Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS PEMULIHAN KHAS

Nama Guru : Badariah Omar

Sekolah : SK Pendam, Sadong Jaya Bil. Murid : 5 orang

Kelas : 2 Ixora Tarikh : 16 September 2009(Rabu)

Matapelajaran : Matematik Masa : 8.30-9.30 pagi

PERKARA KUMPULAN A KUMPULAN B


NAMA MURID Dyg Nur Ayuni Awg Asagah Muhd. Halifie bin Manja
Noor Asykin Kamal Saifudin bin Julaihi
Nuraeryka Ramlee

TAJUK Operasi Tambah dalam lingkungan sepuluh Operasi Tambah dalam lingkungan sepuluh

KEMAHIRAN 5.3 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi 5.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah
tambah yang melibatkan nombor hingga 10. melalui prosespenyatuan.
5.4 Meyelesaikan operasi tambah dalam bentuk 5.3 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi
lazim. tambah yang melibatkan nombor hingga 10.

OBJEKTIF P & P Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid- Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid-murid
murid sekurang-kurangnya dapat: sekurang-kurangnya dapat :
1. Menyelesaikan 8 daripada 8 ayat 1. Mengenalpasti konsep tambah dan simbol tambah
matematik bagi operasi tambah dengan dan sama dengan.
betul. 2. Menyelesaikan 5 daripada 8 ayat matematik bagi
2. Menyelesaikan 8 daripada 8 operasi operasi tambah dengan betul.
tambah dalam bentuk lazim dengan betul. 3. Menyelesaikan 6 daripada 10 operasi tambah dalam
3. Dapat menjawab dengan betul 7 daripada bentuk lazim dengan betul.
8 bagi penyelesaian masalah operasi
tambah.

PENGALAMAN Mengenal angka 1 hingga 10, operasi tambah dalam lingkungan 10.
SEDIA ADA

ALAT BANTU -Komputer riba -Komputer riba


MENGAJAR -Guli -Guli
-Permainan Memancing -Permainan Menembak Belon Air
-Carta -Carta

PENERAPAN Bekerjasama
NILAI Kesungguhan
Kreativiti
Penyelesaian masalah secara relatif
KEMAHIRAN Penyesuaian
BERFIKIR Penggabungan

SET INDUKSI • Guru meminta murid-murid duduk mengikut kumpulan masing-masing.


(8 MINIT) • Guru dan murid menyanyikan lagu “Counting Sheeps”.
• Murid mengayakan gerak badan mengikut rentak musik.
PERKEMBANGAN Permainan: Interaksi:
Langkah 1 1. Guru menyediakan permainan memancing 1. Guru menunjukkan penyelesaian operasi tambah
(15 minit) ikan magnet yang disusun di suatu sudut dalam ayat matematik kepada bentuk lazim.
kelas kepada murid. 2. Guru menggunakan roda ayat matematik bagi
2. Murid dikehendaki memancing ikan magnet menukaran ayat matematik kepada bentuk lazim.
di dalam air besen yang mengandungi 3. Guru menyoal murid dan meminta murid
penyelesaian masalah. menunjukkan jawapan di papan putih.
3. Murid perlu menyelesaikan masalah 4. Murid menulis ayat matematik kepada bentuk lazim
matematik yang terdapat pada ikan magnet di papan putih.
tersebut. 5. Guru menyemak jawapan murid dan
4. Murid yang dapat menyelesaikan masalah memperbetulkannya.
matematik yang terbanyak dan betul akan Contoh:
dianggap pemenang.
Contoh:

3+

2+

1
1+

1 =

3+
= 3
4 + 3 + 4
Langkah 2
(15 minit)
Interaksi:
1.
=7
Guru menyediakan serta menerangkan
Latihan:
1. Guru mengedarkan latihan kepada murid dan
soalan dan contoh bagi penyelesaian mengarahkan murid untuk menyelesaikan operasi
masalah operasai tambah dalam lingkungan tambah dalam bentuk lazim.
sepuluh. 2. Murid-murid membuat latihan dengan
2. Murid mendengar dan memberi respon mengisi tempat kosong tersebut.
kepada penerangan guru.
3. Guru menyoal murid secara giliran dan
latih tubi bagi memperkukuhkan
pemahaman mereka.
4. Murid menjawab soalan dengan menulis
jawapan di papan putih.
5. Guru akan menyemak jawapan murid dan
memperbetulkannya.

Contoh:

Erika ada 3 bun


Langkah 3 Latihan: Permainan:
(15 minit) 1. Guru mengedarkan latihan kepada murid 1. Guru menyediakan permainan menembak belon air
dan mengarahkan murid untuk di dalam besen kepada murid.
menyelesaikan penyelesaian masalah 2. Murid dikehendaki menembak belon air di dalam
bagi operasi tambah. besen.
2. Murid-murid membuat latihan dengan 3. Murid perlu menyelesaikan ayat matematik
menulis jawapan dalam tempat jawapan dalam bentuk lazim yang terdapat dalam belon
yang disediakan. tersebut.
4. Murid yang dapat menyelesaikan ayat
matematik yang terbanyak dan betul akan
dianggap pemenang.
Contoh:

6 +

6
+ 2
• Guru menyoal setiap kumpulan mengenai tajuk yang telah dipelajari.
PENUTUP • Guru menyampaikan hadiah ekonomi token kepada murid yang mendapat banyak bintang.
(7 minit) • Guru dan murid menyanyikan semula lagu “Ten little Indians” sebelum bersurai.

Refleksi guru:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____

Catatan Pensyarah/guru pembimbing:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____