Anda di halaman 1dari 7

Sem 2 2013/14

PENILAIAN KURSUS
KRL3033 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah

FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 Pengenalan Hasil Pembelajaran Kursus Penilaian Kursus: 3.1 Pemberatan penilaian kursus 3.2 Agihan pemberatan kerja kursus Bentuk Kerja Kursus: Skala Pemarkahan Kerja Kursus 5.1 Skala pemarkahan proposal penyelidikan i. Cover tugasan kumpulan 5 2 2

2 2 3

4.0

1.0

PENGENALAN Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teoriteori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak. Kemahiran-kemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sampel, kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas.

2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C3) ii. Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosedur kajian dan persampelan. (C2, A2) iii. Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1) iv. Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4, CT7) v. Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3) vi. Menghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)

3.0

PENILAIAN KURSUS 3.1. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan akhir JUMLAH

Pemberatan 60% 40% 100%

3.2.

Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Jenis Tugasan Tugasan 1 (Individu ) Penulisan cadangan penyelidikan Tugasan 2 (Individu ) Forum atas talian JUMLAH

Jumlah (%) 40%

20% 60%

4.0 BENTUK KERJA KURSUS Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

4.1 Tugasan Individu 1 (Penulisan kertas cadangan penyelidikan 40%)

BIL.

PENILAIAN Bab 1 Pengenalan (20%) Pendahuluan Latar belakang kajian Pernyataan masalah Kerangka Konseptual Objektif kajian (maksimum 3 objektif) Soalan kajian (antara 3 5 persoalan) Kepentingan kajian Batasan kajian Definisi pembolehubah Rumusan
Komponen Bab 1 Tajuk yang sesuai Masalah kajian yang jelas Objektif dan soalan kajian yang sesuai

KRITERIA PEMARKAHAN
Lemah (1-5) Sederhana (6-15) Cemerlang (16-20)

Tajuk dan masalah kajian tidak sesuai, tidak jelas dan tidak terkini dengan bidang pendidikan sekolah rendah Objektif dan soalan kajian mengukur dengan tidak tepat.

Tajuk dan masalah kajian sesuai dan jelas dengan bidang pendidikan sekolah rendah Objektif dan soalan kajian mengukur dengan tepat.

Tajuk dan masalah kajian sangat sesuai, jelas dan terkini dengan bidang pendidikan sekolah rendah Objektif dan soalan kajian mengukur dengan tepat.

Bab 2 Tinjauan literatur (10%) 2 Pendahuluan Teori dan konsep berkaitan Kajian-kajian lepas Rumusan

Komponen Bab 2 Ulasan teori dan kajian lampau

Lemah (1-3)

Sederhana (4-7)

Cemerlang (8-10)

Teori dan kajian lampau tidak mencakupi isu kajian

Teori dan kajian lampau

Teori dan kajian lampau mencakupi isu kajian

Bab 3 Metodologi (10%)


Komponen Lemah (1-3) Sederhana (4-7) Cemerlang (8-10)

Pendahuluan Rekabentuk kajian Persampelan Instrument kajian Analisis data (deskriptif) Rumusan

Bab 3 Kesesuaian rekabentuk metodologi Kaedah analisis data Kesinambungan antara elemen di atas Metodologi dan analisis data tidak sesuai dan tidak tepat Metodologi dan analisis data kurang sesuai dan kurang tepat Metodologi dan analisis data sesuai dan tepat

* Panduan Umum Penulisan kertas cadangan penyelidikan

a. Bilangan Rujukan (minimum 20 ; tahun rujukan 2000 ke atas) b. Bilangan patah perkataan minimum 5000 (Bab 1 : 2000 p.p; Bab 2: 2000 p.p; Bab 3: 1000 p.p) tidak termasuk rujukan dan lampiran. c. Format penulisan: 1. jenis font (times new roman, size 12) 2. jarak 2.0 (double spacing) 3. margin 1.5 inch 4. Saiz kertas A4 5. Format APA edisi ke-6 d. Penulisan dalam bentuk Word dokumen.

Tarikh akhir penghantaran tugasan 1 (kertas cadangan penyelidikan) adalah pada Minggu ke 9 (27 April 2014)

4.2 Tugasan Individu 1 (Forum atas talian 20%) BIL. MINGGU Minggu 2 1 (Tarikh penghantaran tugasan eforum 1: 24 Februari 2014 hingga 9 Mac 2014) SOALAN FORUM Soalan forum 1 : 4% (jawapan + 3 respon) Disediakan oleh pensyarah masing-masing

Minggu 4 2 (Tarikh penghantaran tugasan eforum 2: 10 Mac 2014 hingga 23 Mac 2014)

Soalan forum 2 : 4% (jawapan + 3 respon) Disediakan oleh pensyarah masing-masing

Minggu 6 3 (Tarikh penghantaran tugasan eforum 3: 24 Mac 2014 hingga 13 April 2014)

Soalan forum 3 : 4% (jawapan + 3 respon) Disediakan oleh pensyarah masing-masing

Minggu 8 4 (Tarikh penghantaran tugasan eforum 4: 14 April 2014 hingga 27 April 2014)

Soalan forum 4 : 4% (jawapan + 3 respon) Disediakan oleh pensyarah masing-masing

Minggu 10 (Tarikh penghantaran tugasan eforum 5: 28 April 2014 hingga 10 Mei 2014)

Soalan forum 5 : 4% (jawapan + 3 respon) Disediakan oleh pensyarah masing-masing

PERHATIAN Segala perkara yang berkaitan kerja kursus MESTI merujuk dan mengikut arahan pensyarah kumpulan kuliah masing-masing.

4.3 Peperiksaan Akhir 40%

BIL. 1

PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR (40%)

BENTUK SOALAN 40 SOALAN ANEKA PILIHAN

RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011

PEMARKAHAN

KOD & NAMA KURSUS

KRL 3033 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

TAJUK

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA

NO. MATRIK

PROGRAM

PENSYARAH/PENYELIA: ____________________________________________

Tarikh

:____________________________________