpencil.

Dasar Reformasi Pendidikan (1957 1979)

5.

Dasar Inovatif Pendidikan (1980 1990)

Belum berdiri, sudah berlari. Malaysia memacu hebat sektor pendidikan dalam dekad 1980-an sehinggalah dekad 1990an. Aplikasi perubahan-perubahan hebat yang berlaku dalam pendidikan meliputi, idea, kaedah dan bahan. Suatu anjakan paradigma berlaku dalam pendidikan apabila kurikulum kebangsaan yang sedia ada sejak merdeka diubah kepada kurikulum kebangsaan yang seimbang bersifat menyeluruh dan bersepadu yang beridentitikan Malaysia. Pada peringkat sekolah rendah, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan pada tahun 1982 dan enam tahun berikutnya Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diperkenalkan. Falsafah Pendidikan Negara (FPN) kemudiannya didokumentasikan pada tahun 1988 sebagai rujukan dan panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara. Dengan satu visi, Malaysia menjadi negara maju menjelang 2020.

6.

Dekad ini menyaksikan pendidikan di Malaysia dicorakkan mengikut tuntutan semasa menerusi penyemakan semula Akta Pelajaran 1961 dan penggubalan Akta Pendidikan 1996. Dasar liberalisasi
111 ZAINI ABDULLAH 2011

Dasar Liberalisasi Pendidikan (1990 2000)

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] pendidikan sangat ketara apabila sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Cina dan Tamil dijamin kewujudannya dan dikenali sebagai Sekolah Rendah Kebangsaan Jenis (Cina/Tamil). Begitu juga penubuhan institusi pendidikan swasta digalakkan perkembangannya sama ada secara persendirian ataupun usahasama di antara universiti/ kolej di luar negara dengan institusi tempatan. IPT (awam) tempatan juga mengalami perubahan menerusi dasar pengkoperatan. Pada peringkat sekolah, penubuhan sekolah bestari menjadi titik mula kepada ledakan ICT di sekolah-sekolah.

7.

Alaf baru menyaksikan dasar-dasar kerajaan terhadap pendidikan diperluaskan pada peringkat antarabangsa bertujuan melahirkan warganegara kelas pertama dan memacu kemajuan negara ke arah 2020. Malaysia berusaha untuk bersaing pada peringkat global untuk menjadi hab pendidikan sedunia. Sekolah-sekolah dijenamakan semula dalam bererapa kategori seperti sekolah bestari, sekolah kluster dan sekolah berprestasi tinggi. Begitu juga dengan IPT dikelaskan mengikut kepakaran dan kebolehsaingan pada peringkat dunia.

Dasar Globalisasi Pendidikan (2000 2020)

DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN DI MALAYSIA


Perkembangan pendidikan di Malaysia berlaku mengikut apa yang telah dirancangkan terlebih dahulu berdasarkan dasar-dasar yang ditentukan oleh kerajaan. Perkara tersebut dapat dipastikan menerusi Jadual 7.1. Jadual 7.1: Dasar-dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia mengikut era.
ERA PENDIDIKAN ERA MASYARAKAT MELAYU TRADISI CIRI & NILAI Masyarakat berstruktur - Raja - Pembesar - Rakyat jelata - Pendatang Ketuanan, pertuanan, hamba, daulat, tulah PENDIDIKAN Pendidikan informal: agama Islam, adab & adat, ekonomi, sosial dan politik. Institusi: istana, masjid, surau, rumah. Hirarki pendidikan mengikut: kelas sosial. Kaum dan gender DASAR & HALA TUJU PENDIDIKAN Tiada dasar yang jelas. Mengekalkan & pengukuhan hirarki status kuo keharmonian sistem & fungsi dalam masyarakat Kemasyarakatan & kekitaan Bakti kepada tanah/ alam Cinta & bekorban untuk tanah air Pengekalan budaya & warisan

112 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


PENDIDIKAN ERA PENJAJAHAN (1511 1957) Masyarakat berstruktur: i. Elit ii. Bangsawan iii. Rakyat pertengahan iv. Rakyat bawahan Masyarakat majmuk Budaya superior penjajah Amalan pecah & perintah Pembaratan & kristianisasi. Kebangkitan patriotisme Penjajahan Portugis & Belanda: pendidikan statik kerana dasar tidak ambil peduli. Penjajahan Inggeris: i. Pend. formal: vernacular ii. Sekolah diinstitusikan: sekolah mubaligh, Melayu, Agama Islam, Cina, Tamil. iii. Pend. informal: agama Islam, adab & adat, ekonomi, sosial iv. Dualisme pend. mengikut etnik, gender, ekonomi, agama, keturunan. Penjajahan Jepun: Pembekuan pendidikan. Pendidikan alat kawalan ideologi & indoktrinasi Masyarakat majmuk Pend. formal: vernacular Perpaduan & kesefahaman Institusi: sekolah mubaligh, kaum Melayu, Agama Islam, Cina, Tamil. Kompromi antara kaum: Pend. informal: agama i. Kewarganegaraan ii. Kedudukan Raja Islam, adab & adat, Melayu ekonomi. iii. Kedudukan agama Kurikulum kebangsaan Islam. Bahasa pengantar: Melayu iv. Kedudukan Bahasa & Inggeris Melayu. Kurikulum akademik & vokasional. Dualisme pend. mengikut etnik, gender, ekonomi, agama, keturunan. Berorientasi membasmi Kemudahan pembelajaran. buta huruf. Membuka sekolah aneka Membentuk perpaduan. jurusan (akademik & vokasional) Bahasa kebangsaan Sekolah kebangsaan. Peningkatan taraf hidup. Kurikulum kebangsaan. Peluang dan kebebasan. Bahasa Melayu sebagai Penyertaan demokrasi. pengantar. Akta Pelajaran 1961 Menitikberatkan kepada kehendak & nilai penjajah Dasar pecah & perintah Pengekalan budaya & warisan berdasarkan kaum Dasar dualisme dalam sistem pendidikan. Dasar-dasar pendidikan lain: i. Isolasi ii. Polarisasi iii. Liberalisasi iv. Indoktrinasi v. Ideologi

PENDIDIKAN ERA 1950-AN

Dasar sekolah vernakular. Dasar penyeragaman peraturan pentadbiran sekolah. Dasar pelbagai bahasa. Dasar satu kurikulum bercorak Malaysia. Dasar pendidikan wajib percuma 9 tahun/ kenaikan darjah automatik. Dasar pendidikan dewasa/ lanjutan.

PENDIDIKAN ERA 1960-AN

Dasar pembangunan pendidikan tinggi dan teknik. Dasar pendidikan percuma. Dasar kenaikan darjah automatik. Dasar biasiswa dan kemajuan kerjaya. Dasar Bahasa Kebangsaan. Dasar Kurikulum Kebangsaan. Dasar pembelajaran sivik. Dasar ekuiti/ kuota dalam 113

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


pendidikan tinggi Dasar pendidikan tinggi untuk mobiliti sosioekonomi. Dasar membasmi keciciran. Dasar biasiswa & bantuan kewangan. Dasar sekolah asrama. Dasar buku teks percuma. Dasar bantuan pemakanan. Dasar ekuiti dan perkembangan pendidikan. Dasar pembangunan pendidikan teknik & vokasional. Dasar Bersih, Cekap dan Amanah. Dasar Pandang ke Timur: perkembangan pendidikan teknik dan profesional. Dasar penggunaan komputer. Dasar kurikulum asas dan individu seimbang. Dasar pemindahan teknologi. Dasar latihan perindustrian dan pemindahan teknologi. Dasar multimedia / pengkomputeran di sekolah. Dasar pendidikan berasaskan komuniti. Dasar kurikulum seimbang. Dasar reformasi pentadbiran pendidikan. Dasar sekolah cemerlang. Dasar sekolah wawasan. Dasar sekolah bestari. Dasar sijil terbuka. Dasar pendidikan bertaraf dunia Dasar francais dan pengkoperatan pendidikan tinggi.

PENDIDIKAN ERA 1970-AN Literasi. Perpaduan. Patriotik. Sumber manusia Masyarakat maju. Membangun negara. Perluasan sekolah rendah. Sekolah menengah bercorak akademik & vokasional. Sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan. PENDIDIKAN ERA 1980-AN Perpaduan. Tenaga mahir. Pendemokrasian. Masyarakat maju & bermoral. Pendidikan kemahiran Perluasan sekolah rendah, menengah, IPT Kukuh sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan. Kukuhkan kurikulum kebangsaan PENDIDIKAN ERA 1990-AN 1983: Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 1988: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 1988: Falsafah Pendidikan Negara (FPN) didokumenkan Wawasan 2020 Wawasan Pendidikan digubal dengan 9 cabaran yang perlu ditangani. Akta Pendidikan 1996. Pemurnian FPN Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sekolah khas/projek Pendidikan berterusan. Penswastaan pendidikan Globalisasi/ pengantarabangsaan Sains & Teknologi Perluasan sekolah rendah, menengah, IPT Kukuh sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan. Kukuhkan kurikulum kebangsaan (KBSR & KBSM) Falsafah Pendidikan Negara. Kawalan pendidikan Perluasan pra sekolah, sekolah rendah, menengah, IPT Kukuh sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan. Kukuhkan kurikulum kebangsaan Pembestarian sekolah ICT dalam pendidikan

114 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


Industrialisasi Membina masyarakat Glokal (Global + Local). Pengantarabangsaan pendidikan bertaraf dunia. Globalisasi & persaingan sejagat. Minda kelas pertama. PIPP (2006 -2010) Dasar PPSMI Patriotisme + Kewargenagaan Sekolah kluster Sekolah berprestasi tinggi

PENDIDIKAN ABAD 21

Perluasan pendiidkan awal kanak-kanak, pra sekolah, sekolah rendah, menengah, IPT Kukuh sekolah kebangsaan. Pengukuhan bahasa kebangsaan & bahasa kedua Kukuhkan kurikulum kebangsaan (KSSR) Pendidikan kelas pertama. Hab pendidikan dunia.

Dasar PPSMI. Dasar sekolah cemerlang (kluster & berprestasi tinggi). Dasar 1Murid 1Sukan. Dasar Yuran Percuma. Dasar pentaksiran holistik Dasar pengantarabangsaan pendidikan Dasar MBMMBI

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Menjelang kemerdekaan, para pemimpin negara melihat pentingnya mempunyai satu sistem pendidikan kebangsaan bagi memenuhi matlamat negara dan seterusnya bagi menggantikan sistem pendidikan tinggalan penjajah. Berdasarkan kepentingan inilah maka terbentuknya Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957, Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Di dalam Akta Pelajaran 1961, Dasar Pelajaran Negara didokumenkan menerusi pernyataan objektifnya iaitu: "BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politiknya..." Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam melaksanakannya, Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960, telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja ("tenaga rakyat," istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi. Seterusnya, objektif-objektif ini dikhususkan lagi apabila Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. Ini mencerminkan hasrat bahawa Dasar Pendidikan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisplin dan terlatih. Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis telah memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ini menjadi satu matlamat penting pendidikan kebangsaan.

115 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

STRATEGI MENJAYAKAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Dalam usaha mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan, pelbagai langkah-langkah dan strategi telah dirancang dan disusun.

1.

Selaras dengan matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan, iaitu menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum, bahasa Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa bahasa rasmi dalam segala urusan dan menjadi bahasa kebangsaan. Hal Ini telah pun termaktub dalam Seksyen 17, Akta Pendidikan 1996, yang antara lain menyatakan: Bahasa kebangsaan (bahasa Malaysia) hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh Menteri daripada subseksyen ini. (Akta Pendidikan, 1996) Ini bermakna, walaupun sekolah terdiri dari berbagai aliran, bahasa Malaysia dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah.

Penggunaan Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar Utama

2.

Ini dilakukan dengan menyelaraskan sukatan dan rancangan yang hendak diajar oleh guru terhadap pelajar sekolah. Sukatan ini diselaraskan tanpa mengira jenis dan kategori sekolah. Tujuan dilakukan penyelarasan ini ialah untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai tahap kemampuan dan kebolehan yang sama. Kurikulum Kebangsaan yang diselaraskan ini wajib diguna oleh semua pihak. Perkara ini telahpun disentuh dalam Seksyen 18 (1), Akta Pendidikan (1996): Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum Kebangsaan yang, tertakluk kepada subseksyen (3), hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, bahasa Malaysia juga dijadikan ukuran untuk menilai pencapaian yang diperolehi oleh pelajar dalam peperiksaan awam. Di peringkat pengajian tinggi, kedudukan bahasa Malaysia juga sama dengan apa yang berlaku di sekolah. Setiap pelajar institusi pengajian tinggi wajib mengambil peperiksaan bahasa Malaysia sebagai satu syarat untuk mendapat pengijazahan.

Mengadakan Kurikulum Dan Sistem Peperiksaan Yang Sama

3.

Melicinkan Tatacara Pengurusan Pendidikan

Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai organisasi yang bertanggungjawab telah melaksanakan beberapa strategi yang dapat memantapkan Sistem Pendidikan Kebangsaan, antaranya ialah melicinkan tatacara pengurusan pendidikan dengan cara meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. Langkah ini diambil bagi memastikan organisasi berkenaan dapat meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Aspek pengurusan ini memang banyak disentuh dalam Akta Pendidikan 1996, misalnya dalam Bab 11, Seksyen 53 berkenaan Suratcara pengelolaan bagi institusi pendidikan.

4.

memastikan mutu pendidikan dipertingkatkan dan dengan mengagihkan peruntukan secara adil. Ini dilakukan dengan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. Ini adalah selaras dengan Dasar Ekonomi Baru yang ingin menyusun semula masyarakat dengan mengurangkan jurang perbezaan peluang pendidikan antara golongan kaya dengan miskin, program
116 ZAINI ABDULLAH 2011

Mendemokrasikan Pendidikan

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] sokongan pendidikan seperti Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), Televisyen Pendidikan, Sekolah Berasrama Penuh (SBP), asrama desa dan asrama harian, biasiswa, Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan program kesihatan dipertingkatkan.

5.

Jawatankuasa kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan dalam laporannya (1979) telah mendapati antara lain bahawa kurikulum itu digubal secara terpisah mengikut mata pelajaran dan terdapat sedikit sangat integrasi dalam mata pelajaran yang terkandung di dalamnya (Perenggan 194). Oleh itu, berdasarkan rasional tersebut, jawatankuasa kabinet memperakukan bahawa: Kementerian hendaklah mengambil langkah tertentu supaya pendidikan rendah bercorak pendidikan asas yang memberi penegasan kepada pendidikan dalam bidang 3M iaitu membaca, menulis dan mengira (Laporan Kabinet, Perakuan 2a). Oleh yang demikian, usaha merekaraya kurikulum dibuat dan ini menyaksikan lahirnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1983 dan diikuti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. KBSR dibentuk berpandukan rasional bahawa aktiviti pelajar dan pendidikan peringkat rendah adalah bercorak pendidikan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Justeru, matlamat pendidikan adalah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980).

Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Kebangsaan (KBSR & KBSM)

6.

Bagi memantapkan kemahiran di kalangan para pelajar, Dasar Pendidikan Kebangsaan juga turut mengambil langkah memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978. Tumpuan terhadap pemantapan pendidikan teknik dan vokasional ini dapat dilihat melalui penetapan Seksyen 35, Kurungan 1 dan 2 berkenaan Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain. Beberapa strategi yang diambil termasuklah; menyediakan latihan kemahiran; latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu; dan latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Pada tahun 2011 pendidikan teknik dan vokasional mengalami perubahan dan dipertingkatkan sejajar dengan kepentingannya untuk melahirkan sumber manusia yang berkemahiran tinggi. Mulai 2012, pendidikan vokasional mula diperkenalkan pada peringkat sekolah rendah dan mulai 2014 sekolah teknik dinaik taraf berstatus kolej.

Memperluaskan Pendidikan Vokasional Dan Teknik

7.

Bagi memastikan pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran, kerajaan telah mengambil beberapa langkah ke arah pencapaian matlamat tersebut, antaranya; Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 membolehkan penubuhan sebuah majlis untuk menentukan dasar dan menyelaras pembangunan pendidikan tinggi; Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara 1996 menyediakan peruntukan pinjaman pelajar dan skim tabungan bagi meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi; Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1996 memperluas autonomi dalam pengurusan dan kewangan kepada universiti awam bagi menentukan program ke arah kecemerlangan dalam pendidikan;
117 ZAINI ABDULLAH 2011

Memantapkan Institusi Pengajian Tinggi

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 memastikan tahap akademik yang tinggi, jaminan kualiti tinggi dan kawalan mutu pendidikan terpelihara dalam penyediaan pendidikan tinggi swasta; Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan) 2000 membolehkan ITM dinaiktaraf menjadi universiti; dan Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (Pindaan) 2000 membenarkan pinjaman kepada pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta.

8.

Mata pelajaran Pendidikan Islam diperluaskan di semua sekolah tanpa mengira jenis dan kategori. Disamping itu ianya juga menjadi mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar yang beragama Islam. Ini termaktub dalam Akta Pendidikan (1996), Seksyen 50. Manakala pelajar bukan Islam pula diberi pendidikan dari segi moral melalui Pendidikan Moral. Tujuan mata pelajaran ini diperluaskan dan menjadi mata pelajaran teras ialah untuk melahirkan insan yang percaya dan patuh kepada Tuhan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berbakti dan memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu.

Mempertingkatkan Pendidikan Islam, Kerohanian, Moral Dan Disiplin

9.

Matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan antara lain ialah mewujudkan sistem pendidikan berteraskan masyarakat sendiri. Oleh itu kerajaan telah mengambil langkah untuk memastikan setiap masyarakat di negara ini akan dapat mengekalkan identiti kaum masing-masing bersesuaian dengan masyarakat majmuk Malaysia. Beberapa langkah yang dikenal pasti termasukla membenarkan pengajaran bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban, bahasa Kadazan-Dusun dan bahasa Arab di sekolah-sekolah. Langkah ini diambil supaya setiap masyarakat di negara ini akan rasa dihargai dan tidak wujud perasaan disisihkan dalam negara sendiri. Perkara ini telahpun termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 yang memperuntukkan: .pengajaran bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan boleh diadakan dengam satu syarat jika ada permintaan 15 orang ibu bapa atau lebih dan jika munasabah dan praktik. (Akta Pendidikan 1996)

Pengajaran Bahasa Ibunda

10.

Pada abad ke-21, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Negara juga menghadapi cabaran untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi. Oleh itu, KPM menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. KPM juga meneliti semula program dan projek yang dirancang bagi penyegaran, pembaharuan, pengukuhan, penyusunan semula dan penggubalan baru. Semua ini adalah hasil perancangan yang terkandung dalam dokumen Pembangunan Pendidikan (20012010) KPM.

Penekanan Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

11.

Bagi memupuk disiplin di kalangan pelajar Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah menambah baik pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Ini dilakukan dengan meningkatkan aktiviti pasukan pakaian seragam seperti pasukan-pasukan kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri Islam dan lain-lain. Selain itu, aktiviti ko-kurikulum juga diperbaiki dengan penambahan peruntukan per kapita pelajar daripada RM2.50 kepada RM10.00 untuk sekolah rendah dan RM12.00 untuk sekolah menengah mulai 2006 (Keputusan Jemaah Menteri, 2005); dan aktiviti ko-kurikulum dijadikan syarat kelayakan kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam mulai 2006 (Keputusan Jemaah Menteri, 2005).
118 ZAINI ABDULLAH 2011

Menggalakkan Aktiviti Ko-Kurikulum

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Sebagai kesimpulan, semenjak merdeka Malaysia telah meletakkan matlamat dan landasan yang jelas untuk negara ini. Malaysia bermatlamat menjadi sebuah negara yang bermasyarakat majmuk yang bersatu padu, mengamalkan demokrasi berparlimen dan berjaya sebagai sebuah negara yang makmur dan maju. Ini semua dapat dilakukan dengan menambah baik sistem pendidikan di negara ini. Oleh itu, dalam proses mencapai semua matlamat tersebut, Malaysia seperti negara-negara lain di dunia telah menyusun strategi dan perancangan yang perlu bagi merealisasikan semua cita-cita tersebut. Strategi dan perancangan ini disusun dengan rapi oleh kerajaan yang memerintah dan ini dilakukan dengan membentuk dasar-dasar yang perlu supaya dilaksanakan demi memajukan dan memakmurkan negara secara keseluruhan.

DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)


Pelaksanaan dasar MBMMBI yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2011 berikutan memansuhan dasar PPSMI secara beransur-ansur mulai 2011 dan berakhir sepenunya pada 2014 adalah bertujuan untuk melahirkan generasi warga Malaysia yang fasih dan yakin mengguna bahasa Malaysia dan Inggeris. Dasar ini juga bertujuan untuk memupuk perpaduan, bahasa komunikasi utama dan bahasa ilmu. Peningkatan bahasa Inggeris juga diberi penekanan agar murid-murid berupaya bersaing dan meneroka ilmu pada peringkat nasional dan global. Hal ini kerana kedua-dua bahasa terbabit adalah penting dalam usaha melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri di samping berpengetahuan, berkemahiran tinggi untuk memacu ekonomi berasaskan pengetahuan. Pada peringkat peralihan, sekolah boleh menggunakan dwibahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik. Perkara ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan peralihan dasar berkenaan. Pengenalan dasar MBMMBI mempunyai tujuan yang jelas: Penerokaan ilmu. Pengisiannya dalam bidang kerjaya. Menggunakannya untuk sebarang urusan rasmi. Melahirkan generasi yang berkeyakinan untuk bertutur dan mempraktikkan penggunaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris standard dalam perbualan. Kefasihan dan keyakinan penggunaan bahasa Malaysia dapat dipupuk melalui bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Pengukuhan bahasa ini pada peringkat awal persekolahan dapat memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dalam urusan kerajaan dan penggunaannya dalam bidang lain, termasuklah undang-undang, penyiaran dan pelbagai sector lain. Usaha meletakkan bahasa Malaysia pada tempat yang sewajarnya dapat dilaksanakan menerusi amalan pendidikan di sekolah. Langkah yang paling penting ialah penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam semua mata pelajaran. Menerusi penekanan dalam penggunaan bahasa Inggeris pula dilihat dapat membantu generasi baru bersaing di arena antarabangsa serta menguasai pemindahan teknologi dan maklumat. Pembudayaan bahasa Malaysia dan penguasaan bahasa Inggeris yang bermula pada peringkat sekolah juga menjurus kepada mencapai matlamat membentuk perpaduan kebangsaan untuk membangun ekonomi Negara sebagai satu kuasa baru dalam dunia global yang dinamik dan mencabar. Malah dasar MBMMBI diyakini mampu membentuk generasi 1Malaysia yang mempunyai jati diri yang kuat, progresif, saintifik dan mempunyai minda kelas pertama yang kritis, kreatif dan inovatif. Sejajar dengan itu, beberapa strategi bagi memperkuatkan dasar MBMMBI telah dirangka dan dilaksanaan.
119 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

i. Transformasi Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum berasaskan standard diperkenalkan bermula pada tahun 2011 di peringkat sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di tahun 1. Mulai 2012, kurikulum standard akan dilaksanakan pada peringkat sekolah menengah. Bagi mempastikan kejayaannya maka beberapa pendekatan dikenalpasti. a) Aktiviti kokurikulum: Melibatkan semua peringkat, sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan melalui aktiviti bahasa seperti choral speaking, spelling Bee, storytelling, debat, pidato, syarahan, deklamasi sajak, drama dan sebagainya. Bertujuan member peluang kepada murid-murid menonjolkan minat dan bakat masing-masing seterusnya mencapai kejayaan pada peringkat yang lebih tinggi. (b) Program bahasa seperti Literasi dan Numerasi (LINUS) di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dan program Tiga-M (PROTIM) untuk menangani masalah murid seolah rendah pada tahap 2 yang masih lemah dalam penguasaan kemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira). (c) Memperkukuh budaya membaca seperti pelaksanaan: Program Bacaan Awal Berstruktur Untuk Murid Tahun 1. Program Bacaan Ekstensif (Tahun 3) Program Bacaan Sastera Kontemporari (Tahap 2) Program Bacaan NILAM (Nilai Ilmu Amalan Membaca) (d) Penambahan waktu pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris iaitu tambahan 30 minit bagi bahasa Malaysia untuk Tahap 1 (menjadikan keseluruhannya 300 minit) dan 90 minit untuk Tahap 2 (keseluruhannya 270 mint) bagi sekolah jenis kebangsaan (SKJ C/T). Untuk bahasa Inggeris, penambahan 90 minit (menjadikan keseluruhannya 300 minit) di sekolah kebangsaan dan 150 untuk sekolah jenis kebangsaan.

ii. Peningkatan Kapasiti Guru

Kualiti guru menjadi elemen penting dalam usaha menjayakan dasar MBMMBI. Kementerian pelajaran memberi tumpuan terhadap: (a) Menyediakan Standard Guru Malaysia (SGM) yang mengandungi komponen Standard (S) dan Keperluan (K) sebagai rujukan piawaian kualiti guru di seluruh Negara. (b) Meningkatkan jumlah guru siswazah dan guru opsyen bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris yang berkualiti. Guru yang berkelayakan ditawarkan biasiswa bagi melanjutkan pengajian pada peringkat sarjana dan kedoktoran. (c) Menaiktaraf Maktab/Institut Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) untuk dijadikan pusat kecemerlangan bahasa dalam latihan dan kursus pra perkhidmatan dan dalam perkhidmatan. (d) Melaksanakan program penutur jati dengan melantik 360 penutur jati dari luar Negara sebagai mentor di 1,800 buah sekolah rendah manakala 15 sebagai training fellows di Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris.

120 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

APAKAH ELEMEN DAN PETUNJUK TERHADAP PEMBUATAN DASAR?


Terdapat lima fasa dalam pembuatan dasar yang meliputi penentuan agenda, peramalan & pencarian alternatif, perancangan dasar, pelaksanaan dasar dan pentaksiran. Fasa yang telah lengkap diikuti dengan tindakan yang meliputi analisis, kenalpasti masalah, penerimaan, operasi program dan penilaian. Bagi melaksanakan tindakan maka, ciri-ciri keberkesanan tindakan perlu diberi perhatian. Rajah 7.1 menunjukkan perkaitan elemen dan petunjuk terhadap pembuatan dasar-dasar pendidikan.

FASA
Penentuan Agenda Peramalan & Pencarian Alternatif Perancangan Dasar Pelaksanaan Dasar Penaksiran Dasar

TINDAKAN

Cadangan Dasar (Analisis) Apakah masalahnya? Apakah yang akan terjadi jika tidak melakukan sesuatu?

Kenalpasti Masalah (alternatif) Bagaimanakah masalah ditafsirkan? Apakah matlamatnya? Apakah pilihan yang ada yang boleh membawa kebaikan atau sedikit keburukan? PERAMALAN

Penerimaan

Operasi Program

Penilaian

Adakah dasar itu berkaitan dengan politik?

Apakah ukuran yang boleh membantu dalam memastikan kejayaan pelaksanaan dasar?

Apakah kriteria di mana polisi boleh ditafsirkan dengan baik? Ditafsirkan dengan adil?

PENSTRUKTURAN MASALAH

PENGSYORAN

PENGAWASAN

PENILAIAN

Sumber: Cochran & Malone (1995)

CIRI-CIRI

Rajah 7.1: Elemen dan pentujuk terhadap pembuatan dasar

121 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

RUMUSAN
Dasar pendidikan yang digubal dan dilaksanakan di Malaysia bertujuan untuk mendisiplin/ kawalan, inovasi, solusi dan kebajikan/ perkhidmatan. Dasar-dasar tersebut bermatlamat untuk keharmonian, keadilan, penambahbaikan dan pemantapan dalam sektor pendidikan. Proses pembuatan dan pelaksanaan sesuatu dasar memerlukan perancangan yang teliti dan sistematik demi mencapai matlamatnya. Pelaksanaan dasar melibatkan kos, risiko dan sumber manusia yang pakar dan bilangan yang ramai. Penggubalan dilakukan pada peringkat kabinet dan diterjemahkan pada peringkat Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah (Top Down). Guru-guru sebagai pelaksana, perlu akur dengan dasar yang telah dibuat.

122 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

8
PENDAHULUAN

ORGANISASI DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Proses perkembangan bangsa dan proses kemajuan negara berkaitan secara langsung dengan sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem dan proses membangunkan insan. Proses membangunkan insan yang mencakupi keseluruhan rakyat merupakan suatu yang kompleks. Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan satu organisasi yang besar yang diwujudkan untuk mengambil tanggungjawab kepada proses mengurus dan mentadbir sistem pendidikan negara. Pendidikan bermutu melahirkan generasi yang sedar dan insaf dengan erti hidup dan tanggungjawab. Mereka dididik bagi mengembangkan lagi potensi masing-masing bagi mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Bagi merealisasikan hasrat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyusun jentera pentadbiran yang meliputi peringkat pusat, negeri, daerah dan sekolah untuk menatar dan menjana bangsa ke arah penguasaan pengetahuan, kemahiran, nilai, moral, sosial, ekonomi, politik dan sosial yang luas agar berkeupayaan meningkatkan daya saing bagi menjadi bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

KONSEP DAN PENGERTIAN ORGANISASI DAN PENTADBIRAN i.


Secara umumnya organisasi merupakan sistem sosial yang kompleks yang boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut dan dimensi. Hal ini disebabkan organisasi adalah dinamik dan sering kali berubah-ubah dengan haluan perkembangannya yang sukar diramal. Keadaan ini menunjukkan bahawa dalam organisasi terdapat ciri-ciri yang istimewa sehingga melahirkan pelbagai tafsiran dalam usaha untuk memahami organisasi. Dalam memberikan definisi, ada tokoh yang menyatakan organisasi sebagai satu kumpulan individu yang secara sedar dan rela, bersetuju untuk bekerjasama bagi mencapai sesuatu matlamat tertentu. Definisi lain pula menyatakan organisasi merupakan satu penyelarasan unit sosial yang mengandungi dua atau lebih individu yang memainkan peranan untuk mencapai matlamat bersama. Ada juga yang menterjemahkan organisasi sebagai campurtangan sosial untuk mencapai matlamat bersama melalui penggabungan usaha atau kerjasama anggota. Sebagai contoh, Hollebeck (1995) mengambarkan organisasi sebagai penggabungan manusia dan sumber untuk menjayakan sesuatu tujuan dan matlamat yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu secara bersendirian. Morgan (1986) pula melihat organisasi melalui lapan perspektif yang berbeza, iaitu: Organisasi dilihat berfungsi sebagai mesin yang mana pembangunannya terhad dan lebih bersifat melaksanakan fungsi rutin. Organisasi dilihat beroperasi seperti makhluk hidup yang bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran.
123 ZAINI ABDULLAH 2011

Organisasi

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Organisasi dianalogikan sebagai otak yang sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan kebolehan dan mencari pembaharuan. Organisasi dilihat sebagai sistem budaya yang mengandungi ideologi, nilai, upacara, kepercayaan dan amalan yang diyakini bersama. Organisasi adalah sebuah institusi politik yang membentuk hierarki autoriti. Organisasi ini berkait rapat dengan kekuasaan, manipulasi dan konflik. Organisasi adalah sebuah penjara psikik, di mana ahli organisasi diikat dengan tradisi dan berbangga dengan kejayaan mereka dan tidak bersedia untuk menerima perubahan dan lebih selesa dengan suasana yang ada. Organisasi berbentuk transformasi yang dilihat bersedia untuk berubah dan membuat strategi untuk menghadapi halangan-halangan semasa perubahan. Organisasi adalah alat untuk mendominasi yang membawa maksud ahli atau kumpulan berkelakuan untuk mencapai motif mereka dengan mencengkam pihak lain asalkan kepentingan atau keperluan mereka tercapai. Sufean Hussin (2004) pula menjelaskan bahawa organisasi merujuk kepada struktur penyusunan komponen-komponen atau unit-unit yang terdapat dalam sesuatu sistem, lazimnya sistem sosial. Sistem pula dikaitkan dengan apa sahaja yang terbina daripada rangkaian komponen-komponen atau unit-unit yang di mana ia mempunyai sesuatu tugas, fungsi atau matlamat. Dari aspek sosial, institusi yang ditubuhkan oleh masyarakat merupkan satu system social. Contoh institusi tersebut dalam konteks pendidikan ialah sekolah, PPD, JPN dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Setiap institusi tersebut mempunyai sistem sosialnya yang tersendiri berdasarkan fungsi dan matlamat penubuhannya. Sistem sekolah misalnya terdiri komponen pentadbiran,staf akademik, staf sokongan, murid, bangunan, infrastruktur dan lain-lain lagi. Sistem sosial ini ditabdir urus oleh manusia yang mewujudkan interasi social. Penyusunan komponen-komponen yang terdapat di dalam sesuatu organisasi secara sistematik menentukan sama ada sesuatu organisasi itu digolongkan kepada organisasi formal atau organisasi bukan formal. Berikut ialah perbezaan di antara kedua-dua jenis organisasi tersebut. Jadual 8.1: Perbandingan cirri-ciri organisasi format dan buka formal Orgnisasi Formal Jangka hayat yang lebih lama Beroperasi secara berterusan Struktur susunan komponen yang rumit Input sumber fizikal & modal yang besar Organisasi Bukan Formal Jangka hayat yang terhad Terbubar selepas selesai tugasan Struktur lebih ringkas & mudah Input sumber fizikal & modal yang kecil

Bagi sistem pendidikan di Malaysia, struktur organisasinya digambarkan seperti di Rajah 8.1. Organisasinya boleh dibahagikan kepada lima peringkat: 1. Peringkat pusat (peringkat eksekutif). 2. Peringkat negeri (peringkat pengurusan). 3. Peringkat daerah (peringkat penyeliaan). 4. Peringkat sekolah (peringkat teknikal). 5. Peringkat bilik darjah (peringkat pelaksanaan)

124 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

FUNGSI ORGANISASI

PERINGKAT ORGANISASI

ALIRAN AUTORITI TOP

Eksekutif (Pembuat Dasar)


Pusat

Menteri Pelajaran, Ketua Pengarah

Pengurusan

Peringkat Negeri (Pengarah Pendidikan Negeri) Peringkat Derah (Pegawai Pendidikan Daerah)

Penyeliaan

Teknikal

Peringkat Sekolah (Pentadbir Sekolah)

Pelaksanaan

Peringkat Bilik Darjah (Guru-Guru)

DOWN

Rajah 8.1: Peringkat dan fungsi organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia Bentuk piramid pada Rajah 8.1 menunjukkan aliran autoriti dan delegasi tanggungjawab daripada bahagian puncak ke bahagian-bahagian dasar. Keluasan setiap bahagian piramid menunjukkan bilangan sumber manusia yang terlibat pada bahagian-bahagian berkenaan. Organisasi formal mempunyai struktur asas untuk berfungsi dengan baik yang meliputi kepimpinan, agihan tugas, prosedur menjalankan tugas, matlamat dan dasar. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, pemimpin organisasi pendidikan negara ialah Menteri Pelajaran. Manakala ketua organisasi ialah Ketua Pengarah Pelajaran. Pada peringkat negeri pula diketuai oleh Pengarah Pelajaran Negeri, peringkat daerah ialah Pegawai Pendidikan Daerah dan pemimpin peringkat sekolah ialah Pengetua/Guru Besar. Pemimpin organisasi formal ini menetapkan tugas ahli dalam organisasinya dan fungsi setiap komponen/unit yang ada. Agihan tugas dan autoriti secara jelas dapat mengelakkan pembaziran sumber yng berlaku disebabkan pertindihan kerja dan mengelakkan konflik autoriti dan tugas. Sebuah orgnisasi yang lebih besar seperti Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sistem yang lebih kompleks kerana memiliki komponen-komponen yang terpisah dan berangkai. Oleh yang demikian pembahagian tugas serta penetapan peranan, fungsi dan peraturanperaturan adalah perlu agar semua ahli-ahli organisasi memahami tanggungjawab masing-masing.
125 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Sesuatu organisasi mesti mempunyai tujuan, matlamat dan objektif penubuhannya dengan jelas. Tujuan, matlamat dan objektif tersebut dirumuskan oleh eksekutif yang mentadbir perjalanan organisasi. Eksekutif bertanggungjawab terhadap soal pencapaian matlamat yang meliputi aspek produktiviti, keberkesanan dan kecekapan. Secara langsung eksekutif merumuskan prosedur-prosedur pelaksanaan dan strategi-strategi pengurusan sumber bagi mempstikan pencapaian matlamat dan dengan cekap dan berkesan. Dalam sesuatu organisasi jentera yang mensepadukan sumber manusia untuk mencapai matlamat mengandungi lima ciri: Dasar yang tegas. Tujuan yang jelas. Adanya kepimpinan wakilan. Terbentuknya anggota/ahli yang konkrit. Usaha/komitmen yang positif dan kreatif.

ii.

Pentadbiran ialah satu unsur penting bagi menjamin kelancaran perjalanan komponen-komponen yang terdapat di dalam organisasi. Pentadbiran berfungsi untuk menggerakkan segala sumber yang meliputi sumber manusia dan sumber fizikal (kewangan dan infrastruktur) secara selaras dan tersusun bagi mencapai matlamat. Pentadbiran diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian mekanisme sosial; memandu organisasi mengharungi masalah; dan untuk memberikan kekuatan kepada organisasi menghadapi cabaran-cabaran baru. Ibrahim Mamat (1993) telah merumuskan tafsiran mengenai pentadbiran sebagai: Satu proses sosial yang merangkumi soal-soal penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Satu proses sosial yang berkaitan dengan mengadakan, menyelenggarakan, mengawal dan menyatukan segala sumber manusia dan fizikal dalam satu system yang disepadukan untuk mencapai sesuatu matlamat. Suatu tindakan mengkoodinasikan aktiviti-aktiviti yang saling mempengaruhi antara satu sama lain, untuk mencapai sesuatu matlamat dengan sebaik-baik cara yang mungkin. Manakala Sufean Hussin (2004) memperincikan pentadbiran sebagai proses membuat keputusan berdasarkan ciri-ciri berikut: Pentadbiran ialah satu tingkah laku am yang boleh dijumpai dalam semua organisasi manusia. Pentadbiran ialah proses mengarah dan mengawal penghidupan dalam organisasi sosial. Fungsi pentadbiran ialah untuk mengembangkan dan mengubahsuai proses membuat keputusan dengan berkesan dan sebaik mungkin. Dengan berfokus kepada matlamat, Drucker (1954) menyatakan bahawa pentadbiran organisasi ialah a mean to an end, iaitu pentadbiran merupakan mekanisme pengaturan sumber -sumber untuk mencapai matlamat. Secara amnya, fungsi pentadbiran melibatkan: menilai kualiti dan kuantiti hasil. menentukan pemilihan strategi pelaksanaan. menetapkan dan melaksanakan dasar-dasar. mempengaruhi imej dan prestij sesuatu organisasi. menentukan iklim organisasi dan hubungan antara manusia. menentukan jenis output, hala tuju dan keutamaan yang perlu diberi perhatian. membantu perolehan dan penggunaan sumbert-sumber dengan cara yang berkesan.
126 ZAINI ABDULLAH 2011

Pentadbiran

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

iii.

Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Dalam pendidikan istilah yang paling sesuai digunakan ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan kerana tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan (Rosy Talin 2002). Dalam konteks pentadbiran pendidikan, Kamaruddin Kachar (1990) mendefinisikan pentadbiran pendidikan sebagai satu daya menyeluruh untuk memandu, mengawal dan menyatupadukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan, ke arah pencapaian matklamat pendidikan. Beliau berpendapat pentadbiran pendidikan merupakan satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan, pengelolaan pendidikan, pengurusan kakitangan pendidikan, pengarahan pendidikan, penyelarasan pendidikan, penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Merujuk kepada kenyataan Abdul Rahman Arshad (2007), pentadbiran pendidikan di Malaysia adalah berbagai tahap yang bermula pada peringkat pusat, negeri, daerah dan sekolah. Pada peringkat kementerian memberi penekanan kepada penggubalan dasar; pentadbiran dikategorikan kepada dua iaitu pentadbiran umum dan pentadbiran professional. Pentadbiran umum melibatkan pentadbiran kewangan, pengurusan sumber manusia dan pembinaan sekolah. Manakala pentadbiran professional member tumpuan terhadap perancangan dan penyelidikan pendidikan, perkembangan kurikulum, pengendalian peperiksaan awam, pengurusan sekolah, pendaftaran sekolah dan guru, penaziran, latihan guru dan kursus-kursus dalam perkhidmatan. Manakala pada peringkat negeri pula, Jabatan Pelajaran Negeri bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar yang telah digubal pada peringkat persekutuan. Jabatan Pelajaran Negeri dibantu oleh Pejabat Pelajaran Daerah sebelum arahan sampai ke peringkat sekolah. Sekolah merupakan suatu organisasi yang berada pada rantaian akhir dalam pelaksanaan dasardasar pendidikan yang digubal pada peringkat pusat. Sekolah menjadi tempat (bagaikan makmal) yang menempatkan komponen seperti kurikulum, peperiksaan, guru, murid, prasarana dan ibu bapa memainkan peranan untuk mencapai objektif pendidikan. Pentadbiran sekolah yang rasmi merupakan elemen penting bagi mencapai objektif tersebut. Pada peringkat sekolah, Pengetua/ Guru Besar berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam melaksanakan pentadbiran pendidikan seperti lebihan saiz murid, sekolah dua sesi, saiz kelas yang besar, moral guru yang menurun, peningkatan kes disiplin dan sebagainya lagi. Guruguru pula bukan lagi menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran semata-mata tetapi bertindak membantu pentadbiran sekolah. Contohnya, guru-guru bertindak membantu kewangan sekolah (bayaran sukan, perpustakaan, PIBG, biasiswa/ derma), skim subsidi pelajar (RMT, susu), buku teks, peperiksaan, sukan tahunan/ permainan MSSD/ MSSM, rekod pelajar (kehadiran, kemajuan, disiplin, profil pelajar), pengisian pelbagai boring dan sebagainya lagi. Keadaan tersebut menyebabkan guru-guru hanya memberikan penumpuan yang minima terhadap persediaan perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Sekolah-sekolah sentiasa diselia dan dipantau oleh Pejabat Pelajaran Daerah bagi mempastikan organisasi beroperasi dengan lancar agar matlamat dan objektif dapat dicapai. Dari masa ke semasa penambahbaikan dilaksanakan khususnya kepada guru-guru ke arah melengkapkan diri menghdapi cabaran semasa yang sentiasa berubah khususnya cabaran teknologi, psikologi dan cabaran pedagogi.
127 ZAINI ABDULLAH 2011

Pentadbiran Pendidikan

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Latihan dalam perkhidmatan dikendalikan pada peringkat sekolah (dalaman), daerah, negeri mahupun pusat.

STRUKTUR PENTADBIRAN PENDIDIKAN


Selepas merdeka, Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Selepas pembentukan negara Malaysia pada 16 September 1963, dasar dan pentadbiran pendidikan di negeri Sabah dan Sarawak dilaksanakan sendiri oleh kerajaan di kedua-dua negeri berkenaan. Sabah dan Sarawak diberi autonomi untuk menguruskan sistem pentadbiran pendidikannya sendiri sehingga ke suatu tempoh yang ditentukan. Namun begitu, peruntukan kewangn bagi program-program pendidikan di Sabah dan Sarawak terletak di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Keadaan ini mewujudkan perbezaan dalam struktur dan sistem pentadbiran pendidikan di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Struktur pentadbiran pendidikan di Malaysia terbahagi kepada tiga peringkat iaitu peringkat persekutuan, peringkat negeri dan peringkat sekolah dengan organisasi yang bertanggungjawab ialah Kementerian Pelajaran, Pejabat Pelajaran Negeri dan Sekolah. Hanya terdapat tiga buah negeri di mana struktur pentadbiran pendidikannya tidak mempunyai Pejabat Pelajaran Daerah iaitu Melaka, Perlis dan Wilayah Persekutuan. Manakala struktur pentadbiran di negeri Sabah dan Sarawak mengandungi peringkat bahagian kerana kedua-dua negeri tersebut sangat luas.

Pusat Negeri

Daerah

Sekolah

Rajah 8.2: Struktur pentadbiran pendidikan di negeri-negeri Semenanjung Malaysia.

128 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Pusat Negeri Bahagian

Daerah Sekolah

Rajah 8.3: Struktur pentdbiran pendidikan di Sabah dan Sarawak.

ORGANISASI PENTADBIRAN PENDIDIKAN PERINGKAT PERSEKUTUAN (PUSAT)


Kementerian Pelajaran merupakan organisasi utama pada peringkat persekutuan yang bertanggungjawab menggubal dan meluluskan dasar-dasar dan program pendidikan. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri yang diberi kuasa untuk membuat keputusan ke atas semua dasar pendidikan. Menteri tersebut bertanggungjawab ke atas pelaksanaan dasar-dasar yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pendidikan. Bagi memastikan sistem pendidikan di negara ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan cemerlang, Menteri Pelajaran dibantu oleh dua orang Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan seorang Setiausaha Politik. Pada peringkat pentadbiran Kementerian Pelajaran, Ketua Setiausaha (KSU) merupakan pegawai utama yang bertanggungjawab untuk melancarkan jentera pentadbiran dan tugas-tugas Kementerian Pelajaran. KSU dibantu oleh dua Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan dan Pembangunan), Ketua Pengarah Pelajaran dan tiga Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Bahagian Dasar Pembangunan Pendidikan, Bahagian Operasi Pendidikan dan Bahagian Profesionalisme Pendidikan) dan Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Tugas dan tanggungjawab utama Ketua Pengarah Pelajaran ialah melapor atau memberi taklimat kepada KSU dan Menteri Pelajaran mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan pelajaran. Tugas dan tanggungjawab pentadbiran harian Kementerian Pelajaran terletak pada Timbalan Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran. Menteri Pelajaran bertanggungjawab secara terus kepada Parlimen (Dewan Rakyat). Bagi melicinkan jentera pentadbiran Kementerian Pelajaran dan bagi melaksanakan dasar serta program pendidikan yang lebih kemas dan sistematik, Kementerian Pelajaran telah mewujudkan bahagian-bahagian dalam organisasi pentadbirannya. Jumlah bahagian tersebut bergantung kepada keperluan sistem pendidikan di Malaysia. Setiap bahagian bertanggungjawab terus kepada Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (TKPPM).

129 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

i.

TKPPM Dasar Pembangunan Pendidikan:


Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Bahagian Pembangunan Kokurikulum Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian Buku Teks Lembaga Peperiksaan. Majlis Buku Kebangsaan

ii.

TKPPM Operasi Pendidikan:


Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Pendidikan Islam. Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional. Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/Kluster Bahagian Sukan Bahagian Seni dan Kokurikulum Bahagian Pelajaran Swasta

iii.

TPPM Pembangunan Profesionalisme Keguruan


Bahagian Pendidikan Guru. Institut Aminuddin Baki. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.

iv. v.

Unit Pengurusan Sumber Manusia Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)

BAHAGIAN-BAHAGIAN DALAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1. Di Bawah Kendalian Ketua Pengarah Pendidikan
Bahagian Akaun (BA) Bahagian Audit Dalam (BAD) Bahagian Audit Sekolah (BAS) Bahagian Buku Teks (BBT) Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa (BDHA) Bahagian Kewangan (BKEW) Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) Bahagian Kokurikulum & Kesenian (BKK) Bahagian Matrikulasi (BM) Bahagian Pembangunan (BP) Bahagian Pembangunan & Penilaian Kompetensi (BPPK)
130 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Bahagian Pendidikan Islam (BPI) Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) Bahagian Pendidikan Swasta (BPSwasta) Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA) Bahagian Psikologi dan Kaunseling (BPsK) Bahagian Sukan (BS) Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Institut Aminudin Baki (IAB) Unit Komunikasi Koperat (UKK) Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti (JNJK) Lembaga Peperiksaan (LP) Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (MBKM) Badan Berkanun: i. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ii. Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) iii. Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

ii.

Di Bawah Kendalian Timbalan Ketua Setiausaha I & II


Pembangunan dan Bekalan. Kewangan dan Akaun. Hal Ehwal Luar Negeri Biasiswa dan Latihan Perjawatan dan Perkhidmatan Khidmat Pengurusan Perhubungan Awam Pengurusan Aset Psikologi & Kaunseling Pembangunan & Penilaian Kompetensi Komunikasi korperat Undang-Undang

131 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Rajah 8.4 Organisasi pentadbiran pendidikan peringkat pusat

AKTA PENDIDIKAN 1996: KUASA MENTERI DAN PERUBAHAN DALAM PENTADBIRAN PENDIDIKAN
Akta Pendidikan 1996 telah membawa perubahan terhadap struktur dan sistem pentabiran pendidikan negara. Reformasi pendidikan juga menghasilkan perubahan dalam kuasa yang diberikan kepada Menteri Pelajaran. Satu perubahan spesifik ialah peningkatan dalam pemusatan kawalan beberapa aspek penting dalam sistem tersebut contohnya dari segi perlantikan pentadbir pendidikan utama. Struktur dan organisasi baru mencerminkan usaha dan langkah untuk menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti tinggi selaras dengan cita-cita untuk meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pendidikan. Tanggungjawab Menteri Pelajaran terhadap pembangunan sistem pendidikan kebangsaan telah tambah di bawah Akta 1996. Selaras dengan itu, lebih banyak kuasa telah diberikan kepada Menteri Pelajaran. Akta tersebut cenderung memusatkan kuasa kepada Menteri Pelajaran.
132 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Di Malaysia, seksyen 3 (1) Akta Pendidikan 1996 telah memberikan kuasa kepada DYMM Yang di Pertuan Agong untuk melantik seorang Ketua Pengarah Pelajaran. Kuasa tersebut tertakluk kepada satu syarat iaitu Ketua Pengarah Pelajaran mesti dipilih daripada kalangan pegawai dalam perkhidmatan pendidikan. Ciri signifikan ini adalah sesuai sebab keputusan memasukkan syarat ini memberikan peluang kepada pegawai perkhidmatan pendidikan untuk naik pangkat. Seksyen 3(2) menegaskan bahawa Ketua Pengarah mernpunyai kuasa dan menjalankan tugas mengikut Akta 1996. Beliau menasihat Menteri mengenai hal berkaitan dengan pendidikan. Peruntukan dalam seksyen 4 (1) memberikan kuasa kepada Menteri Pelajaran untuk melantik Pengarah Pelajaran Negeri, Pegawai Pelajaran Daerah dan Pegawai Pelajaran yang yang lain. Kuasa yang luas dan kebebasan untuk bertlndak mengikut pertimbangan diri merupakan dua ciri yang khusus. Seksyen 4 Akta 1996 menyatakan seperti berikut: Maka hendaklah ada bagi setiap negeri atau bagi mana-mana kawasan lain di dalam Malaysia yang ditentukan oleh Menteri, seorang Pengarah Pelajaran; dan bagi setiap daerah atau bagi mana-mana kawasan lain di dalam sesuatu negeri yang ditentukan oleh Menteri, seorang Pegawai Pelajaran yang dinamakan sedemikian bagi maksud Akta ini, yang dilantik oleh Menteri Di samping itu, perlantikan Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru adalah dalam termasuk dalam bidang kuasa Menteri Pelajaran, seksyen 5 (1). Walau bagaimanapun, seksyen 5 (2) rnengatakan bahawa Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru. Di peringkat negeri, syarat tersebut adalah tidak sarna dari segi perlantikan Pendaftar Sekolah dan Guru di mana seksyen 5 (2) menegaskan bahawa Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap negeri, dan boleh melantik apa-apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud Akta tersebut. Jawatan Ketua Nazir Sekolah dan Nazir Sekolah adalah dihuraikan dalam seksyen 6. Perlantikan Ketua Nazir Sekolah, seksyen 6 (1) dan Nazir-Nazir Sekolah, seksyen 6 (2) adalah merupakan tanggungjawab Menteri Pendidikan. Fungsi Nazir Sekolah ialah untuk mengawal kualiti perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah, melaporkan mutu pendidikan yang dicapai kepada Menteri, pengurusan sumbersumber sekolah secara berkesan, dan perkembangan menye1uruh pe1ajar dari segi moral, mental, fizikal, dan rohani. Tambahan juga, perlantikan Pengarah Peperiksaan adalah tanggungjawab Menteri. Beliau boleh melantik pegawai-pegawai yang lain untuk bertindak di bawah arahan dan kawalan am Pengarah Peperiksaan Selain itu, Menteri Pelajaran diberikan kuasa untuk mengeluarkan arahan am dan arahan khas. Menurut seksyen 8, Menteri boleh dari semasa ke semasa memberi seseorang pegawai yang dilantik di bawah Bahagian itu arahan-arahan yang bersifat am. Kuasa tersebut adalah terhad dan tertakluk kepada dua syarat. Pertama, arahan am yang dikeluarkan mesti konsisten dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996. Arahan itu merangkumi penjalanan kuasa, budi bicara yang diberikan kepada pegawai, kewajipankewajipan yang perlu ditunaikan oleh pegawai di bawah Akta dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta. Ia juga melibatkan segala hal berkenaan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Apabila syarat-syarat itu telah dipatuhi, maka pegawai itu hendaklah melaksanakan tiap-tiap arahan yang dikeluarkan. Peruntukan dalam seksyen 9 menegaskan bahawa kuasa Menteri Pelajaran untuk mengeluarkan arahan khas di mana beliau boleh dari semasa ke semasa memberi (a) pengelola atau mana-mana angota suatu lembaga yang dilantik di bawah subseksyen 61(1), atau peker]a atau guru besar, sesuatu institusi pendidikan; dan (b) anggota Lembaga Pusat yang ditubuhkan di bawah seksyen 92 Akta pelajaran 1961, arahan-arahan, yang tidak tak konsisten dengan peruntukan Akta ini dan peraturanperaturan yang dibuat di bawah Akta ini, berhubungan dengan apa-apa perkara yang berkenaan dengannya peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah Akta ini, dan pengelola, anggota, pekerja atau guru besar itu hendaklah melaksanakan tiap-tiap arahan sedemikian.
133 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

ORGANISASI PENTADBIRAN PENDIDIKAN Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)


Bagi melicinkan pentadbiran pendidikan Negara, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mewujudkan JPN pdi setiap negeri untuk menjadi nadi penggerak kepada keseluruhan pentadbiran di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah di seluruh negeri. JPN diketuai oleh Pengarah Pendidikan Negeri yang bertanggungjawab untuk mentadbir, melaksana dasar-dasar dan arahan KPM , melaksanakan proram dan projek pendidikan di semua peringkat dalam negeri berkenaan. JPN berperanan menjalankan fungsi-fungsi khusus: i. Pengurusan, penyeliaan, penyelarasan dan pengawasan program-program pendidikan pada peringkat bahagian, daerah dan sekolah. ii. Memastikan dasar-dasar pendidikan memenuhi hasrat dan matlamat yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1996. iii. Memastikan kemajuan dan kecemerlangan setiap aktiviti yang dijalankan pada peringakt sekolah. iv. Agensi penghubung yang menyalur maklumbalas: tahap pencapaian dan masalah berhubung kurikulum, kokurikulum, pembangunan dan sumber daerah dan sekolah kepada KPM. v. Menyelaras pentadbiran: perjawatan, kewangan, pembangunan fizikal dan sumber manusia. vi. Menyelia program & projek: buku teks, bantuan kewangan/ makanan, sukan, kurikulum & media pendidikan. vii. Melaksana & menyelia rancangan pembangunan pendidikan peringkat negeri. viii. Menasihat KPM.

Jabatan Pelajaran Bahagian (Negeri Sabah dan Sarawak sahaja)

Jabatan Pelajaran Bahagian (JPB) diwujudkan sebagai perantara antara JPN dengan Pejabat Pelajaran Daerah. Negeri Sarawak mempunyai lima buah Jabatan Pelajaran Bahagian iaitu Kuching, Simanggang, Sibu, Miri dan Limbang. Manakala negeri Sabah mempunyai juga mempunyai lima Jabatan Pelajaran Bahagian iaitu Pantai Barat, Labuan, Sandakan, Tawau dan Pendalaman. Setiap Jabatan Pelajaran Bahagian diketuai Pegawai Pelajaran Bahagian. Fungsi JPB ialah: i. Menyediakan data enrolmen murid-murid dan maklumat sekolah-sekolah di bawah kelolaan JPB. ii. Membantu JPN mengurus dan melaksana Skim Pinjaman Buku Teks di sekolah-sekolah. iii. Melaporkan kepada JPN tentang kegiatan, kemajuan dan masalah yang dihadapi oleh PPD dan sekolah-sekolah di bawah kelolaan JPB.

Pejabat Pelajaran Daerah

Organisasi pendidikan peringkat daerah bagi setiap negeri diketuai Pegawai Pendidikan Daerah yang memainkan peranan khusus seperti berikut: i. Mewakili JPN pada peringkat daerah kelolaannya ii. Memberi khidmat nasihat kepada pengetua/guru besar di sekolah-sekolah di daerah pentadbirannya. iii. Membantu sekolah dari aspek perkembangan kurikulum. iv. Memberi maklumat kepada JPN berkaitan pengajaran dan pembelajaran. v. Mengenalpasti program pembangunan professional guru-guru. vi. Membantu menguruskan peperiksaan awam. vii. Menguruskan kemasukan dan pertukaran pelajar. viii. Mengawal etika dan disiplin staf di sekolah-sekolah.
134 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] ix. Mengurus perkhidmatan dan kebajikan staf di semua sekolah di bawah kelolaannya.

Organisasi Pentadbiran Pendidikan Peringkat Sekolah


PENGETUA PIBG/ Lembaga Pengelola
KAUNSELOR PK KOKURIKULUM PK HAL EHWAL MURID PK PENTADBIRAN PK PETANG PK TINGKATAN VI

UNIT KOKURIKULUM Unit Beruniform Kelab Persatuan Sukan & Permainan Guru Rumah Sukan Majalah Sekolah Koperasi Sekolah Hari-Hari Khas 1Murid 1Sukan Pemb. Sukan

UNIT HEM Lembaga Pengawas Lembaga Displin Lembaga Asrama Bim. & Kaunseling SPBT Kesihatan Kes. & Lalulintas Biasiswa JK Musolla SMM/Data Pelajar Kebajikan Pelajar 3K Pencegahan Dadah Kebersihan Majlis Ketua Tingkatan Rekod Pelajar Sijil & akuan

UNIT KURIKULUM Panitia Matapelajaran Pusat Sumber Peperiksaan & Penilaian TOV Jadual Waktu Program Akademik Projek NILAM Pengurusan Makmal Komp. Penyelarasan kelas PPSMI/MBMMBI ULBS/PLBS Kelas Rancangan Khas Kelas Aliran AGAMA Pendidikan Khas POI

UNIT PENTADBIRAN Kewangan Sekolah Perangkaan & Data Pengurusan ICT Perkembangan Staf Pusat Kitar Semua Kajian Tindakan PIBG Perabut, Peralatan & Penyelenggaraan. PTK Keceriaan Sekolah Bilik Gerakan Sis. Peng. Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008 Induk PIPP Aduan Guru

UNIT PENTADBIRAN & KURIKULUM DAN SUKAN Pendaftaran Peperiksaan Kolokium Sukan & permainan Penyelarasan sumber manusia. Media & pusat sumber. Perabut, peralatan & penyelenggaraan.

GK BAHASA

GK SAINS

GK VOKASIONAL & TEKNOLOGI KETUA PANITIA GURU-GURU PELAJAR-PELAJAR

GK KEMANUSIAAN

STAF SOKONGAN

Rajah 8.5: Carta Organisasi Pentadbiran Sekolah Menengah

Pengetua Sebagai Pentabdir Organisasi Sekolah

Pentadbiran sekolah dibawah pimpinan seorang pengetua telah menjadi suatu bidang yang memerlukan pengetahuan, kecekapan, pengalaman mengajar dan mentadbir yang tinggi. Pengetua sebagai pemimpin dan sekali gus sebagai pengurus pendidikan di sekolah, adalah menjadi faktor utama kepada bukan sahaja kejayaan sebuah sekolah, bahkan dengan kepimpinan dan pengurusannya dengan misi dan visinya boleh menentukan hala tuju institusi. Tambahan lagi, pengetua adalah pelaksana dasar pendidikan di peringkat sekolah.Perkhidmatan Pendidikan Malaysia ialah perkhidmatan yang terbuka. Oleh itu, mana-mana
135 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] pegawai dalam perkhidmatan tersebut boleh dilantik sebagai pengetua sekolah menengah oleh Kementerian Pendidikan. Walaubagaimanapun, mengikut amalan biasa, guru sekolahlah yang dipilih untuk kenaikan pangkat sebagai pengetua berdasarkan kepada pengalamannya dalam pengajaran atau pentadbiran. Pengetua turut berperanan dalam merancang dan menyelia segala pengurusan kurikulum yang dijalankan di sekolah. Selain itu, pengetua juga turut berperanan sebagai individu yang bertanggungjawab dalam mengagih dan menyelia tugas warga sekolah selain membimbing warga sekolah untuk mencapai matlamat dan objektif sekolah. Pengetua perlu memainkan peranan sebagai penilai bagi menilai pretasi kakitangannya tidak kira kakitangan akademik mahupun bukan akademik. Antara lain peranan pengetua adalah menjadi pengerusi atau penaung jawatankuasa dalam apa sahaja persatuan dan kelab yang ditubuhkan di peringkat sekolah. Pengetua turut berperanan untuk menyelia persekitaran sekolah bagi memastikan suasana sekolah sentiasa berada dalam keadaan baik dan selesa untuk semua warga sekolah. Pengetua juga merancang takwim sekolah hasil perbincangan bersama pihak sekolah dan kementerian. Antara tugas penting pengetua adalah dalam merancang kewangan dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. Sebagai ketua di sekolah, pengetua perlu bersikap berfikiran terbuka untuk menerima pendapat dan pandangan guru-guru dan kakitangan serta berfikiran jauh untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pengetua juga perlu menjalinkan hubungan yang baik dan mesra denagn pegawai-pegawai atasan serta orang-orang bawahannya dan rakan-rakan sejawatannya. Sentiasa mengambil tahu berkaitan kebajikan kakitangannya dan sentiasa mempunyai sifat berperikemanusiaan dan bertimbang rasa. Selain itu juga, pengetua tidak boleh menggunakan pangkat semata-mata dan kuasa yang ada untuk mengambil tindakan dalam sesuatu perkara. Pengetua juga perlu bersikap tegas tetapi pada masa yang sama adil dan saksama. Pengetua perlu mengkritik sesuatu kelemahan kakitangannya dan menegur secara membina dan sedia mengampuni kesalahan seseorang sekiranya kesalahan yang dilakukan tidak berat. Pengetua juga perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya dan memberi idea-idea baru dalam pelbagai aspek. Bersikap positif dan sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dengan cara yang berkesan. Berani dan bersedia untuk mengemukakan pendapat yang bercanggah denagn pandangan atau pendirian pihak atasan tetapi rela menerima keputusan muktamad pihak atasan.

Guru Penolong Kanan Pentadbiran (GPK1)


Antara bidang tugas guru penolong kanan pentadbiran berperanan dalam melaksana dan menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pengetua semasa ketiadaannya di sekolah.selain itu itu GPK1 mengajar sebilangan daripada waktu mengikut arahan Guru Besar yang ditetapkan dari semasa ke semasa.Bertanggungjawab kepada pengetua dalam soal-soal yang berhubungkait dengan kurikulum, pentadbiran dan pengurusan sekolah, hubungan dengan masyarakat dan juga keselamatan. GPK1 turut membantu pengetua dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah yang mempunyai sidang petang selain memberi segala bantuan kepada pengetua dalam tugas menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.GPK1 juga membantu pengetua dalam semua aspek perancangan, pengurusan dan pelaksanaan program dan projek sekolah. GPK1 perlu memastikan pelaksanaan semua kursus pengajian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan selain menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, semester dan lainlainnya berjalan dengan lancar dan berkesan.GPK1 juga perlu memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran itu dilaksanakan secara teratur dan baik.embantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan
136 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] bahan-bahan sumber pendidikan itu dilakukan dengan baik. Membantu dan membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru praktikum dan guru-guru yang baru mengajar dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. Membuat kajian terhadap segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum dan mencadangkan tindakan susulan.Membantu dalam merancang dan menyelaraskan hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan, penilaian dan menyarankan tindakan susulan. Menyelaraskan pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan yang ada di sekolah. Menyelaraskan segala program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Membantu dalam menentukan buku-buku teks, bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan di samping menentukan kesesuaiannya. Menyusun jadual waktu kelas dan guru dan menyediakan jadual waktu gantian bagi guru yang sakit dan mereka yang ditimpa kemalangan dan mengalami kecemasan. Dari sudut pentadbiran pula, GPK1 berperanan dalam membantu bagi menentukan beban tugas guru dan kakitangan bukan guru sekolah adalah adil dan saksama.Membantu dan menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru sekolahnya. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data, maklumat dan juga perangkaan yang diperlukan dari semasa ke semasa.Membantu merancang takwin sekolah dan dalam menentukan program aktiviti sepanjang tahun.Membantu menyelia kerja-kerja semua guru dan kakitangan bukan guru.Membantu dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dalam menentukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk audit tahunan yang teratur bagi sekolahnya. Menyelaras bagi semua pungutan yuran seperti wang runcit, sewa, asrama, sukan dan permainan dan sebagainya. Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah dengan memberi pandangan terhadap salah laku pelajar dengan mengambil bahagian cergas dalam mesyuaat dan juga perbincangan. Menandatangani semua cek sekolah bersama-sama dengan pengetua dan juga Pengerusi Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG).

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ( GPK HEM)

Antara bidang kuasa GPK HEM adalah menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaan pengetua dan GPK1. Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang pengkhususan mengikut arahan pengetua dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab kepada pengetua dalam soal-soal kurikulum, ko-kurikulum, disiplin, bimbingan dan kaunseling. Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan. Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar. Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah, perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik. Membantu pengetua dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan. Bidang-bidang tugas GPK HEM dari sudut pentadbiran adalah mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolahnya. Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertukar ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan
137 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] kerjasama Pengetua, GPK1, Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah. Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun. Bidang tugas GPK HEM dari sudut disiplin adalah menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempurna. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan oleh guru, kakitangan dan para pelajar. Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap mengenai pelajar terlibat. Tugas GPK HEM dari sudut bimbingan dan kaunseling adalah merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dan sebagainya. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jika diperlukan oleh pihak yang berkaitan. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan suaikenal bagi pelajar-pelajar baru.

Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum (GPKK)

Antara peranan GPKK meliputi perancangan, pelaksanaan, pengawalseliaan dan pembangunan berterusan murid-murid dalam aspek sukan, permainan, badan beruniform, kelab dan persatuan serta penyertaan dalam aktiviti anjuran daerah, negeri dan kebangsaan. Dalam hal perancangan GPKK terlibat langsung dalam merancang takwim tahunan bagi kegiatan setiap bidang pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Mengurus pemilihan peserta kumpulan elit sekolah. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti. Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya. Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar. GPKK berperanan untuk mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang ko-kurikulum. Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum. Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti ko-kurikulum telah diambil penjelasan. Membantu dan mengurus segala penerbitan sekolah. Menyelaras hari perayaan dan upacara sekolah. Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah. Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan ko-kurikulum. Memastikan rekod-rekod dan data koko disenggarakan dengan baik. Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk maju dengan mengadakan program khas untuk mereka.

Guru Kanan Bidang

Antara bidang tugas guru kana bidang adalah mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa mata pelajaran. Menyelaraskan rancangan pelajaran tahunan. Menyediakan soalan-soalan peperiksaan yang akan dijalankan. Memutuskan buku kerja yang hendak digunakan dalam mesyuarat yang hendak dijalankan. Menjalankan semakan buku latihan murid dan dicop secara rawak. Mencadangkan pembelian bahan pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan.

KEPIMPINAN GURU
The term teacher leadership refers to...skills demonstrated by teachers who continue to teach students but also have an influence that extends beyond their own classrooms to others within their own school and elsewhere.(Danielson, 2006: 12)
138 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Danielson (2006) melihat kepimpinan guru sebagai himpunan kemahiran pada seseorang guru yang selain daripada mengajar ada mempunyai pengaruh yang diperluaskan ke luar bilik darjahnya, sama ada di dalam atau di luar sekolahnya. Kepimpinan guru ini menggerakkan guru-guru lain bagi meningkatkan prestasi sekolah, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini wujud bukan kerana guru itu merupakan ketua organisasi (seperti dalam kes pengetua) tetapi disebabkan guru tersebut mempunyai kepakaran dan kebolehan serta mampu mempengaruhi rakan-rakan sejawat lain. Proses penambahbaikan sekolah seringkali melibatkan pelaksanaan aktiviti dan program yang berbeza daripada yang dibuat pada masa lalu. Oleh demikian, peranan guru ialah berhadapan dengan pengurusan perubahan. Kepimpinan guru diperlukan untuk mengurus proses perubahan. Guru sebagai pemimpin juga dikehendaki memotivasikan rakan-rakan sejawat supaya membuat pembelajaran inovatif serta melaksanakan tugas dengan cara yang lebih baik dan berkesan. Guru adalah pendidik yang dikurniakan dengan pelbagai tanggungjawab. Pendidik di sekolah tidak hanya mengajar tetapi juga merupakan pemimpin. Secara sedar atau tidak, sifat kepimpinan berkualiti bagi seorang guru di sekolah harus ditelusuri dan diperhalusi bagi mewujudkan iklim pendidikan yang mampu memacu kecemerlangan. Pemimpin yang mempunyai sifat kepimpinan berhemah tinggi sentiasa dapat mewujudkan hubungan yang baik dengan kelompok yang dipimpin. Pemimpin berjiwa rakyat yang berpekerti mulia seharusnya didasari oleh himpunan ciri-ciri pekerti terpuji. Seorang pemimpin seharusnya beriman kepada Tuhan dan mempunyai kepercayaan dan kepatuhan kepada agama. Kepercayaan ini penting bagi memastikan mereka mempunyai pegangan dan dasar kepercayaan yang utuh. Kepercayaan kepada agama menjadi tunjang bagi pembentukan peribadi terpuji selaras dengan suruhan agama yang dianuti. Manakala konsep etika dan amalan keagamaan seharusnya memberikan kekuatan jatidiri kepada pemimpin tersebut di dalam memimpin sesebuah organisasi terutama memacu kecemerlangan pendidikan di sekolah. Selain itu, seorang pemimpin juga mestilah mempunyai berilmu pengetahuan yang luas.Ilmu tersebut merangkumi ilmu berteraskan ikhtisas pentadbiran pendidikan, psikologi, komunikasi serta pengetahuan semasa. Ilmu ikhtisas pentadbiran pendidikan amat penting bagi memastikan komuniti pendidikan di bawahnya meliputi staf akademik dan staf sokongan serta murid dapat diurus dengan sempurna dan selaras dengan keperluan semasa di samping memenuhi aspirasi pendidikan negara. Manakala ilmu-ilmu kemanusiaan seperti falsafah, sosiologi, psikologi dan komunikasi amat diperlukan oleh pemimpin di sekolah bagi memastikan layanan dan kemesraan yang diwujudkan sesama ahli komuniti berjalan dengan baik di samping dapat mengelakkan konflik. Sementara itu, pengetahuan yang luas tentang isu semasa bakal menjadikan minda pemimpin sentiasa mengikut peredaran zaman dan bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang mendatang. Pemimpin bercirikan perkara di atas pastinya menuntut guru yang pakar di bidang pengurusan serta bidang profesionnya. Ciri lain yang harus ada di dalam diri pemimpin di sekolah ialah ketinggian peribadi. Ketinggian peribadi yang dimaksudkan meliputi tutur kata dari segi kesantunan bahasa yang berhemah dan bijak untuk berkomunikasi dengan semua peringkat umur. Komen dan kritikan yang diberikan seharusnya bersifat membina bukannya merendah-rendahkan martabat seseorang. Ketinggian peribadi juga boleh diukur dengan tingkah laku yang merendah diri tetapi tegas, tidak sombong dan memberikan layanan kepada semua pihak tanpa memilih bulu dan penuh hikmah. Pemimpin jenis ini pasti manis air mukanya, bijak mengatur kata, penuh hikmah perlakuannya serta mempunyai jatidiri dan integriti yang tinggi. Perkara yang diperkatakan akan membawa kepada ciri seterusnya iaitu pengaruh melalui teladan. Pengaruh melalui teladan diterjemahkan melalui contoh yang ditunjukkan oleh pemimpin berdasarkan apa yang diperkatakan, dilakukan dan ditontonkan. Pemimpin berwibawa mesti dapat menunjukkan contoh
139 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] teladan kepada komuniti di bawahnya melalui perlakuannya yang mendahului yang lain dengan niat untuk diteladani oleh semua. Pemimpin sebegini akan dipandang tinggi oleh komuniti pendidikan sebagai pemimpin yang mampu mengotakan janjinya melalui teladan. Sebagai contohnya pemimpin yang ingin melihat kakitangannya datang awal ke tempat kerja pasti menonjolkan dirinya sebagai pemimpin yang datang lebih awal daripada yang lain. Pemimpin juga mesti mempunyai visi dan misi yang jelas di dalam membangun dan mentadbir sesebuah organisasi. Adanya visi dan misi yang jelas memudahkan pemimpin bertindak untuk membawa komuniti yang dipimpinnya ke arah kejayaan yang direncanakannya. Contohnya, bagi pemimpin unit dan organisasi sekolah yang mempunyai visi dan misi yang jelas pasti berusaha membawa organisasi di bawah tanggungjawabnya untuk cemerlang dari segala aspek dan dicontohi oleh yang lain. Bagi menjadikan pemimpin itu berkredibiliti tinggi, mereka harus mempunyai kemahiran membimbing yang effektif. Kemahiran membimbing ini penting bagi tujuan memperkasakan diri individu yang dibimbing bertujuan mencapai sasaran kerja yang ditetapkan dengan jaya. Pemimpin sebagai guru yang berpengalaman harus mampu untuk membimbing kakitangannya bagi menjamin kelangsungan budaya kerja berkualiti. Guru-guru muda yang baru mula bertugas perlu diberi bimbingan agar cepat menyesuaikan diri di dalam sistem pendidikan dan dibantu perkembangan potensi dirinya sebaik mungkin. Manakala guru senior pula yang mempunyai kepakaran berteraskan pengalaman dibimbing untuk terus kekal aktif terutamanya dalam menginovasikan proses pengajaran dan pembelajaran serta menggalakkan budaya menyelidik menerusi Penyelidikan Kajian Tindakan. Pemimpin juga mesti sedar bahawa tugas mereka bukanlah mudah. Mereka juga dikenali dan terlibat sebagai pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan sebagainya. Seseorang pemimpin hendaklah berupaya membuat keputusan yang terbaik bukan sahaja terbaik untuk dirinya sendiri tetapi terbaik kepada semua pihak yang lain. Ia juga hendaklah terbaik kepada orang-orang yang dibawah pimpinannya dan semua yang terlibat dengan keputusannya secara langsung ataupun tak lansung.Sebagai contohnya apabila seseorang pengetua/guru besar telah mengenal pasti beberapa masalah disiplin yang dilakukan oleh seorang guru, haruslah disiasat dan diberi pertimbangan rapi berasaskan fakta dan bukti. Andainya wujudnya keraguan munasabah yang menepati tatacara tatatertib, maka pemimpin tersebut harus membuat keputusan berbentuk amaran, penggantungan kerja atau sebagainya. Hal ini bagi mengelakkan kesalahan tersebut menjadi barah lantas menimbulkan sesuatu yang tidak diingini. Jelasnya, sekolah adalah satu unit organisasi pendidikan yang mana guru perlu melibatkan diri dalam aspek peranan kepimpinan guru di samping kepimpinan pendidikan. Berpegang kepada teori, tanggungjawab guru terhadap pengajaran ialah memastikan segala tenaga dan usahanya ke arah pencapaian program pendidikan yang berkesan. Tanggungjawab ini termasuklah mengadakan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran, dan membimbing para murid supaya kecekapan mereka dalam pembelajaran dan lain-lain bidang kurikulum dapat dipertingkatkan. Tanggungjawab guru termasuk juga memberi penegasan terhadap pencapaian rnatlamat dan objektif pembelajaran, membuat keputusan, mengelolakan aktiviti serta bekerja dengan guru lain supaya matlamat tercapai. Kajian Hallinger et al. (1998) yang menunjukkan ciri-ciri yang ada pada sesebuah organisasi sebenarnya memberi kesan yang mendalam perlu diambil kira dalam membentuk model peranan kepimpinan yang berjaya. Peranan kepimpinan guru yang diamalkan bukan sahaja boleh menentukan pencapaian matlamat sebuah bilik darjah malah memberi kesan ke atas matlamat negara. Guru harus bertindak termasuk merefleksi diri; cuba melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif dan penyelesaian masalah dalam menuju ke arah mewujudkan peranan kepimpinan guru yang berkesan.
140 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

RUMUSAN
Pendidikan pada peringkat kebangsaan memerlukan penggemblingan tenaga semua pihak pada semua peringkat pusat tanggungjawab (PTJ). Komitmen pada tugas membolehkan semua ketua PTJ membantu matlamat dan hala tuju pendidikan negara dicapai. Sistem pentadbiran pendidikan negara lebih mementingkan pemusatan kuasa secara tidak langsung telah mengamalkan ciri-ciri birokrasi dalam pendidikan. Dengan rangkaian bahagian-bahagian dan unit-unit yang terdapat di dalam keseluruhan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia menyebabkan bahagian & unit yang berada di peringkat bawah atau subordinat perlu akur dengan keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan para peringkat atasan.

141 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

9
PENGENALAN

PERKEMBANGAN TERKINI PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Pendidikan masa kini berhadapan dengan dunia global yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan terbaik untuk menghadapi gelombang alaf baru. Selain berhadapan ledakan ilmu yang berbentuk global, penemuan baru dalam pelbagai ilmu, sains dan teknologi, kepesatan pembangunan ICT, perubahan norma dan nilai perlu dihadapi dan ditangai dengan sebaik yang mungkin. Pendidikan kebangsaan juga perlu berubah seiring dengan perubahan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan generasi akan datang dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran, nilai, budaya dan norma yang relevan bagi menghadapi abad ke 21. Pendidikan negara perlu menghadapi perubahan secara terancang kerana mengubah manusia tidak dapat dilakukan dalam masa yang singkat. Perancangan yang komprehensif pada dasar, sistem dan struktur pendidikan dapat mempastikan masa depan negara terus mampu bersaing pad peringkat global dan mendahului era. Dalam konteks negara Malaysia, perancangan pembangunan pendidikan yang berbentuk kebangsaan mula dicetuskan melalui Penyata Razak 1956. Syor-syor yang dikemukakan merupakan suatu yang amat signifikan apabila membicarakan perkembangan pendidikan di Malaysia. Ia menjadi titik tolak kepada usaha kerajaan untuk membangunkan sistem pendidikan sendiri dan pada masa yang sama memastikan kestabilan negara yang baru merdeka yang mana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum dan anutan agama. Berdasarkan matlamat ini, pelbagai dasar dan rancangan telah digubal dan dilaksanakan bagi menjamin perkembangan dan kemantapan sistem pendidikan negara. Ini dapat diperhatikan melalui pelaksanaan setiap Rancangan Malaysia dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.

PENDIDIKAN KE ARAH MANA?


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

142 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Membangun sistem pelajaran yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

MISI PENDIDIKAN

WAWASAN 2020 (Saranan Tun Dr. Mahathir Mohamad) Malaysia menjadi sebuah negara maju mengikut acuan tersendiri. Perlu menghadapi 9 cabaran: Membentuk sebuah negara yang bersatu padu. Melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan mempunyai keyakinan diri. Membangunkan masyarakat demokratis yang matang. Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaannya Mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. Membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif. Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang. Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya. Mewujudkan masyarakat yang makmur.

LATAR BELAKANG PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA


Dalam masyarakat Melayu tradisional, pendidikan berkait rapat dengan nilai, norma dan budaya sebagai kelangsungan kehidupan dalam masyarakat yang berpegang kuat kepada adat dan amalan tradisi yang diwariskan dari satu generasi kepada satu generasi. Kedatangan Inggeris telah mengubah lanskap sosial, ekonomi dan politik masyarakat Melayu tradisional melalui pendidikan. Pertembungan antara pendidikan dan pekerjaan bermula sejak kedatangan Inggeris. Pemerintahan Inggeris telah membawa perubahan dalam falsafah, dasar dan system pendidikan di Malaysia. Inggeris merancang untuk terus kekal berkuasa terhadap menerusi dasar pecah dan perintah. Sekolah-sekolah Inggeris didirikan oleh pemerintah Inggeris dan gerakan mubaligh Kristian. Sekolah-ekolah Melayu sekular turut didirikan oleh Inggeris. Kemasukan imigran dari China dan India secara besar-besaran turut menyaksikan perkembangan sekolah-sekolah Cina dan Sekolah-sekolah Tamil. Maka terbentuklah sekolah vernacular yang menggunakan pelbagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut. Pendidikan di sekolah Melayu mempunyai matlamat untuk melahirkan golongan muda Melayu yang mempunyai ilmu dan kemahiran dalam perkara yang berkaitan dengan pertanian, pertukangan dan perikanan. Dengan hal tersebut , pendidikan yang dilaksanakan dapat menjadikan anak-anak Melayu yang berpendidikan lebih baik daripada ibu bapa mereka untuk meneruskan pekerjaan warisan ibu bapa mereka. Bagi anak-anak golongan bangsawan, kerajaan Inggeris telah membina sekolah khas iaitu Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK). Lepasan sekolah ini diutamakan untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran kerajaan Inggeris di Tanah Melayu. Manakala untuk pekerjaan peringkat perkeranian pula memerlukan kelayakan dari sekolah Inggeris. Dengan itu semakin ramai anak-anak Melayu yang bertukar
143 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] ke sekolah Inggeris untuk mendapatkan pekerjaan dan menjawat jawatan penting. Pemupukan dasar utilitarian Inggeris menerusi pendidikan telah memberikan kesan yang besar terhadap kejayaan dasar pecah dan perintah. Kesan dasar pecah dan perintah telah memecahbelahkan masyarakat dari segi perpaduan kaum dan hirarki sosial. Sebahagian besar rakyat masih dibelengu masalah buta huruf. Apabila Tanah Melayu mencapai Kemerdekaan pada tahun 1957 dan Malaysia dibentuk pada tahun 1963, pendidikan kebangsaan menjadi agenda utama kerajaan untuk membentuk perpaduan dan melahirkan tenaga kerja untuk membangunkan negara. Perancangan pembangunan pendidikan yang mantap bermula dengan syor-syor yang terdapat di dalam Penyata Razak 1956 diikuti dengan Ordinan Pelajaran 1957, Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Kesemua dokumen tersebut menyarankan tentang pembentukan pendidikan kebangsaan, pendidikan percuma, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan kurikulum yang seragam. Perancangan pembangunan pendidikan era tersebut menggunakan perdekatan berorientasikan permintaan masyarakat khususnya untuk mencapai matlamat perpaduan negara dan tenaga kerja mahir disebabkan pada masa tersebut negara sedang mengalami proses pembangunan semula. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan (BPPP) ditubuhkan pada tahun 1964. Ia bertanggungjawab mengumpul segala statistik berhubung dengan pendidikan negara termasuk kewangan. Ia dianggap sebagai pejabat perangkaan Kementerian Pendidikan dan mempunyai hubungan dengan Unit Perancang Ekonomi (UPE) di Jabatan Perdana Menteri. Satu suruhanjaya ditubuhkan untuk meninjau status guna tenaga buat pertama kalinya, iaitu pada tahun 1965. Peristiwa 13 Mei 1969 menunjukkan berlakunya ketidakseimbangan keadaan ekonomi antara kaum di Malaysia. Dasar Ekonomi Baru (DEB) digubal pada tahun 1970 dengan matlamat serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan dan menstrukturkan semula masyarakat berbilang kaum. Seterusnya Rancangan Malaysia Ketiga (1976 1980) mula memperlihatkan tandatanda teori ekonomi diserapkan dalam perancangan pendidikan. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, perancangan pendidikan di Malaysia bertukar kepada pendekatan pelunjuran guna tenaga. Ia mengambil kira pengeluaran guna tenaga untuk meseimbangkan keadaan ekonomi antara kaum di Malaysia.

RANCANGAN MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Selepas penubuhan Malaysia, rancangan pembangunan negara lima tahun telah dikenali sebagai Rancangan Malaysia (RM) yang bermula dengan Rancangan Malaysia Pertama (RMK1) dari tahun 1966 1970. RMK1 antara lain telah mensasarkan perkara-perkara berikut: i. Memperbaiki taraf pendidikan. ii. Penyediaan kemudahan pendidikan iii. Mempelbagaikan latihan pendidikan. iv. Memantapkan sistem pendidikan sebagai agen perpaduan. v. Memperluaskan peluang pendidikan khususnya di luar bandar. Rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969, telah menyebabkan kerajaan mengubahsuai matlamat pendidikan negara bukan sekadar pembentukan perpaduan, tapi juga sebagai senjata ampuh untuk membasmi kemiskinan. Usaha ini adalah untuk merapatkan jurang pendapatan antara kaum di Malaysia. Kerajaan telah melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan meletakkan sasaran 20 tahun (1970 1990) untuk mencapainya.
144 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Dalam RMK2 (1971 1975) sasaran dalam bidang pendidikan ialah:(i) Orientasi pendidikan ke arah masyarakat maju berasaskan sains dan teknologi. (ii) Menyediakan peluang pendidikan dan latihan ke arah melahirkan tenaga rakyat bagi keperluan negara. (iii) Sistem pendidikan sebagai pemupuk perpaduan kebangsaan melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, merapatkan jurang peluang pendidikan antara kawasan dan kaum, serta menggabungkan sistem pelajaran di Semenanjung dan Malaysia Timur. Dalam RMK3 (1976 1980) pendidikan dirancang untuk memainkan peranan: (i) Pemupukan perpaduan dengan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama, (ii) Usaha menanamkan nilai kebangsaan melalui sistem pendidikan dan (iii) Penekanan diberikan terhadap bidang sains dan teknologi. Pada tahun 1979, penubuhan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran telah ditubuhkan dan telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. Pada dekad 1980an, pelbagai perkara yang telah dilakukan untuk menyediakan peluang pendidikan kepada rakyat Malaysia, khususnya bagi golongan di luar bandar dan kurang berkemampuan seperti Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa, Sekolah Berasrama Penuh dan Rancangan Makanan Tambahan. RMK4 (1981 1985) masih lagi meletakkan pendidikan sebagai alat pemupukan perpaduan di samping menggalakkan penyertaan semua kaum dalam pembangunan negara. Dasar penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan negara telah disasar untuk dicapai pada tahun 1982 di Semenanjung Malaysia dan Sabah, manakala di Sarawak pada tahun 1990. Dalam RMK5 (1986-1990), peranan pendidikan lebih kepada penerusan RMK4. Pendidikan adalah bertujuan pemupukan perpaduan dengan mengutamakan penglahiran individu yang berpengetahuan, terlatih dan mahir sebagai memenuhi keperluan tenaga manusia selaras dengan permintaan yang semakin bertambah di dalam negara. Dalam dekad 1990an, banyak perkembangan pesat yang berlaku dalam pelaksanaan dasar pendidikan. Antaranya ialah: (i) Pembentukan Akta Pendidikan 1996. (ii) Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (1996). (iii) Akta Universiti Dan Kolej Universiti (Pindaan 1996). (iv) Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (Pindaan 2000). Antara perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan ialah: i. Perkembangan ICT dalam pendidikan. Penubuhan Sekolah Bestari dalam tahun 1999. ii. Penubuhan kolej matrikulasi dan kolej komuniti. iii. Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dinaiktaraf kepada Institut Perguruan Sultan Idris (IPSI) dan kemudiannya kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). iv. Menaiktaraf Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik. Pada tahun 1991, negara telah bergerak ke arah Dasar Pembangunan Negara dan kerajaan berusaha melalui RMK6 (1991 1996) untuk mencapai matlamatnya. Walau pun Dasar Ekonomi Baru telah tamat, namun usaha pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat masih lagi diteruskan khususnya terhadap mereka yang berpendapatan rendah. Mutu pendidikan dan latihan ditingkatkan bagi membentuk tenaga kerja yang mempunyai kebolehan teknik bagi meningkatkan daya saing ekonomi negara. Pada masa yang sama usaha dilakukan untuk melahirkan warganegara yang bertanggungjawab dengan mempunyai moral dan nilai etika yang kukuh. Dalam RMK7 (1996 2000) kerajaan meletakkan sasaran untuk memperkukuh dan memperbaiki sistem pendidikan dan latihan. Usaha digembeleng untuk memperbaiki kualiti dan menambah kuantiti keluaran bagi memenuhi keperluan tenaga manusia terutama dalam bidang sains dan teknologi. Penekanan yang berterusan bagi meningkatkan peluang pendidikan di kawasan luar bandar dan terpencil. RMK8 (2001 2005) telah menggariskan beberapa peranan yang perlu dilakukan dalam sektor pendidikan. Antaranya ialah:
145 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] i. Berusaha untuk membangunkan sistem pendidikan dan latihan yang cekap dan responsif bagi memenuhi permintaan terhadap tenaga buruh berpengetahuan dan berkemahiran tinggi yang dilengkapi dengan nilai dan sikap positif. ii. Pengajaran mengenai nilai-nilai etika dan moral diperkukuh dengan memasukkan nilai-nilai tersebut dalam kurikulum termasuk latihan guru. iii. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk menambah peluang memperoleh pengetahuan, penekanan diberi untuk meningkatkan kefasihan dan kemahiran berbahasa Inggeris di peringkat sekolah dan tertiari. Dalam tempoh RMK9 (2006 2010), usaha dipergiat untuk membangunkan modal insan demi memacu transformasi negara ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Program dan projek dilaksana bagi mencapai keutamaan Misi Nasional, iaitu menambah baik sistem pendidikan, meningkatkan inovasi dan memastikan pembangunan modal insan yang menyeluruh. Agihan peruntukan Dalam RMK 9 (2006 2010) terhadap pendidikan ialah RM 23.198 bilion yang merupakanperuntukan terbesar berbanding sektor lain untuk dibelanjakan sehingga tahun 2010. Prasekolah (RM 327.3 juta): untuk 2,626 sekolah, 3,143 kelas, 76,000 kanak-kanak menjelang. Sekolah Rendah (RM 4.1 bilion): bagi menyediakan 13,000 Bilik Darjah (68% luar bandar) dan meningkatkan bilangan sekolah satu sesi daripada 86% kepada 90% dan mengurangkan saiz kelaskan kepada 30 murid. Sekolah Menengah (RM 4.5 bilion): bagi mengurangkan kesesakan murid dalam Bilik Darjah dengan menyediakan 10,000 BD (57% luar bandar); menambahkan bilangan sekolah satu sesi daripada 65% kepada 70%; mengurangkan saiz kelas kepada 30 orang murid. Sekolah Bantuan Kerajaan (RM108.4 juta) bagi belanja mengurus 1,755 buah sekolah. Menjelang 2020 negara mensasarkan Sekolah Kebangsaan lebih adil dan saksama kepada orang awam daripada pelbagai kaum. Murid Cina dijangka bertambah daripada 6% (2005) kepada 12% (2010). Murid India dijangka bertambah daripada 43.2% (2005) kepada 60% (2010). Dari RM ke-8 lagi telah disarankan menjelang 2010, 50% guru Sekolah Rendah berijazah). Dalam RMK 10 (2011 2015), arah perkembangan pendidikan negara adalah seperti berikut: (i) Mengambil langkah holistik bagi memperkukuh sistem pendidikan dan latihan, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak sehingga peringkat pengajian tinggi. (ii) Menyediakan infrastruktur pengajaran dan pembelajaran yang terbaik.(iii) Mempastikan kualiti guru dan tenaga pengajar mencapai tahap yang sewajarnya.

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010 Misi : Merintis Pembaharuan : Satu Misi Nasional Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) ialah satu garis panduan yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai rancangan pembangunan pendidikan yang ingin dicapai dalam tempoh lima tahun (2005 2010) sepanjang pelaksanaan RMK 9. Ia merupakan beberapa cabaran yang perlu ditangani oleh KPM dalam usaha untuk mencapai wawasan negara menjelang tahun 2020. Matlamat PIPP ialah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. KPM telah mengenal pasti dua pendekatan untuk mencapai hasrat ini iaitu:
146 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum atau pun daripada kelompok kurang upaya, Orang Asli dan suku minoriti lain. ii. Memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang untuk memastikan bukan sahaja ia dapat mempertahankan kecemerlangan malah mampu memepertahankannya ke tahap yang lebih tinggi. Dalam pendekatan pertama, pihak KPM hendak memastikan semua pelajar mampu menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M) dan tidak ada pelajar yang tercicir daripada persekolahan hanya semata-mata disebabkan kemiskinan. Di samping itu, KPM juga berharap semua sekolah mampu melakukan akses terhadap ICT khususnya internet. Melalui pendekatan kedua, pihak KPM memfokus terhadap semua jenis sekolah termasuk Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Premier, Sekolah 100 tahun dan Sekolah Menengah Teknik. i.

TERAS STRATEGIK PIPP

Terdapat enam teras strategik yang telah dikenal pasti oleh KPM untuk memperkukuh sistem pendidikan negara iaitu:

i.

Memberi fokus kepada pembinaan Negara Bangsa melalui pendidikan. KPM berhasrat untuk membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal, patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Hasrat ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu, meningkatkan disiplin pelajar, menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Contoh pelaksanaan meliputi: Konsep 1Malaysia perlu diterapkan dalam aktiviti pendidikan ke arah memantapkan perpaduan di kalangan murid. Fokus perlu diberikan dalam memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkasakan Bahasa Inggeris. Penyertaan murid daripada pelbagai kaum bagi aktiviti kokurikulum. Sekolah swasta dilibatkan dalam aktiviti bagi Teras 1. Mengehadkan bilangan pasukan beruniform di peringkat sekolah bagi menggalakkan lebih ramai murid pelbagai kaum terlibat. JPN perlu menerapkan nilai-nilai Konsep 1Malaysia dalam pengurusan dan pentadbiran di peringkat sekolah.

Teras Pertama: Membina Negara Bangsa

ii.

KPM akan memberi tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak dan jati diri pelajar. Teras ini juga berhasrat melahirkan pelajar yang kompeten dalam Sains dan Teknologi, inovatif dan kreatif serta kebolehpasaran. KPM akan menyediakan sistem pentaksiran dan penilaian holistik, membina disiplin pelajar serta memberi penekanan kepada kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Contoh pelaksanaan meliputi: Fokus kepada pembentukan modal insan yang holistik, mempunyai pemikiran kreatif dan inovatif. Penyediaan profil murid bermula Tahun 1 bagi membolehkan sekolah mengenalpasti tahap penguasaan. Gunakan sistem modular dan pelbagai kaedah pengajaran untuk mengatasi masalah penguasaan 3M. Peningkatan kadar literasi murid di peringkat sekolah rendah dijadikan KPI.
147 ZAINI ABDULLAH 2011

Teras Kedua: Membangunkan Modal Insan

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Sekolah memberi penekanan kepada pembangunan nilai, etika dan jati diri, daya kreativiti dan inovasi serta kepimpinan dan keusahawanan.

iii.

KPM akan memperkasakan sekolah kebangsaan (rendah dan menengah) supaya sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah piliha utama masyarakat. Sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti, bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. Sekolah juga akan dibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Contoh pelaksanaan meliputi: Setiap Pengetua /Guru Besar diberi tempoh percubaan selama setahun (kegagalan mencapai KPI yang ditetapkan boleh dikenakan tindakan). Semua sekolah mempunyai guru terlatih yang mencukupi dan mengikut opsyen terutama di luar bandar dan pedalaman. Pengarah JPN diberi kuasa untuk membuat redeployment guru guru Bahasa Inggeris ke sekolah sekolah di luar bandar dan pedalaman sebelum akhir 2009. Penekanan kepada peningkatan pencapaian akademik sebagai daya tarikan ibu bapa. Semua sekolah menekankan keperluan asas infrastruktur lengkap dan berfungsi sepenuhnya (semua sekolah sentiasa bersih, kemas dan teratur dalam semua aspek).

Teras Ketiga: Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

iv.

Penekanan dalam merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, jenis sekolah, kaum, jantina, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar adalah untuk mengurangkan perbezaan daripada segi penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal, prestasi dan pencapaian pelajar serta keciciran. KPM akan membangunkan kemudahan infrastruktur dan kemudahan pendidikan khususnya di luar bandar Sabah dan Sarawak dan memastikan semua sekolah mempunyai prasarana mengikut standard minimum. Lebih banyak bantuan kepada pelajar miskin, bekeperluan khas dan kumpulan minoriti, mengurangkan jurang digital dan menempatkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen di kawasan luar bandar dan pedalaman. Contoh pelaksanaan meliputi: Definisi bandar dan luar bandar perlu dikaji semula dengan mengambil kira kedudukan Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Asrama Desa dan Asrama Harian diperluaskan. Dasar penempatan guru permulaan dalam mata pelajaran kritikal di kawasan luar bandar dan pedalaman hendaklah dianggap sebagai satu khidmat negara. Guru cemerlang perlu berada di sekolah masing-masing sekurang-kurangnya empat hari seminggu dan satu hari sahaja dibenarkan keluar untuk tugas. Sekolah-sekolah pinggir bandar juga perlu diberi tumpuan dengan mengambilkira kesesakan pelajar dan keperluan asas serta guru. Peluasan prasekolah dikaji semula bagi memastikan kanak-kanak yang terpinggir (reaching the unreach) disediakan pendidikan prasekolah.

Teras Keempat: Merapatkan Jurang Pendidikan

v.

Usaha ini perlu bagi memastikan profesion ini dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan. KPM menaiktaraf maktab perguruan kepada institut pendidikan guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah. KPM juga akan
148 ZAINI ABDULLAH 2011

Teras Kelima: Memartabatkan Profesion Keguruan

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] menambah baik sistem pemilihan calon guru, perjawatan, penempatan dan kebajikan guru. Contoh pelaksanaan meliputi: Mewujudkan pusat latihan seperti Pusat Latihan Biro Tatanegara atau dengan menggunakan Pusat Kokurikulum Negeri bagi menanamkan sikap positif kepada guru-guru permulaan serta guru-guru yang telah berkhidmat lebih lima (>5) tahun. Mengadakan program-program motivasi untuk menyegarbugarkan (revitalising and rejunevate) guruguru yang telah lama berkhidmat. Elaun khas kepada guru diberikan berdasarkan peformance-based tanpa mengira lokasi. Memperkenalkan konsep tour of duty dengan memberi markah bonus untuk urusan kenaikan pangkat bagi guru yang berkhidmat di luar bandar dan pedalaman. Semua Pengetua/Guru Besar memakai lencana (badge) seperti Saya Agen Perubahan atau Saya Guru Berkualiti mulai tahun 2010.

vi.

Ini dilakukan dengan cara membentuk kluster kecemerlangan sekolah berasaskan akademik, kokurikulum dan sukan atau bidang-bidang khusus. Sekolah-sekolah terpilih dalam kluster ini akan dirangkaikan dengan institusi ternama tempatan dan luar negara, menawarkan pelbagai peperiksaan peringkat antarabangsa ada menjadi sekolah contoh. Sekolah-sekolah yang dikenal pasti daripada kluster ini akan dijadikan penanda aras dan showcase pada peringkat antarabangsa selaras dengan usaha membangunkan sistem pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia. Contoh pelaksanaan meliputi: Memantapkan jaringan kerjasama pelbagai pihak tempatan dan luar negara seperti IPTA/IPTS bagi melonjakkan Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) bidang kebitaraan (niche areas) masing-masing. Menyediakan mekanisme penilaian bagi membolehkan murid menilai guru dan guru menilai pihak pentadbir sekolah untuk tingkatkan kecemerlangan SKK. 80 peratus daripada pelajar daripada SKK perlu cemerlang dalam bidang kebitaraan sekolah tersebut pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Semua Pengetua / Guru Besar perlu mengekalkan prestasi lebih 80 peratus berdasarkan SKPM sekurangkurangnya 3 tahun berturut-turut. Pelantikan guru dan jurulatih di SKK mempunyai kelayakan dan kepakaran dalam bidang kebitaraan masing-masing.

Teras Keenam: Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

PIPP: PEMANTAPAN DASAR SEDIA ADA DAN PELANCARAN DASAR-DASAR BARU


Selain daripada melaksanakan pembangunan fizikal, KPM telah juga mengambil inisiatif untuk menentukan sokongan dan penambahbaikan kepada dasar-dasar sedia ada bagi memastikan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam PIPP 2006 2010 dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Senarai penuh dasar pendidikan dan program yang telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jemaah Menteri semenjak tahun 2006. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, beberapa dasar baru yang telah dihasilkan dan memberi impak kepada pendidikan adalah seperti berikut: 1. Menangani Gejala Disiplin Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju supaya program dan aktiviti menangani gejala disiplin murid di sekolah dilaksanakan dengan peruntukan sebanyak RM6,114,000 dan usaha menangani gejala disiplin murid di sekolah bekerjasama dan mendapat bantuan daripada semua kementerian dan agensi kerajaan
149 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] bagi mewujudkan suasana kehidupan berdisiplin di kalangan murid sekolah. KPM amat prihatin tentang gejala sosial dan masalah disiplin yang semakin meningkat dalam dan luar sekolah menyebabkan KPM telah mengambil tindakan dengan menubuhkan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat Tetap di peringkat JPN dan PPD/G. Hasilnya kes disiplin pelajar telah berkurangan daripada 2.27 peratus pada tahun 2006 kepada 2.10 peratus pada Jun 2007. Penglibatan murid dalam kes jenayah, disiplin dan salah laku telah juga berkurangan daripada 0.03 peratus pada tahun 2006 kepada 0.02 peratus pada Jun 2007. Selain itu, JPN dan PPD/PPG di seluruh negara telah mewujudkan program permuafakatan dengan agensi kerajaan seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan badan bukan kerajaan termasuk PIBG bagi membantu melaksanakan tindakan yang lebih holistik dalam menangani masalah disiplin murid. 2. Memperkukuhkan Daya Saing Sekolah-Sekolah Antarabangsa Malaysia di Rantau Asia Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju untuk meningkatkan penyertaan warganegara Malaysia mengikuti pengajian di sekolah-sekolah antarabangsa tidak melebihi 40 peratus daripada enrolmen pelajar yang diluluskan. Ini diharapkan menjana pertumbuhan sekolah-sekolah antarabangsa selain menarik pelabur asing ke negara ini. Dengan cara ini, kerajaan dapat mengelakkan daripada pengaliran mata wang ke luar dan pada masa yang sama, dapat mengelakkan berlaku brain drain di kalangan tenaga kerja. 3. Bertanding Untuk Kerusi Lembaga Kerja UNESCO, Di Persidangan Agung UNESCO Ke-34, Oktober 2007 Mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan Malaysia bertanding kerusi Lembaga Kerja UNESCO bagi tempoh 2007 hingga 2011 semasa Persidangan Agung UNESCO ke-34 pada bulan Oktober 2007 dengan pencalonan Y.B. Menteri Pelajaran sebagai calon Malaysia dalam Lembaga Kerja UNESCO. Peruntukan sebanyak RM150,000 bagi melaksanakan persediaan strategi-strategi melobi kerusi Lembaga Kerja UNESCO di Pejabat Perwakilan Tetap Malaysia (PPTM), Paris, Peranchis sepanjang tahun 2006 dan peruntukan sebanyak RM600,000 untuk melaksanakan program dan aktiviti melobi oleh setiap Jawatankuasa Kecil Tetap, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SKUM) dan PPTM pada tahun 2007 telah diluluskan. Peruntukan geran tahunan SKUM dinaikkan daripada RM100,000 kepada RM900,000 bagi melaksanakan semua program dan aktiviti SKUM mulai tahun 2007, dan supaya seorang Atase Sains ditempatkan di PPTM ke UNESCO 4. Merapatkan Jurang Pendidikan Melalui TV Pendidikan Mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan penyiaran TV melalui web sebagai salah satu usaha merapatkan jurang digital. Penyiaran TV pendidikan melalui web juga akan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, selain dapat menangani masalah penjadualan siaran yang kurang sesuai dengan jadual persekolahan. 5. Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Dan e-integrasi Di Sekolah Mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM25,879,620 untuk program RIMUP dan e-integrasi KPM. Selain itu, mesyuarat ini telah meluluskan struktur baru bagi memantapkan program RIMUP supaya dapat menyubur dan mempertingkatkan semangat kerjasama antara kaum dilaksanakan secara terancang dan sistematik dalam mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional yang bermula di peringkat sekolah. Daripada jumlah tersebut sebanyak RM15.8 juta digunakan untuk pembiayaan program RIMUP manakala RM10 juta lagi adalah untuk pembiayaan e-Integrasi yang akan dikendalikan oleh Yayasan Kemajuan Sosial Malaysia (YKS). e-Integrasi merupakan interaksi secara
150 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] virtual dalam RIMUP yang menggunakan platform ICT bagi memupuk hubungan dan persefahaman murid pelbagai kaum secara tidak formal. Program rintis e-Integrasi yang melibatkan 527 buah sekolah rendah bermula Jun 2007 ini. Selain itu, sehingga Jun 2007, sebanyak 250 sekolah menengah telah menubuhkan Kelab Rukun Negara dengan keahlian seramai 100,000 orang murid. 6. Penganjuran Program Rangkaian Sekolah ASEAN Malaysia pada 26 Ogos hingga 1 September 2007. Mesyuarat Jemaah Menteri meluluskan supaya usaha mewujudkan rangkaian kerjasama di antara sekolah-sekolah di Malaysia dengan sekolah-sekolah di kalangan negara anggota ASEAN merupakan sebahagian daripada inisiatif pengantarabangsaan KPM melalui kegiatan kokurikulum. Sebelum ini telah pun wujud rangkaian sekolah-sekolah di Malaysia dengan sekolah-sekolah luar negara melalui pelbagai kegiatan kokurikulum seperti sukan, pasukan beruniform, kebudayaan dan lain-lain. Bagi memperkukuhkan rangkaian tersebut terutama sekolah-sekolah di kalangan negara anggota ASEAN, KPM telah mengemukakan satu Memorandum Jemaah Menteri untuk menganjurkan Program Rangkaian Sekolahsekolah Malaysia Asean sempena sambutan Kemerdekaan ke 50 pada 26 Ogos hingga 1 September 2007 dan cadangan tersebut telah pun diluluskan. 7. Langkah-Langkah Menangani Ketidakseimbangan Keperluan dan Penawaran Guru Mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan cadangan untuk meningkatkan kerjasama dan penyelarasan di antara KPM dan KPT dalam; Penyediaan unjuran keperluan guru yang komprehensif secara bersama meliputi keperluan guru dan pensyarah untuk sekolah, kolej matrikulasi, kolej komuniti dan politeknik Pengagihan program latihan perguruan antara Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). IPG akan melatih guru untuk prasekolah dan sekolah rendah, manakala IPTA akan memberikan fokus untuk melatih guru untuk sekolah menengah, kolej matrikulasi, kolej komuniti dan politeknik Penetapan prosedur yang standard bagi proses pemilihan calon guru dan pelantikan jawatan, serta Peningkatan pertukaran kepakaran dan penyelidikan. Pada masa yang sama, Mesyuarat Jemaah Menteri juga telah meluluskan syor untuk meningkatkan norma perjawatan guru iaitu daripada nisbah 1.5n kepada 1.7n. sebagaimana terkandung dalam memorandum yang sama. Norma perjawatan sedia ada ialah 1.5n iaitu 1.5 orang guru bagi setiap kelas telah diguna pakai sejak tahun 1982 dan sudah tidak lagi dapat memenuhi keperluan semasa. Peningkatan norma perjawatan guru ini akan dapat mengurangkan jumlah waktu mengajar guru dan sekali gus membolehkan para guru lebih fokus dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kelulusan ini juga adalah sejajar dengan cadangan yang terkandung dalam Laporan Kajian Tugas dan Tanggungjawab Guru (TTG) yang disediakan oleh sekumpulan Pasukan Petugas Khas TTG KPM pada bulan Februari 2006. 8. Memperkasakan Bahasa Kebangsaan Mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) 1959 dipinda bagi membolehkan DBP diberi kuasa membetulkan mana-mana kesalahan atau salah guna bahasa Kebangsaan yang dilakukan oleh mana-mana pihak. 9. Pemberian Peruntukan Khas Kepada Ahli Parlimen Bagi Meningkatkan Penyampaian Perkhidmatan Dan Kebajikan Warga Sekolah, Kementerian Pelajaran
151 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan pemberian peruntukan kepada Ahli-ahli Parlimen untuk bersama-sama menjayakan agenda pendidikan di kawasan masing-masing. Selain itu, mesyuarat ini juga meluluskan pewujudan Majlis Permuafakatan PIBG di peringkat Parlimen dalam usaha menyemarakkan penglibatan PIBG. Selain dasar-dasar baru yang mendapat kelulusan Jemaah Menteri, terdapat juga dasar-dasar baru yang telah diperkenalkan dalam PIPP. Antaranya dalam usaha memperkasakan sekolah kebangsaan, usaha telah dilaksanakan untuk menjadikan sekolah kebangsaan pilihan utama masyarakat Malaysia. Mulai Januari 2007, sebanyak 100 buah SK telah menawarkan Bahasa Cina (BC) dan 60 buah SK menawarkan Bahasa Tamil (BT) sebagai projek rintis dengan menggunakan tiga Model Pengajaran. Projek rintis ini bertujuan untuk mendapatkan model terbaik bagi melaksanakan penawaran kedua dua bahasa tersebut sepenuhnya pada tahun 2008. Bilangan murid yang sedang mengikuti kelas BC di SK seramai 1908 orang dan kelas BT seramai 668 orang. Daripada segi peluasan program j-QAF pula, sehingga Jun 2007, sebanyak 3,686 SK telah mengadakan kelas j-QAF melibatkan 618,439 orang murid Islam. Dalam usaha membina negara bangsa yang mempunyai kecintaan terhadap seni warisan dan budaya bangsa, KPM telah mewujudkan dua buah Sekolah Seni di Johor dan Sarawak. Sekolahsekolah diwujudkan dengan menumpang di SMK Mohd Khalid dan SMK Tun Abang Hj Openg bermula dengan pengambilan pelajar Tingkatan 1. Pelajar di sekolah ini akan mengambil semua mata pelajaran teras PMR serta pilihan dalam empat bidang Seni iaitu Pendidikan Seni Visual, Seni Muzik, Seni Teater dan Seni Tari. Pewujudan Sekolah Seni telah memberi peluang kepada pelajar yang berbakat dalam seni untuk mengembangkan keupayaan mereka dalam bidang kesenian. Sehubungan itu, pelajar lepasan sekolah seni akan berpeluang menyambung pengajian ke peringkat sijil, diploma dan Ijazah di jabatan dan agensi di bawah KeKKWA seperti Akademi Seni dan Warisan Negara (ASWARA), serta Institut Kraf Tangan Malaysia. KPM telah pun mengenal pasti tapak untuk pembinaan dua buah sekolah seni di Wilayah Pembangunan Iskandar Nusajaya di Johor dan di Santubong, Sarawak. Peruntukan untuk pembinaan Sekolah Seni dalam RMKe-9 ialah sebanyak RM 43.9 juta dan masih dalam peringkat perancangan. Satu Jawatankuasa Bersama KPM-KeKKWA telah dibentuk bagi menyemarakkan kegiatan kebudayaan dan kesenian serta memperkasakan kewujudan sekolah seni. Sebagai rumusan, KPM telah merangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) KPM 20062010 yang menjadi garis panduan pembangunan pendidikan negara secara menyeluruh sepanjang tempoh 5 tahun dalam RMKe-9. PIPP merupakan satu dokumen perancangan pembangunan pendidikan yang bersepadu, komprehensif dan menyeluruh tidak tertumpu pada satu jenis sekolah, lokasi dan kaum. Dalam hal ini Menteri Pelajaran Malaysia, Dato Sri Hishammuddin Tun Hussein pada tahun 2006 semasa pelancaran PIPP telah menyatakan: Sememangnya tugas ini amat berat dan saya memerlukan pasukan yang benar -benar komited, amanah, jujur dan yang sanggup bekerja keras untuk memastikan segala perancangan kita dapat dilaksanakan dengan cekap, berkesan serta tidak mengulangi kesilapan-kesilapan masa lalu. Pada tahun 2009, Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Hj. Mohd Yassin telah menyatakan: Usaha Kerajaan merapatkan jurang pendidikan b andar dan luar bandar adalah selaras dengan matlamat Pendidikan Untuk Semua (Education for All) yang disasarkan oleh UNESCO. Education for All Global Monitoring Report 2009 yang dikelolakan oleh UNESCO meletakkan Malaysia pada kedudukan 45 daripada 129 negara dalam Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua (EDI), sekaligus menempatkan Malaysia di kalangan 56 negara yang berada di kedudukan aras tinggi.
152 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

PIPP (2011 2015)

Meskipun PIPP telahpun berakhir pada tahun 2010 namun masih terdapat banyak perkara yang belum selesai. Oleh itu satu rangka kerja bersepadu dibentuk bagi menghubungkaitkan dasar dan pelaksanaan program RMKe-10 dengan bidang keberhasilan utama (KRA) dan outcome seperti di Rajah 11.1.

Rajah 9.1: Rangka Kerja Bersepadu PIPP dan KRA

153 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

PERANCANGAN PEMBANGUNAN PROGRAM SEKOLAH i. Pembangunan Program Sekolah Mengikut Kategori


Jadual 9.1: Pembangunan program-program sekolah seluruh negara.
Program Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Sekolah Kluster Maksud Sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti sendiri dan unik yang bertujuan menyerlahkannya dalam semua aspek pendidikan Pusat kecemerlangan (dalam kelompok sekolah) dengan memberi fokus kepada beberapa bidang seperti muzik, sukan, ICT, sains, bahasa dan lain-lain disiplin pengajian. Pelbagai jenis sekolah rendah seperti SK, SJK(C) dan SJK(T) berkongsi kawasan dan dan kemudahan yang sama tetapi ditadbir oleh pengurusan sekolah yang berasingan. Sekolah dalam kelompok kluster yang berusia lebih 100 tahun dan cemerlang dalam bidang akademik serta kokurikulum. Mrupakan inisiatif tanggungjawab sosial oleh syarikat milik kerajaan (GLC) dan syarikat korporat tempatan dalam menjayakan kecemerlangan akademik dalam kalangan kanak-kanak luar bandar. Sekolah-sekolah yang diuruskan secara bersama antara sektor swasta dan pentadbir sekolah bagi meningkatkan prestasi sekolah dan pelajar; Objektif Mewujudkan inovasi dalam pengurusan sekolah dan mementingkan produktiviti pelajar Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dan pembangunan sekolah dalam kluster yang sama dan juga sekolah di luar kluster. Untuk menggalakkan interaksi dan perpaduan antara pelajar Tahun 2010 Bil 20 Milikan KPM

2007

120

KPM

Sekolah Wawasan

2004

KPM

Sekolah Primier

Sekolah Pintar (Promoting Intelligence, Nurturing, Talent, Advocating Responsibil ity) Sekolah Amanah

Mengiktiraf sekolah-sekolah yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum, serta menghasilkan ramai pemimpin, ahli korporat, profesional dan ahli sukan. Meningkatkan tahap pendidikan negara melalui penyertaan syaraikatsyarikat bertanggungjawab.

2006

KPM

2006

212 (33 Syarikat Korporat)

KPM, GLC, Syt Korporat.

Untuk membawa perubahan besar dalam pencapaian sekolah melalui kerjasama kepakaran sektor swasta dan awam.

2011

10

KPM, Yayasan AMIR

154 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


merentasi pelbagai latar belakang prestasi dan sosipekonomi pelajar. Sekolah menengah perdana yang dikhaskan untuk pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang pada penilaian peringkat UPSR dan PMR. Merupakan sekolah berasrama penuh yang dibina oleh Majlis Amanah Rakyat. Merupakan sekolah yang menyalurkan perkembangan potensi pelajar-pelajar dalam pendidikan sains dan teknologi untuk membangunkan sumber tenaga mahir dalam industri negara. Sekolah khas untuk kanakkanak kurang upaya.

Sekolah Berasrama Penuh (SBP)

Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Menengah Teknik & Vokasional

Menyediakan suasana, kemudahan dan proses pembelajaran secara terancang, terkawal dan sempurna kepada warganegara Malaysia khususnya pelajar-pelajar luar bandar yang cemerlang. Membangunkan pendidikan untuk pelajar-pelajar bumiputera yang cemerlang. Membangun dan mengembangkan potensi dan kecenderungan pelajarpelajar menjadi separa profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Pendidikan yang diberi menekankan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya kanak-kanak ini berpeluang mendapatkan pendidikan ke peringkat tertinggi bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari. Pendidikanyang menekankan pembangunan pelajar secara holistik dan bersepadu menggabungkan akademik dan agama. Pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar memasuki IPT mengikut jurusan tertentu khususnya Sains & Teknologi. Mengembangkan pelajar dalam bidang akademik dan juga kemahiran sukan yang dimilikinya.

1905 (MCKK)

62

KPM

1973 (MRSM Pengk. Chepa)

42

MARA

KPM

Sekolah Pendidikan Khas

SR (28) SM (3)

KPM, KPWKM, KK.

Sek. Men. Kebang. Agama (SMKA) Kolej Matrikulasi

Sekolah yang menintegrasikan kurikulum kebangsaan dan pendidikan Islam Institusi pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar bumiputera lepasan SPM untuk mengikuti kursus sains, teknologi dan sastera ikhtisas di IPT. Sekolah elit khas untuk pelajar-pelajar yang menunjukkan potensi yang cemerlang dalam bidang

1977

55

KPM

1998

14

KPM

Sekolah Sukan Malaysia

2 (SS Bukit Jalil & SS Bandar

KPM

155 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


sukan. Sekolah untuk pelajarpelajar antarabangsa. Menyediakan 40% tempat kepada pelajar tempatan. Perkongsian pintar di antara Kementeria pelajaran dan pihak swasta untuk memberi peluang kepada pelajar menerima ilmu yang pelbagai. Sekolah khas untuk pelajar yang aktif dalam bidang sukan dan menyalurkan pelajar kepada sekolah sukan. Sekolah khas untuk pelajar yang berpotensi dan berbakat dalam bidang kesenian. Penawar) 57

Sekolah antarabangsa Sekolah swasta

Sekolah ini menggunakan kurikulum antarabangsa yang berorientasikan perniagaan Pendidikan yang berorientasikan perniagaan, khidmat sosial, tanggungjawab agama untuk memberi peluang secara maksima dalam pembelajaran. Mengembangkan bakat pelajar dalam bidang sukan 1994

Swasta

Sekolah Projek

SR (55) SR A (34) SM (73) SMA (17) SMP Cina (60) P. Khas (10) 15

KPM (kurikulum) Swasta

KPM

Sekolah Seni Malaysia

Mengembangkan kesenian, kebudayaan dan warisan bertaraf dunia.

2009

2 (Perintis di JB & Kuching)

KPM

ii.
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9 10. 11.

Pembangunan Sekolah Cemerlang Mengikut Niche Area


Jadual 9.2: Senarai sekolah cemerlang mengikut bidang keutamaan (niche areas).
Nama Sekolah Sekolah Menengah Sains Alam Shah (B), WP Putrajaya Kolej Islam Sultan Alam Shah (B), Selangor Kolej Tunku Kurshiah (B), Negeri Sembilan Kolej Melayu Kuala Kangsar (B), Perak SMS Tengku Muhammad Faris Petra (B), Kelantan SMK Penang Free (B), Pulau Pinang SKM (P) Sri Aman (B), Selangor SMK Aminuddin Baki (B), WP Kuala Lumpur SMK Sultanah Asma (B), Kedah SMK Sultan Sulaiman (B), Terengganu SMK Abdul Rahman Talib (B), Pahang Niche Areas Wind Orchestra/Rugby Perbahasan/Public speaking Perbahasan/ English language/school band Kepimpinan, Rugby dan basket ball Perbahasan, Bola sepak Pancaragam, Krikit, Hoki dan Bola sepak Kepimpinan, Entrepreneurship merentasi kurikulum Renang, Bola Baling, Catur dan Bola jarring Sukan, Bola jarring Olahraga dan Bola sepak Program tahfiz, soft ball, kuiz sejarah dan memanah 156

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]


12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. SMK Derma (B), Perlis SMK Gunung Rapat (B), Perak SMK Victoria (B), WP Kuala Lumpur SMK St John (B), WP Kuala Lumpur SMK Convent Bukit Nanas (Mision, B), WP Kuala Lumpur SMT Tawau (B), Sabah SMT Tuanku Jaafar (B), Negeri Sembilan SMKA Sheikh Abdul Malek(B), Terengganu SMKA Sharifah Rodziah, (LB) Melaka SMKA Al-Mashoor (L) (B), Pulau Pinang SK Zainab 2 (B), Kelantan SK Sri Gaya (B), Sabah SK Infant Jesus Convent (Mision, B), Johor SK Sultan Idris 2 (LB), Perak SK Pengkalan Tereh (LB), Johor SK Ulu Lubai, Sarawak SJK(Cina) Keat Hwa, Kedah SJK(Tamil) Simpang Lima, Selangor Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, P. Pinang Lawn Ball, Enhancement in Math & Science Bowling, Olahraga, Rugby, Equestarian, Taekwando, Silat gayong School band, Rhetorika, Polo Air dan English drama Memanah, Hoki, Pancaragam, Old Boys Association Language (drama), Public speaking & Debate ICT, Bola jaring, Unit Berunifom, Pertahanan Awam Inovasi dan kreativiti Tafsir Al-Quran, Perbahasan Nasyid, Kadet Remaja Sekolah, Kadet Polis Kokurikulum-aktiviti persatuan hingga ke peringkat antarabangsa Perbahasan, Language (English) Sukan-larian, Bola jarring Language (English), Public speaking Sukan- olahraga, Perbahasan Renang Bahasa Inggeris dan Sukan Language (Bahasa Cina) Bola sepak, Choral Speaking, memanah Inovasi

PROJEK PERMULAAN EKONOMI (EPP) KE ARAH TRANFORMASI PENDIDIKAN NEGARA.


Bidang Ekonomi Utama (NKEA) Pendidikan telah mengenalpasti 13 Projek Permulaan Ekonomi (EPP) untuk meningkatkan standard pendidikan secara keseluruhannya dan seterusnya memberikan hasil terbaik dalam tempoh 10 tahun (sehingga tahun 2020). Jangkaan projek-projek itu dapat meningkatkan Pendapatan Negara Kasar (PNK) dari RM 27.1 bilion (tahun 2009) kepada RM 60.7 bilion menjelang 2020. Berdasarkan jangkaan itu NKEA Pendidikan ketika ini member focus kepada pengukuhan kepada sector perkhidmatan pendidikan swasta dengan peningkatan penggunaan dan pelaburan persendirian serta mengembangkan eksport pendidikan.
157 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Memandangkan pertumbuhan sector awam terbatas, hasrat itu memerlukan pendidikan swasta berkembang enam kali ganda dan perkara tersebut memerlukan RM 20 bilion pembiayaan dalam tempoh 10 tahun di mana hanya enam peratus terdiri dari pembiayaan awam yang baharu. Juga tambahan 536,000 pekerjaan akan diwujudkan dengan sebahagian besarnya dalam bidang professional dan teknikal serta menambahkan tiga kali ganda pengambilan pelajar asing daripada 70,000 pada tahun 2010 kepada 200,000 menjelang 2020. Bagi mancapai sasaran tersebut empat segmen pendidikan diberi tumpuan berdasarkan sainz pasaran dan potensi pembangunan masa hadapan iaitu pendidikan tertiari iaitu melibatkan penuntut tempatan dan asing, pendidikan teknik dan latihan vokasional (TEVT), pendidikan asas (rendah dan menengah) dan penjagaan awal kanak-kanak dan pendidikan awal (ECCE). Sejumlah 13 Projek Permulaan Ekonomi (EPP) dibangunkan meliputi empat segmen tersebut berdasarkan kepada impak PNK dan potensi untuk memangkinkan lebih banyak peluang perniagaan dan pelaburan. Dari jumlah itu, Kementerian Pelajaran memiliki lima EPP bagi NKEA Pendidikan iaitu EPP1, EPP2, EPP3, EPP4 dan EPP13. EPP1: Mempertingkatkan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Dan Pengasuhan Pada tahun 2011 terdapat seramai 387,300 penyertaan kanak-kanak ke pra sekolah swasta dan TASKA dan pada tahun 2015 jumlah itu dijangka meningkat kepada 553,000 penyertaan. Manakala menjelang 2020 jumlah murid yang dijangka mendaftar di pra sekolah swasta dan TASKA disasarkan mencecah sehingga 857,000 penyertaan. Kerajaan melihat terdapat ruang pertumbuhan yang besar bagi pra sekolah swasta dan pusat asuhan kanak-kanak bagi meningkatkan enrolmen dan pada masa yang sama mengekalkan kualiti. Bagi peringkat pra sekolah, NKEA telah menetapkan sasaran pendaftaran dari 67 peratus kepada 97 peratus menjelang 2020. Manakala penjagaan kanak-kanak perlu ditingkatkan dari 4 peratus kepada menyamai norma global iaitu 25 peratus. EPP2: Mewujudkan Pusat Latihan Bagi Guru Pra Sekolah Dan Pengasuhan Pada tahun 2011, hanya terdapat seramai 12,950 guru pra sekolah swasta dan pengasuh terlatih sedangkan kehendak pasaran memerlukan 25,400 guru pra sekolah dan 29,000 pengasuh kanakkanak baru yang terlatih. Sehubungan itu terdapat potensi besar untuk menguasai permintaan bagi guru ECCE untuk dilatih di bawah program yang berkualiti bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di rantau ini. Dengan kewujudan pusat latihan guru pra sekolah ini seramai 218,000 guru pra sekolah swasta dan pengasuh dijangka mampu dilatih menjelang 2020. EPP3: Mempertingkatkan Sekolah Antarabangsa Sekolah antarabangsa telah tumbuh pada kadar sepuluh peratus dalam tempoh lima tahun yang lalu dan faktor itu dipacu oleh peningkatan populasi ekspatriat yang mana sehingga tahun 2011 terdapat 60 buah sekolah antarabangsa di Malaysia. Pada masa akan datang, permintaan ini dijangka terus meningkat disebabkan oleh NKEA Greater KL yang mensasar untuk meningkatkan bilangan ekspatriat dan perkembalian populasi diaspora dari 100,000 kepada 500,000 menjelang 2020. Dijangka terdapat 78 buah sekolah antarabangsa akan diwujudkan di negara ini pada tahun 2015 dan meningkat kepada 87 buah menjelang 2020. Pengembangan pendidikan antarabangsa ini boleh menarik pelajar-pelajar asing yang memerlukan asrama penuh dan pelajar-pelajar tempatan yang akan belajar di luar negara.
158 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] EPP4: Perluasan Pusat Latihan Guru Swasta Antara inisiatif dalam Makmal Kualiti Guru ialah untuk meningkatkan keupayaan dan persaingan dalam pendidikan guru. Dengan itu program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah / Kursus Peguruan Lepasan Ijazah (DPLI/KPLI), Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) dan latihan dalam perkhidmatan untuk guru-guru sekolah awam dan swasta di Malaysia dan Timur Tengah akan diperluas kepada Pusat Latihan Swasta tanpa mengabaikan kualiti yang ditetapkan oleh MQA. Bagi tahun 2011 seramai 1,000 guru dilatih di pusat latihan guru swasta dan jumlah ini disasarkan meningkat kepada seramai 2,000 pada tahun 2015 dan 9,900 pada tahun 2020. EPP13: Kerjasama Awam Swasta Di Bidang Pendidikan Pada masa ini Kementerian Pelajaran mengendalikan kira-kira 10,000 sekolah di seluruh Negara dan mempunyai 92 buah sekolah tambahan dalam tahun 2011 dan jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan petempatan baru. Secara purata kerajaan membelajankan kira-kira RM 4,000 bagi setiap pelajar di sekolah awam. Apabila bilangan sekolah meningkat, cabaran untuk mengurus mereka pada standard yang tinggi menjadi semakin rumit. Model kerjasama awam swasta (PPP) yang diwujudkan akan menyediakan pilihan besar menerusi portfolio model sekolah pada harga yang termampu dan menggunakan pengaruh sector swasta sebagai rakan kongsi dalam memenuhi objektif nasional. Persaingan yang dihasilkan mampu meningkatkan standard meliputi sekolah awam dan swasta. Dengan focus kepada pendidikan teknikal dan vokasional, dua buah sekolah disasarkan pada tahun 2011 dan meningkat kepada 13 buah menjelang 2015 seterusnya 25 buah pada tahun 2020. Seperti kata-kata Tan Sri Muhyiddin Mohd, Yassin; Kami yakin dan percaya bahawa sektor awam dan swasta tidak boleh lagi bekerja secara berasingan. Malahan kedua-dua sektor ini harus bekerjasama menerusi model perkongsian awam-swasta yang inovatif untuk sama-sama melaksanakan objektif dan sasaran pembangunan kerjaan. (Rabu 12 Oktober 2011)

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL HALANGAN DALAM MENJAYAKAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN


Perancangan pendidikan di Malaysia turut mengalami halanganhalangan seperti berikut: i. Pengumpulan perangkaan statistik yang tidak lengkap.

ii. Warisan dasar pelunjuran penjajah yang bersifat tidak adil. Kemudahan pendidikan yang terbaik disediakan di kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi. Kemudahan yang tidak seimbang ini menyebabkan kerajaan mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan. Namun, kualiti dan mutu pendidikan di luar bandar masih dalam keadaan serba kekurangan.
159 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] iii. Masyarakat berbilang kaum yang bersifat perkauman. Perancangan pendidikan sukar mendapat sokongan penuh dari semua kaum kerana perancangan yang baik sering disalahtafsirkan oleh sesetengah pihak. Contoh, pelaksanaan Sekolah Wawasan. iv. Persepsi dan sikap masyarakat yang kurang positif terhadap pembaharuan dalam pendidikan khususnya terhadap pendidikan vokasional dan teknik. Ini kerana pendidikan vokasional dan teknik sering dikaitkan dengan pekerjaan kolar biru. v. Kos pendidikan yang tinggi menjadi beban kepada sumber kewangan negara khususnya terhadap pendidikan teknik dan vokasional.

CABARAN-CABARAN DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN i.


ICT menjadi satu cabaran utama pembangunan pendidikan disebabkan tahap program pendidikan ICT yang masih di tahap rendah. Statistik Kementerian Pendidikan (2000) menunjukkan jumlah enrolmen pelajar dalam bidang sains dan teknologi di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) berjumlah 49,575 (29.0%) dan 39,305 (23.0%) pada tahun 2000. Manakala graduan sains ialah 34,805 (25.6%) dan graduan teknologi 22,765 (16.7%) pada tahun yang sama. Arah aliran ini menunjukkan Malaysia masih belum mencapai keupayaan dalam memenuhi keperluan pasaran guna tenaga mahir ICT untuk mengekalkan daya saing di pasaran global. Untuk merealisasikan matlamat kekonomi, rangkaian maklumat dan infrastuktur diperlukan bagi menyalurkan maklumat. Tahap penerimaan, penggunaan dan penyebaran maklumat diukur melalui penyediaan kemudahan media elektronik dan komunikasi. Disiplin ICT perlu ditekankan dalam sistem pendidikan Negara bermula daripada pendidikan rendah. Menurut kajian Agenda Teknologi Dan Maklumat Negara (Infosoc Malaysia, 2000), satu pertiga daripada penduduk Malaysia yang berumur di bawah 14 tahun perlu didedahkan dengan program ICT bagi membangunkan potensi sumber manusia berasaskan ICT. Terdapat 30.5% sekolah rendah dan 53.8% sekolah menengah di seluruh negara mempunyai computer peribadi (PC) bagi kegunaan pelajar manakala hanya 10.2% sekolah rendah dan 34.1% sekolah menengah mempunyai capaian internet. Ini bermakna 69.5% sekolah rendah dan 46.2% sekolah menengah tidak mempunyai PC. Manakala 89.8% sekolah rendah dan 65.9% sekolah menengah tidak mempunyai kemudahan internet. Tahap penggunaan PC dan capaian internet ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh negara. Secara keseluruhannya, dianggarkan kirakira 0.99 juta (4.4%) rakyat Malaysia tidak mempunyai pendidikan formal dan mereka ini dianggap terpinggir dari segi ICT secara langsung (Infosoc Malaysia, 2000). Pencapaian Malaysia dalam ICT boleh diukur dengan menggunakan indikator indikator seperti pemilikan peralatan maklumat dan telekomunikasi (radio, televisyen, telefon, komputer, perisian dan rangkaian), sumber kewangan bagi membolehkan penggunaan barangan dan perkhidmatan ICT dan kemahiran asas atau keupayaan sebenar menggunakan barangan dan perkhidmatan ICT. Indikator terkini mengukur tahap ICT ialah pemilikan komputer peribadi. Tahap pemilikan komputer peribadi di Malaysia ialah 59 orang bagi setiap 1000 orang penduduk berbanding 459 orang bagi setiap 1000 penduduk Amerika Syarikat dan 422 per 1000 penduduk Switzerland pada tahun 1998 (World Bank, 1999). Malaysia juga didapati masih jauh ketinggalan dari segi penggunaan komputer dan internet jika dibandingkan dengan negaraNegara Asia seperti Singapura, Jepun dan Korea Selatan. Dari segi penggunaan internet
160 ZAINI ABDULLAH 2011

Cabaran ICT

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] pula ialah 2.7% daripada jumlah penduduk Malaysia berbanding 15.8% penduduk Singapura dan 38.0% penduduk Finland pada tahun yang sama (World Bank, 1999).

ii.

Sistem pendidikan dan R & D yang mantap amat diperlukan dalam membantu memacu pembangunan negara. Dalam konteks ekonomi, terdapat hubungan yang erat antara kedua dua sektor (pendidikan dan R & D) ini dalam menangani globalisasi dan ICT. Jadual 3 menunjukkan Malaysia menduduki tempat yang ke-41 di dunia dalam aspek perbelanjaan dalam bidang R & D pada tahun 1998 iaitu kira kira 0.24 % daripada KNK. Jumlah ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara negara maju. Untuk memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam arus globalisasi ekonomi, usaha bersungguhsungguh perlu dijalankan dalam meningkatkan penyelidikan yang mampu melahirkan ilmu dan ciptaan-ciptaan baru. Jadual 9.3 Perbandingan penyelidikan dan pembangunan negara terpilih Negara Amerika Syarikat Jepun Jerman Britain Kanada Sweden Belanda Korea Selatan Switzerland Australia China Finland Denmark Norway Singapura New Zealand Hong Kong Thailand MALAYSIA Indonesia Filipina Sumber: World Bank, 1999 US Million (1998) 222 934 122 275 49 767 23 972 9 362 8 776 8 292 8 089 8 083 6 807 6 655 3 682 3 419 2 571 1 489 584 354 197 195 187 51 Kedudukan 1998 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 18 19 23 25 34 37 40 41 42 45 Perbelanjaan R&D % kepada KNK 1987-1997 2.63 2.80 2.41 1.95 1.66 3.76 2.08 2.82 2.60 1.80 0.66 2.78 1.95 1.58 1.13 1.04 N.A 0.13 0.24 0.07 0.22

Cabaran Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)

161 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

KEUTAMAAN DALAM PERANCANGAN PENDIDIKAN i. Bidang Keutamaan:


Sekolah tapak pemikiran kreatif. Kurikulum sekolah dikaji semula. Bilangan pelajar Sains bertambah. Pembangunan profesion perguruan. Sekolah dilengkapi kemudahan ICT. Penekanan pendidikan peringkat ketiga. Penggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi. Universiti : tenaga kerja + model intelektual dan pengetahuan baru. Kawasan luar bandar akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Sektor swasta digalakkan menyediakan pendidikan di peringkat tertiari.

ii. Program Pendidikan:


Pendidikan rendah. Program Latihan Tenaga Pekerja. Memperbaiki mutu bahasa Inggeris. Kurikulum latihan guru dikaji semula. Perlaksanaan Sekolah Bestari diperkukuh. Program sekolah berpusat bagi sekolah di pedalaman . Lebih banyak opsyen Sains diperkenalkan di tingkatan 6. Sukatan pelajaran Sains merangkumi Mekatronik, Bio-teknologi, Mikroelektronik.

iii. Penekanan Kurikulum:


(a) Kemahiran berkomunikasi secara berkesan. berfikir secara kritikal dan kreatif. menikmati keindahan ciptaan dan seni. kemahiran kepimpinan dan pengurusan. membuat pilihan dan membuat keputusan. bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat. (b) Pengajaran & Pembelajaran Multilinggualism. Kemahiran Generik. Pelbagai Kecerdasan. Penggunaan teknologi. Pembelajaran Koperatif. Pengembangan Kreativiti.
162 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Penghayatan Nilai-Nilai Murni. Patriotisme dan Ketatanegaraan. Kemahiran Belajar Untuk Belajar. Berfikir Secara Kritis dan Reflektif.

(c) Sistem Pentaksiran Penanda Aras. Pentaksiran Holistik. Penilaian Berterusan. Authentic Assessment. Penilaian Hasil Pembelajaran. Penilaian Berasaskan Sekolah. Ujian/Peperiksaan Secara On-Line. Penilaian Berasaskan Elemen Subjek. Penilaian Proses Di Samping Penilaian Hasil.

MASA DEPAN PENDIDIKAN NEGARA


Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Bin Hj. Mohd Yassin telah menyatakan hala tuju dan masa depan pendidikan Negara. Menerusi pendidikan yang mampan, dihasratkan dapat: i. mewujudkan satu masyarakat yang berpengetahuan, berkemahiran, mempunyai jati diri, progresif, kreatif dan berinovatif. ii. melahirkan modal insan yang menyeluruh dan bersepadu dari aspek penguasaan kecerdasan intelek (IQ), kecerdasan rohani (SQ), kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan jasmani PQ) . iii. Merapatkan jurang pendidikan selaras dengan sasaran UNESCO iaitu Pendidikan Untuk Semua (Education For All). iv. Melaksanakan anjakan paradigma seiring dengan apa yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib Abdul Razak yang bertujuan untuk melonjakkan kejayaan secara lonjakan berganda. o Anjakan daripada ketegaran kepada keanjalan. o Anjakan daripada budaya kesan nyata (output) kepada budaya keberhasilan (outcome). o Anjakan daripada birokrasi menyukarkan kepada birokrasi memudahkan. o Anjakan daripada produktiviti semata-mata kepada gabungan produktiviti, kreativiti dan inovasi. v. Menggalakkan dan memaksimumkan kreativiti dan inovasi dalam kalangan generasi muda sejak peringkat sekolah rendah. vi. Menerapkan unsur futuristik berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi. vii. Mengkaji dan memurnikan kandungan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dan Pelan Strategik RMKe-10 dengan member tumpuan kepada merealisasikan Gagasan 1Malaysia.

163 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] PENUTUP Pendidikan di Malaysia merupakan suatu yang bersifat dinamis dan sentiasa berkembang. Pelbagai perkara telah dilakukan melalui rancangan pembangunan negara bagi memastikan pendidikan di Malaysia sentiasa mampu bersaing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Kesilapan dalam merancang sistem pendidikan akan membantutkan proses pembangunan negara dan mungkin menurunkan daya saing negara di peringkat global. Perancangan pendidikan akan terus memainkan peranan utama bagi menyediakan sumber manusia untuk bersaing di peringkat global. Dalam usaha meningkatkan kecemerlangan pendidikan Malaysia, tumpuan bukan saja diberikan kepada perkembangan pendidikan dalam negara tetapi juga pada peringkat antarabangsa. Langkah ini adalah perlu dan amat signifikan pada masa ini bagi menyediakan generasi masa hadapan Malaysia yang lebih kompetitif, holistik, berketerampilan serta mampu bersaing di peringkat global.

164 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

10
PENGENALAN

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG) DAN PROFESIONALISME KEGURUAN

Seorang guru yang baik itu boleh dilahirkan melalui pendidikan. Guru yang baik ibarat lilin yang membakar diri, begitulah insan yang bergelar guru. Mengapakah guru diumpamakan sebagai lilin yang sedang menyala? Itulah yang dinamakan pengorbanan. Untuk apakah pengorbanan yang dilakukan oleh insan yang bergelar guru? Maka di sinilah pegangan dan kepercayaan guru terhadap profesionnya memainkan peranan penting. Seorang guru mendapat gelaran cikgu kerana pengiktirafan terhadap ilmunya. Gelaran cikgu terpahat kekal walaupun jasadnya sudah berada di liang lahad. Guru adalah segala-galanya seperti mana yang diungkapkan oleh Pullias & Young (1968). Tugas guru bagaikan pelukis yang menaburkan warna di atas kanvasnya untuk menghasilkan karya seni yang agung. seorang guru bagaikan arkitek yang merangka bangunan yang tersergam hebat meniti zaman. Seorang guru bagaikan jurutera yang menghasilkan binaan teguh merentas zaman. Insan guru juga bagaikan doktor pakar yang mengenalpasti punca masalah kesihatan dan merawat sehingga sembuh. Malah guru diminta oleh masyarakat untuk memberikan lebih dari itu. Dari manakah guru beroleh kesanggupan untuk menerima bebanan itu? Kesungguhan guru telah meletakkan kedudukannya yang tinggi kerana mengajarkan ilmu itu satu sedekah dan sedekah itu satu ibadah yang dijamin ganjarannya di akhirat kelak. Guru sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan memainkan peranan penting untuk mentransformasikan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menerusi kurikulum untuk disasarkan kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah. Apa yang diamalkan oleh guru-guru adalah pancaran dari pemikiran mereka terhadap pendidikan. Untuk itu Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1982 telah mendokumentasikan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) sebagai satu panduan ke arah pembentukan profesionalisme keguruan di Malaysia.

PERGURUAN DAN KEGURUAN


Merujuk kepada Kamus Dewan IV (2005) guru membawa erti pendidik, pengajar, pengasuh. Dari kata dasar guru, maka terbitlah perkataan keguruan dan perguruan yang digunakan dalam memahami proses pendidikan. Dalam kamus yang sama perkataan perguruan diertikan sebagai Yang berkaitan dengan guru, institusi yang melatih guru ... Dalam hal memahami makna perkataan perguruan dan keguruan, Awang Had Salleh (1985) telah memberikan makna yang mudah dan jelas. Beliau menyatakan perguruan ialah proses menyediakan guru manakala keguruan bermaksud keadaan alam pekerjaan guru itu sendiri atau profesion guru. Bagi memahami istilah perguruan dan keguruan, cuba anda fahamkan cabarancabaran terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan.
165 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] i. Cabaran berkaitan perguruan ialah apakah proses penyediaan calon untuk memasuki profesion keguruan itu diasaskan kepada prasyarat yang selaras dengan nilai keguruan? Cabaran berkaitan keguruan ialah, adakah keguruan merupakan satu profesion? Adakah pemilihan calon didasarkan kepada kelayakan-kelayakan yang rasionalnya adalah rasional nilai-nilai dalam profesion keguruan? Ertinya selain daripada kelayakan akademik tahap tertentu, apakah diperhitungkan hal-hal seperti perwatakan, bakat keguruan, kualiti suara dan sebutan, minat terhadap kanak-kanak dan seumpamanya? Adakah pemilihan pensyarah-pensyarah yang terlibat institusi pendidikan guru didasarkan kepada criteria-kriteria yang selaras dengan nilai-nilai keguruan yang hendak dipupuk oleh mereka kepada calon-calon guru ini? Apakah kurikulum perguruan di institusi pendidikan guru mewakili segala kehendak penyediaan profesional? Sejauhmanakah proses perguruan memperkukuhkan pendidikan sebagai nilai utama di dalam diri calon-calon guru semasa mereka disediakan untuk menjadi guru? Apakah sistem perguruan di Malaysia memberikan pendidikan perguruan atau latihan perguruan?

Cabaran perguruan

ii. iii. iv. v.

Cabaran Keguruan

Cabaran keguruan sebagai satu profesion pula boleh dirujuk terhadap ciri-ciri profesional itu sendiri iaitu: i. Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. ii. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan. iii. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut. iv. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu sahaja. v. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata. Ciri utama sebuah profesion ialah wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Himpunan ilmu itu memang ada tetapi yang harus dipastikan ialah bahawa anggota profesion itu sendiri mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu itu yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran atau kecekapan yang unik terhadap profesion itu sahaja dan nilai-nilai yang dipegang dan diamalkan bersama. Dari segi kemahiran dan kecekapan yang unik merujuk kepada adakah anggota profesion keguruan menguasai kemahiran teknik pengajaran, pengujian, pengdiagnosan, pengendalian motivasi pelajar, pembinaan konsep diri murid, pemupukan minat, penyisipan nilai dan unsur pendidikan dalam pengajaran dan pengendalian disiplin. Ciri profesion yang seterusnya ialah pengawalan profesion itu terhadap anggota profesion supaya tidak menyeleweng amalan mereka dari segi nilai yang dianuti oleh profesion. Sehubungan itu, profesion keguruan mestilah mempunyai mekanisme memberkesankan pengawalan itu menerusi dendaan dan penguatkuasaan peraturan. Pengawalan yang ada kini dilihat datang dari majikan dan bukannya dari kumpulan profesion keguruan itu sendiri.

Apakah cabaran profesion keguruan?


1. 2.

Bilangan anggota yang ramai iaitu sekitar 405,000 orang guru. Pelbagai kelayakan yang terdapat dalam pekhidmatan pendidikan iaitu: Sijil Perguruan
166

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] 3. Diploma Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah

Pelbagai skim perkhidmatan guru: Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT), Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (DG29,DG32) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah ( DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, JUSA C, B. A))

APAKAH YANG SEPATUTNYA MENJADI ILMU GURU?


Apakah yang sepatutnya seorang guru bertindak? Adakah guru mengajar, melatih atau mendidik? Istilah pengajaran dan guru yang baik sebenarnya telah diungkapkan dengan pelbagai cara. Contohnya mengajar dengan baik (Brown & McIntyre, 1993), pengajaran berkesan (Perrot, 1982), mengajar dengan kreatif (Woods & Jeffrey, 1996), guru profesional (Shulman, 1987), pengajaran berkualiti (Stones, 1992) dan guru yang cukup baik (Cullingford, 1995). Pengajaran berkesan bukanlah lahir dengan sendirinya, ia merupakan pengetahuan dan kemahiran kompleks yang dipelajari oleh seorang guru. Pada tahun 1960 1990 menunjukkan kaedah dan gaya pengajaran guru menjadi ilmu penting yang dilihat sebagai faktor utama mempengaruhi pengajaran berkesan. Sebagai contoh Shulman (1986), telah mengariskan beberapa jenis pengetahuan yang mesti dihayati dan dikuasai untuk menjadi guru profesional: i. Pengetahuan tentang pedagogi umum ii. Pengetahuan tentang kandungan subjek iii. Pengetahuan tentang pedagogi kandungan subjek iv. Pengetahuan tentang kurikulum v. Pengetahuan tentang pelajar vi. Pengetahuan tentang konteks pendidikan vii. Pengetahuan tentang matlamat, tujuan dan nilai pendidikan Manakala pada tahun 1990 2000, pengajaran berkesan dihubungkaitkan dengan hasil iaitu senarai kualiti, ciri, sifat dan kelakuan guru berkesan. Sebagai contoh, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (1994) telah menyatakan kualiti mengajar dilihat sebagai konsep yang menyeluruh yang terbentuk daripada kecekapan dalam lima dimensi utama: i. Kemahiran mengajar. ii. Empati dan menghargai maruah orang lain. iii. Pengetahuan tentang bidang kurikulum dan kandungan substantif; iv. Refleksi dan keupayaan muhasabah diri, iaitu ciri penting professional guru. v. Kecekapan mengurus, kerana guru menjalankan pelbagai tanggungjawab mengurus di dalam dan di luar bilik darjah.

Kyriacau (1997) telah mengemukakan senarai pengajaran berkesan:


167 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Kejelasan jangkaan dan hala tuju guru. Mewujudkan suasana bilik darjah yang berorientasikan tugas. Menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran. Menentukan dan mengekalkan momentum serta langkahj pembelajaran. Menggalakkan penyertaan dan penglibatan pelajar. Memantau kemajuan pelajar dan memenuhi kepentingan mereka. Menyampaikan pelajaran yang disusun dengan baik. Memberi pelajar maklum balas positif dan membantu. Memastikan objektif pembelajaran dirangkumi. Menggunakan sebaik mungkin teknik menyoal.

Laporan Hay McBer (DfEE, 2000) berkaitan Pelan Induk Untuk Guru Sempurna telah membahagikan ilmu guru kepada tiga kumpulan: i. Kemahiran mengajar ii. Ciri-ciri profesional iii. Iklim bilik darjah

ADAKAH GURU KERJAYA PROFESIONAL?


Samakah pekerjaan sebagai seorang guru dengan seorang doktor/ jurutera? Apakah kualiti seorang guru sama dengan kualiti seorang doktor/ jurutera?

Ciri-ciri kerjaya profesional:


i. ii. iii. iv. v.

Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu sahaja. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata.

Oleh itu, usaha menyediakan diri ke arah peningkatan profesionalisme perlukan latihan dan latihan-latihan semula secara berterusan. Hanya dengan sikap proaktif, semangat dan keinginan yang tinggi bagi memperlengkapkan diri sahaja seseorang guru itu mampu mengangkat martabat diri mereka ke tahap yang dipandang tinggi oleh masyarakat dan bersedia menghadapi pelbagai cabaran, tuntutan dan tekanan tugas dan kerja yang sering berubah dalam proses peningkatan dan pembaharuan.

PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN


Pendidikan yang berkualiti sangat dipengaruhi oleh kualiti guru. Kualiti guru pula dipengaruhi oleh pendidikan dan latihan yang berkualiti. Bagaimanakah pendidikan dan latihan dapat melahirkan guru yang berkualiti sejajar dengan profesionalisme keguruan?
168 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Pra Perkhidmatan
Universiti/ Fakulti Pendidikan (IPTA & IPGM )

i.

Pengetahuan profesionalisme keguruan

ii. Pembangunan sikap & sahsiah iii. Pembangunan Kemahiran Insaniah iv. Perkembangan sosial & kesukanan

Kuliah, kokurikulum, latihan pengajaran mikro dan latihan mengajar di sekolah & khidmat sosial

Latihan / Kursus Dalam Perkhidmatan


1. Peringkat Luaran (PPD, JPN, Kementerian dll)
In house training

Kursus, Seminar, Bengkel, Latihan

2. Peringkat dalaman (Sekolah)

Pendidikan Berterusan

Diploma Sarjana Muda Sarjana Kedoktoran

Rajah 10.1: Pembinaan dan perekembangan profesionalisme keguruan Merujuk kepada Rajah 1, pendidikan guru bermula pada peringkat pra perkhidmatan. Pelajar-pelajar yang mengikuti program pendidikan (sekolah menengah, sekolah rendah, pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan khas) di IPT dan IPGM diwajibkan mengikuti kursus-kursus dari komponen ikhtisas, akademik dan perkembangan diri. Pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari kemudiannya dilaksanakan sewaktu menjalani praktikum atau latihan mengajar. Pendidikan Guru merangkumi tiga komponen yang termuat di dalam kurikulumnya: i. Komponen Ikhtisas Membina kemahiran, sikap dan pengetahuan asas perguruan menerusi kursus-kursus asas pendidikan, latihan mengajar (praktikum), seminar dan kajian tindakan. ii. Komponen Akademik Membina pengetahuan Kandungan mata pelajaran (subject matter). Skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi latihan perguruan. Kurikulum merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang pelajar dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. iii. Komponen Perkembangan Diri Membina kemahiran mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum serta kemahiran bersosial . Aktiviti persatuan atau kelab, sukan dan olahraga, serta unit beruniform yang wajib diikuti oleh semua guru pelatih yang mengikuti latihan perguruan.
169 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Manalaka kursus/ latihan dalam perkhidmatan adalah khusus untuk guru-guru terlatih. Perkara tersebut merujuk kepada perkembangan profesionalisme keguruan ke arah pemantapan, penambahan dan pembaharuan terhadap pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Kursus/ latihan dalam perkhidmatan (KPD) adalah program yang menyediakan latihan keguruan kepada guru-guru terlatih yang sedang berkhidmat di sekolah kelolaan KPM. Kursus-kursus yang ditawarkan bermatlamatkan peningkatan akademik dan pemantapan profesionalisme keguruan di kalangan guru. Contoh-contoh kursus KDP yang ditawarkan oleh Kementerian pelajaran Malaysia adalah seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 2. Jadual 10.1: Kursus Dalam Perkhidmatan anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 1 Peringkat Peningkatan Akademik 2 Program Program Khas Pensiswazahan Guru (PKG)- kerjasama dengan IPT dalam negara Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa Perancis, Jerman, Jepun Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Kokurikulum Teknologi Maklumat Pastoral Care Tempoh 3 tahun 13 tahun Jangka Panjang dan Jangka Pendek Sasaran Guru Terlatih Guru Terlatih Guru Terlatih

Peningkatan Profesionalisme

PENDIDIKAN GURU Asas-Asas Pendidikan Guru (Zeichner & Liston, 1990)


Tradisi akademik (atau ilmu) Tradisi perkembangan Tradisi kecekapan sosial Tradisi social reconstructionalist

Pendidikan guru mestilah membolehkan mereka Memiliki pengetahuan teknikal tertentu (Lasley, 1990):
Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dalam situasi sebenar. Mencerminkan mereka sebagai insan berilmu.

Pendekatan yang bakal pendidik ketahui (Howey, 1989):


Orientasi kemahiran atau kecekapan. Keupayaan penyelesaian masalah secara klinikal. Sikap seseorang yang berorientasikan kemanusiaan.

170 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


Sebelum tahun 1982, pendidikan di Malaysia tidak mempunyai satu falsafah yang nyata untuk pendidikan guru dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru yang ada bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam Laporan Pelajaran seperti Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1961) dan Rancangan Malaysia. Pada tahun 1979, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan halatuju pendidikan guru di Malaysia iaitu: i. Menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar. ii. Melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Sehubungan itu pada tahun 1982, Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi Bahagian Pendidikan Guru telah menggubal dan mendokumentasikan Falsafah Pendidikan Guru untuk menjadi rujukan, panduan, amalan dan wawasan kepada semua institusi yang melahirkan guru-guru di Malaysia. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang didokentasikan adalah dengan hasrat untuk mendidik: Guru Yang Berpekerti Mulia, Berpandangan Progresif Dan Saintifik, Bersedia Menjunjung Aspirasi Negara Serta Menyanjung Warisan Kebudayaan Negara, Menjamin Perkembangan Individu Dan Memelihara Suatu Masyarakat Yang Bersatu Padu, Demokratik, Progresif Dan Berdisiplin. (Bahagian Pendidikan Guru, 1982)

Huraian Kandungan Falsafah Pendidikan Guru (FPG)

FPG yang digubal mengandungi sembilan perkara yang membentuk pemikiran dan amalan profesionalisme keguruan. 1. Berpekerti mulia Guru yang bersedia meletakkan kepentingan kepada orang lain (murid, ibu bapa , masyarakat) melebih diri. Berpandangan progresif dan saintifik Guru sentiasa berfikiran positif, proaktif, inovatif dan motivatif. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan ilmunya Bersedia menjunjung aspirasi negara Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang utama. Menyanjung warisan kebudayaan negara Meletakkan diri sebagai role model untuk mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat. Menjamin perkembangan individu Sentiasa memberikan keutamaan dan mempastikan setiap murid diberikan peluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran dan kokurikulum dan kurikulum tersembunyi.
171 ZAINI ABDULLAH 2011

2.

3. 4.

5.

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] 6. Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Memelihara suatu masyarakat yang demokratik Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan. Berlaku adil dalam membuat keputusan. Bertindak berasaskan pertimbangan wajar. Memelihara suatu masyarakat yang progresif Memberi penekanankepada aspek inovatif, kreatif, analitikal, kritikal, holistik, bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Guru perlu menekankan kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin Mempastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang.

7.

8.

9.

MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU


Model Konsepstual Pendidikan Guru telah dirangka berdasarkan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dan matlamat pendidikan negara. Model ini merangkumi akauntabiliti guru yang berteraskan kepada tiga dimensi utama dan tiga komponen yang digarap secara seimbang dan bersepadu.

Rajah 10.2: Model Konseptual pendidikan guru Malaysia

172 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Dimensi Pendidikan Guru


i.

Ketuhanan : Penghayatan dan amalan individu berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama. Mendidik itu merupakan suatu kerja ibadah yang mulia di sisi agama.

ii. Kemasyarakatan: Penekanan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin, agen perubahan dan agen sosialisasi. iii. Kendiri: Penekanan terhadap pembinaan daya kefahaman dan patriotism, pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sahsiah yang murni dan berpekerti mulia.

Komponen Pendidikan Guru


i. Ilmu/ Pengetahuan: Ilmu/ pengetahuan yang berkaitan dengan perkembang dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Menurut Shulman (1986) terdapat 7 jenis pengetahuan yang setiap guru mesti kuasai untuk menjadi guru yang berkesan. Pengetahuan tentang pedagogi umum Pengetahuan tentang kandungan subjek Pengetahuan tentang pedagogi kandungan subjek Pengetahuan tentang kurikulum Pengetahuan tentang pelajar Pengetahuan tentang konteks pendidikan Pengetahuan tentang matlamat, tujuan dan nilai pendidikan

ii. Kemahiran: Kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan pelajaran dengan tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Selain itu guru juga mesti mempunyai kemahiran-kemahiran berikut: Interpersonal Intrapersonal Komunikasi Teknologi Kemahiran Profesional o Pengurusan masa o Pengurusan kelas iii. Nilai Nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni, perlakuan guru yang penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik, inovatif, kreatif, motivatif dan patuh kepada Etika Profesionalisme Keguruan. Because public school teacher are government employees and because of their leadership roles with students, they are often expected by the public at large and their school system superiors to conform to certain codes of personal behavior that are not usually imposed upon other adults. (Myers & Myers, 1995)
173 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Ketiga-tiga komponen ini disepadukaan dan dilaksanakan merentas semua kursus dan program pendidikan guru yang dirancangkan oleh setiap institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program pendidikan. Model tersebut menekankan kepada matlamat untuk mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani, emosi, intelek dan jasmani. Model Konseptual Pendidikan Guru telah diperincikan semula apabila Standard Guru Malaysia digubal dan diimplimentasikan.

STANDARD GURU MALAYSIA (SGM) Pengertian Standard Guru Malaysia


Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan.

Latar Belakang Penggubalan Standard Guru Malaysia

Malaysia memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertama di mana bina upaya adalah pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020. Modal insan adalah harta yang boleh disuntik nilai tambahnya, diinjakkan nilai inteleknya serta diperbanyakkan modal budayanya. Pembangunan modal insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti; yang dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Pendidikan juga perlu membentuk modal insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baru, mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah. Dalam abad ke-21, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Sehubungan dengan itu Malaysia memerlukan modal insan yang juga celik TMK, progresif dan mampu bersaing di pasaran kerja global. Pembangunan sistem pendidikan bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia adalah agenda utama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Justeru itu, guru perlu memahami, menunjukkan kesungguhan, dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan daya usaha dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan seperti petikan yang berikut: ... as the most significant and costly resource in schools, teachers are central to school improvement efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that all students have access to high quality teaching .(Organization for Economic Co-operation and Development; petikan daripada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan KPM 2007; hal. 106 ) Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melahirkan guru yang berkualiti dan memastikan mereka yang berkualiti kekal dalam sistem pendidikan negara dan kekal berkualiti di sepanjang tempoh perkhidmatan. Antara langkah yang telah diusahakan termasuklah memantapkan latihan perguruan, menambah baik sistem pemilihan calon guru, melonjakkan kecemerlangan institusi latihan perguruan, dan menambah baik laluan kerjaya serta kebajikan guru.Bahagian Pendidikan Guru
174 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan peneraju utama latihan perguruan di Malaysia. BPG bersama-sama Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) bertanggungjawab merancang dan melaksanakan latihan perguruan untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar di institusi pendidikan seluruh negara. Bagi menjamin guru yang dihasilkan berkualiti tinggi, tiga aspek utama ditekankan iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran.Bahagian Pendidian Guru telah mengambil langkah proaktif dalam membangunkan standard guru sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan di Malaysia.

Rasional Penggubalan SGM

Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut: 1. Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan, 2. Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber pengajaran dan pembelajaran, serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar, berkesan dan bermutu tinggi, 3. KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Justeru itu, adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan, dan 4. Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi.

Tujuan SGM

Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut: 1. mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran, 2. mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. 3. Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan.

Penggubalan SGM

Penggubalan SGM adalah berasaskan kepada prinsip dan proses yang berikut: 1. Pernyataan Standard dan Keperluan jelas, tepat, relevan, praktikal, adil, dan realistik, 2. Standard dan Keperluan yang dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penandaarasan, dan 3. Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif, telus, terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan

Penggunaan SGM Guru

Standard Guru Malaysia adalah dokumen rujukan yang patut diguna pakai oleh pihak yang berikut:
175 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] i. Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard ii. Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri. i. Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard ii. Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri. iii. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih (guru praperkhidmatan) atau peserta kursus (guru dalam perkhidmatan). iv. Mengenal pasti strategi bagi membantu guru pelatih atau peserta kursus meningkatkan tahap pencapaian standard. i. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih dan peserta kursus. ii. Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh institusi. iii. Mengenal pasti strategi bagi meningkatkan tahap pencapaian standard dan keperluan. i. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru. ii. Menyediakan dan melaksanakan strategi bagi meningkatkan tahap pencapaian standard oleh guru. i. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih dan peserta kursus di institusi latihan perguruan. ii. Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan oleh agensi dan institusi latihan perguruan. iii. Mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang boleh ditambahbaik.

1. Pendidik Guru di Institusi Latihan Perguruan

2. Pengurus dan Pentadbir Institusi Latihan Perguruan

3. Guru Besar dan Pengetua Sekolah

4. Agensi Latihan Perguruan

KERANGKA STANDARD GURU MALAYSIA


Standard Guru Malaysia mengandungi tiga komponen utama: i. Komponen Asas Penentuan Standard & Keperluan. ii. Komponen Standard (S) : Pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru iii. Komponen Keperluan (K) : Pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan. SGM dirangka berasaskan, Misi Nasional, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Tatasusila Profesion Keguruan dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran. Hubungkait di antara kesemua komponen yang terdapat di dalam SGM dapat dilihat menerusi Rajah 3.

176 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

STANDARD

S1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan S2: Pengetahuan dan Kefahaman S3: Kemahiran Pengajaran & Pembelajaran

Asas Penentuan Standard & Keperluan

Misi Nasional Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Tatasusila Profesion Keguruan Etika Kerja Kementerian Pelajaran

Guru Unggul

Modal Insan

KEPERLUAN

K1: Kelayakan Masuk Program Latihan Guru. K2: Latihan Pentaksiran & Penilaian K3: Kolaborasi K4: Infrastruktur & infostruktur K5: Jaminan Kualiti

Rajah 10.3: Komponen Standard Guru Malaysia

KOMPONEN 1: ASAS PENENTUAN STANDARD DAN KEPERLUAN


i. Misi Nasional Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional, Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama seperti yang berikut: meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi, meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama, menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif, meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, dan mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

177 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] ii. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." iii. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) "Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin." iv. Tatasusila Profesion Keguruan Bagi menjaga nama baik profesion keguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion, semua guru di Malaysia tertakluk kepada Tatasusila Profesion Keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar seperti berikut: "Kami, guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha kami ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya akan demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya"; (i) tanggungjawab terhadap pelajar, (ii) tanggungjawab terhadap ibu bapa (iii) tanggungjawab terhadap negara dan (iv) tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. v. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan enam prinsip iaitu niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikatakan, berdisiplin dan beradab serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. SGM digubal berdasarkan rujukan dan penanda aras standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan guru di beberapa negara maju. SGM mempunyai dua komponen utama yang saling berkait iaitu Standard (S) dan Keperluan (K).
178 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

KOMPONEN 2: STANDARD (S)


Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri, profesion dan sosial, yang patut ada pada seseorang guru. Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan digubal berlandaskan budaya Institutusi Pendidikan Guru, Tatasusila Profesion Keguruan, nilai murni dalam kurikulum sekolah, nilai utama dalam Perkhidmatan Awam, prinsip utama Etika Kerja KPM, dan Tonggak Dua Belas. Standard ini mempunyai tiga domain utama iaitu: S1.1 Domain Diri Domain ini merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan supaya guru boleh memberi sumbangan yang lebih berkesan kepada profesion keguruan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara. Nilai-nilai yang difokuskan dalam domain ini ialah kepercayaan kepada Tuhan, amanah, ikhlas, berilmu, kasih sayang, sabar, budi bahasa, adil, bertimbang rasa, daya tahan, daya saing dan, tahan lasak, cergas, aktif dan sihat, kemahiran interpersonal dan intrapersonal, semangat sukarela, dan efisien. Domain Profesion Domain ini merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional. Nilainilai yang ditekankan dalam domain ini adalah kecintaan terhadap profesion, berketerampilan, integriti, teladan, mengamalkan kerja sepasukan, proaktif, kreatif dan inovatif. Domain Sosial Guru berperanan sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Nilai-nilai utama yang patut diamalkan oleh guru adalah keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar.

S1.2

S1.3

Standard 2:

Pengetahuan dan Kefahaman Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru. Guru yang memiliki dan menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan, melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih kreatif dan inovatif. Bidang pengetahuan yang patut dikuasai oleh guru adalah seperti yang berikut: S2.1: S2.2: S2.3: Falsafah, matlamat, dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran, dan keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarkan. Kandungan mata pelajaran yang diajarkan.
179

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] S2.4: S2.5: S2.6: S2.7: S2.8: Standard 3: Kandungan Ilmu Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum. Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kaedah pentaksiran dan penilaian, dan penyelidikan tindakan untuk menambahbaik amalan pengajaran dan pembelajaran. Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu.

Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. Standard ini memfokuskan kebolehan guru untuk membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran akademik dan kokurikulum. Kemahiran yang patut ada pada semua guru adalah seperti yang berikut: S3.1: S3.2: Kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan, pengetahuan sedia ada, serta jangkaan pencapaian murid. Kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pemudah cara dan kemahiran mentaksir dan menilai. Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bertujuan memperbaik pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian murid. Kemahiran mengurus bilik darjah; melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan, masa, ruang, dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan.

S3.3: S3.4:

KOMPONEN 3: KEPERLUAN (K)


Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan latihan dengan mengambil kira dasar kerajaan, peruntukan kewangan, pekeliling am dan arahan pentadbiran, tuntutan serta perkembangan semasa. Ia bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan Lima keperluan penting latihan perguruan telah dikenalpasti bagi memastikan guru mencapai tahap kompetensi yang diharapkan iaitu: Keperluan 1: Kelayakan Masuk dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. Untuk memastikan permohonan yang layak sahaja ditawarkan mengikuti program latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mematuhi syarat dan prosedur berikut: K1.1: Mengiklankan permohonan
180 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] K1.2: K1.3 K1.4 K1.5 K1.6 K1.7 Keperluan 2: Menapis semua permohonan dan memanggil calon yang layak untuk menduduki ujian kelayakan Memanggil calon guru yang melepasi ujian kelayakan pada tahap yang ditetapkan untuk menghadiri temu duga Melaksanakan sesi temu duga calon guru Membuat tawaran kepada calon guru yang berjaya Mendaftar calon guru berpandukan buku panduan pendaftaran Menandatangani perjanjian latihan perguruan

Latihan, Pentaksiran dan Penilaian Keperluan ini memperincikan program latihan, sistem pemantauan, dan pentaksiran dan penilaian. Bagi memenuhi keperluan latihan, pentaksiran dan penilaian latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan perkara berikut: K2.1 Kurikulum latihan K2.2 Sumber manusia yang berkelayakan, kompeten, dan mencukupi K2.3 Program terancang bagi guru pelatih memperoleh pengetahuan dan pengalaman di sekolah K2.4 Sumber pengajaran dan pembelajaran K2.5 Pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan peperiksaan dan penilaian yang sedang berkuatkuasa Kolaborasi Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. Bagi meningkatkan lagi kualiti latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mewujudkan permuafakatan dengan pelbagai pihak seperti yang berikut: K3.1 Sekolah K3.2 Institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara K3.3 Badan bukan kerajaan seperti persatuan, unit beruniform, serta sukan dan permainan Infrastruktur dan Infostruktur Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran, informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan dan keberkesanan program latihan. Bagi menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan prasarana dan sumber yang lengkap dan terkini seperti yang berikut: K4.1 Menyediakan kemudahan fizikal yang sesuai dan mencukupi bagi memenuhi keperluan kurikulum dan kokurikulum, pengurusan dan pentadbiran, serta kebajikan pelajar dan staf berdasarkan spesifikasi standard dan kos yang sedang berkuatkuasa. K4.2 Menyediakan rangkaian infostruktur yang bersepadu untuk menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran.
181

Keperluan 3:

Keperluan 4:

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Keperluan 5: Jaminan Kualiti Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar, strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan.Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten, kreatif, inovatif, dan berketerampilan. Pemantauan, penilaian, dan pelaporan perlu dibuat terhadap perkara-perkara berikut bagi menjamin kualiti latihan perguruan: K5.1 Pemastian jaminan kualiti terhadap Standard K5.2 Pemastian jaminan kualiti terhadap Keperluan K5.3 Penandaarasan latihan perguruan K5.4 Pemastian Kod Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

Sebagai rumusannya Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang. Buku Standard Guru Malaysia, bersama-sama dengan buku Panduan Standard Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran.

ETIKA DAN AKAUNTABILITI GURU Kualiti Guru Profesional


Dalam konteks Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggariskan sifat dan kualiti guru yang profesional seperti berikut: i. Bersemangat tinggi dalam perkhidmatan: Guru yang sentiasa ghairah dan teruja untuk memberikan yang terbaik dalam perkhidmatannya. Contohnya guru ini akan hadir ke sekolah sebelum waktunya, masuk dan keluar kelas tepat waktunya, berfikiran terbuka, proaktif, inovatif dan motivatif. ii. Bermatlamat yang jelas: Guru yang tahu apa yang dibuat tanpa disuruh atau diberi arahan. Meletakkan perkara yang terpenting dan segera untuk diberi keutamaan. Manakala perkara yang tidak penting dikemudiankan dan perkara yang tidak berkaitan diabaikan. Contohnya guru ini memikul amanah dan melaksanakan dengan terbaik untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh dirinya sendiri atau pihak lain. iii. Berkemahiran mengurus bilik darjah: Guru ini cekap dalam mengurus bilik darjah yang ia bertugas di dalamnya. Kecekapan itu dapat dilihat dalam bentuk kawalan disiplin murid, keceriaan murid dan kelas dan tindakan rutin di dalam bilik darjah yang berkesan (kebersihan kelas, kesihatan murid, rekod murid dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran). Contohnya guru ini sentiasa mempastikan ketepatan masa, suasana kelas yang ceria dan bersih dan murid sentiasa memberikan tumpuan terhadap pengajarannya.

182 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] iv. Berkebolehan komunikasi yang baik: Guru yang dapat menyampaian pengajarannya dengan berkesan. Suara yang lantang, bahasa yang halus, sebutan yang jelas, intonasi yang betul, arahan yang tepat dan ayat-ayat yang gramatis yang diselangselikan dengan elemen humor. Contohnya guru ini sentiasa menghidupkan suasana pembelajaran di mana murid-murid merasa terhibur dan tidak bosan sepanjang kelas berlangsung. v. Jangkaan yang tinggi terhadap murid: Guru yang sentiasa beranggapan setiap muridnya adalah insan yang istimewa yang mempunyai potensi untuk berjaya jika diberikan bimbingan dan tunjuk ajar yang betul dengan cara yang berkesan. Contohnya guru ini sentiasa memberi galakan kepada murid untuk mencuba menyelesaikan masalah dalam semua perkara (akademik, sukan, persatuan dan sebagainya). vi. Berupaya memberi yang terbaik: Guru yang meletakkan kepentingan perkhidmatannya melebihi kepentingan diri sendiri dengan kebolehan memberi yang terbaik kepada murid-muridnya demi masa depan mereka dan yang terbaik dalam tugas-tugas khasnya untuk kejayaan sekolah. Contohnya guru ini akan memberikan kelas pemulihan khas atau kelas tambahan kepada murid-muridnya yang masih belum menguasai isi kandungan topik-topik yang diajar tanpa sebarang bayaran. vii. Pengetahuan tentang kurikulum dan subjek yang diajar secara mendalam: Guru ini menguasai dengan mendalam dan meluas tentang kurikulum kebangsaan yang menjadi panduan dan rujukan kepadanya dari segi matlamat, objektif dan kandungannya. Guru ini juga dapat menguasai subjek yang diajar dan menjadi rujukan kepada murid, rakan sejawat dan pihak lain yang memerlukan khidmat ketokohannya. Contohnya guru ini sentiasa mengemaskini pengetahuannya tentang kurikulum kebangsaan yang berubah dan berupaya menyesuaikan pengetahuan tentang subjek dengan matlamat kurikulum kebangsaan yang ditetapkan. viii. Hubungan yang berkualiti dengan pelajar, ibubapa, masyarakat dan majikan: Guru ini dapat mewujudkan hubungan yang berkualiti dan mengekalkan keharmonian dalam perkhidmatannya. Contohnya guru ini sentiasa menganggap murid-murid seperti anaknya, bergaul mesra dengan ibubapa dan masyarakat dan sentiasa menjadi rakan sejawat yang baik dan boleh dipercayaai. Lazimnya guru seperti ini akan diraikan jika beliau bertukar/bersara, ketiadaanya begitu dirasai oleh sekolah, rakan dan murid, keberadaannya memberi semangat yang berkobar-kobar. Semua kriteria guru unggul dan professional yang dinyatakan di atas telah dirumus dan dibentangkan oleh Dato Dr. Abdul Shukor Abdullah (bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia) untuk hayati dan diamalkan oleh semua guru Malaysia dalam melaksanakan tanggungjawab perkhidmatannya. Beliau menjelaskan guru yang unggul dan profesional mestilah menunjukkan sikap profesional, mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori, kaya dengan ilmu, bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja, sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran, menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa dan berupaya melahirkan persekolahan berwatak supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpesonaliti sihat dan serba boleh. Ciri-ciri kulaiti guru yang dikemukakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tersebut merupakan adaptasi daripada sifat-sifat guru unggul yang di senaraikan oleh negara-negara Islam dalam Muktamar Pertama Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977, semua negara-negara Islam sedunia telah
183 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] menggariskan sifat-sifat guru unggul sebagai rujukan dan panduan untuk membangunkan rakyat di negaranegara terbabit. Terdapat lima ciri yang utama iaitu: Tawadhu Berakhlak Insan berilmu (alim) Memiliki taraf akademik yang baik Mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat

Etika Profesionalisme Keguruan

Salah satu cabang falsafah ialah aksiologi yang membincangkan persoalan tentang teori nilai iaitu etika dan estetika. Etika khusus membincangkan tentang tingkah laku manusia yang dilihat dari aspek lahiriah dan batiniah. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani iaitu ethos yang bererti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Pengertian tentang etika lazimnya disamaertikan dengan moral dan akhlak. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin iaitu mos atau mores yang bermaksud adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan mengamalkan perbuatan yang baik (kesusilaan). Manakala akhlak dari bahasa Arab yang bermaksud sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, darinya terbentuklah perbuatan yang menjadi amalan (al-Ghazali). Maksud yang biasa digunakan ialah satu peraturan yang menjadi panduan hidup manusia. Ia berkaitan dengan tingkah laku, adat dan cara hidup; serta aspek-aspek niat dan kecenderungan seseorang atau masyarakat dalam melakukan sesuatu aktiviti. Mengikut Kamus Dewan IV (2005) etika membawa maksud suatu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Dalam konteks Islam etika merujuk kepada tingkahlaku betul berasaskan al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Ahmad Sarji (1992) menyatakan etika professional ialah semua garis panduan yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti, dan disiplin dalam perkhidmatan dengan member penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Dalam bidang pendidikan, etika keguruan digubal pada tahun 1970-an yang membawa maksud satu set tingkahlaku atau tanggungjawab guru terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara dan rakan sejawat serta profesion. Oleh itu, setiap guru yang sedang berkhidmat wajib akur dan tidak melanggar etika ini. Nilai-Nilai Utama Etika Kerja Dalam Perkhidmatan Awam Guru sebagai penjawat awam juga perlu mematuhi nilai-nilai utama etika kerja perkhidmatan awam yang dikeluarkan oleh Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Amalan terhadap nilai-nilai ini dapat meningkatkan lagi profesionalisme guru. Ikhlas Benar Amanah Tekun Bersyukur Taat setia Dedikasi Bijaksana Sederhana Penyayang Bekerjasama Berbudi mulia

Kesemua nilai tersebut merupakan aspek intrinsik yang mesti terdapat dalam diri seorang guru. Nilai tersebut akan membentuk sifat dan keperibadian individu yang cemerlang dan seterusnya memantapkan kualiti organisasi dan perkhidmatan keguruan.

184 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan garis panduan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan, peradaban, peranan, nilai serta tingkahlaku profesion dalam masyarakat. Etika Kerja Kementerian Perlajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip berikut: i. Niat yang betul Guru mestilah melaksanakan tugas dengan betul sebagaimana yang dituntut oleh agama dan selaras dengan nilai yang dicadangkan. Bagaimana cara guru untuk menjalankan tugas adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Perlakuan yang baik Tingkah laku guru bagi menjalankan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping membaiki imej kualiti. Perlakuan tersebut melibatkan penampilan diri, pertuturan dan tindakan yang terbaik sepanjang masa mestilah dijaga dengan baik. Berdisiplin dan beradab Seorang guru mestilah menjaga adab sopan dan akhlak agar menjadi contoh kepada setiap murid sebagaimana yang dtuntut oleh agama. Malahan mematuhi setiap peraturan dan arahan perkhidmatan, prosedur dan kaedah yang telah ada. Contohnya mematuhi Perintah Am, Akta Pendidikan 1996, Akujanji, Pekeliling Ikhtisas, Sukatan Pelajaran. Penggerak ke arah kebaikan Seorang guru mestilah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, progresif, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Seterusnya penambahbaikan ini berlaku secara berterusan. Memperkota apa yang dikatakan Guru telah diamanahkan untuk mendidik anak-anak bangsa. Segala apa yang diajar oleh seseorang guru tersebut haruslah logik dan selari dengan apa yang dikatakan olehnya. Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi Seorang guru mestilah sentiasa bersyukur dan menghargai apa yang pihak sekolah, PPD, JPN dan KPM telah lakukan untuk memperbaiki perkhidmatan kepada tahap yang lebih baik dengan memberikan prestasi perkhidmatan yang cemerlang kepada organisasi dan anak-anak didik.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Kod Etika Profesion Keguruan Malaysia

Guru merupakan orang yang berada pada garisan hadapan pembangunan negara. Setiap inci pada tubuh guru, gerakan guru, tutur kata guru dan tindakan guru sentiasa menjadi perhatian dan ikutan kepada muridmuridnya. Pada pandangan murid-muridnya guru adalah orang yang sentiasa benar dan betul. Bagi menjamin guru sentiasa benar dan betul, maka Kod Etika Profesion Keguruan telah digubal yang mengandungi:
185 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian. Guru haruslah menumpukan perhatin terhadap keperluan setiap muridnya. Guru haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama atau kepercayaan. Guru haruslah bertugas sebagai 'pengganti ibu bapa' dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain. Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan lain-lain. Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan. Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara. Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya. Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya. Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik persendirian terhadap muridnya. Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain.
186 ZAINI ABDULLAH 2011

ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx.

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] xxi. xxii. Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan) untuk tujuan kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan

Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia

Kami guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan dan prinsip-prinsip Rukun Negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman-berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran untuk masa depan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggitingginya.

Rajah 10.4: Tatasusila profesion keguruan Malaysia

i.

Tangungjawab Terhadap Murid

Guru hendaklah mempunyai tingkah laku yang merupakan tanggungjawab terhadap murid. Tanggungjawab ini termasuk: lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal lain. bersikap adil terhadap pelajar tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.
187

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] menunjukkan satu cara pakaian, tertuturan dan tingkahlaku yang dapat member contoh yang baik kepada murid. membimbing dan mengajar seseorang murid dalam bilik darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. memelihara dan memperbaiki tahap kecekapan ikhtisas menerusi penyelidikan, lawatan, menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, seminar atau mesyuarat supaya pengajaran mencapai kualiti yang tinggi.

ii.

Tanggungjawab Terhadap Ibubapa

Guru mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa murid. Oleh itu guru hendaklah: menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga dan menganggap semua maklumat yang diberi oleh ibu bapa tentang keadaan rumah tangga atau tentang anak mereka adalah sulit, dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya. memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat itu secara teliti dan bijaksana. mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

iii.

Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara

Guru hendaklah bertingkah laku dan menjalankan tanggungjawabnya dengan mengambil kira keperluan masyarakat dan negara. Maka dengan itu guru hendaklah: Elakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara atau bertentangan Rukun Negara. Memupuk dalam diri pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua, menghormati adanya perbezaan, kebudayaan, keturunan dan agama. Menghormati masyarakat setempat ditempat berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa mengambil bahagian dalam kegiatan kemasyarakatan. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Memberi sumbangan untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan, kecendekiawanan masyarakat. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.

iv.

Tangungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Keguruan

Guru juga mempunyai tanggungjawab terhadap rakan sejawatan dalam profesion yang sama. Oleh itu hendaklah:
188

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh maruah seseorang guru. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru. Berusaha menunaikan tanggungjawabnya dengan rajin dan bersungguh-sungguh serta sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru menceburi profesion keguruan. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

Kepentingan Kod Etika Profesion Keguruan

Kod Etika Keguruan dapat memartabatkan profesion itu sendiri. Kod etika tersebut dapat dijadikan rujukan dan panduan kepada setiap ahlinya. i. Garis Panduan Kod Etika Profesion Keguruan (KEPK) menyediakan suatu garis panduan bagaimana untuk bertingkahlaku dan bertatasulia yang selayaknya dalam profesion keguruan. Dalam perkhidmatan pendidikan terdapat perkara yang jelas garis pemisahnya sama ada boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh guru-guru. Terdapat juga perkara yang samar-samar atau kabur untuk tindakan dilakukan. Oleh itu satu garis panduan adalah perlu dirujuk. Oleh itu kod etika dapat menyatakan dengan tepat dan jelas tentang tingkah laku yang bagaimana sepatutnya menjadi amalan guru-guru ketika menjalankan perkhidmatannya.

ii. Peranan dan Tanggungjawab KEPK menyatakan dengan jelas tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap stakeholders dalam bidang pendidikan. Dengan ini, guru lebih tahu dan sedar tentang peranan dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. iii. Keunikan Kandungan KEPK di sesebuah negara adalah berbeza. Dengan membuat perbandingan, guru dapat melihat keunikan KEPK yang terdapat di Malaysia. Perkara ini dapat menimbulkan rasa hormat terhadap profesion dan seterusnya mempertingkatkan kualiti perkhidmatan masing-masing. iv. Semakan KEPK yang didokumenkan membolehkan usaha menyemak semula dilakukan dari masa ke semasa. Satu petanda kecemerlangan sesuatu profesion ialah sejauhmanakah kod etikanya dapat dipertahankan dan dikuatkuasakan. v. Tingkatkan Imej Dengan adanya KEPK, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion keguruan secara rasmi. Masyarakat dapat melihat dan menghayati tanggungjawab guru yang sebenar (skop dan beban)
189 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] di samping menyedari tanggungjawab sendiri dalam membantu guru mancapai matlamat pendidikan negara. vi. Nilai Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, memelihara dan meningkatkan kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dalam mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi.

Akauntabiliti Keguruan.

Mengikut Kamus Dewan IV (2005), akauntabiliti bermaksud bertangungjawab kepada seseorang atau bertangugjawab terhadap sesuatu. Menurut Ahmad Sarji (2003) , konsep akauntabiliti adalah satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan tersebut . Akauntabiliti juga adalah mengenai disiplin dan keperluan untuk memberikan justifikasi dan menerima keberrtangungjawaban terhadap sesuatu keputusan yang telah diambil. Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti keguruan juga membawa maksud berkenaan dengan tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi akautabiliti guru terhadap pelajar , diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan negara , dan profesion keguruan amnya. Terdapat lima kategori akauntabiliti guru:

i.

Akauntabiliti Guru Terhadap Pelajar

Seorang guru haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan. Guru juga haruslah mengutamakan kemajuan, kebajikan dan keselamatan murid-murid berbanding hal-hal lain. Seorang guru yang bertanggungjawab haruslah bersikap adil terhadap pelajar-pelajarnya tanpa mengira bangsa, agama, faktor jasmani, emosi, mental, politik, sosial dan perkara-perkara lain. Guru hendaklah membimbing dan mengajar muridmurid di bilik darjah tanpa meminta sebarang bayaran atau hadiah daripada mereka, sebaliknya guru sekali-sekala perlu memberi hadiah kepada murid-muridnya untuk menggalakkan mereka berminat terhadap proses pembelajaran. Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas, berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas harus juga di amalkan supaya murid memperolehi model yang baik. Ini adalah kerana seorang guru merupakan orang yang di hormati oleh pelajarnya, oleh yang demikian perlulah guru menjaga profesionalisme guru supaya mereka tidak di benci,di pandang serong dan tidak di hormati lagi oleh anak muridnya.

ii.

Akauntabiliti Guru Terhadap Sekolah

Sekolah ialah tempat seseorang guru bertugas. Oleh itu , guru juga bertangungjawab terhadap tugas yang di amanahkan oleh pentadbiran sekolah. Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah ,guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Dalam hal ini, selain tugas mengajar , guru juga hendaklah menjalankan tugas-tugas yang lain seperti sebagai guru displin, kaunselor, setiusaha peperiksaan,setiusaha PIBG, panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah.
190

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

iii.

Akauntabiliti Guru Terhadap Masyarakat dan Negara

Sebagai seorang guru , beliau hendaklah menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan matlamat pendidikan negara berlandaskan kepada prinsip-prinsip Rukun Negara. Guru hendaklah Memupuk nilai dan sikap murni pelajar dan sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa dalam diri pelajar. Guru hendaklah memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Selain itu guru hendaklah mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan ibu bapa pelajar. Guru haruslah bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni. Guru perlu sentiasa berusaha untuk memenuhi tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dengan tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. Guru juga hendaklah sering memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar yang dapat membimbing mereka menjadi warganegara yang setia, bertanggungjawab, menghormati orang lebih tua dan perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. Di samping itu guru hendaklah menghormati masyarakat di tempat guru tersebut berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai ahli masyarakat. Guru juga perlu menggalakkan kerjasama di antara guru dengan ibubapa dan masyarakat, serta mengamlkan tingkah laku soppan yang diterima oleh masyarakat .

iv.

Akauntabiliti Guru Terhadap Profesion Keguruan

Guru haruslah meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar. Ini termasuklah memahami selengkapnya isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dan menyertai seminar pendidikan seperti kursus-kursus yang dianjurkan oleh jabatan pendidikan atau pihak pentadbiran sekolah. Ini di lakukan dengan merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum. Guru juga hendaklah mengajar dengan fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat.

v.

Akauntabiliti Guru Terhadap Diri Sendiri

Seorang guru haruslah menjaga kebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Emosi hendaklah di kawal oleh guru sendiri dan juga perlu menghindarkan diri dari sebarang ketegangan jiwa yang boleh mengganggu tugasnya. Sebagai seorang guru, guru hendaklah bijak menguruskan kewangan dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. Ini adalah kerana jika guru gagal menguruskan kewangan maka guru akan menghadapi masaalah luaran yang boleh menjejaskan tumpuannya terhadap proses pengajaran di sekolah. Guru juga di galakkan melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan. dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik supaya mudah memberikan imput yang berguna terhadap profesionnya. Guru juga boleh melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang yang boleh menjadikan guru itu sihat dari segi mental dan fizikal.

Dengan dapat memahami prinsip akauntabiliti , guru dapat memahami tanggungjawabnya yang sebenar. Penghayatan akauntabiliti haruslah di hayati sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Ini kerana penghayatan tersebut membolehkan semua guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan penuh komited dan dedikasi. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru merangkumi akuntabilitinya terhadap sekolah, diri sendiri , murid-murid dan profesion keguruan akan dapat ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan
191 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik dengan berkesan. Peningkatan dalam bidang tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf profesionalisme keguruan. Selain itu guru juga dapat melaksanakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi sekiranya guru tahu tanggungjawabnya terhadap kerjayanya. Kesedaran kepada akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab terhadap tanggungjawab yang di laksanakannya. Oleh yang demikian, akauntabiliti perlulah dihayati oleh semua guru. Sekiranya seseorang guru itu mengabaikan akauntabiliti terhadap tugas dan tanggungjawabnya , maka tanggungjawabnya tidak dapat di jalankan dengan baik dan akan gagal melahirkan modal insan seperti yang di cita-citakan negara. Ini akan menjatuhkan martabat profesion perguruan oleh kerana perbuatan yang tidak bertanggungjawab terhadap amanah yang di berikan.

Tunggak Dua Belas Dalam Perkhidmatan Pendidikan


Nikmat Mencipta Menghargai Masa Pengaruh Teladan Menghargai Bakat Ketinggian Peribadi Keseronokan Bekerja

Keutamaan Kesabaran Kekuatan Sifat Baik Hati Kebijaksanaan Berkhidmat Kemuliaan Kesederhanaan Kewjipan Menjalankan Tugas Ketekunan Membawa Kejayaan

Teras Perkhidmatan Cemerlang

Berpegang teguh kepada ajaran agama. Bekerja dengan penuh tanggungjawab. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan. Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara. Bekerjasama ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara.

RUMUSAN
FPG merupakan halatuju dalam pembinaan insan guru dari segi pemikiran dan amalan. Keperibadian guru yng berteraskan kepada unsur sahsiah, akhlak, ilmu/pemikiran, tanggungjawab, nilai dan amalan. Sehubungan itu pendidikan guru merupakan suatu proses penting dalam membentuk watak guru yang bermula dengan pemikiran guru diikuti dengan perbuatan selayaknya sebagai seorang guru. FPG menjadi teras kepada pembinaan Standard Guru Malaysia (SGM). SGM dibentuk untuk memartabatkan profesion keguruan pada tahap antarabangsa dengan memberi penekanan kepada standard keguruan dan keperluan untuk mencapai standard tersebut. Komponen Standard Keguruan melibatkan Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan, Pengetahuan dan Kefahaman dan Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran. FPG dan SGM memberikan implikasi terhadape etika professional, Ilmu dan kemahiran, tanggungjawab dan penanggungjawaban (Responsibility and accountability), kepenggunaan ilmu dan kemahiran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
192 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

11
PENDAHULUAN

AKTA PENDIDIKAN 1996 DAN PERATURAN PENDIDIKAN

Semakin maju sesebuah negara, semakin rencam rakyatnya dan semakin rumit aturan hidup masyarakatnya. Untuk menjadikan kehidupan yang harmoni dan seimbang maka peraturan dalam sistem kehidupan bekerja dibentuk oleh pihak kerajaan. Hal ini terkandung dalam dasar kerajaan dalam konteks kawalan, disiplin dan etika. Guru sebagai penjawat awam juga tidak terkecuali apabila Akta Pendidikan dan peraturan-peraturan pendidikaan dilaksanakan. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) telah dibentuk untuk menjadi panduan kepada kaki tangan perkhidmatan awam dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Setiap guru yang bertindak selaku pegawai perkhidmatan awam mestilah memahami sepenuhnya Peraturan Kelakuan dan Tatatertib (1993) dan pindaan tahun 2002. Di samping itu Akta Pendidikan 1996 mestilah difahami dan dihayati bagi mempastikan matlamat pendidikan negara tercapai. Semua garis penduan yang diadakan bertujuan meningkatkan kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan kepada semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai dan tingkahlaku profesional dalam masyarakat.

LATAR PEMBENTUKAN AKTA 1996 DAN PERATURAN PENDIDIKAN

Pendidikan di Malaysia telah berkembang pesat dan mengalami perubahan untuk membawa kepentingan negara pada peringkat global. Bagi terus memacu kepesatan perkembangan pendidikan pada peringkat dunia maka Malaysia perlu ada acuannya yang tersendiri. Oleh itu beberapa akta berkaitan dengan pendidikan telah dibentuk, termasuklah Akta Pendidikan 1996, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 dan Akta Majlis Pendidikan Negara 1996 serta Akta Universlti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1996. Langkah mengimplementasi akta-akta demikian menunjukkan bahawa sistem pendidikan negara semakin dipengaruhi dan tertakluk kepada undang-undang dengan lebih eksplisit. Di samping itu, institusi pendidikan kebangsaan semakin dipengaruhi oleh satu rangka perundangan yang berbentuk kompleks. Hal ini kerana mahkamah telah dihadapi dengan kes seperti pengawalan kurikulum, disiplin, kuasa guru dan kecuaian. Sebelum tahun 1996, undang-undang pendidikan di Malaysia adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang didapati dalam Akta Pelajaran 1961. Mukadimah Akta Pelajaran 1961 menegaskan bahawa matlamat utama dasar pendidikan pada masa itu ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh memenuhi keperluan negara dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosiobudaya serta politik. Prinsip umum Akta Pelajaran 1961 adalah selaras dengan Ordinan Pelajaran 1957 di mana akta tersebut digunakan untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan yang cekap. Pada masa yang sama, pertimbangan juga diberi kepada kehendak ibubapa semasa akta tersebut dilaksanakan.
193 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Peruntukan juga disediakan bagi memastikan dasar pendidikan yang telah digubal dilaksanakan dengan berkesan. Menjelang abad ke-21, era digital dan maklumat telah berkembang pesat dengan menyaksikan bidang tumpuan utama dalam pendidikan perlu diselaraskan kepada teknologi dan orientasi pengeluaran. Suatu strategi pendidikan negara yang baru dikehendaki untuk membantu melengkapkan seseorang individu dengan pengetahuan dan kemahiran menghadapi cabaran baru contohnya Lebuhraya maklumat, internet dan pengaruh ruang siber. Selaras dengan perkembangan ini, peruntukan Akta 1961, Akta Pelajaran (Pindaan) 1963, Perintah Akta Pelajaran (Perluasan ke Sarawak) 1975, dan Perintah Akta Pelajaran (Perluasan ke Sabah) 1976 telah dikaji semula dan akhirnya dimansuhkan. Ia telah digantikan oleh Akta Pendidikan 1996 ( juga dikenali sebagai Akta 550). Matlamatnya ialah untuk membantu mewujudkan satu sistem pendidikan negara yang baru dan boleh menghadapi cabaran alaf baru. Pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 adalah dilakukan selaras dengan aspirasi menghasilkan satu sistem pendldikan yang seragam dan berteraskan prinsip pendemokrasian serta berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di dalam RMK-7 (1996-2000) dinyatakan: .. to increase the effectiveness of the education system and to strengthen the regulatory framework, a new Act called the Education Act, 1996 was enacted. Among others, the Act will strengthen the concept oj a national system oj education by including all levels and types of education and bringing within its ambit, pre-school, post-secondary and special education. At the primary and secondary levels, public and private educational institutions will be required to use thenational curriculum. Di bahagian mukadimah dokumen Akta Pendidikan 1996 dinyatakan pentingnya menitikberatkan ilmu sebagai penentu utama arah tujuan negara. Pemerolehan dan penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai murni diakui membantu melengkapkan masyarakat dengan kemahiran untuk menghadapi cabaran dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. Peruntukan akta ini menegaskan bahawa kejayaan wawasan negara hanya dicapai melalui pendidikan. Satu pendekatan yang fleksibel diperkenalkan pada peringkat sekolah rendah di mana tempoh masa persekolahan adalah di antara lima hingga tujuh tahun (seksyen 29). Selain daripada itu, Akta Pendidikan 1996 juga telah menambahkan kuasa Menteri Pendidikan seperti dalam tanggungjawab merangka peraturan-peraturan untuk menyelia, mengawas dan mengawal tahap pendidikan. Peruntukan dalam Akta Pendidikan 1996 telah memperluaskan bidang tugas dan tanggungjawab Kementerian Pendidikan terutama Menteri Pendidikan. Peranan yang dimainkan oleh Menteri Pendidikan dalam berbagai bidang juga bertambah. Kuasa yang diberikan kepada Menteri Pendidikan juga telah meningkat contoh dari segi menubuhkan lembaga pengelola (seksyen 54), membuat peraturan yang mengadakan peruntukan untuk kuasa, fungsi dan kewajipan Pengarah Peperiksaan [seksyen 68(f)], dan membuat peraturan bagi pengawasan, pengawalseliaan dan pengawalan institusi pendidikan swasta (seksyen 76). Pembentukan undang-undang merupakan hak mutlak kerajaan di mana kelulusan sesuatu undang-undang adalah tertakluk kepada kelulusan daripada Parlimen. Sebaliknya, polisi dan undang-undang khususnya undang-undang pendidikan adalah diimplementasikan oleh Menteri Pendidikan. Beliau bertanggungjawab memastikan bahawa pembangunan pendidikan adalah selaras dengan Dasar Nasional. Setiap tindakan yang diambil adalah berasaskan keputusan yang ditentukan oleh Kabinet. Oleh sebab itu, tingkahlaku Menteri bukan seperti yang telah dinyatakan oleh Nice (1986) sebagai free standing nism acting on the education system of his own motion as a free agent. Perundingan di antara beberapa kumpulan pakar dengan koordinasi tertentu sebelum sesuatu tindakan diambil. Ia memerlukan satu tempoh masa yang panjang dan komitment yang tinggi. Rundingan dan koordinasi antara individu dalam melaksanakan dasar pendidikan bermakna pendapat
194 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] bahawa sesuatu jabatan kerajaan tidak rnengetahui apa yang dirancangkan oleh jabatan yang lain adalah tidak munasabah.

P = Peraturan. Rajah 11.1: Penggubalan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Rumusan Akta Pendidikan 1996: Diluluskan Parlimen pada 15 Julai 1996. Mendapat perkenan oleh Yang Dipertuan Agung. Diwartakan pada 1 Ogos 1996 sebagai Akta 550. Akta 550 kemudiannya dikenali Akta Pendidikan 1996 Akta 550 dipinda bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961. Akta 550 dibahagikan kepada 16 bahagian dengan 156 seksyen. Terdapat pendahuluan pada Akta 550 yang menyatakan kepentingan dan hala tuju Inti pati kandungan dalam akta berasaskan perakuan-perakuan dalam Laporan Jawatan-kuasa Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979).

AKTA PENDIDIKAN DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERKAITAN Dasar Konseptual Akta Pendidikan
Undang-undang yang berkait rapat dengan pendidikan pada zaman pemerintahan Inggeris adalah mempunyai ciri-ciri jurisprudens berbentuk positivists. Latarbelakang ini telah menjadi asas pembentukan dasar konseptual Akta Pendidikan. Tumpuan utama Akta Pendidikan ialah untuk membangunkan sistem pendidikan awam di mana sebuah jabatan pendidikan dibentuk untuk mencapai matlamat itu (Ramsay dan
195 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Shorten, 1996). Perkernbangan pendidikan pada abad seterusnya mewujudkan satu sistem birokrasi yang berpusat. Pada peringkat ini, Menteri Pendidikan dan Ketua Pengarah Pendidikan diberikan kuasa dan kebebasan yang Iuas. Jurisprudens positivists abad ke sembilan belas sehingga pertengahan abad kedua puluh) hanya memberikan perhatian yang sedikit kepada hak ibubapa atau kanak-kanak.

Perlantikan Pendidikan Dalam Sistem Pentadbiran Pendidikan Di Bawah Akta Pelajaran 1961.

Di bawah Akta 1961, sistem pentadbiran pendidikan tradisonal telah dikelolakan dan dianggotai oleh beberapa pegawai pelajaran utama contohnya Ketua Pegawai Pelajaran, Ketua Pendaftar Sekolah, Ketua Pendaftar Guru dan Ketua Nazir Sekolah. Kuasa telah diberikan kepada DYMM Yang di Pertuan Agong untuk melantik pegawai yang bertanggungjawab menguruskan Sistem Pentadbiran Pendidikan Negara. Pemusatan kuasa ini dapat diperhatikan dalam seksyen 3 Akta 1961 yang mengatakan bahawa seorang Ketua Pegawai Pelajaran akan dilantik oleh Yang di Pertuan Agong bagi setiap negeri atau mana-mana tempat yang ditetapkan oleh Menteri Pelajaran. Peranan yang dimainkan oleh DYMM Yang di Pertuan Agong pada masa itu adalah lebih signifikan memandangkan bahawa sistem perkhidmatan pelajaran pada masa itu masih di peringkat yang muda. Faktor sejarah juga memainkan satu pengaruh sebab perlantikan dalam perkhidmatan awam tradisonal adalah di bawah bidang kuasa DYMM Yang di Pertuan Agong. Peruntukan seksyen 4 (1) Akta 1961 juga memberikan kuasa kepada DYMM Yang di Pertuan Agong untuk melantik seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Penolong Ketua Pendaftar Sekolah. Walau bagaimanapun, Menteri Pelajaran diberikan kuasa untuk melantik Pendaftar Sekolah bagi setiap negeri apabila diperlukan. Kawalan Menteri dikatakan berbentuk administrative control sahaja. Di samping itu, seksyen 5 Akta 1961 menegaskan bahawa DYMM Yang di Pertuan Agong diberikan kuasa untuk melantik seorang Ketua Pendaftar Guru dan Penolong Ketua Pendaftar Guru. Di peringkat negeri, Menteri Pelajaran boleh melantik seorang Pendaftar Guru [seksyen 6 (2)]. Kuasa untuk melantik seorang Ketua Nazir Sekolah untuk seluruh Persekutuan tidak diperuntukkan kepada Menteri Pelajaran [seksyen 6 (1)]. Walau bagaimanapun, beliau boleh melantik Nazir Sekolah apabila diperlukan [seksyen 6 (2)] dan Nazir Sekolah Tempatan [seksyen 7 (1)]. Menurut seksyen 8 Akta Pelajaran 1961, Pengawal Peperiksaan dilantik oleh DYMM Yang di Pertuan Agong. Kuasa DYMM Yang di Pertuan Agong adalah luas dan ia merangkumi pembentukan peraturan berkaitan dengan pihak berkuasa pendidikan tempatan (seksyen 111), gaji dan skim tabung provident (seksyen 117), serta peraturan mengenai penerbitan, sindiket peperiksaan, bantuan, dan yuran (seksyen 118).

Perubahan Dalam Sistem Perlantikan Dan Pentadbiran Pendidikan Di Bawah Akta Pendidikan 1996

Penstrukturan semula sistem pendidikan negara telah membawa perubahan dalam sistem perundangan yang berkait dengan pendidikan. Reformasi pendidikan juga menghasilkan perubahan dalam kuasa yang diberikan kepada Menteri Pendidikan. Struktur dan sistem pentabiran pendidikan telah berubah dengan Akta Pendidikan 1996. Satu perubahan spesifik ialah peningkatan dalam pemusatan kawalan beberapa aspek penting dalam sistem tersebut contohnya dari segi perlantikan pentadbir pendidikan utama. Gelaran baru yang diberikan kepada pentadbir pendidikan termasuk Ketua Pengarah Pendidikan, Pengarah Pendidikan Negeri, Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru, Ketua Nazir Sekolah dan Pengarah Peperiksaan. Struktur dan organisasi bam mencerminkan usaha dan langkah untuk menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti tinggi selaras dengan cita-cita untuk meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem
196 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] pendidikan. Usaha ini hampir sama dengan apa yang berlaku di negara England dan Wales di rnana Akta Pendidikan yang diperkenalkan oleh RA Butler pada tahun 1944 tidak lagi mengekalkan struktur tradisonal. Perkembangan signifikan yang didapati dengan pelaksanaan Akta Pendidikan 1993 di England dan Wales ialah perubahan dalam konsep kerjasarna di antara pihak berkuasa pusat dan tempatan. Pengurusan dan pentadbiran sistem pendidikan di kedua-dua negara itu kini lebih berbentuk kawalan berpusat di mana Setiausaha Negeri untuk Pendidikan dan Sains (Setiausaha Negeri) bertanggungjawab melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan (Harris, 1995). Pada masa ini, undang-undang pendidikan yang dibentukkan telah menambahkaan kuasa Setiausaha Negeri di negara England dan Wales. Walau bagaimanapun, kuasa itu hanya digunakan melalui bantuan yang diberikan oleh agensi yang dilantik oleh kerajaan. Contoh dua agensi ialah Majlis Tabung Pendidikan Lanjutan yang dibentuk melalui Akta Pendidikan Tinggi dan Lanjutan 1992 dan lembaga tabung pendidikan untuk sekolah yang ditubuhkan melalui Akta Pendidikan 1993. Pengaruh yang rapat di antara undang-undang dan pendidikan telah meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan akauntabiliti dalam persediaan perkhidmatan pendidikan. Pendidikan sebagai satu cara untuk menguasai ilmu dan kemahiran dianggap jentera signifikan mewujudkan masyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik. Isu yang timbul ialah siapakah yang harus diberikan tanggungjawab yang lebih terhadap sistem pendidikan? Siapakah yang perlu menjadi lebih akauntabiliti? Muir (1986) berpendapat bahawa ramai individu khuatir dengan isu tersebut contoh para pendidik, ibu bapa dan pentadbir. Tanggungjawab Menteri Pendidikan terhadap pembangunan sistem pendidikan kebangsaan telah tambah di bawah Akta Pendidikan 1996. Selaras dengan itu, lebih banyak kuasa telah diberikan kepada Menteri Pendidikan. Akta tersebut cenderung memusatkan kuasa kepada Menteri Pendidikan. Keadaan ini adalah hampir sarna dengan negara United Kingdom di mana Setiausaha Negeri dilaporkan telah memperolehi lebih daripada dua ratus jenis kuasa yang berbeza di bawah Akta Reforrnasi Pendidikan 1988. Dengan berbagai jenis kuasa yang diberikan, peranan yang dimainkan oleh Jabatan Pendidikan di United Kingdom dalam mentadbirkan sistem pendidikan telah bertambah. Satu faktor yang menyebabkan keadaan ini ialah akibat peningkatan dalam bilangan sekolah jenis grant maintained. Bidang kuasa Setiausaha Negeri mengalami pertambahan lebih lagi apabila Akta Pendidikan 1993 untuk England dan Wales dilaksanakan. Keadaan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pihak tertentu sebab objektif Akta Pendidikan 1993 di negara England dan Wales adalah rnenuju ke arah pemusatan kuasa. Di Malaysia, seksyen 3 (1) Akta Pendidikan 1996 telah memberikan kuasa kepada DYMM Yang di Pertuan Agong untuk melantik seorang Ketua Pengarah Pendidikan. Kuasa tersebut tertakluk kepada satu syarat iaitu Ketua Pengarah Pendidikan mesti dipilih daripada kalangan pegawai dalam perkhidmatan pendidikan. Ciri signifikan ini adalah sesuai sebab keputusan memasukkan syarat ini memberikan peluang kepada pegawai perkhidmatan pendidikan untuk naik pangkat. Seksyen 3(2) menegaskan bahawa Ketua Pengarah mernpunyai kuasa dan menjalankan tugas mengikut Akta Pendidikn 1996. Beliau menasihat Menteri Pelajaran mengenai hal berkaitan dengan pendidikan. Peruntukan dalam seksyen 4 (1) memberikan kuasa kepada Menteri Pelajaran untuk melantik Pengarah Pendidikan Negeri, Pegawai Pendidikan Daerah dan Pegawai Pendidikan yang lain. Kuasa yang luas dan kebebasan untuk bertindak mengikut pertimbangan diri merupakan dua dari yang khusus. Ia adalah hampir sama dengan ciri yang telah dilaporkan oleh Ramsay dan Shorten 1996:9) dalam kes Australian Teachers' Union menentang Minister for Education of Victoria (1995) di mana kuasa itu telah dihuraikan sebagai an obscure blend 0/ specific enabling powers and ministerial discretion. Seksyen 4 Akta 1996 menyatakan seperti berikut: Maka hendaklah ada bagi setiap negeri atau bagi mana-mana kawasan lain di dalam Malaysia yang ditentukan oleh Menteri, seorang Pengarah Pendidikan; dan bagi setiap daerah atau bagi mana-mana kawasan lain di
197 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] dalam sesuatu negeri yang ditentukan oleh Menteri, seorang Pegawai Pendidikan yang dinamakan sedemikian bagi maksud Akta ini, yang dilantik oleh Menteri di samping itu, perlantikan Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru adalah dalam termasuk dalam bidang kuasa Menteri Pelajaran, seksyen 5 (1). Walau bagaimanapun, seksyen 5 (2) rnengatakan bahawa Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru. Di peringkat negeri, syarat tersebut adalah tidak sama dari segi perlantikan Pendaftar Sekolah dan Guru di mana seksyen 5 (2) menegaskan bahawa Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap negeri, dan boleh melantik apa-apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud Akta tersebut. Jawatan Ketua Nazir Sekolah dan Nazir Sekolah adalah dihuraikan dalam seksyen 6. Perlantikan Ketua Nazir Sekolah, seksyen 6 (1) dan Nazir-Nazir Sekolah, seksyen 6 (2) adalah merupakan tanggungjawab Menteri Pelajaran. Fungsi Nazir Sekolah ialah untuk mengawal kualiti perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah, melaporkan mutu pendidikan yang dicapai kepada Menteri, pengurusan sumber-sumber sekolah secara berkesan, dan perkembangan menyeluruh pelajar dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Tambahan juga, perlantikan Pengarah Peperiksaan adalah tanggungjawab Menteri. Beliau boleh melantik pegawai-pegawai yang lain untuk bertindak di bawah arahan dan kawalan am Pengarah Peperiksaan Selain daripada itu, Menteri Pendidikan diberikan kuasa untuk mengeluarkan arahan am dan arahan khas. Menurut seksyen 8, Menteri boleh dari semasa ke semasa memberi seseorang pegawai yang dilantik di bawah Bahagian itu arahan-arahan yang bersifat am. Kuasa tersebut adalah terhad dan tertakluk kepada dua syarat. Pertama, arahan am yang dikeluarkan mesti konsisten dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996. Arahan itu merangkumi penjalanan kuasa, budi bicara yang diberikan kepada pegawai, kewajipan-kewajipan yang perlu ditunaikan oleh pegawai di bawah Akta dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta. Ia juga melibatkan segala hal berkenaan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Apabila syarat-syarat itu telah dipatuhi, maka pegawai itu hendaklah melaksanakan tiap-tiap arahan yang dikeluarkan. Peruntukan dalam seksyen 9 menegaskan bahawa kuasa Menteri Pendidikan untuk mengeluarkan arahan khas di mana beliau boleh dari semasa ke semasa memberi (a) pengelola atau mana-mana angota suatu lembaga yang dilantik di bawah subseksyen 61(1), atau peker]a atau guru besar, sesuatu institusi pendidikan; dan (b) anggota Lembaga Pusat yang ditubuhkan di bawah seksyen 92 Akta pelajaran 1961, arahan-arahan, yang tidak tak konsisten dengan peruntukan Akta ini dan peraturanperaturan yang dibuat di bawah Akta ini, berhubungan dengan apa-apa perkara yang berkenaan dengannya peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah Akta ini, dan pengelola, anggota, pekerja atau guru besar itu hendaklah melaksanakan tiap-tiap arahan sedemikian.

198 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

ASAS PEMBENTUKAN AKTA PENDIDIKAN 1996

Rajah 11.2: Asas pembentukan Akta 1996 Akta Pendidikan Pendidikan 1996 adalah merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini ialah ke arah memantapkan sistem pendidikan kebangasaan untuk generasi akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Walaupun Akta Pendidikan 1996 merupakan perundangan yang baru, ia menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada. Ia berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan selama ini. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Tujuan menggubalkan undang-undang ini (Akta Pendidikan 1996) ialah untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Sambil mengambilkira aspirasi semua kaum di dalam masyarakat majmuk di Malaysia, Akta Pendidikan 1996 memperkenalkan banyak peruntukan perundagan (Legislative provision) baru untuk menangani cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan memenuhi kehendak atau hasrat Wawasan 2020. Dalam pada itu juga, beberapa peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang tidak relevan telah digugurkan. Telah dikatakan bahawa Laporan Razak boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan yang telah digunakan. Ciri-ciri penting dalam pendidikan kebangsaan itu ialah: Untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama . Hasrat untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum. Untuk memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi semua pelajar di negara ini. Untuk menjadi kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling tanah air dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya.

199 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Laporan Razak 1956

Laporan Razak (Penyata Razak) mempunyai 17 cadangan dengan mengambilkira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Di antara perkara utama yang diperkatakan ialah: Aliran sekolah kebangsaan Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. Bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah bekelayakan. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah (SMR), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan. Sistem pendidikan yang terdapat di dalam Penyata Razak (1956) ini kemudiannya telah disesuaikan dan dimurnikan lagi oleh Abdul Rahman Talib dan laporan yang dihasilkan dikenali sebagai Laporan Talib (1960) yang seterusnya menjadi Akta Pelajaran 1961.

Laporan Rahman Talib (1960) /Akta Pelajaran 1961

Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak (1956) yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib (1960) ialah: Sekolah kebangsaan Pendidikan akhlak dititikberatkan. Murid naik darjah secara otomatik Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan, Sains Rumah Tangga, Sains Pertanian dan Perdagangan. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini, tetapi secara praktikalnya, sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai, kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960, muncul pula laporanlaporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib.
200 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Laporan Hussein Onn (1971)

Jawatankuasa laporan ini diketuai oleh Hussein Onn yang menjadi Mentei Pelajaran ketika itu.Tujuan utama Laporan ini selain dari untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu, juga adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Ini dapat ditampung dalam sekolah-sekolah aliran Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Ketika itu, di sekolahsekola kerajaan dan bantuan kerajaan masih dijalankan dalam dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Menurut laporan ini: "Sistem pendidikan kebangsaan direkabentuk untuk memenuhi keperluan negara dan mempertingkatkan pembangunan budaya, sosial. Ekonomi dan politik. Jadi mulai 1968 bahasa Melayu telah mula menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkatperingkat sebagai baasa pengantar di sekolah-sekolah aliran Inggeris. Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sistem pendidikan negara, namun kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut dipelihara. Ini di atas rasa kesedaran bahawa bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang amat penting dan penguasaan bahasa itu boleh mempertingkatkan pembangunan negara. Bahasa Inggeris adalah diwajibkan di semua sekolahh kerana kepentingannya dalam pendidikan tinggi ddan perdagangan dan juga hal- ehwal antarabangsa. Peringkat penguasaan bahasa Inggeris yang tinggi menjadi sasaran sistem pendidikan. Masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk hasil yang baik. Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa kedua.

Laporan Jawatankuasa Kabinet/ Laporan Mahathir (1985)

Pada bulan september 1974, kerajaan telah menubuhkan satu Jawatankuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Dr, Mahathir Mohamad. Laporan ini bertujuan: Untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan sekarang, dengan tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka panjang di samping untuk memastikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih. Tujuan laporan ini adalah sama dengan apa yang didapati dalam laporan Hussein Onn (1971). Matlamat utama tidak lain dan tidak bukan untuk menyatupadukan rakyat seperti yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1961. Sebagai langkah utama alat perpaduan ialah pendidikan. Input penting dalam pendidikan ini ialah bahasa. Oleh itu aspek bahasa telah diberi penekanan. Dalam Laporan ini matlamat pendidikan bahasa Malaysia (Bahasa Melayu) sebagai bahasa ilmu, bahasa komunikasi utama dan bahasa untuk menyatukan rakyat mestilah lengkap dan jelas supaya guru-guru mendapat gambaran yang sebenar sebagai panduan pengajaran harian mereka. Dalam laporan ini kursus bahasa Malaysia dalam perkhidmatan kepada guru-guru harus dikaji semula dan penilaian terhadap keupayaan mereka yang telah mengikuti kursus tersebut harus dijalankan secepat mungkin. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tetap dijamin. Ada dua tujuan bahasa Inggeris diajar diinstitusi pendidikan pada waktu itu: a. Untuk membolehkan murid-murid menggunakan bahasa tersebut dalam kerja dan aktivitinya. b. Untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk digunakan bagi tujuan pendidikan tinggi.

201 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

IMPLIKASI AKTA PENDIDIKAN 1996 DAN PERBANDINGAN DENGAN AKTA PELAJARAN 1961 1. Landasan Dan Wawasan Pendidikan
Akta Pelajaran 1961
Falsafah pendidikan tidak didokumenkan dan tidak jelas. Dasar Pelajaran Kebangsaan untuk menyatukan kaum di Malaysia mengikut Penyata Razak 1956 yang menjadi asas kepada Akta Pelajaran 1961: "Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialahh bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walapun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur." (Penyata Razak, Perenggan 12)

Akta Pendidikan 1996


Dasar pendidikan adalah berlandaskan kepada hasrat Wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Negara. Ini dijelaskan seperti berikut: DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat. DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi utnuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik. DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk menzahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berkhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara"

2. Sistem Pendidikan Kebangsaan Di Semua Peringkat Akta Pelajaran 1961 Akta Pendidikan 1996
Akta Pelajaran 1961 menyebut bahawa Sistem Pendidikan Kebangsaan hanyalah meliputi sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan sahaja. "For the purpose of this act, the stages of statutory education system shall be as follows: primary education; lower secondary education; upper secondary education; education in the educational institutions referred to in paragraph (a) to (d) o f section 25. (Sec.19) Seksyen 15 dan 16 dalam Akta Pendidikan 1996 telah memperjelaskan tentang Sistem Pendidikan Kebangsaan. yang meliputi semua peringkat dan jenis sekolah atau institusi pendidikan kecuali sekolah ekspatriat. "The National Education System shall comprise pre-School education;primary education; secondary education; post-secondary education; and higher education, but shall not include education in expatriate schools. (Sec.15) "There shall be three categories of educational institutions in the National Education System , namely government educational institutions; governmentaided educational isntitutions; and private educational institutions. (Sec. 16)

202 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

3. Kedudukan Bahasa Kebangsaan


Akta Pelajaran 1961
Dalam Akta Pelajaran 1961 Bahasa Kebangsaan adalah bahasa pengantar sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan sahaja.

Akta Pendidikan 1996


Dalam hal ini kedua-dua akta telah dinyatakan. Dalam Akta Pandidikan 1996 dijelaskan dalam seksyen 17 tentang kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah atau institusi kecuali di Sekolah Jenis Kebangsaan atau lain-lain sekolah yang diberi pengecualian. Di sini soal bahasa telah diperkukuhkan. " (1) The National language shall be the main medium of instruction in all educational institutions in the National Education System except an nationaltype school established under section 28 or any other educational intitution exempted by Minister from this section. (Sec. 17)

4. Kurikulum Kebangsaan
Akta Pelajaran 1961
Dalam Akta Pelajaran 1961, tiada langsung peruntukan.

Akta Pendidikan 1996


Akta Pendidikan 1996, memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan melainkan yang dikecualikan. " (1) The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the National Curriculum which, subject to subsection (3), shall be used by all schools in the National Education System." (Sec.18)

5. Peperiksaan Awam
Akta Pelajaran 1961
Akta Pelajaran 1961, tiada peruntukan diberi tentang peperiksaan awam.

Akta Pendidikan 1996


Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan semua sekolah menyediakan murid untuk peperiksaan awam, melainkan yang dikecualikan. "Every School shall prepare its pupils for examinations prescribed by or unfer this Act or any regulations made under this Act unless otherwise exempted by or under this Act.(Sec.19)

6. Bahasa Kebangsaan Sebagai Mata Pelajaran Wajib


Akta Pelajaran 1961
Akta Pelajaran 1961, Bahasa Kebangsaan adalah wajib bagi sekolah-sekolah yang dibiayai oleh kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja.

Akta Pendidikan 1996


Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. (2) Where the main medium of instruction in an educational institution is other than the national language , the national language shall be taught as a compulsory subject in the educational institution. (Sec.17(2))

7. Pengajaran Bahasa Cina Dan Bahasa Tamil


Akta Pelajaran 1961
Akta Pendidikan 1961, bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh diajar dengan dua syarat: a. ada permintaan dari 15 orang ibu bapa. b. jika didapati munasabah dan praktik.

Akta Pendidikan 1996


Dalam seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan boleh diadakan dengam satu syarat : jika ada permintaan 15 orang ibu bapa atau lebih. Dengan ini lebih mudah mengadakan kemudahan bagi pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil.

203 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

8. Bahasa Kaum Asli


Akta Pelajaran 1961
Akta Pelajaran 1961 tiada memperuntukkan bahasa Kaum Asli.

Akta Pendidikan 1996


Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa kaum asli dengan dua syarat: a. jika ada permintaan dari 15 ibu bapa. b. jika didapati munasabah dan praktik. Melalui peruntukan ini, telah memberi pengiktirafan kepada bahasa kaum Bumiputera untuk diperkembangakan. (ii) the indigenous languages shall be made avaiable if it reasonale and practicable so to do and if the parents of at least fifteen pupils in the school so request. (Sec.2)

9. Kategori Sekolah
Akta Pelajaran 1961
Akta Pelajaran 1961, sekolah dibahagikan kepada dua kategori iaitu bantuan penuh (termasuk kerajaan dan bukan milik kerajaan) dan swasta.

Akta Pendidikan 1996


Seksyen 16 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan sekolah atau institusi pendidikan dibahagi kepada tiga kategori : kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. Manakala dalam Klasifikasi institusi pendidikan di bawah Akta Pendidikan 1996 lebih memudahkan pentadbiran khususnya berkaitan dengan sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

10. Menubuh Dan Menyenggara Tadika


Akta Pelajaran 1961
Akta Pelajaran 1961, perkara ini tidak begitu jelas.

Akta Pendidikan 1996


Dalam seksyen 21 Akta Pendidikan 1996, memberi kuasa kepada menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika. Seksyen ini perlu untuk membolehkan kementerian mengadakan kemudahan prasekolah kepada kanak-kanak khususnya masyarakat luar bandar dan berpendapatan rendah. "The Minister may subject to the provisions of this Act establish and maintain kindergartens". (Sec. 21)

11. Kurikulum Untuk Tadika


Akta Pelajaran 1961
Akta Pelajaran 1961, garis panduan ini tidak wajib digunakan bagi semua tadika. .

Akta Pendidikan 1996


Dalam seksyen 22, Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan garis panduan kurikulum untuk tadika bagi menyelaraskan pendidikan di peringkat tersebut dan wajib digunakan oleh semuua tadika.

12. Tempoh Pendidikan Rendah


Akta Pendidikan 1996
Akta Pendidikan 1996 menyebut dengan jelas bahawa pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun (lihat Seksyen 29). Dengan adanya peruntukan ini, dapat menampung keperluan murid cerdas, sederhana dan lembab. Dalam akta ini tempohnya agak ketat. "A national or national-type school established under this Act shall provide a course of primary education designed for duration of six years but which may be completed within to seven years" (Sec.29). "national primary school", or Sekolah kebangsaan, means a fully-assited primary school providing a sixyear course of primary edducation appropriate for children between the ages of six and eleven years;" (Sec.2) 204

Akta Pelajaran 1961


Dalam Akta Pelajaran 1961 tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun.

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

13. Pendidikan Lepas Menengah


Akta Pelajaran 1961
Dalam Akta Pelajaran 1961, tiada peruntukan yang jelas tentang pendidikan lepas menengah.

Akta Pendidikan 1996


Seksyen 33, Akta Pendidikan 1996, memperuntukkan pendidikan lepas menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan, kolej atau mana-mana institusi pendidikan lain. Melalui Seksyen ini boleh menampung dengan jelas kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dan sebagainya.

14. Politeknik Boleh Mengadakan Kerjasama


Akta Pelajaran 1961
Dalam Akta Pelajaran 1961, tiada peruntukan berkenaan dengan perkara ini.

Akta Pendidikan 1996


Akta Pendidikan 1996 seksyen 37, membolehkan politeknik mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi, perbadanan atau organisasi perindustrian. Manakala seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajian atau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain. Seksyen 37 dan 38 ini amat diperlukan untuk memenuhi keperluan pembangunan tenaga manusia, berteraskan matematik, sains dan teknologi serta informasi. Dengan ini Wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan selaras denga itu juga akan lahirnya sebagai sebuah negara maju setanding dengan negara-negara maju yang lain.

15. Pendidikan Khas


Akta Pelajaran 1961
Dalam Akta Pelajaran 1961, perkara ini tidak jelas.

Akta Pendidikan 1996


Selaras dengan sebuah negara yang mahu mewujudkan masyarakat penyayang, maka dalam Akta Pendidikan 1996 telah diperuntukkan dalam seksyen 40, yang membolehkan Menteri Pelajaran mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah.

16. Maktab Perguruan


Akta Pelajaran 1961
Dalam Akta Pelajaran 1961, peruntukan mengenai pendidikan guru adalah terlalu umum.

Akta Pendidikan 1996


Melalui seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain. Melalui seksyen ini, selaras dengan hasrat untuk mempertingkatkan kualiti tenaga pengajar, di sekolah-sekolah. Khususnya hendak memupuk kepada pengeluaran guru-guru sains, matematik dan IT yang lebih banyak, selaras dengan kehendak dan perkembangan negara dengan menubuhkan sekolah bestari dan perkembangan teknologi maklumat yang menjadi sebahagian dari unsur kemajuan dan ketamadunan sesebuah negara khususnya Malaysia.

17. Pengajaran Agama Islam


Akta Pelajaran 1961
Akta Pelajaran 1961 menyebut Pendidikan Islam diwajibkan apabila terdapat 15 orang atau lebih murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja.

Akta Pendidikan 1996


Dalam Seksyen 50, Akta Pendidikan 1996 , memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih murid Islam. Ini amat penting untuk syiar dan nilai-nilai murni yang sejagat.

205 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

18. Larangan Pengendalian Peperiksaan


Akta Pelajaran 1961
Tiada diperuntukkan dalam Akta Pelajaran 1961.

Akta Pendidikan 1996


Seksyen 69, Akta Pendidikan 1996, mengkehendaki semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaa. Tujuan seksyen ini ialah untuk mengesan peperiksaan yang dijalankan oleh pihak luar dan melindungi calon-calon dari tertipu dan mendapat sijil-sijil atau apa-apa anugerah yang tidak diiktiraf oleh kerajaan.

19. Lembaga Pengelola Sekolah


Akta Pelajaran 1961
Dalam Akta Pelajaran 1961, semua kategori sekolah termasuk sekolah kerajaan perlu menubuhkan Lembaga Pengelola Sekolah.

Akta Pendidikan 1996


Peruntukan dalam seksyen 62, Akta Pendidikan 1996 , membolehkan Lembaga Pengelola Sekolah kerajaan yang tidak berfungsi lagi dimansuhkan kecuali bagi Sekolah Jenis Kebangsaan dan sekolah-sekolah tertentu. Lembaga Pengelola Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kerajaan dikekalkan atas permintaan mereka. Lembaga Pengelola Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta memang dikekalkan kerana masih diperlukan.

20. Program "Twinning" Dan "Lingkage"


Akta Pelajaran 1961
Dalam Akta Pelajaran 1961, tiada peruntukan tentang perkara ini.

Akta Pendidikan 1996


Dalam seksyen 77, Akta Pendidikan 1996, telah memperuntukkan bahawa institusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari menteri terlebih dahulu. Tujuan seksyen ini ialah untuk mengawal institusi-institusi pendidikan tinggi swasta yang sedang pesat menjalankan program "twinning" dan lingkage", selain dari pada memudahkan ke arah Malaysia sebagai "Centre of Education Excellence".

21. Kuasa Untuk Menyiasat


Akta Pelajaran 1961
Dalam Akta Pelajaran 1991, tiada peruntukan-peruntukan seperti ini. Ini adalah merupakan satu pembaharuan untuk memudahkan penyiasatan dan tindakan diambil kepada mereka yang melanggar akta ini.

Akta Pendidikan 1996


Seksyen 136 Akta Pendidikan 1996 memberi kuasa kepada Pendaftar untuk menyiasat, seksyen 137 kuasa untuk masuk tanpa waran, seksyen 138 memulakan dan mejalankan pendakwaan serta kuasa untuk mengkompaun kesalahan. Dalam ketiga-tiga seksyen ini, Ketua Pendaftar atau seorang pegawai awam yang diberi kuasa bagi maksud itu secara bertulis oleh Ketua Pendaftar atau seorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor mempunyai kuasa dalam ketiga-tiga perkara dalam ketiga-tiga sekyen tadi. Seksyen-syeksen ini akan membolehkan Pendaftar Besar bertindak dengan lebih cepat dan berkesan terhadap pihak-pihak yang melakukan kesalahan bagi mengawal kepentingan masyarakat pengguna.

206 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

IMPLIKASI AKTA PENDIDIKAN 1996 TERHADAP FALSAFAH DAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA.
Akta pendidikan 1996 merupakan satu kesinambungan dengan Akta Pendidikan 1961, sebagai sebuah Akta untuk melihatkan negara yang memunyai masyarakat majmuk hidup bersatu padu di bawah satu bumbung demokrasi melalui perlembagaan yang telah dibuat sebegitu rupa. Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama, budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa. Unutk mewujudkan proses pemasyarakatan ini, Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting. Mendaulatkan satu bahasa sebagai bahasa kebangsaan untuk semua kaum adalah termasuk dalam ciri ini. Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum, adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Dalam soal ini sepanjang tempoh negara kita merdeka sampai ke hari perkara ini amat diambil perhatian. Melalui Akta Pendidikan 1996 dengan jelas telah menyentuh tentang perkara ini. Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu merupakan amat payah untuk kita selesaikan, kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk kepentingan politik mereka. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu, menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. Dalam aspek ini, adalah diharapkan semoga melalui Akta Pendidikan 1996 dapat membaiki dan memantapkan perpaduan semua kaum di negara kita. Hasrat, perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak dan Rahman Talib dulu telah menampakkan kejayaan. Walaupun tidak sepenuhnya. Dengan cara menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dengan jelas kepada kita hasrat kerajaan untuk menyetukan kaum dengan menggunakan bahasa Melayu dan satu bentuk kurikulum yang sama. Ekoran dari Akta Pendidikan 1961 telah lahirnya Universiti Kebangsaan Malaysia(1971) yang menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Hal ini telah menampakkan bahasa Melayu bukan sahaja untuk dijadikan bahasa untuk pembinaan pemuafakatan tetapi juga sebagai bahasa ilmu. Menjelang tahun 1983, semua kursus di institusi pengajian tinggi (sastera, Sains, Kejuruteraan, Perubatan, Undang-undang dan sebagainya) dikehendaki diajar dalam bahasa Melayu kecuali beberapa kursus yang dilonggarkan penggunaan bahasa pengantar itu. Hal ini kerana semua pelajar yang memasuki universiti-universiti selepas itu adalah daripada aliran Melayu. Ini semua adalah wujud hasil dari kesinambungan dari Akta Pendidikan 1961 dan berdasarkan Laporan Tun Hussein Onn (1971). Berikut adalah kronologi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan: 1. Bahasa pengantar Darjah Satu. 2. Bahasa pengantar Tingkatan Satu. 3. Bahasa pengantar Tingkatan Enam Sains. 4. Bahasa pengantar Tingkatan Enam Sastera. 5. Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan. 6. Bahasa pengantar jurusan sastera tahun satu di universiti. 7. Bahasa pengantar semua kursus pada peringkat universiti. 8. Merupakan mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan menengah. 9. Semua sekolah Inggeris ditukar menjadi sekolah Rendah Kebangsaan. Perkembangan pendidikan berlaku seiring dengan perkembangan negara. Pendedahan dan tuntutan terhadap sains dan teknologi dan globlisasi menyebabkan pendidikan dan kurikulum perlu berkembang
207 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] selari untuk memenuhi guna tenaga dan dan melahirkan masyarakt yang berilmu pengatahuan serta berketerampilan. Sehubungn itu, beberapa sekolah yang bercorak mengembangkan potensi khas para pelajar dibina seperti sekolah sukan, sekolah seni dan sekolah teknik dan vokasional. Malaysia kini telah mula melangkah ke tahap yang lebih maju dan mencabar, dari negara pertanian ke industri dan sedang menuju ke negara maju berteraskan teknologi yang memerlukan kepakaran dan kecanggihan yang tersendiri. Oleh itu amat sesuai dengan adanya peruntukan-peruntukan tertentu yang menyentuh berkenaan dengan insititusi yang berbentuk teknik dan vokasional, kedudukan maktab perguruan, universiti dan sebagainya. Kesemuanya di berikan peranan dan kuasa-kuasa tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan hasrat dan falasafah pendidikan negara kita. Melalui Akta Pendidikan 1996, bukan lagi hanya mahu melihat dalam aspek perpaduan semata-mata tetapi merupakan satu akta yang berupa agenda negara yang perlu ditunaikan kerana bukan sahaja ke arah memupuk masyarakat bersatu padu, tetapi turut menjadikan masyarakat Malaysia yang penyayang dan berakhlak mulia. Sehubungan itu wujudnya sekolah-sekolah khas seperti yang telah dinyatakan dalam akta tersebut. Dengan memberi peruntukan-peruntukan tertentu terhadap institusi pendidikan kita, maka akan lahirlah masyarkat yang serba maju dan serba boleh. Untuk pengisian agenda negara bukanlah mudah seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan ini tetapi memerlukan kajian dari semasa ke semasa agar ia tetapi sesuai. Jika terdapat mana-mana kandungan yang tidak sesuai dalam akta ini perlu diperbetulkan mengikut kesesuaian.

AKTA PENDIDIKAN 1996: SATU ANALISIS


Akta Pendidikan 1996 telah menampakkan secara jelas, hala tuju dan wawasan pendidikan negara Malaysia berbanding Akta pelajaran 1961 yang hanya memberi tumpuan untuk menyatupadukan kaum. Hal ini penting pada waktu itu sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan tugas utama untuk menjaga perpaduan kaum. Dengan adanya akta baru ini, maka hasrat dan cita cita negara untuk menjadi sebuah negara maju dan berwawasan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, dapat melahirkan tenaga kerja dan rakyat yang mempunyai daya inovatif dan kreatif, turut menyumbang fikiran dan tenaga dalam mencapai aspirasi negara seperti mana yang termaktub dalam Wawasan 2020. Walaupun Akta Pendidikan 1996 ini merupakan satu akta yang dapat kita katakan boleh memenuhi cita rasa dan aspirasi negara tetapi dalam beberapa aspek dan sudut tertentu ia boleh diperbaiki lagi. Dalam seksyen 136, 137 dan 138 yang memberi kuasa begitu besar dan longgar kepada Ketua Pendaftar dan pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor untuk menyiasat, memasuki premis dan membuat dakwaan walaupun tanpa waran dari mahkamah merupakan satu perkara yang boleh ddikaji semula kerana seolah-olah autoriti dan kuasa yang ada atau diberikan kepada pengetua atau tuan punya premis tercabar dan boleh menjejaskan reputasi pendidikan negara. Waupun ini adalah bertujuan untuk menjaga kebajikan dan kepentingan pelajar dan mutu pendidikan tetapi kekerasan untuk memasuki premis pendidikan oleh pihak berkuasa itu hendaklah dikaji semula. Kehadiran dan penggelidahannya di premis pendidikan itu tanpa waran dapat dianggap sebagai satu bentuk kekasaran. Dalam soal bahasa bukan bahasa ibunda terutama sekali bahasa Arab (sebagai bahasa Al-Quran) tidak disentuh dengan jelas dalam akta ini, tidak seperti bahasa-bahasa lain yang merupakan bahasa ibunda kaum di Malaysia. Hanya tercatat dalam seksyen 2, perkara (iii), Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi:
208 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Arabic, Japanese, German or French or any other foreign language may be made available if it reasonable and practicable so to do; Bahasa Arab sebagai bahasa untuk memperkembangkan agama Islam sepatutnya diberi penekanan selaras dengan Islam sebagai agama rasmi negara. Malah bahasa Arab juga adalah merupakan satu bahasa ilmu dari satu tamadun yang gemilang tidak boleh anggap ringan. Sejarah perkembangan dan ketamadunan khususnya tamadun Islam amat perlu kepada bahasa tersebut supaya ilmu yang dimilik terutama oleh orang-orang Islam bukan hanya perlu merujuk kepada golongan orientalis. Rujukan-rujukan terhadap persoalan agama Islam adalah tidak lepas dan tidak sudah tanpa menggunakan bahasa Arab. Peruntukan-peruntukan yang membenarkan bahasa lain sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan melalui akta ini sepatutnya disemak semula. Misalnya kedudukan sekolah-sekolah ekspatriat begitu bebas, tidak terikat dengan sistem pendidikan kebangsaan, seperti yang terdapat dalam Seksyen 15. Begitu juga dalam seksyen 23, yang membicarakan tentang kedudukan bahasa pengantar di sekolah tadika. Manakala dalam seksyen 17 perkara 1 , bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan, tetapi ada juga kekecualian yang diberi iaitu sekolah kebangsaan yang ditubuhkan dibawah seksyen 28 atau mana-mana pendidikan lain yang dikecualikan oleh Menteri Pelajaran. Di sini menampakkan kepada kedudukan bahasa kebangsaan masih lagi belum mantap sepenuhnya. Kesan daripada membenarkan bahasa-bahasa lain menjadi bahasa pengantar, maka kita dapati 1,290 buah Sekolah Kebangsaan Cina dengan 580,000 murid dan 550 buah Sekolah Kebangsaan Tamil dengan 96,000 pelajar terus menggunakan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Manakala 250 buah institusi pendidikan tinggi swasta terus menggunakan bahasa Inggeris. (Datuk Zainal Abidin A. Wahid, 1999). Menurut Datuk Zainal Abidin bin A. Wahid lagi, Pada tahun 1997, iaitu terdapat 84,000 pelajar di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta. Dari jumlah tersebut cuma 5 peratus sahaja pelajar Melayu dan di IPTA jumlah pelajar bumiputera adalah 55 peratus dan bukan bumiputera 45 peratus. Isu bahasa mempunyai perkaitan yang rapat dengan perpaduan. Perpaduan yang wujud sekarang memang telah jauh berubah, namun usaha-usaha memupuk dan meningkatkan perpaduan merupakan agenda penting. Jika pengabaian isu bahasa boleh menjejaskan perpaduan kerana keadaan ini boleh merosotkan nilai ekonomi bahasa Melayu, boleh menjejaskan tata bahasa rasmi dan bahasa perpaduan, memburukkan lagi ketidakseimbangan dari segi penyediaan tenaga ikhtisas di kalangan bumiputera. Pengabaian bahasa juga boleh menjejaskan perpaduan negara kerana akan memperluaskan lagi jurang ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, juga mengakibatkan muculnya dua atau tida kumpulan pelajar; aliran kebangsaan, aliran Inggeris dan aliran Cina. Yang Berhormat Mulia Tengku Razaleigh Hamzah telah membahaskan Rang Undang-undang Pendidikan 1995 di dewan Rakyat, pada 18 Disember 1995 (yang menjadi Akta Pendidikan sekarang). Di antara kata-kata beliau ialah: "..Inilah yang tersurat di dalam seksyen 17 (1) rang undang -undang ini. Seksyen ini menyatakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, tetapi seksyen ini juga turut memberi kuasa kepada menteri untuk mengecualikan penggunaanya oleh mana-mana institusi pengajian kita. Apakah makna kata-kata ini? Apakah ia melambangkan kesungguhan untuk mendaulatkan Bahasa Kebangsaan atau ia permulaan sikap tolak ansur kita dan seterusnya mebenarkan kedudukan Bahasa Kebangsaan kita musnah? Atauu ia permulaan kepada usaha untuk melenyapkan cita-cita Allahyarham Tun Razak untuk menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua peringkat?
209 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Bahasa kebangsaan yang bererti bahasa Melayu seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 152 hendaklah menjadi teras dan asas dalam memantapkan perpaduan dan pendidikan negara. Oleh itu perkara yang longgar berkenaan dengan isu ini hendaklah perlu dikaji semula. Dalam Akta Pendidikan 1996, apa yang nampak kura selesa ialah dari segi kuasa yang diberikan kepada Menteri. Begitu banyak kuasa yang diberikan. Sehingga menampakkan bahawa kuasanya boleh menghapuskan kemurniaan Akta Pendidikan itu. Kuasa Menteri seperti mana dalam seksyen 143 dalam akta ini adalah dikira begitu besar: Menteri boleh, jika difikirkannya wajar dan demi kepentingan sesuatu institusi pendidikan atau demi kepentingan murid atau awam, melalui perintah yang disiarkan dalam warta, mengucualikan institusi pendidikan atau mana-mana golongan atau golongan-golongan institusi pendidikan daripada semua atau mana-mana peruntukan Akta ini kecuali peruntukan pendaftaran, sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut dikenakan, dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan pengecualian itu atau mengubah atau menambah syarat-syarat itu.

PERUNDANGAN DALAM PENDIDIKAN Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993; pindaan 2002)
Peraturan-peraturan ini dinamakan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) pindaan 2002 dan mula dikuatkuasakan pada 20 Jun 2001. Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan Perkahidmatan Awan amnya. Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan supaya dapat membaiki tingkahlaku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama menjadi panduan dan pengajaran kepada orang lain. Peraturan tatatertib yang digunakan adalah terkandung dalam Peraturan-Perturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 yang kemudiannya telah dibuat pindaan pada tahun 2002. Peraturan ini mengandungi peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pegawai awam. Pelanggaran terhadap sebarang peraturan yang ditetapkan akan membolehkan tindakan tatatertib di ambil terhadap penjawat awam tersebut. Dalam menjalankan tugas, pegawai dibekalkan dengan kuasa. Kuasa tersebut mestilah dikawal bagi mengelakkan penyelewengan, menyalahgunakan kuasa atau kepentingan peribadi dan supaya reputasi perkhidmatan awam tidak terjejas. Peraturan ini juga dilaksanakan untuk memelihara tingkahlaku dan mengelakkan keraguan masyarakat terhadap kejujuran dan kesungguhan penjawat awam dalam melaksanakan tugas mereka. Rasional pelaksanaan Peraturan Tatatertib i. Memelihara imej dan reputasi perkhidmatan awam. ii. Pegawai yang bersalah perlu diberi pengajaran/hukuman. iii. Meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. iv. Mempastikan penjawat awam melaksanakan tugasnya dengan cekap, amanah dan bertanggungjawab.

210 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

PENGUATKUASAAN PERATURAN-PERATURAN KELAKUAN DAN TATATERTIB


Peraturan-peraturan yang ada sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa bagi memastikan semua pegawai awam memahaminya. Ketua Jabatan turut diingatkan supaya memastikan semua pegawai dan anggota bawahannya sentiasa mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Peraturan yang berkuatkuasa, beserta amaran di mana sekiranya berlaku pelaanggaran tatatertib tindakan tegas boleh diambil. Semua kes pelanggaran tatatertib yang dirujuk kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kes dirujuk. Kesalahan-Kesalahan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh penjawat awam menurut PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 (P.U.A.246). Antara perkara yang termasuk dalam peraturan tersebut adalah seperti yang berikut: Hukuman Tindakan Tatatertib Peraturan 3A. Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar. Peraturan 3B Seorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (P.U.A.176) melibatkan perlantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan. Peraturan 3C Menjadi tanggungjawab kepada mana-mana pegawai awam untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan segera terhadap mana-mana pegawai yang melanggar mana-mana peruntukan peraturanperaturan tersebut. Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peraturanperaturan disifatkan sebagai cuai dan tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Peraturan 4(1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di Pertuan Agong, negara dan kerajaan semasa yang memerintah. Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang-undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Antara contoh pelanggaran peraturan 4(1): i. Membocorkan rahsia kerajaan. ii. Menjadi anggota jemaah islamiah. iii. Bersubahat dengan musuh negara. iv. Menyertai kesatuan militan Malaysia. v. Memburuk serta memperkecil dasar dan tindakan kerajaan.

211 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

PERKARA-PERKARA YANG TIDAK DIBENARKAN PENJAWAT AWAM LAKUKAN [PERATURAN 4(2)]


Perkara Yang Tidak Dibenarkan Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan. kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya. Berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah. Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan/ mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Seseorang pegawai tidak boleh tidak cekap atau kurang berusaha. Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah. Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Contoh Memberikan markah lulus yang tinggi kepada murid dan sebagai balasan meminta bayaran. Menguruskan tender/sebut harga sedangkan pegawai mengetahui ada di antara mereka yang mengemukakannya adalah kalangan saudara sendiri. Menggunakan kakitangan/alat/barang jabatan untuk hal-hal persendirian. Penyalahgunaan dadah, berjudi, minum arak, kesalahan jenayah/ syariah, kesusahan hutang, menerima keraian yang ada hubungan rasmi dan gangguan seksual. Gagal menguruskan penyata bank dan buku tunai secara teratur. Penjawat awam juga tidak boleh tiada inisiatif untuk menyelesaikan urusan kerja dengan seberapa segera. Menggunakan wang tabung amanah untuk kegunaan sendiri. Membuat pembayaran tanpa menyemak kerja-kerja yang diarahkan. Tidak mengisytiharkan harta dan pelaburan yang dimiliki. Menghasut kakitangan supaya jangan tertalu berusaha dalam menjalankan tugas. Tidak boleh menjalankan tugas tanpa menghiraukan implikasi terhadap jabatan/ kerajaan. Tidak boleh mengambil cuti rehat disaat perkhidmatannya diperlukan. Keluar untuk urusan peribadi ketika waktu kerja. Menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan sama ada tuntutan itu tuntutan sendiri atau pegawai lain. Meminta orang kenamaan mempengaruhi lembaga kenaikan pangkat. Membawa keluar fail tanpa kebenaran bertulis Ketua Jabatan. Tidak boleh keluar negara tanpa kelulusan KSU. Cuai memastikan barang-barang yang dibeli dimasukkan ke dalam inventori. Menghilangkan harta kerajaan. Cuai menjaga keselamatan pelajar ketika di bawah penyeliaannya.

Membawa atau cuba membawa apaapa bentuk pengaruh atau tekanan luar. Membantah atau melawan pegawai atasan. Cuai dalam melaksanakan tugas.

Berikut ialah perkara dan jenis larangan yang penjawat awam ditegah sama sekali (mandatori) dari melakukannya sama ada secara langsung ataupun tidak secara langsung:
212 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Peraturan 4A Jenis Larangan Gangguan Seksual. Penjelasan

7 8

Cubaan merapati atau meminta layanan seks secara lisan, bertulis, gambar dan sebagainya. Menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugut. Contoh: Bercerita/ jenaka/ isyarat berunsur lucah & menyentuh anggota sensitif badan. Memberi cadangan bahawa layanan seks akan diberi ganjaran. Menunjuk/mempamer/ mengedar alat-alat/ bahan-bahan/ gambar-gambar lucah. Meraba, mencubit, menepuk atau menyentuh secara seksual. Pekerjaan Penjawat awam tidak boleh membuat kerja luar kecuali: luar. i. Dibenarkan oleh Ketua Jabatan dianggap tugas rasmi ii. Bagi faedah diri/saudara mara/badan yang bukan mencari keuntungan dengan kebenaran Ketua Jabatan. Kebenaran tertakluk kepada syarat-syarat yang mesti dipatuhi: i. Di luar waktu pejabat/ tugas rasmi. ii. Tidak menjejaskan kebergunaannya sebagai penjawat awam. iii. Tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. Contoh: Memandu teksi selepas waktu pejabat tanpa kebenaran. Berniaga pasar malam, pengawal keselamatan dan sebagainya tanpa kebenaran. Pakaian. Penjawat awam tidak boleh berpakaian yang tidak kemas, selekeh dan tidak memenuhi etika berpakaian pegawai awam. Contoh, memakai singlet, baju-T (tanpa kolar), memakai sarong, berseluar pendek, berselipar dan sebagainya. Menyalahguna Menagih, menghisap, mengguna dan mengedar dadah (ganja, heroin, dadah. morfin dan sebagainya). Pegawai ditamatkan perkhidmatan atas kepentingan awam (Peraturan 49). Hadiah. Seorang penjawat awam dilarang memberi/menerima hadiah, jika: i. Ada kena mengena dengan pelaksanaan tugas. ii. Bentuk, amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah. Seorang penjawat awam perlu mendapatkan kebenaran Ketua Jabatan (KSU/KP) jika: i. Pegawai meragui tentang bentuk, amaun dan nilai hadiah. ii. Menerima hadiah sukar ditolak. Ketua jabatan boleh memberi kebenaran jika: i. Pegawai menerima surat pujian sempena persaraan/pertukaran. (Jangan yang mahal). ii. Pungutan spontan oleh pegawai bagi maksud hadiah sempena persaraan, pertukaran, perkahwinan dan seumpamanya. Menerima/ Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima/memberi keraian memberi sekiranya keraian itu dapat dengan apa-apa cara mempengaruhi tugas keraian. rasmi kerana bercanggah peraturan 4. Contoh: Kontraktor meraikan Ketua Jabatan yang menjadi ahli lembaga tender seperti (keraian = belanja
213

ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] makan, penginapan di hotel, tambang percutian dan lain-lain) Menyenggara Seseorang penjawat awam tidak boleh menyenggara taraf hidup melebihi taraf hidup emolumen/pendapatan yang sah. Selain itu pegawai tidak boleh memiliki melebihi sumber kewangan/ harta yang tidak seimbang atau tidak munasabah emolumen dengan emolumen/ pendapatan yang sah. Contoh: Pegawai memiliki kereta rasmi. mewah dan rumah mewah yang diketahui bukan dari pusaka dan sumber lain. Meminjam Seorang penjawat awam tidak boleh meminjam wang/menjadi penjamin wang/ menjadi kepada mana-mana orang yang: penjamin. i. Tertakluk kepada kuasa rasminya. ii. Ada urusan rasmi dengannya. iii. Tinggal/memiliki tanah/menjalankan perniagaan dalam kawasan kuasa rasmi. iv. Menjalankan perniagaan member pinjam wang boleh pinjam daripada: Bank (bercagar/overdraf). Syarikat insuran (cagaran polisi). Syarikat kerjasama (termasuk kerajaan). Syarikat meminjam (Akta syarikat meminjam 1969 perjanjian sewa beli dengan syarat: - Institusi itu tidak secara langsung di bawah kuasa rasminya. - Jangan bawa skandal awam/ menggunakan kedudukan awam. - Agregat hutang tidak menyebabkan keberhutangan kewangan yang serius. Keterhutangan Seseorang pegawai tidak boleh mempunyai tanggungan hutang yang kewangan menyebabkan kesulitan kewangan yang serius seperti: yang serius. i. Aggregat hutang/tanggungan tak bercagar melebihi 10 kali emolumen bulanannya kecuali pinjaman pendidikan. ii. Penghutang penghakiman (judgement debtor) dan tidak dijelaskan dalam tempoh 1 bulan. iii. Bankrap atau pemakan gaji insolvent. Contoh: Penjamin yang gagal membayar hutang peminjam dalam tempoh 1 bulan dari perintah mahkamah. Selain itu peminjam diisytihar bankrap oleh mahkamah dan gaji dipegang dan diurus oleh Amanah Raya. Gaji tidak mencukupi untuk melepaskan tanggungan. Meminjamkan Penjawat awam juga tidak boleh meminjamkan wang dengan mengenakan wang dengan faedah/ bunga. bunga. Penglibatan Penjawat awam tidak boleh terlibat dalam pasaran niaga hadapan sebagai dalam pasaran pembeli atau penjual dalam pasaran tempatan atau luar negara. Contoh hadapan. pasaran komoditi dan pasaran hadapan. Refel dan Seorang penjawat awam tidak boleh mengadakan refel atau loteri harta loteri. persendiriannya. Contoh: Menggunakan harta persendirian untuk refel atau loteri. Penerbitan Seorang penjawat awam tidak boleh menerbit atau menulis buku/makalah/ buku karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. Contohnya menulis,
214 ZAINI ABDULLAH 2011

11

12

13

15 16 17 18

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] berdasarkan maklumat terperingkat. Pernyataan Awam. menerbit buku dengan menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar, rahsia dan sulit)

19

20

21

22

23

Seorang penjawat awam tidak boleh membuat pernyataan awam kecuali mendapat kebenaran menteri yang berkenaan. Contoh: Memberi ceramah yang memburukkan pentadbiran kerajaan semasa dan membuat ulasan/penjelasan mengenai sesuatu peristiwa tanpa kebenaran menteri. Penyuntingan Seorang penjawat awam tidak boleh menjadi penyunting akhbar akhbar/majalah/jurnal Contoh: Penyunting bagi akhbar harian atau akhbar /majalah/ parti politik. jurnal. Kekecualian diberi kepada penerbitan jabatan, professional, pertubuhan NGO dengan kelulusan bertulis dari Ketua jabatan. Kegiatan Seseorang penjawat awam dilarang mengambil bahagian dalam parti politik politik. atau membuka lambang parti politik. i. Merayu undi. ii. Bertanding apa-apa jawatan. iii. Memegang apa-apa jawatan. iv. Agen pilihanraya tempat mengundi. v. Menerbit, mengedar buku/artikel/risalah mengenai politik. vi. Membuat pernyataan menyebelahi mana-mana parti politik. Mean Seorang penjawat awam yang mahu membawa seseuatu kes menurut membawa undang-undang atau mendapatkan bantuan guaman mesti mendapat perbicaraan. kebenaran Ketua Jabatan. Contoh: Tanpa kebenaran Ketua Jabatan, seorang pegawai melantik peguam untuk perbicaraan mahkamah yang kesnya berkaitan dengan tugas rasmi. Tidak hadir Seorang penjawat awam tidak boleh tidak hadir bertugas tanpa cuti atau bertugas tanpa tanpa kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah bagi apa-apa juga kebenaran/ tempoh masa pada masa dan di tempat pegawai itu dikehendaki bertugas. bersebab yang Contoh: Pegawai hilang selepas mengketik kad perakam waktu pada waktu munasabah. pagi kemudian muncul pada waktu petang untuk mengketik masa balik dan tidak patuh waktu berperingkat.

Berdasarkan keterangan, jelaslah bahawa Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) perlu dipatuhi. Peraturan tersebut merupakan satu sistem kawalan disiplin dalam bentuk pembentulan, penghukuman dan langkah-langkah peningkatan disiplin. Keberhasilan peraturan tersebut bergantung kepada komitmen dan kesungguhan semua pihak yang berkenaan bagi melaksanakannya supaya tahap keberkesanan yang maksimum dapat dicapai. Kepatuhan dan penghayatan tatalaku ini diharapkan dapat: i. menghalang penyelewengan. ii. menghindar perbuatan rasuah. iii. mewujudkan perkhidmatan yang menepati slogan Bersih, Cekap dan Amanah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (kelakuan dan Tatatertib) tersebut bukanlah bertujuan semata-mata untuk menghukum sahaja tetapi lebih kepada:

215 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

Mengelakkan dari berlakunya amalan-amalan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.


PENCEGAHAN

PERINGATAN

PENGAJARAN

Mengingatkan para pegawai agar sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan.

Tindakan yang dikenakan untuk dijadikan iktibar dan panduan kepada pegawai yang terlibat dan pihakpihak lain agar perkara yang sama tidak berulang.

Rajah 11.3: Tujuan Peraturan Tatatertib.

RUMUSAN
Akta Pelajaran 1961 yang dibentuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan adalah sesuai pada waktu itu untuk memberi tumpuan terhadap usaha menyatupadukan kaum. Peredaran masa menyebabkan Akta tersebut perlu diolah semula mengikut kehendak dan aspirasi pendidikan semasa. Lantaran itulah lahirnya Akta Pendidikan 1996 yang lebih komprehensif, holistik dan dapat mencapai cita-cita negara pada masa kini, yang mahu menjadikan pendidikan sebagai asas pembangunan modal insan dan negara. Walaupun ada beberapa perkara yang boleh dibincangkan lagi terhadap beberapa peraturan atau seksyen, namun ternyata ia merupakan satu perundangan yang dapat menggambarkan hasrat negara. Dengan harapan melalui akta ini akan dapat melahirkan satu corak pendidikan yang unggul dan menjadi kebanggaan bukan sahaja di Malaysia bahkan di seluruh dunia. Sesungguhnya ciri-ciri lama untuk menyatupadukan kaum masih terkandung dalam Akta 1996 ini dan gabungjalin di antara hasrat Akta Pelajaran 1961 dengan hasrat yang dibincangkan itulah maka lahirnya satu bentuk kurikulum pendidikan yang lebih mantap dan telah mulai dirasai oleh rakyat kini. Namun usaha-usaha penyemakan terhadap kedudukan bahasa Melayu (Bahasa Kebangsaan) di institusi pendidikan, kedudukan institusi pendidikan dan kuasa-kuasa menteri dan kuasa penyiasat yang tidak memerlukan waran untuk memasuki premis dan kuasa penggeledahan adalah difikirkan patut disemak semula. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kemurnian Akta Pendidikan 1996 itu sendiri demi mencapai matlamat pendidikan negara dan Wawasan 2020.
216 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia]

BIBLIOGRAFI
A. Aziz Deraman. (2008). Wacana peradaban Malaysia. Kuala Lumpur: DBP. Abd. Fatah Hasan. (2001). Falsafah pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Abd. Rahim Abd. Rashid. (2000). Wawasan & agenda pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Abd. Rahim Abd. Rashid. (2002). Pengajaran dan pembelajaran Sains Sosial: teori dan amalan . Kuala Lumpur: UKM. Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa. (1994). Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Abdul Rahman Arshad (2007). Unity and education in Malaysia. Kuala Lumpur: DBP. Abdul Rahman Haji Abdullah. (2005). Wacana falsafah ilmu: Analisis Konsep-konsep dan Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Abdullah Ishak. (1995). Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: DBP. Abu Zahari Abu Bakar. (1980). Perkembangan pendidikan di Semenanjung Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Adams, N. (1984). Law and teachers today. (2nd ed.). London: Hutchinson & Co. Adnan Kamis. (1993). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan maklum balas . Bangi: UKM. Ahmad Sarji Abdul Hamid. (2003). Wawasan 2020 Malaysia: Memahami konsep, implikasi dan cabaran . (Editor). Kuala Lumpur: Utusan Publication. Awang Had Salleh. (1980). Pendidikan ke arah perpaduan: sebuah perspektif sejarah . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Azizi Yahaya, Shahrin Hashim dan Yusof Boon. (2008). Falsafah pendidikan kontemporari. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Chandra Muzaffar. (2008) Hegemony: justice; peace. Shah Alam: Arah Publication. Comber, L. (2011). Peristiwa 13 Mei: Sejarah perhubungan Melayu Cina. (Edisi Ketiga). Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Bhd. Elliott, J. et. Al. (1981). School accountability. London: Grant McIntyre. Eisemont, T.O. (1988). Benefiting from basic education and foundation literacy in Kenya. New York: Pergamon Press. Esah Sulaiman. (2003). Amalan profesionalisme keguruan. Skudai: UTM.
217 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Ewert, D.M. et.al. (2005). Adult literacy and community development: Exploring the link. http://www.litcommunity.org/article3.html Freire, P. & Macedo, D. (1987). Literacy: Reading the word and the world. South Hadley: Bergin & Harvey. Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Conyinumm. Ghazali Darussalam. (2001). Pedagogi pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Gullatt, D.E. & Tollett J.R. (1997). Education law: A requisite course for prcservice and inservice teacher education programs. Journal of Teacber Education, March-April, vol. 48 no. 2, 129-135. Haddad, W.D. et.al. (1990). Education and development: Evidence for new priorities . Wanshington: World Bank. Haris Md. Jadi. (1990). Etnik, poltik dan pendidikan. Kuala Lumpur: DBP. Harris, N. (1995). The law relating to schools. Surrey: Tolley Pub. Co. Ltd. Havighurt, R. J. (1953). Human development and education. Chicago: Longmans. Henson, T.H. (2001). Curriculum planning. Boston: McGraw Hill. Highet, G. (1963). Ilmu mengajar. (Terjemahan Abdul Majid Othman). Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Hussein Hj. Ahmad. (2005.) Pendidikan dan masyarakat. Kuala Lumpur: DBP Hussien Hj. Ahmad. (2001). Mandat UNESCO dan cabaran globalisasi. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Ibrahim Mamat. (1993). Kepimpinan sekolah: teori untuk praktik. Kuala Lumpur: Budiman. Infosoc Malaysia. 2000. Access and equity: benchmarking for progress. Kuala Lumpur: National Information Technology Institut Tadbiran Awam Negara. (1990). Negara kita: sejarah, pentadbiran dan dasar-dasar pembangunan. Kuala Lumpur: INTAN Kementerian Pelajaran Malaysia. (1988) Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 2010. (Edisi Pelancaran). Kuala Lumpur: KPM. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001) Pembangunan Pendidikan 2001-2010, Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006) Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010, Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1990). Panduan Am (KBSR). Kuala Lumpur: DBP.
218 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] Kementerian Pelajaran Malaysia. (1990). Pukal Latihan KBSM. Kuala Lumpur: DBP. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1994). KBSR secara menyeluruh. Kuala Lumpur: PPK Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001). Falsafah Pendidikan Kebangsaan: matlamat dan misi. Kuala Lumpur: PPK. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Standard Guru Malaysia (Sumber: http://www.moe.gov.my/sgm/) Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Standard Guru Malaysia (Sumber: http://www.moe.gov.my/sgm/) Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Perangkaan Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1996). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/1998: Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. RUJUKAN: KP (BS) 8591/Jld. XIV (5). Tarikh: 25 Mac 19 Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Komponen Standard http://www.ippm.edu.my/sgmdoc/kerangka_sgm.html) Guru Malaysia (Sumber:

Jabatan Perdana Menteri. (1996). Seventh Malaysia Plan 1996-2000. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Kneller, G.F. (1971). Introduction to the philosophy of education . (2nd Edition). New York: John Wiley & Sons. Inc. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (1984). Akta Pendidikan 1961. Kuala Lumpur: International Law. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (1998). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan-peraturan terpilih. Kuala Lumpur: International Law. Lembaga Penyelidikan Undang-undang. (2007). Akta Pendidikan 1996. Petaling Jaya : International Law Book Services. MacDonald, T.H. (1985). Making a new people: Education in revolutionary Cuba. Vancouver: New Star. Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. (1994). Panduan tugas staf sekolah. Petaling Jaya: Mega Setia Emas. Marsh, C. J. & Willis, G. (2003). Curriculum: Alternative approaches, ongoing issues. (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall. Mohd Salleh Lebar. (2000). Pentadbiran pendidikan & pendidikan di Malaysia. Petaling Jaya: Longman. Mohd. Nasir Omar. (1992). Falsafah etika: perbandingan pendekatan Islam dan Barat. Bangi: UKM. Muhammad Syukri Salleh. (2002). Pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Musa Daia. (1973). Sejarah perkembangan pendidikan dan persekolahan. Kota Bharu: Pustaka Aman. Nice, D. (1986). Education and the law. Essex: Councils and Education Press Ltd.
219 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] OCED. (1996). The knowledge economy: Science, technology and industry outlook. Paris: OECD. Omar Mohd. Hashim. (1999). Pengisian misi pendidikan. Kuala Lumpur: DBP. Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (1998). Curriculum: Foundation, principles, and issues. (4th Edition). Boston: Allyn and Bacon. Rahman, A. (2002). Education for development: Lesson from East Asia for Bangladesh. Singapore: Institute of Souteast Asian Studies. Ramlee Mustapha, Ruhizan Mohd Yasin, Noriah Mohd Ishak, & Abu Abdullah. (2001). Impact of the Knowledge-Economy on Human Resource Development in Malaysia. International Journal of Vocational Education andTraining. 9(1):31-48. Ramsay, I. M., & Shorten, A.R. (1996). Education and the law. Adelaide: Butterworths. Robiah Sidin. (1994). Pendidikan di Malaysia: Cabaran untuk masa depan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Shahril @ Charil Marzuki. (2008). Dasar kewangan pendidikan. Kuala Lumpur: PTS. Sharifah Alwiyah Alsagoff. (1985). Falsafah pendidikan. Kuala Lumpur: Heinemann. Sidek Baba (2006). Pendidikan Rabani. Shah Alam: Karya Bestari. Sidi Gazalba (1974). Sistematika filsafat: Pengantar kepada dunia filsafat, teori pengetahuan, metafizika dan teori nilai. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Berhad. Sowell, E.J. (2000). Curriculum: An integrative introduction (2nd Ed). London: Prentice Hall. Stenhouse (1975). An introduction to curriculum research and development. London: Heinemann. Sufean Hussin (2002). Revitalishing education: some prospective policy innovations. (Editor). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Sufean Hussin. (2002). Dasar pembangunan pendidikan Malaysia: teori dan analisis. Kuala Lumpur: DBP. Sufean Hussin. (2002). Dasar pendidikan progresif: Perspektif mikro dan makro. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Sufean Hussin. (2008). Pendidikan di Malaysia: sejarah, sistem dan falsafah. (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: DBP. Tyler, R.W. (1991). Principle of curriculum and instructions. (Terjemagan Kamaruddin Hussin & Hazil Abdul Hamid). Skudai: UTM. Vinod Raina & Taran Khan. (2006). Knowledge, culture and livehoods: Environmental security in globalized economy. Journal of Asian Exchange. Vol. 22. No. 1. Pg 132 170. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. (1994). Wawasan pendidikan: agenda pengisian. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai.
220 ZAINI ABDULLAH 2011

[Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia] World Bank. (1999). World Development Report 1998/1999. Washington. Zaidatul Akmaliah Lope Pihie. (1993). Pentadbiran pendidikan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

221 ZAINI ABDULLAH 2011

Anda mungkin juga menyukai