Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A : Terdapat 30 soalan objektif dibahagian ini dan pelajar dikehendaki menjawap

semua soalan.

1. Mengapakah potensi diri penting kepada 5. Apakah yang miungkin terjadi jika seorang
semua orang? pelajar itu sentiasa meminta bantuan orang lain
untuk menguruskan dirinya?
A. Untuk mencapai kejayaan dan
kesejahteraan dalam kehidupan dan A. Maju dalam pelajaran dan cita-cita
masyarakat. B. Tidak mempunyai keyakinan diri untuk
B. Untuk menunjukkan kebolehan diri maju
supaya di segani oleh orang lain. C. Berupaya menyelesaikan apa juga
C. Untuk menunjukkan kehebatan diri masalah yang dihadapi.
sendiri. D. Akan mengeratkan persahabatan antara
D. Untuk membentuk akhlak mulia. satu sama lain.

2. Ahmad telah diberi tugas sebagai ketua aktiviti 6.Apabila kita menghadapi masalah dalam
gotong – royong mencantikkan kawasan sekolah. menyelesaikan sesuatu tugasan, kita tidak harus
Ahmad yang yakin akan kemampuan diri sendiri berputus asa kerana

A. mengarahkan rakan-rakannya. A. Pasti ada cara untuk menyelesaikan


B. menarik diri daripada bertugas. perkara tersebut.
C. Menjalankan tugas dengan baik. B. Tugasan tersebut tidak perlu disiapkan
D. Berasa megah dan bangga dengan tepat pada masanya.
kepercayaan yang diberikan. C. Kita boleh menyuruh orang lain untuk
menyelesaikannya
D. Kita boleh mengantikan tugasan tersebut
dengan tugasan lain.

3. Aaron mahu menjadi seorang pekerja mahir 7. Semasa kita menghadapi masalah, kita
dalam bidang elekrikal. Sebagai seorang yang hendaklah
mengamalkan potensi diri, Aaron akan..
A. Menangis dengan sepenuh hati
A. mencari tukang elektrik yang mahir. B. Memarahi dan menyalahkan orang lain.
B. meningkatkan kemahiran diri. C. Berusaha menyelesaikan dengan bijak
C. membaca buku dan majalah. D. Melarikan diri daripada masalah
D. merosakkan alat-alat elektrik.

4. Kita perlu ____________ dengan mengubah 8.Remaja yang berupaya membuat pertimbangan
nasib diri kita menjadi lebih baik untuk yang wajar memiliki sikap-sikap berikut
menentukan kejayaan pada masa akan dating. KECUALI

A. berupaya bertindak sendiri A. Sabar


B. bertanggungjawab B. Pemaaf
C. bertimbang rasa C. Tenang
D. berdikari D. Pemarah
9. Remaja yang bijak dan positif akan.. 14. Penyataan di bawah adalah mengenai emosi
KECUALI
A. Berupaya menolak cabaran yang tidak
sihat. A. perasaan kasih saying terhadap ibubapa
B. Mempengaruhi remaja lain untuk B. perasaan berdebar-debar semasa
melakukan kerosakkan di sekolah. menduduki peperiksaan
C. Menunjuk-nunjuk kebaikan dirinya C. memeluk kawan anda yang berjaya
kepada orang lain. memenangi acara 100 meter
D. Menunjukkan kehebatan diri sendiri D. menulis dengan laju dalam peperiksaan.

10. kita dapat mengambil langkah untuk 15. _____________ perlu dijaga agar diri kita
memajukan diri dengan mengenali_________ dihargai oleh keluarga sendiri dan juga orang lain

A. Potensi diri A. Maruah


B. Kecantikkan diri B. Berat badan
C. Konflik diri C. Keyakinan diri
D. Maruah diri D. Kesejahteraan diri

11. ___________ yang baik ialah kawan yang 16. Sebelum kamu menangani pengaruh negatif
seumur dengan kita dan menghadapi masalah rakan kamu, kamu perlu membuat__________
dan konflik bersama-sama dengan tabah hati. yang bijak.

A. Ibubapa A. Penyelesaian
B. Guru B. Cadangan
C. Rakan sebaya C. Kajian
D. Adik beradik D. keputusan

12. kita perlu mempunyai__________ yang 17. seorang pelajar yang bijak dia akan…
jelas supaya matlamat hidup kita tercapai.
A. memastikan kawan-kawannya mempunyai
A. Kebaikan diri tingkahlaku yang baik
B. Identiti diri B. berkawan dengan sesiapa sahaja yang dia
C. Keyakian diri temui.
D. Kekuatan diri C. Berkawan dengan pelajar yang kaya dan
hidup mewah.
13. Apakah yang dimaksudkan dengan intelek? D. Memastikan kawan-kawan boleh
membantunya membuat kerja rumah.
A. Daya ingatan
B. Daya fikiran berdasarkan kemahiran
asas
C. Fikiran positif
D. Fikiran negatif
18.Sekiranya pelajar terlibat dalam kegiatan 23. Berikut adalah sikap yang patut diamalkan
membuli dan merosakkan harta sekolah, dia oleh setiap anggota keluarga KECUALI
sepatutnya berasa_________ terhadap diri
sendiri dan orang yang disayanginya. A. Saling menyayangi
B. Salaing membantu
A. seronok C. Menjalinkan hubungan konflik
B. malu D. Mengamalkan gaya hidup yang sihat.
C. gembira
D. suka 24. Mengapakah kita perlu menjaga perasaan
anggota keluarga yang lain?
19. Sebelum membuat sesuatu keputusan
Sabrina akan memikirkan baik buruk tindakan A. Supaya mereka menyayangi kita
yang akan diambilnya. Yasmin seorang yang B. Agar mereka tidak menegur perbuatan
______ tidak baik kita
C. Supaya perhubungan akrab terjalin
A. rasional D. Agar mereka tidak memarahi kita
B. yakin
C. tekun 25. “Ibu engkaulah segala-galanya”. Penyataan
D. mendadak tersebut menunjukkan

20.Atiqah selalu selalu mengenal pasti A. Kasih saying terhadap bumi tercinta
_________ masalah yang dihadapinya supaya B. Penghargaan kepada Negara tercinta
masalah itu dapat diselesaikan dengan cepat. C. Keinginan untuk melihat ibu sebagai ratu
D. Cinta tidak berbelah bagi terhadap ibu
A. kesudahan
B. kesan 26. Adalah menjadi tanggungjawab kita
C. tujuan supaya__________ semasa bercakap dengan
D. punca anggota keluarga kita.

21. kewujudan sebuah keluarga bahagia adalah A. berbisik


tanggungjawab B. menjerit
C. bersopan santun
A. Ibu D. semua diatas
B. Bapa
C. Anak-anak 27. Setiap anggota keluarga kita perlu
D. Semua diatas mengamalkan _________ yang seimbang dan
sihat
22. berikut adalah cara membina keluarga yang
bahagia dan sejahter KECUALI A. pemakanan
B. pemikiran
A. Membantu anggota keluarga yang lain C. permainan
B. Menunjukkan perasaan kasih saying D. penyertaan
kepada anggota keluarga.
C. Terlibat dalam semua aktiviti keluarga
D. Mengharapkan ganjaran apabila
membantu anggota keluarga yang lain
28. Pemakanan yang seimbang penting kerana 30. Ibubapa perlu dihargai kerana mereka
memberikan sokongan______ semasa kita
A. Makanan yang berkhasiat menjadikan menghadapi masalh.
kita cantik dan berseri
B. Kita akan menjadi sihat dan dapat A. wang
mencegah penyakit B. Kebendaan
C. Kita akan menjadi lebih pintar C. Perkhimatan
D. Maknan berkhasiat boleh menjadikan D. Moral
badan kurus.

29. Penyataan di bawah menunjukkan kasih


seorang seorang anak terhadap ibu KECUALI

A. membantu melipat kain


B. membantu mencuci pingan mangkuk
C. membuat ibu marah
D. membantu ibu menyapu lantai
Bahagian B : Soalan Struktur

1) isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.(10 markah)

Penyelesaian Pertimbangan Keyakinan Mengelak Keputusan

a) Menghadapi sesuatu masalah atau konflik, kita tidak seharusnya ____________ daripada
masalah tersebut tetapi mesti cuba menyelesaikan.

b) Setiap masalah atau ringtangan yang dihadapi dalam hidup ini pasti ada jalan
___________ yang terbaik

c) Setelah membuat ____________ terhadap konflik yang dihadapi, kita mesti yakin dengan
keputusan yang telah kita pilih.

d) Seseorang yang mempunyai _________ yang tinggi akan sanggup menghadapi apa jua
cabaran dan mampu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul walaupun
bersendirian.

e) Orang yang selalu bergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya tidak
akan dapat membuat __________ sendiri apabila menghadapi masalah pada masa akan
datang.

2. Tandakan BETUL atau SALAH bagi situasi-situasi yang diberikan( 10 markah)

1. Keluarga yang harmoni akan melahirkan generasi yang mementinkan diri sendiri

2. kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita dengan cara
mengejek-gejek nasihat mereka.
3. Datuk Scallie sedang sakit dan dirawat di hospital. Scallie telah melawat
datuknya sambil membawa buah tangan.
4. Setiap anak mesti membalas jasa ibu bapa dengan membiarkan mereka
bersendirian dikampung.
5. kita dilarang menganiayai anggota keluarga kerana perbuatan tersebut boleh
meregangkan hubungan kekeluargaan
NAMA :___________________________

TING. :___________________________

Sampel 1
PEPERIKSAAN AKHIR PENGAL 1
2009

Tingkatan 1

PENDIDIKKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.